Pas godt på de gode værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pas godt på de gode værdier"

Transkript

1 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

2 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 4 Hoved- og nøgletal 5 Alm. Brand koncernen 8 Skadeforsikring 12 Liv og Pension 16 Bank PÅTEGNINGER 22 Ledelsespåtegning DELÅRSRAPPORT Koncern 23 Balance 24 Resultatopgørelse 25 Egenkapitalopgørelse 26 Kapitalmålsætning 27 Pengestrømsopgørelse 28 Segmentrapportering 29 Noter Moderselskab 30 Balance 31 Resultatopgørelse 32 Egenkapitalopgørelse 33 Noter Side 2 af 33

3 Selskabsoplysninger BESTYRELSE Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Ebbe Castella Henrik Christensen Anette Eberhard Per V. H. Frandsen Karen Sofie Hansen-Hoeck Jan Skytte Pedersen Lars Christiansen Brian Egested Helle L. Frederiksen Susanne Larsen DIREKTION Søren Boe Mortensen, Administrerende direktør REVISION Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef REGISTRERING Alm. Brand A/S CVR-nr ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax Internet: Mail: KONCERNOVERSIGT ALM. BRAND A/S ALM. BRAND FORSIKRING ALM. BRAND LIV OG PENSION ALM. BRAND BANK ALM. BRAND LEASING SKADEFORSIKRING LIV OG PENSION BANK Selskaber uden væsentlig aktivitet eller under afvikling er ikke anført. Alm. Brand A/S er en børsnoteret dansk finansiel koncern med fokus på det danske marked. Koncernen har aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt bank. Koncernens samlede omsætning er på 7 mia.kr. om året. Alm. Brands vision er Vi tager hånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, kunderne skal have, når de er i kontakt med Alm. Brand. Koncernens forsikrings- og pensionsprodukter dækker såvel privatområdet som landbrug samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Banken har hovedsageligt fokus på privatmarkedet samt kapitalforvaltning og markedsaktiviteter. Alm. Brand er landets fjerdestørste udbyder af skadeforsikringsprodukter. Liv- og pensions- samt bankaktiviteterne støtter op om forsikringskunderne. Side 3 af 33

4 Hoved- og nøgletal Alm. Brand - 1. halvår kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio.kr Indtægter Skadeforsikring Liv og Pension Bank Investering mv Samlede indtægter Resultat eksklusive minoritetsinteresser Skadeforsikring Liv og Pension Bank Øvrige aktiviteter Resultat før skat, fremadrettede aktiviteter Bank, aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat, koncern Resultat før skat, koncern Skat Resultat efter skat, koncern Hensættelser til forsikringskontrakter Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. (%) 8,3 15,0 12,4 11,0 8,6 Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. (%) 7,7 11,0 10,0 8,0 7,4 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Resultat pr. aktie 0,6 0,8 1,5 1,1 2,0 Resultat pr. aktie, udvandet 0,6 0,8 1,5 1,1 2,0 Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo 42,8 28,3 42,8 28,3 32,7 Børskurs/Indre værdi 1,45 1,02 1,45 1,02 1,14 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Side 4 af 33

5 Alm. Brand koncernen Resultat andet kvartal Koncernens resultat for andet kvartal 2015 blev et overskud på 104 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod et overskud i andet kvartal 2014 på 174 mio.kr. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 8 % p.a. og er ikke fuldt tilfredsstillende. Resultatet af de fremadrettede aktiviteter blev et overskud på 182 mio.kr. mod 249 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet er negativt påvirket af turbulens på rentemarkedet, der blandt andet har resulteret i store udsving i kreditspændet mellem realkredit- og statsobligationer. Renteuroen har i særlig grad påvirket resultatet i banken og Skadeforsikring. Samlet set er resultatet dog lidt bedre end forventet. Bankens afviklingsaktiviteter påvirkede resultatet negativt med 78 mio.kr., men resultatet er som forventet. Som følge af en bedre end forventet udvikling af koncernens kapitaloverdækning overvejes det i løbet af efteråret 2015 at etablere et aktietilbagekøbsprogram baseret på den ekstraordinære kapitalforbedring. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 194 mio.kr. i andet kvartal, hvilket er væsentligt bedre end forventet. Combined Ratio blev i kvartalet på 83,3. Skadeforløbet var i kvartalet positivt påvirket af lave erstatninger til vejrligsskader samt færre skader i den underliggende forretning i forhold til i samme periode Modsat er det negativt påvirket af større udgifter til storskader samt et lavere renteniveau i forhold til samme periode Præmieindtægterne er i andet kvartal faldet med 0,6 % i forhold til samme periode sidste år. Præmieindtægterne er påvirket af en fortsat skærpet konkurrence, der har medført en faldende gennemsnitspræmie. Konkurrencen ses på både Privatog Erhvervssegmentet. Investeringsresultatet i kvartalet er negativt påvirket af det turbulente rentemarked, som særligt har påvirket beholdningen af realkreditobligationer. Liv og Pension Resultatet i Liv og Pension blev 14 mio.kr. Resultatet er påvirket af et negativt afkast til egenkapitalen og er ikke fuldt tilfredsstillende. Liv og Pension fik et godt risikoresultat, mens omkostningsresultatet er negativt. Omkostningsresultatet er påvirket af omkostninger af engangskarakter. Liv og Pension fik en pæn vækst i kvartalet. Indbetalingerne er steget med 7,6 % i kvartalet. Tallet dækker over en vækst i engangsindbetalinger på 8,8 % og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 6,4 %. Bonusgraden er i andet kvartal faldet med 0,5 %-point til 10,5 %. Bonusgraden er fortsat meget tilfredsstillende. Bank Bankens fremadrettede aktiviteter viste i andet kvartal 2015 et underskud før skat på 8 mio.kr. mod et overskud i første kvartal på 6 mio.kr. før skat. Resultatet er som følge af bankens meget store overskudslikviditet negativt påvirket af uroen på rentemarkedet. Banken har generelt oplevet stigende aktivitet i årets andet kvartal. Antallet af helkunder er steget med 2 %, og der har ligeledes været en stigning i udlån til bankens privatkunder. Herudover har både Finansielle Markeder og Leasing fået flere kunder. Resultatet er dog negativt påvirket af turbulensen på rentemarkedet. Aktiviteter under afvikling Bankens aktiviteter under afvikling gav i kvartalet et underskud på 78 mio.kr., hvilket er på niveau med det forventede. Nedskrivningerne er negativt påvirket af de fortsat svære vilkår for dansk landbrug og positivt påvirket af de forbedrede forhold på ejendoms- og boligmarkedet. Samlet ligger nedskrivningerne inden for det forventede niveau. Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter består hovedsageligt af koncernudgifter samt en obligationsbeholdning. Koncernudgifterne udvikler sig som forventet, mens obligationsbeholdningen har givet et negativt afkast som følge af stigende renter i kvartalet. Resultatet blev en udgift i andet kvartal på 18 mio.kr. før skat mod en udgift på 12 mio.kr. i samme periode Resultat første halvår Samlet for første halvår 2015 blev resultatet et overskud på 306 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod et overskud i første halvår 2014 på 252 mio.kr. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 12 % p.a., hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet pr. aktie blev 1,5 kr. Ultimo andet kvartal var indre værdi pr. aktie 30 kr. svarende til en kurs/indre værdi på 1,45. Der har gennemsnitligt været ansat fuldtidsansatte medarbejdere mod i samme periode Koncernens egenkapital udgjorde 5,0 mia.kr. ultimo første halvår 2015 mod 4,9 mia.kr. ultimo Side 5 af 33

6 Koncernens samlede omsætning i første halvår blev på 3,9 mia.kr. Kapitalforhold Koncernens kapitalgrundlag udgjorde mio.kr. ultimo første halvår 2015, hvilket svarer til en overdækning på mio.kr. i forhold til koncernens lovmæssige kapitalkrav. Koncernens interne kapitalmålsætning udgjorde mio.kr. mod mio.kr. ultimo Kapitalmålsætningen er beregnet til at kunne modstå en 200-års begivenhed. Koncernen havde ultimo første halvår en kapitaloverdækning på 667 mio.kr. i forhold til koncernens interne målsætning. Mio.kr. 1. halvår Året *) Koncernens kapitalgrundlag Koncernens lovmæssige kapitalkrav Overdækning Koncernens interne kapitalmålsætning Overdækning ift. kapitalmålsætning *) Kapitalgrundlaget er reduceret med udbytte på 87 mio.kr. Kapitaloverdækningen i forhold til koncernens målsætning har i første halvår 2015 udviklet sig bedre end forventet. Det overvejes derfor i løbet af efteråret 2015 at etablere et aktietilbagekøbsprogram baseret på den ekstraordinære kapitalforbedring som supplement til det udbytte, som koncernen fremover forventer at kunne fastsætte i forbindelse med den årlige generalforsamling. Kunden Først Der arbejdes i Alm. Brand målrettet på at forbedre kundeservicen. Alle kundevendte funktioner måles ved hjælp af den såkaldte net promoter score (NPS), hvilket giver koncernen mulighed for løbende at følge udviklingen i kundetilfredsheden. I andet kvartal blev koncernens NPS 35, hvilket er en forbedring fra 33 i første kvartal. Således er koncernens NPS næsten fordoblet over de sidste tre år. Den forbedrede NPS i andet kvartal 2015 skyldes en stigende NPS i Skadeforsikring. MyBanker har i juli foretaget en undersøgelse blandt deres brugere omkring deres tilfredshed med deres bank. Alm. Brand Bank lå højest målt på overordnet kundetilfredshed og målt særskilt på, om banken har kompetente og servicemindede medarbejdere, lå Alm. Brand Bank også helt i top. Undersøgelsen bekræfter, at kunderne i dag oplever en væsentlig forbedret service i Alm. Brand. En af koncernens målsætninger er at reducere antallet af ankenævnssager gennem en styrket kundekommunikation. Det er lykkedes at reducere antallet af nye ankenævnssager løbende, og i andet kvartal er der anlagt ti nye ankenævnssager mod 15 i samme periode Samlet for første halvår 2o15 er der anlagt 29 sager mod 40 i samme periode Forventninger Forventningerne til koncernens resultat før skat opjusteres med 100 mio.kr. til mio.kr. for året som helhed. Forventningerne til resultatet før skat fra koncernens fremadrettede aktiviteter opjusteres med 100 mio.kr. til mio.kr. Underliggende opjusteres Skadeforsikring med 125 mio.kr. til et resultat i niveauet 775 mio.kr. som følge af det gode forsikringstekniske resultat i andet kvartal. Banken nedjusteres med 20 mio.kr. til et resultat i niveauet 20 mio.kr. Nedjusteringen skyldes den negative påvirkning fra de turbulente rentemarkeder i andet kvartal. Forventningerne til resultatet for aktiviteterne under afvikling fastholdes til et tab på mio.kr. Mio.kr Forventet resultat Fremadrettede aktiviteter Skadeforsikring Liv og Pension Bank Øvrige aktiviteter Aktiviteter under afvikling Side 6 af 33

7 Disclaimer Prognosen er baseret på rente- og kursniveauet medio august Alle øvrige forventninger for fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Meddelelsen indeholder fremadrettede udsagn om selskabets forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på en række forudsætninger og forventninger, der afspejler selskabets nuværende synspunkter og antagelser, men som i sagens natur er behæftet med betydelige risici og usikkerheder, herunder forhold, som ligger uden for selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet eller forudsat i disse udsagn. Som eksempler på forhold, der kan påvirke den fremtidige udvikling og resultatet i såvel koncernen som de enkelte forretningsområder, kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, på genforsikringsmarkedet og på ejendomsmarkedet, uventede begivenheder som voldsomt vejrlig eller terrorbegivenheder, tab på debitorer, større ændringer af skadeforløbet, uventede resultater af retssager mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje, hvilke usikkerheder der kan have betydning. Delårsrapporten er oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. Side 7 af 33

8 Skadeforsikring Alm. Brand - 1. halvår kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio.kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Resultat efter skat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsaktiver Egenkapital Aktiver i alt Bruttoerstatningsprocent 61,2 61,1 59,7 74,6 70,8 Nettogenforsikringsprocent 6,1 5,6 5,9-5,1-0,9 Skadeforløb 67,3 66,7 65,6 69,5 69,9 Bruttoomkostningsprocent 16,0 15,9 16,1 16,4 15,6 Combined Ratio 83,3 82,6 81,7 85,9 85,5 Operating Ratio 83,3 82,4 81,8 85,8 85,3 Egenkapitalforrentning før skat p.a. (%) 30,7 40,0 36,5 33,0 29,5 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. (%) 23,4 30,0 27,9 24,0 22,2 Resultat andet kvartal Koncernens skadeforsikringsaktiviteter fik i andet kvartal 2015 et overskud før skat på 194 mio.kr. Resultatet er 18 mio.kr. lavere end samme periode 2014, hvilket både skyldes et mindre forsikringsteknisk resultat og et lavere investeringsresultat. Resultatet er bedre end forventet og meget tilfredsstillende. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 31 % p.a. I forhold til forventningerne er resultatet særligt påvirket af meget få vejrligsskader og afløbsgevinster på især arbejdsskade-, bil- og bygningsforsikringer. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 210 mio.kr. mod 222 mio.kr. i andet kvartal skader, lavere gennemsnitspræmie samt stigende hensættelser som følge af et lavere renteniveau. Combined Ratio på den underliggende forretning i andet kvartal blev 80,2 mod 76,8 i samme periode kvt. 2. kvt. Året Året Combined Ratio, underliggende forretning 80,2 76,8 77,0 78,8 Storskader 7,8 3,7 5,8 7,2 Vejrligsskader 0,9 6,6 4,2 3,7 Afløbsresultat -5,3-4,5-2,6-4,1 Genetableringspræmie -0,3 0,0 1,1 1,8 Combined Ratio 83,3 82,6 85,5 87,4 Combined Ratio blev på 83,3 mod 82,6 i andet kvartal 2014 og er positivt påvirket af lave erstatninger til vejrligsskader i andet kvartal 2015 i forhold til samme periode Modsat er Combined Ratio set i forhold til andet kvartal 2014 negativt påvirket af større udgifter til storskader, højere gennemsnits- Investeringsafkastet efter overførsel til det forsikringstekniske resultat gav et tab på 16 mio.kr. i andet kvartal 2015 mod et tab på 10 mio.kr. i samme periode Resultatet er påvirket af et turbulent finansielt marked, der især har ramt beholdningen af realkreditobligationer negativt. Side 8 af 33

9 Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde i andet kvartal mio.kr., hvilket svarer til et fald på 0,6 % i forhold til andet kvartal Præmieindtægterne er lavere end forventet. Både Privat- og Erhvervssegmentet oplever hård konkurrence, hvilket har medført faldende gennemsnitspræmier. Skadeforløb Erstatningsprocenten i andet kvartal 2015 blev på 61,2 mod 61,1 i samme periode Renset for afløbsgevinster udgjorde erstatningsprocenten for kvartalet 67,4, hvilket er bedre end forventet. I samme periode 2014 udgjorde erstatningsprocenten renset for afløb 65,8. Skadeforløbet (bruttoerstatningsprocenten inklusive nettogenforsikringsprocenten) udgjorde 67,3 mod 66,7 i andet kvartal Underliggende forretning Den underliggende erstatningsprocent udgjorde 64,5 mod 60,9 i andet kvartal Erstatningsprocenten ligger under det forventede niveau, men er i forhold til andet kvartal 2014 negativt påvirket af en højere gennemsnitsskade, et lavere renteniveau samt lavere gennemsnitspræmier. Modsat er der anmeldt færre skader i forhold til i samme periode 2014, hvilket blandt andet skyldes de seneste års arbejde med at tilpasse risikoen til præmieniveauet. Endvidere er kundernes incitament til at vælge selvrisiko øget. Stor- og vejrligsskader Storskaderne beløb sig i andet kvartal til 98 mio.kr., hvilket er 51 mio.kr. højere end i samme periode i Erstatninger til storskader kan variere betydeligt og udgør i andet kvartal 7,8 % af præmieindtægterne, hvilket er et normalt niveau. Til sammenligning var storskadeniveauet i andet kvartal 2014 helt usædvanligt lavt og udgjorde 3,7 % af præmieindtægten. Erstatninger til vejrligsskader udgjorde 11 mio.kr. i kvartalet mod 84 mio.kr. i andet kvartal Niveauet i andet kvartal 2015 er meget lavt, hvorimod erstatningerne i samme periode sidste år var stærkt påvirket af et skybrud i maj måned Diskonteringseffekt Diskontering af hensættelserne har forøget erstatningsprocenten med 0,9 på grund af et lavere renteniveau i andet kvartal 2015 i forhold til andet kvartal Afløbsresultat Afløbsresultatet for egen regning udgjorde i andet kvartal 2015 en gevinst på 67 mio.kr. mod 57 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet skyldes primært gevinster på arbejdsskade-, bil- og bygningsforsikringer, mens andre brancher viser mindre afløbstab. Omkostninger Omkostningsprocenten blev på 16,0 i andet kvartal 2015 mod 15,9 i samme periode Omkostningsprocenten er på niveau med det forventede. Nettogenforsikringsprocenten I andet kvartal udgjorde nettogenforsikringsprocenten 6,1 mod 5,6 i samme periode Stigningen skyldes en mindre reduktion i de samlede estimerede bruttoerstatninger for stormene i efteråret 2013 og for skybruddet i august Investeringsresultat Det samlede investeringsresultat gav et tab på 16 mio.kr. i andet kvartal 2015 mod et tab på 10 mio.kr i samme periode Investeringsafkastet før forsikringsteknisk rente udgjorde i andet kvartal et tab på 21 mio.kr. mod en gevinst på 5 mio.kr. i samme periode Investeringsaktiverne er primært placeret i danske obligationer og danske pantebreve. Hovedparten af obligationerne er realkreditobligationer. Skadeforsikring har derudover en mindre eksponering mod globale aktier og en lille andel af strategiske aktier, som understøtter forretningen. Det negative investeringsresultat i kvartalet er særligt påvirket af store ændringer i kreditspændet mellem realkredit- og statsobligationer. Dette skyldes til dels pengepolitiske tiltag, hvor Nationalbanken f.eks. stoppede for udstedelse af statspapirer. Herudover har rentemarkedet generelt været turbulent blandt andet som følge af uroen i Grækenland. Realkreditobligationerne afdækkes i stort omfang af diskonterede hensættelser suppleret med rentedækninger, men da begge afdækninger helt eller delvist baseres på statsobligationer, har afdækningen ikke fungeret tilfredsstillende. Samlet har pantebrevsporteføljen givet et nulresultat i andet kvartal som følge af øgede forventninger til førtidsindfrielser. Den globale aktieeksponering bidrog svagt negativt i perioden. I forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag er investeringsresultatet ikke tilfredsstillende. Privat Det forsikringstekniske resultat for andet kvartal 2015 eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 93 mio.kr. mod et overskud på 117 mio.kr. i Combined Ratio udgjorde 85,8 mod 82,2 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Præmieindtægterne i privatsegmentet faldt med 1,2 % i forhold til andet kvartal Faldet skyldes primært en faldende gennemsnitspræmie som følge af den øgede konkurrence, f.eks. blev præmierne på bilforsikringer sænket for en lang række kunder i forbindelse med forårets kampagne. Fastholdelsesraten på Privat ligger fortsat på et højt niveau, men er svagt faldende. Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 65,3 mod 62,5 i andet kvartal 2014, hvilket stadig er bedre end forventet. Side 9 af 33

10 Privat Mio.kr 2. kvt kvt Året 2014 Året 2013 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringteknisk resultat* Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 65,3 62,5 68,3 70,2 Nettogenforsikringsprocent 3,1 1,6-0,9-1,5 Skadeforløb 68,4 64,1 67,4 68,7 Bruttoomkostningsprocent 17,4 18,1 17,4 17,8 Combined Ratio 85,8 82,2 84,8 86,5 *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Skadeforløbet udgjorde 68,4 % mod 64,1 % i Eksklusive afløbsgevinster udgjorde skadeforløbet 71,9 % mod 72,6 % i samme periode De samlede vejrligsskader i andet kvartal 2015 udgjorde 6 mio.kr. for egen regning mod 34 mio.kr. i Vejrligsskaderne påvirker Combined Ratio for 2015 med 1,0 %-point, mod 5,2 %-point i Niveauet for erstatninger til vejrligsskader er i andet kvartal 2015 meget lavt. Der har været en stigning i antallet af storskader i forhold til i Erstatningsudgifterne udgjorde i andet kvartal 19 mio.kr. mod 9 mio.kr. i samme periode Storskaderne påvirker Combined Ratio med 2,9 %-point mod 1,4 %-point i Erstatningerne til storskader er i andet kvartal 2015 på niveau med det forventede. Forløbet på Indbo- og Husforsikring er meget tilfredsstillende, hvor antallet af elskader og indbrudsskader generelt er faldende. For Bilforsikring ses fortsat en svagt faldende skadefrekvens. Modsat er der for rejseforsikringer en øget skadefrekvens i forhold til i 2014, hvilket tilskrives bortfaldet af den offentlige rejsesygeforsikring pr. 31. august 2014, hvor Alm. Brand valgte gratis at udvide dækningen, så kunderne er sikret på rejser i samme omfang som tidligere. Skadeprocenten er herudover negativt påvirket af faldende gennemsnitspræmier. Omkostningsprocenten udgjorde 17,4 mod 18,1 i samme periode Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 24 mio.kr. mod en gevinst på 55 mio.kr. i Afløbsresultatet skyldes en række mindre gevinster på de fleste brancher, hvoraf bilforsikringer viser den største gevinst. Nettogenforsikringsprocenten blev på 3,1 i 2015 mod 1,6 i Erhverv Dette afsnit dækker forsikringsaktiviteterne indenfor både erhverv og landbrug. Det forsikringstekniske resultat i andet kvartal 2015 eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 117 mio.kr. mod et overskud i 2014 på 103 mio.kr. Combined Ratio udgjorde 80,7 mod 82,9 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Resultatet er positivt påvirket af afløbsgevinster og lave udgifter til vejrligsskader, men negativt påvirket af større erstatningsudgifter til storskader i andet kvartal 2015 i forhold til samme periode Bruttopræmieindtægten udgjorde 606 mio.kr. i andet kvartal 2015, hvilket er uændret i forhold til i samme periode Den manglende vækst afspejler en meget hård priskonkurrence. Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 56,8 mod 59,5 i 2014, hvilket er bedre end forventet. Erhverv Mio.kr 2. kvt kvt Året 2014 Året 2013 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringteknisk resultat* Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 56,8 59,5 73,4 80,0 Nettogenforsikringsprocent 9,4 9,8-1,0-5,6 Skadeforløb 66,2 69,3 72,4 74,4 Bruttoomkostningsprocent 14,5 13,6 13,6 14,0 Combined Ratio 80,7 82,9 86,0 88,4 *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Eksklusive afløbsgevinster udgjorde skadeforløbet 73,3 % i andet kvartal 2015 mod 69,6 % i samme periode sidste år. De samlede vejrligsskader i andet kvartal 2015 udgjorde 5 mio.kr. svarende til en erstatningsprocent på 0,9, hvilket er betydeligt under det forventede. I andet kvartal 2014 udgjorde vejrligsskaderne 8,3 %-point. Storskaderne udgjorde 79 mio.kr. mod 38 mio.kr. i 2014 og ligger på det forventede niveau i andet kvartal Storskaderne lå i samme periode 2014 betydeligt under forventningen. Samlet har vejrlig og storskader påvirket Combined Ratio i andet kvartal 2015 med 13,9 %-point mod 14,5 i andet kvartal Side 10 af 33

11 Den underliggende skadeprocent er negativt påvirket af, at skadefrekvens og gennemsnitsskade er steget svagt i andet kvartal i forhold til samme periode Herudover betyder et lavere renteniveau et øget hensættelsesniveau, hvilket har påvirket skadeprocenten negativt med 1,9 %-point. Den underliggende skadeprocent er dog fortsat under det forventede niveau. Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 43 mio.kr. mod 2 mio.kr. i Gevinsterne kommer hovedsageligt fra arbejdsskade og bygningsforsikring. Omkostningsprocenten udgjorde 14,5 mod 13,6 i andet kvartal Stigningen skyldes øgede erhvervelsesomkostninger. Kvartalets nettogenforsikringsprocent blev 9,4 mod 9,8 i Resultat første halvår Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter i første halvår blev et overskud på 451 mio.kr. før skat mod et overskud på 344 mio.kr. i første halvår Resultatet er meget tilfredsstillende og svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på knap 37 % p.a. mod 33 % p.a. i samme periode sidste år. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 455 mio.kr. mod 357 mio.kr. i Præmieindtægterne udgjorde mio.kr., hvilket er et mindre fald i forhold til samme periode i Combined Ratio udgjorde 81,7 mod 85,9 i Forbedringen skyldes i særlig grad afløbsgevinster på arbejdsskadeforsikring, samt at 2014 blev negativt påvirket af øgede udgifter til genetableringspræmier til reassurandørerne. Combined Ratio for første halvår 2015 er dog negativt påvirket af et lavere renteniveau i forhold til i samme periode i Storskader udgjorde i alt 161 mio.kr. i første halvår 2015 mod 117 mio.kr. i samme periode I forhold til 2014 har storskaderne påvirket Combined Ratio negativt med 1,7 %-point. Vejrligsskaderne udgjorde 57 mio.kr. mod 98 mio.kr. i første halvår I forhold til i 2014 har vejrligsskaderne påvirket Combined Ratio positivt med 1,6 %-point. Der har været afløbsgevinster for 192 mio.kr. mod 86 mio.kr. i I forhold til i 2014 har afløbsgevinster påvirket Combined Ratio positivt med 4,3 %-point. På den underliggende forretning blev Combined Ratio 80,8 mod 78,9 i samme periode Stigningen skyldes blandt andet, at diskontering af hensættelserne har forøget erstatningsprocenten med 1,1 på grund af et lavere renteniveau i forhold til i første halvår halvår 1. halvår Året Året Combined Ratio, underliggende forretning 80,8 78,9 77,0 78,8 Storskader 6,4 4,7 5,8 7,2 Vejrligsskader 2,3 3,9 4,2 3,7 Afløbsresultat -7,7-3,4-2,6-4,1 Genetableringspræmie -0,1 1,8 1,1 1,8 Combined Ratio 81,7 85,9 85,5 87,4 Investeringsresultatet efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde et tab på 4 mio.kr. i første halvår 2015 mod et tab på 13 mio.kr. i første halvår Investeringsafkastet før forsikringsteknisk rente udgjorde et tab på 6 mio.kr. mod en gevinst på 18 mio.kr. i første halvår Kapitalforhold Det individuelle solvensbehov for Alm. Brand Forsikring A/S var ultimo andet kvartal 2015 på mio.kr. mod mio.kr. ultimo Kapitalgrundlaget, opgjort efter bekendtgørelsen om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber, udgjorde mio.kr., og der var således en overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på mio.kr. Solvens I-kravet udgjorde 825 mio.kr., hvilket giver en solvensgrad på 3,3 i forhold til kapitalgrundlaget opgjort efter bekendtgørelsen for finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Ultimo andet kvartal 2015 udgjorde den allokerede egenkapital til Skadeforsikring 2,6 mia.kr. Væsentlige begivenheder Aflevering af ansøgning om godkendelse af intern model Alm. Brand Forsikring A/S afleverede medio maj 2015 en ansøgning om godkendelse af selskabets partielle interne model til brug under de kommende Solvens II-regler til Finanstilsynet. Tilsynet har medio juni 2015 meddelt, at de anser Alm. Brands ansøgningspakke for at være komplet. Finanstilsynet skal senest medio november 2015 meddele, om modellen kan godkendes. Forventninger Forventningerne til årets resultat for Skadeforsikring opjusteres med 125 mio.kr. til et overskud på 775 mio.kr. før skat svarende til en Combined Ratio i niveauet 85 og en omkostningsprocent i niveauet 16. Præmieindtægterne forventes i 2015 at være uændrede i forhold til Side 11 af 33

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere