REFERAT AF 12. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 26. OKTOBER 2017 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF 12. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 26. OKTOBER 2017 kl"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 12. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 26. OKTOBER 2017 kl DELTAGERE: Videnskabeligt Personel (VIP): OK Peter Holgersen MJ Claus Rohde MJ Lars Cramer-Larsen OK Kenneth Øhlenschlæger Buhl Sekretær: Sascha Hedberg Fraværende: Repræsentanter Studerende: KN Johan Legard Aagaard KN Jesper Hein Olsen KN Mike Fog KN Kristian Amsinck Petersen Ad hoc: DAGSORDEN: 1. Velkomst til de nye medlemmer af Studienævnet 2. Præsentation af de enkelte deltagere 3. Relevante Styringsdokumenter for Studienævnet a. Studieordning b. Forsvarsakademiets bestemmelse for Studienævn (FAKBST 053-1) (vedhæftet) c. Forretningsorden for Studienævnet for Master i Militære Studier (vedhæftet) 4. Konstituering af Studienævnet for en et-årig periode a. Valg af formand for Studienævnet i. Peter Holgersen ønsker at genopstille ii. Andre fra Studieledelsen? iii. Valghandling b. Valg af næstformand for studienævnet i. Hvem af de studerende ønsker at stille op? ii. Valghandling 5. Godkendelse af referat fra møde i Studienævnet 19. juni 2017 (vedhæftet) 6. Orientering om: a. Normal modus for arbejdet i studienævnet b. Høringer af studienævnet c. Reorganisering af Studieledelsen for MMS d. Optagelsesproces, optag 2018 e. Studieordning Input fra de studerende, fremsendes som bilag 8. Møderække for studienævnet a. To møder foråret Eventuelt 10. Afrunding ved Formanden

2 AD dagsordenen pkt. 1. Formanden bød velkommen til de nye medlemmer i Studienævnet. VIP: MJ Lars Cramer- Larsen samt OK Kenneth Øhlenschlæger Buhl. Fra de studerendes side er KN Kristian Amsinck Petersen (optag enkeltmodulsstuderende) netop valgt. KN Johan Legard Aagaard (optag 2016), KN Jesper Hein Olsen (optag 2016) samt KN Mike Fog (optag 2016), valgte at genopstille og fortsætte et år mere. Herefter blev der kort orienteret om, hvad Studienævnet står for og hvilken ændringer Studienævnet har haft indflydelse på. AD dagsordenen pkt. 2. Kort præsentation af hver enkelt deltager samt kort motivation for at have opstillet til Studienævnet. AD dagsordenen pkt. 3: Kort gennemgang af Styringsdokumenter. - Studieordning 2014 og FAKBST Studienævn herunder bilag: Standard forretningsorden for studienævn ved Forsvarsakademiet - Forretningsorden for studienævnet for Master i Militære Studier ved Forsvarsakademiet Studienævnets opgaver jf. Forretningsorden for Studienævnet for MMS ved Forsvarsakademiet blev kort gennemgået. Det blev samtidig pointeret, at sekretæren udsender udkast til referat under silence procedure. Hvis medlemmerne ikke har fremsendt bemærkninger til sekretæren inden 14 dage betragtes udkastet som godkendt. AD dagsordenen pkt. 4: Valg af formand: OK Peter Holgersen Uddannelsesafdelingen, FAK, blev genvalgt Valg af næstformand: KN Johan Legard Aagaard MMS Studerende, daglig tjeneste ved 2. brigade, blev genvalgt Dekanen skal godkende valget før MMS Studienævn er endeligt konstitueret. AD dagsordenen pkt. 5: Formanden orienterede om punkter i referatet, som der endnu ikke er sket aktion på: timers reglen - Udsendelse af referatet fra arbejdsgruppen, som kigger på belastningen på MMS. Der bliver kigget på disse ting snarest: AKTION Peter Holgersen. Status fra ovenstående arbejdsgruppe er, at alle moduler er blevet vurderet og nogle moduler stikker ud med hensyn til belastningen. Man arbejder i øjeblikket på, at nedsætte tilstedeværelsen på MMS, så modulerne kommer til at lægge mellem 8-10 dage. Dette er et ønske fra Studiechefen. OBS: Der blev nævnt endnu en gang fra næstformanden, at der er et ønske om, at få en studerende fra MMS med i denne arbejdsgruppe. 2

3 Claus Rohde og Lars Cramer-Larsen er en del af denne arbejdsgruppe de vil tage kontakt til arbejdsgruppen og fremsætte dette forslag, så der kan være mulighed for deltagelse af en studerende til næste møde i arbejdsgruppen. De studerende pointerede, at mindre tilstedeværelse ikke måtte give øget pensum. Der blev atter nævnt, at et mindre antal eksamener ville lette presset for den enkelte studerende. Idéen om, at slå Basic og Advanced modulerne sammen og der kun er en eksamen blev diskuteret. Dette forslag er der blevet kigget på, men man er begrænset af Studieordningen, som for nuværende kun tillader moduler på 5 ECTS. Studieordningen skal ændres i forbindelse med genakkrediteringen, her vil der blive mulighed for at kigge på sammensætningen af moduler igen. Denne løsning kan give problemer for enkeltmodulsstuderende, som måske kun skal tage et enkelt modul inden for en søjle. Fleksibiliteten med opbygningen af eget studieplan vil også forsvinde, da modulerne vil ligge meget fastlagt og man var tvunget til at tage hele modulet (basic + advanced) lige efter hinanden. Det blev nævnt, at det var et problem, at modulerne kun er på 2½ måned. Erfaringsmæssigt låser den studerende sig allerede fast på et eksamensemne samt teori efter en måned og begynder herfra også at vælge fra med hensyn til læring af resten af teorierne. En sammenlægning af Basic og Advanced med kun en afprøvning vil give længere tid for læring samt fastlæggelse af eksamensemne. De studerende efterspørger et metodemodul der er for lidt undervisning i metode. 3 timer på INTRO-modulet er ikke nok til at kunne skrive og arbejde akademisk. Der blev ligeså nævnt at de studerende var glade for tilstedeværelsesperioderne, da de her kunne prioritere deres studie, sparre med kollegaer i andre værn samt skabe netværk på tværs af myndigheder, stabe samt værn. De nye medlemmer spurgte ind til status på Studieordning 2016, som er blevet diskuteret i Studienævnet de sidste par gange. Næstformanden nævnte, at man stadig var et FLEX-modul fra en løsning. Dette FLEXmodul giver ikke mulighed for at gennemføre MMS på 2 år, som der står i Bekendtgørelsen. Løsningen med at tage 3 ECTS fra Masterprojektet og oprette et Krigsteoretisk modul med 4 dages tilstedeværelse er heller ikke velset blandt de studerende. Næstformanden fortalte, at sagen er løftet i Gruppen af yngre officer i HRN og der vil blive sendt et brev ud til de tre værnsstabe. De forskellige studievilkår for studerende blev også løftet. Her kunne studieledelsen fortælle, at med det nye optag 2017, har FAK valgt at sende et chefbrev direkte til den nærmeste chef, hvor man før i tiden fremsendte til myndigheden. Man håber dette vil have en bedre virkning på ensretningen af studievilkår. Referatet blev godkendt. AD dagsordenen pkt. 6: a: Der er to møder per semester. Grundet valget, når vi kun et møde i dette semester. Sekretæren finder snarest to datoer i forårssemestret og booker i kalenderen. To uger før mødet bedes input fremsendes til sekretæren. En uge før mødet udsendes dagsorden. 3

4 b: Studienævnet vil løbende få sendt nye bestemmelser/direktiver til høring. Formanden beklager, at man ikke tidligere har benyttet sig så meget af studienævnet til disse høringer. c: Kort orientering om FAK reorganisering. Uddannelsesafdelingen og Dekanatet bliver lagt sammen. Dette skulle gerne give nogle bedre snitflader det har indtil videre været svært for FAK organisation, at gennemskue grænselinjerne med hensyn til sagsbehandling. MMS og herunder MMS studieleder/vejleder bliver skilt ud af Uddannelsesafdelingen CH FLOS bliver ny studiechef per medio 2018 ved optag Studiekontoret herunder MMS Studieadministration bliver ligeså skilt ud af Uddannelsesafdelingen og overført til Planlægning- og driftsafdelingen per januar d: Optagelsesprocessen for optag 2018 er i fuld gang. Der er opslag på samt job-i-forsvaret.dk. Der er ansøgningsfrist den 19. november Den 7. marts 2018 er der møde i optagelsesnævnet, hvor optag 2018 bliver sat. e: Emnet er løftet undervejs i mødet og der er ikke flere bemærkninger til punktet. AD dagsordenen pkt. 7: Input fra de studerende er vedhæftet som bilag. Enkelte bemærkninger til de forskellige punkter: Eksamensskrivning på engelsk: Burde tilføjes studieordningen ved næste ændring. Studieordning samt hjemmesider vedr. MMS burde oversættes til engelsk. Brug af internater: Der er efterhånden få internatsteder tilbage i FSV og det er svært at få plads til så stor hold. Ved internat er det FAK, som skal dække udgiften ved tilstedeværelse på FAK og hotelophold er det egen myndighed, som dækker udgiften. For nogle studerende har det stor værdi at komme på FAK og møde andre lærer, være en del af studiemiljøet samt have mulighed for at møde vejleder mv. Mulighed for enkeltmodulsstuderende tilmelding til yderligere kernemoduler: Der er mulighed for at få flere moduler, hvis man har en god begrundelse for det. Kontakt studievejlederen og find en løsning fleksibiliteten er stor. Eksamensform ved specialet: Der var enighed om, at det er uhensigtsmæssigt at afholde eksamen, når det på forhånd synes oplagt, at den studerende ikke kan bestå, og der har her været et par uheldige eksempler. Det vil som minimum fordre en bedre dialog mellem den studerende og vejlederen, og det var ikke altid, at den studerende benyttede sig af denne mulighed. Mht. til en evt. revision af eksamensformen i forbindelse med en ændring af studieordningen, synes der at være to hovedsynspunkter. (1) At fortsætte som hidtil, men hvor vejleder havde en mulighed for at løfte det røde kort inden eksamen, (2) at vejleder og censor udarbejdede en udtalelse af projektet uden karakter forstås, så der var lærings- og udviklingsforløb helt frem til selve eksamen. Der bliver atter efterspurgt mere metodeundervisning! 4

5 Praksis for tilbagemelding af skriftlige opgaver: Ressourcemæssig betragtning. Giver værdi for den studerende i den akademiske udvikling. vil blive taget op til næste møde AKTION: Peter Holgersen Evaluering af modulerne: Der bliver arbejdet med rapporterne og institutterne prøver, at indarbejde resultaterne i deres planlægning. Der bliver afholdt interne møder om udviklingen. For få studerende udfylder evalueringen. Forslag fra de studerende: Kunne man eventuelt sætte tid af til det på sidste tilstedeværelsesmodul? Kritik af systemet: Programmet går ud, når de studerende bruger for lang tid på at skrive kommentarer. AD dagsordenen pkt. 8: Forårets 2 møder bliver fastlagt hurtigst muligt. Sekretæren booker direkte i kalenderen. AD dagsordenen pkt. 9: Der er kommet en revision af FKOBST Krigens love. Det kommer til at ramme MMS, da alle på niveau 7 skal have undervisning i det. Vender tilbage, når man har fundet et forløb. EXIT-moduler bliver gennemført i uge 20 og 22 i Modulansvarlige bliver IMK i samarbejde med Uddannelsesafdelingen. AD dagsordenen pkt. 10: Formanden rundede af og takkede for et godt og konstruktivt møde. Mødet sluttede kl Sascha Hedberg Sekretær 5

REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl

REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl. 10.00 DELTAGERE: Uddannelsespersonalet: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM Kristian Brobæk Madsen

Læs mere

REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930

REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: MJ Claus Rohde OK Peter Holgersen FULDM Kristian Brobæk

Læs mere

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM

Læs mere

REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl

REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl. 10.00 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel (VIP): OK Peter Holgersen MJ Claus Rohde FULDM Peter Sjøstedt FULDM

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Forretningsorden for Uddannelsesnævn på DPU

Forretningsorden for Uddannelsesnævn på DPU Modtager(e): Studienævnet på DPU Uddannelsesnævnene på DPU Institutledelsen Forretningsorden for Uddannelsesnævn på DPU DPU s forretningsorden tager udgangspunkt i rammeforretningsordenen for Uddannelsesnævn

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende Møde den: 29. januar, 2010, kl. 13.00-15.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Til: Forsvarsakademiets Studienævn for MMS. Ref.: MMS 2016 studieordning.

Til: Forsvarsakademiets Studienævn for MMS. Ref.: MMS 2016 studieordning. Til: Forsvarsakademiets Studienævn for MMS. Ref.: MMS 2016 studieordning. Bilag: 1. UFM direktiv for anvendelse af ECTS point (uddrag). 2. Uddannelsesguiden fra ministeriet vedr. ECTS point (uddrag) 3.

Læs mere

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud)

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud) Møde den: 29. juni 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen og Sine Agergaard Deltagere studerende: Nikolaj

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 11. januar 2018 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have kontakt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 3014 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 16. december 2010 D219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Hans Dorf, Sune Frølund, Kenneth Torp Rasmussen, Kathrine Raagaard Nielsen, Nadja Hjort Heidemann, Torin Julius

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl

Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl Referat fra studienævnsmøde mandag den 4. september 2017, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 7. juni. 3. Referat fra møde med Aftagerpanelet

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 25. september 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 25. september 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 25. september 2008, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted Møde den: 15. august 2017, kl. 14.00 17.00 Bygning og lokale: 1260-310 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 28. februar 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 28. februar 2008, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 28. februar 2008, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 26. januar 2005 kl

Odontologisk studienævn. Referat fra møde i studienævnet. Onsdag den 26. januar 2005 kl Odontologisk studienævn Referat fra møde i studienævnet Onsdag den 26. januar 2005 kl. 14.15 Til stede: Desuden deltog: Referat og sekretær: Afbud. Eigil Kirkegaard (formand),og Dorte Haubek (næstformand),

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 5. oktober 2015

Det juridiske Fagstudienævn 5. oktober 2015 Referat af 7. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 5. oktober 2015 kl 13.00-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 147 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Professor Torsten Iversen

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Dok. nr.: x Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune 1 Udvalgets navn Grønt Råd i Ballerup Kommune. I daglig tale Grønt Råd. 2 Formål Grønt

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 30. juni 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Nicolai Holme Milsø Petersen,

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Referat af 1. møde i studienævnet den 12. februar 2010

Referat af 1. møde i studienævnet den 12. februar 2010 Møde den: 12. februar 2010 B103f REFERAT Til stede: Morten Misfeldt (MM), Malou Juelskjær (MJ), Lars Geer Hammershøj (LGH), Søren Kruse (SK), Søs Bayer (SB), Morten Høyer (MH) og Stella Marie Klausen (SMK)

Læs mere

Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studienævn for Farmaci Den 20. februar 2015 SN/JK Deltagere: Medlemmer af studienævn: Kim Brøsen, Judith Kuntsche, Frank Kjeldsen,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 13. marts 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Alexander

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

ARTS. Møde 24. april 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn. Referat

ARTS. Møde 24. april 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn. Referat Møde 24. april 2018 kl. 10-14 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Referat Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator) Frans Ørsted Andersen Lotte Hedegaard-Sørensen Helle Merete Nordentoft

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016.

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016. Møde den: 7. december 2016 D 120 Uddannelsesnævn Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Iram Khawaja (suppleant), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder),

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 14. januar 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 14. januar 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 15. januar 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 14. januar 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Alexander Stapelfeldt (næstformand),

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 12. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat fra Studierådsmøde d. 6. november 2018 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Referat fra Studierådsmøde d. 6. november 2018 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referat fra Studierådsmøde d. 6. november 2018 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referatet skal godkendes på næste Studierådsmøde d. 4. december 2018 Deltagere: Skolen Lene Tølbøll, Studieleder Mette

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Lars supplerer, at det rækkefølgen i proceduren vigtig, at fagene først godkendes i UN og udbuddet derefter i SN.

Lars supplerer, at det rækkefølgen i proceduren vigtig, at fagene først godkendes i UN og udbuddet derefter i SN. UN-møde 15.06.2017 Pædagogisk antropologi & AEG Til stede: Emdrup: VIP: Ida W. Winther, Lars Holm, Gritt B. Nielsen, Karen Valentin. Studerende: Sisse Due, Nanna H. Kirk, Pernille M. Kjeldsen, Anders Fromm.

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Benedicte Holm Glæsel Stud.theol. Anne Sofie Aagaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3. Orientering fra Studienævnets formand Intet til dette punkt

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3. Orientering fra Studienævnets formand Intet til dette punkt Møde den: 7. februar 2012, kl. 15.15 17-15. Lokale 9, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov, studerende

Læs mere

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Tid 2018 JANUAR FEBRUAR Ansvar Emne Opgave Studienævn Uddannelse Frist for indstilling af nye studieordninger samt revision af eksisterende

Læs mere

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012 Censorformandskabet for de Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat Niels Bohrs Vej 9-10 6700 Esbjerg Tlf. 6550 1000 Fax 6550 4283 www.sdu.dk/health/censorfsv

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl Referat af studienævnsmøde onsdag den 5. september 2018, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 8. maj. 3. Justeringer af opgaver: Forkortelse eksamensperiode

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Mette Vinther Skriver, og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Mette Vinther Skriver, og Loni Leddere Møde torsdag den: 15. december 2016, kl. 10.15 12.15 Bygning og lokale: Værkstedet, bygn. 1633, lokale 225 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder

Læs mere

Referat af 2. møde i studienævnet den 18. februar 2010

Referat af 2. møde i studienævnet den 18. februar 2010 Møde den: 18. februar 2010 B103f REFERAT Til stede: Morten Misfeldt, Malou Juelskjær, Lars Geer Hammershøj, Søren Kruse, Søs Bayer, Morten Høyer og Stella Marie Klausen Tilforordnede: Hasse Møller og Sia

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 20. december 2011 kl. 10.00 13.00 (Telefonmøde) Sted: København: Morten Ejrnæs kontor Aalborg: Lars Uggerhøjs kontor Deltagere:

Læs mere

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 19. september 2012 M Ø D E R E F E R A T 19. SEPTEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Årshjul for studienævnet for Tysk/Spansk 2018 Opdateret: 02.10.17 Tid Opgave Kilde / Ansvar Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have

Læs mere

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102 Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj 11.00 13.00 Bygning 2630, lokale K102 Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz Henschel, Finn Schøler og

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e Dato: 24. februar 2015 Reference: J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl. 9.30 i lokale U49e Medlemmer af studienævnet: Formand professor Poul Nielsen (FKF),

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Forretningsorden for Integrationsrådet. Odsherred Kommune

Forretningsorden for Integrationsrådet. Odsherred Kommune Forretningsorden for Integrationsrådet Odsherred Kommune Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at afgive udtalelse i alle spørgsmål, der har betydning for,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn Referat af møde nr. 6 i Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Tid: Tirsdag d. 1. november 2011 kl. 9.00 til 11.00 Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser 2) Studiemiljøundersøgelse

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-9-18 Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen

Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen Dagsorden møde nr. 1 Perioden 2018-2021 Mødedato: 13. marts 2018 Mødetidspunkt: Kl. 18.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.00 Mødelokale: C.F. Tietgensvej 7C Der serveres mad under mødet.

Læs mere

Referat af mødet onsdag den 24. august 2016

Referat af mødet onsdag den 24. august 2016 Aalborg, den 25. august 2016 Referat af mødet onsdag den 24. august 2016 Mødeleder: Sune Qvotrup Jensen (studieleder) Referent: Charlotte G. Larsen Studienævnets medlemmer: Finn Laursen (Formand) afbud

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 12. OKTOBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted:

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BILAG A M Ø D E R E F E R A T 13. JUNI 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referaterne fra de sidste to møder er ikke godkendt af Studieleder og udsendes først sammen med referatet fra dette møde.

2. Godkendelse af referat Referaterne fra de sidste to møder er ikke godkendt af Studieleder og udsendes først sammen med referatet fra dette møde. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø www.socialkandidat.dk Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl. 13.00 15.00 Sted: Aalborg:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 19. juni 2013 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Christina Maj Hegelund (Næstformand), Martin Storgaard

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand),

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand), D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 19. NOVEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: Carolina Krystyna Magnowska, Karen Margrethe Callsen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: Carolina Krystyna Magnowska, Karen Margrethe Callsen Møde den: 7. juni 2012, kl. 15.00-17.00 Lokale 9, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov, lektor Bente

Læs mere

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Torsdag den 15. december, kl

Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Torsdag den 15. december, kl Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Torsdag den 15. december, kl. 15.30-17.00 i Winsløwparken 19, 3. sal, mødelokale 402 Til stede: Helle Ploug Hansen (HPH), Christine

Læs mere

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 10-2010 Dato: 08. december 2010 Sted: Kolding, lokale K 2.51. Starttidspunkt: 10.00 Sluttidspunkt: 12.00 Udsendt af: Karin Esmann

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Tid: Torsdag den 15. september 2016 kl. 13.30-15.30 Sted: 8001-2105 Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Dato:

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 16. marts 2006, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 16. marts 2006, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 16. marts 2006, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

er formand og næstformand godkendt af dekan på Aarhus BSS Thomas Pallesen.

er formand og næstformand godkendt af dekan på Aarhus BSS Thomas Pallesen. Referat af konstituerende møde 2016 i fakultetsstudienævnet v. School og Business and Social Sciences tirsdag den 23. februar 2016 kl. 9.15-11.00 Fuglesangs Alle 4, 2630-K101 Tilstede: Anne Skorkjær Binderkrantz;

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 3. december 2013

Referat af studienævnsmøde den 3. december 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 21.01.2014 Referat af studienævnsmøde den 3. december 2013 Til

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 014-0014/14-4761 Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 Deltagere: Signe Hørby Aller, Leo Catana, Gerd Christensen, Maja Brandenhoff Hansen, Klaus Bruhn

Læs mere

Jnr Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København

Jnr Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København Jnr 02-0288 Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København I henhold til 6, stk. 3, nr. 9) i Vedtægt for Copenhagen Business School / Handelshøjskolen

Læs mere