Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010"

Transkript

1 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende den samlede situation på de regionale spillesteder midtvejs i aftaleperioden Rapporten er inddelt i fem kapitler: 1. Evalueringsgrundlag 2. Forventningerne til de regionale spillesteder 3. Hvordan er det gået i Anbefalinger til hvordan de regionale spillesteder fremover kan blive endnu bedre 5. Efterskrift: Styrkelse af den rytmiske musik 1. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger, som er udtrykt i de fireårige aftaler mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, kommunerne og de regionale spillesteder for perioden 1. januar december Udvalgets vurdering baserer sig på - 17 midtvejsstatusrapporter, som spillestederne har indsendt i januar 2011, - evalueringsmøder med de 17 regionale spillesteder og deres tilskudskommuner, gennemført februar 2011, - den løbende dialog der har været mellem udvalget og spillestederne i aftaleperioden, herunder det direkte kendskab udvalget har til spillestederne gennem hjemmesider, musikprogrammer, presse mv. Statens Kunstråds Musikudvalgs vurderinger og anbefalinger støtter sig endvidere til det arbejde, som er gennemført af arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik, hvori det blandt andet anbefales at styrke de regionale spillesteder. Denne rapport og Statens Kunstråds Musikudvalgs evaluering af hvert af de 17 regionale spillesteder offentliggøres på i marts

2 2. Forventningerne til de regionale spillesteder Statens Kunstråds Musikudvalg giver tilskud til rytmiske spillesteder enten i form af honorarstøtte eller i form af støtte til regionale spillesteder. Honorarstøtte gives som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger. Ordningen skal sikre udbredelsen af rytmiske koncerter i hele landet. Statens Kunstråds Musikudvalg kan ud over den ordinære honorarstøtte vælge at give et ekstraordinært tilskud. Det ekstraordinære tilskud gives, når udvalget vurderer, at spillestedet/musikforeningen i ekstraordinær grad udviser høj kvalitet i musikprofilen og demonstrerer vilje og evne til kunstnerisk fornyelse. Regionale spillesteder har også koncertvirksomheden som en kerneopgave, men de skal desuden være dynamiske kulturinstitutioner, der påtager sig et lokalt, regionalt og nationalt ansvar for at udvikle det rytmiske musikliv og for at skabe samarbejde og synergi med en bred kreds af aktører. Statens Kunstråds Musikudvalgs forventninger til de regionale spillesteder blev i 2007 formuleret i de kriterier, udvalget offentliggjorde i forbindelse med indkaldelsen af ansøgninger om at komme i betragtning som regionalt spillested i kontraktperioden Det fremgik her, at de regionale spillesteder " skal fremstå og virke som dynamiske og musikalske kraftcentre, vækstcentre og spillesteder, som desuden internt og i deres regionale virkeområde skal: - sikre præsentation af national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet - holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning - bidrage til at udvikle og understøtte rytmiske vækstlagsmiljøer - medvirke til øget dialog og samarbejde mellem genrer, musikmiljøer, institutioner, kunstarter, erhvervsliv m.fl. med henblik på at positionere den rytmiske musik samt øge den kulturelle interaktion i virkeområdet - formidle musik som en god og udviklende oplevelse for områdets borgere og kulturliv herunder at holde særligt fokus på børn, unge og mangfoldighed - sikre at spillestedet og dets aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt - informere effektivt og inviterende om spillestedets aktiviteter i hele dets virkeområde" 2

3 Der er udpeget 17 1 regionale spillesteder til aftaleperioden Heraf er tre spillesteder genrespecifikke og et spillested har fra 2010 en genrespecifik scene. Spillestederne er hjemmehørende i 11 kommuner, som vist i følgende tabel: Kommune Spillested Genrespecifikt Bornholms Regionskommune Musikhuzet Bornholm Nej Frederikshavn Kommune Det Musiske Hus Nej Herning Kommune Fermaten Nej Kolding Kommune Godset Nej Københavns Kommune Copenhagen JazzHouse Culture Box Global Copenhagen Loppen VEGA Genrespecifik for jazz Genrespecifik for elektronisk musik Genrespecifik for verdensmusik Nej Nej Odense Kommune Posten/Dexter Nej Roskilde Kommune Gimle Nej Sønderborg Kommune Sønderborghus Nej Vordingborg Kommune STARS Nej Aalborg Kommune Studenterhuset Nej Århus Kommune Musikcaféen Train VoxHall Nej Nej Den ny Atlas-scene er fra 2010 genrespecifik for jazz, folk og verdensmusik. De 17 regionale spillesteder har fælles mål om at styrke og formidle den rytmiske musik, men deres udfordringer og opgaver er også meget forskellige. De generelle vurderinger og anbefalinger, som Statens Kunstråds Musikudvalg giver i denne rapport, vil derfor også have varierende relevans og gyldighed for de enkelte regionale spillesteder. 1 Der blev i 2008 udpeget 18 regionale spillesteder, men spillestedet Stengade 30 gik i løbet af 2009 konkurs og ophørte dermed som regionalt spillested. 3

4 3. Hvordan er det gået i Koncertvirksomheden De 17 regionale spillesteder har tilsammen afholdt koncerter i 2009 og koncerter i 2010, hvilket er omkring 9 procent flere, end de var forpligtet til i henhold til de indgåede aftaler. Alle regionale spillesteder arbejder målrettet med at præsentere et mangfoldigt musikprogram af høj kunstnerisk kvalitet. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de regionale spillesteder i løbet af et år tilsammen præsenterer hen imod hundrede forskellige genre-, tema- og stilartskategorier. I henhold til de indgåede aftaler skal de regionale spillesteder fordele koncertvirksomheden på tre kategorier: Små koncerter (K1), mellemstore koncerter (K2) og store koncerter (K3). Det er pr. definition publikumstallet, der afgør, hvilken kategori en given koncert tilhører. Grænserne mellem de tre kategorier varierer i henhold til aftalerne fra spillested til spillested, tilpasset de enkelte spillesteders musikprofil, fysiske indretning og geografiske beliggenhed. De regionale spillesteders indberetninger viser, at de samlet set har afholdt flere koncerter end aftalt inden for alle tre kategorier. 4

5 Den samlede koncertvirksomhed på de 17 regionale spillesteder i 2009 Aftalte koncerter Afholdte koncerter Publikum i alt Gnsn. publikum pr. koncert Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) Koncerter i alt i Den samlede koncertvirksomhed på de 17 regionale spillesteder i 2010 Aftalte koncerter Afholdte koncerter Publikum i alt Gnsn. publikum pr. koncert Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) Koncerter i alt i Bemærk: Opgørelsen er ikke udtryk for den samlede koncertvirksomhed på de regionale spillesteder, idet spillestederne også gennemfører koncerter og andre musikarrangementer, der ikke er omfattet af de fireårige aftaler med kommunerne og Statens Kunstråds Musikudvalg. Koncertvirksomhed uden for opgørelsen kan f.eks. være udlejningsarrangementer, hvor koncertfaciliteterne udlejes til en ekstern koncertarrangør på kommerciel basis, eller spillestedets egne arrangementer af mere kommerciel eller bredere kulturel karakter. De små koncerter (K1) Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs opfattelse, at mangfoldighed, fornyelse og kvalitet i det rytmiske musikliv styrkes markant ved, at de regionale spillesteder i samarbejde med andre rytmiske spillesteder arbejder målrettet og kvalitetsbevidst med at kuratere, producere, understøtte og formidle det lille koncertformat. Visionen er, at det lille koncertformat på det regionale spillested er den scene, hvor publikum kan opleve de nyskabende udtryk, de kunstneriske eksperimenter og de smalle genrer. Det er her, den kvalitetsbevidste rytmiske scene får lov til at udvikle sit kunstneriske udtryk i mødet med et levende publikum. De regionale spillesteders afrapporteringer viser, at de små koncerter i gennemsnit har et publikumstal på 45, men at der er stor variation fra spillested til spillested. Enkelte spillesteder har et gennemsnitligt publikumstal ved de små koncerter på omkring 15, mens de større spillesteder har et gennemsnitligt publikumstal ved de små koncerter på op imod 80. Et enkelt spillested har i gennemsnit et publikumstal på 140 ved sine små koncerter. På det enkelte spillested er der også stor variation i publikumstallet fra koncert til koncert, og mange spillesteder står over for en markant udfordring med at tiltrække et tilstrækkeligt stort publikum til koncerter med vækstlag og smalle genrer. 5

6 Statusrapporterne viser omvendt også, at nogle spillesteder har svært ved at bevæge sig væk fra et mere mainstream musikprogram, og undlader i tilstrækkeligt omfang at udfordre publikum med vækstlag og smalle genrer. Dette gælder i vidt omfang for alle genrer. Navnlig jazz og verdensmusik af høj kunstnerisk kvalitet savner tilstedeværelse og profil i programlægningen på en del af de spillesteder, der ellers har til opgave at præsentere et genrebredt koncertprogram. De fleste spillesteder er imidlertid lykkedes med i et vist omfang og for nogle spillesteder i et stort omfang at udvikle identitet og kvalitet i det lille koncertformat. De mellemstore koncerter (K2) og de store koncerter (K3) De mellemstore koncerter afvikles med et gennemsnitligt publikumstal på omkring 140, men der er stor variation. På de små regionale spillesteder har en mellemstor koncert i gennemsnit et publikumstal på omkring 80, mens en mellemstor koncert på de to største regionale spillesteder har et publikumstal på omkring 340. De store koncerter afvikles med et gennemsnitligt publikumstal på omkring 430, men med stor variation fra spillested til spillested. På de fem mindste regionale spillesteder har en stor koncert i gennemsnit et publikumstal på , på de ni mellemstore spillesteder er publikumstallet og på de tre største spillesteder er publikumstallet ved de store koncerter Bortset fra en kort lavsæson i udendørs- og festivalsæsonen i sommermånederne formidler de regionale spillesteder året rundt samlet set et mangfoldigt repertoire af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. De regionale spillesteder er meget forskellige i størrelse, kunstnerisk profil, publikumsopland mv., og det er derfor også forventeligt, at koncertkategorierne og publikumstallene er meget forskellige fra spillested til spillested. Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs vurdering, - at koncertprogrammerne på de regionale spillesteder samlet set er mangfoldige og af høj kunstnerisk kvalitet - at koncertvirksomheden bidrager markant til at sikre fornyelse, kontinuitet og kvalitet i det rytmiske musikliv i Danmark - at de regionale spillesteder har et stort potentiale for yderligere at udvikle, styrke og differentiere alle dele af koncertvirksomheden. 6

7 Professionel og udviklingsorienteret drift En professionel og udviklingsorienteret drift er efter Statens Kunstråds Musikudvalgs opfattelse en forudsætning for, at de regionale spillesteder kan fremstå og virke som dynamiske og musikalske kraftcentre, vækstcentre og spillesteder for den rytmiske musik. Det er Statens Kunstråds Musikudvalg vurdering, at de regionale spillesteder samlet set i denne henseende har gennemgået en positiv udvikling i Det er bl.a. positivt - at der har været sat stigende fokus på ledelse og ledelsesudvikling, og på betydningen af at have en god og alsidigt kompetent bestyrelse eller tilsvarende rådgivende forsamling, der med hensyn til kompetencer afspejler det regionale spillesteds virksomhed. - at spillestederne i stigende grad løser deres løbende behov for at råde over differentierede kompetencer ved målrettet at rekruttere og efteruddanne eget personale, og ved at inddrage eksterne ressourcepersoner og samarbejdspartnere, f.eks. andre rytmiske spillesteder, aktører fra andre dele af musikbranchen, kulturinstitutioner inden for andre kunstarter, uddannelsesinstitutioner og kunstneriske miljøer. Vækstlag og smalle genrer De regionale spillesteder har til opgave at arbejde målrettet på at styrke vækstlag og smalle genrer, også i en indsats, der ligger ud over koncertvirksomheden. Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs vurdering, - at mange regionale spillesteder udfører et godt vækstlagsarbejde, men at en del spillesteder har vanskeligt ved at skabe resultater, både hvad angår koncertprogrammerne, og hvad angår det arbejde, der ligger ud over koncertprogrammerne, f.eks. det opsøgende arbejde, rådgivningsarbejdet og det understøttende arbejde, hvor det regionale spillested tager initiativ til at samle musiklivets aktører og stiller sine ekspertiser og professionelle fysiske faciliteter til rådighed. Samarbejde og kulturel vækst nationalt og internationalt kredsløb De regionale spillesteder skal arbejde målrettet med at styrke samarbejde og kulturel vækst samt nationalt og internationalt kredsløb. Spillestedernes midtvejsstatus og dialogen med spillesteder og kommuner viser klart, at et aktivt og engageret arbejde med aktører uden for spillestedets mure styrker både det rytmiske musikliv generelt og det regionale spillested specifikt. Det udadvendte samarbejde er en markant forudsætning for, at spillestederne opnår gode resultater med at virke som dynamiske kraftcentre i lokalmiljøet, nationalt og internationalt. 7

8 Eksempler på gode indsatser: - aktiv og synlig deltagelse i kulturlivet lokalt, i landsdelen og nationalt. - aktivt integreret i kommunens kulturarbejde, bl.a. samarbejde med museer, scenekunstinstitutioner, musikskoler, MGK, uddannelsesinstitutioner og folkeskoler. - inddragelse af eksterne kompetencer og ressourcer, f.eks. praktikanter, ledelses- og markedsføringskompetencer fra uddannelsesinstitutioner, lys, scenografi og visuelle oplevelser fra teater- og billedkunstinstitutioner. - samarbejde med de rytmiske spillesteder i landsdelen, også de honorarstøttede. - samarbejde med rytmiske spillesteder i hele landet. - samarbejde med erhvervslivet. Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs vurdering, - at der på de regionale spillesteder gøres mange gode erfaringer med at skabe samarbejde og kulturel vækst samt at skabe aktiviteter, der øger det nationale og internationale kredsløb. - at de fleste regionale spillesteder har et stort uudnyttet potentiale for at bidrage mere dynamisk og udadvendt til at skabe øget samarbejde og kulturel vækst samt at skabe aktiviteter, der øger det nationale og internationale kredsløb. Økonomi De 17 regionale spillesteder havde i 2009 en omsætning på 135 mio. kr. Hertil kommer, at nogle af de regionale spillesteder indgår i større virksomheder, som på privatøkonomisk eller offentligt grundlag varetager andre opgaver. Denne omsætning er i 2009 opgjort til 17 mio. kr. Dertil kommer omsætning fra virksomhedsområder, der falder helt uden for den regnskabsmæssige afgrænsning af det regionale spillested. I det følgende analyseres kun forhold vedrørende den del af virksomheden, der regnskabsmæssigt henregnes til virksomhedsområdet det regionale spillested. På indtægtssiden er de regionale spillesteder i gennemsnit finansieret af 1/3 offentlige tilskud og 2/3 egenindtægter. De offentlige tilskud finansieres omtrent ligeligt af stat og kommuner. Egenindtægterne hidrører især fra entré/garderobe og fra varesalg. Sponsorer og private fonde spiller samlet set en marginal rolle, men på enkelte spillesteder er der udviklet særdeles gode relationer til fonde og sponsorer. På udgiftssiden udgør løn til personale knap en tredjedel af budgettet og kunstnerhonorarer og øvrige kunstnerudgifter en fjerdedel. Lokaleudgifter er med 11 procent også en væsentlig post på budgettet. 8

9 Regnskab 2009 for de 17 regionale spillesteder De 17 spillesteder i alt Gnsn. pr. spillested Indtægter Tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg % Tilskud fra kommunen % Tilskud fra regionen % Tilskud fra private fonde % Sponsorer % Entré % Garderobe % Varesalg % Projektindtægter % Øvrige spillestedsindtægter % Indtægter i alt vedr. det regionale spillested % Pct. Indtægter vedr. fremmedproduktioner og andre virksomhedsområder Indtægter total Udgifter Løn, fastansatte % Løn, løst ansatte % Kunstnerhonorarer % Øvrige kunstnerudgifter % Provision % KODA rettigheder % Musikinstrumenter og teknisk udstyr % Øvrige produktionsomkostninger % Markedsføring % Varekøb % Projektudgifter % Lokaleudgifter % Øvrige spillestedsudgifter % Udgifter i alt vedr. det regionale spillested % Udgifter vedr. fremmedproduktioner og andre virksomhedsområder Udgifter total RESULTAT vedr. det regionale spillested RESULTAT total De regionale spillesteder havde i 2009 samlet et driftsunderskud vedr. spillestedsdriften på 13,6 mio. kr. Underskuddet blev nedbragt med 5,3 mio. kr. af overskud fra fremmedproduktioner og andre virksomhedsområder. De resterende 8,3 mio. kr. af underskuddet er udlignet over balancen. I økonomisk forstand er de regionale spillesteder meget forskellige. Det kommer bl.a. til udtryk i fordelingen mellem offentlige tilskud og egenindtægter, spillestedets samlede 9

10 indtægter og antallet af solgte billetter; men mange andre parametre bidrager naturligvis også til at gøre spillestederne forskellige. Den følgende tabel viser de 17 regionale spillesteder, sorteret efter hvor stor en andel af deres indtægter, der er offentlige tilskud: Regionale spillesteder sorteret efter andelen af offentlige tilskud Spillested Offentlige tilskud Egenindtægter Spillestedsindtægter i alt Antal solgte billetter VEGA 14 % 86 % Train 17 % 83 % Posten/Dexter 37 % 63 % Studenterhuset 38 % 62 % Gimle 41 % 59 % Loppen 42 % 58 % Fermaten 43 % 57 % Culture Box 43 % 57 % Musikhuzet Bornholm 45 % 55 % Godset 49 % 51 % VoxHall 56 % 44 % Musikcaféen 56 % 44 % Sønderborghus 57 % 43 % Copenhagen JazzHouse 58 % 42 % STARS 60 % 40 % Global Copenhagen 67 % 33 % Det Musiske Hus 69 % 31 % I alt 36 % 64 % I den øverste del af tabellen skiller Vega og Train sig ud med offentlige tilskud på henholdsvis 14 og 17 procent og egenindtægter på henholdsvis 36 og 14 mio. kr. I forhold til de øvrige regionale spillesteder har disse spillesteder en stor koncertkapacitet, og de sælger henholdsvis og billetter i Nederst i tabellen ligger syv regionale spillesteder med en offentlig finansiering på over 50 procent. Den forholdsvis høje grad af offentlig finansiering kan blandt andet men ikke alene forklares med, at disse spillesteder har særligt udgiftskrævende opgaver og udfordringer. Global Copenhagen, Copenhagen JazzHouse og VoxHall har særligt udgiftskrævende opgaver, idet de alle helt eller delvist er genrespecifikke spillesteder, der har særlige opgaver i forhold til de smalle genrer. Musikcaféen er ikke et genrespecifikt spillested, men løser særlige opgaver i forhold til vækstlag og smalle genrer. Det Musiske Hus, STARS og Sønderborghus har særlige udfordringer i kraft af deres geografiske beliggenhed i mere tyndt befolkede egne af landet. Den geografiske beliggenhed medfører, at det er vanskeligt at generere tilstrækkelige publikumstal, både til det udfordrende repertoire inden for vækstlag og smalle genrer, og til de mellemstore og store koncerter. Det er dermed også vanskeligere for disse spillesteder at generere store 10

11 egenindtægter. Tilsvarende er det en udfordring for disse steder at holde fokus på de mange opgaver, som ikke løses via koncertafholdelse. Det er Statens Kunstråds Musikudvalg vurdering, - at de regionale spillesteder i stigende grad drives som virksomheder, der både er gode til at løse offentligt støttede kulturopgaver og til at drive en privatøkonomisk virksomhed der skal være god til at generere betydelige egenindtægter. - at de regionale spillesteder generelt trives godt i en økonomi, der hviler på en kombination af offentlige tilskud og egenindtægter, men - at det offentlige tilskud pr. spillested ikke er tilstrækkeligt til at spillestederne i ønsket omfang er i stand til at løse de mange opgaver, der ligger ud over de kommercielt bæredygtige aktiviteter. - at nogle af de regionale spillesteder kun har kunnet overleve de første to år af aftaleperioden i kraft af ekstraordinær rådgivning og støtte fra deres kommuner og ved at nedprioritere nogle af de øvrige musikalske og kulturelle opgaver. Personale De regionale spillesteder beskæftiger i alt, hvad der svarer til 158 fuldtidsansatte medarbejdere. Antallet af faktisk ansatte personer er langt større, idet mange er ansat på deltid. Ud over det lønnede personale anvender mange af de regionale spillesteder ulønnet arbejdskraft, f.eks. i form af frivillige og praktikanter. Det gennemsnitlige regionale spillested har 6 fastansatte årsværk, 3,3 løst ansatte og 3,9 ulønnede årsværk, men der er stor variation mellem spillestederne. Lønnet og ulønnet personale på de 17 regionale spillesteder i 2009 I alt Gnsn. pr. spillested Fastansatte årsværk 102 6,0 Løst ansatte årsværk 56 3,3 Ulønnede årsværk 66 3,9 Årsværk i alt ,2 12 ud af de 17 regionale spillesteder benytter sig i større eller mindre grad af ulønnet arbejdskraft. Statens Kunstråds Musikudvalg er opmærksom på, at et spillested kan have mange gode grunde til enten at fravælge eller tilvælge ulønnet arbejdskraft. Ved evalueringsmøderne gav spillesteder og kommuner udtryk for, at de regionale spillesteder i lighed med øvrige kulturinstitutioner er attraktive arbejdspladser for uløn- 11

12 net arbejdskraft, og at spillestederne med en målrettet indsats har gode muligheder for at tiltrække frivillige og praktikanter med mange forskellige kompetencer. Ulønnet arbejdskraft anvendes på de regionale spillesteder i mange forskellige funktioner, f.eks. bestyrelsesarbejde, kuratering og programlægning, publikumsudvikling, markedsføring, koncertafvikling og administrative eller udviklingsorienterede opgaver. Hvad angår det lønnede personale er det Statens Kunstråds Musikudvalgs vurdering, - at de regionale spillesteder i stigende grad har fokus på at rekruttere og efteruddanne ledelse og personale, så der opnås et godt match med de kompetencebehov, der knytter sig til spillestedsvirksomheden. Ikke mindst i forhold til ledelsesudvikling er der et stort potentiale, og det er positivt, at spillestederne har igangsat gode, målrettede videndelings- og efteruddannelsesaktiviteter. Kommunernes rolle De regionale spillesteder er udpræget tilfredse med deres kommuner. Kommunerne er åbne for dialog, og mange spillesteder nævner direkte, at de ud over det aftalte tilskud modtager rådgivning og anden form for støtte. Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs vurdering, - at kommunerne i stigende grad arbejder på at integrere de regionale spillesteder i den kommunale kulturpolitik. - at kommuner aktivt understøtter Statens Kunstråds Musikudvalgs målsætninger for de regionale spillesteder. - at kommunerne er glade for deres regionale spillesteder, og at de regionale spillesteder gennemgående er godt forankret i kommunernes demokratiske strukturer. - at flere kommuner har ydet en afgørende indsats med ekstra tilskud og rådgivning i forhold til de spillesteder, der de seneste år har været ude i alvorlige økonomiske problemer. Statens Kunstråds Musikudvalgs rolle Det er generelt de regionale spillesteders vurdering, at de fireårige rammeaftaler er velfungerende. Aftalerne er tilpasset de meget forskelligartede geografiske og opgavemæssige vilkår, der kendetegner de regionale spillesteder, og sådan bør det efter spillestedernes opfattelse også være. Aftalerne tydeliggør kommunernes og Statens Kunstråds Musikudvalgs forventninger til spillestederne, og aftalerne fungerer dermed som gode pejlemærker for spillestedernes virksomhed. 12

13 Afrapporteringskravene er omfattende, men det er generelt de regionale spillesteders vurdering, at Kunststyrelsens afrapporteringsskabeloner og vejledninger skaber klarhed og fungerer godt. Flere spillesteder foreslår, at afrapporteringsskabelonerne videreudvikles med beregningsfelter, så data ikke skal tastes ind flere gange, og akkumulerede data f.eks. koncertdata om K1, K2 og K3 beregnes automatisk. Det er vigtigt, at der er en nøje sammenhæng mellem aftalens struktur og strukturen i afrapporteringsskabelonerne, således at spillestedet løbende fastholdes på at registrere de nødvendige data. De afrapporterede data opleves overvejende som relevante, og de fungerer som et yderligere styringsværktøj. Nogle regionale spillesteder giver imidlertid også udtryk for, at det ikke er helt gennemskueligt, hvordan Statens Kunstråds Musikudvalg vil anvende de mange data. Spillestederne opfordrer til styrket dialog og eventuelt til en justering af afrapporteringskravene. Den løbende dialog med Kunststyrelsen er velfungerende. Det er nemt at komme i kontakt, og mange spillesteder giver udtryk for, at Kunststyrelsen udviser god forståelse for spillestedernes situation. En del spillesteder kunne godt ønske sig en stærkere dialog med Statens Kunstråds Musikudvalg, f.eks. gennem et årligt dialogmøde og gennem fællesmøder for alle regionale spillesteder. Eksempler på emner: Præcisering af de regionale spillesteders mål og opgaver, afklaring af vigtige begreber som vækstlag og upcoming, styrket videndeling. Flere spillesteder foreslår, at Statens Kunstråds Musikudvalg besøger de regionale spillesteder oftere end hidtil. Et enkelt spillested foreslår endvidere, at midtvejsevalueringen eventuelt kunne erstattes af en evaluerings- og seminardag, hvor spillestedet, kommunen og Statens Kunstråds Musikudvalg kunne have en dialog om rammeaftalen og i fællesskab udarbejde nye målsætninger. Et andet spillested foreslår, at der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra spillestederne og Statens Kunstråds Musikudvalg. Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs vurdering, - at rammeaftaler og skabeloner er velfungerende, men at der er behov for at skabe en tydeligere struktur, især i skabelonerne - at den mundtlige dialog mellem spillestederne, kommunerne og Statens Kunstråds Musikudvalg ikke er tilstrækkelig, og at der fortsat er uklarhed omkring væsentlige begreber som vækstlag, kulturel vækst, dynamisk kraftcenter m.fl. 13

14 4. Anbefalinger til hvordan de regionale spillesteder fremover kan blive endnu bedre Koncertvirksomheden Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs anbefaling i forhold til alle tre koncertkategorier små, mellemstore og store koncerter - at de regionale spillesteder bør fastholde og styrke fokus på at udvikle mangfoldighed og kunstnerisk kvalitet i programlægningen, så de effektivt bidrager til at udvikle det rytmiske musikliv. - at de regionale spillesteder enkeltvis og i samarbejde bør fastholde og styrke fokus på at differentiere og optimere alle dele af koncertformidlingen f.eks. kuratering og booking, produktion og afvikling, publikumsudvikling, markedsføring og publikums oplevelse før, under og efter koncerten så der skabes optimale møder mellem kunstnere og publikum. - at de regionale spillesteder som en del af deres koncertforpligtelse bør styrke det målrettede arbejde med at udvikle det lille koncertformat, blandt andet med hensyn til indretning af attraktive scenerum, målrettet markedsføring, publikumsudvikling og ved at udvikle viden og metoder til at indfange og præsentere talentfulde nye kunstnere og smalle genrer af høj kunstnerisk kvalitet. - at de regionale spillesteder bør udfordre deres publikum med nye og ukendte/smalle oplevelser, også selv om det af og til fører til at koncerterne gennemføres med et meget lille publikumstal. - at de regionale spillesteder arbejder målrettet på at hæve de meget små publikumstal, blandt andet ved at styrke markedsføring og publikumsudvikling. - at de regionale spillesteder udvikler booking- og engagementsaftaler, hvor kunstnerne inddrages i publikumsudviklingsarbejdet. Det kan f.eks. være ved at bidrage med digitale appetitvækkere før koncerten, at stille op til meet the artist - arrangementer på uddannelsesinstitutioner, museer eller musikskoler eller ved at stille op til møder med den lokale presse. Både spillesteder og kunstnere kunne have en interesse i at afprøve og udvikle disse modeller. Professionel og udviklingsorienteret drift Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs anbefaling, at de regionale spillesteder fortsætter den positive udvikling, der i har været i retning af at fastholde og styrke en professionel og udviklingsorienteret drift. Der bør arbejdes målrettet med 14

15 - at styrke ledelsesfunktionerne gennem rekruttering og efteruddannelse, således at bestyrelsen/den rådgivende forsamling såvel som den daglige ledelse har de kompetencer, der afspejler udfordringerne ved at drive et regionalt spillested. - at styrke behovet for differentierede kompetencer ved målrettet at rekruttere og efteruddanne eget personale, og ved målrettet at inddrage eksterne ressourcepersoner og samarbejdspartnere. Vækstlag og smalle genrer Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs anbefaling, at de regionale spillesteder fastholder og styrker arbejdet med vækstlag og smalle genrer. Der bør arbejdes målrettet med - at skabe resultater, både hvad angår koncertprogrammerne, og hvad angår det arbejde, der ligger ud over koncertprogrammerne, f.eks. det opsøgende arbejde, rådgivningsarbejdet og det understøttende arbejde, hvor det regionale spillested tager initiativer over for musiklivets aktører og stiller sine ekspertiser og professionelle fysiske faciliteter til rådighed der, hvor vækstlagene findes samt på det regionale spillested. - at styrke jazz, verdensmusik og andre smalle genrer, både i profil, kvalitet og mængde. Samarbejde og kulturel vækst nationalt og internationalt kredsløb Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs anbefaling, - at der igangsættes en markant styrket indsats for at udfolde spillestedernes store, uudnyttede potentiale for at bidrage mere dynamisk og udadvendt til at skabe øget samarbejde og kulturel vækst lokalt, i landsdelen og nationalt. - at alle regionale spillesteder og i særdeleshed de genrespecifikke spillesteder målrettet arbejder med at styrke den rytmiske musik i hele landet. - at kommunerne spiller en mere aktiv rolle i at skabe koordination og samarbejde lokalt og i landsdelen. - at det kommende Statens Kunstråds Musikudvalg spiller en mere aktiv rolle i at fremme samarbejdet på alle planer, i særdeleshed det nationale og internationale arbejde. 15

16 Økonomi Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs anbefaling, - at de regionale spillesteder fastholder og i nogle tilfælde styrker fokus på økonomistyringen og ikke undervurderer den markante driftsøkonomiske udfordring det er at skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter. - at de regionale spillesteder fortsat udveksler best practice og videndeler med hinanden og med deres tilsynskommuner om de driftsøkonomiske udfordringer ved at drive et regionalt spillested. Personale Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs anbefaling, - at de regionale spillesteder forsat styrker fokus på at rekruttere og efteruddanne ledelse og personale, så der opnås et godt match med de kompetencebehov, der knytter sig til spillestedsvirksomheden. - at de regionale spillesteder udarbejder en strategi for inddragelse af ulønnet arbejdskraft i form af eksempelvis frivillige og praktikanter. Kommunernes rolle Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs anbefaling til kommunerne, - at kommunerne fortsat arbejder på at videreføre og styrke de regionale spillesteders funktion som dynamiske kulturinstitutioner, der påtager sig et lokalt og nationalt ansvar for at udvikle det rytmiske musikliv og for at skabe samarbejde og synergi med en bred kreds af aktører. - at kommunen i byer og landsdele med flere rytmiske spillesteder regionale og honorarstøttede styrker den aktive dialog om de enkelte spillesteders ve og vel, samt om hvordan spillestederne gennem koordination, samarbejde og driftsfællesskaber kan optimere ressourcerne og styrke mangfoldigheden og den kunstneriske kvalitet i det samlede rytmiske musikliv. - at kommuner uden for landets største byer tænker i at indgå i tværkommunale samarbejder og driftsfællesskaber om skabelsen af et mere kraftfuldt grundlag for regional spillestedsvirksomhed i landsdelen. - at kommunerne medvirker til at tilføre flere midler til de regionale spillesteder for at sikre bedre sammenhæng mellem tilskudsniveau og opgavevaretagelse. 16

17 Statens Kunstråds Musikudvalgs rolle Det er det afgående Statens Kunstråds Musikudvalgs anbefaling til det kommende Statens Kunstråds Musikudvalg, - at videreføre og styrke den nære dialog med kommunerne og de regionale spillesteder om mål og visioner for fremtidens regionale spillesteder. - at tage initiativ til seminarer med de regionale spillesteder og deres kommuner. Formål med seminarerne bør blandt andet være at fremme videndeling og at drøfte emner af betydning for spillestedernes virksomhed, f.eks. i forhold til vækstlag og samarbejde og kulturel vækst. - at fortsætte det gode samarbejde med kommuner og spillesteder om at forenkle og effektivisere de administrative procedurer. - at indgå rammeaftaler og uddele tilskud på en måde, der opmuntrer til øget dynamik og samarbejde mellem musiklivets aktører. - at understøtte forsøg med nye tværkommunale samarbejder omkring ét regionalt spillested. - at videreføre arbejdet med at styrke de rytmiske spillesteder. - at fortsat påpege behovet for, at staten markant øger bevillingerne til de rytmiske spillesteder. 5. Efterskrift: Styrkelse af den rytmiske musik I 2010 nedsatte Statens Kunstråds Musikudvalg en arbejdsgruppe til at udarbejde en rapport med konkrete anbefalinger til, hvordan den rytmiske musik i Danmark, og dansk rytmisk musik i udlandet, bedst kan styrkes. Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at staten tilfører markant flere midler til de rytmiske spillesteder, og at det aktuelle behov er 40 mio. kr. årligt Arbejdsgruppens rapport kan læses her: - Statens Kunstråds Musikudvalg har vurderet arbejdsgruppens rapport, og udvalget er enigt med arbejdsgruppen i, at der er behov for, at staten tilfører yderligere 40 mio. kr. årligt til de rytmiske spillesteder, fordelt således at de regionale spillesteder styrkes med 20 mio. kr. til 45 mio. kr. årligt, at de honorarstøttede styrkes med 10 mio. kr. til 27 mio. kr. årligt, og at der oprettes en udviklingspulje på 10 mio. kr. til at styrke kvaliteten i udviklingen og formidlingen af den rytmiske musik over hele landet. 17

18 Statens Kunstråds Musikudvalgs vurdering kan læses her: - Det er Statens Kunstråds Musikudvalgs håb, at der i en nær fremtid kan skabes politisk opbakning omkring styrkelsen af de rytmiske spillesteder, gerne således, at det når at påvirke grundlaget for udpegning og aftaler om de regionale spillesteder for den kommende periode, Dato: 16 marts 2011 Giordano Bellincampi formand for Statens Kunstråds Musikudvalg Jan Ole Traasdahl specialkonsulent, Kunststyrelsen 18

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Kulturudvalget Orientering Regionale spillesteder - ansøgningsproces til perioden 2017-2020 - Kulturpolitikken. Resume. Siden henholdsvis 1996, 2000 og 2001 har spillestederne

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 11 Til Kulturudvalget møde 28. juni pkt. 1. Til Drøftelse Kopi til Regionale spillesteder 2017-2020 - Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musiks udpegning. Foretræde fra de Regionale

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Fyns

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Copenhagen Jazz Festival 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8

1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Onsdag den 24. februar 2016 - kl. 17:45 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 16/1970 Ansøgning - Tobaksgården

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Rytmisk Roskilde (erhvervsdrivende fond) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus (forening) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested STARS

Aftale om drift af det regionale spillested STARS Aftale om drift af det regionale spillested STARS Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Vordingborg Kommune og STARS Storstrøms Amts Rytmiske Spillested (selvejende institution) Aftaleperiode: 1. januar

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

Spillestedsanalyse. - overblik over den rytmiske spillestedsscene i København

Spillestedsanalyse. - overblik over den rytmiske spillestedsscene i København Spillestedsanalyse - overblik over den rytmiske spillestedsscene i København Udarbejdet af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning med inddragelse af Københavns Kommunes Musikudvalg Februar 2015

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg og Det Musiske Hus (DMH), Frederikshavn. Det Musiske Hus består af to huse Det Musiske Hus og Maskinhallen

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Notat. 10-dages forespørgsel vedr. Spillestedet Atlas. Socialdemokraterne ved Tatiana Sørensen og Anne Graversen. Aarhus Kommune. Den 5.

Notat. 10-dages forespørgsel vedr. Spillestedet Atlas. Socialdemokraterne ved Tatiana Sørensen og Anne Graversen. Aarhus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: 10-dages forespørgsel vedr. Spillestedet Atlas Socialdemokraterne ved Tatiana Sørensen og Anne Graversen Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 5. juli 2013 Kulturforvaltningen

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008

Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008 Ansøgning om tilskud i uddelingsperioden 1. januar 31. december 2008 Ved ansøgning om tilskud til honorarstøtte til rytmiske spillesteder skal dette skema indsendes. Honorarstøtte forudsætter tilskud fra

Læs mere

Strategi 2017-2020 for Fermaten

Strategi 2017-2020 for Fermaten Strategi 2017-2020 for Fermaten 1. Spillestedets formål Fermatens formål er at formidle live-musik af høj kvalitet til publikum i den midt- og vestjyske region. Fermatens primære fokus er at fremme den

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Fermaten

Aftale om drift af det regionale spillested Fermaten Aftale om drift af det regionale spillested Fermaten Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Herning Kommune og foreningen Fermaten Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm (erhvervsdrivende fond). Aftaleperiode: 1.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Malte Bern Jensen. Notat om spillesteder KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til KFU Notat om spillesteder Kultur- og Fritidsudvalget bad som en udløber af sagen om Amager Kulturpunkts Økonomi

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Godset

Aftale om drift af det regionale spillested Godset Aftale om drift af det regionale spillested Godset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Kolding Kommune og den kommunale institution Godset Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED DET MUSISKE HUS Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20 22 26 70 FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere