Økonomisk Redegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Redegørelse"

Transkript

1 Økonomisk Redegørelse December 13

2

3 Økonomisk Redegørelse December 13

4 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 1, 6 Albertslund T 3 73 F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T 7 8 Omslag: Design Dialogue Foto: Trine Søndergaard Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 1. Pris: 15 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

5 Forord Dansk økonomi viser tegn på forår, selv om det endnu er vinter. Beskæftigelsen stiger, og store dele af erhvervslivet er i vækst. Udviklingen gennem året har bekræftet det billede af konjunkturudsigterne, som blev tegnet i de to seneste udgaver af Økonomisk Redegørelse fra maj og august. Optimismen er nu blevet bestyrket. Optimismen knytter sig særligt til, at euroområdet ser ud til at være stabiliseret og er begyndt at tage små skridt fremad. Det er en forudsætning for, at genopretningen af dansk økonomi også kan få fart. Der er udsigt til, at vi langsomt kan komme videre i de kommende år. I året, der næsten er gået, har regeringen gjort sit for at berede dansk økonomi på fremgang med Vækstplan DK og en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. Senest har vi med aftalen om finansloven for 1 også fremrykket en række skatte- og afgiftslettelser til mennesker i arbejde og til virksomheder og har samtidig skabt stærke sociale initiativer og et grønt fundament for vores samfund. Det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Tværtimod skal vi arbejde videre for at gøre Danmark mere robust og vækstdygtigt, og sikre at tidligere tiders fejltagelser ikke gentages. Lærdommen fra overophedningen i erne har nemlig været hård. Det har taget lang tid at få dansk økonomi i bedre balance, fordi væksten dengang blev skabt af overdreven kreditgivning, spekulation i boligpriser og en offentlig sektor, hvor budgetterne ikke blev overholdt. Regeringen vil have holdbar vækst i Danmark. Vi laver ikke reformer for reformernes skyld, men fordi de kan bringe os et sted hen, hvor der er bedre at være. For os som mennesker og for Danmark. Margrethe Vestager konomi- og indenrigsminister

6

7 Indhold 1. Sammenfatning Det aktuelle konjunkturbillede Prognosen i hovedtræk Finanspolitikken og de offentlige finanser Hvorfor har væksten i Sverige været højere end i Danmark? Bilagstabel International økonomi Den internationale konjunktursituation Offentlige finanser Globale risici og ubalancer Finansielle markeder Rente- og valutaforhold Obligations- og aktiemarkeder Kreditudvikling Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Indkomster og formue Det private forbrug Boligmarkedet Erhvervsinvesteringer Udenrigshandel og betalingsbalance Produktion, arbejdsmarked, kapacitetspres, løn og priser Produktion Arbejdsmarked Kapacitetspres Løn Priser Appendiks 5A. Forskel i lønudviklingen i lønstatistikker og nationalregnskabet Offentlige finanser og finanspolitik Den offentlige saldo Den strukturelle offentlige saldo Finanspolitikkens aktivitetsvirkning De offentlige udgifter De offentlige indtægter Den offentlige gæld Bilagstabeller Redaktionen er afsluttet den 8. december 13.

8

9 Oversigt over bokse. International økonomi Boks.1 Hvad driver faldet i inflationen i euroområdet?... 7 Boks. Status for Stabilitets- og Vækstpagten og eurolandenes budgetplaner... 5 Boks.3 Gennemgang og stresstest af de europæiske bankers balancer Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Boks.1 Korrigeret forbrugskvote og underliggende indkomst Boks. Mere brændstoføkonomiske biler ser ud til at reducere husholdningernes brændstofforbrug... 9 Boks.3 Faldet i bygge- og anlægsinvesteringerne de seneste år skyldes primært service Boks. Flere nye handelsbarrierer siden tilbageslaget Boks.5 Udviklingen i eksportens markedsandele i værdier siden Boks.6 Dansk industri har siden 1995 vundet markedsandele i fjerntliggende lande, men tabt markedsandele hos traditionelle samhandelspartnere Boks.7 Basisvareeksporten Boks.8 Formueindkomsten fra udlandet skyldes primært sammensætning af gæld og tilgodehavender Produktion, arbejdsmarked, løn og priser Boks 5.1 Metodeændring øger den reale offentlige produktion, men ændrer ikke vurderingen af økonomiens tilstand Boks 5. Stor forskel mellem høj- og lavproduktive serviceerhverv... 1 Boks 5.3 Hvor højt et produktivitetsniveau har vi egentlig i Danmark?... 1 Boks 5. Beskæftigelsen i nationalregnskabet er underlagt betydelige revisioner Boks 5.5 Reformer mv. har bidraget til at øge erhvervsfrekvensen for aldersgrupper over 55 år Boks 5.6 Den nye månedlige AKU-statistik indeholder begrænset ny information Boks 5.7 Uddannelse løfter unge ud af kontanthjælp Boks 5.8 Er der tegn på rekrutteringsproblemer? Boks 5.9 Kraftigst lønudvikling i håndværksprægede job siden årtusindskiftet mindst i lederjob... 1 Boks 5.1 Hvorfor har inflationen været lavere i Danmark end i euroområdet? Offentlige finanser og finanspolitik Boks 6.1 Centrale opgørelser af den offentlige gæld

10

11 Kapitel 1 1. Sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Det aktuelle konjunkturbillede Genopretningen af dansk økonomi har fået lidt mere fart i løbet af 13. Det går ikke hurtigt, men fremgangen bliver mere og mere tydelig. Både produktion, beskæftigelse og erhvervstilliden er over det seneste års tid styrket i store dele af dansk erhvervsliv, hvor værdiskabelsen nu nærmer sig niveauet før tilbageslaget i 8-9, jf. figur 1.1. De kommende år ventes fremgangen at gå hurtigere i takt med stigende efterspørgsel på de danske eksportmarkeder. Der er stadig flere tegn på, at gældskrisen i euroområdet er på tilbagetog, og euroområdet bevæger sig samlet set igen fremad. Samtidig er opsvinget efterhånden ganske robust i andre dele af verdensøkonomien, herunder hos store aftagere af dansk eksport som for eksempel USA og Storbritannien. Fremgang i udlandet giver, sammen med lave renter og tiltagene i blandt andet Vækstplan DK, også grundlag for større forbrugs- og investeringslyst herhjemme. De seneste år har både virksomheder og husholdninger været meget tilbageholdende, men der er sket et stemningsskifte. Optimismen ventes at brede sig yderligere, i takt med at et opsving i verdensøkonomien rodfæster sig, og usikkerheden om den økonomiske udvikling mindskes. Figur 1.1 BNP i Danmark Figur 1. Vækstbidrag til dansk BNP Indeks (9K=1) Indeks (9K=1) ,, ,5 1, , 1, 1 1,5, ,, , ,5 BNP Privat BVT ekskl. råstof Indenlandsk efterspørgsel Eksport Anm.: I figur 1.1 er der vist to kvartalers glidende gennemsnit. I figur 1. er der korrigeret for importindholdet i henholdsvis eksporten og den indenlandske efterspørgsel. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse December 13 9

12 Kapitel 1 Sammenfatning BNP-væksten ventes øget fra, pct. i 13 til henholdsvis 1,6 pct. og 1,9 pct. i 1 og 15. Eksporten og den indenlandske efterspørgsel bidrager omtrent lige meget til væksten i 1 og 15, jf. figur 1.. Udviklingen i BNP dæmpes fortsat af faldende produktion i Nordsøen, og der ventes en noget kraftigere fremgang i bruttoværditilvæksten i den private sektor ekskl. råstofudvinding på 1, pct. i år, 1,8 pct. næste år og,5 pct. i 15. Væksten i dansk økonomi hjælpes på vej af den delvise genopretning af lønkonkurrenceevnen, der er sket de seneste år. Sammen med Vækstplan DK herunder fremrykningen af en række skatte- og afgiftslettelser med aftalen om finansloven for 1 og investeringsvinduet styrker det de danske virksomheders muligheder for at omsætte et internationalt opsving til vækst og beskæftigelse i Danmark. På den længere bane bidrager de langsigtede reformer til, at et opsving ikke bremses af et stramt arbejdsmarked. Fremgangen understøttes også af en bedring på boligmarkedet. Kraftige prisfald i forlængelse af boligboblen i midten af erne efterlod et betydeligt behov for konsolidering af økonomien hos mange husholdninger. Det har været med til at lægge en dæmper på forbruget. Med udsigt til gradvist stigende boligpriser og med afsæt i en betydelig bedring af forbrugertilliden det seneste halve år ventes privatforbruget at følge stigningen i indkomsterne i de kommende år. Fremgangen i efterspørgslen ude og hjemme vil øge virksomhedernes investeringsbehov. Erhvervsinvesteringerne har i de seneste år ligget ekstraordinært lavt. Sammen med et stort opsparingsoverskud i virksomhederne giver det et væsentligt potentiale for, at investeringerne øges i takt med stigende kapacitetsudnyttelse. Beskæftigelsen er stigende, og væksten ventes at være stærk nok til at kunne trække en yderligere fremgang. Der ventes en stigning i den samlede beskæftigelse (korrigeret for lockouten på lærerområdet i 13) på 8. personer i år, 13. personer næste år og 16. personer i 15, jf. figur 1.3. Det afspejler både højere privat og offentlig beskæftigelse. Økonomien ventes fortsat at blive understøttet af meget lave renter i de kommende år. Herudover understøttes den økonomiske aktivitet af finanspolitikken og øvrige økonomiskpolitiske tiltag svarende til en forøgelse af BNP-niveauet med ca. ½ pct. af BNP i 1. På baggrund af beregningstekniske antagelser ventes finanspolitikken og de øvrige tiltag at være omtrent neutrale for aktivitetsniveauet i 15, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med tiltagende vækst i BNP og beskæftigelse i 15. Finanspolitikken for 15 fastlægges først endeligt med finansloven for 15. Troværdighed om de offentlige finanser er en afgørende forudsætning for den fortsatte økonomiske genopretning. Der er i de seneste år gennemført flere reformer for at sikre sunde offentlige finanser, som styrker tilliden til dansk økonomi. En række strukturforbedrende tiltag, herunder skattereformen fra 1 og aftaler i forbindelse med Vækstplan DK, vil mere varigt bidrage til vækst i økonomien. Samtidig indebærer den planlagte og forudsatte økonomiske politik i prognosen, herunder aftalen om finansloven for 1, at det offentlige underskud holder sig inden for de fastsatte grænser, der følger af budgetloven og EU-bestemmelser, herunder grænsen på 3 pct. af BNP, jf. figur Økonomisk Redegørelse December 13

13 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.3 Vækst i beskæftigelsen Figur 1. Offentlig saldo 1. personer 1. personer af BNP af BNP Grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten Faktisk saldo Faktisk saldo ekskl. midlertidige forhold Anm.: I opgørelsen af den samlede beskæftigelse i figur 1.3 indgår lockoutede lærere i 13. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Prognosen forudsætter, at genopretningen af den internationale økonomi ikke igen bremses af uro på finansmarkederne og uløste strukturproblemer i store økonomier. Fremgangen i dansk økonomi kan blive stærkere, fx hvis bedringen i udlandet kommer med større styrke, eller hvis forbrugs- og investeringslysten herhjemme stiger kraftigere end forudsat. 1. Prognosen i hovedtræk Den økonomiske udvikling i Danmark er tæt forbundet med udviklingen i udlandet. I løbet af efteråret er der kommet stadig flere tegn på bedring i de lande, som Danmark handler mest med. Det gælder især euroområdet, som aftager omkring en tredjedel af dansk eksport. Efter halvandet år med tilbagegang voksede BNP i både. og 3. kvartal, og tillidsindikatorer peger på, at væksten er fortsat året ud, jf. figur 1.5. Indtil videre er der dog tale om forholdsvis begrænset vækst i euroområdet. En vending synes imidlertid langt om længe at være på vej, og i 1 og 15 ventes igen fremgang. Det er især Tyskland, der driver fremgangen i euroområdet, men der er også positive takter i andre lande. Spanien oplevede fremgang om end behersket i økonomien i 3. kvartal for første gang i mere end to år, og i Italien var faldet i BNP på,1 pct. det mindste i to år. Bedringen afspejles også i, at tilliden til statsfinanserne i de gældskriseramte eurolande er på vej tilbage. Fx er renten på statsobligationer faldet betragteligt siden midten af 1 i både Spanien og Italien i forhold til Tyskland, jf. figur 1.6. Økonomisk Redegørelse December 13 11

14 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.5 BNP og erhvervstillid i euroområdet Figur 1.6 Lange renter Indeks 65 (k/k) BNP-vækst (h. akse) Erhvervstillid Tyskland Italien Spanien Kilde: Eurostat, Reuters EcoWin og egne beregninger. Vendingen i euroområdet understøttes af en fortsat lempelig pengepolitik. I november nedsatte ECB renten med ¼ pct.-point. Nedsættelsen skal ses i lyset af den aktuelt meget lave inflation, og at inflationspresset i en periode fortsat vil være afdæmpet. Desuden har de seneste års finanspolitiske konsolidering styrket den underliggende balance i de offentlige finanser og reduceret sårbarheden over for udsving på de finansielle markeder. Uden for euroområdet synes opsvinget godt på vej hos de vigtigste danske samhandelspartnere, herunder Storbritannien og USA. Fremgangen er bredt funderet i økonomien i Storbritannien, hvor BNP i 3. kvartal lå omkring 1½ pct. højere end i samme kvartal året før. I USA er fremgangen efterhånden ret robust, og den lod sig ikke bremse af finanspolitiske stramninger eller den usikkerhed, som fulgte af forløbet i efteråret omkring det føderale budget og gældsloftet. Også her understøttes væksten fortsat af en meget lempelig pengepolitik. Der har været en del spekulationer om, hvornår nedtrapningen af den amerikanske centralbanks obligationsopkøbsprogram ville blive påbegyndt, og de lange renter er steget noget i løbet af 13. De pengepolitiske renter i USA ventes imidlertid først at blive hævet i 15. I andre dele af verdensøkonomien er billedet lidt mere blandet. I Japan har en aggressiv økonomisk politik skubbet godt på væksten igennem 13, men effekten herfra må efterhånden ventes at aftage. Mere holdbar vækst afhænger af gennemførelsen af strukturelle reformer, som er tredje ben i regeringens økonomiske strategi. Tempoet i de nye vækstøkonomier er gået ned på det seneste. Det gælder særligt i de lande, der har store eksterne finansieringsbehov, og som har oplevet kapitaludstrømning eller pres på valutaen, herunder Brasilien og Indien. Ændringen i kapitalstrømmene og valutakurser skal ses i sammenhæng med stigningen i blandt andet de lange amerikanske renter, men er mere grundlæggende et udtryk for tvivl om vækstpotentialet i de pågældende lande. En undtagelse fra dette billede er Kina, hvor væksten igennem 13 er tiltaget lidt og forventes at forblive på et niveau omkring 7½ pct. i de kommende år. 1 Økonomisk Redegørelse December 13

15 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.7 Eksportmarkedsvækst Figur 1.8 Stigning i løn i Danmark og udlandet Eksportmarkedsvækst Vækst i industrieksport Forskel Danmark Udlandet Kilde: Eurostat, Reuters EcoWin og egne beregninger. Samlet forventes bedringen i udlandet at indebære en væsentligt kraftigere dansk eksportmarkedsvækst i de kommende år efter to år med meget svag udvikling i afsætningsmulighederne for danske industrivarer, jf. figur 1.7. Samtidig vil en stigning i verdenshandlen medvirke til at trække tjenesteeksporten op. Der ventes på den baggrund en vækst i den samlede eksport på 3¾ og ¾ pct. i 1 og 15. Fremgangen i eksporten hjælpes på vej af Vækstplan DK herunder fremrykningen af en række skatte- og afgiftslettelser med aftalen om finanslov for 1 som styrker danske virksomheders konkurrencedygtighed. Eksportfremgangen understøttes også af forholdsvis lave nominelle lønstigninger i Danmark de seneste år, som isoleret set har øget lønkonkurrenceevnen. Der er dog fortsat et stort efterslæb fra tidligere år, hvor der var væsentligt større lønstigninger end i udlandet i perioden -8, jf. figur 1.8. Den indenlandske efterspørgsel har været meget afdæmpet i år. Det afspejler især en svag udvikling i det private forbrug og boliginvesteringerne. Husholdningerne er fortsat tilbageholdende med forbrug og investeringer trods fremgang i de disponible reale indkomster i kraft af skattelettelser og faldende renteudgifter. Udsigterne for privatforbruget er lysere for 1 og 15. Henover sommeren er der sket et klart stemningsskifte, og forbrugertilliden ligger nu lidt over det historiske gennemsnit, jf. figur 1.9. Det er normalt et signal om fremgang i det private forbrug. Samtidig forventer husholdningerne nu faldende ledighed det kommende år. Stemningsskiftet kommer også til udtryk ved en vis bedring på boligmarkedet. Økonomisk Redegørelse December 13 13

16 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.9 Forbrugertillid og udvikling i huspriser Figur 1.1 Udvikling i forbrugerpriser Nettotal 16 (k/k) 8 5, 5, 1 8 6,5, 3,5 3,,5, 3,5 3,,5, , 1,5 1,,5, 1,5 1,, , , Huspriser (h.akse) Forbrugertillidsindikatoren Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Det private forbrug understøttes også af lav inflation, der giver reallønsfremgang. Inflationen er i løbet af 13 faldet til et historisk lavt niveau efter nogle år med ret høje prisstigninger i lyset af konjunktursituationen, jf. figur 1.1. I takt med en stigning i beskæftigelse, indkomster og tillid forventes en fremgang i det private forbrug i de kommende år på linje med indkomsterne. Forbrugskvoten ventes dog stadig at ligge lavt i et historisk perspektiv, jf. figur Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at nogle husholdninger har behov for at konsolidere deres økonomi yderligere. Virksomhederne har siden tilbageslaget i 8-9 været meget tilbageholdende med at investere, jf. figur 1.1. Det skal blandt andet ses i lyset af en lav kapacitetsudnyttelse. Investeringsvinduet frem til udgangen af året og offentligt initierede anlægsinvesteringer mv. har bidraget til at trække investeringerne lidt op i 13. De næste par år understøttes de samlede erhvervsinvesteringer fortsat af offentlige erhvervsmæssige anlægsinvesteringer. Men fremgangen i investeringerne vil i stadig højere grad være drevet af udsigten til voksende efterspørgsel på både hjemme- og eksportmarkederne samt stigende kapacitetsudnyttelse i danske virksomheder, som skaber behov for et større og nyere produktionsapparat. En stor opsparing i virksomhederne og fortsat lave renter giver gode muligheder for en investeringsforøgelse. Udviklingen i eksporten og den private indenlandske efterspørgsel trækker væksten i den samlede efterspørgsel op på ½ pct. næste år og ¾ pct. i 15. En væsentlig del af den større efterspørgsel modsvares af højere import, men den giver også plads til en fremgang i BNP på henholdsvis 1,6 og 1,9 pct. i de næste to år. Det indebærer en forholdsvis langsom stigning i væksten, når der sammenlignes med tidligere vendinger. Det afspejler blandt andet, at fremgangen i euroområdet kun ventes at manifestere sig gradvist. Herudover dæmpes væksten i den samlede produktion også af faldende Nordsø-produktion. 1 Økonomisk Redegørelse December 13

17 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.11 Forbrugskvote Figur 1.1 Erhvervsinvesteringer og opsparing af disponibel indkomst af disponibel indkomst Forbrugskvote Forbrugskvote korrigeret for efterløn og SP-udbetaling af BVT i private erhverv Ikke-finansielle virksomheders opsparing Erhvervsinvesteringer (h. akse) af BVT i private erhverv Anm.: I figur 1.11 er forbrugskvoten opgjort på baggrund af et udtryk for den forbrugsbestemmende indkomst, som er mere snævert end husholdningernes indkomst ifølge nationalregnskabet, jf. afsnit.. Den stiplede linje i figuren viser den gennemsnitlige forbrugskvote i perioden fra Forbrugskvoten kan være over 1, hvis husholdningerne fx vælger at belåne en stigende boligformue. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Genopretningen af dansk økonomi kan allerede spores på arbejdsmarkedet. Den private beskæftigelse vurderes at være vokset med 8. personer i år, og stigningen ventes at fortsætte i 1 og 15 i takt med tiltagende aktivitet, jf. figur Fremgangen i beskæftigelsen i år afspejler, at produktionen i de dele af erhvervslivet, der har størst betydning for den private beskæftigelse, har været en del højere end væksten i BNP. Det vurderes også at ville være tilfældet i de kommende par år. Muligheden for fremgang i beskæftigelsen skal også ses i lyset af tidligere reformer og et forholdsvist fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked. Bedringen på arbejdsmarkedet afspejles også i ledigheden, der har været faldende siden midten af 1. Fremadrettet vil stigende beskæftigelse bidrage til, at ledigheden falder yderligere. Ved udgangen af 15 ventes bruttoledigheden at være nede på 135. personer, omtrent svarende til niveauet i 6, jf. figur 1.1. Udvalgte nøgletal for prognosen fremgår af tabel 1.1, mens der i tabel 1. (i bilag til sammenfatningen) er en sammenligning med vurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 13. Skønnet for BNP-væksten i 13 er opjusteret fra, pct. til, pct. i forhold til augustvurderingen. Det skyldes, at første halvår har set lidt bedre ud end forudsat i august, primært som følge af større eksportfremgang. Vækstbilledet næste år er stort set uændret i forhold til vurderingen i august, dog med lidt kraftigere vækst i den indenlandske efterspørgsel og i importen. Prognosen indeholder for første gang skøn for 15. Økonomisk Redegørelse December 13 15

18 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.13 Privat beskæftigelse Figur 1.1 Bruttoledigheden 1. personer 1. personer personer 1. personer Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Vækstudsigterne er fortsat præget af en vis usikkerhed, om end risikobilledet er blevet mere balanceret. Risici knytter sig primært til udviklingen i euroområdet, hvor fremgangen stadig er skrøbelig. Opstår der eksempelvis tvivl om fortsat fremdrift i gennemførelsen af reformer, der kan styrke balancen i de økonomiske strukturer og de offentlige finanser i de udsatte lande, kan det sætte den økonomiske udvikling tilbage. Bliver eksportmarkedsvæksten fx pct.- point lavere i både 1 og 15 end forudsat i hovedscenariet, vil væksten i Danmark blive omtrent ½ pct.-point lavere i begge år afledt af den lavere efterspørgsel. Styrken af den internationale genopretning kan dog også vise sig at overraske positivt. Der er også usikkerhed knyttet til fremgangen i den indenlandske efterspørgsel herhjemme. Det drejer sig i særdeleshed om det private forbrug, som trods stigende optimisme fortsat udvikler sig afdæmpet. Det er forudsat, at den økonomiske politik herhjemme fortsat planlægges og gennemføres inden for rammerne af en holdbar økonomisk politik, herunder kravene i budgetloven. Udlandets tillid til dansk økonomi har været afgørende for, at renterne er forblevet på et lavt niveau. Det har blandt andet medvirket til en stabilisering af boligmarkedet, ført til lavere nettorenteudgifter for husholdningerne og bidraget til, at statens gæld er vokset mindre, end det ellers ville have været tilfældet. 16 Økonomisk Redegørelse December 13

19 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel 1.1 Udvalgte nøgletal Realvækst, pct. Privat forbrug -,1,5 1,3 1,6 Offentligt forbrug,,3 1,5,6 Offentlige investeringer 7,7 -,3,1-8, Boliginvesteringer -8, -3,5,1 1, Erhvervsinvesteringer,8 5,8, 6, Lagerændringer (pct. af BNP) -,3,,, Eksport af varer og tjenester,,7 3,7,7 Import af varer og tjenester,9,1 3,9,5 BNP -,, 1,6 1,9 Niveau, pct. af BNP Offentlig saldo -3,9 -, -1, -,9 Betalingsbalancen 6, 6, 6,6 6,9 Niveau, 1. personer Bruttoledighed (årsgennemsnit) Beskæftigelse (ekskl. orlov), i alt Beskæftigelse korrigeret for lærerkonflikt Arbejdsstyrke, i alt Stigning, pct. Huspriser (enfamiliehuse) -3,,5,5, Forbrugerprisindeks,,8 1, 1,8 Timefortjeneste i privat sektor (DA s StrukturStatistik), 1,8,, Økonomisk Redegørelse December 13 17

20 Kapitel 1 Sammenfatning 1.3 Finanspolitikken og de offentlige finanser Finanspolitikken er fastlagt med henblik på at sikre sunde offentlige finanser og samtidig understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for rammerne af budgetloven. Inden for denne ramme indeholder aftalen om finansloven for 1 blandt andet en fremrykning af forbedringer af erhvervslivets vilkår og en fremrykning af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget. Samlet vurderes finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske initiativer, som er gennemført siden 1, at understøtte aktivitetsniveauet med knap ½ pct. af BNP og indebære, at det private beskæftigelsesniveau er ca personer højere i 1, end hvis der havde været ført neutral finanspolitik i perioden. Samtidig er pengepolitikken fortsat særdeles lempelig, hvilket giver meget lave renter, som bidrager til forøget privat aktivitet. Alene husholdningernes nettorenteudgifter i forhold til disponibel indkomst er omtrent halveret siden 9. I de senere år har Danmarks EU-henstilling udgjort en særskilt rammebetingelse for finanspolitikken. De offentlige finanser er konsolideret fra 1 til 13 i overensstemmelse med henstillingens stramningskrav, som indebærer, at der skal gennemføres strukturelle budgetforbedringer på 1½ pct. af BNP i perioden Samtidig betyder den forventede udvikling i den faktiske saldo, at der er udsigt til, at Danmark efterlever hovedkravet i henstillingen om at bringe det faktiske underskud holdbart under 3 pct. af BNP senest i 13. De faktiske offentlige underskud i skønnes således at ligge under den fastsatte grænse på 3 pct. af BNP. I 13 og 1 er saldoen påvirket positivt af indtægter fra omlægning af eksisterende kapitalpensioner. I 15, hvor disse midlertidige indtægter ophører, vurderes saldoen også at være under 3 pct. af BNP. I EU-Kommissionens efterårsprognose ventes de faktiske underskud ligeledes at overholde Stabilitets- og Vækstpagtens grænse. Hvis faktiske tal for 13 og EU-Kommissionens forårsprognose i 1 også peger på underskud under 3 pct. af BNP i perioden 13-15, vil Danmark kunne få ophævet sin henstilling i 1. Finans- og udgiftspolitikken er fortsat lempelig målt i niveau, idet udgifterne til offentligt forbrug og investeringer er ca. ¾ pct. af BNP højere i 1 end det udgiftsniveau, der holdbart kan finansieres fra, jf. Økonomisk Redegørelse, august 13. Frem mod skal udgiftsniveauerne (målt som andel af konjunkturrenset BNP) tilpasses for at sikre, at der fremadrettet er finansiering til den offentlige service og andre udgifter. Vurderingen af de offentlige finanser for 1 beror på finansloven for 1 samt kommuner og regioners budgetter for 1 mv. Skønnene for den offentlige saldo i 15 er baseret på konjunkturvurderingen, virkningen af indgåede politiske aftaler samt en række beregningstekniske antagelser. Udviklingen i de faktiske offentlige finanser og EU-henstillingen Det faktiske offentlige underskud ventes at udgøre, pct. af BNP i 13 og 1, pct. af BNP i 1, jf. tabel 1.. Underskuddene ventes således i begge år at holde en pæn afstand til grænsen på 3 pct. af BNP ifølge Stabilitets- og Vækstpagten. Saldoen påvirkes i begge år positivt af engangsindtægter fra omlægningen af beskatningen af indestående på eksisterende kapitalpensioner. 18 Økonomisk Redegørelse December 13

21 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel 1. Faktisk saldo i af BNP Faktisk offentlig saldo -, -1, -,9 Faktisk offentlig saldo ekskl. særlige midlertidige indtægter 1) -1,9-3, -,8 1) Særlige midlertidige indtægter udgøres af engangsindtægter fra omlægning af eksisterende kapitalpensioner, omtegning af gennemsnitsrenteprodukter samt fremrykkede ordinære indtægter fra kapitalpensioner, jf. kapitel 6. Kilde: Egne beregninger. Engangsindtægter fra omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen forventes at udgøre henholdsvis 5 mia. i 13 og 3 mia. kr. i 1. De skønnede engangsindtægter fra omlægningen er opjusteret siden augustvurderingen, hvor der blev forudsat indtægter på mia. kr. i begge år. Hertil kommer en række øvrige midlertidige indtægter, som reducerer de faktiske underskud i 13 og 1, jf. kapitel 6. Hvis der korrigeres for de særlige midlertidige indtægter, er der udsigt til offentlige underskud på henholdsvis 1,9 pct. af BNP i 13 og 3, pct. af BNP i 1. I 15 vil den faktiske offentlige saldo ikke længere være påvirket af engangsindtægter fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner. Samtidig ventes de ordinære indtægter fra kapitalpensionsafgiften midlertidigt at blive ca. 1½ mia. kr. lavere i 15 afledt af fremrykkede kapitalpensionsudbetalinger i 13 og 1. Det faktiske underskud øges på den baggrund i forhold til underskuddene i 13 og 1 og ventes at udgøre,9 pct. af BNP i 15, jf. figur Den forventede udvikling i den offentlige saldo betyder, at der er udsigt til, at Danmark kan få ophævet EU-henstillingen i 1. En betingelse for, at dette kan ske er, at det faktiske underskud skal bringes holdbart under 3 pct. af BNP senest i 13. Det er EU-Kommissionens vurdering, der ligger til grund for beslutningen om ophævelse af henstillingen. Betingelsen er derfor, at Kommissionen i dens forårsprognose i 1 skønner, at underskuddene også i 1 og 15 vil være under 3 pct. af BNP. EU-Kommissionen har i deres efterårsprognose i 13 skønnet et faktisk underskud på 1,7 pct. af BNP i 1 og,7 pct. af BNP i EU-Kommissionen opgør den faktiske offentlige saldo på såkaldt EDP-form, hvor EDP står for excessive deficit procedure. Det er derfor også den opgørelsesmetode, som henstillingen knytter sig til. Forskellen mellem den offentlige saldo opgjort på EDP-form og efter nationalregnskabets principper som er den opgørelse, der bruges i Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigten har historisk været ret begrænset. Saldoen på EDP-form har således normalt udvist et lidt større overskud eller lidt mindre underskud end den nationalregnskabsmæssige opgørelse svarende til ca.,1-, pct. af BNP, jf. Danmarks Konvergensprogram 13. Økonomisk Redegørelse December 13 19

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2014

Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Budgetoversigt 3 December 2014

Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 1 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Økonomisk Redegørelse Maj 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Analyse 9. juni 2013. . Finanspolitikken i 2014

Analyse 9. juni 2013. . Finanspolitikken i 2014 9. juni 2013. Finanspolitikken i 2014 De Økonomiske Råd (DØR), Økonomi- og indenrigsministeriet (ØIM) samt Nationalbanken (NBK) har fremlagt nye konjunkturvurderinger i løbet af foråret. De peger alle

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Forringede vækstudsigter i euroområdet og Danmark Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire år, jf. figur I.1.

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Dansk Økonomi 2009: Krisepolitik og langsigtsperspektiver

Dansk Økonomi 2009: Krisepolitik og langsigtsperspektiver Dansk Økonomi 2009: Krisepolitik og langsigtsperspektiver Indlæg af Professor Peter Birch Sørensen i Økonomidirektørforeningen Fredericia, den 12. november 2009 Konjunktursituationen Finanskrisen medførte

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere