fairforsikring.dk Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fairforsikring.dk Årsrapport"

Transkript

1 fairforsikring.dk Årsrapport

2

3 Dette er Fair forsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 8 Nøgletal 9 Forventninger til 2009 virksomheden 11 ens forretningsområder 12 Privat 14 Erhverv 16 Offentlig 18 Finans perspektiv 23 Medarbejdere og organisation Kapitalstruktur, ejere og ledelse 27 Bestyrelse og direktion 28 Ledelsen 30 Risikostyring resultater 35 Årsberetning 36 Ledelsespåtegning 37 Revisionspåtegning 38 Anvendt regnskabspraksis 46 Hoved- og nøgletal 48 Årsregnskab 52 Noter dette er Fair forsikring VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN virksomheden PERSPEKTIV Kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Fair forsikring ÅRSRAPPORT 3

4 fair forsikring Dette er Som en del af Gjensidige-gruppen arbejder Fair Forsikring ud fra en stærk platform. Vi tilbyder forsikringsløsninger til erhvervskunder, offentlige kunder og den moderne privatkunde, der ønsker et selskab med styrke og soliditet. 5 Om selskabet Fire forretningsområder udgør rammen om fremtidens forsikringsselskab 6 Året der gik Overskud på forretningsområder på trods af skolebrande og storskader 8 Nøgletal en leverer et samlet fornuftigt resultat 9 Forventninger til 2009 Fokus på lønsomhed i forretningsmodellen 4 fair forsikring ÅRSRAPPORT

5 OM selskabet Fair Forsikring er et kundefokuseret selskab, hvor den daglige styring og de primære aktiviteter er opdelt i fire overordnede forretningsområder: Privat, Erhverv, Offentlig og Finans. Fair Forsikring er en del af Gjensidige-gruppen. Vores ejere er Gjensidige Forsikring, der er Norges største skadeforsikringsselskab. Gjensidige Forsikring har i alt 3600 medarbejdere i Norden og Baltikum. I Danmark sælger vi forsikringer til privat- og erhvervskunder i brandet Fair Forsikring. Vi vil være fremtidens forsikringsselskab, som skaber tryghed og overblik. KommuneForsikring er vores datterselskab, og vi er Nordens største forsikringsleverandør til det offentlige marked. Vi tegner alle arter af skadeforsikring for regioner og kommuner. Desuden tegner vi også forsikringer for statslige institutioner i Danmark. en omfatter også Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. KommuneForsikring er nordisk kompetencecenter for Gjensidigegruppens offentlige aktiviteter og arbejder på tre geografiske markeder: Danmark Norge Sverige Fair Forsikring en har i alt 250 medarbejdere i Danmark. Vores vision er: Vi forstår kunderne bedst og giver dem mest værdi. Vægteren er Gjensidige-gruppens fælles vartegn. dette er Fair forsikring VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN virksomheden PERSPEKTIV Kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Fair forsikring ÅRSRAPPORT 5

6 Året der gik blev et blandet år for Fair Forsikring. ens forsikringsmæssige forretningsområder skabte gode resultater, mens hærværk og skolebrande medførte betydelige skadeudgifter. Derudover har den finansielle krise også haft stor indflydelse på resultatet. Fornuftigt årsresultat Fair Forsikring har, på trods af en høj frekvens af storskader og den generelle finanskrise, samlet set opnået et fornuftigt årsresultat. Det skyldes bl.a., at koncernens forsikringsforretning giver overskud. Der er konstant fokus på lønsomhed og forretningsprocesser på alle områder. På privatområdet er servicegraden, i forhold til kundeopkald etc., markant forbedret samtidig med, at forbedringsprocesser har givet øget effektivitet og omkostningsreduktion. Inden for erhvervsområdet har en lønsom prissætning kombineret med fokus på specifikke segmenter i markedet vist sig at skabe masser af aktivitet. Gode tekniske nøgletal og en reduktion af investeringsrisikoen har skabt en stor robusthed i Fair Forsikring, der har gjort det muligt at håndtere en relativ høj storskadefrekvens, som især koncernens store datterselskab, KommuneForsikring, har oplevet. Store skadeudgifter I løbet af blev de danske kommuner ramt af en del større skader. Dette skete især i forbindelse med forårets uroligheder. Her kom et større antal institutioner ud for skader i form af hærværk og skolebrande. Dette har betydet store skadeudgifter for koncernen, lige såvel som brande i Norge medførte betydelige udgifter. Skolernes vinterferie blev således en dyr fornøjelse for mange offentlige kunder, hvor antallet af anmeldte skader alene i en enkelt dansk kommune oversteg 146 påsatte brande. Ud over skolebrande registrerer koncernen også en stigning i skader, der bl.a. kunne skyldes manglende vedligeholdelse i den offentlige sektors infrastruktur. Konkurrencepræget marked De offentlige markeder er fortsat præget af en intens konkurrence. I Danmark har KommuneForsikring fastholdt markedsandelen på lidt over totredjedele af markedet. Året har budt på en større udbudsaktivitet i Norge og Sverige. Fordobling på to år ens erhvervsområde har haft en kraftig vækst med en fordobling af forretningen siden Især forsikring af store og mellemstore erhvervsvirksomheder har bidraget til dette. en er også gået ind på affinity-markedet, hvor mindre erhvervskunder går sammen og dermed får adgang til en effektiv og prisbillig forsikringshåndtering. Det gælder bl.a. frisørmestrene, som har indgået aftale i løbet af. I slutningen af året markerede koncernen, at vi fremover tegner erhvervsforsikringer ind i Fair Forsikring via en intens og målrettet kampagne under titlen En ny mand i byen med Gjensidiges logo, Vægteren, som vartegn. Samlet set har Erhverv i det forløbne år formået at udfordre og skabe en sund konkurrence i forhold til de etablerede spillere på erhvervsmarkedet for store porteføljer. Relationspartnerskaber en har haft succes med at skabe kundefokus i alle processer. På privatområdet har året dels været præget af indgåelse af to store relationspartnerskaber. Dels medlemsforsikringer til FDBs 1,6 millioner medlemmer, dels partnerskab med KIA Motors om bilforsikringer til køberne af en ny KIA. Vi ønsker at styrke tilbuddene til den moderne privatkunde med en effektiv forretningsmodel. Dette understreger Fair Forsikrings særkende: klar og enkel kommunikation med betingelser, der er til at forstå - og tør vi godt selv sige er nogle af markedets bedste. Øget kunde- og medarbejdertilfredshed Forbedrede ekspeditionstider, hurtig skadebehandling og en høj grad af kundetilfredshed har på alle forretningsområder skabt bedre grobund for koncernens udvikling. På privatsiden er det for eksempel lykkedes at besvare op mod 75 procent af alle kundeopkald inden for 20 sekunder og at håndtere pri- 6 fair forsikring ÅRSRAPPORT

7 vatkunderne så effektivt, at selskabet har reduceret kundeafgangen med seks procent. På skadebehandlingssiden har dokumenteret, at koncernen er specialist i at håndtere store skader til kundernes tilfredshed. en ønsker yderligere at styrke forholdet til kunderne samt skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser. Derfor besluttede ledelsen pr. 1. januar 2009 at gennemføre en større organisationsændring i form af en divisionsopdeling af koncernen. Det betyder, at hvert forretningsområde bliver styrket og får et fokuseret ansvar på såvel vækst som lønsomhed. Den enkelte medarbejder rykker dermed tættere på kunden og får en styrket forståelse af kundens behov og hverdag. dette er Fair forsikring VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN virksomheden PERSPEKTIV Kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Fair forsikring ÅRSRAPPORT 7

8 Nøgletal en leverer samlet set et fornuftigt resultat trods flere store skader. Det forsikringstekniske resultat er forbedret. en har i oplevet et turbulent år, som har medvirket til et resultat før skat på 60 mio. kr. Det relativt lave resultat skyldes primært, at koncernen, ligesom de fleste andre finansielle virksomheder, er blevet ramt af kurstab i forbindelse med uroen på de finansielle markeder. Det har betydet, at investeringsafkastet blev 118 mio. kr. i i modsætning til et investeringsafkast på 183 mio. kr. i. Godt forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev 152 mio. kr. i, hvilket er en markant forbedring set i forhold til. Det forbedrede resultat skyldes dels en positiv udvikling på koncernens offentlige område i Danmark samt Norge og dels koncernens arbejdsskadeselskab. Derudover har privatområdet opnået et positivt resultat. Skadesiden har i være påvirket af en række store brande, ligesom antallet af frekvensskader på udvalgte produkter har været større end forventet. Udviklingen i tidligere års skader har påvirket resultatet positivt. ens combined ratio blev 94,3 i og er sammensat af en erstatningsprocent på 73,8, en nettogenforsikringsprocent på 2,1 og en omkostningsprocent på 18,3. ens omkostningsprocent på 18,3 indeholder væsentlige omkostninger til afskrivninger på immaterielle aktiver i. Disse omkostninger udgør 52 mio. kr. Combined ratio ville ekskl. afskrivninger være 91,0 Fem år i tal: hoved- og nøgletal for Fair Forsikring en (1.000 kr.) Forsikringsteknisk resultat (30.154) (33.811) Resultat af investeringsvirksomhed efter forsikringsteknisk rente (41.124) (96.049) Øvrige indtægter og udgifter netto (795) (15.132) 0 (9.379) Resultat før skat (71.278) Skat (23.308) (93.995) Årets resultat (94.586) (34.342) Egenkapital Nøgletal Erstatningsprocent, brutto 69,2 60,6 60,1 82,0 73,8 Nettogenforsikringsprocent 1,1 (0,4) 0,0 (3,4) 2,1 Skadeforløb 70,3 60,2 60,1 78,7 75,9 Omkostningsprocent 27,3 30,3 51,6 27,5 18,3 Combined ratio 97,6 90,5 111,8 106,1 94,3 Operating ratio 95,4 88,3 109,3 103,1 90,6 Det skal bemærkes, at 2004 ikke er tilpasset den nugældende regnskabsbekendtgørelse KommuneForsikring indgår som datterselskab i koncernen fra 1. juli 8 fair forsikring ÅRSRAPPORT

9 Forventninger til 2009 Fokus på lønsomhed og koncernens forretningsmodel vil fortsat være to hovedomdrejningspunkter for Fair Forsikring i Fremtidig vækst Erhverv har på rekordtid vist, at det kan lade sig gøre at skabe en stærk kundeportefølje ved at fokusere målrettet på den enkelte kundes behov for skræddersyede forsikringsløsninger. Det er således lykkedes at matche kundernes forsikringsmæssige behov med lønsomme forsikringsløsninger på et marked, der er præget af høj priskonkurrence. Dette har kunnet lade sig gøre, fordi koncernen har haft en bred dialog og partnerskab med kunderne og en tæt kontakt til forsikringsmæglerne. Via vores samarbejde med mæglerne er vi i stand til at skabe de bedste løsninger og tilbud til gavn for kunden. Dette er en samarbejdsform, vi vil forstærke yderligere i det kommende år på erhverv ligeså vel, som vi vil styrke dialogen med kunderne inden for alle forretningsområder. Udfordrer på pris og kvalitet På erhvervsområdet har Fair Forsikring i formået at indtage udfordrerens særlige rolle og skabe sund konkurrence i forhold til de etablerede spillere på erhvervsmarkedet. Dette gælder især på området for store porteføljer, som helt naturligt også vil være en del af koncernens fremadrettede aktiviteter, der indeholder bud på nye segmentkoncepter, hvor særlige kundegruppers behov vil være i fokus som fx energi- og forsyningsvirksomheder. Erhverv i Fair Forsikring vil også fortsætte med at udvikle det positive forhold til landets forsikringsmæglere, der har taget Fair Forsikring som den nye mand i byen til sig som en ny, frisk spiller på erhvervsmarkedet. I rollen som udfordreren på forsikringsmarkedet vil prissætning og lønsomhed være hovedparameter for Fair Forsikring i Lønsomhed og risikostyring Som kundefokuseret selskab og nordisk kompetencecenter for offentlige forsikringsaktiviteter har KommuneForsikring en klar og målrettet kurs i forhold til at fastholde og udbygge sine markedsmæssige positioner. Det betyder, at vi fortsat vil være markedsledende i Danmark, og at vi arbejder på at udbygge vores tilstedeværelse i Norge og Sverige. På det norske, offentlige marked er vi blandt de største. En position vi ønsker at fastholde og udbygge, om end markedet er presset prismæssigt på bl.a. personskadeområdet. KommuneForsikring startede som ny spiller på det svenske, offentlige marked i. Vi er i fuld gang med en yderligere opbygning og har en forventning om at blive blandt de tre største udbydere på det svenske marked inden for en kort årrække. Selskabets lønsomhedskrav vil også i 2009 fortsat være styrende for udviklingen af engagementet i de enkelte offentlige markeder. en er bekymret for den manglende offentlige investering i vedligehold af fysisk infrastruktur, bygninger mv., da vi oplever en stigning i de skader, der bl.a. kan forekomme på grund af dette. Vi forventer derfor i fremtiden, at det kan komme til at afspejle sig i pris- og risikofastsættelsen for det offentlige område. Klar og enkel kommunikation Dette gælder naturligvis også i forhold til privatkunder, hvor pris, kvalitet og Fair Forsikrings særkende: klarhed og enkelhed i kommunikationen, skal være med til at fastholde nuværende og nye kunder og øge kendskabsgraden til selskabet som den moderne kundes foretrukne forsikringsselskab. dette er Fair forsikring VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN virksomheden PERSPEKTIV Kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Fair forsikring ÅRSRAPPORT 9

10 Virksomheden Forsikring er en kompleks størrelse, der kræver erfaring, opmærksomhed og viden. Det leverer vi på alle forretningsområder. 11 ens forretningsområder Den daglige styring og de primære aktiviteter er opdelt i fire overordnede forretningsområder 12 Privat Den moderne kunde og strategiske samarbejdsaftaler skaber nye muligheder 14 Erhverv En lønsom prissætning under skærpet konkurrence og gode samarbejdsrelationer er noget af historien bag forretningsområdets vækst 16 Offentlig Som nordisk kompetencecenter for Gjensidige Forsikrings offentlige aktiviteter indfriede KommuneForsikring forventningerne i 18 Finans Nedturen på aktiemarkedet præger også koncernens resultat på finansområdet

11 ens forretningsområder ens forretningsområder besidder unikke faglige kompetencer, der understøtter vores vision: Vi forstår kunderne bedst og giver dem mest værdi. Vores store styrke er, at vi, via mange års erfaring i at håndtere nogle af Danmarks største offentlige porteføljer, har oparbejdet en unik viden og kompetence, som alle kunder får fordel af. Alle enheder i koncernen arbejder ud fra en stærk platform, hvor vi tilbyder forsikringsløsninger tilpasset kundens aktuelle situation med blik for de særlige lokale forhold, der næsten altid gør sig gældende. Det hele sker i et gensidigt samarbejde, hvor vi vurderer omfanget og behovet for forskellige forsikringsløsninger, der både pris- og kvalitetsmæssigt matcher markedets bedste bud. til kunder, som ønsker effektiv risikostyring, enkel og hurtig sagsbehandling og en fornuftig prisfastsættelse. Med den nye divisionsopdeling af koncernen tager vi endnu et skridt fremad i forhold til at sikre, at alle opgaver udføres tættest muligt på vores kunders hverdag. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER Forretningsområdernes samlede værdikæde - i form af effektive processer - gør, at vi kan tilbyde skræddersyede forsikringsløsninger fair forsikring ÅRSRAPPORT 11

12 privat Optimering af driften og indgåelse af strategiske partnerskaber er nogle af hovedoverskrifterne for Privat i. Fremover vil vi fortsat have fokus på at effektivisere vores processer, og vi vil kunne tilbyde kunderne nye og mere enkle produkter med særligt fokus på anvendelsen af Internettet. På privatområdet har vi i haft fokus på effektivisering og optimering af driften. Det har betydet væsentlige forbedringsprocesser inden for salg, service og supportfunktionerne. Inden for salget har en fokuseret ledelsesindsats og ugentlige opfølgninger resulteret i en forbedring af den enkelte sælgers effektivitet. Fokus på den moderne kunde Privatområdets hovedsegment er den moderne forbruger, som gerne vil serviceres via telefon og Internet. For at imødekomme kundernes ønsker og behov har forretningsområdet i løbet af skabt forbedringer af acceptregler og udviklet værktøjskasser, der skal gøre kundeprocessen mere enkel. Arbejdet omhandler også fokus på hele værdikæden fra kundens ønske om et tilbud, policeudstedelse og videre mod løbende dialog til skadebehandling. Privat har i gennemført en dialog med alle selskabets kunder med fokus på serviceleverance og kundernes generelle tilfredshed med selskabet. Dialogen har vist, at kunderne er tilfredse og har et positivt syn på selskabet, som også understreges af, at det er lykkedes at reducere kundeafgangen med 6 pct. Fair Forsikring har et stærkt brand på privatmarkedet med klare og tydelige brandværdier, som primært er knyttet til prisparameteren. I har vi tydeliggjort dette gennem en klar og præcis markedskommunikation, som har cementeret vores position. Kendskabet til selskabet er således steget til 25 pct., mens andelen af potetielle kunder, der overvejer at skifte til Fair Forsikring, er steget med 40 pct. i forhold til. Strategiske partnerskaber Distributionsstrategien inden for Privat bygger på to selvstændige områder: dels salg af vores produktpalet til alle kunder, der ønsker, at forsikring skal være enkel og nem via Fair Forsikring og dels salg gennem strategiske partnerskaber i partnerens navn. I har vi indgået to centrale strategiske samarbejder med hhv. KIA Motors og FDB. Begge partnere sælger vores forsikringsløsninger gennem deres egne salgskanaler, hvorved Fair Forsikring bl.a. når ud til FDBs mange medlemmer. Det gælder for begge partnerskaber, at de har fokus og er forankret i topledelsen både hos os og hos vores partnere, hvad vi anser som helt centralt for at opnå succes og udvikling i aftalerne. Fokusområder i 2009 I 2009 vil vi fortsat have fokus på at effektivisere vores processer, så vi bliver bedre til at understøtte de behov, fremtidens kunder vil have. Dette vil bl.a. ske gennem en øget fokusering internt i organisationen for at sikre, at vi får leveret de optimale løsninger til vores kunder. Vi forventer at kunne tilbyde kunderne nye og mere enkle produkter ligesom anvendelsen af Internettet vil få yderligere fokus. Vi ønsker endvidere at effektivisere vores forretningsprocesser ved i større grad at anvende elektronisk kommunikation og løbende dialog. Dette sikrer kortere sagsbehandlingstider mellem kunden og Fair Forsikring. 12 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

13 På markedssiden ønsker vi at positionere os yderligere i retning mod en stærkere og bredere profil inden for kvalitet og dækning. Vi vil som selskab fortsat se på muligheder for at indgå strategiske partnerskaber og vil i forbindelse med dette anvende de værktøjer, vi har som en del af en stor nordisk koncern. Sammensætning af bruttopræmier Motor ansvar Motor kasko Syge- og ulykke Anden forsikring privat :: fakta om bruttopræmie - privat mio. kr Bruttopræmier 2006 FDB og Fair Forsikring i unikt samarbejde FDB og Fair Forsikring samarbejder om forsikringsaftaler til foreningens 1,6 mio. medlemmer. Forsikringerne sælges i FDBs eget brand, FDB Forsikring, og rummer Fair Forsikrings særkende: forsikringer, der dækker godt og er nemme at forstå. Aon er forsikringsmægler på samarbejdet. FDBs medlemmer tilbydes en række særlige fordele, som ikke findes andre steder på forsikringsmarkedet eller giver bedre vilkår end andre tilbud. FDB Forsikring stiller også et forbrugerpanel med repræsentanter fra forsikringstagerne til rådighed. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER fair forsikring ÅRSRAPPORT 13

14 Erhverv En særdeles tilfredsstillende vækst er kendetegnende for erhvervsområdet i. Som ny udfordrer på markedet har Erhverv demonstreret, at vi er på højde med de bedste i forsikringsbranchen. Erhvervsområdet har i løbet af de seneste år stået for en yderst positiv udvikling. Baseret på KommuneForsikrings mangeårige erfaringer viser for alvor et erhvervskoncept, der er på højde med de bedste på markedet. Året har budt på masser af aktiviteter. Væksten i kundeporteføljen har i været særdeles tilfredsstillende. Det skyldes bl.a. en bredere dialog og partnerskab med kunderne samt en tættere dialog med forsikringsmæglerne. Vi arbejder på at styrke og udbygge netop denne professionelle relation. Samtidig går vi i tæt samarbejde med kunderne om at skræddersy løsninger, der passer til deres behov og risikoprofil. Det øgede samarbejde og indsigten i den enkelte kundes behov og ønsker har medvirket til en optimering af den anvendte forretningsmodel. På denne måde er der løbende udviklet en palet af redskaber, der matcher kundens forsikringsmæssige behov samtidig med, at vi skaber lønsomme løsninger i et marked præget af høj priskonkurrence. Den nye udfordrer Nytegninger i Erhverv sker fra 1. januar 2009 i Fair Forsikring. Dette blev markeret via en målrettet kampagne En ny mand i byen i efteråret, hvor vægteren - Gjensidige-gruppens fælles logo - satte sine spor rundt omkring på udvalgte steder i byerne, på bagsiden af busserne, i aviser og i diverse online-medier. Kampagnen formåede på kort tid at sætte positiv spot på Fair Forsikrings erhvervsområde som den nye udfordrer og understregede, at vi arbejder på at skabe sund konkurrence i forhold til de etablerede spillere på erhvervsmarkedet for store porteføljer. var også året, hvor Erhverv fik etableret et energiteam med spidskompetencer inden for forsynings- og energisegmentet. Dette specialistteam står ved årets slutning som et stærkt kort på forsikringsmarkedet. Udviklingen inden for erhvervsområdet er primært påvirket af følgende faktorer: Tættere kunde- og mæglerrelationer Lønsom prissætning under skærpet konkurrence Større fokus på specifikke segmenter i markedet - herunder energi og forsyningsvirksomheder På skadesiden har især ejendomsporteføljen været belastet af en del frekvensskader, lige så vel som entreprisekunder har haft en række skader, der har påvirket lønsomheden. Positiv udvikling Præmiebestanden har i udviklet sig yderst positivt, som følge af et højt ny- og mersalg, hvor det samtidigt er lykkedes at fastholde kunderne. Det er en udvikling, vi forventer at fortsætte og udbygge yderligere i det kommende år, hvor vi også vil satse yderligere på segmentet for Small & Medium Enterprises (SME) og på affinity-modeller. Vores mål er, at vi håndbærer mindre virksomheder ind i en større portefølje, som giver den enkelte mindre kunde en række storkundefordele, som normalt er forbeholdt større kunder. Erhverv vil fremover arbejde målrettet med forskellige specifikke segmentkoncepter. Samtidig vil vi sætte flere, nye kampagner i gang bl.a. på vandforsyningsområdet, som udskilles af det kommunale program. Affaldsområdet er et andet fokusområde, der er præget af konsolidering, hvor vi ser etablering af tværkommunale samarbejder 14 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

15 som et oplagt potentiale, der åbner for nye store professionelle virksomheder. FN s Klimakonference 2009 afholdes i København. Erhverv planlægger at deltage og bakke op om udvalgte aktiviteter i perioden op til og under konferencen. Sidst men ikke mindst forventes koncerntilknytningen til moderselskabet Gjensidige at blive yderligere styrket, således at Erhverv i Fair Forsikring fremstår som en af landets mest kompetente aktører på det danske forsikringsmarked.. Sammensætning af bruttopræmier Andre forsikringer Ansvar Brand- og løsøre erhverv Motor ansvar Motor kasko Syge- og ulykke Arbejdsskade :: fakta om Bruttopræmie - erhverv mio. kr Bruttopræmier Frisørmester og storkunde 0 primo 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. En affinityløsning åbner for, at mindre erhvervsgrupper går sammen og opnår stordriftsfordele. Over 1200 frisørmestre indgik i forsommeren en aftale med Erhverv, hvor frisørmestrene opnår en række storkundefordele, som normalt ikke kan opnås af mindre frisørvirksomheder. Aon er forsikringsmægler på samarbejdet. Ved at etablere en affinityløsning og dermed skrue op for volumen, tilbyder Erhverv en god forsikringsløsning til den enkelte frisørmester, som omfatter forsikring af saloner, arbejdsskadeforsikring etc. til en attraktiv pris. Erhverv er totalleverandør på programmet, der rummer skræddersyede løsninger til den enkelte salon. 4. kvt. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER fair forsikring ÅRSRAPPORT 15

16 Offentlig Det offentlige risikobillede er under hastig forandring i disse år. KommuneForsikring har, som det offentliges foretrukne forsikringspartner, i løbet af etableret flere nye tiltag, der understøtter kundernes behov. Forsikring af offentlige kunder varetages af Fair Forsikrings datterselskab KommuneForsikring, som i dag er nordisk kompetencecenter for hele Gjensidige-gruppen. De offentlige kunder i KommuneForsikring fordeler sig på tre delmarkeder: Danmark Norge Sverige Vores mål er at forblive den førende forsikringsleverandør med den største kompetence og viden om offentlige kunders hverdag og risici. Dette afspejler sig bl.a. i en fornuftig og troværdig prissætning, der tager afsæt i en årelang erfaring inden for det offentlige område. De særlige offentlige udbudsforhold stiller krav til organisering, indsigt og fokus. Det er forhold, som er betydende for koncernens særlige indsats på området. Som segmentfokuseret selskab har vi en helt speciel erfaring i og forståelse af de risici, der har betydning for de kommunale/offentlige aktiviteter. Skoler, sportshaller, institutioner, hospitaler, arbejdsskader og ikke mindst de helt særlige ansvarsforhold, der kan berøre en offentlig virksomhed, er områder, som vi med stor indsigt er parate til at afdække og rådgive om. Som det offentliges foretrukne forsikringspartner arbejder vi konstant på at udvikle en god og fleksibel kundeservice kombineret med tiltag, der hele tiden understøtter kundens behov og ønsker i en risikobetonet dagligdag. Vi har derfor i løbet af bl.a. indgået partnerskab med Skadeservice Danmark, som tilbyder kunderne 24 timers skadehåndtering. Samtidig har vi indgået en samarbejdsaftale med DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som skal give vores forsikringskunder bedre muligheder for at få udført risikostyring og skadesforebyggelse. bestandsudvikling Markedssituationen på det offentlige forretningsområde er kendetegnet ved en skærpet priskonkurrence, hvor der samtidig er væsentlige krav om service og skadehåndtering. De kommunale kunder efterlyser typisk komplekse forsikringsløsninger, som skal kunne tilpasses netop deres behov. KommuneForsikring er fortsat klart markedsledende på det danske marked. På det norske, offentlige marked er vi blandt de største. Vi startede som ny spiller på det svenske, offentlige marked i og har en forventning om at blive blandt de tre største udbydere inden for en kortere årrække. KommuneForsikrings målsætning er at udbygge tilstedeværelsen i Sverige og Norge og som minimum at fastholde den væsentlige position i Danmark. Selskabets lønsomhedskrav vil dog fortsat være styrende for udviklingen af engagementet i de enkelte markeder. Der har i været stor udbudsaktivitet specielt i Norge og Sverige, hvilket vi er kommet fornuftigt ud af. I Danmark har vi - på trods af øget konkurrence - fastholdt bestanden undtagen på arbejdsskadeområdet, hvor vi oplever en større grad af selvforsikring. Det offentlige risikobillede har ændret sig markant i løbet af få år. 16 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

17 Storskadeeksponering Det offentlige forretningsområde har i været påvirket af storskader, og i særlig grad af store skolebrande, både i Danmark og Norge. En af de største skolebrande var en konsekvens af urolighederne i foråret. Her løb de samlede skadeudgifter op i ca. 25 mio. kr. På trods af flere store skolebrande i løbet af året er årsresultatet som helhed tilfredsstillende om end presset af de relativt mange og store skader. Sammensætning af bruttopræmier Andre forsikringer Ansvar Brand- og løsøre erhverv Motor ansvar Motor kasko Syge- og ulykke Arbejdsskade :: fakta om Bestand - Offentlig Danmark Norge Sverige Påsatte brande Undersøgelser viser, at unge under 18 år står for 60 pct. af alle disse påsatte brande (ikke kun skolebrande). Påsatte brande på skoler og institutioner ser ud til primært at være et nordisk fænomen. Det har fået den svenske forskningsinstitution Brandforsk til at satse 17 mio. SEK på en fælles forskningsindsats om årsager og sammenhænge omkring påsatte brande. KommuneForsikring følger udviklingen tæt. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER fair forsikring ÅRSRAPPORT 17

18 Finansområdet Fornuftige dispositioner på det rette tidspunkt har sikret, at Fair Forsikring på trods af finanskrisen alligevel kom ud af med et bedre resultat end store dele af det øvrige marked. Forretningsområdet Finans består af de indtægter og udgifter, der fremkommer i forvaltningen af de finansielle aktiver, som er i koncernens fire juridiske enheder: Fair Forsikring A/S, Fair Invest A/S, KommuneForsikring A/S og Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S. Alle fire selskaber har en portefølje med obligationer, mens kun KommuneForsikring investerer aktivt i aktier. I Kommunernes Arbejdsskadeforsikring er der investeret i en rente- og inflationsafdækning, der minimerer rente- og inflationsrisikoen på erstatningshensættelserne i selskabet. Resultater Resultatet af forretningsområde Finans var i selvsagt ikke tilfredsstillende. Resultatudviklingen har været præget af den store finansielle ustabilitet, som alle markeder har mærket. Vi har oplevet kurstab på aktier og på obligationer. Renteindtægterne på obligationerne har til gengæld ligget på et fornuftigt niveau. Nedturen på aktiemarkederne var en af de væsentligste grunde til det ringe resultat på forretningsområdet. I løbet af året valgte vi at afdække risikoen på aktierne. Det betyder, at vi på dette område er kommet igennem med et resultat, der er bedre end den generelle udvikling på aktiemarkederne. Året sluttede for Fair Forsikrings vedkommende fornuftigt, da udviklingen i danske realkreditobligationer i december måned bidrog til, at kurstabene blev begrænset til et minimum. Det er i denne aktivklasse, at Fair Forsikring har investeret hovedvægten af koncernens kapital. I Kommunernes Arbejdsskadeforsikring, der er et datterselskab i KommuneForsikring, er rente- og inflationsrisikoen knyttet til selskabets passiver (hensættelser afdækket via en renteswap og en inflationsswap). Denne afdækning endte samlet set med et beskedent, positivt resultat. Markedsudviklingen Finanskrisen, der startede tilbage i august, medførte i, at de finansielle markeder kom ud på en rutsjetur af de helt store. Faktisk skal man tilbage til 1931 for at finde et år, hvor det toneangivende amerikanske aktieindeks S&P 500 faldt mere end i. På det danske marked er bankerne heller ikke gået ram forbi. I løbet af er flere banker enten gået konkurs eller har ladet sig overtage. Mange af de mellemstore banker har haft en for stor eksponering mod det kriseramte ejendomsmarked. Det har betydet et farvel i til bl.a. Roskilde Bank. Den danske krone kom også under et gevaldigt pres i forbindelse med den eskalerende situation på de finansielle markeder i. Det fik Nationalbanken til at forsvare kronen med flere renteforhøjelser. Således blev rentespændet mellem Danmark og Euroområdet udvidet kraftigt i løbet af efteråret, og først den 19. december kunne man starte på en spændindsnævring. I sommeren var olieprisen oppe på 147 dollars pr. tønde. Men i takt med at de økonomiske udsigter er blevet værre, er olieprisen også blevet lavere. Dermed er der en forventning om, at inflationen i 2009 kan nærme sig de 2 pct., som er målet i Euroområdet. Flere økonomer forventer endda, at den i kortere perioder kan være negativ. På baggrund af dette forventes det således også, at Nationalbanken i 2009 vil sænke renten indtil flere gange. Obligationsmarkederne Første del af startede som et godt obligationsår med rentefald og kursgevinster. De første par måneder var billedet, at tabene på aktiemarkederne blev opvejet af kursgevinster på obligatio- 18 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

19 nerne. Men i stort set resten af var obligationsmarkederne præget af en lige så negativ stemning som på aktiemarkederne. Omkring den 1. november vedtog Folketinget en pensionspakke, der fik afgørende betydning for de danske realkreditobligationer. Pakken var en medvirkende faktor til, at realkreditobligationer rundede året af i pæn stil. Statsobligationerne stod for det bedste afkast på obligationsmarkederne i. Investorer søgte som tidligere nævnt mod sikker havn. Da man ikke længere så nogen sikkerhed i danske realkreditobligationer, søgte investorerne i sikkerhed i statsobligationer, hvilket fik kurserne til at stige pænt specielt i november måned. På erhvervsobligationsområdet endte med helt katastrofale fald. På disse papirer, som i dårlige år normalt falder måske 10 pct., så man fald i stil med aktiemarkedet, på over 40 pct. Aktiemarkederne blev et meget dårligt år for alle aktiemarkeder. Der var ingen aktiemarkeder i verden, som undgik krisen. Både i Europa og USA faldt aktiemarkederne omkring 50 pct., og flere andre steder har man oplevet endnu større fald. I Danmark faldt det toneangivende C-20 indeks med 46,6 pct. I 2009 forventes et beskedent aktieår. Mange selskaber vil få svært ved at leve op til de foregående års gode resultater og må formentlig skrue ned for aktiviteten. Det forventes dog, at man sidst i 2009 vil kunne se positive effekter af de lave renter og de mange finanspolitiske indgreb. Investeringsstrategi Målsætningen for koncernens investeringsstrategi er primært at afdække risikoen for de forpligtelser, som Fair Forsikring har over for de skadelidte. Herudover skal egenkapitalen forrentes ud fra en strategi om at opnå det størst mulige afkast efter omkostninger under hensyntagen til risikoen ved investeringerne. :: fakta om Finanskrisen Finanskrisen tog oprindeligt sit udspring i det såkaldte Sub-prime lånemarked i USA, hvor mindre kreditværdige personer kunne finansiere deres huskøb. Stigende renteudgifter og faldende boligpriser medførte, at banker, eksponeret på dette marked, led store tab. Det fik i første halvdel af bankerne til at være meget forsigtige med at låne penge til hinanden. Denne situation, som også populært kaldes for kreditklemmen eller the creditcrunch, var en af årsagerne til, at mange banker i måtte bukke under. Pengemarkederne, hvor bankerne er vante til at låne penge af hinanden til at finansiere egne udlån, frøs simpelthen til. I september skete det mest bemærkelsesværdige, internationale bankkrak, da Lehman Brothers, USA s 4. største investeringsbank, krakkede. Det blev startskuddet til en ekstrem forværring af kreditkrisen. Investorer verden over solgte herefter alle aktiver, der havde et strejf af kredit over sig for at placere midlerne i enten sikre statsobligationer, guld eller kontanter. Det fik pengemarkedsrenterne til at stige til ekstreme niveauer i flere lande. De fleste lande har siden gennemført flere finansielle hjælpepakker for at få kreditkrisen til at løsne sig. VIRKSOMHETEN Virksomheden VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN VIRKSOMHETEN Dette er fair forsikring PERSPEKTIV kapitalstruktur, ejere og ledelse RESULTATER fair forsikring ÅRSRAPPORT 19

20 Målsætningen gør, at Fair Forsikrings investeringsstrategi er opdelt i: Den passive del, som investeres ud fra de forpligtigelser, Fair Forsikring har påtaget sig Den aktive del, som investeres ud fra optimeringen af afkastet set i forhold til ønsket risiko Passiv investeringsstrategi Den passive investeringsstrategi er kendetegnet ved, at der ikke tages aktive positioner i forventning om en bestemt renteudvikling. Hele investeringsstrategien bygger på afdækning af Fair Forsikrings passivside (de forsikringsmæssige hensættelser til skadelidte). Forenklet kan passiverne opfattes som en langtløbende obligation, hvor betalingerne er de fremtidige, forventede udbetalinger til skadelidte. Værdien af denne lange obligation vil ligesom for almindelige obligationer svinge ved ændringer i det generelle rente- og inflationsniveau. Specielt i datterselskabet Kommunernes Arbejdsskadeforsikring har erstatningshensættelserne en meget lang løbetid. For at få rente- og inflationsfølsomheden - målt i kroner på aktiver og passiver - til at være ens, er det besluttet, at samtlige hensættelser i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring så vidt muligt skal afdækkes ved hjælp af finansielle instrumenter. Afledte finansielle instrumenter Når Fair Forsikring afdækker investeringsrisici, anvendes en række afledte, finansielle instrumenter. Der er faste rammer for hvert enkelt instrument og for, hvornår og hvordan instrumentet kan benyttes. Overordnet anvendes instrumenterne udelukkende til afdækning af allerede påtagede risici. Forud for benyttelsen af et afledt, finansielt instrument skal der foreligge en grundig analyse af den ønskede afdækning samt mulige scenarier ved ændrede forudsætninger. Alle afledte finansielle instrumenter indgår i den daglige risikoovervågning hos Fair Forsikring samt i den ugentlige rapportering til direktionen. Ultimo har Fair Forsikring følgende afledte finansielle instrumenter: Renteswap Til brug for afdækning af renterisikoen i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Inflationsswap Til brug for afdækning af inflationsrisikoen i Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Valutakontrakter Til brug for afdækning af valutarisikoen på udenlandske aktier. Putoption på aktier Til brug for afdækning af kursrisikoen på aktier. 20 Fair forsikring ÅRSRAPPORT

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2010

Alka Forsikring Årsrapport 2010 Alka Forsikring Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2010 - et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur... 2 2010 - Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Årsrapport 2013. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2013. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2013 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2013 Side 13: Vision, mission og strategi Side

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere