Pas godt på de gode værdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pas godt på de gode værdier"

Transkript

1 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

2 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 4 Hoved- og nøgletal 5 Alm. Brand koncernen 8 Skadeforsikring 12 Liv og Pension 16 Bank PÅTEGNINGER 22 Ledelsespåtegning DELÅRSRAPPORT Koncern 23 Balance 24 Resultatopgørelse 25 Egenkapitalopgørelse 26 Kapitalmålsætning 27 Pengestrømsopgørelse 28 Segmentrapportering 29 Noter Moderselskab 30 Balance 31 Resultatopgørelse 32 Egenkapitalopgørelse 33 Noter Side 2 af 33

3 Selskabsoplysninger BESTYRELSE Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Ebbe Castella Henrik Christensen Anette Eberhard Per V. H. Frandsen Karen Sofie Hansen-Hoeck Jan Skytte Pedersen Lars Christiansen Brian Egested Helle L. Frederiksen Susanne Larsen DIREKTION Søren Boe Mortensen, Administrerende direktør REVISION Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef REGISTRERING Alm. Brand A/S CVR-nr ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax Internet: Mail: KONCERNOVERSIGT ALM. BRAND A/S ALM. BRAND FORSIKRING ALM. BRAND LIV OG PENSION ALM. BRAND BANK ALM. BRAND LEASING SKADEFORSIKRING LIV OG PENSION BANK Selskaber uden væsentlig aktivitet eller under afvikling er ikke anført. Alm. Brand A/S er en børsnoteret dansk finansiel koncern med fokus på det danske marked. Koncernen har aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt bank. Koncernens samlede omsætning er på 7 mia.kr. om året. Alm. Brands vision er Vi tager hånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, kunderne skal have, når de er i kontakt med Alm. Brand. Koncernens forsikrings- og pensionsprodukter dækker såvel privatområdet som landbrug samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Banken har hovedsageligt fokus på privatmarkedet samt kapitalforvaltning og markedsaktiviteter. Alm. Brand er landets fjerdestørste udbyder af skadeforsikringsprodukter. Liv- og pensions- samt bankaktiviteterne støtter op om forsikringskunderne. Side 3 af 33

4 Hoved- og nøgletal Alm. Brand - 1. halvår kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio.kr Indtægter Skadeforsikring Liv og Pension Bank Investering mv Samlede indtægter Resultat eksklusive minoritetsinteresser Skadeforsikring Liv og Pension Bank Øvrige aktiviteter Resultat før skat, fremadrettede aktiviteter Bank, aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat, koncern Resultat før skat, koncern Skat Resultat efter skat, koncern Hensættelser til forsikringskontrakter Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. (%) 8,3 15,0 12,4 11,0 8,6 Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. (%) 7,7 11,0 10,0 8,0 7,4 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Resultat pr. aktie 0,6 0,8 1,5 1,1 2,0 Resultat pr. aktie, udvandet 0,6 0,8 1,5 1,1 2,0 Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo 42,8 28,3 42,8 28,3 32,7 Børskurs/Indre værdi 1,45 1,02 1,45 1,02 1,14 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Side 4 af 33

5 Alm. Brand koncernen Resultat andet kvartal Koncernens resultat for andet kvartal 2015 blev et overskud på 104 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod et overskud i andet kvartal 2014 på 174 mio.kr. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 8 % p.a. og er ikke fuldt tilfredsstillende. Resultatet af de fremadrettede aktiviteter blev et overskud på 182 mio.kr. mod 249 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet er negativt påvirket af turbulens på rentemarkedet, der blandt andet har resulteret i store udsving i kreditspændet mellem realkredit- og statsobligationer. Renteuroen har i særlig grad påvirket resultatet i banken og Skadeforsikring. Samlet set er resultatet dog lidt bedre end forventet. Bankens afviklingsaktiviteter påvirkede resultatet negativt med 78 mio.kr., men resultatet er som forventet. Som følge af en bedre end forventet udvikling af koncernens kapitaloverdækning overvejes det i løbet af efteråret 2015 at etablere et aktietilbagekøbsprogram baseret på den ekstraordinære kapitalforbedring. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev 194 mio.kr. i andet kvartal, hvilket er væsentligt bedre end forventet. Combined Ratio blev i kvartalet på 83,3. Skadeforløbet var i kvartalet positivt påvirket af lave erstatninger til vejrligsskader samt færre skader i den underliggende forretning i forhold til i samme periode Modsat er det negativt påvirket af større udgifter til storskader samt et lavere renteniveau i forhold til samme periode Præmieindtægterne er i andet kvartal faldet med 0,6 % i forhold til samme periode sidste år. Præmieindtægterne er påvirket af en fortsat skærpet konkurrence, der har medført en faldende gennemsnitspræmie. Konkurrencen ses på både Privatog Erhvervssegmentet. Investeringsresultatet i kvartalet er negativt påvirket af det turbulente rentemarked, som særligt har påvirket beholdningen af realkreditobligationer. Liv og Pension Resultatet i Liv og Pension blev 14 mio.kr. Resultatet er påvirket af et negativt afkast til egenkapitalen og er ikke fuldt tilfredsstillende. Liv og Pension fik et godt risikoresultat, mens omkostningsresultatet er negativt. Omkostningsresultatet er påvirket af omkostninger af engangskarakter. Liv og Pension fik en pæn vækst i kvartalet. Indbetalingerne er steget med 7,6 % i kvartalet. Tallet dækker over en vækst i engangsindbetalinger på 8,8 % og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 6,4 %. Bonusgraden er i andet kvartal faldet med 0,5 %-point til 10,5 %. Bonusgraden er fortsat meget tilfredsstillende. Bank Bankens fremadrettede aktiviteter viste i andet kvartal 2015 et underskud før skat på 8 mio.kr. mod et overskud i første kvartal på 6 mio.kr. før skat. Resultatet er som følge af bankens meget store overskudslikviditet negativt påvirket af uroen på rentemarkedet. Banken har generelt oplevet stigende aktivitet i årets andet kvartal. Antallet af helkunder er steget med 2 %, og der har ligeledes været en stigning i udlån til bankens privatkunder. Herudover har både Finansielle Markeder og Leasing fået flere kunder. Resultatet er dog negativt påvirket af turbulensen på rentemarkedet. Aktiviteter under afvikling Bankens aktiviteter under afvikling gav i kvartalet et underskud på 78 mio.kr., hvilket er på niveau med det forventede. Nedskrivningerne er negativt påvirket af de fortsat svære vilkår for dansk landbrug og positivt påvirket af de forbedrede forhold på ejendoms- og boligmarkedet. Samlet ligger nedskrivningerne inden for det forventede niveau. Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter består hovedsageligt af koncernudgifter samt en obligationsbeholdning. Koncernudgifterne udvikler sig som forventet, mens obligationsbeholdningen har givet et negativt afkast som følge af stigende renter i kvartalet. Resultatet blev en udgift i andet kvartal på 18 mio.kr. før skat mod en udgift på 12 mio.kr. i samme periode Resultat første halvår Samlet for første halvår 2015 blev resultatet et overskud på 306 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod et overskud i første halvår 2014 på 252 mio.kr. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 12 % p.a., hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet pr. aktie blev 1,5 kr. Ultimo andet kvartal var indre værdi pr. aktie 30 kr. svarende til en kurs/indre værdi på 1,45. Der har gennemsnitligt været ansat fuldtidsansatte medarbejdere mod i samme periode Koncernens egenkapital udgjorde 5,0 mia.kr. ultimo første halvår 2015 mod 4,9 mia.kr. ultimo Side 5 af 33

6 Koncernens samlede omsætning i første halvår blev på 3,9 mia.kr. Kapitalforhold Koncernens kapitalgrundlag udgjorde mio.kr. ultimo første halvår 2015, hvilket svarer til en overdækning på mio.kr. i forhold til koncernens lovmæssige kapitalkrav. Koncernens interne kapitalmålsætning udgjorde mio.kr. mod mio.kr. ultimo Kapitalmålsætningen er beregnet til at kunne modstå en 200-års begivenhed. Koncernen havde ultimo første halvår en kapitaloverdækning på 667 mio.kr. i forhold til koncernens interne målsætning. Mio.kr. 1. halvår Året *) Koncernens kapitalgrundlag Koncernens lovmæssige kapitalkrav Overdækning Koncernens interne kapitalmålsætning Overdækning ift. kapitalmålsætning *) Kapitalgrundlaget er reduceret med udbytte på 87 mio.kr. Kapitaloverdækningen i forhold til koncernens målsætning har i første halvår 2015 udviklet sig bedre end forventet. Det overvejes derfor i løbet af efteråret 2015 at etablere et aktietilbagekøbsprogram baseret på den ekstraordinære kapitalforbedring som supplement til det udbytte, som koncernen fremover forventer at kunne fastsætte i forbindelse med den årlige generalforsamling. Kunden Først Der arbejdes i Alm. Brand målrettet på at forbedre kundeservicen. Alle kundevendte funktioner måles ved hjælp af den såkaldte net promoter score (NPS), hvilket giver koncernen mulighed for løbende at følge udviklingen i kundetilfredsheden. I andet kvartal blev koncernens NPS 35, hvilket er en forbedring fra 33 i første kvartal. Således er koncernens NPS næsten fordoblet over de sidste tre år. Den forbedrede NPS i andet kvartal 2015 skyldes en stigende NPS i Skadeforsikring. MyBanker har i juli foretaget en undersøgelse blandt deres brugere omkring deres tilfredshed med deres bank. Alm. Brand Bank lå højest målt på overordnet kundetilfredshed og målt særskilt på, om banken har kompetente og servicemindede medarbejdere, lå Alm. Brand Bank også helt i top. Undersøgelsen bekræfter, at kunderne i dag oplever en væsentlig forbedret service i Alm. Brand. En af koncernens målsætninger er at reducere antallet af ankenævnssager gennem en styrket kundekommunikation. Det er lykkedes at reducere antallet af nye ankenævnssager løbende, og i andet kvartal er der anlagt ti nye ankenævnssager mod 15 i samme periode Samlet for første halvår 2o15 er der anlagt 29 sager mod 40 i samme periode Forventninger Forventningerne til koncernens resultat før skat opjusteres med 100 mio.kr. til mio.kr. for året som helhed. Forventningerne til resultatet før skat fra koncernens fremadrettede aktiviteter opjusteres med 100 mio.kr. til mio.kr. Underliggende opjusteres Skadeforsikring med 125 mio.kr. til et resultat i niveauet 775 mio.kr. som følge af det gode forsikringstekniske resultat i andet kvartal. Banken nedjusteres med 20 mio.kr. til et resultat i niveauet 20 mio.kr. Nedjusteringen skyldes den negative påvirkning fra de turbulente rentemarkeder i andet kvartal. Forventningerne til resultatet for aktiviteterne under afvikling fastholdes til et tab på mio.kr. Mio.kr Forventet resultat Fremadrettede aktiviteter Skadeforsikring Liv og Pension Bank Øvrige aktiviteter Aktiviteter under afvikling Side 6 af 33

7 Disclaimer Prognosen er baseret på rente- og kursniveauet medio august Alle øvrige forventninger for fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Meddelelsen indeholder fremadrettede udsagn om selskabets forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på en række forudsætninger og forventninger, der afspejler selskabets nuværende synspunkter og antagelser, men som i sagens natur er behæftet med betydelige risici og usikkerheder, herunder forhold, som ligger uden for selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet eller forudsat i disse udsagn. Som eksempler på forhold, der kan påvirke den fremtidige udvikling og resultatet i såvel koncernen som de enkelte forretningsområder, kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, på genforsikringsmarkedet og på ejendomsmarkedet, uventede begivenheder som voldsomt vejrlig eller terrorbegivenheder, tab på debitorer, større ændringer af skadeforløbet, uventede resultater af retssager mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje, hvilke usikkerheder der kan have betydning. Delårsrapporten er oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. Side 7 af 33

8 Skadeforsikring Alm. Brand - 1. halvår kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio.kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Resultat efter skat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsaktiver Egenkapital Aktiver i alt Bruttoerstatningsprocent 61,2 61,1 59,7 74,6 70,8 Nettogenforsikringsprocent 6,1 5,6 5,9-5,1-0,9 Skadeforløb 67,3 66,7 65,6 69,5 69,9 Bruttoomkostningsprocent 16,0 15,9 16,1 16,4 15,6 Combined Ratio 83,3 82,6 81,7 85,9 85,5 Operating Ratio 83,3 82,4 81,8 85,8 85,3 Egenkapitalforrentning før skat p.a. (%) 30,7 40,0 36,5 33,0 29,5 Egenkapitalforrentning efter skat p.a. (%) 23,4 30,0 27,9 24,0 22,2 Resultat andet kvartal Koncernens skadeforsikringsaktiviteter fik i andet kvartal 2015 et overskud før skat på 194 mio.kr. Resultatet er 18 mio.kr. lavere end samme periode 2014, hvilket både skyldes et mindre forsikringsteknisk resultat og et lavere investeringsresultat. Resultatet er bedre end forventet og meget tilfredsstillende. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 31 % p.a. I forhold til forventningerne er resultatet særligt påvirket af meget få vejrligsskader og afløbsgevinster på især arbejdsskade-, bil- og bygningsforsikringer. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 210 mio.kr. mod 222 mio.kr. i andet kvartal skader, lavere gennemsnitspræmie samt stigende hensættelser som følge af et lavere renteniveau. Combined Ratio på den underliggende forretning i andet kvartal blev 80,2 mod 76,8 i samme periode kvt. 2. kvt. Året Året Combined Ratio, underliggende forretning 80,2 76,8 77,0 78,8 Storskader 7,8 3,7 5,8 7,2 Vejrligsskader 0,9 6,6 4,2 3,7 Afløbsresultat -5,3-4,5-2,6-4,1 Genetableringspræmie -0,3 0,0 1,1 1,8 Combined Ratio 83,3 82,6 85,5 87,4 Combined Ratio blev på 83,3 mod 82,6 i andet kvartal 2014 og er positivt påvirket af lave erstatninger til vejrligsskader i andet kvartal 2015 i forhold til samme periode Modsat er Combined Ratio set i forhold til andet kvartal 2014 negativt påvirket af større udgifter til storskader, højere gennemsnits- Investeringsafkastet efter overførsel til det forsikringstekniske resultat gav et tab på 16 mio.kr. i andet kvartal 2015 mod et tab på 10 mio.kr. i samme periode Resultatet er påvirket af et turbulent finansielt marked, der især har ramt beholdningen af realkreditobligationer negativt. Side 8 af 33

9 Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde i andet kvartal mio.kr., hvilket svarer til et fald på 0,6 % i forhold til andet kvartal Præmieindtægterne er lavere end forventet. Både Privat- og Erhvervssegmentet oplever hård konkurrence, hvilket har medført faldende gennemsnitspræmier. Skadeforløb Erstatningsprocenten i andet kvartal 2015 blev på 61,2 mod 61,1 i samme periode Renset for afløbsgevinster udgjorde erstatningsprocenten for kvartalet 67,4, hvilket er bedre end forventet. I samme periode 2014 udgjorde erstatningsprocenten renset for afløb 65,8. Skadeforløbet (bruttoerstatningsprocenten inklusive nettogenforsikringsprocenten) udgjorde 67,3 mod 66,7 i andet kvartal Underliggende forretning Den underliggende erstatningsprocent udgjorde 64,5 mod 60,9 i andet kvartal Erstatningsprocenten ligger under det forventede niveau, men er i forhold til andet kvartal 2014 negativt påvirket af en højere gennemsnitsskade, et lavere renteniveau samt lavere gennemsnitspræmier. Modsat er der anmeldt færre skader i forhold til i samme periode 2014, hvilket blandt andet skyldes de seneste års arbejde med at tilpasse risikoen til præmieniveauet. Endvidere er kundernes incitament til at vælge selvrisiko øget. Stor- og vejrligsskader Storskaderne beløb sig i andet kvartal til 98 mio.kr., hvilket er 51 mio.kr. højere end i samme periode i Erstatninger til storskader kan variere betydeligt og udgør i andet kvartal 7,8 % af præmieindtægterne, hvilket er et normalt niveau. Til sammenligning var storskadeniveauet i andet kvartal 2014 helt usædvanligt lavt og udgjorde 3,7 % af præmieindtægten. Erstatninger til vejrligsskader udgjorde 11 mio.kr. i kvartalet mod 84 mio.kr. i andet kvartal Niveauet i andet kvartal 2015 er meget lavt, hvorimod erstatningerne i samme periode sidste år var stærkt påvirket af et skybrud i maj måned Diskonteringseffekt Diskontering af hensættelserne har forøget erstatningsprocenten med 0,9 på grund af et lavere renteniveau i andet kvartal 2015 i forhold til andet kvartal Afløbsresultat Afløbsresultatet for egen regning udgjorde i andet kvartal 2015 en gevinst på 67 mio.kr. mod 57 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet skyldes primært gevinster på arbejdsskade-, bil- og bygningsforsikringer, mens andre brancher viser mindre afløbstab. Omkostninger Omkostningsprocenten blev på 16,0 i andet kvartal 2015 mod 15,9 i samme periode Omkostningsprocenten er på niveau med det forventede. Nettogenforsikringsprocenten I andet kvartal udgjorde nettogenforsikringsprocenten 6,1 mod 5,6 i samme periode Stigningen skyldes en mindre reduktion i de samlede estimerede bruttoerstatninger for stormene i efteråret 2013 og for skybruddet i august Investeringsresultat Det samlede investeringsresultat gav et tab på 16 mio.kr. i andet kvartal 2015 mod et tab på 10 mio.kr i samme periode Investeringsafkastet før forsikringsteknisk rente udgjorde i andet kvartal et tab på 21 mio.kr. mod en gevinst på 5 mio.kr. i samme periode Investeringsaktiverne er primært placeret i danske obligationer og danske pantebreve. Hovedparten af obligationerne er realkreditobligationer. Skadeforsikring har derudover en mindre eksponering mod globale aktier og en lille andel af strategiske aktier, som understøtter forretningen. Det negative investeringsresultat i kvartalet er særligt påvirket af store ændringer i kreditspændet mellem realkredit- og statsobligationer. Dette skyldes til dels pengepolitiske tiltag, hvor Nationalbanken f.eks. stoppede for udstedelse af statspapirer. Herudover har rentemarkedet generelt været turbulent blandt andet som følge af uroen i Grækenland. Realkreditobligationerne afdækkes i stort omfang af diskonterede hensættelser suppleret med rentedækninger, men da begge afdækninger helt eller delvist baseres på statsobligationer, har afdækningen ikke fungeret tilfredsstillende. Samlet har pantebrevsporteføljen givet et nulresultat i andet kvartal som følge af øgede forventninger til førtidsindfrielser. Den globale aktieeksponering bidrog svagt negativt i perioden. I forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag er investeringsresultatet ikke tilfredsstillende. Privat Det forsikringstekniske resultat for andet kvartal 2015 eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 93 mio.kr. mod et overskud på 117 mio.kr. i Combined Ratio udgjorde 85,8 mod 82,2 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Præmieindtægterne i privatsegmentet faldt med 1,2 % i forhold til andet kvartal Faldet skyldes primært en faldende gennemsnitspræmie som følge af den øgede konkurrence, f.eks. blev præmierne på bilforsikringer sænket for en lang række kunder i forbindelse med forårets kampagne. Fastholdelsesraten på Privat ligger fortsat på et højt niveau, men er svagt faldende. Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 65,3 mod 62,5 i andet kvartal 2014, hvilket stadig er bedre end forventet. Side 9 af 33

10 Privat Mio.kr 2. kvt kvt Året 2014 Året 2013 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringteknisk resultat* Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 65,3 62,5 68,3 70,2 Nettogenforsikringsprocent 3,1 1,6-0,9-1,5 Skadeforløb 68,4 64,1 67,4 68,7 Bruttoomkostningsprocent 17,4 18,1 17,4 17,8 Combined Ratio 85,8 82,2 84,8 86,5 *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Skadeforløbet udgjorde 68,4 % mod 64,1 % i Eksklusive afløbsgevinster udgjorde skadeforløbet 71,9 % mod 72,6 % i samme periode De samlede vejrligsskader i andet kvartal 2015 udgjorde 6 mio.kr. for egen regning mod 34 mio.kr. i Vejrligsskaderne påvirker Combined Ratio for 2015 med 1,0 %-point, mod 5,2 %-point i Niveauet for erstatninger til vejrligsskader er i andet kvartal 2015 meget lavt. Der har været en stigning i antallet af storskader i forhold til i Erstatningsudgifterne udgjorde i andet kvartal 19 mio.kr. mod 9 mio.kr. i samme periode Storskaderne påvirker Combined Ratio med 2,9 %-point mod 1,4 %-point i Erstatningerne til storskader er i andet kvartal 2015 på niveau med det forventede. Forløbet på Indbo- og Husforsikring er meget tilfredsstillende, hvor antallet af elskader og indbrudsskader generelt er faldende. For Bilforsikring ses fortsat en svagt faldende skadefrekvens. Modsat er der for rejseforsikringer en øget skadefrekvens i forhold til i 2014, hvilket tilskrives bortfaldet af den offentlige rejsesygeforsikring pr. 31. august 2014, hvor Alm. Brand valgte gratis at udvide dækningen, så kunderne er sikret på rejser i samme omfang som tidligere. Skadeprocenten er herudover negativt påvirket af faldende gennemsnitspræmier. Omkostningsprocenten udgjorde 17,4 mod 18,1 i samme periode Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 24 mio.kr. mod en gevinst på 55 mio.kr. i Afløbsresultatet skyldes en række mindre gevinster på de fleste brancher, hvoraf bilforsikringer viser den største gevinst. Nettogenforsikringsprocenten blev på 3,1 i 2015 mod 1,6 i Erhverv Dette afsnit dækker forsikringsaktiviteterne indenfor både erhverv og landbrug. Det forsikringstekniske resultat i andet kvartal 2015 eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 117 mio.kr. mod et overskud i 2014 på 103 mio.kr. Combined Ratio udgjorde 80,7 mod 82,9 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Resultatet er positivt påvirket af afløbsgevinster og lave udgifter til vejrligsskader, men negativt påvirket af større erstatningsudgifter til storskader i andet kvartal 2015 i forhold til samme periode Bruttopræmieindtægten udgjorde 606 mio.kr. i andet kvartal 2015, hvilket er uændret i forhold til i samme periode Den manglende vækst afspejler en meget hård priskonkurrence. Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 56,8 mod 59,5 i 2014, hvilket er bedre end forventet. Erhverv Mio.kr 2. kvt kvt Året 2014 Året 2013 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringteknisk resultat* Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 56,8 59,5 73,4 80,0 Nettogenforsikringsprocent 9,4 9,8-1,0-5,6 Skadeforløb 66,2 69,3 72,4 74,4 Bruttoomkostningsprocent 14,5 13,6 13,6 14,0 Combined Ratio 80,7 82,9 86,0 88,4 *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Eksklusive afløbsgevinster udgjorde skadeforløbet 73,3 % i andet kvartal 2015 mod 69,6 % i samme periode sidste år. De samlede vejrligsskader i andet kvartal 2015 udgjorde 5 mio.kr. svarende til en erstatningsprocent på 0,9, hvilket er betydeligt under det forventede. I andet kvartal 2014 udgjorde vejrligsskaderne 8,3 %-point. Storskaderne udgjorde 79 mio.kr. mod 38 mio.kr. i 2014 og ligger på det forventede niveau i andet kvartal Storskaderne lå i samme periode 2014 betydeligt under forventningen. Samlet har vejrlig og storskader påvirket Combined Ratio i andet kvartal 2015 med 13,9 %-point mod 14,5 i andet kvartal Side 10 af 33

11 Den underliggende skadeprocent er negativt påvirket af, at skadefrekvens og gennemsnitsskade er steget svagt i andet kvartal i forhold til samme periode Herudover betyder et lavere renteniveau et øget hensættelsesniveau, hvilket har påvirket skadeprocenten negativt med 1,9 %-point. Den underliggende skadeprocent er dog fortsat under det forventede niveau. Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 43 mio.kr. mod 2 mio.kr. i Gevinsterne kommer hovedsageligt fra arbejdsskade og bygningsforsikring. Omkostningsprocenten udgjorde 14,5 mod 13,6 i andet kvartal Stigningen skyldes øgede erhvervelsesomkostninger. Kvartalets nettogenforsikringsprocent blev 9,4 mod 9,8 i Resultat første halvår Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter i første halvår blev et overskud på 451 mio.kr. før skat mod et overskud på 344 mio.kr. i første halvår Resultatet er meget tilfredsstillende og svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på knap 37 % p.a. mod 33 % p.a. i samme periode sidste år. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 455 mio.kr. mod 357 mio.kr. i Præmieindtægterne udgjorde mio.kr., hvilket er et mindre fald i forhold til samme periode i Combined Ratio udgjorde 81,7 mod 85,9 i Forbedringen skyldes i særlig grad afløbsgevinster på arbejdsskadeforsikring, samt at 2014 blev negativt påvirket af øgede udgifter til genetableringspræmier til reassurandørerne. Combined Ratio for første halvår 2015 er dog negativt påvirket af et lavere renteniveau i forhold til i samme periode i Storskader udgjorde i alt 161 mio.kr. i første halvår 2015 mod 117 mio.kr. i samme periode I forhold til 2014 har storskaderne påvirket Combined Ratio negativt med 1,7 %-point. Vejrligsskaderne udgjorde 57 mio.kr. mod 98 mio.kr. i første halvår I forhold til i 2014 har vejrligsskaderne påvirket Combined Ratio positivt med 1,6 %-point. Der har været afløbsgevinster for 192 mio.kr. mod 86 mio.kr. i I forhold til i 2014 har afløbsgevinster påvirket Combined Ratio positivt med 4,3 %-point. På den underliggende forretning blev Combined Ratio 80,8 mod 78,9 i samme periode Stigningen skyldes blandt andet, at diskontering af hensættelserne har forøget erstatningsprocenten med 1,1 på grund af et lavere renteniveau i forhold til i første halvår halvår 1. halvår Året Året Combined Ratio, underliggende forretning 80,8 78,9 77,0 78,8 Storskader 6,4 4,7 5,8 7,2 Vejrligsskader 2,3 3,9 4,2 3,7 Afløbsresultat -7,7-3,4-2,6-4,1 Genetableringspræmie -0,1 1,8 1,1 1,8 Combined Ratio 81,7 85,9 85,5 87,4 Investeringsresultatet efter forrentning af forsikringsmæssige hensættelser udgjorde et tab på 4 mio.kr. i første halvår 2015 mod et tab på 13 mio.kr. i første halvår Investeringsafkastet før forsikringsteknisk rente udgjorde et tab på 6 mio.kr. mod en gevinst på 18 mio.kr. i første halvår Kapitalforhold Det individuelle solvensbehov for Alm. Brand Forsikring A/S var ultimo andet kvartal 2015 på mio.kr. mod mio.kr. ultimo Kapitalgrundlaget, opgjort efter bekendtgørelsen om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber, udgjorde mio.kr., og der var således en overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på mio.kr. Solvens I-kravet udgjorde 825 mio.kr., hvilket giver en solvensgrad på 3,3 i forhold til kapitalgrundlaget opgjort efter bekendtgørelsen for finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Ultimo andet kvartal 2015 udgjorde den allokerede egenkapital til Skadeforsikring 2,6 mia.kr. Væsentlige begivenheder Aflevering af ansøgning om godkendelse af intern model Alm. Brand Forsikring A/S afleverede medio maj 2015 en ansøgning om godkendelse af selskabets partielle interne model til brug under de kommende Solvens II-regler til Finanstilsynet. Tilsynet har medio juni 2015 meddelt, at de anser Alm. Brands ansøgningspakke for at være komplet. Finanstilsynet skal senest medio november 2015 meddele, om modellen kan godkendes. Forventninger Forventningerne til årets resultat for Skadeforsikring opjusteres med 125 mio.kr. til et overskud på 775 mio.kr. før skat svarende til en Combined Ratio i niveauet 85 og en omkostningsprocent i niveauet 16. Præmieindtægterne forventes i 2015 at være uændrede i forhold til Side 11 af 33

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1.-3. kvartal Alm Brand Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. kvartal Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 2 Hoved- og nøgletal 3 Alm. Brand koncernen 6 Skadeforsikring 11 Liv og Pension 14 Bank PÅTEGNINGER 19 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011 ALM. BRAND Webcast 3. kvartal 2011 16. november 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på ca. 10 % 450.000 kunder heraf

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt

SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 1 Selskabsoplysninger 1 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 2 Hoved- og nøgletal 3 Alm. Brand-koncernen 7 Skadeforsikring 13 Liv og Pension 16 Bank PÅTEGNINGER 21 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Alm. Brand. halvårsrapport 1. halvår 2012. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. halvårsrapport 1. halvår 2012. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand halvårsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand Bank årsrapport 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 Analytikerpræsentation den 25. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S K VA R TA L S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 4 Hoved- og nøgletal 5 Alm. Brand-koncernen 8 Skadeforsikring 14 Pension 17 Bank PÅTEGNINGER 22 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

1. halvår. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

1. halvår. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 3

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

1. halvår. Alm Brand af Alm. Brand af 1792 fmba / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

1. halvår. Alm Brand af Alm. Brand af 1792 fmba / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr Alm Brand af 1792 Alm. Brand af 1792 fmba / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 26 66 36 60 INDHOLD Alm. Brand af 1792 fmba - SELSKABSOPLY SNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Bank Forsikring Pension. Årsrapport. Alm. Brand. Pas godt på de gode værdier

Bank Forsikring Pension. Årsrapport. Alm. Brand. Pas godt på de gode værdier Bank Forsikring Pension Årsrapport Alm. Brand Pas godt på de gode værdier INDHOLD Indhold 03 04 05 Kort om Alm. Brand Vores forretningsmodel Ledelsesberetning 05 Overblik over resultater 2015 08 Forord

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 3. kvartal Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S - 1.-3. kvartal INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING. 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning. 10 Ledelsespåtegning

SELSKABSOPLYSNINGER. 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING. 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning. 10 Ledelsespåtegning Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning PÅTEGNING 10 Ledelsespåtegning HALVÅRSRAPPORT 12 Resultat og totalindkomst 13 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Alm. Brand. 1. halvår. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr

Alm. Brand. 1. halvår. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr Alm. Brand 1. halvår Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. halvår 2013 SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Alm. Brand. 1. kvartal. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr

Alm. Brand. 1. kvartal. Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr Alm. Brand 1. kvartal Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand Bank årsrapport 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere