Pas godt på de gode værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pas godt på de gode værdier"

Transkript

1 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

2 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 4 Hoved- og nøgletal 5 Alm. Brand koncernen 8 Skadeforsikring 12 Liv og Pension 16 Bank PÅTEGNINGER 22 Ledelsespåtegning DELÅRSRAPPORT Koncern 23 Balance 24 Resultatopgørelse 25 Egenkapitalopgørelse 26 Kapitalmålsætning 27 Pengestrømsopgørelse 28 Segmentrapportering 29 Noter Moderselskab 30 Balance 31 Resultatopgørelse 32 Egenkapitalopgørelse 33 Noter Side 2 af 33

3 Selskabsoplysninger BESTYRELSE Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Ebbe Castella Henrik Christensen Anette Eberhard Per V. H. Frandsen Karen Sofie Hansen-Hoeck Jan Skytte Pedersen Lars Christiansen Brian Egested Helle L. Frederiksen Susanne Larsen DIREKTION Søren Boe Mortensen, Administrerende direktør REVISION Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef REGISTRERING Alm. Brand A/S CVR-nr ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax Internet: Mail: KONCERNOVERSIGT ALM. BRAND A/S ALM. BRAND FORSIKRING ALM. BRAND LIV OG PENSION ALM. BRAND BANK ALM. BRAND LEASING SKADEFORSIKRING LIV OG PENSION BANK Selskaber uden væsentlig aktivitet eller under afvikling er ikke anført. Alm. Brand A/S er en børsnoteret dansk finansiel koncern med fokus på det danske marked. Koncernen har aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt bank. Koncernens samlede omsætning er på 7 mia.kr. om året. Alm. Brands vision er Vi tager hånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, kunderne skal have, når de er i kontakt med Alm. Brand. Koncernens forsikrings- og pensionsprodukter dækker såvel privatområdet som landbrug samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Banken har hovedsageligt fokus på privatmarkedet samt kapitalforvaltning og markedsaktiviteter. Alm. Brand er landets fjerdestørste udbyder af skadeforsikringsprodukter. Liv- og pensions- samt bankaktiviteterne støtter op om forsikringskunderne. Side 3 af 33

4 Hoved- og nøgletal Alm. Brand - 1. halvår kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio.kr Indtægter Skadeforsikring Liv og Pension Bank Investering mv Samlede indtægter Resultat eksklusive minoritetsinteresser Skadeforsikring Liv og Pension Bank Øvrige aktiviteter Resultat før skat, fremadrettede aktiviteter Bank, aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat, koncern Resultat før skat, koncern Skat Resultat efter skat, koncern Hensættelser til forsikringskontrakter Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. (%) 8,3 15,0 12,4 11,0 8,6 Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. (%) 7,7 11,0 10,0 8,0 7,4 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Resultat pr. aktie 0,6 0,8 1,5 1,1 2,0 Resultat pr. aktie, udvandet 0,6 0,8 1,5 1,1 2,0 Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo 42,8 28,3 42,8 28,3 32,7 Børskurs/Indre værdi 1,45 1,02 1,45 1,02 1,14 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Side 4 af 33

5 Alm. Brand koncernen Resultat andet kvartal Koncernens resultat for andet kvartal 2015 blev et overskud på 104 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod et overskud i andet kvartal 2014 på 174 mio.kr. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 8 % p.a. og er ikke fuldt tilfredsstillende. Resultatet af de fremadrettede aktiviteter blev et overskud på 182 mio.kr. mod 249 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet er negativt påvirket af turbulens på rentemarkedet, der blandt andet har resulteret i store udsving i kreditspændet mellem realkredit- og statsobligationer. Renteuroen har i særlig grad påvirket resultatet i banken og Skadeforsikring. Samlet set er resultatet dog lidt bedre end forventet. Bankens afviklingsaktiviteter påvirkede resultatet negativt med 78 mio.kr., men resultatet er som forventet. Som følge af en bedre end forventet udvikling af koncernens kapitaloverdækning overvejes det i løbet af efteråret 2015 at etablere et aktietilbagekøbsprogram baseret på den ekstraordinære kapitalforbedring. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 194 mio.kr. i andet kvartal, hvilket er væsentligt bedre end forventet. Combined Ratio blev i kvartalet på 83,3. Skadeforløbet var i kvartalet positivt påvirket af lave erstatninger til vejrligsskader samt færre skader i den underliggende forretning i forhold til i samme periode Modsat er det negativt påvirket af større udgifter til storskader samt et lavere renteniveau i forhold til samme periode Præmieindtægterne er i andet kvartal faldet med 0,6 % i forhold til samme periode sidste år. Præmieindtægterne er påvirket af en fortsat skærpet konkurrence, der har medført en faldende gennemsnitspræmie. Konkurrencen ses på både Privatog Erhvervssegmentet. Investeringsresultatet i kvartalet er negativt påvirket af det turbulente rentemarked, som særligt har påvirket beholdningen af realkreditobligationer. Liv og Pension Resultatet i Liv og Pension blev 14 mio.kr. Resultatet er påvirket af et negativt afkast til egenkapitalen og er ikke fuldt tilfredsstillende. Liv og Pension fik et godt risikoresultat, mens omkostningsresultatet er negativt. Omkostningsresultatet er påvirket af omkostninger af engangskarakter. Liv og Pension fik en pæn vækst i kvartalet. Indbetalingerne er steget med 7,6 % i kvartalet. Tallet dækker over en vækst i engangsindbetalinger på 8,8 % og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 6,4 %. Bonusgraden er i andet kvartal faldet med 0,5 %-point til 10,5 %. Bonusgraden er fortsat meget tilfredsstillende. Bank Bankens fremadrettede aktiviteter viste i andet kvartal 2015 et underskud før skat på 8 mio.kr. mod et overskud i første kvartal på 6 mio.kr. før skat. Resultatet er som følge af bankens meget store overskudslikviditet negativt påvirket af uroen på rentemarkedet. Banken har generelt oplevet stigende aktivitet i årets andet kvartal. Antallet af helkunder er steget med 2 %, og der har ligeledes været en stigning i udlån til bankens privatkunder. Herudover har både Finansielle Markeder og Leasing fået flere kunder. Resultatet er dog negativt påvirket af turbulensen på rentemarkedet. Aktiviteter under afvikling Bankens aktiviteter under afvikling gav i kvartalet et underskud på 78 mio.kr., hvilket er på niveau med det forventede. Nedskrivningerne er negativt påvirket af de fortsat svære vilkår for dansk landbrug og positivt påvirket af de forbedrede forhold på ejendoms- og boligmarkedet. Samlet ligger nedskrivningerne inden for det forventede niveau. Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter består hovedsageligt af koncernudgifter samt en obligationsbeholdning. Koncernudgifterne udvikler sig som forventet, mens obligationsbeholdningen har givet et negativt afkast som følge af stigende renter i kvartalet. Resultatet blev en udgift i andet kvartal på 18 mio.kr. før skat mod en udgift på 12 mio.kr. i samme periode Resultat første halvår Samlet for første halvår 2015 blev resultatet et overskud på 306 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod et overskud i første halvår 2014 på 252 mio.kr. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 12 % p.a., hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet pr. aktie blev 1,5 kr. Ultimo andet kvartal var indre værdi pr. aktie 30 kr. svarende til en kurs/indre værdi på 1,45. Der har gennemsnitligt været ansat fuldtidsansatte medarbejdere mod i samme periode Koncernens egenkapital udgjorde 5,0 mia.kr. ultimo første halvår 2015 mod 4,9 mia.kr. ultimo Side 5 af 33

6 Koncernens samlede omsætning i første halvår blev på 3,9 mia.kr. Kapitalforhold Koncernens kapitalgrundlag udgjorde mio.kr. ultimo første halvår 2015, hvilket svarer til en overdækning på mio.kr. i forhold til koncernens lovmæssige kapitalkrav. Koncernens interne kapitalmålsætning udgjorde mio.kr. mod mio.kr. ultimo Kapitalmålsætningen er beregnet til at kunne modstå en 200-års begivenhed. Koncernen havde ultimo første halvår en kapitaloverdækning på 667 mio.kr. i forhold til koncernens interne målsætning. Mio.kr. 1. halvår Året *) Koncernens kapitalgrundlag Koncernens lovmæssige kapitalkrav Overdækning Koncernens interne kapitalmålsætning Overdækning ift. kapitalmålsætning *) Kapitalgrundlaget er reduceret med udbytte på 87 mio.kr. Kapitaloverdækningen i forhold til koncernens målsætning har i første halvår 2015 udviklet sig bedre end forventet. Det overvejes derfor i løbet af efteråret 2015 at etablere et aktietilbagekøbsprogram baseret på den ekstraordinære kapitalforbedring som supplement til det udbytte, som koncernen fremover forventer at kunne fastsætte i forbindelse med den årlige generalforsamling. Kunden Først Der arbejdes i Alm. Brand målrettet på at forbedre kundeservicen. Alle kundevendte funktioner måles ved hjælp af den såkaldte net promoter score (NPS), hvilket giver koncernen mulighed for løbende at følge udviklingen i kundetilfredsheden. I andet kvartal blev koncernens NPS 35, hvilket er en forbedring fra 33 i første kvartal. Således er koncernens NPS næsten fordoblet over de sidste tre år. Den forbedrede NPS i andet kvartal 2015 skyldes en stigende NPS i Skadeforsikring. MyBanker har i juli foretaget en undersøgelse blandt deres brugere omkring deres tilfredshed med deres bank. Alm. Brand Bank lå højest målt på overordnet kundetilfredshed og målt særskilt på, om banken har kompetente og servicemindede medarbejdere, lå Alm. Brand Bank også helt i top. Undersøgelsen bekræfter, at kunderne i dag oplever en væsentlig forbedret service i Alm. Brand. En af koncernens målsætninger er at reducere antallet af ankenævnssager gennem en styrket kundekommunikation. Det er lykkedes at reducere antallet af nye ankenævnssager løbende, og i andet kvartal er der anlagt ti nye ankenævnssager mod 15 i samme periode Samlet for første halvår 2o15 er der anlagt 29 sager mod 40 i samme periode Forventninger Forventningerne til koncernens resultat før skat opjusteres med 100 mio.kr. til mio.kr. for året som helhed. Forventningerne til resultatet før skat fra koncernens fremadrettede aktiviteter opjusteres med 100 mio.kr. til mio.kr. Underliggende opjusteres Skadeforsikring med 125 mio.kr. til et resultat i niveauet 775 mio.kr. som følge af det gode forsikringstekniske resultat i andet kvartal. Banken nedjusteres med 20 mio.kr. til et resultat i niveauet 20 mio.kr. Nedjusteringen skyldes den negative påvirkning fra de turbulente rentemarkeder i andet kvartal. Forventningerne til resultatet for aktiviteterne under afvikling fastholdes til et tab på mio.kr. Mio.kr Forventet resultat Fremadrettede aktiviteter Skadeforsikring Liv og Pension Bank Øvrige aktiviteter Aktiviteter under afvikling Side 6 af 33

7 Disclaimer Prognosen er baseret på rente- og kursniveauet medio august Alle øvrige forventninger for fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Meddelelsen indeholder fremadrettede udsagn om selskabets forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på en række forudsætninger og forventninger, der afspejler selskabets nuværende synspunkter og antagelser, men som i sagens natur er behæftet med betydelige risici og usikkerheder, herunder forhold, som ligger uden for selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet eller forudsat i disse udsagn. Som eksempler på forhold, der kan påvirke den fremtidige udvikling og resultatet i såvel koncernen som de enkelte forretningsområder, kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, på genforsikringsmarkedet og på ejendomsmarkedet, uventede begivenheder som voldsomt vejrlig eller terrorbegivenheder, tab på debitorer, større ændringer af skadeforløbet, uventede resultater af retssager mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje, hvilke usikkerheder der kan have betydning. Delårsrapporten er oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. Side 7 af 33

8 Skadeforsikring Alm. Brand - 1. halvår kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio.kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Resultat efter skat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsaktiver Egenkapital Aktiver i alt Bruttoerstatningsprocent 61,2 61,1 59,7 74,6 70,8 Nettogenforsikringsprocent 6,1 5,6 5,9-5,1-0,9 Skadeforløb 67,3 66,7 65,6 69,5 69,9 Bruttoomkostningsprocent 16,0 15,9 16,1 16,4 15,6 Combined Ratio 83,3 82,6 81,7 85,9 85,5 Operating Ratio 83,3 82,4 81,8 85,8 85,3 Egenkapitalforrentning før skat p.a. (%) 30,7 40,0 36,5 33,0 29,5 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. (%) 23,4 30,0 27,9 24,0 22,2 Resultat andet kvartal Koncernens skadeforsikringsaktiviteter fik i andet kvartal 2015 et overskud før skat på 194 mio.kr. Resultatet er 18 mio.kr. lavere end samme periode 2014, hvilket både skyldes et mindre forsikringsteknisk resultat og et lavere investeringsresultat. Resultatet er bedre end forventet og meget tilfredsstillende. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 31 % p.a. I forhold til forventningerne er resultatet særligt påvirket af meget få vejrligsskader og afløbsgevinster på især arbejdsskade-, bil- og bygningsforsikringer. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 210 mio.kr. mod 222 mio.kr. i andet kvartal skader, lavere gennemsnitspræmie samt stigende hensættelser som følge af et lavere renteniveau. Combined Ratio på den underliggende forretning i andet kvartal blev 80,2 mod 76,8 i samme periode kvt. 2. kvt. Året Året Combined Ratio, underliggende forretning 80,2 76,8 77,0 78,8 Storskader 7,8 3,7 5,8 7,2 Vejrligsskader 0,9 6,6 4,2 3,7 Afløbsresultat -5,3-4,5-2,6-4,1 Genetableringspræmie -0,3 0,0 1,1 1,8 Combined Ratio 83,3 82,6 85,5 87,4 Combined Ratio blev på 83,3 mod 82,6 i andet kvartal 2014 og er positivt påvirket af lave erstatninger til vejrligsskader i andet kvartal 2015 i forhold til samme periode Modsat er Combined Ratio set i forhold til andet kvartal 2014 negativt påvirket af større udgifter til storskader, højere gennemsnits- Investeringsafkastet efter overførsel til det forsikringstekniske resultat gav et tab på 16 mio.kr. i andet kvartal 2015 mod et tab på 10 mio.kr. i samme periode Resultatet er påvirket af et turbulent finansielt marked, der især har ramt beholdningen af realkreditobligationer negativt. Side 8 af 33

9 Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde i andet kvartal mio.kr., hvilket svarer til et fald på 0,6 % i forhold til andet kvartal Præmieindtægterne er lavere end forventet. Både Privat- og Erhvervssegmentet oplever hård konkurrence, hvilket har medført faldende gennemsnitspræmier. Skadeforløb Erstatningsprocenten i andet kvartal 2015 blev på 61,2 mod 61,1 i samme periode Renset for afløbsgevinster udgjorde erstatningsprocenten for kvartalet 67,4, hvilket er bedre end forventet. I samme periode 2014 udgjorde erstatningsprocenten renset for afløb 65,8. Skadeforløbet (bruttoerstatningsprocenten inklusive nettogenforsikringsprocenten) udgjorde 67,3 mod 66,7 i andet kvartal Underliggende forretning Den underliggende erstatningsprocent udgjorde 64,5 mod 60,9 i andet kvartal Erstatningsprocenten ligger under det forventede niveau, men er i forhold til andet kvartal 2014 negativt påvirket af en højere gennemsnitsskade, et lavere renteniveau samt lavere gennemsnitspræmier. Modsat er der anmeldt færre skader i forhold til i samme periode 2014, hvilket blandt andet skyldes de seneste års arbejde med at tilpasse risikoen til præmieniveauet. Endvidere er kundernes incitament til at vælge selvrisiko øget. Stor- og vejrligsskader Storskaderne beløb sig i andet kvartal til 98 mio.kr., hvilket er 51 mio.kr. højere end i samme periode i Erstatninger til storskader kan variere betydeligt og udgør i andet kvartal 7,8 % af præmieindtægterne, hvilket er et normalt niveau. Til sammenligning var storskadeniveauet i andet kvartal 2014 helt usædvanligt lavt og udgjorde 3,7 % af præmieindtægten. Erstatninger til vejrligsskader udgjorde 11 mio.kr. i kvartalet mod 84 mio.kr. i andet kvartal Niveauet i andet kvartal 2015 er meget lavt, hvorimod erstatningerne i samme periode sidste år var stærkt påvirket af et skybrud i maj måned Diskonteringseffekt Diskontering af hensættelserne har forøget erstatningsprocenten med 0,9 på grund af et lavere renteniveau i andet kvartal 2015 i forhold til andet kvartal Afløbsresultat Afløbsresultatet for egen regning udgjorde i andet kvartal 2015 en gevinst på 67 mio.kr. mod 57 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet skyldes primært gevinster på arbejdsskade-, bil- og bygningsforsikringer, mens andre brancher viser mindre afløbstab. Omkostninger Omkostningsprocenten blev på 16,0 i andet kvartal 2015 mod 15,9 i samme periode Omkostningsprocenten er på niveau med det forventede. Nettogenforsikringsprocenten I andet kvartal udgjorde nettogenforsikringsprocenten 6,1 mod 5,6 i samme periode Stigningen skyldes en mindre reduktion i de samlede estimerede bruttoerstatninger for stormene i efteråret 2013 og for skybruddet i august Investeringsresultat Det samlede investeringsresultat gav et tab på 16 mio.kr. i andet kvartal 2015 mod et tab på 10 mio.kr i samme periode Investeringsafkastet før forsikringsteknisk rente udgjorde i andet kvartal et tab på 21 mio.kr. mod en gevinst på 5 mio.kr. i samme periode Investeringsaktiverne er primært placeret i danske obligationer og danske pantebreve. Hovedparten af obligationerne er realkreditobligationer. Skadeforsikring har derudover en mindre eksponering mod globale aktier og en lille andel af strategiske aktier, som understøtter forretningen. Det negative investeringsresultat i kvartalet er særligt påvirket af store ændringer i kreditspændet mellem realkredit- og statsobligationer. Dette skyldes til dels pengepolitiske tiltag, hvor Nationalbanken f.eks. stoppede for udstedelse af statspapirer. Herudover har rentemarkedet generelt været turbulent blandt andet som følge af uroen i Grækenland. Realkreditobligationerne afdækkes i stort omfang af diskonterede hensættelser suppleret med rentedækninger, men da begge afdækninger helt eller delvist baseres på statsobligationer, har afdækningen ikke fungeret tilfredsstillende. Samlet har pantebrevsporteføljen givet et nulresultat i andet kvartal som følge af øgede forventninger til førtidsindfrielser. Den globale aktieeksponering bidrog svagt negativt i perioden. I forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag er investeringsresultatet ikke tilfredsstillende. Privat Det forsikringstekniske resultat for andet kvartal 2015 eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 93 mio.kr. mod et overskud på 117 mio.kr. i Combined Ratio udgjorde 85,8 mod 82,2 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Præmieindtægterne i privatsegmentet faldt med 1,2 % i forhold til andet kvartal Faldet skyldes primært en faldende gennemsnitspræmie som følge af den øgede konkurrence, f.eks. blev præmierne på bilforsikringer sænket for en lang række kunder i forbindelse med forårets kampagne. Fastholdelsesraten på Privat ligger fortsat på et højt niveau, men er svagt faldende. Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 65,3 mod 62,5 i andet kvartal 2014, hvilket stadig er bedre end forventet. Side 9 af 33

10 Privat Mio.kr 2. kvt kvt Året 2014 Året 2013 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringteknisk resultat* Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 65,3 62,5 68,3 70,2 Nettogenforsikringsprocent 3,1 1,6-0,9-1,5 Skadeforløb 68,4 64,1 67,4 68,7 Bruttoomkostningsprocent 17,4 18,1 17,4 17,8 Combined Ratio 85,8 82,2 84,8 86,5 *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Skadeforløbet udgjorde 68,4 % mod 64,1 % i Eksklusive afløbsgevinster udgjorde skadeforløbet 71,9 % mod 72,6 % i samme periode De samlede vejrligsskader i andet kvartal 2015 udgjorde 6 mio.kr. for egen regning mod 34 mio.kr. i Vejrligsskaderne påvirker Combined Ratio for 2015 med 1,0 %-point, mod 5,2 %-point i Niveauet for erstatninger til vejrligsskader er i andet kvartal 2015 meget lavt. Der har været en stigning i antallet af storskader i forhold til i Erstatningsudgifterne udgjorde i andet kvartal 19 mio.kr. mod 9 mio.kr. i samme periode Storskaderne påvirker Combined Ratio med 2,9 %-point mod 1,4 %-point i Erstatningerne til storskader er i andet kvartal 2015 på niveau med det forventede. Forløbet på Indbo- og Husforsikring er meget tilfredsstillende, hvor antallet af elskader og indbrudsskader generelt er faldende. For Bilforsikring ses fortsat en svagt faldende skadefrekvens. Modsat er der for rejseforsikringer en øget skadefrekvens i forhold til i 2014, hvilket tilskrives bortfaldet af den offentlige rejsesygeforsikring pr. 31. august 2014, hvor Alm. Brand valgte gratis at udvide dækningen, så kunderne er sikret på rejser i samme omfang som tidligere. Skadeprocenten er herudover negativt påvirket af faldende gennemsnitspræmier. Omkostningsprocenten udgjorde 17,4 mod 18,1 i samme periode Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 24 mio.kr. mod en gevinst på 55 mio.kr. i Afløbsresultatet skyldes en række mindre gevinster på de fleste brancher, hvoraf bilforsikringer viser den største gevinst. Nettogenforsikringsprocenten blev på 3,1 i 2015 mod 1,6 i Erhverv Dette afsnit dækker forsikringsaktiviteterne indenfor både erhverv og landbrug. Det forsikringstekniske resultat i andet kvartal 2015 eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 117 mio.kr. mod et overskud i 2014 på 103 mio.kr. Combined Ratio udgjorde 80,7 mod 82,9 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Resultatet er positivt påvirket af afløbsgevinster og lave udgifter til vejrligsskader, men negativt påvirket af større erstatningsudgifter til storskader i andet kvartal 2015 i forhold til samme periode Bruttopræmieindtægten udgjorde 606 mio.kr. i andet kvartal 2015, hvilket er uændret i forhold til i samme periode Den manglende vækst afspejler en meget hård priskonkurrence. Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 56,8 mod 59,5 i 2014, hvilket er bedre end forventet. Erhverv Mio.kr 2. kvt kvt Året 2014 Året 2013 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringteknisk resultat* Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 56,8 59,5 73,4 80,0 Nettogenforsikringsprocent 9,4 9,8-1,0-5,6 Skadeforløb 66,2 69,3 72,4 74,4 Bruttoomkostningsprocent 14,5 13,6 13,6 14,0 Combined Ratio 80,7 82,9 86,0 88,4 *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Eksklusive afløbsgevinster udgjorde skadeforløbet 73,3 % i andet kvartal 2015 mod 69,6 % i samme periode sidste år. De samlede vejrligsskader i andet kvartal 2015 udgjorde 5 mio.kr. svarende til en erstatningsprocent på 0,9, hvilket er betydeligt under det forventede. I andet kvartal 2014 udgjorde vejrligsskaderne 8,3 %-point. Storskaderne udgjorde 79 mio.kr. mod 38 mio.kr. i 2014 og ligger på det forventede niveau i andet kvartal Storskaderne lå i samme periode 2014 betydeligt under forventningen. Samlet har vejrlig og storskader påvirket Combined Ratio i andet kvartal 2015 med 13,9 %-point mod 14,5 i andet kvartal Side 10 af 33

11 Den underliggende skadeprocent er negativt påvirket af, at skadefrekvens og gennemsnitsskade er steget svagt i andet kvartal i forhold til samme periode Herudover betyder et lavere renteniveau et øget hensættelsesniveau, hvilket har påvirket skadeprocenten negativt med 1,9 %-point. Den underliggende skadeprocent er dog fortsat under det forventede niveau. Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 43 mio.kr. mod 2 mio.kr. i Gevinsterne kommer hovedsageligt fra arbejdsskade og bygningsforsikring. Omkostningsprocenten udgjorde 14,5 mod 13,6 i andet kvartal Stigningen skyldes øgede erhvervelsesomkostninger. Kvartalets nettogenforsikringsprocent blev 9,4 mod 9,8 i Resultat første halvår Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter i første halvår blev et overskud på 451 mio.kr. før skat mod et overskud på 344 mio.kr. i første halvår Resultatet er meget tilfredsstillende og svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på knap 37 % p.a. mod 33 % p.a. i samme periode sidste år. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 455 mio.kr. mod 357 mio.kr. i Præmieindtægterne udgjorde mio.kr., hvilket er et mindre fald i forhold til samme periode i Combined Ratio udgjorde 81,7 mod 85,9 i Forbedringen skyldes i særlig grad afløbsgevinster på arbejdsskadeforsikring, samt at 2014 blev negativt påvirket af øgede udgifter til genetableringspræmier til reassurandørerne. Combined Ratio for første halvår 2015 er dog negativt påvirket af et lavere renteniveau i forhold til i samme periode i Storskader udgjorde i alt 161 mio.kr. i første halvår 2015 mod 117 mio.kr. i samme periode I forhold til 2014 har storskaderne påvirket Combined Ratio negativt med 1,7 %-point. Vejrligsskaderne udgjorde 57 mio.kr. mod 98 mio.kr. i første halvår I forhold til i 2014 har vejrligsskaderne påvirket Combined Ratio positivt med 1,6 %-point. Der har været afløbsgevinster for 192 mio.kr. mod 86 mio.kr. i I forhold til i 2014 har afløbsgevinster påvirket Combined Ratio positivt med 4,3 %-point. På den underliggende forretning blev Combined Ratio 80,8 mod 78,9 i samme periode Stigningen skyldes blandt andet, at diskontering af hensættelserne har forøget erstatningsprocenten med 1,1 på grund af et lavere renteniveau i forhold til i første halvår halvår 1. halvår Året Året Combined Ratio, underliggende forretning 80,8 78,9 77,0 78,8 Storskader 6,4 4,7 5,8 7,2 Vejrligsskader 2,3 3,9 4,2 3,7 Afløbsresultat -7,7-3,4-2,6-4,1 Genetableringspræmie -0,1 1,8 1,1 1,8 Combined Ratio 81,7 85,9 85,5 87,4 Investeringsresultatet efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde et tab på 4 mio.kr. i første halvår 2015 mod et tab på 13 mio.kr. i første halvår Investeringsafkastet før forsikringsteknisk rente udgjorde et tab på 6 mio.kr. mod en gevinst på 18 mio.kr. i første halvår Kapitalforhold Det individuelle solvensbehov for Alm. Brand Forsikring A/S var ultimo andet kvartal 2015 på mio.kr. mod mio.kr. ultimo Kapitalgrundlaget, opgjort efter bekendtgørelsen om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber, udgjorde mio.kr., og der var således en overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på mio.kr. Solvens I-kravet udgjorde 825 mio.kr., hvilket giver en solvensgrad på 3,3 i forhold til kapitalgrundlaget opgjort efter bekendtgørelsen for finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Ultimo andet kvartal 2015 udgjorde den allokerede egenkapital til Skadeforsikring 2,6 mia.kr. Væsentlige begivenheder Aflevering af ansøgning om godkendelse af intern model Alm. Brand Forsikring A/S afleverede medio maj 2015 en ansøgning om godkendelse af selskabets partielle interne model til brug under de kommende Solvens II-regler til Finanstilsynet. Tilsynet har medio juni 2015 meddelt, at de anser Alm. Brands ansøgningspakke for at være komplet. Finanstilsynet skal senest medio november 2015 meddele, om modellen kan godkendes. Forventninger Forventningerne til årets resultat for Skadeforsikring opjusteres med 125 mio.kr. til et overskud på 775 mio.kr. før skat svarende til en Combined Ratio i niveauet 85 og en omkostningsprocent i niveauet 16. Præmieindtægterne forventes i 2015 at være uændrede i forhold til Side 11 af 33

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 3. kvartal Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S - 1.-3. kvartal INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Alm. Brand årsrapport

Alm. Brand årsrapport Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2012 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND AF 1792 FMBA MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER - for Alm. Brand af 1792

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport 2014 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere