Økonomisk Redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Redegørelse"

Transkript

1 Økonomisk Redegørelse December 13

2

3 Økonomisk Redegørelse December 13

4 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 1, 6 Albertslund T 3 73 F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T 7 8 Omslag: Design Dialogue Foto: Trine Søndergaard Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 1. Pris: 15 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

5 Forord Dansk økonomi viser tegn på forår, selv om det endnu er vinter. Beskæftigelsen stiger, og store dele af erhvervslivet er i vækst. Udviklingen gennem året har bekræftet det billede af konjunkturudsigterne, som blev tegnet i de to seneste udgaver af Økonomisk Redegørelse fra maj og august. Optimismen er nu blevet bestyrket. Optimismen knytter sig særligt til, at euroområdet ser ud til at være stabiliseret og er begyndt at tage små skridt fremad. Det er en forudsætning for, at genopretningen af dansk økonomi også kan få fart. Der er udsigt til, at vi langsomt kan komme videre i de kommende år. I året, der næsten er gået, har regeringen gjort sit for at berede dansk økonomi på fremgang med Vækstplan DK og en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. Senest har vi med aftalen om finansloven for 1 også fremrykket en række skatte- og afgiftslettelser til mennesker i arbejde og til virksomheder og har samtidig skabt stærke sociale initiativer og et grønt fundament for vores samfund. Det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Tværtimod skal vi arbejde videre for at gøre Danmark mere robust og vækstdygtigt, og sikre at tidligere tiders fejltagelser ikke gentages. Lærdommen fra overophedningen i erne har nemlig været hård. Det har taget lang tid at få dansk økonomi i bedre balance, fordi væksten dengang blev skabt af overdreven kreditgivning, spekulation i boligpriser og en offentlig sektor, hvor budgetterne ikke blev overholdt. Regeringen vil have holdbar vækst i Danmark. Vi laver ikke reformer for reformernes skyld, men fordi de kan bringe os et sted hen, hvor der er bedre at være. For os som mennesker og for Danmark. Margrethe Vestager konomi- og indenrigsminister

6

7 Indhold 1. Sammenfatning Det aktuelle konjunkturbillede Prognosen i hovedtræk Finanspolitikken og de offentlige finanser Hvorfor har væksten i Sverige været højere end i Danmark? Bilagstabel International økonomi Den internationale konjunktursituation Offentlige finanser Globale risici og ubalancer Finansielle markeder Rente- og valutaforhold Obligations- og aktiemarkeder Kreditudvikling Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Indkomster og formue Det private forbrug Boligmarkedet Erhvervsinvesteringer Udenrigshandel og betalingsbalance Produktion, arbejdsmarked, kapacitetspres, løn og priser Produktion Arbejdsmarked Kapacitetspres Løn Priser Appendiks 5A. Forskel i lønudviklingen i lønstatistikker og nationalregnskabet Offentlige finanser og finanspolitik Den offentlige saldo Den strukturelle offentlige saldo Finanspolitikkens aktivitetsvirkning De offentlige udgifter De offentlige indtægter Den offentlige gæld Bilagstabeller Redaktionen er afsluttet den 8. december 13.

8

9 Oversigt over bokse. International økonomi Boks.1 Hvad driver faldet i inflationen i euroområdet?... 7 Boks. Status for Stabilitets- og Vækstpagten og eurolandenes budgetplaner... 5 Boks.3 Gennemgang og stresstest af de europæiske bankers balancer Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Boks.1 Korrigeret forbrugskvote og underliggende indkomst Boks. Mere brændstoføkonomiske biler ser ud til at reducere husholdningernes brændstofforbrug... 9 Boks.3 Faldet i bygge- og anlægsinvesteringerne de seneste år skyldes primært service Boks. Flere nye handelsbarrierer siden tilbageslaget Boks.5 Udviklingen i eksportens markedsandele i værdier siden Boks.6 Dansk industri har siden 1995 vundet markedsandele i fjerntliggende lande, men tabt markedsandele hos traditionelle samhandelspartnere Boks.7 Basisvareeksporten Boks.8 Formueindkomsten fra udlandet skyldes primært sammensætning af gæld og tilgodehavender Produktion, arbejdsmarked, løn og priser Boks 5.1 Metodeændring øger den reale offentlige produktion, men ændrer ikke vurderingen af økonomiens tilstand Boks 5. Stor forskel mellem høj- og lavproduktive serviceerhverv... 1 Boks 5.3 Hvor højt et produktivitetsniveau har vi egentlig i Danmark?... 1 Boks 5. Beskæftigelsen i nationalregnskabet er underlagt betydelige revisioner Boks 5.5 Reformer mv. har bidraget til at øge erhvervsfrekvensen for aldersgrupper over 55 år Boks 5.6 Den nye månedlige AKU-statistik indeholder begrænset ny information Boks 5.7 Uddannelse løfter unge ud af kontanthjælp Boks 5.8 Er der tegn på rekrutteringsproblemer? Boks 5.9 Kraftigst lønudvikling i håndværksprægede job siden årtusindskiftet mindst i lederjob... 1 Boks 5.1 Hvorfor har inflationen været lavere i Danmark end i euroområdet? Offentlige finanser og finanspolitik Boks 6.1 Centrale opgørelser af den offentlige gæld

10

11 Kapitel 1 1. Sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Det aktuelle konjunkturbillede Genopretningen af dansk økonomi har fået lidt mere fart i løbet af 13. Det går ikke hurtigt, men fremgangen bliver mere og mere tydelig. Både produktion, beskæftigelse og erhvervstilliden er over det seneste års tid styrket i store dele af dansk erhvervsliv, hvor værdiskabelsen nu nærmer sig niveauet før tilbageslaget i 8-9, jf. figur 1.1. De kommende år ventes fremgangen at gå hurtigere i takt med stigende efterspørgsel på de danske eksportmarkeder. Der er stadig flere tegn på, at gældskrisen i euroområdet er på tilbagetog, og euroområdet bevæger sig samlet set igen fremad. Samtidig er opsvinget efterhånden ganske robust i andre dele af verdensøkonomien, herunder hos store aftagere af dansk eksport som for eksempel USA og Storbritannien. Fremgang i udlandet giver, sammen med lave renter og tiltagene i blandt andet Vækstplan DK, også grundlag for større forbrugs- og investeringslyst herhjemme. De seneste år har både virksomheder og husholdninger været meget tilbageholdende, men der er sket et stemningsskifte. Optimismen ventes at brede sig yderligere, i takt med at et opsving i verdensøkonomien rodfæster sig, og usikkerheden om den økonomiske udvikling mindskes. Figur 1.1 BNP i Danmark Figur 1. Vækstbidrag til dansk BNP Indeks (9K=1) Indeks (9K=1) ,, ,5 1, , 1, 1 1,5, ,, , ,5 BNP Privat BVT ekskl. råstof Indenlandsk efterspørgsel Eksport Anm.: I figur 1.1 er der vist to kvartalers glidende gennemsnit. I figur 1. er der korrigeret for importindholdet i henholdsvis eksporten og den indenlandske efterspørgsel. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse December 13 9

12 Kapitel 1 Sammenfatning BNP-væksten ventes øget fra, pct. i 13 til henholdsvis 1,6 pct. og 1,9 pct. i 1 og 15. Eksporten og den indenlandske efterspørgsel bidrager omtrent lige meget til væksten i 1 og 15, jf. figur 1.. Udviklingen i BNP dæmpes fortsat af faldende produktion i Nordsøen, og der ventes en noget kraftigere fremgang i bruttoværditilvæksten i den private sektor ekskl. råstofudvinding på 1, pct. i år, 1,8 pct. næste år og,5 pct. i 15. Væksten i dansk økonomi hjælpes på vej af den delvise genopretning af lønkonkurrenceevnen, der er sket de seneste år. Sammen med Vækstplan DK herunder fremrykningen af en række skatte- og afgiftslettelser med aftalen om finansloven for 1 og investeringsvinduet styrker det de danske virksomheders muligheder for at omsætte et internationalt opsving til vækst og beskæftigelse i Danmark. På den længere bane bidrager de langsigtede reformer til, at et opsving ikke bremses af et stramt arbejdsmarked. Fremgangen understøttes også af en bedring på boligmarkedet. Kraftige prisfald i forlængelse af boligboblen i midten af erne efterlod et betydeligt behov for konsolidering af økonomien hos mange husholdninger. Det har været med til at lægge en dæmper på forbruget. Med udsigt til gradvist stigende boligpriser og med afsæt i en betydelig bedring af forbrugertilliden det seneste halve år ventes privatforbruget at følge stigningen i indkomsterne i de kommende år. Fremgangen i efterspørgslen ude og hjemme vil øge virksomhedernes investeringsbehov. Erhvervsinvesteringerne har i de seneste år ligget ekstraordinært lavt. Sammen med et stort opsparingsoverskud i virksomhederne giver det et væsentligt potentiale for, at investeringerne øges i takt med stigende kapacitetsudnyttelse. Beskæftigelsen er stigende, og væksten ventes at være stærk nok til at kunne trække en yderligere fremgang. Der ventes en stigning i den samlede beskæftigelse (korrigeret for lockouten på lærerområdet i 13) på 8. personer i år, 13. personer næste år og 16. personer i 15, jf. figur 1.3. Det afspejler både højere privat og offentlig beskæftigelse. Økonomien ventes fortsat at blive understøttet af meget lave renter i de kommende år. Herudover understøttes den økonomiske aktivitet af finanspolitikken og øvrige økonomiskpolitiske tiltag svarende til en forøgelse af BNP-niveauet med ca. ½ pct. af BNP i 1. På baggrund af beregningstekniske antagelser ventes finanspolitikken og de øvrige tiltag at være omtrent neutrale for aktivitetsniveauet i 15, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med tiltagende vækst i BNP og beskæftigelse i 15. Finanspolitikken for 15 fastlægges først endeligt med finansloven for 15. Troværdighed om de offentlige finanser er en afgørende forudsætning for den fortsatte økonomiske genopretning. Der er i de seneste år gennemført flere reformer for at sikre sunde offentlige finanser, som styrker tilliden til dansk økonomi. En række strukturforbedrende tiltag, herunder skattereformen fra 1 og aftaler i forbindelse med Vækstplan DK, vil mere varigt bidrage til vækst i økonomien. Samtidig indebærer den planlagte og forudsatte økonomiske politik i prognosen, herunder aftalen om finansloven for 1, at det offentlige underskud holder sig inden for de fastsatte grænser, der følger af budgetloven og EU-bestemmelser, herunder grænsen på 3 pct. af BNP, jf. figur Økonomisk Redegørelse December 13

13 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.3 Vækst i beskæftigelsen Figur 1. Offentlig saldo 1. personer 1. personer af BNP af BNP Grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten Faktisk saldo Faktisk saldo ekskl. midlertidige forhold Anm.: I opgørelsen af den samlede beskæftigelse i figur 1.3 indgår lockoutede lærere i 13. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Prognosen forudsætter, at genopretningen af den internationale økonomi ikke igen bremses af uro på finansmarkederne og uløste strukturproblemer i store økonomier. Fremgangen i dansk økonomi kan blive stærkere, fx hvis bedringen i udlandet kommer med større styrke, eller hvis forbrugs- og investeringslysten herhjemme stiger kraftigere end forudsat. 1. Prognosen i hovedtræk Den økonomiske udvikling i Danmark er tæt forbundet med udviklingen i udlandet. I løbet af efteråret er der kommet stadig flere tegn på bedring i de lande, som Danmark handler mest med. Det gælder især euroområdet, som aftager omkring en tredjedel af dansk eksport. Efter halvandet år med tilbagegang voksede BNP i både. og 3. kvartal, og tillidsindikatorer peger på, at væksten er fortsat året ud, jf. figur 1.5. Indtil videre er der dog tale om forholdsvis begrænset vækst i euroområdet. En vending synes imidlertid langt om længe at være på vej, og i 1 og 15 ventes igen fremgang. Det er især Tyskland, der driver fremgangen i euroområdet, men der er også positive takter i andre lande. Spanien oplevede fremgang om end behersket i økonomien i 3. kvartal for første gang i mere end to år, og i Italien var faldet i BNP på,1 pct. det mindste i to år. Bedringen afspejles også i, at tilliden til statsfinanserne i de gældskriseramte eurolande er på vej tilbage. Fx er renten på statsobligationer faldet betragteligt siden midten af 1 i både Spanien og Italien i forhold til Tyskland, jf. figur 1.6. Økonomisk Redegørelse December 13 11

14 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.5 BNP og erhvervstillid i euroområdet Figur 1.6 Lange renter Indeks 65 (k/k) BNP-vækst (h. akse) Erhvervstillid Tyskland Italien Spanien Kilde: Eurostat, Reuters EcoWin og egne beregninger. Vendingen i euroområdet understøttes af en fortsat lempelig pengepolitik. I november nedsatte ECB renten med ¼ pct.-point. Nedsættelsen skal ses i lyset af den aktuelt meget lave inflation, og at inflationspresset i en periode fortsat vil være afdæmpet. Desuden har de seneste års finanspolitiske konsolidering styrket den underliggende balance i de offentlige finanser og reduceret sårbarheden over for udsving på de finansielle markeder. Uden for euroområdet synes opsvinget godt på vej hos de vigtigste danske samhandelspartnere, herunder Storbritannien og USA. Fremgangen er bredt funderet i økonomien i Storbritannien, hvor BNP i 3. kvartal lå omkring 1½ pct. højere end i samme kvartal året før. I USA er fremgangen efterhånden ret robust, og den lod sig ikke bremse af finanspolitiske stramninger eller den usikkerhed, som fulgte af forløbet i efteråret omkring det føderale budget og gældsloftet. Også her understøttes væksten fortsat af en meget lempelig pengepolitik. Der har været en del spekulationer om, hvornår nedtrapningen af den amerikanske centralbanks obligationsopkøbsprogram ville blive påbegyndt, og de lange renter er steget noget i løbet af 13. De pengepolitiske renter i USA ventes imidlertid først at blive hævet i 15. I andre dele af verdensøkonomien er billedet lidt mere blandet. I Japan har en aggressiv økonomisk politik skubbet godt på væksten igennem 13, men effekten herfra må efterhånden ventes at aftage. Mere holdbar vækst afhænger af gennemførelsen af strukturelle reformer, som er tredje ben i regeringens økonomiske strategi. Tempoet i de nye vækstøkonomier er gået ned på det seneste. Det gælder særligt i de lande, der har store eksterne finansieringsbehov, og som har oplevet kapitaludstrømning eller pres på valutaen, herunder Brasilien og Indien. Ændringen i kapitalstrømmene og valutakurser skal ses i sammenhæng med stigningen i blandt andet de lange amerikanske renter, men er mere grundlæggende et udtryk for tvivl om vækstpotentialet i de pågældende lande. En undtagelse fra dette billede er Kina, hvor væksten igennem 13 er tiltaget lidt og forventes at forblive på et niveau omkring 7½ pct. i de kommende år. 1 Økonomisk Redegørelse December 13

15 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.7 Eksportmarkedsvækst Figur 1.8 Stigning i løn i Danmark og udlandet Eksportmarkedsvækst Vækst i industrieksport Forskel Danmark Udlandet Kilde: Eurostat, Reuters EcoWin og egne beregninger. Samlet forventes bedringen i udlandet at indebære en væsentligt kraftigere dansk eksportmarkedsvækst i de kommende år efter to år med meget svag udvikling i afsætningsmulighederne for danske industrivarer, jf. figur 1.7. Samtidig vil en stigning i verdenshandlen medvirke til at trække tjenesteeksporten op. Der ventes på den baggrund en vækst i den samlede eksport på 3¾ og ¾ pct. i 1 og 15. Fremgangen i eksporten hjælpes på vej af Vækstplan DK herunder fremrykningen af en række skatte- og afgiftslettelser med aftalen om finanslov for 1 som styrker danske virksomheders konkurrencedygtighed. Eksportfremgangen understøttes også af forholdsvis lave nominelle lønstigninger i Danmark de seneste år, som isoleret set har øget lønkonkurrenceevnen. Der er dog fortsat et stort efterslæb fra tidligere år, hvor der var væsentligt større lønstigninger end i udlandet i perioden -8, jf. figur 1.8. Den indenlandske efterspørgsel har været meget afdæmpet i år. Det afspejler især en svag udvikling i det private forbrug og boliginvesteringerne. Husholdningerne er fortsat tilbageholdende med forbrug og investeringer trods fremgang i de disponible reale indkomster i kraft af skattelettelser og faldende renteudgifter. Udsigterne for privatforbruget er lysere for 1 og 15. Henover sommeren er der sket et klart stemningsskifte, og forbrugertilliden ligger nu lidt over det historiske gennemsnit, jf. figur 1.9. Det er normalt et signal om fremgang i det private forbrug. Samtidig forventer husholdningerne nu faldende ledighed det kommende år. Stemningsskiftet kommer også til udtryk ved en vis bedring på boligmarkedet. Økonomisk Redegørelse December 13 13

16 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.9 Forbrugertillid og udvikling i huspriser Figur 1.1 Udvikling i forbrugerpriser Nettotal 16 (k/k) 8 5, 5, 1 8 6,5, 3,5 3,,5, 3,5 3,,5, , 1,5 1,,5, 1,5 1,, , , Huspriser (h.akse) Forbrugertillidsindikatoren Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Det private forbrug understøttes også af lav inflation, der giver reallønsfremgang. Inflationen er i løbet af 13 faldet til et historisk lavt niveau efter nogle år med ret høje prisstigninger i lyset af konjunktursituationen, jf. figur 1.1. I takt med en stigning i beskæftigelse, indkomster og tillid forventes en fremgang i det private forbrug i de kommende år på linje med indkomsterne. Forbrugskvoten ventes dog stadig at ligge lavt i et historisk perspektiv, jf. figur Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at nogle husholdninger har behov for at konsolidere deres økonomi yderligere. Virksomhederne har siden tilbageslaget i 8-9 været meget tilbageholdende med at investere, jf. figur 1.1. Det skal blandt andet ses i lyset af en lav kapacitetsudnyttelse. Investeringsvinduet frem til udgangen af året og offentligt initierede anlægsinvesteringer mv. har bidraget til at trække investeringerne lidt op i 13. De næste par år understøttes de samlede erhvervsinvesteringer fortsat af offentlige erhvervsmæssige anlægsinvesteringer. Men fremgangen i investeringerne vil i stadig højere grad være drevet af udsigten til voksende efterspørgsel på både hjemme- og eksportmarkederne samt stigende kapacitetsudnyttelse i danske virksomheder, som skaber behov for et større og nyere produktionsapparat. En stor opsparing i virksomhederne og fortsat lave renter giver gode muligheder for en investeringsforøgelse. Udviklingen i eksporten og den private indenlandske efterspørgsel trækker væksten i den samlede efterspørgsel op på ½ pct. næste år og ¾ pct. i 15. En væsentlig del af den større efterspørgsel modsvares af højere import, men den giver også plads til en fremgang i BNP på henholdsvis 1,6 og 1,9 pct. i de næste to år. Det indebærer en forholdsvis langsom stigning i væksten, når der sammenlignes med tidligere vendinger. Det afspejler blandt andet, at fremgangen i euroområdet kun ventes at manifestere sig gradvist. Herudover dæmpes væksten i den samlede produktion også af faldende Nordsø-produktion. 1 Økonomisk Redegørelse December 13

17 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.11 Forbrugskvote Figur 1.1 Erhvervsinvesteringer og opsparing af disponibel indkomst af disponibel indkomst Forbrugskvote Forbrugskvote korrigeret for efterløn og SP-udbetaling af BVT i private erhverv Ikke-finansielle virksomheders opsparing Erhvervsinvesteringer (h. akse) af BVT i private erhverv Anm.: I figur 1.11 er forbrugskvoten opgjort på baggrund af et udtryk for den forbrugsbestemmende indkomst, som er mere snævert end husholdningernes indkomst ifølge nationalregnskabet, jf. afsnit.. Den stiplede linje i figuren viser den gennemsnitlige forbrugskvote i perioden fra Forbrugskvoten kan være over 1, hvis husholdningerne fx vælger at belåne en stigende boligformue. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Genopretningen af dansk økonomi kan allerede spores på arbejdsmarkedet. Den private beskæftigelse vurderes at være vokset med 8. personer i år, og stigningen ventes at fortsætte i 1 og 15 i takt med tiltagende aktivitet, jf. figur Fremgangen i beskæftigelsen i år afspejler, at produktionen i de dele af erhvervslivet, der har størst betydning for den private beskæftigelse, har været en del højere end væksten i BNP. Det vurderes også at ville være tilfældet i de kommende par år. Muligheden for fremgang i beskæftigelsen skal også ses i lyset af tidligere reformer og et forholdsvist fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked. Bedringen på arbejdsmarkedet afspejles også i ledigheden, der har været faldende siden midten af 1. Fremadrettet vil stigende beskæftigelse bidrage til, at ledigheden falder yderligere. Ved udgangen af 15 ventes bruttoledigheden at være nede på 135. personer, omtrent svarende til niveauet i 6, jf. figur 1.1. Udvalgte nøgletal for prognosen fremgår af tabel 1.1, mens der i tabel 1. (i bilag til sammenfatningen) er en sammenligning med vurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 13. Skønnet for BNP-væksten i 13 er opjusteret fra, pct. til, pct. i forhold til augustvurderingen. Det skyldes, at første halvår har set lidt bedre ud end forudsat i august, primært som følge af større eksportfremgang. Vækstbilledet næste år er stort set uændret i forhold til vurderingen i august, dog med lidt kraftigere vækst i den indenlandske efterspørgsel og i importen. Prognosen indeholder for første gang skøn for 15. Økonomisk Redegørelse December 13 15

18 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.13 Privat beskæftigelse Figur 1.1 Bruttoledigheden 1. personer 1. personer personer 1. personer Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Vækstudsigterne er fortsat præget af en vis usikkerhed, om end risikobilledet er blevet mere balanceret. Risici knytter sig primært til udviklingen i euroområdet, hvor fremgangen stadig er skrøbelig. Opstår der eksempelvis tvivl om fortsat fremdrift i gennemførelsen af reformer, der kan styrke balancen i de økonomiske strukturer og de offentlige finanser i de udsatte lande, kan det sætte den økonomiske udvikling tilbage. Bliver eksportmarkedsvæksten fx pct.- point lavere i både 1 og 15 end forudsat i hovedscenariet, vil væksten i Danmark blive omtrent ½ pct.-point lavere i begge år afledt af den lavere efterspørgsel. Styrken af den internationale genopretning kan dog også vise sig at overraske positivt. Der er også usikkerhed knyttet til fremgangen i den indenlandske efterspørgsel herhjemme. Det drejer sig i særdeleshed om det private forbrug, som trods stigende optimisme fortsat udvikler sig afdæmpet. Det er forudsat, at den økonomiske politik herhjemme fortsat planlægges og gennemføres inden for rammerne af en holdbar økonomisk politik, herunder kravene i budgetloven. Udlandets tillid til dansk økonomi har været afgørende for, at renterne er forblevet på et lavt niveau. Det har blandt andet medvirket til en stabilisering af boligmarkedet, ført til lavere nettorenteudgifter for husholdningerne og bidraget til, at statens gæld er vokset mindre, end det ellers ville have været tilfældet. 16 Økonomisk Redegørelse December 13

19 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel 1.1 Udvalgte nøgletal Realvækst, pct. Privat forbrug -,1,5 1,3 1,6 Offentligt forbrug,,3 1,5,6 Offentlige investeringer 7,7 -,3,1-8, Boliginvesteringer -8, -3,5,1 1, Erhvervsinvesteringer,8 5,8, 6, Lagerændringer (pct. af BNP) -,3,,, Eksport af varer og tjenester,,7 3,7,7 Import af varer og tjenester,9,1 3,9,5 BNP -,, 1,6 1,9 Niveau, pct. af BNP Offentlig saldo -3,9 -, -1, -,9 Betalingsbalancen 6, 6, 6,6 6,9 Niveau, 1. personer Bruttoledighed (årsgennemsnit) Beskæftigelse (ekskl. orlov), i alt Beskæftigelse korrigeret for lærerkonflikt Arbejdsstyrke, i alt Stigning, pct. Huspriser (enfamiliehuse) -3,,5,5, Forbrugerprisindeks,,8 1, 1,8 Timefortjeneste i privat sektor (DA s StrukturStatistik), 1,8,, Økonomisk Redegørelse December 13 17

20 Kapitel 1 Sammenfatning 1.3 Finanspolitikken og de offentlige finanser Finanspolitikken er fastlagt med henblik på at sikre sunde offentlige finanser og samtidig understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for rammerne af budgetloven. Inden for denne ramme indeholder aftalen om finansloven for 1 blandt andet en fremrykning af forbedringer af erhvervslivets vilkår og en fremrykning af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget. Samlet vurderes finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske initiativer, som er gennemført siden 1, at understøtte aktivitetsniveauet med knap ½ pct. af BNP og indebære, at det private beskæftigelsesniveau er ca personer højere i 1, end hvis der havde været ført neutral finanspolitik i perioden. Samtidig er pengepolitikken fortsat særdeles lempelig, hvilket giver meget lave renter, som bidrager til forøget privat aktivitet. Alene husholdningernes nettorenteudgifter i forhold til disponibel indkomst er omtrent halveret siden 9. I de senere år har Danmarks EU-henstilling udgjort en særskilt rammebetingelse for finanspolitikken. De offentlige finanser er konsolideret fra 1 til 13 i overensstemmelse med henstillingens stramningskrav, som indebærer, at der skal gennemføres strukturelle budgetforbedringer på 1½ pct. af BNP i perioden Samtidig betyder den forventede udvikling i den faktiske saldo, at der er udsigt til, at Danmark efterlever hovedkravet i henstillingen om at bringe det faktiske underskud holdbart under 3 pct. af BNP senest i 13. De faktiske offentlige underskud i skønnes således at ligge under den fastsatte grænse på 3 pct. af BNP. I 13 og 1 er saldoen påvirket positivt af indtægter fra omlægning af eksisterende kapitalpensioner. I 15, hvor disse midlertidige indtægter ophører, vurderes saldoen også at være under 3 pct. af BNP. I EU-Kommissionens efterårsprognose ventes de faktiske underskud ligeledes at overholde Stabilitets- og Vækstpagtens grænse. Hvis faktiske tal for 13 og EU-Kommissionens forårsprognose i 1 også peger på underskud under 3 pct. af BNP i perioden 13-15, vil Danmark kunne få ophævet sin henstilling i 1. Finans- og udgiftspolitikken er fortsat lempelig målt i niveau, idet udgifterne til offentligt forbrug og investeringer er ca. ¾ pct. af BNP højere i 1 end det udgiftsniveau, der holdbart kan finansieres fra, jf. Økonomisk Redegørelse, august 13. Frem mod skal udgiftsniveauerne (målt som andel af konjunkturrenset BNP) tilpasses for at sikre, at der fremadrettet er finansiering til den offentlige service og andre udgifter. Vurderingen af de offentlige finanser for 1 beror på finansloven for 1 samt kommuner og regioners budgetter for 1 mv. Skønnene for den offentlige saldo i 15 er baseret på konjunkturvurderingen, virkningen af indgåede politiske aftaler samt en række beregningstekniske antagelser. Udviklingen i de faktiske offentlige finanser og EU-henstillingen Det faktiske offentlige underskud ventes at udgøre, pct. af BNP i 13 og 1, pct. af BNP i 1, jf. tabel 1.. Underskuddene ventes således i begge år at holde en pæn afstand til grænsen på 3 pct. af BNP ifølge Stabilitets- og Vækstpagten. Saldoen påvirkes i begge år positivt af engangsindtægter fra omlægningen af beskatningen af indestående på eksisterende kapitalpensioner. 18 Økonomisk Redegørelse December 13

21 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel 1. Faktisk saldo i af BNP Faktisk offentlig saldo -, -1, -,9 Faktisk offentlig saldo ekskl. særlige midlertidige indtægter 1) -1,9-3, -,8 1) Særlige midlertidige indtægter udgøres af engangsindtægter fra omlægning af eksisterende kapitalpensioner, omtegning af gennemsnitsrenteprodukter samt fremrykkede ordinære indtægter fra kapitalpensioner, jf. kapitel 6. Kilde: Egne beregninger. Engangsindtægter fra omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen forventes at udgøre henholdsvis 5 mia. i 13 og 3 mia. kr. i 1. De skønnede engangsindtægter fra omlægningen er opjusteret siden augustvurderingen, hvor der blev forudsat indtægter på mia. kr. i begge år. Hertil kommer en række øvrige midlertidige indtægter, som reducerer de faktiske underskud i 13 og 1, jf. kapitel 6. Hvis der korrigeres for de særlige midlertidige indtægter, er der udsigt til offentlige underskud på henholdsvis 1,9 pct. af BNP i 13 og 3, pct. af BNP i 1. I 15 vil den faktiske offentlige saldo ikke længere være påvirket af engangsindtægter fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner. Samtidig ventes de ordinære indtægter fra kapitalpensionsafgiften midlertidigt at blive ca. 1½ mia. kr. lavere i 15 afledt af fremrykkede kapitalpensionsudbetalinger i 13 og 1. Det faktiske underskud øges på den baggrund i forhold til underskuddene i 13 og 1 og ventes at udgøre,9 pct. af BNP i 15, jf. figur Den forventede udvikling i den offentlige saldo betyder, at der er udsigt til, at Danmark kan få ophævet EU-henstillingen i 1. En betingelse for, at dette kan ske er, at det faktiske underskud skal bringes holdbart under 3 pct. af BNP senest i 13. Det er EU-Kommissionens vurdering, der ligger til grund for beslutningen om ophævelse af henstillingen. Betingelsen er derfor, at Kommissionen i dens forårsprognose i 1 skønner, at underskuddene også i 1 og 15 vil være under 3 pct. af BNP. EU-Kommissionen har i deres efterårsprognose i 13 skønnet et faktisk underskud på 1,7 pct. af BNP i 1 og,7 pct. af BNP i EU-Kommissionen opgør den faktiske offentlige saldo på såkaldt EDP-form, hvor EDP står for excessive deficit procedure. Det er derfor også den opgørelsesmetode, som henstillingen knytter sig til. Forskellen mellem den offentlige saldo opgjort på EDP-form og efter nationalregnskabets principper som er den opgørelse, der bruges i Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigten har historisk været ret begrænset. Saldoen på EDP-form har således normalt udvist et lidt større overskud eller lidt mindre underskud end den nationalregnskabsmæssige opgørelse svarende til ca.,1-, pct. af BNP, jf. Danmarks Konvergensprogram 13. Økonomisk Redegørelse December 13 19

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 13 Økonomisk Redegørelse August 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2014

Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere