Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer"

Transkript

1 Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

2 Uddannelsesplan for samlet Færdselsrelateret førstehjælpsuddannelse for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 8 timer (480 minutter) Overordnet kompetencemål Kursisten handler forebyggende i sin trafikadfærd som knallertkører, og reflekterer over egen holdning til de typiske årsager til at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken. Kursisten handler ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade, med knallert. Kursisten kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED, hvor sådan forefindes. Og overholder de gældende sikkerhedsregler for brug af AED, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet. Kursisten kan anvende ABC metoden til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygger kredsløbssvigt og fører en beroligende samtale når situationen opstår. Det centrale indhold på uddannelsen Indledning og præsentation Forebyggelse af knallertrelaterede færdselsulykker Overlevelseskæden ABC-metoden den livsvigtige ilttransport Kredsløbssvigt Håndtering af bevidstløse personer Nødflytning Psykisk førstehjælp Hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter Praktiske øvelser 480 minutter Gennemførelsen af uddannelsen: Kurset er et førstehjælpskursus, hvor uddannelserne Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere indgår. Dette er svarende til begge uddannelser er gennemført, såfremt deltageren har været aktiv og deltaget i alle lektioner. Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af øvelser på gulv, deltagerrefleksion og praktiske øvelser. De praktiske øvelser skal afvikles på relevant og egnet areal, hvor bil, knallert mv. kan indgå. Særlige bemærkninger: Kurset afvikles med udgangspunkt i praktiske øvelser med sigte på ulykker i færdslen. Se kvalitetsbladet med krav til dette kursus på omstående side. 2 af 21

3 Kvalitetskrav til Færdselsrelateret førstehjælpsuddannelse for unge knallertførere inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Område Beskrivelse Udført Instruktør Pæd. materiel Materiel Deltager materiale Undervisningsform Tid Deltager antal Bevisudstedelse Registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og have særlig information om at kurset skal gennemføres praktisk. Forebyggelsesdelen skal gennemføres med det gældende materiale fra Dansk Førstehjælpsråd. Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af egen organisation. Se endvidere under instruktør. Antallet af medbragte træningsdukker, skal følge deltagerantallet: Der må maksimum være 4 personer pr. træningsdukke. Eksempelvis skal der på et kursus med 15 deltagere være 4 dukker til træning. Det forventes, at AED/hjertestarten kan advisere og har træningselektroder til placering på personen. Der må maksimum være 6 personer pr. AED træner. Der skal indgå minimum 1 bil og 1 knallert samt diverse øvelser med færdselsrelevans på vej/p-plads, som øvelseselementer. Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til det enkelte førstehjælpsmoduls uddannelsesplan og uddannelsens enkelte lektioners målbeskrivelse. Det udleverede materiale skal være udarbejdet ifølge Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger. Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform, og minimum af teori. Se kompetencemål i beskrivelse. Alle deltagere skal have min. 3 minutters effektiv træning på en genoplivningsdukke. Alle deltagere skal have min. 4 minutter effektiv træning med AED/hjertestarter. Uddannelsens lektioner har en varighed af 60 minutter. Derfor skal denne uddannelse afvikles over 8 hele lektioner, inkl. små pauser. Uddannelsen bør ikke deles. Der må maksimum være 15 deltagere pr. instruktør. Alle instruktører skal være registreret hos DFR. Der kan udstedes et DFR bevis, såfremt deltageren har været aktiv og deltaget i alle timerne, samt kunnet håndtere kompetencemålene. Der skal afkrydses i: Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere Førstehjælp ved hjertestop 3 af 21

4 INSTRUKTØRENS DEL Følgende indgår i det nye design for planerne: Forside men den seneste beskrivelse versionsnummer. Nye versioner meldes ud via organisationerne og vil kunne rekvireres gennem din egen organisation. Side 2 indeholder det samlede kompetencemål, samt en samlet oversigt over indholdet. Derudover er der afvikling (særlige opmærksomhedspunkter vedr. afviklingen) og Særlige forventninger (hvis der er særlige krav til f.eks. afviklingsformen). Side 3 indeholder et kvalitetsblad, og fortæller om de enkelte dele der skal overholdes, herunder deltagerantal i forhold til udstyr og antal deltagere pr. instruktør mv. Bagerst i uddannelsesplanen finder du en materialeliste der angiver hvilke materialer du skal medbringe og i visse tilfælde giver forslag til supplerende materiale du kan medbringe. Disse tre sider kan vises til kunder og deltagere. De efterfølgende sider er instruktørens del og opdelt i uddannelsens dele, og vil beskrive delkompetencer for den enkelte del. Under hver del er der et lille skema, som viser indholdet. Under Forslag læreproces giver DFR anbefalinger til gennemførelse af kompetencemålene, fordelt på de enkelte dele som uddannelsen er opdelt i. Denne del vil være dynamisk, og til stadighed under udvikling, og DFR vil løbende opdatere versionerne. Ideer til best practice (anbefalede procedurer), indeholder de anbefalinger og løsninger der findes. Dette punkt vil løbende blive udviklet, og DFR s pædagogiske arbejde vil søge løsningerne via internationale guidelines, samt via nationale lægefaglige rådgivere og råd. Forslag til evaluering (du skal sikre) DFR s eventuelle særlige opmærksomhedspunkter til din undervisning. Punktet vil løbende blive udviklet, - med baggrund i praktiske erfaringer, særlige ønsker, indkommende forslag eller metoder for at sikre din undervisning når et særligt delmål. Hvis organisationer vælger at tilføre læreprocesser, skal førstehjælpsrådets og de øvrige organisationers logo fjernes fra beskrivelsen. Det er IKKE tilladt at ændre i kompetencebeskrivelserne. 4 af 21

5 Del 1 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren kender uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold, samt praktiske orienteringspunkter og krav for gennemførelsen. Deltageren kender de øvrige deltagere. Indhold Præsentation af underviser Deltagerøvelse med præsentation Overlevelseskæden Motivation for læring 20 minutter Forslag til læreproces: Oversigt over uddannelsens delelementer, evt. til brug for skema til præsentation eller flip. Del 1 = 15 minutter: Indledning og præsentation Del 2 = 40 minutter: Forebyggelse med udgangspunkt i materialet fra DFR. Del 3 = 25 minutter: ABC-metoden Del 4 = 45 minutter: De 4 hovedpunkter Del 5 = 30 minutter: Blødninger og kredsløbssvigt Del 6 = 20 minutter: Psykisk førstehjælp Del 7 = 60 minutter: HLR Del 8 = 60 minutter: AED/hjertestarter Del 9 = 180 minutter: Cases og situationsøvelsestræning Del 10 = 15 minutter: Afslutning og udlevering af bevis I alt = 480 minutter Under hele kurset kan positiv anerkendende feedback anvendes som læringsmetode. Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform, indhold og krav til udstedelse af bevis. Velkomst og præsentation Præsentationen af kursisterne kan foregå som repetition af tidligere indlærte færdigheder og præsentation af forventninger, egne erfaringer samt fokus på forhold ved trafik og færdselsrelaterede ulykker. For eksempel: Deltagerne går rundt mellem hinanden og skal hilse på hinanden med udgangspunkt i den type trafikant de mener at være (uagtet de endnu ikke har 5 af 21

6 kørekort) med ét- to ord, samt deres navn f.eks. Forsigtig trafikant, Sanne eller Frygtsom, Peter De må gerne stjæle ideer fra hinanden og kopiere udtryk og ideer Når alle har været rundt tales der kort om oplevelsen (Sidst på kurset, får de muligheden igen og ser hvad der er ændret) Underviseren samler op og lytter til oplevelser fra kursisterne der vedrører sikker trafik. Spørg gerne ind til særlige benævnelser. Herefter: a) I plenum fortæller hver deltager om forventninger og egne erfaringer samt fokus på forhold ved trafik og færdselsrelaterede ulykker b) Deltagerne reflekterer to og to overegne erfaringer samt fokus på forhold ved trafik og færdselsrelaterede ulykker Herefter et kort oplæg om uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold og eventuelle spørgsmål fra kursisterne. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til erhvervelse af kørekort. Førstehjælperen kan udføre de første 3 led i overlevelseskæden. Hurtig opstart af effektiv Hjerte-Lunge-Redning og stød fra AED en/hjertestarteren er det, der har størst betydning for overlevelsen. Overlevelsen i Danmark er i dag 10 %, hvilket svarer til ca. 350 personer. Chancen for succesfuldt stød aftager med 10 % for hvert min. efter hjertestoppet er indtrådt, hvis ikke der gives effektivt Hjerte-Lunge- Redning. Ideer til Best practice (anbefalede procedurer): Opstarten bør være en anderledes opstart, end blot navnerunde. Lad deltagerne udfordre hinanden, eller lad dem præsentere hinanden. Dette er netop for at bryde isen. Forslag til evaluering af del 1(du skal sikre): At deltagerne bliver understøttet i deres motivation. At deltagerne får hilst på hinanden gerne via alternative metoder. At deltagerne kender meritregler for erhvervelse af kørekort: Køreprøven skal afvikles inden for et år fra dette kursus Uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop er gyldig i 3 år, den anbefales dog vedligeholdt oftere Uddannelserne færdselsrelateret førstehjælp er gyldige i et år Hvis Førstehjælp ved hjertestop er erhvervet sammen med Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er den ligeledes gyldig i 3 år Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er meritgivende for Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor i et år 6 af 21

7 Del 2 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren handler forebyggende i sin trafikadfærd som knallertkører, og har reflekteret over egen holdning til de typiske årsager til at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken. Deltageren anvender forebyggelse i sin kørsel i trafikken og kender sammenhængen mellem korrekt beklædning og skader. Indhold DFR s materiale om forebyggelse Øvelser og praktisk undervisning om forebyggelse Ulykkestyper og skader 40 minutter Forslag til læreproces i del 2: Forebyggende: Præsentation fra DFR Emner: 1. Typiske skader, knallertulykker (10 min) Hovedskader (kraniebrud, hjernerystelse) Ben, hofte, fod Arme, skulder Hudafskrabninger 2. Sikkerhedsudstyr (20 min) Hjelm Tøj (lange bukser, lange ærmer, tykt stof, lukkede sko) Handsker Synlighed (lyst tøj, refleksvest, lys hjelm) 3. Forebyg ulykker (10 min) Vær opmærksom Hold fartgrænsen Kør med hjelm og ordentligt tøj Drik ikke alkohol Aldrig 2 på en knallert 7 af 21

8 Ideer til best practice (anbefalede procedurer): Vigtige undervisningselementer: - Demonstrer minicykelhjelmen + evt. syltetøjsglasset. Tal om hvordan man beskytter elektronik (mobiltelefoner, computer, tv) med flamingo og lign. for at det ikke skal gå i stykker. Hjernen er finere end elektronik og den skal derfor beskyttes. - Hav refleksvest, handsker, hjelm, tykt og tyndt stof med og demonstrér det send det hele rundt og lad eleverne mærke det. F.eks. læder, cowboystof, tyndt lærredsstof, silke, korte bukser mv. - Vis (røntgen) billeder af typiske skader fra knallertulykker. Forklar dem på en nøgtern måde uden splat - Lad eleverne se på hinandens tøj og jakker og tage stilling til om det er velegnet til at køre på knallert med - Lad en person tage refleksvest på og gå langt væk og se forskellen i synlighed (sammenlign med en person uden vest på) - Demonstrer forskellen på lyst og mørkt tøj 8 af 21

9 Del 3 i uddannelsen Delkompetence: Kan anvende livreddende førstehjælp ABC-metoden. Kan erkende og handle på symptomer på kredsløbssvigt. Deltageren viser gennem udførelsen af førstehjælp, at kunne sikre den livsvigtige ilttransport for opretholdelse af liv. Indhold Sammenhæng mellem de livsvigte systemer og ABC ABC-metoden Kredsløbssvigt Håndtering af bevidstløs person 25 minutter Forslag til læreproces i del 3: Underviser oplæg om sammenhængen mellem AB og C og de livsvigtige systemer - den livsvigtige ilttransport. Topografi vis hvor hvad sidder Hjerne Lunger Hjerte Lever milt og nyrer Livsvigtige systemer Kursisterne summer 2 og 2 over hvilke organer der er vigtigst for opretholdelse af liv. Centre i hjernen og den forlængede rygmarv Centralnervesystemet Åndedrætssystemet Kredsløbssystemet Den livsvigtige ilttransport, hjernen begynder at tage skade med det samme derfor er metoden A, B og C prioriteret. Figurant spiller bevidstløs med vejrtrækning. Figuranten sminkes med symptomer på kredsløbssvigt. Vis symptomerne bleg, klam og koldsvedende hud, hurtig og overfladisk vejrtrækning, angstpræget adfærd. Initiér en case hvor prioritering og anvendelse af A, B og C vises i normalt tempo uden forklaringer. 9 af 21

10 Gennemgå herefter i langsomt tempo med forklaringer Airways=luftveje Undersøger bevidsthedsniveau ved at tale og ruske i personen. Vurdering af luftvejene. Hvis personen taler er luftvejene fri og hjælperen går videre til B. Hvis luftvejene er blokeret af fremmedlegemer vil der være nedsat passage. Hvis der er blod eller andre former for væsker i luftvejene kan der høres en gurglende lyd, hvis personen er bevidstløs kan der høres en snorkende lyd. Fjern blokeringen således at luftvejene er frie. Synlige fremmedlegemer fjernes. Herefter skabes frie luftveje ved hoved bøj og hage løft, herved sikres de frie luftveje. Breathing=vejrtrækning Det næste der undersøges er vejrtrækningen. Dette foretages ved at førstehjælperen ser, føler og lytter efter vejrtrækning. Der ses efter om brystkassen løfter sig. Der lyttes ved næse og mund. Der føles om der er udånding mod egen kind i op til 10 sek. I de første minutter efter et hjertestop kan der være gisp eller sparsom vejrtrækning. Dette er ikke en normal vejrtrækning. Er førstehjælperen i tvivl handles som om der er unormal vejrtrækning og benytter mund til mund metode som førstevalg og mund til næse metoden som andet valg ved kunstigt åndedræt. Ved kunstigt åndedræt blæses til brystkassen hæver sig. Cirkulation=kredsløbet Nu skal kredsløbet undersøges. Er der blødninger. Mærk om personens hud er varm, kold eller klamsvedende og om huden er bleg eller blålig. Metoden øves 2 og 2 eller i større grupper. Der anvendes samme case eller scenarie som før hvor der nu er tilskadekomne der skal prioriteres Ideer til best practice (anbefalede procedurer): En løbende evaluering. Instruktørens egne og deltagergruppens fælles refleksioner over ABC-metoden. En løbende evaluering. Instruktørens og deltagergruppens fælles refleksioner over den livsvigtige ilttransport. Deltagernes refleksioner over eget udbytte og opnået færdighedsniveau. Forslag til evaluering (du skal sikre): Gennem cases/situationsøvelserne får du mulighed for at teste deltagernes kompetencer. 10 af 21

11 Del 4 i uddannelsen Delkompetence: Eleven kan håndtere trafik- og færdselsrelaterede ulykker ved hjælp af førstehjælpens 4 hovedpunker og viser sikker adfærd i udførelsen af førstehjælp. Deltageren kan udføre nødflytning, hvor dette skønnes nødvendigt ud fra reglen liv frem for førlighed. Indhold Førstehjælpens 4 hovedpunkter Nødflytning 45 minutter Forslag til læreproces: Underviseroplæg om førstehjælpens hovedpunkter. Kursisterne skal se, høre og arbejde med eksempler på førstehjælpens hovedpunkter og deres anvendelse ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker. Førstehjælperen kan være alene, men kan med fordel trænes med 2 hjælpere første gang. Forslag til metode: De 4 hovedpunkter tegnes på tavle/flip eller lignende. Vis et billede eller en illustration af en ulykke med en blød trafikant og et antal bilister der er kommet til skade. Kursisterne har hjælpemidler til rådighed i form af handlinger eller genstande der vedrører de forskellige hovedpunkter, de skal placere hvor de mener de hører hjemme. Eksempel på begreber: Nødflytning Skab sikkerhed/stands ulykken Alarmer/Tilkald hjælp Håndildslukker Svær tilskadekomst Skabelse af frie luftveje Psykisk førstehjælp 11 af 21

12 Lav nogle stop-ups undervejs i øvelsen hvor der samles op. Der kan uddrages læringspunkter og suppleres med den passende og/eller nødvendige baggrundsviden i forhold til overlevelseskæden. Herefter følger underviseren op og skaber overblik over ulykkessituationen, skaden/skaderne og de tilskadekomne. Underviseren gennemgår ulykkesstedet og fortæller at der er forhold der gør at egen sikkerhed prioriteres højest, at der skabes overblik over skaderne og prioritering ved at anvende ABC-metoden. Sikring handler om at sikre sig selv, andre og den tilskadekomne. Der øves nødflytning (bemærk kvalitetsblad). Figurant spiller bevidstløs med vejrtrækning. Figuranten sminkes med symptomer på kredsløbssvigt. Vis symptomerne bleg, klam og svedende hud, hurtig og overfladisk vejrtrækning, angstpræget adfærd. Ideer til best practice (anbefalede procedurer): Underviserens egne refleksioner over velkomstens virkning og forløb. Fokusområder: Alle deltagere skal aktiveres og på banen i præsentationen herunder involvering af egne forudsætninger. Refleksion parvis hos deltagerne herunder inddragelse af kursisternes oplevelser med forhold ved trafik og færdselsrelaterede ulykker. Forslag til evaluering(du skal sikre): Der fokuseres på at deltagerne er aktive og reflekterer over motivationens virkning. Der reflekteres over de sikkerhedsmæssige aspekter i nødflytning. Korrekt arbejdsstilling og liv frem for førlighed 12 af 21

13 Del 5 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren kan standse blødninger og yde den relevante førstehjælp i situationen. Deltageren kan standse større blødninger ved anlæggelse af fast forbinding og følge denne op med en trykforbinding. Indhold Håndtering af blødninger Anlæggelse af forbindinger 30 minutter Forslag til læreproces: Underviseroplæg om blødninger. Det truer den livsvigtige ilttransport at der ved højhastighedsulykker kan være indre blødninger. Forslag til metode 1: Du har inden undervisningen i emnet forberedt en øvelse hvor en deltager er faldet på knallert, og har fået en kraftig blødning på armen. 2 deltagere er førstehjælpere som skal håndtere situationen. De skal standse af pulsåreblødningen ved at trykke en finger i såret, lægge personen ned mv. Under øvelsesrefleksionen/opsamlingen viser du den korrekte opfølgning på en stor blødning via anlæggelse af en fast forbinding og eventuelt en trykforbinding. Forslag til metode 2: Standsning af blødninger herunder anvendelse af forbindinger. I de efterfølgende cases og scenarietræning, øves anlæggelse af forbindinger og håndtering af blødninger. Ideer til best practice (anbefalede procedurer): Forslag til evaluering (du skal sikre): Deltageren lokaliser blødningen og sætter en finger eller hånd i såret og lægger den tilskadekomne ned. 13 af 21

14 Del 6 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren kan give psykisk førstehjælp, til en vågen tilskadekommen i forbindelse med færdselsrelaterede ulykker. Indhold Psykisk førstehjælp Undersøgelse for andre skader 20 minutter Forslag til læreproces: Giv et eksempel på psykisk førstehjælp hvor der vises: At der skabes ro, fremtrædes roligt og kompetent, optrædes bestemt over for de øvrige hjælpere, vises omsorg og sætter sig i den tilskadekomnes situation samt lyttes til den tilskadekomne og bruges den nødvendige tid til og nærvær i samtalen. Bruges tid på, sammen med den tilskadekomne, at kontrollere resten af kroppen for smerter og skader. Eventuelt for at kunne vurdere om der skal tilkaldes en ambulance. Ideer til best practice (anbefalede procedurer): Forslag til evaluering (du skal sikre): I de efterfølgende cases og scenarietræning involveres den psykiske førstehjælp, samt samtale med den tilskadekomne om skader. 14 af 21

15 Del 7 i uddannelsen Delkompetence: Kursisten kan vurdere og afgøre om en voksen person er vågen eller bevidstløs samt handle derefter. Kursisten kan handle ud fra ABC-principperne ved en voksen bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning. Indhold Hjerte-Lunge-Redning 60 minutter Forslag til læreproces: Under denne proces kan man vælge at vise helheden først og derefter de enkelte elementer i processen, eller vælge at undervise ud fra delelementer for at slutte med helheden. Undervisningen tager udgangspunkt i symptomer og handlinger og ikke anatomi og fysiologi. Brug et scenarie som kursisten kender fra hverdagen, hvor førstehjælpens 4 hovedpunkter anvendes. 4 eller 3-trins metoden kan bruges til at vise færdigheden Hjerte-Lunge-Redning til en voksen bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning. Kursisterne skal øve i hold med genoplivningsdukker og andre undervisningsmaterialer til rådighed, f.eks. førstehjælps cd (interaktiv læring) eller situationsøvelser. 4 eller 3-trins metoden kan bruges til at vise Hjerte-Lunge-Redning uden normal vejrtrækning med brug af AED Ideer til best practice (anbefalede procedurer): Forslag til evaluering (du skal sikre): Kursisten vurderer om en personen er vågen eller ej. Kursisten handler efter den trinvise førstehjælp. 15 af 21

16 Del 8 i uddannelsen Delkompetence: Kursisten anvender en AED/hjertestarter til bevidstløse personer uden vejrtrækning, og overholder de gældende sikkerhedsregler for brug af AED/hjertestarter, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet. Kursisten kan handle ud fra ABC-principperne ved en bevidstløs voksen person, når en AED/hjertestarter er til rådighed. Indhold Hjerte-lunge-redning med AED/hjertestarter 60 minutter Forslag til læreproces: Symptomer ved blodprop i hjertet herunder tidlig genkendelse. Du gennemgår sikkerhedsproceduren/forholdsregler der skal anvendes for sikker brug af AED/hjertestarter. Inddrag deltagerne i refleksionen så de oplever at punkterne er naturlige og blot kræver sund fornuft. Gennemgå sikkerhedsregler ved anvendelse af en AED/hjertestarter hvis: Tilskadekomne har meget tøj på Tilskadekomne har våd brystkasse Tilskadekomne ligger på vådt underlag eller i vådrumsomgivelser Tilskadekomne har meget behåret brystkasse Tilskadekomne har pacemaker og/eller smykker Der er ilt eller andet brandnærende som skal flyttes Førstehjælperen skal sikre at: Elektroderne er placeret korrekt og sidder helt fast Ingen må røre den tilskadekomne ved afgivelse af stød Kontrollere omgivelser inden stød, og sige højt der stødes når der trykker på knappen, eller hjertestarten angiver at afgive stød (fuldautomatiske) Oplysningerne videregives til ambulancepersonalet, herunder antal stød, og tiden for genoplivningen. Eleverne øver i proceduren, og øver små scenarier, hvor udfordringer med sikkerhedsproceduren indgår. Det er vigtigt, at du løbende samler op hvor alle får reflekteret over mulige forbedringer kan foretages i deres egen anvendelse af HLR/AED-proceduren. 16 af 21

17 Der øves med, at en hjælper kommer med en AED. Der øves min. 2 minutter efter AED en/hjertestarteren har afgivet stød. Som beskrevet ovenfor øves på genoplivningsdukker og adviserende AED er/hjertestartere i hold Ideer til best practice (anbefalede procedurer): Følger procedure fra egen organisation for HLR procedure suppleret med en AED/hjertestarter. Forslag til evaluering (du skal sikre): Samme som ovenstående, dog når der tilkaldes hjælp fremskaffes en AED/hjertestarter, og kursisten følger instruktionen. 17 af 21

18 Del 9 i uddannelsen Delkompetence: Kursisten handler forebyggende i sin trafikadfærd som knallertkører, og reflekterer over egen holdning til de typiske årsager til at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken. Kursisten handler ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade, med knallert. Kursisten kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED, hvor sådan forefindes. Og overholder de gældende sikkerhedsregler for brug af AED, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet. Kursisten kan anvende ABC metoden til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygger kredsløbssvigt og fører en beroligende samtale når situationen opstår. Indhold Praktiske øvelser 180 minutter Forslag til læreproces: Praktisk træning. Der trænes i scenarier hvor nødflytning også indgår. Der skal afvikles en række passende øvelser, hvor deltagerne afprøver det indlærte. Der skal være øvelser med almindelig førstehjælp hvor personen er vågen, og deltagere skal tale med og sikre korrekthjælp i samarbejde med den tilskadekomne person. Der skal endvidere også være situationer hvor deltagere får set den samlede trinvise førstehjælp anvendt. Holdet inddeles i grupper af 3-4 personer og anvender A, B og C metoden på forskellige scenarier. Underviseren monitorerer grupperne og organiserer øvelserne med instruktion til figurant, Scenariebeskrivelse til førstehjælperen samt løsning til hjælper. Hovedlæsioner A, B og C samt forebygger mod kredsløbssvigt og alarmer/tilkald hjælp, giv psykisk førstehjælp eller søg læge med en tilskadekomne. Brud på nakke rygsøjle eller bækken. 18 af 21

19 A, B og C samt Holder den tilskadekomne i ro i findestillingen, forebygger kredsløbssvigt og alarmer, giv psykisk førstehjælp. Vise hvordan man nærmer sig og sikre en tilskadekommen i en bil, hvor der tages hensyn til nakke/rygskader (hånd på rude). Brud på arme og ben. A, B og C samt støtter arme og ben i findestilling. forebygger kredsløbssvigt og tilkalder hjælp, giv psykisk førstehjælp Ideer til best practice (anbefalede procedurer): Sørg for løbende at indlægge øvelser i undervisningen Forslag til evaluering (du skal sikre): Kursisten har overblik over hvordan der bedst muligt kan skabes sikkerhed for sig selv, tilskadekomne, tilskuere og andre i nærheden Deltagernes refleksioner over eget udbytte og opnået færdigheds- niveau. 19 af 21

20 Del 10 i uddannelsen Delkompetence: Deltageren har modtaget et bevis for deltagelse, og kan reflektere over sin læring på denne uddannelse Indhold Afslutning Bevisudlevering Opfordring til at holde sin kompetence ved lige 15 minutter Forslag til læreproces: Deltageren skal være orienteret om den opnåede kompetence efter dette kursus. Gyldighed af kursusbeviset samt muligheden for vedligeholdelse af kompetencerne jf. Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger. Deltageren kan eventuelt orienteres om andre kursusmuligheder jf. Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger. Forslag til evaluering (du skal sikre): At alle kender reglerne for beviset og uddannelsens udløb. 20 af 21

21 Materialeliste Genoplivningsdukker AED/Hjertestartertrænere Bil Knallert Forbindinger Førstehjælpsbøger Projektor og højttalere Færdselsrelaterede kursusbeviser Supplerende materiale: Mini-cykelhjelm kan købes hos Rådet for Sikker Trafik Æg Forskellige typer af stof Forskellige typer af fodtøj, f.eks. sandaler, støvler Refleksveste Lygte 21 af 21

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 4 timer. Version 3.0, revideret i november 2012

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 4 timer. Version 3.0, revideret i november 2012 Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 4 timer Version 3.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Færdselsrelateret

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer

Uddannelsesplan. Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/mc/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop Varighed 8 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved blødninger. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015 med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS UDDANNELSE Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 240 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014.

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014. Uddannelsesplan Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter Version 1, september 2014. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved kemiske påvirkninger. Varighed 30 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 30 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015 Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for.

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret. førstehjælp. knallert. Varighed 480 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp Varighed 480 minutter Juli 2016 Færdselsrelateret førstehjælp - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ved ulykker Varighed 120 minutter + Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 120 minutter + Juli 2016 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Uddannelsesplan for Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere Varighed 240 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælpere med særligt Varighed 720 minutter 1. hjælp skader på bevægapp. 1,5 1. hjælp ved blødninger 1,5 Særtillæg Særligt 1. hjælp ved hjertestop - 4 timer Maj 2015 1. hjælp ved sygdomme

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan ere med særligt Varighed 720 minutter Juli 2016 ved skader på bevægeapp. ved blødninger ved sygdomme Særtillæg Særligt, 0,5 time ved småskader ved hjertstop 4 timer ved ulykker - Basisuddannelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Juli 2016 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved småskader. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Juli 2016 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Uddannelsesplan. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Varighed 390 minutter. Juli 2016

Uddannelsesplan. Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Varighed 390 minutter. Juli 2016 Uddannelsesplan Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne Varighed 390 minutter Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse Førstehjælp ved ulykker Førstehjælp ved hjertestop Juli 2016 Basisuddannelser

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende akutte sygdomme blødninger 1 time 0,5 time temperaturpåvirkninger

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter. April Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport Varighed 480 minutter April 2017 Særtillæg - Førstehjælp ved Særtillæg - livstruende Førstehjælp ved akutte sygdomme blødninger 1 time

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp på erhvervsuddannelserne. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp på erhvervsuddannelserne Varighed 720 minutter Særtillæg Brancherel. førstehjæp og forebyg. Særtillæg Akut opståede sygdomme Førstehjælp ved skader på bevægeapp. Førstehjælp

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR ved Anne Marie Christensen og Vibeke Hai Hjertestopsinstruktører Hyppighed i Danmark Ca. 3500 personer får hvert år hjertestop udenfor sygehusene.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp og forebyggelse til børn. Varighed 150 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 150 minutter Juli 2016 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører:

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører: 1 Hjerte-Lunge-Redning Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden

lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden lær at give førstehjælp og gør en forskel et ULF projekt støttet af TrygFonden KOLOFON UDGIVER: ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund 2016 ULF PROJEKTLEDELSE: Joan Riis TEKST: Joan Riis FOTO: Rikke Hass

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Velkommen til temadag for instruktører 2016

Velkommen til temadag for instruktører 2016 Velkommen til temadag for instruktører 2016 Praktiske oplysninger 2 Dagens program 10.00 10.15 Præsentation og velkomst 10.15 11.15 Nye guidelines 11.15 11.45 Førstehjælpens 3 hovedpunkter ved ulykker

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2015 1

KURSUSPROGRAM 2015 1 KURSUSPROGRAM 2015 1 Indhold ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE MED HÅNDSLUKKERE 3 TIMER... 3 BRAND & REDNINGSKURSER... 3 MODULOPBYGGET FØRSTEHJÆLP... 4 VEDLIGEHOLDELSE I FØRSTEHJÆLP... 5 FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6, nov 2006 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Fagformål for faget færdselslære Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Trafikal adfærd sikkert i i lokalområdet sikkert i sikkert og ansvarsfuldt i Ulykkeshåndtering hjælpe i forbindelse

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Hvide kitler. Førstehjælpskurser. Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom

Hvide kitler. Førstehjælpskurser.  Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom Førstehjælpskurser Er I i virksomheden klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Vi skræddersyr kurserne, så I får det, I har behov for i jeres virksomhed. Vi har flere

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2017 Førstehjælp Basisuddannelse Basisuddannelse 6 timer førstehjælp 2 timer elementær brand Indhold Førstehjælp Førstehjælpens 4 hovedpunkter Bevidsthedstilstand ABC-metoden Stabilt sideleje/sideleje

Læs mere

Uddannelsesordning og struktur

Uddannelsesordning og struktur Uddannelsesordning og struktur Version 5.3 revideret august 2014 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1 2 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved sygdomme. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved sygdomme. Varighed 90 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 90 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS- UDDANNELSE Funktions - uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Tilvalgsuddannelse Tid

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

En trafikulykke (øvelse)

En trafikulykke (øvelse) En trafikulykke (øvelse) Naja står på ski i vejkanten, da hun pludselig ser en hund komme løbende. Hun trækker lidt ud på vejen for ikke at køre ind i hunden. Arqalo og Bendo kommer kørende på snescooter.

Læs mere

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG TRYG DEN AF KURSUSKATALOG ALS RESEARCH TRYG DEN AF KURSUSKATALOG I dette katalog kan du læse nærmere om de to gratis kurser som udbydes som en del af projektet Tryg den af Partnerskab for et sikkert natteliv

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad kan vi tilbyde! År 2009 Professionelle ambulancebehandlere der møder situationen i hverdagen Instruktører med lang erfaring inden for undervisning Vi tilbyder Deres medarbejder undervisning i førstehjælp

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Juli 2016. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Juli 2016. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Juli 2016 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Sikkerhed for dig selv og andre Sluk motor, havariblink, advarselstrekant, vest, træk i sikkerhed, el, giftige stoffer, temperatur, skarpe genstande.

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. År 2012 Www.ABFU.dk ABFU tilbyder Førstehjælps og Brandkurser på flere niveauer. Vi bruger nuværende eller tidligere ambulancebehandlere & brandmænd som undervisere. Førstehjælpskursus - Brandkursus Psykiskførstehjælp

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Katalog over læreprocesser

Katalog over læreprocesser Katalog over læreprocesser Til brug i førstehjælpsundervisningen 2013 Et metodekatalog til gennemførelse af læreprocesser i førstehjælpsundervisningen, udarbejdet efter inspiration fra Uddannelsesudvalget

Læs mere

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp

Babyførstehjælp. Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring Almindelig førstehjælp Babyførstehjælp Stands ulykken Livreddende førstehjælp Alarmering, ring 1-1-2 Almindelig førstehjælp Forebyg ulykker med børn Børn på pusleborde Forebyg inden ulykken sker. Lad aldrig baby ligge på et

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

MADS PIHL VISIT GREENLAND VISIT GREENLAND MADS PIHL ARCTIC WINTER GAMES 2016 KURSUSKATALOG

MADS PIHL VISIT GREENLAND VISIT GREENLAND MADS PIHL ARCTIC WINTER GAMES 2016 KURSUSKATALOG VISIT GREENLAND MADS PIHL MADS PIHL VISIT GREENLAND ARCTIC WINTER GAMES 2016 KURSUSKATALOG LARS ANDERSEN DELUXUS STUDIO AWG2016 LÆRING FOR EFTERTIDEN Arctic Winter Games 2016 (AWG2016) er det største arrangement

Læs mere

Uddannelsesordning og struktur

Uddannelsesordning og struktur Uddannelsesordning og struktur Version 5.3 revideret august 2014 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

Uddannelsesordning og -struktur

Uddannelsesordning og -struktur Uddannelsesordning og -struktur Version 6.0 revideret marts 2017 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: 1 Uddannelsesordning for Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser

Læs mere