Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 01.11.2014"

Transkript

1 Betingelser for forsikring i tilknytning til Pr

2 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER Fortrydelsesret Hvordan fortryder du? Præmiens betaling ssummer, selvricisi m.v Ændringer af forsikringsbetingelser Forsikringens varighed og opsigelse Forhold i skadetilfælde Krav mod tredjemand Forsikring i andet selskab og forsikring for samme interesse Fortsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse og lignende Krigs-, jordskælvs- og atomskade Klager Lovgivning Tilsyn og garantifond Forsikringsperiode Definitioner Forsikringsdækninger for korttyper Ikrafttræden Ferieboligsikring Forsinket fremmøde på hele rejsen Eftersøgning og redning Evakuering og ufrivilligt ophold Krisehjælp Tandbehandling, fysioterapi eller kiropraktik Bagageforsinkelse af selvrisiko Sikkerhedsstillelse Ansvar for skade på lejet feriebolig Skiferie erstatningsrejse inkl. dækning for forsinket skiudstyr Afbestillingsforsikring Privatansvarsforsikring Retshjælp Bagage bortkommet/stjålet Flyforsinkelse og forbindelse FORLÆNGET REKLAMATIONSRET ÅRSREJSEFORSIKRING BILLETAFBESTILLING speriode/omfattede rejser Sikrede personer Geografisk område Medicinsk forhåndsvurdering ved kronisk eller eksisterende sygdom Maksimal erstatning pr. rejse Generelle undtagelser Sikredes deltagelse i forskellige aktiviteter Øvrige undtagelser soversigt Årsrejseforsikring Rejseulykke Sygdom, tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport Hjemkaldelse Tilkaldelse Sygeledsagelse Erstatningsrejse KØBSFORSIKRING ID-TYVERI

3 Fællesbetingelser Forsikringerne er gældende i tilknytning til, der udstedes af PenSam Bank A/S. Forsikringerne tegnes i PenSam Forsikring A/S på nedenstående betingelser. FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelserne gælder for: 1. Årsrejseforsikring 2. Forlænget reklamationsret 3. Billetafbestilling 4. Købsforsikring 5. ID-Tyveri 1. FORTRYDELSESFRIST PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej Farum 3. PRÆMIENS BETALING Betaling for forsikringerne er indeholdt i kortgebyret for, der opkræves af PenSam Bank i henhold til Kortbestemmelser for. 4. DÆKNINGSSUMMER, SELVRISICI M.V Hvis der er selvrisiko på forsikringerne, fremgår dette af betingelserne. I modsat fald er der ingen selvrisiko Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag Gebyrer, dækningssummer og selvrisiko indeksreguleres ikke, medmindre andet er anført i selve betingelserne En indeksregulering sker i takt med ændringen i det lønindeks for den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør Hvis udgivelsen af dette lønindeks ophører, kan PenSam Forsikring fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 2. HVORDAN FORTRYDER DU? 2.1. Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette PenSam Forsikring om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: 4.5. Stempelafgiften eller den til enhver tid gældende afgift for skadesforsikring samt andre udgifter er omfattet af kortgebyret, og opkræves ikke særskilt. 5. ÆNDRINGER AF FORSIKRINGSBETINGELSER 5.1. Såfremt PenSam Forsikring ønsker at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne ud over de ændringer, der følger af punkt 4, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode med respekt for det i punkt 6 angivne varsel. 3

4 FÆLLESBETINGELSER 6. FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE 6.1. Forsikringerne er tegnet for en 1-årig periode og er fortløbende, indtil den af en af PenSam Forsikring skriftligt opsiges med mindst 3 måneders varsel til en hovedforfaldsdag pr , dog tidligst et år efter forsikringernes ikrafttræden Du er berettiget til at opsige forsikringerne uden varsel Simpelt tyveri, ran, røveri eller indbrud skal straks anmeldes til det lokale politi. Er sådan skade sket i udlandet, skal skriftlig bekræftelse fra det stedlige udenlandske politi vedlægges skadeanmeldelsen til PenSam Forsikring Ved tyveri i offentligt befordringsmiddel eller offentligt lokale, skole, hotel eller lignende skal tyveriet hurtigst muligt anmeldes til politi og så vidt muligt til den ansvarshavende på stedet Mod betaling af gebyr kan forsikringerne opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned Ved anmeldelse af tyveriskade må du sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes. 7. FORHOLD I SKADETILFÆLDE 7.1. Når skaden er sket Hjælpen er lige ved hånden med en forsikring i tilknytning til hos PenSam Forsikring og med SOS International A/S som alarmcentral Du skal efter bedste evne afværge eller begrænse skaden og drage omsorg for, at det forsikrede beskyttes mod videre skade. PenSam Forsikring har ret til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. Udbedring af skaden må ikke finde sted, forinden PenSam Forsikring har givet sit samtykke. Både dig (kortholder) og din medrejsende familie er sikret en hurtig og en effektiv hjælp på stedet, uanset hvor du er. Det eneste, du skal gøre, er at ringe til SOS International A/S, når du har brug for hjælpen. SOS International A/S Alarmcentral Nitivej 6, DK 2000 Frederiksberg Telefon Enhver skade skal straks anmeldes til SOS. Anmeldelse kan ske telefonisk på hverdage mellem kl og kl på telefon Beskadigede genstande må ikke bortskaffes, før skadeopgørelsen er endeligt afsluttet, medmindre beskadigelsen på anden måde dokumenteres, fx ved fotos Du skal snarest muligt levere en fortegnelse til PenSam Forsikring indeholdende så fyldige oplysninger som muligt over det skaderamte samt, hvis PenSam Forsikring forlanger det, en fortegnelse over ikke-skaderamte genstande Hvis du i væsentlig grad misligholder de påbud og pligter, der påhviler denne ifølge forsikringsbetingelser eller andre vilkår, og derved forvolder skade eller forværrer en allerede opstået skade, vil retten til erstatning helt eller delvist kunne bortfalde. Du kan foretage en skriftlig anmeldelse og udskrive en skadeanmeldelse på Hvis du svigagtigt opgiver eller fortier en omstændighed, der er af betydning for bedømmelsen af PenSam Forsikring's ansvar, kan retten 4

5 FÆLLESBETINGELSER til erstatning bortfalde helt eller delvist. Dette gælder også, når den handling, der medfører fortabelse eller nedsættelse af erstatningen, skyldes din samlevende ægtefælle eller andre personer i bofællesskab, der kan ligestilles hermed. 8. KRAV MOD TREDJEMAND Såfremt sikrede kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder PenSam Forsikring i dennes ret og kan gøre krav gældende mod 3. mand. 9. FORSIKRING I ANDET SELSKAB Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold i nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. Er der tegnet forsikring for samme interesse i samme eller et andet selskab, ydes der alene erstatning til dækning af det lidte tab i henhold til reglerne i lov om forsikringsaftaler. ansvar for skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer Ligeledes undtages skade eller udbredelse af sådan skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktorer og radioaktivt nedfald, hvad enten skaden indtræder i krigs- eller i fredstid. Skade, som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssig og ikke står i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Dog henvises til Årsrejseforsikringen punkt 19 "Evakuering og ufrivilligt ophold". 12. KLAGER Er der opstået uoverensstemmelse mellem dig og PenSam Forsikring om forsikringerne, skal du altid først klage til PenSam Forsikring. Du kan kræve, at sagen bliver forelagt for bestyrelsen i PenSam Forsikring. 10. FORSÆT, GROV UAGTSOMHED, SELV- FORSKYLDT BERUSELSE OG LIGNENDE Forsikringerne dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: PenSam Forsikring er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager over forsikringerne. Du kan hente klageskemaet på ankenævnets hjemmeside eller få det ved at kontakte PenSam Forsikring. a. sikredes forsæt. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand og tilregnelighed b. sikredes grove uagtsomhed c. sikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer, herunder medicinmisbrug Du kan også søge en uoverensstemmelse løst ved domstolene efter dansk ret Du kan finde hjælp til at klage i PenSam's klagevejledning, som du kan få tilsendt, eller finde på hjemmesiden KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADE Undtaget fra forsikringerne er skade eller 13. LOVGIVNING For forsikringerne gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. 5

6 FÆLLESBETINGELSER 14. TILSYN OG GARANTIFOND 16. DEFINITIONER PenSam Forsikring er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf , og er tilsluttet garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Et aktivt er et (Classic med forsikring, Gold eller Platinum), som sikrede har aktiveret i henhold til PenSam Bank's medfølgende instruktioner. 15. FORSIKRINGSPERIODE Forsikringerne dækker, så længe sikrede er indehaver af et aktivt (Classic med forsikring, Gold eller Platinum) udstedt af PenSam Bank, og ophører automatisk, når/såfremt sikrede ikke har et aktivt kort. er ikke længere aktivt, hvis kortet er spærret af sikrede selv, og der ikke samtidigt bestilles og udstedes et nyt af PenSam Bank, eller såfremt kortet spærres af PenSam Bank. Der henvises til Kortbestemmelser for. 17. FORSIKRINGSDÆKNINGER FOR KORTTYPER Neden for fremgår hvilke forsikringer, der er knyttet til de enkelte typer (Classic med forsikring, Gold eller Platinum): Afsnit Classic Gold Platinium Årsrejseforsikring 1 Ej dækket Dækket Dækket Forlænget reklamationsret 2 Dækket Dækket Dækket Billetafbestilling 3 Dækket Dækket Dækket Købsforsikring 4 Dækket Dækket Dækket ID-tyveri 5 Dækket Dækket Dækket 18. IKRAFTTRÆDEN Betingelserne er gældende fra , dog tidligst samtidig med, at den sikredes Master- Card (Classic med forsikring, Gold eller Platinum) aktiveres. 6

7 Årsrejseforsikring 1. ÅRSREJSEFORSIKRING FOR VERDEN. speriode/omfattede rejser Det er en betingelse for dækningen, at: 1.1. Fly- og pakkerejser skal være betalt med PenSam Bank for at forsikringerne er gældende Flyrejser til/fra/mellem rejsedestinationer skal være betalt med et PenSam Bank Med "pakkerejser" menes et rejsearrangement, som købes samlet, og som består af transport, indkvartering m.v Benyttes luftfartselskabernes bonusrejser, skal skatter og afgifter være betalt med et PenSam Bank For tilknyttede ydelser til rejsen, herunder arrangementer, udflugter, billeje m.v. skal disse være betalt med PenSam Bank For øvrige rejser er der intet krav til, at rejsen skal betales med et PenSam Bank. en ophører for hver enkelt rejse ved sikredes hjemkomst til bopæl I de lande, hvor det blå EU-sygesikringskort gælder, er forsikringstageren/de sikrede personer forpligtet til at gøre brug af kortet, i det omfang det er muligt. 2. SIKREDE PERSONER 2.1. Sikrede er enhver indehaver af et aktivt PenSam Bank til privat og personligt brug udstedt af PenSam Bank A/S samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever. Kortindehavers ægtefælle/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortindehaveren: Kortindehavers og ægtefælle/samlevers børn/delebørn/plejebørn under 18 år dækkes Kortindehavers og ægtefælle/samlevers børn/delebørn/plejebørn mellem 18 og 21 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortindehaver. Forsikringen dækker de samme rejser som det blå EU-sygesikringskort. Det betyder, at forsikringen dækker: 1.7. Private ferierejser i hele verden af op til 60 dages varighed. Det vil sige, hvis rejsen varer længere end 60 dage, bortfalder den del af perioden, der varer mere end 60 dage Studierejser i udlandet af op til 60 dages varighed, når sikrede ikke er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor sikrede forlader sin bopæl for at begynde sin rejse For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregistret på sikredes adresse og alle være i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort De pågældende personer nævnt i punkt og (børn/delebørn/plejebørn) må hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig Forsikringen dækker indehavere af PenSam Bank med bopæl i Danmark og Norden (det vil sige Sverige, Norge og Finland) i det følgende kaldet "bopælslandet" for sikrede). 7

8 3. GEOGRAFISK OMRÅDE Forsikringen dækker i hele verden med undtagelse af rejser i eget bopælsland. For udgifter vedrørende behandling af sygdom/ tilskadekomst i EU/EØS-lande/Schweitz henvises til det blå EU-sygesikringskort, hvor dette er gældende Ved krigsudbrud efter indrejse i et område dækker forsikringen ikke udgifter, der kan henføres til skade der er opstået efter, at myndighederne har tilrådet, at man forlader landet, og i et hvert tilfælde ikke senere end 14 dage efter krigsudbruddet. 7. SIKREDES DELTAGELSE I FORSKELLIGE AKTIVITETER 4. MEDICINSK FORHÅNDSVURDERING VED KRONISK ELLER EKSISTERENDE SYGDOM 7.1. Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: Ved kronisk eller eksisterende sygdom er der mulighed for at få en medicinsk forhåndsvurdering inden afrejse. Såfremt der ikke er indhentet medicinsk forhåndsvurdering inden afrejsen, kan udgifter, der kan henføres til den kroniske eller eksisterende sygdom være undtaget dækning. Ved kronisk eller eksisterende sygdom, kontakt da SOS International A/S for en forhåndsvurdering. 5. MAKSIMAL ERSTATNING PR. SIKREDE Besiddelse af to eller flere udstedt af PenSam Bank kan aldrig forpligte PenSam Forsikring til at udbetale erstatning mere end én gang for samme skade. 6. GENERELLE UNDTAGELSER 6.1. Forsikringen dækker ikke: Rejser, som de danske myndigheder fraråder Slagsmål Overtrædelse af straffeloven (dansk og udenlandsk) Sikredes deltagelse eller træning i: a. Professionel sport, dvs. hvor sporten er sikredes hovederhverv b. Bjergbestigning, bjergklatring c. Ekspeditioner (f.eks. rejser til uberørte eller ukendte områder), storvildtjagt, udforskning af grotter og huler d. Faldskærmsudspring, bungy jumping, parasailing, paragliding, hanggliding eller lignende e. Dykning ved anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr. Dog dækkes sikredes deltagelse i almindelig snorkling f. Hestevæddeløb og motorløb af enhver art g. Boksning, karate, brydning, fægtning og anden kampsport samt farlig sport Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder private personer at rejse til. Herunder områder med f.eks. krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder etc. Ligeledes omfatter forsikringen ikke sikredes aktive deltagelse i krig, oprør eller lignende Strejker, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed Flyvning med sikrede som pilot eller copilot, ballonfart og svæveflyvning. 8. ØVRIGE UNDTAGELSER 8.1. Forsikringen dækker ikke: 8

9 Udgifter/ekstraudgifter, der er en følge af, at sikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere Udgifter/ekstraudgifter, der er en følge af, at sikrede modsætter sig eller ikke følger anvisninger givet af PenSam Forsikring's læge, den behandlende læge eller en læge på vegne af det blå EU-sygesikringskort Skade som følge af atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald Udgifter til behandling hos psykolog, med mindre der er tale om akut krisehjælp Udgifter til behandling hos naturlæge, naturmedicin samt andre alternative behandlingsformer Udgifter til behandling af sygdomme og lidelser, der er opstået forud for forsikringens ikrafttræden samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser, såfremt der ikke er indhentet medicinsk forhåndstilsagn inden afrejse, jf. punkt Udgifter til behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen. 9

10 9. DÆKNINGSOVERSIGT ÅRSREJSEFORSIKRING Afsnit Classic Gold Platinium Rejseulykke 10 Ej dækket Dækket Dækket Sygdom og hjemtransport 11 Ej dækket Dækket Dækket Hjemkaldelse 12 Ej dækket Dækket Dækket Tilkaldelse 13 Ej dækket Dækket Dækket Sygeledsagelse 14 Ej dækket Dækket Dækket Erstatningsrejse 15 Ej dækket Dækket Dækket Ferieboligsikring 16 Ej dækket Dækket Dækket Forsinket fremmøde 17 Ej dækket Dækket Dækket Eftersøgning og redning 18 Ej dækket Dækket Dækket Evakuering og ufrivilligt ophold 19 Ej dækket Dækket Dækket Krisehjælp 20 Ej dækket Dækket Dækket Tandbehandling/fysioterapi eller kiropraktik 21 Ej dækket Dækket Dækket Bagageforsinkelse 22 Ej dækket Dækket Dækket af selvrisiko 23 Ej dækket Dækket Dækket Sikkerhedsstillelse 24 Ej dækket Dækket Dækket Ansvar for skade på lejet feriebolig 25 Ej dækket Dækket Dækket Skiferie erstatningsrejse inkl. dækning for forsinket skiudstyr 26 Ej dækket Dækket Dækket Afbestillingsforsikring 27 Ej dækket Dækket Dækket Privat ansvarsforsikring 28 Ej dækket Dækket Dækket Retshjælp 29 Ej dækket Dækket Dækket Bagage bortkommet/stjålet 30 Ej dækket Dækket Dækket Flyforsinkelse og forbindelse 31 Ej dækket Dækket Dækket 10. REJSEULYKKE Classic Gold Platinium Rejseulykke Ej dækket Dækket Dækket Ved dødsfald Ej dækket kr kr. Ved dødsfald under 18 år Ej dækket kr kr. Maksimalt ved varigt mén Ej dækket kr kr. Maksimalt ved tandskade Ej dækket kr kr. Forsikringen dækker ved dødsfald eller medicinsk invaliditet som følge af ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 10

11 10.1. Erstatning Undtagelser Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når et ulykkestilfælde har medført døden inden 1 år fra skadedatoen. Ved død udbetales de summer, som fremgår ovennævnte skema. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt invaliditetserstatning, fratrækkes dette beløb dødsfaldsudbetalingen Når et ulykkestilfælde har medført en varig medicinsk invaliditet på mindst 5 %, og tilstanden er stationær, udbetales invaliditetserstatning. Erstatningen udbetales senest 3 år fra skadedatoen. Er tilstanden på dette tidspunkt ikke stationær, fastsættes erstatningen på grundlag af tilstanden på dette tidspunkt Forsikringssummen udgør det i ovenstående skema nævnte beløb. Erstatningen udbetales med den del af forsikringssummen, der svarer til invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditet. Grundlaget for fastsættelsen sker ud fra Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Den medicinske invaliditet fastsættes uden hensyntagen til forsikredes erhverv Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100 % En invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Invaliditetsgraden vil derfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan bestående invaliditet. Undtaget fra rejseulykkesforsikringen er: Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde for tab af erhvervsevne, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling Personskade som følge af smitte med bakterier eller virus, eller andre mikroorganismer samt forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) Enhver udgift til efterbehandling af en tandskade betalt af PenSam Forsikring Behandling af en akut, på rejsen opstået tandskade som følge af et ulykkestilfælde dækkes med op til det i ovenstående skema nævnte beløb. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 11

12 11. SYGDOM/TILSKADEKOMST, DØDSFALD OG HJEMTRANSPORT Classic Gold Platinium Maksimal dækning pr. person Ej dækket kr. pr. person pr. rejse kr. pr. person pr. rejse Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom, dødsfald eller tilskadekomst opstået på rejsen Forsikringen dækker fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt samt eventuel behandling af det for tidligt fødte barn Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: a. Behandling hos læge autoriseret i det pågældende land og lægeordineret medicin. b. Lægeordineret ophold og behandling på et hospital, medmindre andet er aftalt med SOS's læge. c. Behandling i forbindelse med graviditet og fødsel i indtil 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. d. Behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. e. Hotelophold samt fortæring, dersom behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant. f. Hotelophold samt fortæring efter endt hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den planlagte rejserute kan find sted. g. Transport med lægeordineret ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet. h. Sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted. i. Transport til bopælslandet med almindelig transportmiddel, ambulance eller ambulancefly. SOS vælger transportmåden og formidler hjemtransporten. j. Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede i henhold til planlagte rejserute skulle befinde sig. k. Transport til bopælslandet ved død. l. Hjemtransport af sikredes bil til bopælslandet, hvis sikrede må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver hjemtransporteret efter punkt og Hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemrejse, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket. m. Egenbetaling vedrørende punkt a-l, herunder brug af det blå EU-sygesikringskort Behandling, undersøgelse, lægehjælp m.v., jf skal foregå på et offentligt behandlingssted, medmindre SOS forudgående godkender, at behandlingen finder sted på et privat behandlingssted, når behandling, undersøgelse, lægehjælp m.v. sker indenfor området, hvor det blå EU-sygesikringskort dækker Behandling, undersøgelse, lægehjælp mv., jf kan foregå på et offentligt eller privat behandlingssted efter eget valg, når behandling, undersøgelse, lægehjælp m.v. sker i resten af verden. 12

13 11.3. Undtaget Forsikringen dækker ikke: Udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der indenfor de sidste 6 måneder før afrejsen har medført: a. Hospitalsindlæggelse b. Vurdering/behandling hos læge, som ikke er led i almindeligt kontrolbesøg c. Ændret medicinering Ved rejser indenfor det område, som er dækket af et blå EU-sygesikringskort gælder der en karenstid på 2 måneder frem for de ovennævnte 6 måneder. Jf. dog punkt 4 og Udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis sikrede: a. Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret. b. Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling. c. Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling. d. Er udeblevet fra aftale/kontrolbesøg inden for de sidste 6 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg Udgifter til kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret Udgifter til et før afrejsen kendt behandlingsbehov Udgifter til behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet Udgifter til rekreations-, kur- eller skønhedsophold Udgifter til behandling og hospitalsindlæggelse, når SOS's læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til sikrede er kommet hjem til bopælslandet Udgifter til behandling, der skyldes, at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller SOS's læges anvisninger Udgifter til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler Udgifter til kosmetiske indgreb Udgifter til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS's læge har besluttet, at der skal ske hjemtransport Udgifter til transport, som ikke er godkendt af SOS Udgifter til transport som følge af sikredes frygt for smittefare Udgifter til hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende i bilen kan køre den hjem til bopælslandet Udgifter til sygdom og tilskadekomst ved rejser i Europa, idet der henvises til det blå EU-sygesikringskort, jf. punkt 3. Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 6 til og med samt Fællesbetingelsernes punkt

14 11.4. Dokumentation Journal fra behandlende læge i bopælslandet Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter, egenbetaling m.v Erstatningssummer Der henvises til skemaet ovenfor. 12. HJEMKALDELSE Classic Gold Platinium Maksimal dækning - Rimelige og nødvendige udgifter Ej dækket Dækket Dækket Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis sikrede må afbryde rejsen og rejse hjem før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår: Akut sygdom eller tilskadekomst blandt sikredes ægtefælle, samlever (skal have samme folkeregisteradresse som sikrede), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende i bopælslandet, der af behandlende læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn Livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt sikredes ægtefælle, samlever (skal have samme folkeregisteradresse som sikrede), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder Omfattende brand, storm, oversvømmelse, indbrud, bedrageri eller konkurs i sikredes hjem/ virksomhed. Årsagen til hjemkaldelsen skal af væsentlige økonomiske årsager kræve sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Ekstra rejseomkostninger i forbindelse med hjemrejse til sikredes bopæl, dog maks. økonomiklasse Ekstra rejseomkostninger i forbindelse med hjemrejse for sikredes egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse Udgifter til hjemtransport af sikredes bil til bopælslandet, hvis sikrede må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver kaldt hjem. Hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemrejse, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket Undtaget Forsikringen dækker ikke: Udgifter til hjemkaldelse, hvis sikrede kommer hjem mindre end 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. Det er en forudsætning, at 14

15 betingelserne i punkt til og med er opfyldt på hjemrejsetidspunktet Kopi af lægejournal ved sygdom eller tilskadekomst Udgifter til hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende i bilen kan køre den hjem til bopælen Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 6 til og med samt Fællesbetingelsernes punkt Kopi af dødsattest ved dødsfald Kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri Original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter Dokumentation Original flybillet eller rejsebevis Erstatning Der henvises til skemaet ovenfor samt til punkt TILKALDELSE Classic Gold Platinium Maksimalt dækket Ej dækket 2 personer 2 personer Nødvendige udgifter til transport fra bopælen og ud til sikrede og retur Ej dækket Dækket Dækket Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi pr. dag - maksimalt 21 døgn Ej dækket Maksimalt Maksimalt kr kr. pr. person pr. dag pr. person pr. dag Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker op til 2 personer efter eget valg, der bliver tilkaldt fra bopælslandet, hvis sikrede: Akut er blevet alvorligt syg Forsikringen dækker: Rimelige og nødvendige udgifter til transport fra bopælen og ud til sikrede og retur til bopælen for de tilkaldte - maks. økonomiklasse Er kommet alvorligt til skade, og som behandlende læge vurderer vil medføre hospitalsindlæggelse i mere end 3 døgn Er død. Det er en betingelse, at tilkaldelsen er aftalt med SOS, og at SOS vurderer, at sikrede skal opholde sig på hospitalet i mindst 3 døgn Hvilke udgifter dækker forsikringen? Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi - maks. kr pr. person pr. dag i maks. 21 dage. Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring Undtaget Forsikringen dækker ikke: 15

16 Udgifter til tilkaldelse i tilfælde, hvor en sikret over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. punkt 14. Sygeledsagelse Dokumentation Original flybillet eller rejsebevis Hvis sikrede skal hjemtransporteres indenfor 3 døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital. Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 6.0 til og med samt Fællesbetingelsernes punkt Original dokumentation for transport, kost og logi Erstatningssummer Der henvises til skemaet ovenfor. 14. SYGELEDSAGELSE Classic Gold Platinium Maksimalt dækket Ej dækket 1 person 1 person Nødvendige ekstraudgifter til hjemrejsen til Ej dækket Dækket Dækket bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi pr. dag - maks. 21 døgn Ej dækket Maksimalt kr. pr. person pr. dag Maksimalt kr. pr. person pr. dag Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis 1 sygeledsager efter eget valg bliver hos sikrede eller ledsager sikrede, når denne: Akut er blevet alvorligt syg Er kommet alvorligt til skade, og som behandlende læge vurderer vil medføre indlæggelse i mere end 3 døgn eller kræver hjemtransport Er død. Sikredes egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år er ligeledes berettiget til at blive hos sikrede eller ledsage denne hjem. Det er en betingelse, at sygeledsagelsen er aftalt med SOS, og at hjemtransporten sker ved først mulige afgang Forsikringen dækker: Sygeledsagerens nødvendige ekstraudgifter til hjemrejsen til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute maks. økonomiklasse når sygeledsagelsen er afsluttet enten ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi - maks. kr pr. person pr. dag i maks. 21 dage Udgifter til transport maks. samme transportklasse som sikrede dog ikke ambulancefly i tilfælde, hvor sikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. 16

17 Hvis sygeledsageren ikke selv har købt en rejseforsikring, vil han/hun automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne rejseforsikring Der henvises til de generelle undtagelser punkt 6 til og med samt Fællesbetingelsernes punkt Undtaget Dokumentation Forsikringen dækker ikke: Original flybillet eller rejsebevis. a. Udgifter til sygeledsagelse i de tilfælde, hvor der gøres brug af dækningen for tilkaldelse, jf. punkt 13. Tilkaldelse. Dog kan medforsikrede under 18 år sygeledsage, selv om der gøres brug af tilkaldelse Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for kost og logi Erstatningssummer Der henvises til skemaet ovenfor. 15. ERSTATNINGSREJSE Erstatning for dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen og som ikke kan refunderes Forudbetalte ubenyttede udflugter, arrangementer og lignende, f.eks. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter Classic Gold Platinium Ej dækket Dækket Dækket Ej dækket kr. pr. person kr. pr. person Erstatningsrejse ydes alene til den sikrede/ tilskadekomne eller sygdom, dog ydes der erstatningsrejse til medforsikrede, hvis: a. Sikredes indlæggelse varer mere end halvdelen af rejseperioden, eller hvis b. medforsikrede rejser hjem sammen med sikrede i første halvdel af rejseperioden og ikke rejser retur Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker, hvis den påbegyndte rejse på min. 5 dage bliver ødelagt i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af: a. At sikrede bliver indlagt på hospitalet i mere end halvdelen af ferieperioden på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. b. At den behandlende læge ordinerer sengeleje eller hvile i mere end halvdelen af ferieperioden ved akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst. c. At sikrede bliver transporteret hjem efter aftale med SOS. d. At sikrede bliver kaldt hjem til bopælen som beskrevet i punkt til og med e. At sikrede afbryder sin rejse, fordi sikrede er ledsager som beskrevet i punkt til og med Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Rejser arrangeret igennem rejsearrangør. 17

18 Forsikringen dækker de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren Individuelt arrangerede rejser. Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport Kør-selv rejser i egen bil eller autocamper Forsikringen dækker forudbetalt leje og kørsel med en km-godtgørelse svarende til Statens laveste km-godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. Der ydes en km-godtgørelse svarende til Statens laveste km-godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra bopæl/opholdssted til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Kør-selv rejser i lejet bil eller autocamper Forudbetalte ubenyttede udflugter, arrangementer og lignende, f.eks. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter med maks. kr pr. person. Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes. 16. FERIEBOLIGSIKRING Classic Gold Platinium pr. uge Ej dækket Maksimalt kr. pr. uge Maksimalt kr. pr. uge pr. rejse Ej dækket Maksimalt kr. pr. rejse Maksimalt kr. pr. rejse Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Hvis der må lejes en anden tilsvarende feriebolig, fordi den bestilte og betalte feriebolig ikke kan benyttes. Som feriebolig dækkes også bestilt og betalt autocamper, mobil-home, campingvogn, båd eller telt. Det er en betingelse, at ferieboligen ikke kan benyttes som følge af: a. Brandskade. b. Vandskade. c. Tyveriskade. d. Oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer Hvilke udgifter dækker forsikringen? Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede ekstraudgifter til leje af en tilsvarende feriebolig Undtaget en træder kun i kraft, såfremt rejsearrangøren ikke er forpligtet til at anvise anden feriebolig. Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 6 til og med samt Fællesbetingelsernes punkt Dokumentation

19 Original dokumentation for leje af den bestilte feriebolig Original dokumentation for ekstraudgiften til leje af tilsvarende feriebolig Original dokumentation for, at ferieboligen ikke kan benyttes Erstatningssummer Erstatningen kan udgøre maks. kr pr. uge og i alt maks. kr pr. rejse. 17. FORSINKET FREMMØDE PÅ HELE REJSEN Nødvendige ekstraudgifter til transport for at kunne indhente den fastlagte rejserute Rimelige udgifter til kost og logi Classic Gold Platinium Ej dækket Dækket Dækket Ej dækket Maksimalt kr. pr. person pr. dag Maksimalt kr. pr. person pr. dag Maksimal dækning i alt for transport samt kost og logi Ej dækket Maksimalt kr. pr. person Maksimalt kr. pr. person Hvilket skadetilfælde dækker forsikringen? Undtaget Forsikringen dækker: Forsikringen dækker ikke: Hvis sikrede - uden egen skyld og uden at have kunnet forudse det - møder for sent op til offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund skal indhente sin rejserute. Benyttes eget transportmiddel frem til afrejsestedet i bopælslandet, er det en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. a. I forbindelse med flyskift, hvor der ikke har været indlagt den officielle min. transfertid, dvs. den tid, luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller som nødvendig ved flyskift. Er sikrede ikke tjekket igennem til slutdestinationen, skal der lægges en time til den officielle transfertid. b. Såfremt sikrede kommer for sent til en flyafgang, hvor tjek-ind er sket rettidigt. Det er en betingelse for dækning, at billetten er bestilt og betalt med PenSam Bank senest 24 timer før afgang. Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser i punkt 6 til og med samt Fællesbetingelsernes punkt Hvilke udgifter dækker forsikringen? Dokumentation Forsikringen dækker: Original flybillet eller rejsebevis. a. Nødvendige ekstraudgifter til transport for at kunne indhente den fastlagte rejserute, maks. samme klasse som den oprindelige udrejse. b. Rimelige udgifter til kost og logi - maks. kr pr. person pr. dag Original dokumentation for forsinkelsen Originale bilag for ekstraudgifter til transport, kost og logi Erstatningssummer Der henvises til oversigten ovenfor. 19

20 18. EFTERSØGNING OG REDNING Classic Gold Platinium Pr. sikrede person Ej dækket kr. pr. sikrede person kr. pr. sikrede person Maksimal dækning Ej dækket kr. pr. begivenhed kr. pr. begivenhed Selvrisiko Ej dækket 10 % af de samlede udgifter pr. skade - dog min kr. 10 % af de samlede udgifter pr. skade - dog min kr Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke: Hvis sikrede hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/eller ulønnet med den slags opgaver Hvis igangsættelse af eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium Hvis sikrede inden for 120 timer er blevet set Hvis de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden en eftersøgning iværksættes Udgifter til eftersøgning i forbindelse med kidnapning og kapring Udgifter til eftersøgning og redning nord for Polarcirklen eller på Sydpolen Udgifter til eftersøgning igangsat af pårørende, fordi sikrede har undladt at fortælle de pårørende, hvor sikrede opholder sig, eller fordi familien ønsker kontakt med sikrede. Samtlige ovennævnte kriterier skal være opfyldt Hvilke udgifter dækker forsikringen? I tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker udgifter til eftersøgning og redning, såfremt der ikke var tegnet forsikring herfor Forsikringen dækker: a. Nødvendige udgifter til eftersøgning af sikrede i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet set. b. Nødvendige udgifter til redning/afhentning af sikrede, når sikredes opholdssted er blevet fastlagt. Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt 6 til og med samt Fællesbetingelsernes punkt Dokumentation Der skal indsendes dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet. Samtidig skal SOS have adgang til alle informationer, der kan belyse sagen Undtaget Erstatningssummer Der henvises til oversigten ovenfor. 20

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 1. januar 2016

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard. Pr. 1. januar 2016 Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard Pr. 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse FÆLLESBETINGELSER... 3 1. Fortrydelsesret... 3 2. Hvordan fortryder du?... 3 3. Præmiens betaling... 3 4.

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard

Betingelser for forsikring i tilknytning til MasterCard Betingelser for forsikring i tilknytning til Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser 1. Fortrydelsesfrist 6 2. Hvordan fortryder du? 6 3. Præmiens

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR REJSEFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Rejseforsikringen er et tillæg til familieforsikringen.

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for Rejseforsikring. Gældende fra 1. januar 2017

Betingelser for Rejseforsikring. Gældende fra 1. januar 2017 Betingelser for Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes. Pkt. 1 3.... 3 1. Forsikringstageren... 3 2. Dækningsperiode/Omfattede Rejser... 3 3. Geografisk område...

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark DF20384-2 Oktober 2015 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere