fairforsikring.dk Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fairforsikring.dk Årsrapport"

Transkript

1 fairforsikring.dk Årsrapport

2

3 Dette er Fair forsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 8 Nøgletal 9 Forventninger til 2009 virksomheden 11 ens forretningsområder 12 Privat 14 Erhverv 16 Offentlig 18 Finans perspektiv 23 Medarbejdere og organisation Kapitalstruktur, ejere og ledelse 27 Bestyrelse og direktion 28 Ledelsen 30 Risikostyring resultater 35 Årsberetning 36 Ledelsespåtegning 37 Revisionspåtegning 38 Anvendt regnskabspraksis 46 Hoved- og nøgletal 48 Årsregnskab 52 Noter dette er Fair forsikring VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN virksomheden PERSPEKTIV Kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Fair forsikring ÅRSRAPPORT 3

4 fair forsikring Dette er Som en del af Gjensidige-gruppen arbejder Fair Forsikring ud fra en stærk platform. Vi tilbyder forsikringsløsninger til erhvervskunder, offentlige kunder og den moderne privatkunde, der ønsker et selskab med styrke og soliditet. 5 Om selskabet Fire forretningsområder udgør rammen om fremtidens forsikringsselskab 6 Året der gik Overskud på forretningsområder på trods af skolebrande og storskader 8 Nøgletal en leverer et samlet fornuftigt resultat 9 Forventninger til 2009 Fokus på lønsomhed i forretningsmodellen 4 fair forsikring ÅRSRAPPORT

5 OM selskabet Fair Forsikring er et kundefokuseret selskab, hvor den daglige styring og de primære aktiviteter er opdelt i fire overordnede forretningsområder: Privat, Erhverv, Offentlig og Finans. Fair Forsikring er en del af Gjensidige-gruppen. Vores ejere er Gjensidige Forsikring, der er Norges største skadeforsikringsselskab. Gjensidige Forsikring har i alt 3600 medarbejdere i Norden og Baltikum. I Danmark sælger vi forsikringer til privat- og erhvervskunder i brandet Fair Forsikring. Vi vil være fremtidens forsikringsselskab, som skaber tryghed og overblik. KommuneForsikring er vores datterselskab, og vi er Nordens største forsikringsleverandør til det offentlige marked. Vi tegner alle arter af skadeforsikring for regioner og kommuner. Desuden tegner vi også forsikringer for statslige institutioner i Danmark. en omfatter også Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. KommuneForsikring er nordisk kompetencecenter for Gjensidigegruppens offentlige aktiviteter og arbejder på tre geografiske markeder: Danmark Norge Sverige Fair Forsikring en har i alt 250 medarbejdere i Danmark. Vores vision er: Vi forstår kunderne bedst og giver dem mest værdi. Vægteren er Gjensidige-gruppens fælles vartegn. dette er Fair forsikring VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN virksomheden PERSPEKTIV Kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Fair forsikring ÅRSRAPPORT 5

6 Året der gik blev et blandet år for Fair Forsikring. ens forsikringsmæssige forretningsområder skabte gode resultater, mens hærværk og skolebrande medførte betydelige skadeudgifter. Derudover har den finansielle krise også haft stor indflydelse på resultatet. Fornuftigt årsresultat Fair Forsikring har, på trods af en høj frekvens af storskader og den generelle finanskrise, samlet set opnået et fornuftigt årsresultat. Det skyldes bl.a., at koncernens forsikringsforretning giver overskud. Der er konstant fokus på lønsomhed og forretningsprocesser på alle områder. På privatområdet er servicegraden, i forhold til kundeopkald etc., markant forbedret samtidig med, at forbedringsprocesser har givet øget effektivitet og omkostningsreduktion. Inden for erhvervsområdet har en lønsom prissætning kombineret med fokus på specifikke segmenter i markedet vist sig at skabe masser af aktivitet. Gode tekniske nøgletal og en reduktion af investeringsrisikoen har skabt en stor robusthed i Fair Forsikring, der har gjort det muligt at håndtere en relativ høj storskadefrekvens, som især koncernens store datterselskab, KommuneForsikring, har oplevet. Store skadeudgifter I løbet af blev de danske kommuner ramt af en del større skader. Dette skete især i forbindelse med forårets uroligheder. Her kom et større antal institutioner ud for skader i form af hærværk og skolebrande. Dette har betydet store skadeudgifter for koncernen, lige såvel som brande i Norge medførte betydelige udgifter. Skolernes vinterferie blev således en dyr fornøjelse for mange offentlige kunder, hvor antallet af anmeldte skader alene i en enkelt dansk kommune oversteg 146 påsatte brande. Ud over skolebrande registrerer koncernen også en stigning i skader, der bl.a. kunne skyldes manglende vedligeholdelse i den offentlige sektors infrastruktur. Konkurrencepræget marked De offentlige markeder er fortsat præget af en intens konkurrence. I Danmark har KommuneForsikring fastholdt markedsandelen på lidt over totredjedele af markedet. Året har budt på en større udbudsaktivitet i Norge og Sverige. Fordobling på to år ens erhvervsområde har haft en kraftig vækst med en fordobling af forretningen siden Især forsikring af store og mellemstore erhvervsvirksomheder har bidraget til dette. en er også gået ind på affinity-markedet, hvor mindre erhvervskunder går sammen og dermed får adgang til en effektiv og prisbillig forsikringshåndtering. Det gælder bl.a. frisørmestrene, som har indgået aftale i løbet af. I slutningen af året markerede koncernen, at vi fremover tegner erhvervsforsikringer ind i Fair Forsikring via en intens og målrettet kampagne under titlen En ny mand i byen med Gjensidiges logo, Vægteren, som vartegn. Samlet set har Erhverv i det forløbne år formået at udfordre og skabe en sund konkurrence i forhold til de etablerede spillere på erhvervsmarkedet for store porteføljer. Relationspartnerskaber en har haft succes med at skabe kundefokus i alle processer. På privatområdet har året dels været præget af indgåelse af to store relationspartnerskaber. Dels medlemsforsikringer til FDBs 1,6 millioner medlemmer, dels partnerskab med KIA Motors om bilforsikringer til køberne af en ny KIA. Vi ønsker at styrke tilbuddene til den moderne privatkunde med en effektiv forretningsmodel. Dette understreger Fair Forsikrings særkende: klar og enkel kommunikation med betingelser, der er til at forstå - og tør vi godt selv sige er nogle af markedets bedste. Øget kunde- og medarbejdertilfredshed Forbedrede ekspeditionstider, hurtig skadebehandling og en høj grad af kundetilfredshed har på alle forretningsområder skabt bedre grobund for koncernens udvikling. På privatsiden er det for eksempel lykkedes at besvare op mod 75 procent af alle kundeopkald inden for 20 sekunder og at håndtere pri- 6 fair forsikring ÅRSRAPPORT

7 vatkunderne så effektivt, at selskabet har reduceret kundeafgangen med seks procent. På skadebehandlingssiden har dokumenteret, at koncernen er specialist i at håndtere store skader til kundernes tilfredshed. en ønsker yderligere at styrke forholdet til kunderne samt skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser. Derfor besluttede ledelsen pr. 1. januar 2009 at gennemføre en større organisationsændring i form af en divisionsopdeling af koncernen. Det betyder, at hvert forretningsområde bliver styrket og får et fokuseret ansvar på såvel vækst som lønsomhed. Den enkelte medarbejder rykker dermed tættere på kunden og får en styrket forståelse af kundens behov og hverdag. dette er Fair forsikring VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN virksomheden PERSPEKTIV Kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Fair forsikring ÅRSRAPPORT 7

8 Nøgletal en leverer samlet set et fornuftigt resultat trods flere store skader. Det forsikringstekniske resultat er forbedret. en har i oplevet et turbulent år, som har medvirket til et resultat før skat på 60 mio. kr. Det relativt lave resultat skyldes primært, at koncernen, ligesom de fleste andre finansielle virksomheder, er blevet ramt af kurstab i forbindelse med uroen på de finansielle markeder. Det har betydet, at investeringsafkastet blev 118 mio. kr. i i modsætning til et investeringsafkast på 183 mio. kr. i. Godt forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev 152 mio. kr. i, hvilket er en markant forbedring set i forhold til. Det forbedrede resultat skyldes dels en positiv udvikling på koncernens offentlige område i Danmark samt Norge og dels koncernens arbejdsskadeselskab. Derudover har privatområdet opnået et positivt resultat. Skadesiden har i være påvirket af en række store brande, ligesom antallet af frekvensskader på udvalgte produkter har været større end forventet. Udviklingen i tidligere års skader har påvirket resultatet positivt. ens combined ratio blev 94,3 i og er sammensat af en erstatningsprocent på 73,8, en nettogenforsikringsprocent på 2,1 og en omkostningsprocent på 18,3. ens omkostningsprocent på 18,3 indeholder væsentlige omkostninger til afskrivninger på immaterielle aktiver i. Disse omkostninger udgør 52 mio. kr. Combined ratio ville ekskl. afskrivninger være 91,0 Fem år i tal: hoved- og nøgletal for Fair Forsikring en (1.000 kr.) Forsikringsteknisk resultat (30.154) (33.811) Resultat af investeringsvirksomhed efter forsikringsteknisk rente (41.124) (96.049) Øvrige indtægter og udgifter netto (795) (15.132) 0 (9.379) Resultat før skat (71.278) Skat (23.308) (93.995) Årets resultat (94.586) (34.342) Egenkapital Nøgletal Erstatningsprocent, brutto 69,2 60,6 60,1 82,0 73,8 Nettogenforsikringsprocent 1,1 (0,4) 0,0 (3,4) 2,1 Skadeforløb 70,3 60,2 60,1 78,7 75,9 Omkostningsprocent 27,3 30,3 51,6 27,5 18,3 Combined ratio 97,6 90,5 111,8 106,1 94,3 Operating ratio 95,4 88,3 109,3 103,1 90,6 Det skal bemærkes, at 2004 ikke er tilpasset den nugældende regnskabsbekendtgørelse KommuneForsikring indgår som datterselskab i koncernen fra 1. juli 8 fair forsikring ÅRSRAPPORT

9 Forventninger til 2009 Fokus på lønsomhed og koncernens forretningsmodel vil fortsat være to hovedomdrejningspunkter for Fair Forsikring i Fremtidig vækst Erhverv har på rekordtid vist, at det kan lade sig gøre at skabe en stærk kundeportefølje ved at fokusere målrettet på den enkelte kundes behov for skræddersyede forsikringsløsninger. Det er således lykkedes at matche kundernes forsikringsmæssige behov med lønsomme forsikringsløsninger på et marked, der er præget af høj priskonkurrence. Dette har kunnet lade sig gøre, fordi koncernen har haft en bred dialog og partnerskab med kunderne og en tæt kontakt til forsikringsmæglerne. Via vores samarbejde med mæglerne er vi i stand til at skabe de bedste løsninger og tilbud til gavn for kunden. Dette er en samarbejdsform, vi vil forstærke yderligere i det kommende år på erhverv ligeså vel, som vi vil styrke dialogen med kunderne inden for alle forretningsområder. Udfordrer på pris og kvalitet På erhvervsområdet har Fair Forsikring i formået at indtage udfordrerens særlige rolle og skabe sund konkurrence i forhold til de etablerede spillere på erhvervsmarkedet. Dette gælder især på området for store porteføljer, som helt naturligt også vil være en del af koncernens fremadrettede aktiviteter, der indeholder bud på nye segmentkoncepter, hvor særlige kundegruppers behov vil være i fokus som fx energi- og forsyningsvirksomheder. Erhverv i Fair Forsikring vil også fortsætte med at udvikle det positive forhold til landets forsikringsmæglere, der har taget Fair Forsikring som den nye mand i byen til sig som en ny, frisk spiller på erhvervsmarkedet. I rollen som udfordreren på forsikringsmarkedet vil prissætning og lønsomhed være hovedparameter for Fair Forsikring i Lønsomhed og risikostyring Som kundefokuseret selskab og nordisk kompetencecenter for offentlige forsikringsaktiviteter har KommuneForsikring en klar og målrettet kurs i forhold til at fastholde og udbygge sine markedsmæssige positioner. Det betyder, at vi fortsat vil være markedsledende i Danmark, og at vi arbejder på at udbygge vores tilstedeværelse i Norge og Sverige. På det norske, offentlige marked er vi blandt de største. En position vi ønsker at fastholde og udbygge, om end markedet er presset prismæssigt på bl.a. personskadeområdet. KommuneForsikring startede som ny spiller på det svenske, offentlige marked i. Vi er i fuld gang med en yderligere opbygning og har en forventning om at blive blandt de tre største udbydere på det svenske marked inden for en kort årrække. Selskabets lønsomhedskrav vil også i 2009 fortsat være styrende for udviklingen af engagementet i de enkelte offentlige markeder. en er bekymret for den manglende offentlige investering i vedligehold af fysisk infrastruktur, bygninger mv., da vi oplever en stigning i de skader, der bl.a. kan forekomme på grund af dette. Vi forventer derfor i fremtiden, at det kan komme til at afspejle sig i pris- og risikofastsættelsen for det offentlige område. Klar og enkel kommunikation Dette gælder naturligvis også i forhold til privatkunder, hvor pris, kvalitet og Fair Forsikrings særkende: klarhed og enkelhed i kommunikationen, skal være med til at fastholde nuværende og nye kunder og øge kendskabsgraden til selskabet som den moderne kundes foretrukne forsikringsselskab. dette er Fair forsikring VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN virksomheden PERSPEKTIV Kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Fair forsikring ÅRSRAPPORT 9

10 Virksomheden Forsikring er en kompleks størrelse, der kræver erfaring, opmærksomhed og viden. Det leverer vi på alle forretningsområder. 11 ens forretningsområder Den daglige styring og de primære aktiviteter er opdelt i fire overordnede forretningsområder 12 Privat Den moderne kunde og strategiske samarbejdsaftaler skaber nye muligheder 14 Erhverv En lønsom prissætning under skærpet konkurrence og gode samarbejdsrelationer er noget af historien bag forretningsområdets vækst 16 Offentlig Som nordisk kompetencecenter for Gjensidige Forsikrings offentlige aktiviteter indfriede KommuneForsikring forventningerne i 18 Finans Nedturen på aktiemarkedet præger også koncernens resultat på finansområdet

11 ens forretningsområder ens forretningsområder besidder unikke faglige kompetencer, der understøtter vores vision: Vi forstår kunderne bedst og giver dem mest værdi. Vores store styrke er, at vi, via mange års erfaring i at håndtere nogle af Danmarks største offentlige porteføljer, har oparbejdet en unik viden og kompetence, som alle kunder får fordel af. Alle enheder i koncernen arbejder ud fra en stærk platform, hvor vi tilbyder forsikringsløsninger tilpasset kundens aktuelle situation med blik for de særlige lokale forhold, der næsten altid gør sig gældende. Det hele sker i et gensidigt samarbejde, hvor vi vurderer omfanget og behovet for forskellige forsikringsløsninger, der både pris- og kvalitetsmæssigt matcher markedets bedste bud. til kunder, som ønsker effektiv risikostyring, enkel og hurtig sagsbehandling og en fornuftig prisfastsættelse. Med den nye divisionsopdeling af koncernen tager vi endnu et skridt fremad i forhold til at sikre, at alle opgaver udføres tættest muligt på vores kunders hverdag. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Forretningsområdernes samlede værdikæde - i form af effektive processer - gør, at vi kan tilbyde skræddersyede forsikringsløsninger fair forsikring ÅRSRAPPORT 11

12 privat Optimering af driften og indgåelse af strategiske partnerskaber er nogle af hovedoverskrifterne for Privat i. Fremover vil vi fortsat have fokus på at effektivisere vores processer, og vi vil kunne tilbyde kunderne nye og mere enkle produkter med særligt fokus på anvendelsen af Internettet. På privatområdet har vi i haft fokus på effektivisering og optimering af driften. Det har betydet væsentlige forbedringsprocesser inden for salg, service og supportfunktionerne. Inden for salget har en fokuseret ledelsesindsats og ugentlige opfølgninger resulteret i en forbedring af den enkelte sælgers effektivitet. Fokus på den moderne kunde Privatområdets hovedsegment er den moderne forbruger, som gerne vil serviceres via telefon og Internet. For at imødekomme kundernes ønsker og behov har forretningsområdet i løbet af skabt forbedringer af acceptregler og udviklet værktøjskasser, der skal gøre kundeprocessen mere enkel. Arbejdet omhandler også fokus på hele værdikæden fra kundens ønske om et tilbud, policeudstedelse og videre mod løbende dialog til skadebehandling. Privat har i gennemført en dialog med alle selskabets kunder med fokus på serviceleverance og kundernes generelle tilfredshed med selskabet. Dialogen har vist, at kunderne er tilfredse og har et positivt syn på selskabet, som også understreges af, at det er lykkedes at reducere kundeafgangen med 6 pct. Fair Forsikring har et stærkt brand på privatmarkedet med klare og tydelige brandværdier, som primært er knyttet til prisparameteren. I har vi tydeliggjort dette gennem en klar og præcis markedskommunikation, som har cementeret vores position. Kendskabet til selskabet er således steget til 25 pct., mens andelen af potetielle kunder, der overvejer at skifte til Fair Forsikring, er steget med 40 pct. i forhold til. Strategiske partnerskaber Distributionsstrategien inden for Privat bygger på to selvstændige områder: dels salg af vores produktpalet til alle kunder, der ønsker, at forsikring skal være enkel og nem via Fair Forsikring og dels salg gennem strategiske partnerskaber i partnerens navn. I har vi indgået to centrale strategiske samarbejder med hhv. KIA Motors og FDB. Begge partnere sælger vores forsikringsløsninger gennem deres egne salgskanaler, hvorved Fair Forsikring bl.a. når ud til FDBs mange medlemmer. Det gælder for begge partnerskaber, at de har fokus og er forankret i topledelsen både hos os og hos vores partnere, hvad vi anser som helt centralt for at opnå succes og udvikling i aftalerne. Fokusområder i 2009 I 2009 vil vi fortsat have fokus på at effektivisere vores processer, så vi bliver bedre til at understøtte de behov, fremtidens kunder vil have. Dette vil bl.a. ske gennem en øget fokusering internt i organisationen for at sikre, at vi får leveret de optimale løsninger til vores kunder. Vi forventer at kunne tilbyde kunderne nye og mere enkle produkter ligesom anvendelsen af Internettet vil få yderligere fokus. Vi ønsker endvidere at effektivisere vores forretningsprocesser ved i større grad at anvende elektronisk kommunikation og løbende dialog. Dette sikrer kortere sagsbehandlingstider mellem kunden og Fair Forsikring. 12 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

13 På markedssiden ønsker vi at positionere os yderligere i retning mod en stærkere og bredere profil inden for kvalitet og dækning. Vi vil som selskab fortsat se på muligheder for at indgå strategiske partnerskaber og vil i forbindelse med dette anvende de værktøjer, vi har som en del af en stor nordisk koncern. Sammensætning af bruttopræmier Motor ansvar Motor kasko Syge- og ulykke Anden forsikring privat :: fakta om bruttopræmie - privat mio. kr Bruttopræmier 2006 FDB og Fair Forsikring i unikt samarbejde FDB og Fair Forsikring samarbejder om forsikringsaftaler til foreningens 1,6 mio. medlemmer. Forsikringerne sælges i FDBs eget brand, FDB Forsikring, og rummer Fair Forsikrings særkende: forsikringer, der dækker godt og er nemme at forstå. Aon er forsikringsmægler på samarbejdet. FDBs medlemmer tilbydes en række særlige fordele, som ikke findes andre steder på forsikringsmarkedet eller giver bedre vilkår end andre tilbud. FDB Forsikring stiller også et forbrugerpanel med repræsentanter fra forsikringstagerne til rådighed. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER fair forsikring ÅRSRAPPORT 13

14 Erhverv En særdeles tilfredsstillende vækst er kendetegnende for erhvervsområdet i. Som ny udfordrer på markedet har Erhverv demonstreret, at vi er på højde med de bedste i forsikringsbranchen. Erhvervsområdet har i løbet af de seneste år stået for en yderst positiv udvikling. Baseret på KommuneForsikrings mangeårige erfaringer viser for alvor et erhvervskoncept, der er på højde med de bedste på markedet. Året har budt på masser af aktiviteter. Væksten i kundeporteføljen har i været særdeles tilfredsstillende. Det skyldes bl.a. en bredere dialog og partnerskab med kunderne samt en tættere dialog med forsikringsmæglerne. Vi arbejder på at styrke og udbygge netop denne professionelle relation. Samtidig går vi i tæt samarbejde med kunderne om at skræddersy løsninger, der passer til deres behov og risikoprofil. Det øgede samarbejde og indsigten i den enkelte kundes behov og ønsker har medvirket til en optimering af den anvendte forretningsmodel. På denne måde er der løbende udviklet en palet af redskaber, der matcher kundens forsikringsmæssige behov samtidig med, at vi skaber lønsomme løsninger i et marked præget af høj priskonkurrence. Den nye udfordrer Nytegninger i Erhverv sker fra 1. januar 2009 i Fair Forsikring. Dette blev markeret via en målrettet kampagne En ny mand i byen i efteråret, hvor vægteren - Gjensidige-gruppens fælles logo - satte sine spor rundt omkring på udvalgte steder i byerne, på bagsiden af busserne, i aviser og i diverse online-medier. Kampagnen formåede på kort tid at sætte positiv spot på Fair Forsikrings erhvervsområde som den nye udfordrer og understregede, at vi arbejder på at skabe sund konkurrence i forhold til de etablerede spillere på erhvervsmarkedet for store porteføljer. var også året, hvor Erhverv fik etableret et energiteam med spidskompetencer inden for forsynings- og energisegmentet. Dette specialistteam står ved årets slutning som et stærkt kort på forsikringsmarkedet. Udviklingen inden for erhvervsområdet er primært påvirket af følgende faktorer: Tættere kunde- og mæglerrelationer Lønsom prissætning under skærpet konkurrence Større fokus på specifikke segmenter i markedet - herunder energi og forsyningsvirksomheder På skadesiden har især ejendomsporteføljen været belastet af en del frekvensskader, lige så vel som entreprisekunder har haft en række skader, der har påvirket lønsomheden. Positiv udvikling Præmiebestanden har i udviklet sig yderst positivt, som følge af et højt ny- og mersalg, hvor det samtidigt er lykkedes at fastholde kunderne. Det er en udvikling, vi forventer at fortsætte og udbygge yderligere i det kommende år, hvor vi også vil satse yderligere på segmentet for Small & Medium Enterprises (SME) og på affinity-modeller. Vores mål er, at vi håndbærer mindre virksomheder ind i en større portefølje, som giver den enkelte mindre kunde en række storkundefordele, som normalt er forbeholdt større kunder. Erhverv vil fremover arbejde målrettet med forskellige specifikke segmentkoncepter. Samtidig vil vi sætte flere, nye kampagner i gang bl.a. på vandforsyningsområdet, som udskilles af det kommunale program. Affaldsområdet er et andet fokusområde, der er præget af konsolidering, hvor vi ser etablering af tværkommunale samarbejder 14 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

15 som et oplagt potentiale, der åbner for nye store professionelle virksomheder. FN s Klimakonference 2009 afholdes i København. Erhverv planlægger at deltage og bakke op om udvalgte aktiviteter i perioden op til og under konferencen. Sidst men ikke mindst forventes koncerntilknytningen til moderselskabet Gjensidige at blive yderligere styrket, således at Erhverv i Fair Forsikring fremstår som en af landets mest kompetente aktører på det danske forsikringsmarked.. Sammensætning af bruttopræmier Andre forsikringer Ansvar Brand- og løsøre erhverv Motor ansvar Motor kasko Syge- og ulykke Arbejdsskade :: fakta om Bruttopræmie - erhverv mio. kr Bruttopræmier Frisørmester og storkunde 0 primo 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. En affinityløsning åbner for, at mindre erhvervsgrupper går sammen og opnår stordriftsfordele. Over 1200 frisørmestre indgik i forsommeren en aftale med Erhverv, hvor frisørmestrene opnår en række storkundefordele, som normalt ikke kan opnås af mindre frisørvirksomheder. Aon er forsikringsmægler på samarbejdet. Ved at etablere en affinityløsning og dermed skrue op for volumen, tilbyder Erhverv en god forsikringsløsning til den enkelte frisørmester, som omfatter forsikring af saloner, arbejdsskadeforsikring etc. til en attraktiv pris. Erhverv er totalleverandør på programmet, der rummer skræddersyede løsninger til den enkelte salon. 4. kvt. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER fair forsikring ÅRSRAPPORT 15

16 Offentlig Det offentlige risikobillede er under hastig forandring i disse år. KommuneForsikring har, som det offentliges foretrukne forsikringspartner, i løbet af etableret flere nye tiltag, der understøtter kundernes behov. Forsikring af offentlige kunder varetages af Fair Forsikrings datterselskab KommuneForsikring, som i dag er nordisk kompetencecenter for hele Gjensidige-gruppen. De offentlige kunder i KommuneForsikring fordeler sig på tre delmarkeder: Danmark Norge Sverige Vores mål er at forblive den førende forsikringsleverandør med den største kompetence og viden om offentlige kunders hverdag og risici. Dette afspejler sig bl.a. i en fornuftig og troværdig prissætning, der tager afsæt i en årelang erfaring inden for det offentlige område. De særlige offentlige udbudsforhold stiller krav til organisering, indsigt og fokus. Det er forhold, som er betydende for koncernens særlige indsats på området. Som segmentfokuseret selskab har vi en helt speciel erfaring i og forståelse af de risici, der har betydning for de kommunale/offentlige aktiviteter. Skoler, sportshaller, institutioner, hospitaler, arbejdsskader og ikke mindst de helt særlige ansvarsforhold, der kan berøre en offentlig virksomhed, er områder, som vi med stor indsigt er parate til at afdække og rådgive om. Som det offentliges foretrukne forsikringspartner arbejder vi konstant på at udvikle en god og fleksibel kundeservice kombineret med tiltag, der hele tiden understøtter kundens behov og ønsker i en risikobetonet dagligdag. Vi har derfor i løbet af bl.a. indgået partnerskab med Skadeservice Danmark, som tilbyder kunderne 24 timers skadehåndtering. Samtidig har vi indgået en samarbejdsaftale med DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som skal give vores forsikringskunder bedre muligheder for at få udført risikostyring og skadesforebyggelse. bestandsudvikling Markedssituationen på det offentlige forretningsområde er kendetegnet ved en skærpet priskonkurrence, hvor der samtidig er væsentlige krav om service og skadehåndtering. De kommunale kunder efterlyser typisk komplekse forsikringsløsninger, som skal kunne tilpasses netop deres behov. KommuneForsikring er fortsat klart markedsledende på det danske marked. På det norske, offentlige marked er vi blandt de største. Vi startede som ny spiller på det svenske, offentlige marked i og har en forventning om at blive blandt de tre største udbydere inden for en kortere årrække. KommuneForsikrings målsætning er at udbygge tilstedeværelsen i Sverige og Norge og som minimum at fastholde den væsentlige position i Danmark. Selskabets lønsomhedskrav vil dog fortsat være styrende for udviklingen af engagementet i de enkelte markeder. Der har i været stor udbudsaktivitet specielt i Norge og Sverige, hvilket vi er kommet fornuftigt ud af. I Danmark har vi - på trods af øget konkurrence - fastholdt bestanden undtagen på arbejdsskadeområdet, hvor vi oplever en større grad af selvforsikring. Det offentlige risikobillede har ændret sig markant i løbet af få år. 16 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

17 Storskadeeksponering Det offentlige forretningsområde har i været påvirket af storskader, og i særlig grad af store skolebrande, både i Danmark og Norge. En af de største skolebrande var en konsekvens af urolighederne i foråret. Her løb de samlede skadeudgifter op i ca. 25 mio. kr. På trods af flere store skolebrande i løbet af året er årsresultatet som helhed tilfredsstillende om end presset af de relativt mange og store skader. Sammensætning af bruttopræmier Andre forsikringer Ansvar Brand- og løsøre erhverv Motor ansvar Motor kasko Syge- og ulykke Arbejdsskade :: fakta om Bestand - Offentlig Danmark Norge Sverige Påsatte brande Undersøgelser viser, at unge under 18 år står for 60 pct. af alle disse påsatte brande (ikke kun skolebrande). Påsatte brande på skoler og institutioner ser ud til primært at være et nordisk fænomen. Det har fået den svenske forskningsinstitution Brandforsk til at satse 17 mio. SEK på en fælles forskningsindsats om årsager og sammenhænge omkring påsatte brande. KommuneForsikring følger udviklingen tæt. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER fair forsikring ÅRSRAPPORT 17

18 Finansområdet Fornuftige dispositioner på det rette tidspunkt har sikret, at Fair Forsikring på trods af finanskrisen alligevel kom ud af med et bedre resultat end store dele af det øvrige marked. Forretningsområdet Finans består af de indtægter og udgifter, der fremkommer i forvaltningen af de finansielle aktiver, som er i koncernens fire juridiske enheder: Fair Forsikring A/S, Fair Invest A/S, KommuneForsikring A/S og Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S. Alle fire selskaber har en portefølje med obligationer, mens kun KommuneForsikring investerer aktivt i aktier. I Kommunernes Arbejdsskadeforsikring er der investeret i en rente- og inflationsafdækning, der minimerer rente- og inflationsrisikoen på erstatningshensættelserne i selskabet. Resultater Resultatet af forretningsområde Finans var i selvsagt ikke tilfredsstillende. Resultatudviklingen har været præget af den store finansielle ustabilitet, som alle markeder har mærket. Vi har oplevet kurstab på aktier og på obligationer. Renteindtægterne på obligationerne har til gengæld ligget på et fornuftigt niveau. Nedturen på aktiemarkederne var en af de væsentligste grunde til det ringe resultat på forretningsområdet. I løbet af året valgte vi at afdække risikoen på aktierne. Det betyder, at vi på dette område er kommet igennem med et resultat, der er bedre end den generelle udvikling på aktiemarkederne. Året sluttede for Fair Forsikrings vedkommende fornuftigt, da udviklingen i danske realkreditobligationer i december måned bidrog til, at kurstabene blev begrænset til et minimum. Det er i denne aktivklasse, at Fair Forsikring har investeret hovedvægten af koncernens kapital. I Kommunernes Arbejdsskadeforsikring, der er et datterselskab i KommuneForsikring, er rente- og inflationsrisikoen knyttet til selskabets passiver (hensættelser afdækket via en renteswap og en inflationsswap). Denne afdækning endte samlet set med et beskedent, positivt resultat. Markedsudviklingen Finanskrisen, der startede tilbage i august, medførte i, at de finansielle markeder kom ud på en rutsjetur af de helt store. Faktisk skal man tilbage til 1931 for at finde et år, hvor det toneangivende amerikanske aktieindeks S&P 500 faldt mere end i. På det danske marked er bankerne heller ikke gået ram forbi. I løbet af er flere banker enten gået konkurs eller har ladet sig overtage. Mange af de mellemstore banker har haft en for stor eksponering mod det kriseramte ejendomsmarked. Det har betydet et farvel i til bl.a. Roskilde Bank. Den danske krone kom også under et gevaldigt pres i forbindelse med den eskalerende situation på de finansielle markeder i. Det fik Nationalbanken til at forsvare kronen med flere renteforhøjelser. Således blev rentespændet mellem Danmark og Euroområdet udvidet kraftigt i løbet af efteråret, og først den 19. december kunne man starte på en spændindsnævring. I sommeren var olieprisen oppe på 147 dollars pr. tønde. Men i takt med at de økonomiske udsigter er blevet værre, er olieprisen også blevet lavere. Dermed er der en forventning om, at inflationen i 2009 kan nærme sig de 2 pct., som er målet i Euroområdet. Flere økonomer forventer endda, at den i kortere perioder kan være negativ. På baggrund af dette forventes det således også, at Nationalbanken i 2009 vil sænke renten indtil flere gange. Obligationsmarkederne Første del af startede som et godt obligationsår med rentefald og kursgevinster. De første par måneder var billedet, at tabene på aktiemarkederne blev opvejet af kursgevinster på obligatio- 18 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

19 nerne. Men i stort set resten af var obligationsmarkederne præget af en lige så negativ stemning som på aktiemarkederne. Omkring den 1. november vedtog Folketinget en pensionspakke, der fik afgørende betydning for de danske realkreditobligationer. Pakken var en medvirkende faktor til, at realkreditobligationer rundede året af i pæn stil. Statsobligationerne stod for det bedste afkast på obligationsmarkederne i. Investorer søgte som tidligere nævnt mod sikker havn. Da man ikke længere så nogen sikkerhed i danske realkreditobligationer, søgte investorerne i sikkerhed i statsobligationer, hvilket fik kurserne til at stige pænt specielt i november måned. På erhvervsobligationsområdet endte med helt katastrofale fald. På disse papirer, som i dårlige år normalt falder måske 10 pct., så man fald i stil med aktiemarkedet, på over 40 pct. Aktiemarkederne blev et meget dårligt år for alle aktiemarkeder. Der var ingen aktiemarkeder i verden, som undgik krisen. Både i Europa og USA faldt aktiemarkederne omkring 50 pct., og flere andre steder har man oplevet endnu større fald. I Danmark faldt det toneangivende C-20 indeks med 46,6 pct. I 2009 forventes et beskedent aktieår. Mange selskaber vil få svært ved at leve op til de foregående års gode resultater og må formentlig skrue ned for aktiviteten. Det forventes dog, at man sidst i 2009 vil kunne se positive effekter af de lave renter og de mange finanspolitiske indgreb. Investeringsstrategi Målsætningen for koncernens investeringsstrategi er primært at afdække risikoen for de forpligtelser, som Fair Forsikring har over for de skadelidte. Herudover skal egenkapitalen forrentes ud fra en strategi om at opnå det størst mulige afkast efter omkostninger under hensyntagen til risikoen ved investeringerne. :: fakta om Finanskrisen Finanskrisen tog oprindeligt sit udspring i det såkaldte Sub-prime lånemarked i USA, hvor mindre kreditværdige personer kunne finansiere deres huskøb. Stigende renteudgifter og faldende boligpriser medførte, at banker, eksponeret på dette marked, led store tab. Det fik i første halvdel af bankerne til at være meget forsigtige med at låne penge til hinanden. Denne situation, som også populært kaldes for kreditklemmen eller the creditcrunch, var en af årsagerne til, at mange banker i måtte bukke under. Pengemarkederne, hvor bankerne er vante til at låne penge af hinanden til at finansiere egne udlån, frøs simpelthen til. I september skete det mest bemærkelsesværdige, internationale bankkrak, da Lehman Brothers, USA s 4. største investeringsbank, krakkede. Det blev startskuddet til en ekstrem forværring af kreditkrisen. Investorer verden over solgte herefter alle aktiver, der havde et strejf af kredit over sig for at placere midlerne i enten sikre statsobligationer, guld eller kontanter. Det fik pengemarkedsrenterne til at stige til ekstreme niveauer i flere lande. De fleste lande har siden gennemført flere finansielle hjælpepakker for at få kreditkrisen til at løsne sig. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER fair forsikring ÅRSRAPPORT 19

20 Målsætningen gør, at Fair Forsikrings investeringsstrategi er opdelt i: Den passive del, som investeres ud fra de forpligtigelser, Fair Forsikring har påtaget sig Den aktive del, som investeres ud fra optimeringen af afkastet set i forhold til ønsket risiko Passiv investeringsstrategi Den passive investeringsstrategi er kendetegnet ved, at der ikke tages aktive positioner i forventning om en bestemt renteudvikling. Hele investeringsstrategien bygger på afdækning af Fair Forsikrings passivside (de forsikringsmæssige hensættelser til skadelidte). Forenklet kan passiverne opfattes som en langtløbende obligation, hvor betalingerne er de fremtidige, forventede udbetalinger til skadelidte. Værdien af denne lange obligation vil ligesom for almindelige obligationer svinge ved ændringer i det generelle rente- og inflationsniveau. Specielt i datterselskabet Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har erstatningshensættelserne en meget lang løbetid. For at få rente- og inflationsfølsomheden - målt i kroner på aktiver og passiver - til at være ens, er det besluttet, at samtlige hensættelser i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring så vidt muligt skal afdækkes ved hjælp af finansielle instrumenter. Afledte finansielle instrumenter Når Fair Forsikring afdækker investeringsrisici, anvendes en række afledte, finansielle instrumenter. Der er faste rammer for hvert enkelt instrument og for, hvornår og hvordan instrumentet kan benyttes. Overordnet anvendes instrumenterne udelukkende til afdækning af allerede påtagede risici. Forud for benyttelsen af et afledt, finansielt instrument skal der foreligge en grundig analyse af den ønskede afdækning samt mulige scenarier ved ændrede forudsætninger. Alle afledte finansielle instrumenter indgår i den daglige risikoovervågning hos Fair Forsikring samt i den ugentlige rapportering til direktionen. Ultimo har Fair Forsikring følgende afledte finansielle instrumenter: Renteswap Til brug for afdækning af renterisikoen i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Inflationsswap Til brug for afdækning af inflationsrisikoen i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Valutakontrakter Til brug for afdækning af valutarisikoen på udenlandske aktier. Putoption på aktier Til brug for afdækning af kursrisikoen på aktier. 20 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige

KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige Årsrapport 2006 KommuneForsikring A/S - en del af Gjensidige KommuneForsikring skaber sammenhæng og overblik. Vi dækker alle arter af skadeforsikring for stat, regioner og kommuner samt deres leverandører,

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand På tur med Alm. Brand Alm. Brand IT Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand Alm. Brand koncernen Alm. Brand tilbyder finansielle løsninger (forsikring, pension og bank) til privatpersoner, landbrug

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere