Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET"

Transkript

1 Økonomiske procedurer 2018 Tidsplan og proces BUDGET 2019

2 Indholdsfortegnelse Økonomiske procedurer for Budgetprocessen for Rammen nuværende økonomisk politik... 3 Budgetloven service- og anlægsrammen... 3 Aftaler fra tidligere års budgetforlig... 3 Spillerum... 4 Vurdering af usikkerhed i budget Budgetproceduren for drift... 5 Budgetproceduren for anlæg... 6 Ændringsforslag... 7 Temamøder/budgetseminar... 7 Høringer og dialog... 8 Borgerinformation... 8 Den faseopdelte proces... 9 Fase 1 (december til marts)... 9 Fase 2 (april til juni)... 9 Fase 3 (juli august) Fase 4 (september til oktober) Opgavefordeling Økonomiopfølgning Regnskab

3 Økonomiske procedurer for 2018 Dette notat indeholder forslag til de økonomiske procedurer i Tønder kommune i De økonomiske procedurer består af 3 delopgaver: 1. proceduren for udarbejdelse af budget procedure for opfølgning på det vedtagne budget procedure for aflæggelse af regnskab 2018 Overordnet ser tidsplanen således ud: D ec Jan Feb M ar A pr M aj Jun Jul Aug Sep Okt N ov Oplæg DIR KØF Drøftelse af proces i DIR og HM U Oplæg til rammer, tidsplan og proces DIR Ramme, tidsplan og proces ØK/KB 2. bevillingskontrol Overførsel Visionsseminar KB Ny økonomisk politik vedtages KB 1. bevillingskontrol Økonomiudvalg Budgetrammer Regnskab 2017 Fagudvalg budget Fagudvalg budget Fagudvalg budget Fagudvalg budget M inibudget seminar Budgetseminar Administrativ forberedelse budgetlægning + analyser/undersøgelser 1. behandling 2. behandling Takster Budget 2018 Regnskab/opfølgning 1. Budgetprocessen for Udgangspunktet for den kommende budgetproces tager afsæt i den nuværende økonomiske politik for , samt det budgetforlig som 30 ud af 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen aftalte i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget En ny økonomisk politik for forventes drøftet i Kommunalbestyrelsen i forlængelse af visionsseminaret i april, forelagt i Økonomiudvalget i maj og efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen med henblik på at danne et pejlemærke for den økonomiske styring for den kommende kommunalbestyrelsesperiode. 2

4 Rammen nuværende økonomisk politik Overordnede mål Overskud på ordinær drift skal være minimum 3,5 % af indtægterne Anlægsinvesteringerne skal som minimum udgøre 3,0 % af indtægterne Langfristet gæld målt pr. indbygger må maksimalt være kr. pr. indbygger Den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på minimum 140 mio. kr. Andre hensigtserklæringer Der fastsættes langsigtede mål for krav til reduktioner af servicerammen Der kan anvendes likvide aktiver til et øget anlægsniveau i en periode Vi er loyale overfor forhandlingsresultatet mellem regering og KL Beskatningsniveauet fastholdes lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark Ved budgetlægning inddrages medarbejdere via MED systemet og ved HMU repræsentanter som observatører på budgetseminar Vi arbejder med demografiregulering Vi giver som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til serviceområder Budgetloven service- og anlægsrammen Med budgetloven er der indført udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Det kommunale udgiftsloft fastsætter en øvre grænse for de kommunale nettodriftsudgifter til service. Kommunernes overholdelse af det kommunale udgiftsloft understøttes af sanktionsmekanismer i forhold til både budgetter og regnskaber. I den årlige økonomiaftale fastsættes den økonomiske ramme for service og anlægsudgifter. Det samlede budgetforslag vil løbende blive holdt op imod de centralt aftalte ramme for anlæg og service. Aftaler fra tidligere års budgetforlig Oktober ud af 31 medlemmer af Kommunalbestyrelsen indgår et budgetforlig for 2018 med overskriften Bæredygtigt budget med stærke udviklingsambitioner overdrages til den nye Kommunalbestyrelse. På anlægsområdet indebærer budgetforliget et højt niveau med væsentlige bindinger for overslagsårene. På driftssiden er der aftalt en række analyse og undersøgelsesområder som forventes at få indflydelse på budgetlægningen for

5 Det gælder Analyse af den fremtidige økonomiske balance Plejeboligområdet Kommunal og regional samdrift på sundhedsområdet Fokus på tidlig indsats og forebyggelse på børn og ungeområdet Udviklingsplan og byfornyelse Toftlund Hjemsted Oldtidspark afdækning af andre driftsløsninger Udviklingsarbejde for området ved Tønder Sport- og Fritidscenter Facility Management og strategisk ejendomsadministration Med baggrund i at opnå bedre balance i budgettet er der i alle årene forudsat indtægter fra tilskud og ekstraordinære finansieringstilskud på 55 mio. kr. årligt. I det omfang tilskuddene ikke opnås fremadrettet eller en udligningsreform ikke kompenserer fuldt ud, vil det være nødvendigt at tage et fælles ansvar for at genoprette balancen ved budgetlægningen for Spillerum Spillerummet der opsummerer budgettet over en 4 årig periode ser således ud: Væsentlige forudsætninger: På indtægtssiden er forudsat usikre indtægter fra tilskud og finansieringstilskud på 55 mio. kr. årligt Servicerammen er forudsat reduceret med 1 % årligt hvert år Der er afsat tværgående reduktionspulje på 5,7 mio. kr. i 2019 og yderligere 4,0 mio. kr. i 2020 Der er afsat årlig pulje til driftsudvidelser på 4,0 mio. kr. Målsætningen om et overskud af ordinær drift på 3,5 % lever udgangspunktet ikke helt op til. 4

6 Vurdering af usikkerhed i budget I budgetoverslagsårene er der på indtægtssiden indarbejdet en forventning om særtilskud fra 16 og 17 på samlet 20 mio. kr. samt et ekstraordinært finansieringstilskud på årligt 35 mio. kr. Der er en tilbagevendende usikkerhed knyttet til, om kommunerne igen vil få et ekstraordinært finansieringstilskud, set i lyset af den stigende likviditet i kommunerne. Modsat arbejder regeringen pt. på en ændring af udligningssystemet mellem kommunerne med virkning fra Resultatet heraf forventes først i løbet af forår/sommer I det omfang der kommer en udligningsreform forventes det, at finansieringstilskuddet bliver mindre idet udligningsreformen vil kompensere for den ubalance, som finansieringstilskuddet er med til at rette op på. Tønder Kommune modtager en meget væsentlig del af sine indtægter fra udligningsordningerne og er derfor meget afhængig af eventuelle ændringers økonomiske konsekvenser. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere konsekvenserne. Dels er der tale om komplekse beregningsmodeller dels vil det udvalg, som arbejder med ændringerne fremlægge flere modeller som der politisk skal forhandles om og vælges mellem. På udgiftssiden indikerer regnskabsresultatet for 2017, at budgettet for hviler på et fornuftigt grundlag. Umiddelbart er vurderingen, at tage udgangspunkt i det nuværende driftsbudgets overslagsår når budgetlægningen for går i gang. For at opnå en rimelig balance i budgettet er der indregnet en årlig reduktion af serviceudgifterne med 1 % - ligesom der er indregnet ændringer som følge af demografireguleringsmodeller. Herudover er der indregnet en tværgående reduktionspulje med baggrund i MEP programmet. Udmøntningen af disse reduktioner må nødvendigvis blive en væsentlig opgave ved den kommende budgetlægning. Budgetproceduren for drift Målet med budgetproceduren er optimalt set at få skabt et budget, der er i overensstemmelse med rammerne i den økonomiske politik og hvor der kan skabes et råderum, som kan anvendes til at understøtte den ønskede udvikling i kommunen. 5

7 Med udgangspunkt i den væsentlige usikkerhed på indtægtssiden foreslås rammerne for budgetlægningen at være: Demografiske reguleringer udmøntes af fagudvalgene Forslag til udmøntning af tværgående reduktionspulje udarbejdes af Direktionen til drøftelse i Økonomiudvalget. Herunder kan emner fra MEP programmet, Facility Management og strategisk ejendomsadministration indgå. Fagudvalgene udarbejder et reduktionskatalog på 1 % af deres serviceramme. Forslagene prioriteres i udvalgene og listes særskilt til senere samlet prioritering Fagudvalgene udarbejder et udvidelseskatalog på 0,5 % til senere fælles prioritering af den afsatte pulje til udvidelser på 4 mio. kr. Eventuelle lokale fagudvalgsudfordringer håndteres indenfor de enkelte udvalgs servicerammer Fagudvalgene kan fremsende forslag til driftsinvesteringsønsker. Driftsinvesteringsønsker skal som minimum være tilbagebetalt indenfor en 4 årig periode. Forslagene listes særskilt til senere prioritering. I august behandler Økonomiudvalget et samlet budgetbidrag indeholdende udvalgenes budgetbidrag samt resultatet af Økonomiaftalen. Økonomiudvalget melder eventuelle ændringer ud i forhold til fagudvalgenes videre arbejde, jf. resultat af Økonomiaftalen. Det samlede budgetbidrag danner udgangspunkt for det materiale, der udsendes til budgetseminaret i primo september. Økonomiudvalget udarbejder på baggrund af input fra budgetseminaret forslag til budget. Behandlingen sker på mødet den 13. september Budgetproceduren for anlæg Anlægsrammen i budget ser således ud: Anlægsprojekter prioriteret Uudmøntet anlægspulje Anlægsramme i alt Som det fremgår af ovenstående, har den afgående kommunalbestyrelse i forbindelse med budgetlægningen for 2018 også prioriteret anlægsrammerne for 2019, 2020 og Der resterer en pulje på 15,5 mio.kr. i På den baggrund foreslås der en ændring af processen i forhold til sidste års budgetlægning. 6

8 Der anbefales følgende proces for anlæg: 1. At der ikke igangsættes en politisk proces i foråret i fagudvalgene med beskrivelse af nye anlægsprojekter, men at forvaltningerne frem til august udarbejder forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten. 2. Fagudvalgene kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan frem til primo juni. Ændringerne listes særskilt i det budgetbidrag som udvalget fremsender til Økonomiudvalget og Økonomiudvalget tager stilling til om den ændrede udgiftsfordeling skal indarbejdes i rammerne. Ændringsforslag Ændringsforslag følger af den politiske proces og hvorvidt der aftales et forlig om Økonomiudvalgets forslag til budget Der foreslås ikke ændringer i processen i forhold til tidligere år. Politiske ændringsforslag indsendes efter Byrådets 1. behandling af budgettet, hvor høringssvar tillige er indkommet. Såfremt der ønskes administrativ hjælp til beregning af forslagene fastsættes en frist herfor jf. tidsplanen. Ændringsforslagene behandles i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Temamøder/budgetseminar Der foreslås følgende proces for afvikling af tema/budgetseminarmøder i 2018: Minibudgetseminar Ultimo juni afvikles minibudgetseminar for hele Kommunalbestyrelsen og observatører fra HMU, med gennemgang af økonomiaftalens konsekvenser for Tønder, udvalgenes budgetbidrag, evt. analyser, bidrag til reduktionskatalog, driftsinvesteringsforslag samt udfordringer på anlægsprojekter. 7

9 Budgetseminar Budgetseminar afvikles den 6. og 7. september. Budgetseminaret har til formål at prioritere emner omkring reduktioner og udvidelser, driftsinvesteringer samt prioritering af eventuelle anlægsudfordringer. Høringer og dialog Der forslås ikke ændringer i processen i forhold til høringer og dialog i forhold til tidligere år. Dialogen om budgettet opdeles i to niveauer Inddragelse og dialog med brugere i form af bestyrelser samt relevante MED organer, som inddrages som en del af budgetprocessen for de enkelte udvalgsområder, gennemføres før sommerferien. Høring af de høringsberettigede parter HMU, Ældreråd og Handicapråd samt FagMed systemet gennemføres inden budgetseminaret i perioden Mellem 1. og 2. behandling gennemføres høring af de høringsberettigede parter. Følgende proces anbefales for HMU: 23. januar drøftes overvejelser om budgetprocedure. 13. marts orienteres om oplæg til budgetproces og rammeudmelding 21. juni afholdes fællesmøde mellem HMU og Økonomiudvalget med præsentation af regeringsaftale og program for minibudgetseminar 28. juni - 2 HMU medlemmer deltager i minibudgetseminaret 22. august Fællesmøde med ØK budgettets eventuelle konsekvenser for generelle arbejds- og personaleforhold september deltager 2 HMU medlemmer som observatører i budgetseminaret og har et indlæg som samler høringssvar fra MED systemet op. Borgerinformation Informationen til borgerne om budgetarbejdet, budgetforlig og det endelige budget udarbejdes i samarbejde med kommunikation og formidles digitalt. 8

10 Den faseopdelte proces Fase 1 (december til marts) I fase 1 vedtages budgetproceduren og der udarbejdes teknisk basisbudget på baggrund af budget 2018s første overslagsår tillagt tekniske korrektioner og byrådsbeslutninger. Vedtagelse af budgetprocedure og rammer Drøftelse med HMU om budgetproces Opgørelse af tekniske korrektioner, jf. retningslinjer Demografiregulering på baggrund af befolkningsprognosen pr. 1/1 Byrådsbeslutninger Opstilling af budgetspillerum Start af arbejdet med forslag til udmøntning af tværgående reduktionspulje Budgetanalyser og undersøgelser igangsættes Fase 2 (april til juni) I fase 2 arbejder fagudvalgene. Der udarbejdes forslag til budgetbidrag. Brugerorganisationer involveres i denne fase. Det er afgørende, at fagudvalgene i denne fase ikke afleverer et budgetbidrag i ubalance i forhold til den udmeldte ramme. Fasen afsluttes med et minibudgetseminar for Kommunalbestyrelsen. Fase 2 indeholder: Rammeudmelding med opgørelse af fordeling af -/+% til udarbejdelse af reduktionskatalog og udvidelsesforslag Indarbejdelse af eventuelle konsekvenser fra bevillingskontrollen pr Udvalgsbehandling af driftsbudgetrammen Udarbejdelse af reduktionskatalog og driftsudvidelsesønsker Udarbejdelse af evt. driftsinvesteringsforslag, der er i balance over 4 år. Inddragelse af brugerorganisationer og MED organer på udvalgsniveau Kvalificering af betalingsplaner på anlægsprojekter i det eksisterende anlægsbudget Udarbejdelse af akutte anlægsforslag, samt opgørelse af udfordring på eksisterende anlæg i investeringsoversigten Oplæg til udmøntning af tværgående reduktionspulje fremlægges Færdiggørelse af budgetanalyser og øvrige undersøgelser Denne fase indeholder ikke tværgående prioritering. 9

11 I forhold til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering udarbejdes i denne fase et administrativt budgetoplæg. Budgetbidraget behandles først politisk når Økonomiaftalen og forudsætninger heri er kendt. Fase 3 (juli august) Økonomiudvalget behandler status på budget samt det opdaterede budgetforslag incl. regeringsaftalen. I regeringsaftalen indgår følgende elementer der indarbejdes i basisbudgettet Lov og cirkulæreprogrammet, P/L jf. aftaleniveauet Budgetgaranti jf. aftaleniveauet Aktivitetsbestemt medfinansiering jf. aftaleniveauet Forsikrede ledige jf. aftaleniveauet Statsgaranteret indtægtsgrundlag for skatter og tilskud Tekniske korrektioner på baggrund af befolkningsprognosen pr. maj Korrektion for anlægsrammen med baggrund i aftaleniveauet fra Økonomiaftalen Fasen indeholder følgende: Behandling af akutte anlægsforslag, samt opgørelse af udfordring på eksisterende anlæg i investeringsoversigten Behandling af budgetanalyser og øvrige undersøgelser. Økonomiudvalget behandler et opdateret budgetforslag Fremsendelse af låne- og tilskudsansøgninger Afklaring af om der skal søges om evt. skatteændring Dialogmøde med HMU Afklaring af formål og indhold på budgetseminar I denne fase forberedes den tværgående prioritering. Fase 4 (september til oktober) I denne fase afholdes budgetseminar som følges op af arbejdet med at indgå et budgetforlig. Budgettet vedtages endeligt efter først en budgetbehandling i økonomiudvalget og derefter to behandlinger i byrådet. Fasen indeholder: Vurdering/opgørelse i forhold til faseopdelte proces med KL Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag Forhandlinger om budgetforlig udarbejdelse af budgetforlig. Høring af budgetforslag i HMU, Ældreråd og Handicapråd 1. behandling i Kommunalbestyrelse 10

12 Økonomiudvalget behandler ændringsforslag til budgetforslag herunder forslag fra medlemmer, der ikke er med i et eventuelt budgetforlig. Økonomiudvalget behandler forslag om indtægtssidens forudsætninger selvbudgettering vs. statsgaranti. 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen Takster godkendes inden 1. december Opgavefordeling Opgavefordelingen mellem Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg, Fagudvalg og Direktion er illustreret nedenfor. 11

13 2. Økonomiopfølgning 2018 I forbindelse med økonomiaftalen for 2018, blev det aftalt, at der ikke længere er krav til udarbejdelse og indsendelse af halvårsregnskaber til ministeriet. På den baggrund udarbejdes der ikke et halvårsregnskab i Bevillingskontroller Det anbefales at arbejde med 2 bevillingskontroller, som tidsmæssigt udarbejdes pr. 30/4 og 31/8. Tidsmæssigt placeres de således, at eventuelt korrigerende handlinger kan nå at få en effekt. Den første bevillingskontrol pr udarbejdes på baggrund af regnskabsresultatet for 2017 samt forbruget i de første 4 måneder. Opfølgning og tilpasning skal sikre overholdelse af budget 2018 og sikre nødvendige tiltag i relation til den aktuelle budgetlægning. Den anden bevillingskontrol skal sikre budgetoverholdelse af budget 2018 samt tid til at gennemføre eventuelle korrigerende tiltag som kan sikre budgetoverholdelse for Fagudvalgene har kompetencen til at ændre bevillinger indenfor et politikområde. Fagudvalgene har ansvaret for selv at finde finansiering til eventuelle udfordringer indenfor udvalgets samlede budgetramme. Kompetencen til at behandle omplaceringer mellem politikområder der netto ikke har kassefinansiering dvs. netto 0 bevillinger, besluttes i Økonomiudvalget, hvor sagen stopper. Løbende økonomirapportering i øvrigt Den nuværende proces for løbende økonomirapportering fortsætter i 2018, hvor fagudvalgene modtager Ledelsesinformationsrapporter, der indeholder en månedligstatus på økonomi m.v. Det udarbejdes en evaluering herpå i 2018, i forhold til at lave eventuelle justeringer. 12

14 3. Regnskab 2018 Regnskabsprocessen forudsættes uændret i forhold til tidligere år med en supplementsperiode frem til 15. januar Regnskab udarbejdes i perioden januar marts måned. Årsberetningen m.m. behandles i Kommunalbestyrelsen i marts måned. Der udarbejdes en særskilt tidsplan for regnskabsafslutningen i efteråret

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X 132. Rammeudmelding budget 2019-2022 Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen Forventet behandlingsforløb DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X Øvrige sagsbehandlere: - Thomas

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Procedure- og tidsplan for

Procedure- og tidsplan for Procedure- og tidsplan for budget 2013 og overslagsårene 2014-16 21. marts 2012 Indledning Udgangspunktet for procedure- og tidsplanen er budgetforliget for 2012 som er indgået af et flertal i byrådet,

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere