UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM"

Transkript

1 ' 'X/^'?'^

2 UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY ^'^^^ ^^ _^Book Volume Je 05-lOM

3 The person charging this material is responsible for its return to the hbrary from which it was withdrawn on or before the Latest Date stamped below. Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may resolt in dismissal from the University. UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN MAY 2 7 ^^^ m 1 i ^-^ mn i9bd L161 O-1096

4

5 HENRIK IBSEN SAMLEDE VÆRKER

6

7 HENRIK IBSEN SAMLEDE VÆRKER FEMTE BIND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN) GRÆBES BOGTRVKKF, Kl 1899

8

9 INDHOLD: Side Bibliografiske Oplysninger ved J. B. Halvorsen... I-V Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk skuespil: Cæsars frafald 5 Kejser Julian 219 T7606

10

11 BIBLIOGRAFISKE OPLYSiNINGER VED J. B. HALVORSEN. Kejser og" GalilæeP det første af Digterens Arbejder, som er skrevet under Indflydelse af det tyske Aandsliv er forfattet i Dresden i Tidsruniniet fra Vinteren 1871 til Vaaren Skuespilleis Idé havde Forfatteren da syslet med alt i adskillige Aar. Den første digteriske Plan, som fængslede ham, da lian om Sommeren 1864 var kommen til Ro i Rom, hvor han under sit følgende fireaarige Ophold gjorde mange Slags historiske Studier og forskellige Optegnelser til Brug for det kommende Arbejde, var dette verdenshistoriske Skuespil. Hans Ven, P. Botten- Hansen, kunde efter et Brev fra ham allerede i Slutningen af Septbr melde i lllustreret Nyhedsblad", at Ibsen da arbejdede vexelvis paa en Tragedie..Julianus Apostata" og paa et større Digt. Nogen klar Plan for Udførelsen fik han dog ikke lagt i Rom, endnu mindre skrevet noget af Stykket.,,Hans Livsanskuelse var endnu den Gang national-skandi-

12 II navisk og han kunde derfor ikke rigtig komme tilrette med det fremmede Stof"'. (Brev til Otto Brahm af 20. Februar 1888.) Først efterat han Høsten 1868 var flyttet fra Italien til Dresden og der havde skrevet..de Unges Forbund" samt det følgende Aar havde faaet et Selvsyn al" Orienten under Besøget ved Aabningen af Suezkanalen, tog han Ideerne til sit store Skuespil op til ny Bearbejdelse. Han oplevede nu heder det i det ovennævnte Brev den store Tid i Tyskland, Krigsaaret og den paafølgende Udvikling. Alt dette havde for mig paa mange Punkter en Forvandlingens Magt. Min Anskuelse af Verdenshistorien og Menneskelivet havde hidtil været en national Anskuelse. Nu ndvidede den sig til en Stamme- Anskuelse, og saaledes kunde jeg skrive Kejser og Galilæer". Det blev fuldført om Vaaren 1873; den 16. Oktbr. s. A. udkom det af de to fem Akters Skuespil Cæsars Frafald" og,,kejser Julian" bestaaende Kejser og" Galilæer. Et verdenshistorisk skuespil af Henrik Ibsen. Kbhvn S. Dette første Oplag af det omfangsrige og derfor kostbare Værk var paa 4,000 Exemplarer, men blev alligevel udsolgt i saa kort Tid, at det blev nødvendigt stra.k at lade trykke et nyt Oplag paa Kxemplarer, hvorefter Udgavernes Rækkefølge er bleven: Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk skuespil. Andet oplag. Kbhvn. [16. Decbr.] S. Tredje oplag. D Kbhvn. [3. Juni] S., 278 S. Fjerde oplag. D Kbhvn. [23. Juni] S., 278 S. The Emperor and the Galilean. A Drama in two Parts. Translated from the Norwegian by

13 Ill Gatherine Ray. London XIV S., 1 BL, 326 S. Emperor and Galilean: A worldhistoric Drama. Authorized English Edition. Edited by William Archer. London XI S., 353 S. [Udgjør Vol. IV af Ibsens Prose Dramas". Authorized Translation. Ed. by William Archer. London 1890 fg.] Empéreur et Galiléen. Traduction de Gh. de Gasanove. Avec une préface. Paris XXIV S., 360 S. (En Oversættelse i Uddrag af Stykket blev trykt i Revue Bleue" 1894, I. 105 fg., 173 fg. og 432 fg.) Kaiser und Galilåer. Welthistorisches Schauspiel. Aus dem Norw^egischen iibertragen von Ernst Brausewetter. Leipzig [1888.] S. (0. m. T.: Reclam's Univ.-Bibl. Nr & 2369.) Kaiser und Galilåer. Ein w^eltgeschichtliches Schauspiel in 2 Theilen. Deutsch von Paul Herrmann. Berhn XVII S., 319 S. [A. Garborg:] H. I.s Kejser og Galilæer". Kommen- En kritisk Studie af G." (Chra S. tarer. 2. Opl. Chra S.); [O.A.Holm:] Den Tredje", Bemærkninger til Kejser og Galilæer" [i Tids-Tavler, udg. af L. Kr. Daa, III ]; 0. Nyhuus: H. I.s Kejser og Galilæer. Et indledende foredrag ved en diskussion i det norske studentersamfund." (Kra S.) H. Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. 1888), S : H. Jæger: Henrik Ibsen og hans værker (Kra. 1892), S ; G. Brandes: Henrik Ibsen (Kbh. 1898), S. 76 fg., 102 fg. ; A. Schack: Udviklingsgangen i H. I.s Digtning (Kbh. 1897), S ; V. Vasenius: Henrik Ibsen (Sthlm. 1882), S ; L. Passarge: Henrik Ibsen (Lpz. 1883), S ; A. Garde: Der Grundgedanke in Ibsens Dichtung (Lpz. 1898), S ; Ad. von Hanstein: Ibsen

14 IV t als Idealist (Lpz. 1897), S : E. Reich:'lbsen's Dramen (Dresden u. Lpz 1894), S ; 0. Brahni : Henrik Ibsen (Berlin 1887). S. 3i2 fg.; G. B. Shaw: The Quintessence of Ibsenism (London 1891), S. ')() 71; H. H. Bovesen: A Commentary on the Writings of Ibsen (New York" 1894), S ; A. Elirbard: Ibsen et le Theatre contemporain (Paris 189^), S ; E. Tissot: Le drame norvégien (Paris 1893), S. 91-1U2, c. S. 244 fg.; Dagbladet (Kra.) No. 249, 251, 258 og 2(14; Det nittende Aarhundrede , S af G. Brandes; Nordisk Månedsskrift 1874, I af P. Rieniann; Svensk Tidskrift S af G. L.fjunggren]; Morgonbladet (Helsingfors) 1874, No. 33^ 35 og 36 af E. A.[spelinj; Atlantic Monthly 1874, If ; Freie Biihne IV. (1893), S af Paul Schlenther; Sozialistische Monatshefte i (Berlin) 1897, S af R. Claassen. ).(V)rcls. r Det store og vansk(!lige Skuespil er endnu ikke bleven opført paa nogen nordisk Scene. Derimod blev det kort efter Udgivelsen opiæst af den norske Skuespiller Andr. H. Isachsen i Kristiania, og Decbr. i 1873 og Januar 1874 paa samme Maadc foredraget og samtidig kritisk fortolket en Række Aftener paa Levanger af den derboende Overlærer Aug. Holth. En dramatisk Recitation af Skuespillet, med RoUerne fordelt mellem forskellige af Universitetets Akademici. en af 0. G. Fliiggen udfort Bearbejdelse, hvortil (igsaa sluttede sig et musikalsk Arrangement af Komponisten Martin Kaiser. fandt Sted i Miinchen 27. Februar Den forste sceniske Opførelse af Skuespillet, hearbejdet af Overregissør L. Adler efter Herniianns Oversættelse, fandt Sted paa Leipzigs Stadttheater 5. Decbr. 1896; et Billede fra Opforelsen (Scenen, hvor Julian vælges til Cæsar) fmdes i III. Zei(. for 26. Decbr. s A. Den Marts

15 opfortes Stykket, med Miisik af Kapelniester Ludwig Mendelssohn, paa Beile - Alliance Theatret - i Berlin, hvor det gik 4 Gange i den derpaa folgende Ibsen-Uge" i Anledning af Digterens 70 Aars Fødselsdag.

16

17 IN DH OLD: I CÆSARS FRAFALD, SKUESPIL I FEM AKTER II JULIAN, SKUESPIL I FEM AKTER

18

19 GÆSARS FRAFALD, SKUESPIL I FEM AKTER

20

21 PERSONERNE: KONSTANZIOS. INDE EUSEBIA. FYRSTiNDE HELENA, kejserens Søster. FYRST GALLOS, kejserens fætter. FYRST JULIAN, Gallos's yngre halvbroder. MEMNON, en Æthiopier, kejserens livslave. GULDSMEDEN POTAMON. FARVEREN FOKION. HÅRSKÆREREN EUNAPIOS. EN FRUGTHANDLER. EN VAGTFØRER. EN SOLDAT. EN SMINKET KVINDE. EN VÆRKBRUDEN MAND. EN BLIND BETLER. AGATHON, en vingårdsmands søn fra Kappadokia. VISDOMSLÆREREN LIBANIOS. GREGOR FRA NAZIANZ. BASILIOS FRA CÆSARÆA. SALLUST FRA PERUSIA. SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS. MYSTIKEREN MAXIMOS. HUSMESTEREN EUTHERIOS. QUÆSTOREN LEONTES. SLAVINDEN MYRRHA.

22 TRIBIXEX DECENTIUS. STALDMESTERE>- SINTILA. HÆRFOREREN FLORENTILS. H.ERFOREREN SEVERUS. L.EGE.\ ORIBASES. L.XDERFOREREX LAIPSO. U>T)ERFORERE>" FA>"EB.ERERE>" VARRO. MAUROS. SOLDATER, KIRKEGÆNGERE, HEDE.NSKE TILSKUERE, HOFFOLK, PRE- STER, LÆRLlMiER VED VISDOMS-SKOLERXE, DAXSERLXDER, TJENERE, QCÆSTOREXS FOLGE, GALLISKE KRIGSFOLK. SYNER OG RØSTER. (Forste akt foregår i Konstantinopel, anden att i Athen, tredje akt i Efesos, tjerde akt ved Lutetia i Gallien, og femt- akt i Vienna sammeateds. Tiden omfatter mellemnimmet melleni året 3.51 og året 361.)

23 FØRSTE AKT. (Påskenat i Konstantinopel. Skuepladsen firestiller et åbent anleeg med træer, busker og omstyrtede billedstøtter nærheden i af det kejserlige slot. I baggrunden, rigt oplyst, ligger hoffcirken. Til højre et marmorlækværk, tivorfra en trappe fører ned til våndet. Mellem pinier og cypresser udsigt til Bosporus og den asiatiske kyst.) (Gudstjeneste, kejserlige hustboppeb på kirketrappen, store skarer AF ANDÆGTiGE strømmer ind. betlere, krobllnge og blinde ved indgangen. hedenske tilskuere, fbcgthandlere og vandsælgebe, opfylder pladsen.) LOVSANG (inde i kirken). Evindeligt være korset pris og ære! Slangen er henvejret i afgrundens svælg; lammet har sejret; på jorden er helg! GULDSMEDEK POTAMON (med en papirlygte, kommer fra venstre, pikker en af soldaterne på akslen og spørger): Pst, gode ven, når kommer kejseren? Véd ikke. SOLDATEN.

24 Sagte, herre! GULDSMEDEN POTAMON. 10 FARVEREN FOKION Kejseren? (vender hovedet i trænpfselen). Jeg synes der var nogen, som spurgte om kojseren? Kejseren kommer lidt før midnat. Ganske lidt for. Jeg har det fra Memnon selv. IIÅRSK.EREREN ELTNAIMOS (kommer ilferdig loboiide og stoder eii frugtiiaiidlcr Ul sidel. Af vejen, hedning! frugthandleren. Svinet nmkker! Hund, hund! hårskæreren eunapios. FARVEREN FOKION. Mukke imod en velklædt kristen; imod en mand af kejserens egen tro! HÅRSK.EREREN EUNAPIOS (steder fhugthandi.eren omkuld). I smudset med dig! GULDSMEDEN POTA HON. Ret så! Søl dig der, ligesom dine guder. FARVEREN (slår ham med sin FOKION Tag det, og det, og stok). det! HÅRSKÆREREN EUNAPIOS (sparker ham). Og der; og der! Jeg skal mygne dit gudsforhadte skind. (frugthandleren skynder sig iid.)

25 11 FARVEREN FOKION (med den ojensynlige hensigt, at det skal høres af vagt-foreren). Jeg vilde højligen ønske, at en eller anden bragte dette optrin for vor velsignede kejsers øren. Kejseren har nylig udtalt sin misnøje med. at vi kristne borgere holder samkvem med hedningerne, ret ligesom om intet skilte imellem os GULDSMEDEN POTAMON. Du sigter til hint opslag på torvene? Det har jeg også læst. Og jeg synes, at ligesom der findes både ægte og uægte guid i verden HÅRSKÆREREN EUNAPIOS. Man bør ikke skære alle over én kam; det er min mening. Der gives dog. Gud være lovet, endnu ivrige sjæle iblandt os. FARVEREN FOKION. Vi er langtfra ikke ivrige nok, I kære brødre! Se blot hvor kæphøje disse spottere ter sig. Eller tror I det er mange af disse lurvede, som bærer korsets og fiskens tegn på armen? GULDSMEDEN POTAMON. Nej, tænk bare, de myldrer og kryr foran selve hofkapellet FARVEREN FOKION. i shg en høj-helhg nat HÅRSKÆREREN EUNAPIOS. spærrer vejen for kirkens rene lemmer Er Donatister rene? EN SMINKET KVINDE (i trængselen).

26 12 FAHVEKEN FOKIUN. Hvad? Donatist! Er du en Donatist? HÅKSKÆREKEN EUNAPIOS. Hvad nu? Er ikke du det samme? FAKVEHEN FOKION. Jeg? Jeg! Gid lynet slå din tunge! GULDSMEDEN PUTAMON (gor korsets tegn). Gid pest og by Ider! FARVEREN FOKIOX. En Donatist! Du ådsel; du rådne træ! GULDSMEDEX POTAMON. Ret så; ret så! FARVEREN FOKION. Span på Satans ildsted! GULDSMEDEN POTAMON. Ret så! Skæld ham; skæld ham, kære broder! FARVEREN FOKION (stoder guldsmeden bort). Hold mund; vig langt ifra mig. Nu kender jeg dig; du er Manikæeren Potamon! UÅRSKÆREREN EUNAPIOS. En Manikæer? En stinkende kætter! Tvi, tvi! GULDSMEDEN POTAM(JN (holder sin papirlygte Ireni). Eja! Det er jo farveren Fokion fra Antiokia! Kainiten!

27 13 HARSKÆREREN EUNAPIOS. Ve mig, som er kommen i løgnens samkvem! FARVEREN FOKIOX. Ve mig. som hjalp en djævelens søn! HARSKÆREREN EUNAPIOS ham på øret). (slår Tag det, som løn for hjælpen! FARVEREN (slår igen). 0, du ryggesløse køter! FOKION GULDSMEDEN POTAMON. Forbandet, forbandet være I begge! (Almindeligt slagsmål; latter og spot mellem tilskuerne.) VAGT-FØREREN Kejseren (råber til soldaterue). kommer! (De stridende skilles ad og strømmer med de ovrige andægtige ind i kirken.) LOVSANG (fra hejaltret). Slangen er henvejret i afgrundens svælg; lammet har sejret, på jorden er helg! (Hoffet kommer i stort optog fra venstre, prester med rogelsekar går foran; deretter drabantek og fakkelbærere, hofmænd og livvagt. I midten kejser konstanzios, en fireogtreti-årig mand af fornemt ydre, skægløs og med brunt krollet hår; hans ojue har et mørkt og mistroisk udtryk; hans gang og hele holdning forråder uro og svækkelse. Ved hans venstre side går kejserinde eusebia, en bleg og fin kvindeskikkelsc, af samme alder som kejseren. Bag efter kejserparret følger fykst julian, en endnu ikke fuldt udviklet yngling på nitten år. Han er sorthåret, med begyndende skægvækst, har spillende brune ojne med et pludseligt

28 14 kast; hofdiviglen vanklæder ham; hans lader er kejtede, påfaldende og hæflige. Kejserens sosler, fyrstindk iielfna, on yppig feinogtyve-årig skonhfd, folger efler, ledsaget af jomfruer og ivldre kvinder. hoffolk og DRABANTER slutter toget. Kejserens livslavc, memnon, en sværbygget, prægligt klædt Ætlnopier, er iblandt følget.) KE.ISER KONSTANZIOS (standser pludselig, vender sig om til fyrst julian og spørger hvast): Hvor er Gallos? FYRST JULIAN (blegner). Gallos? Hvad vil du Gallos? KE.JSER KONSTANZtOS. Der greb jeg dig! FYRST Herre! IXDE EUSEBIA (fatter kejserens hånd). Kom; kom! - KONSTANZIOS. Samvittigheden skreg. Hvad pønser I to på? Vi? Du Og FYRST KONSTANZIOS. han! INDE EUSEBIA. 0, kom; kom, Konstanzios! KONSTANZIOS. Så sort en dåd! Hvad svar gav oraklet? FYRST Oraklet? Ved min hellige frelser

29 15 KOXSTANZIOS. Lyver nogen jer på, så skal han bøde på bålet, (drager fyrsten tilside.) Q, lad OS holde Sammen, Julian! Dyre frænde, lad os det! FYRST Alt ligger i dine hænder, elskede herre! KONSTANZIGS. Mine hænder! FYRST 0, stræk dem i nåde over os! KOXSTANZIOS. Mine hænder? Hvad tænkte du om mine hænder? FYRST JULIAN (gi-iber hans hænder og kysser dem). Kejserens hænder er hvide og kølige. KONSTANZIOS. Hvad skulde de ellers være? Hvad tænkte du? Nu greb jeg dig igen! FYRST JULIAN (kysser dem atter). De er som rosenbladene her i måneskinsnatten. Ja, ja. ja, Julian! KONSTANZIOS. INDE Fremad; det er på iiden. EUSEBIA. KONSTANZIOS. At skulle ind for Herrens åsyn! Jeg, jeg! 0, bed for mig, Julian! De vil byde mig den hellige

30 16 vin..ii'^' ser den! Den spiller, som slangeøjne i. (skriger.i! guldkalkeii Blodige øjne 0, Jesus Kristus, bed for mig! INDE EUSEBIA. Kejseren er! syg FYRSTINDE HELENA. Hvor er Cæsarios? Livlægen, livlægen, hent ham! KEJSEHINDE EUSEBIA (vinker). Memnon, gode Memnon! (hun tiller sagle med slaven.) FYRST JULIAN (dæmpet). Herre, hav barmhjertighed, og skik mig langt herfra. KONSTANZIOS. Hvor vilde du helst hen? FYRST Til Ægypten. Helst did, hvis du så synes. Der går jo så mange did, ind i den store ensomhed. KONSTANZIOS. liid i ensomheden? Så? I ensomheden grubler man. Jeg forbyder dig at gruble. FYRST Jeg skal ikke gruble, hvis du blot vilde tillade. mig Her vokser min sjælenød med hver dag. ( )nde tanker flokkes om mig. I ni døgn har jeg

31 17 båret hårskjorte, og den har ikke værget mig; i ni nætter har jeg pisket mig med bodssvøben, men det fordriver dem ikke. KONSTANZIOS. Vi må være standhaftige, Julian! Djævelen er såre virksom i os alle. Tal med Hekebolios SLAVEN MEMNON (til kejseren). Nu er det på tiden KONSTANZIOS. Nej, nej, jeg vil ikke SLAVEN MEiMNON (lager ham om håndledet). Kom, nådigste herre; kom, siger jeg. KONSTANZIOS (letter sig ivijret og siger med værdighed): Ind i Herrens hus! SLAVEN (sagte). Og siden det andet (til MEMiVON KONSTANZIOS JULIAN). Gallos skal møde frem for mig. FYRST JULIAN (bag kejserens ryg, folder hæiiderne bøuligt imod kejserinden) Frygt ikke! INDE EUSEBIA (hurtigt og dæmpet). HENRIK IBSENS SA.MLEDE VÆRKER. V. 2

32 18 KE.ISER KONSTANZIOS. Bliv iidenfor. lkk(^ iiid i kirken med det sind, du mi har. Når du l)«'der for alteret, så er det for - at nedbede ondt over mig. 0. læss ikke slig skyld på dig. min elskede frænde! (Togel {jar imod kirken. \'A tr!i i )cii flokkes beilere, kroblinge og blinde om kejseren.) dill EN VÆRKBRUDEN. n. verdens niægtigsle hersker, lad mig kjorteltlig, at jeg kan vorde helbredet. røre ved E.N ULIND. Bed for mig, du Herrens salvede, at jeg far mit svn igen! KE.ISER KONSTAN/roS. Vær trostig, søn! Memnon, strø solv )enge for ileiii. Ind, ind! (Hoffet bevæger sig ind i liiiki hvis ii, port iidvkes; menneskesvamnien adspreder sig efterhunden knn fyhst.ii i.iav lillver tilbiigo en af i alléerne.) : FYRST JULIAN (ser mod kirken). Hvad vil han Gallos? I detme hellige nat kau hau da ikke tænke på at! 0, den, som vidste ^ (vender sij; 05; stoder imod rl.-n bnrlgaeiide blnide.l Se dig f(u", ven! Jeg DEN er hliiid, herre! BLINDE. FYRST.IlLIAN. Kndim? Kan du virkelig ikke se så meget som hin tindrende stjerne? Tvi dig, du lidet troende. Lovte ikke Guds salvede at bede for dit syn?

33 19 DEN BLINDE. Hvo er du, som spotter en blind broder? FYRST En broder i yaiitro_og.j)lindhed^_ (han vil gå ud ad vejen til venstre.l Julian, EN STEMME (sagte, bag ham, niellem buskerne). Julian! FYRST JULIAN Ah! (med et skrig). STEMMEN (nærmere). Julian! FYRST Stå, stå; jeg er væbnet! Vogt dig vel. EN UNG MAND, (i ringe klæder og med vandringsstav, kommer tilsyne mellem træerne) Stille; det er mig FYRST Bliv hvor du er! Kom ikke nær mig, menneske! DEN UNGE MAND. 0, mindes du da ikke Agathon? FYRST Agathon! Hvad siger du? Agathon var jo en dreng AGATHON. For sex år siden. Jeg kendte dig straks. (kommer nærmere.)

34 20 FYRST Agutlioii; ja, ved det hellige kors, tror jeg ikke det er dig! AGATHON. Se på mig; se rigtig FYRST JULIAN (oinfiivner og kysser Ijam). Barndomsven! Legebroder! Du kæreste af dem alle! Og dii er her? Hvilket under! Du har rejst den lange vej over bergene, og siden over havet, hele den lange vej fra Kappadokia! AGATHON. Jeg kom for to dage siden med et skib fra Efesos. 0, hvor har jeg ikke forgæves søgt dig i disse to dage. Ved slots-portene vilde ikke vagten lade mig slippe ind og FYRST Nævnte du mit navn for nogen? søgte mig? eller at du AGATHON. Nej, sligt turde jeg slet ikke nævne, thi FYRST Det har du gjort ret i; man bor aldrig lade nogen vide mere, end højst nødvendigt. Hid, Agathon; frem i det fulde måneskin, at jeg kan se dig. Du; du! Hvor du er vokset. Agathon; hvor du ser stærk ud. Og du er blegere. AGATHON.

35 21 FYRST Jeg kan ikke tåle luften i slottet. Jeg tror her er usundt. Det er ikke her, som i Makellon. Makellon ligger højt. Der ligger ingen anden stad så højt hele i Kappadokia; ah, hvor stryger ikke den friske snevind fra Tauros henover! Er du træt, Agathon? 0, ingenlunde. AGATHON. FYRST Lad os dog sætte os. Her er så stilt og ensomt. Tæt sammen; se så! (drager ham ned på en bænk ved rækværket.) Kan der komnie noget godt fra Kappadokia" siges der. Ja,, venner kan komme. Gives der noget bedre? (ser længe på ham.) Ufatteligt, at jeg ikke straks kendte dig. du, min elskede ejendom, er det ikke som i børneårene? AGATHON (ned foran ham). Jeg for dine fødder, ligesom da. FYRST Nej, nej, nej -! 0, lad mig ligge så! AGATHON. FYRST Ak, Agathon, det er synd og bespottelse at knæle for mig. Du skulde vide, hvor skyldbetynget jeg er bleven. Hekebolios, min dyrebare lærer, har

36 22 megen sorg af mig, Agatlion. Han kunde fortælle dig Hvor dit hår er vorden fyldigt og fugtigt. Og hvor lokket det er. Men Mardonios, hvorledes går det ham? Nu er han vel næsten hvidhåret? Han er AGATHON. ganske hvidhåret. FYKST Hvor Mardonios forstod at tyde Homer! Jeg tror ikke min gamle Mardonios har sin lige i det stykke. Helte mod helte i kamp; og ildnende guder over dem. Jeg så det med øjnene. lykkelig AGATHON. Dengang stod dit sind til at vorde en stor og kriger. FYKST. Det var glade år, hine seks i Kappadokia. Var årene længere i den tid, end nu? Det tykkes så, når jeg drages til minde alt, hvad de rammer. Ja, det var glade år. Vi ved vore bøger, og Gallos på sin persiske hest. Som skyggen af en sky jog han over sletten. 0, men ét må du dog sige mig. Kirken? AGATHON. Kirken? Over den hellige Mamas's grav? FYRST JULIAN (smiler sviigt). Som Gallos og jeg bygged. Gallos fik sin floj færdig; men jeg ; det vilde aldrig ret lykkes. Hvorledes er det gåt siden?

37 23 AGATHOX. Det gik ikke. Bygfolkene sagde, at det var ugørligt på den made. FYRST JULIAN (tankefuldl. Ja visst; ja visst. Jeg gjorde dem uret, da jeg mente, at de var ukyndige. Nu véd jeg, hvorfor det ikke kunde gå. Jeg skal sige dig det, Agathon; Mamas var en falsk helgen. AGATHON. Var den hellige Mamas? FYRST Hin Mamas har aldrig været noget hlodvidne. Det hele sagn om ham var en sælsom vildfarelse. Hekebolios har med overmåde megen lærdom udfundet den rette sammenhæng, og jeg selv har for nylig affattet et ringe skrift om denne sag, et skrift, min Agathon, som visse visdoms-venner, ubegribeligt nok, skal have omtalt med ros i læresalene. Herren holde mit hjerte rent for al forfængelighed! Den onde frister har talløse snigveje: en kan aldrig vide. At det skulde lykkes for Gallos, men ikke for mig! Ak, min Agathon, når jeg tænker på hin kirkebygning, så ser jeg Kains alter. Julian! AGATHON. FYRST JULL\N. Gud vil ikke vide af mig, Agathon! AGATHON. 0, tal ikke så! Var ikke Gud stærk i dig, da

38 24 du ledle mig ud af hedenskabets mørke og gav mig lys for alle tider. du, et barn, som du dengang var! FYRST.II:LIAN. Ja. den sag er mig som en drøm. AGATHON. Og dog så livsalig en sandhed. FYRST JULIAN (tungt). Det skulde været nu! Hvor tog jeg ordets ild fra? Der var lovsang i luften, en stige mellem himmel og jord {stiner ud.) Så du den? Hvilken? AGATHON. FYRST Stjernen, som faldt; der, bag de to cypresser. (tier lith og slår piudselig om.) Har jeg fortalt dig. livad min moder drømte natten før jeg blev født? Det mindes jeg ikke. AGATHON. FYRST JULIA.X. Nej, nej, det er sandt, jeg erfor det først senere. Hvad drømte hun? AGATHON. FYRST Min moder drømte, at hun fødte Akilleus. AGATHON (levende). Tror du endnu lige stærkt pa drømme?

39 25 Hvorfor spørger du? FYRST AGATHON. Du skal få høre; thi det hænger hint, som drev mig over havet sammen med FYRST JULIAN, Du har et særhgt ærend her? Det har jeg sletikke tænkt på at spørge dig om AGATHON. Et sælsomt ærend: og just derfor nøler jeg i tvil og uro. Der er så meget, jeg gad vide først. om livet i staden. om dig selv, om kejseren FYRST JULIAN Iser visst på ham). Sig sandheden. Agathon; hvem har du talt med her, før du traf mig? Ikke med no^fen. AGATHON. Hvad tid FYRST kom du? AGATHON. Det sagde jeg dig før, for to dage siden. FYRST Og straks vil du vide? Hvad er det for ting, du vil vide om kejseren? Er der nogen, som har bedt dig? (slår armene om ham.) 0, tilgiv mig, Agathon. ven! Hvad? Hvilket? AGATHON.

40 26 FYRST JULIAN (rejser sig og lytter). Hyss! Nej, det var intet: det var kun en fugl i buskene. Jeg er såre lykkelig her. Hvorfor tror du det ikke? Hvi skulde jeg ikke være lykkelig? Har jeg ikke her al min slægt samlet? ja, jeg mener alle dem, som en nådig frelser liar holdt sin hånd over. AGATHON. Og kejseren er dig jo FYRST i faders sted? Kejseren er over al made vis og god. AGATHON (som også har rejst sig). Julian, er det rygte sandt, at du engang skal være kejserens efterfølger? FYRST JULIAN (hastigt). Tal ikke om de farlige ting. Jeg véd ikke, hvad tåbelige rygter fortæller. Hvorfor fritter du mig så meget? Ikke et ord får du ud, før du siger mig, hvad du vil i Konstantinopel. AGATHON. Jeg kommer på Gud Herrens vegne. FYRST JULIAX. Har du din frelser og din frelse kær, så drag hjem igen. (lytter ud over rækværket.) Tal Sagte: der lægger en håd til. (han drager ligiiii over mod den anden side.) Hvad vil du her? Kysse splinten af det hellige kors? Drag hjem igen, siger jeg! Véd du, hvad

41 er blevet i 27 de sidste femten måneder? Konstantinopel Et bespottelsens Babylon. Har du ikke hørt det, véd du ikke, at Libanios er her? AGATHON. Ak, Julian, jeg kender ikke Libanios. FYRST JUL [A x. Du ensomme Kappadokier! Lykkelige egn, hvor hans røst og lære ikke har slåt ned. AGATHON. Ah, han er en af hine hedenske vranglærere? FYRST. Den farligste af dem alle. AGATHON. Dog ikke farligere end Ædesios i Pergamon? FYRST Ej, hvad; hvem tænker længere på Ædesios i Pergamon? Ædesios er aflfældig AGATHON. Er han også farligere, end hin gådefulde Maximos? FYRST Maximos! Tal ikke om denne gøgler. Hvem véd noget pålideligt om denne Maximos? AGATHON. Han siger sig at have sovet tre år i en hule hinsides Jordan. FYRST Hekebolios holder ham for en bedrager, og deri har han visselig ikke megen uret.

42 28 Nej, nej, Agatlion, Libanios er den farligste. Vor syndige jord har ligesom våndet sig under denne svøbe. Der gik tegn forud for hans ankomst. En pestagtig syge myrded mennesker for fode i staden. Og så, da den var over, i Noveml)er måned, regned her ihl hver nat fra himlon. Du må ikke tvile, Agathon! Jeg har selv set stjernerne løsne sig fra sine ringe, dale ned imod jorden og slukne undervejs. - Siden har han lært her, han, visdomselskeren, taleren. Alle kalder ham veltalenhedslærernes konge. Ja, det må de vel. Jeg siger dig, han er forfærdelig. Ynglinge og mænd flokkes om ham; han hinder deres sjæle, så de må følge ham; fornægtelsen flyder dårende fra hans læber, lig digt og sang om Trojanere og Grækere AGATHON (i skræk). 0, du har også søgt ham, Julian! FYRST JULIAN (viger lilbage). Jeg! Gud skærme mig mod sligt! Skulde visse rygter komme dig for øre, så fæst ikke lid til dem. Det er ikke sandt, at jeg har søgt Libanios om natten eller i forklædniug. Hans nærhed vikle være mig en rædsel. Kejseren har desuden forbudt det, og Hekebolios endnu mere - indtrængende. Alle troende, som kommer denne spidsfmdige mand nær, de falder fra og bliver spottere. Og ikke de alene. Hans ord bæres fra mund til mund lige ind i kejserslottet. Hans legende hån, hans uomstodelige grunde, lians spottedigte slår ned min bøn; i alt dette tilbohe er for mig som hine uhyrer i fugleskikkelse, der fordum tilsølte maden for en from omflakkende

43 29 helt. Jeg foler stundom med forfærdelse, at jeg ækles ved troens og ordets føde (med et udbrud af ubændighed.) Havde jeg kejserlig magt, skulde jeg sende dig Libanios's hoved på et sølvfad! AGATHON. Men hvor er det muligt, at kejseren tåler dette? Hvor kan vor fromme troende kejser? FYRST Kejseren? Priset være kejserens tro ogfromhed! Men kejseren har ikke tanke for andet, end den ulykkelige Perser-krig. Den fylder alles sind. Ingen agter den krig, som her føres imod Golgatas fyrste. Ah, min Agathon, det er ikke nu som for to år siden. Dengang måtte mystikeren Maximos's tvende brødre bøde med livet for sine vrange lærdomme. Du véd ikke, hvilke mægtige støtter Libanios har. En eller anden af de ringere visdomslærere udjages stundom af staden. Ham vover ingen at røre ved. Jeg har tryglet, jeg har bønfaldt både Hekebolios og kejserinden om at virke for hans udvisning. Men nej. nej! Hvad hjælper det, at de andre fjernes? Dette ene menneske forgifter luften for os alle. 0, du min frelser, om jeg kunde flygte fra al denne hedenske vederstyggelighed! At leve her, er at leve i løvens hule AGATHON (livfuldt). Julian, hvad sagde du der! FYRST Jo, jo; kun et under kan fri os. AGATHON. 0, så hør! Det under er sket.

44 30 Hvad mener dii FYRST vel? AGATIIUN. Du skal hore det, Julian; tjii nu tør jeg ikke længer tvile på, at det er dig, det gælder. Hvad der drev mig til Konstantinopel var et syn Et syn, siger du! FYRST AGATIIOX. En hellig åbenbaring FYRST for Guds nådes skyld, tal! - Hyss; tal Ikke. Vent; der kommer nogen. Stå her; ganske hgegyldig; - - lad som intet. (de bjir Legge stilende ved rækværket.) (En hoj smuk middelaldrende. a d. kuedt, efter visdomslærernes skik 1 en kort kappe, kommer gennem alleen fra venstre, en skare yngl.nge ledsager ham, alle i opkiltrede klæder. med vedbend-kranse i håret og bærende bøger, papner og pergamenter. Latter og højrestet samtale melleni de kommende.) VISDOMSLÆREREN. Tab intet i våndet, min glade Gregor! Husk pa, hvad du bærer er mere værd, end guid. FYRST JULIAN (som står lige ved ham). Med tilladelse, - gives der noget håndfast som gode, er mere værd, end guid? visdomsl.1i:reren. Kan du købe dit livs frugter igen for o-uld?

45 31 lide på FYRST Sandt; sandt. Men når så ér, skulde du ikke de troløse vande. VISDOMSLÆREREN. Menneskegunst er troløsere. FYRST Det ord var visdom. Og hvor sejler med dine skatte? du så hen Til Athen. VISDOMSLÆREREN. (han vil gå forbi.) FYRST JULIAN (med undertrykt latter). Til Athen? 0, rige herre, så ejer du jo ikke din egen rigdom. VISDOMSLÆREREN Hvi så? (stundser). FYRST Er det vismands værk at føre ugler til Athen? VISDOMSLÆREREN. Mine ugler forliges ikke med kii'kelyset i kejserstaden. (til en af de unge mænd.) Ræk uiig hånden, Sallust! (han vil stige ned.) LÆRLINGEN SALLUST (halvt nede på trappen, sagte). Ved guderne, det er ham! Ham? VISDOMSLÆREREN.

46 32 LÆRLINGEN SALLUST. Så sandt jeg lever! Jeg kender ham! jeg liar set liam gå sammen med Hekebolios. (han VISDOMSLÆREREN. Ah! betrakter jhhan med dulgt opmærksonilied; derpå går han et skridt iki-rniere og siger): Du smilte nys. Hvad smilte du ad? FYRST Da du klaged over kirkelyset, tænkte jeg på, om det ikke snarere var kongelyset i læresalen, som skar dig for stærkt i ojnene. Misundelse VISDOMSLÆREREN. rummes ikke under den korte kappe. FYRST.lULIAN. Hvad ikke rummes, det stikker frem. VISDOMSLÆREREN. Du har en spids tunge, høje Galilæer! Hvorfor Galilæer? Hofklædningen. FYRST Hvad er mit Galilæermærke? VISD03ISLÆREREN. FYRST Jeg er visdomsven indenfor; thi jeg bærer en såre grov skjorte. Men sig mig, hvad soger du i Athen? VISDOMSLÆREREN. Hvad søgte Pontius Pilatus?

47 33 FYRST Ej, hvad! Er ikke sandheden her, hvor Liba- er? nios VISDOMSLÆREREN (ser stivt på ham). Hm! Libanios, ja! Libanios vil snart forstumme. Libanios er ked af kampen, herre! FYRST Ked? Han, - den usårlige, den altid sejrende? VISDOMSLÆREREN. Han er ked af at vente på sin ligemand. FYRST Nu spøger du, fremmede? Hvor kan Libanios tænke at finde sin ligemand? Hans ligemand VISDOMSLÆREREN. lindes. FYRST Hvem? Hvor? Nævn ham! VISDOMSLÆREREN. Det turde være farligt. Hvorfor? Er du ikke FYRST VISDOMSLÆREREN. hofmand? Og FYRST hvad så? HEIVRIK IBSENS SAMLEDE VÆKKER. V. 3

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall PERSONERNE KEJSER KONSTANZIOS. KEJSERINDE EUSEBIA. FYRSTINDE HELENA, kejserens søster. FYRST GALLOS, kejserens fætter. FYRST JULIAN, Gallos's yngre halvbroder. MEMNON,

Læs mere

Kejser og Galilæer. Hovedtekst, 1. utg.

Kejser og Galilæer. Hovedtekst, 1. utg. Kejser og Galilæer 1873 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Gry Berg,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere