* UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender /0432(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet (COM(2011)0881 C7-0017/ /0432(CNS)) Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Ordfører: Edit Bauer PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_CNS_art55am Tegnforklaring * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) (Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt) til et udkast til retsakt I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...]. PE v /31 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...30 PR\ doc 3/31 PE v01-00

4 PE v /31 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Rådets direktiv om konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet (COM(2011)0881 C7-0017/ /0432(CNS)) (Særlig lovgivningsprocedure høring) Europa-Parlamentet, der henviser til til Rådet (COM(2011)0881), der henviser til artikel 23 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0017/2012), der henviser til forretningsordenens artikel 55, der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2012), 1. godkender som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre i væsentlig grad; 5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 Betragtning 6 a (ny) (6a) I henhold til artikel 35 i traktaten om Den Europæiske Union samarbejder medlemsstaternes diplomatiske og konsulære missioner og EUdelegationerne i tredjelande og bidrager til iværksættelsen af unionsborgernes ret til beskyttelse på tredjelandes område. PR\ doc 5/31 PE v01-00

6 2 Betragtning 7 (7) Et effektivt samarbejde og en effektiv koordination er nødvendig for de unionsborgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, og som har brug for beskyttelse i tredjelande. Den bistående medlemsstat i et tredjeland, og den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger, vil måske skulle arbejde tæt sammen. Lokalt konsulært samarbejde kan være mere vanskeligt for unionsborgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, da det forudsætter samarbejde med myndigheder, som ikke er repræsenteret på stedet. Der bør indføres faste rammer for at udfylde det hul, som opstår som følge af den manglende tilstedeværelse af en ambassade eller et konsulat fra den medlemsstat, hvori unionsborgeren er statsborger. (7) Et effektivt samarbejde og en effektiv koordination er nødvendig for de unionsborgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, og som har brug for beskyttelse i tredjelande. Den bistående medlemsstat og EU-delegationen i et tredjeland, og den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger bør arbejde tæt sammen. 3 Betragtning 7 a (ny) (7a) Lokalt konsulært samarbejde kan være mere vanskeligt for unionsborgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, da det forudsætter samarbejde med myndigheder, som ikke er repræsenteret på stedet. Der bør indføres faste rammer for at udfylde det hul, som opstår som følge af den manglende tilstedeværelse af PE v /31 PR\ doc

7 en ambassade eller et konsulat fra den medlemsstat, hvori unionsborgeren er statsborger. I det lokale konsulære samarbejde bør man være behørigt opmærksom på borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, ved f.eks. at indhente relevante kontaktoplysninger om medlemsstaternes regionale ambassader og konsulater. 4 Betragtning 7 b (ny) (7b) Kommissionen bør etablere praktiske retningslinjer med henblik på at forbedre den konsulære beskyttelse særlig med hensyn til situationen for borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret. 5 Betragtning 9 (9) I overensstemmelse med retten til respekt for privatlivet og familielivet, som anerkendes i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder, bør den bistående medlemsstat yde beskyttelse til unionsborgeres familiemedlemmer fra tredjelande på samme vilkår som dens egne statsborgeres familiemedlemmer fra tredjelande. Enhver definition af familiemedlemmer bør være (9) I overensstemmelse med retten til respekt for privatlivet og familielivet, som anerkendes i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder, bør den bistående medlemsstat yde beskyttelse til unionsborgeres familiemedlemmer fra tredjelande på samme vilkår som dens egne statsborgeres familiemedlemmer fra tredjelande, under hensyntagen til at det ikke er sikkert, at PR\ doc 7/31 PE v01-00

8 inspireret af artikel 2 og 3 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Det er ikke sikkert, at medlemsstaterne kan yde alle former for konsulær beskyttelse til familiemedlemmer fra tredjelande, navnlig kan de ikke udstede nødpas. I overensstemmelse med artikel 24 i chartret bør hensynet til barnets tarv, jf. FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder, komme i første række. medlemsstaterne kan yde alle former for konsulær beskyttelse til familiemedlemmer fra tredjelande, f.eks. nødpas. I overensstemmelse med artikel 24 i chartret bør hensynet til barnets tarv, jf. FNkonventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder, komme i første række. 6 Betragtning 10 (10) Unionsborgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, bør frit kunne vælge, hvilken ambassade eller hvilket konsulat de vil søge konsulær beskyttelse hos. Medlemsstaterne bør kunne indføre ordninger om opgavedeling. Sådanne ordninger bør være gennemsigtig for borgeren og bør ikke stå i vejen for effektiv konsulær beskyttelse. Eventuelle ordninger skal meddeles Kommissionen og offentliggøres på dens dertil indrettede websted. (10) Unionsborgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, bør frit kunne vælge, hvilken ambassade eller hvilket konsulat de vil søge konsulær beskyttelse hos. Medlemsstaterne bør kunne indføre ordninger om opgavedeling. Sådanne ordninger bør være gennemsigtig for borgeren og bør ikke stå i vejen for effektiv konsulær beskyttelse. Eventuelle ordninger skal meddeles Kommissionen og offentliggøres på dens dertil indrettede websted såvel som på de pågældende medlemsstaters og Rådets relevante websteder. PE v /31 PR\ doc

9 7 Betragtning 14 a (ny) (14a) Når der gives konsulær beskyttelse i tilfælde af anholdelse eller tilbageholdelse, bør der tages højde for særlige situationer, navnlig når ofre for menneskehandel anholdes eller tilbageholdes for at begå kriminalitet som en direkte konsekvens af, at de er blevet handlet. Borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, kan være i en mere sårbar situation, eftersom de ikke har en direkte repræsentation. 8 Betragtning 15 (15) En forudsætning for, at koordinationen og samarbejdet mellem medlemsstaternes konsulære myndigheder fungerer effektivt, er at få fastlagt de forskellige former for bistand, som ydes i bestemte situationer. Disse former for bistand bør afspejle den fælles praksis mellem medlemsstaterne, jf. dog artikel 23 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at yde beskyttelse på samme vilkår som beskyttelsen af egne statsborgere. (15) En forudsætning for, at koordinationen og samarbejdet mellem medlemsstaternes konsulære myndigheder fungerer effektivt, er at få fastlagt de forskellige former for bistand, som ydes i bestemte situationer. Disse former for bistand bør afspejle den fælles praksis mellem medlemsstaterne, jf. dog artikel 23 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at yde beskyttelse på samme vilkår som beskyttelsen af egne statsborgere. Det bør sikres, at sprogbarriererne overvindes, og at borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, tilbydes tolkning eller anden nødvendig bistand. PR\ doc 9/31 PE v01-00

10 9 Betragtning 18 a (ny) (18a) Medlemsstaterne bør overveje at etablere en "trustfond" til konsulær beskyttelse, hvorfra ambassaden eller konsulatet i den bistående medlemsstat kan få et forskud på udgifterne til at bistå en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, og til hvilken ikkerepræsenterede borgeres medlemsstater bør tilbagebetale det økonomiske forskud. 10 Betragtning 20 (20) Med hensyn til koordination på stedet og i krisesituationer bør kompetencer og de forskellige parters rolle præciseres, således at det sikres, at borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, beskyttes fuldt ud. I det lokale konsulære samarbejde bør man være opmærksom på borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, ved f.eks. at indhente relevante kontaktoplysninger om medlemsstaternes regionale ambassader og konsulater. (20) Med hensyn til koordination i krisesituationer bør kompetencer og de forskellige parters rolle præciseres, således at det sikres, at borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, beskyttes fuldt ud. I tilfælde af krise bør EU-delegationerne sikre den nødvendige koordination mellem medlemsstaterne. EU- Udenrigstjenesten bør for at kunne udfylde sin rolle tildeles de nødvendige finansielle midler, herunder til uddannelse af medlemsstaternes konsulære personale. PE v /31 PR\ doc

11 11 Betragtning 21 (21) I tilfælde af kriser er et godt beredskab og en klar ansvarsfordeling essentiel. Kriseberedskabsplaner bør derfor omfatte borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, og de nationale beredskabsplaner bør være koordinerede. Begrebet "ledende stat" bør videreudvikles i den forbindelse. (21) I tilfælde af kriser er et godt beredskab og en klar ansvarsfordeling essentiel. Kriseberedskabsplaner bør derfor omfatte borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, og de nationale beredskabsplaner bør være koordinerede af EU-Udenrigstjenesten. 12 Betragtning 22 a (ny) (22a) EU-Udenrigstjenesten bør tilrettelægge uddannelse for det konsulære personale med henblik på at lette bistanden til borgerne, herunder borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, som led i forebyggelsen af krisesituationer. 13 Betragtning 25 (25) Dette direktiv bør ikke påvirke mere (25) Dette direktiv bør ikke påvirke mere PR\ doc 11/31 PE v01-00

12 gunstige bestemmelser i national lovgivning, for så vidt som de er forenelige med dette direktiv. gunstige bestemmelser i national lovgivning, for så vidt som de er forenelige med dette direktiv. Dette direktiv bør ikke pålægge medlemsstaterne at tilbyde borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, de former for bistand, som ikke tilbydes deres egne statsborgere. 14 Betragtning 28 a (ny) (28a) Medlemsstaterne bør tilskynde deres egne statsborgere til at registrere sig på udenrigsministeriernes websted, inden de besøger tredjelande, med henblik på at lette deres bistand i tilfælde af behov, navnlig i krisetilfælde. 15 Betragtning 29 a (ny) (29a) Kommissionen bør overveje at etablere en hotline, der er åben døgnet rundt hele ugen, for at gøre det let at få adgang til oplysninger for borgere, der søger konsulær beskyttelse i nødsituationer. PE v /31 PR\ doc

13 16 Artikel 1 Dette direktiv fastlægger de samarbejds- og koordinationsforanstaltninger, der er nødvendige for at fremme udøvelsen af den ret, som unionsborgere har i et tredjeland, hvor den medlemsstat, som de er statsborgere i, ikke er repræsenteret, til at søge beskyttelse hos en anden medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i den pågældende medlemsstat. Dette direktiv fastlægger de samarbejds- og koordinationsforanstaltninger, der er nødvendige for at fremme beskyttelsen af unionsborgere i et tredjeland, hvor den medlemsstat, som de er statsborgere i, ikke er repræsenteret, hos en anden medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i den pågældende medlemsstat og hos EU-delegationen. 17 Artikel 2 stk Enhver borger med statsborgerskab i en EU-medlemsstat, der ikke er repræsenteret ved en diplomatisk eller konsulær myndighed i et tredjeland, herefter "borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret", er berettiget til beskyttelse hos en anden medlemsstats diplomatiske eller konsulære myndigheder på samme vilkår som denne medlemsstats egne statsborgere. 1. Enhver borger med statsborgerskab i en EU-medlemsstat, der ikke er repræsenteret ved en diplomatisk eller konsulær myndighed i et tredjeland, herefter "borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret", beskyttes hos en anden medlemsstats diplomatiske eller konsulære myndigheder på samme vilkår som denne medlemsstats egne statsborgere og hos EU-delegationen. PR\ doc 13/31 PE v01-00

14 18 Artikel 4 stk En medlemsstat kan repræsentere en anden medlemsstat fast, og medlemsstaternes ambassader eller konsulater kan indføre ordninger om opgavedeling, forudsat at en effektiv behandling af anmodninger sikres. Medlemsstaterne underretter Europa- Kommissionen om eventuelle ordninger med henblik på offentliggørelse på dens dertil indrettede websted. 2. En medlemsstat kan repræsentere en anden medlemsstat fast, og medlemsstaternes ambassader eller konsulater kan indføre ordninger om opgavedeling, forudsat at en effektiv behandling af anmodninger sikres. Medlemsstaterne underretter Europa- Kommissionen om eventuelle ordninger med henblik på offentliggørelse på dens dertil indrettede websted og offentliggør ligeledes sådanne oplysninger på deres udenrigsministeriers websteder. 19 Kapitel 2 artikel 5 a (ny) KAPITEL 2 Samarbejde om og koordination af lokal konsulær beskyttelse Artikel 5a Almindeligt princip Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære myndigheder arbejder tæt sammen og koordinerer indsatsen indbyrdes og med Unionen for at sikre beskyttelse af borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, på samme vilkår som for deres egne statsborgere. Når et konsulat eller en ambassade bistår en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, underrettes det nærmeste konsulat eller den nærmeste ambassade PE v /31 PR\ doc

15 Begrundelse Kapitel 2 udvides til at omfatte artikel 6. Kapitlets overskrift ændres. på regionalt plan eller udenrigsministeriet i den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, og samarbejder om at fastsætte passende foranstaltninger. Medlemsstaterne indsender oplysninger om de relevante kontaktpersoner i udenrigsministerierne til EU- Udenrigstjenesten, som løbende ajourfører dem på sit sikrede websted. Denne nye artikel 5a er identisk med artikel 7 i det forslag til direktiv, som den erstatter. Kun ordene: "og samarbejder om at fastsætte passende foranstaltninger", tilføjes. 20 Artikel 6 stk. 2 indledning 2. Den i stk. 1 omhandlede beskyttelse omfatter bistand, hvis der er tale om 2. Den i stk. 1 omhandlede beskyttelse omfatter bistand, hvis der er tale om følgende situationer i henhold til deres nationale lovgivning og praksis 21 Artikel 6 stk. 2 litra b b) ofre for forbrydelser b) ofre for forbrydelser eller borgere, der er i fare for at blive ofre for forbrydelser PR\ doc 15/31 PE v01-00

16 22 Kapitel 2 artikel 7 KAPITEL 2 Koordinations- og samarbejdsforanstaltninger Artikel 7 Almindeligt princip Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære myndigheder arbejder tæt sammen og koordinerer indsatsen indbyrdes og med Unionen for at sikre beskyttelse af borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, på samme vilkår som for deres egne statsborgere. Når et konsulat eller en ambassade bistår en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, underrettes det nærmeste konsulat eller den nærmeste ambassade på regionalt plan eller udenrigsministeriet i den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger. Medlemsstaterne indsender oplysninger om de relevante kontaktpersoner i udenrigsministerierne til EU-Udenrigstjenesten, som løbende ajourfører dem på sit sikrede websted. udgår Begrundelse Se begrundelsen til ændringsforslag Artikel 8 stk Hvis en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, anholdes eller tilbageholdes, 1. Hvis en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, anholdes eller på anden vis PE v /31 PR\ doc

17 skal medlemsstaternes ambassader eller konsulater, jf. artikel 6, stk. 1, navnlig: a) hjælpe med at underrette borgerens familiemedlemmer eller andre nærtstående personer på borgerens anmodning b) besøge borgeren og kontrollere minimumskravene til behandling i fængslet c) give borgeren oplysninger om tilbageholdtes rettigheder. tilbageholdes, skal medlemsstaternes ambassader eller konsulater, jf. artikel 6, stk. 1, navnlig: a) hjælpe med at underrette borgerens familiemedlemmer eller andre nærtstående personer på borgerens anmodning b) besøge borgeren og sikre, at minimumskravene til fængsledes vilkår overholdes c) give borgeren oplysninger om hans/hendes rettigheder ca) sikre, at borgeren har adgang til behørig juridisk rådgivning. 24 Artikel 8 stk Ambassaden eller konsulatet underretter den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, om de besøg, den har aflagt borgeren, og om kontrollen af minimumskravene til behandling i fængslet. Den underretter øjeblikkeligt den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, om eventuelle klager over dårlig behandling. 3. Ambassaden eller konsulatet underretter den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, om de besøg, den har aflagt borgeren, og om kontrollen af minimumskravene til fængsledes vilkår. Den underretter øjeblikkeligt den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, om eventuelle klager over dårlig behandling. 25 Artikel 8 stk Ambassaden eller konsulatet underretter 4. Ambassaden eller konsulatet underretter PR\ doc 17/31 PE v01-00

18 den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, om de oplysninger, den har givet borgeren om vedkommendes rettigheder. Den fungerer som mellemmand, herunder med hensyn til bistand til udarbejdelsen af benådningsansøgninger eller anmodninger om tidlig løsladelse og såfremt borgeren ønsker at anmode om en overførsel. Den fungerer om nødvendigt som mellemmand for eventuelle advokatsalærer, som deponeres via de diplomatiske eller konsulære myndigheder i den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger. den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, om de oplysninger, den har givet borgeren om vedkommendes rettigheder. Den fungerer som mellemmand, herunder med henblik på at sikre, at borgeren har adgang til behørig juridisk bistand, og med hensyn til bistand, bl.a. til udarbejdelsen af benådningsansøgninger eller anmodninger om tidlig løsladelse og såfremt borgeren ønsker at anmode om en overførsel. Den fungerer om nødvendigt som mellemmand for eventuelle advokatsalærer, som deponeres via de diplomatiske eller konsulære myndigheder i den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger. 26 Artikel 9 stk. 1 Hvis en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, bliver offer for en forbrydelse, skal medlemsstaternes ambassader eller konsulater, jf. artikel 6, stk. 1, navnlig: a) hjælpe med at underrette borgerens familiemedlemmer eller andre nærtstående personer på borgerens anmodning b) give borgeren oplysninger om og/eller yde bistand med relevante juridiske spørgsmål og sundhedspleje. 2. Hvis en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, bliver offer for en forbrydelse eller er i fare for at blive offer for en forbrydelse, skal medlemsstaternes ambassader eller konsulater, jf. artikel 6, stk. 1, navnlig: a) hjælpe med at underrette borgerens familiemedlemmer eller andre nærtstående personer på borgerens anmodning b) give borgeren oplysninger om og/eller yde bistand med sundhedspleje. c) give borgeren oplysninger om hans/hendes rettigheder og adgang til behørig juridisk bistand og rådgivning. PE v /31 PR\ doc

19 27 Artikel 11 a (ny) Begrundelse Artikel 11a Lokalt samarbejde Lokale samarbejdsmøder omfatter regelmæssig udveksling af oplysninger om borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, bl.a. om borgernes sikkerhed, fængselsforhold og konsulær adgang. Medmindre andet er aftalt centralt af udenrigsministerierne, vælges formanden lokalt blandt repræsentanter for en medlemsstat eller EU-delegationen. Formanden indsamler og ajourfører regelmæssigt kontaktoplysninger, navnlig om kontaktpunkter i medlemsstater, som ikke er repræsenteret, og videregiver dem til de lokale ambassader og konsulater og EU-delegationen. Denne artikel er identisk med artikel 14 i forslaget til direktiv, men placeret i en anden rækkefølge. 28 Kapitel 3 artikel 12 KAPITEL 3 Finansielle procedurer Artikel 12 Almindelige regler udgår PR\ doc 19/31 PE v01-00

20 Hvis en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, anmoder om økonomisk forskud eller hjemtransport, jf. artikel 6, stk. 1, gælder følgende procedure: a) den borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, forpligter sig til at tilbagebetale den fulde værdi af økonomiske forskud eller påløbne omkostninger samt et eventuelt konsulært gebyr til den medlemsstat, hvori vedkommende er statsborger, ved anvendelse af den standardformular, der findes i bilag 1 b) på anmodning af den bistående ambassade eller det bistående konsulat, giver den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, straks de fornødne oplysninger vedrørende anmodningen, idet det specificeres, om der skal betales konsulære gebyrer c) den bistående ambassade eller det bistående konsulat underretter den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, om eventuelle anmodninger om økonomiske forskud eller hjemtransport, som er blevet behandlet d) på skriftlig anmodning, hvortil benyttes formularen i bilag I, fra den ambassade eller det konsulat, der bistår, godtgør den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, den fulde værdi af økonomiske forskud eller påløbne omkostninger. Begrundelse Denne artikel erstattes af den identiske artikel 16a, men placeret i en anden rækkefølge. Kapitel 3 er fjernet. PE v /31 PR\ doc

21 29 Artikel 13 Artikel 13 Forenklet procedure i krisesituationer 1. I krisesituationer koordinerer den bistående ambassade eller det bistående konsulat en eventuel evakuering eller anden støtte til en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, med den pågældende medlemsstat. Den bistående medlemsstat indgiver alle anmodninger om godtgørelse af omkostningerne til en sådan evakuering eller støtte til udenrigsministeriet i den medlemsstat, hvor borgeren er statsborger. Den bistående medlemsstat kan anmode om godtgørelse, selv om den borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, ikke har underskrevet en betalingsforpligtelse, jf. artikel 12, litra a). Dette stykke er ikke til hinder for, at den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, kan søge om godtgørelse efter nationale regler. 2. I større kriser godtgøres omkostninger til evakuering eller støtte af den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, på et forholdsmæssigt grundlag ved at dele de samlede omkostninger med antallet af borgere, der har fået bistand, på anmodning af den bistående medlemsstat. 3. Hvis det ikke er muligt at beregne omkostningerne, kan den bistående medlemsstat anmode om godtgørelse på grundlag af faste takster svarende til den form for støtte, der er ydet, jf. bilag Hvis den bistående medlemsstat har modtaget økonomisk støtte i form af bistand fra EU's udgår PR\ doc 21/31 PE v01-00

22 civilbeskyttelsesmekanisme, fastlægges godtgørelsen fra den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, efter at Unionens bidrag er blevet fratrukket. 5. Ved anmodning om godtgørelse anvendes de fælles formularer i bilag 2. Denne artikel erstattes af en ny artikel 16b. Begrundelse 30 Kapitel 4 - overskrift Samarbejde og koordination lokalt og i krisesituationer Samarbejde og koordination i krisesituationer 31 Artikel 14 Artikel 14 Lokalt samarbejde Lokale samarbejdsmøder omfatter regelmæssig udveksling af oplysninger om borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, bl.a. om borgernes sikkerhed, fængselsforhold og konsulær adgang. Medmindre andet er aftalt centralt af udenrigsministerierne vælges formanden lokalt blandt repræsentanter for en medlemsstat eller EU-delegationen. udgår PE v /31 PR\ doc

23 Formanden indsamler og ajourfører regelmæssigt kontaktoplysninger, navnlig om kontaktpunkter i medlemsstater, som ikke er repræsenteret, og videregiver dem til de lokale ambassader og konsulater og EU-delegationen. Begrundelse Jf. begrundelsen til ændringsforslag Artikel 15 stk Lokale beredskabsplaner skal for at være dækkende omfatte borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret. De medlemsstater, som er repræsenteret i et tredjeland, koordinerer deres beredskabsplaner indbyrdes og med EUdelegationen. De når til enighed om de forskellige opgaver for at sikre, at borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, får fuld bistand i tilfælde af krise, de udpeger repræsentanter for mødesteder og underretter borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, om kriseberedskabsordninger på samme vilkår som deres egne statsborgere. 1. Lokale beredskabsplaner skal for at være dækkende omfatte borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret. EUdelegationen koordinerer deres beredskabsplaner mellem de medlemsstater, som er repræsenteret i et tredjeland, herunder fordelingen af opgaver for at sikre, at borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, får fuld bistand i tilfælde af krise, udpegning af repræsentanter for mødesteder og underretning af borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, om kriseberedskabsordninger på samme vilkår som deres egne statsborgere. PR\ doc 23/31 PE v01-00

24 33 Artikel 15 stk I tilfælde af en krise arbejder medlemsstater og Unionen tæt sammen for at sikre effektiv bistand til borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret. Medlemsstaterne og Unionen underretter hurtigst muligt hinanden om, hvilken evakueringskapacitet der er til rådighed. På anmodning kan medlemsstaterne få støtte af eksisterende indsatshold på EU-niveau, herunder konsulære eksperter, navnlig fra de medlemsstater, der ikke er repræsenteret. 2. I tilfælde af en krise arbejder EUdelegationen og medlemsstaterne tæt sammen for at sikre effektiv bistand til borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret. EU-delegationen koordinerer hurtigst muligt udvekslingen af oplysninger om, hvilken evakueringskapacitet der er til rådighed, og koordinerer selve evakueringen, eventuelt med støtte fra eksisterende indsatshold på EU-niveau, herunder konsulære eksperter, navnlig fra de medlemsstater, der ikke er repræsenteret. 34 Artikel 16 overskrift Ledende stat Krisekoordination 35 Artikel 16 stk Med henblik på dette direktiv forstås ved ledende stat en eller flere medlemsstater i et givent tredjeland, som 1. EU-delegationerne har ansvar for at koordinere og yde bistanden forud for og i tilfælde af kriser, hvilket omfatter en særlig PE v /31 PR\ doc

25 har ansvar for at koordinere og lede bistanden forud for og i tilfælde af kriser, hvilket omfatter en særlig rolle med hensyn til borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret. rolle med hensyn til borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret 36 Artikel 16 stk En medlemsstat udnævnes til ledende stat i et given tredjeland, hvis den har erklæret sig villig til at påtage sig opgaven gennem det eksisterende sikrede kommunikationsnetværk, medmindre en anden medlemsstat gør indsigelse inden for 30 dage, eller den foreslåede ledende stat meddeler, at den ikke ønsker at påtage sig opgaven gennem det sikrede kommunikationsnetværk. Hvis mere end en medlemsstat ønsker at påtage sig opgaven som ledende stat sammen, skal de sammen meddele dette ønske gennem det sikrede kommunikationsnetværk. I tilfælde af krise kan en eller flere medlemsstater påtage sig denne opgave straks og meddeler i givet fald dette inden for et døgn. Medlemsstaterne kan afslå tilbuddet, men deres statsborgere og andre potentielle modtagere af bistand forbliver i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, berettigede til bistand fra den ledende stat. Hvis der ikke er en ledende stat, når de medlemsstater, som er repræsenteret på stedet, til enighed om, hvilken medlemsstat der skal koordinere bistanden til borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret. udgår PR\ doc 25/31 PE v01-00

26 37 Artikel 16 stk Som led i kriseberedskabet sikrer den/de ledende stat(er), at borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, omfattes behørigt af ambassadernes og konsulaternes beredskabsplaner, at beredskabsplanerne er kompatible, og at ambassader, konsulater og EUdelegationerne er behørigt informerede om disse. 3. Som led i kriseberedskabet sikrer EUdelegationen, at borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, omfattes behørigt af ambassadernes og konsulaternes beredskabsplaner, at beredskabsplanerne er kompatible, og at ambassader og konsulater er behørigt informerede om disse. 38 Artikel 16 stk I tilfælde af krise er den/de ledende stat(er) eller den medlemsstat, der koordinerer bistanden, ansvarlig for at koordinere og afvikle bistanden og for at samle operationerne for borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, og om nødvendigt for at sikre evakuering til et sikkert sted med støtte fra de øvrige berørte medlemsstater. Den sikrer også et kontaktpunkt for medlemsstater, som ikke er repræsenteret, hvorigennem de kan få oplysninger om deres borgere og koordinere den nødvendige bistand. Den/de ledende stat(er) eller den medlemsstat, der koordinere bistanden til borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, kan eventuelt søge støtte fra instrumenter såsom EU's 4. I tilfælde af krise er EU-delegationen ansvarlig for at koordinere og afvikle bistanden og for at samle operationerne for borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, og om nødvendigt for at sikre evakuering til et sikkert sted med støtte fra de øvrige berørte medlemsstater. Den sikrer også et kontaktpunkt for medlemsstater, som ikke er repræsenteret, hvorigennem de kan få oplysninger om deres borgere og koordinere den nødvendige bistand. EU-delegationen kan eventuelt søge støtte fra instrumenter såsom EU's civilbeskyttelsesmekanisme i samarbejde med krisestyringsstrukturer i EU-Udenrigstjenesten. Medlemsstater, som ikke er repræsenterede, sørger for, at EUdelegationen får de relevante oplysninger PE v /31 PR\ doc

27 civilbeskyttelsesmekanisme og krisestyringsstrukturer i EU- Udenrigstjenesten. Medlemsstater, som ikke er repræsenterede, sørger for, at den/de ledende stat(er) eller den medlemsstat, der koordinerer bistanden, får de relevante oplysninger om de af deres borgere, som befinder sig i det pågældende kriseramte område. om de af deres borgere, som befinder sig i det pågældende kriseramte område. 39 Kapitel 4 a (nyt) Kapitel 4 a (nyt) Finansielle procedurer 40 Artikel 16 a (ny) Artikel 16a Almindelige regler Hvis en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, anmoder om økonomisk forskud eller hjemtransport, jf. artikel 6, stk. 1, gælder følgende procedure: a) den borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, forpligter sig til at tilbagebetale den fulde værdi af økonomiske forskud eller påløbne omkostninger samt et eventuelt konsulært PR\ doc 27/31 PE v01-00

28 Begrundelse gebyr til den medlemsstat, hvori vedkommende er statsborger, ved anvendelse af den standardformular, der findes i bilag 1 b) på anmodning af den bistående ambassade eller det bistående konsulat giver den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, straks de fornødne oplysninger vedrørende anmodningen, idet det specificeres, om der skal betales konsulære gebyrer c) den bistående ambassade eller det bistående konsulat underretter den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, om eventuelle anmodninger om økonomiske forskud eller hjemtransport, som er blevet behandlet d) på skriftlig anmodning fra den bistående ambassade eller det bistående konsulat, hvortil benyttes formularen i bilag I, godtgør den medlemsstat, hvori borgeren er statsborger, den fulde værdi af økonomiske forskud eller påløbne omkostninger. Jf. begrundelsen til ændringsforslag Artikel 16 b (ny) Artikel 16b Forenklet procedure i krisesituationer 1. I krisesituationer koordinerer EUdelegationen en eventuel evakuering eller anden nødvendig støtte til en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, med den medlemsstat, hvori borgeren er PE v /31 PR\ doc

29 Begrundelse statsborger. 2. EU-Udenrigstjenesten skal have de nødvendige finansielle midler til at koordinere og yde bistanden forud for og i tilfælde af krise. Dette ændringsforslag erstatter og ændrer artikel 13 i forslaget til direktiv. PR\ doc 29/31 PE v01-00

30 BEGRUNDELSE I henhold til artikel 23 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) nyder enhver unionsborger i tredjelande, hvor den medlemsstat, hvori han er statsborger, ikke er repræsenteret, enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheders beskyttelse på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat. Dette princip er også indskrevet i artikel 46 i chartret om grundlæggende rettigheder. Dette direktiv har til formål at ophæve beslutning 95/353/EF, som er den aktuelle gældende lovgivningsramme. For at lette unionsborgernes adgang til deres rettigheder, herunder retten til beskyttelse i tredjelande, er der behov for et nyt lovgivningsinstrument. Såvel Stockholmprogrammet som Europa-Parlamentet opfordrede til at indføre fælles begreber med hensyn til konsulær beskyttelse. I betragtning af det stigende antal af kriseramte områder er en fælles tilgang desto mere påkrævet. Der er to forskellige niveauer af konsulær beskyttelse, hvilket også fremgår af betænkningen: - lokal konsulær beskyttelse i hverdagen - konsulær beskyttelse i krisesituationer. I henhold til Lissabontraktaten støttes solidariteten mellem medlemsstaterne, og derfor har borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, ret til at anmode om bistand fra enhver diplomatisk eller konsulær myndighed i enhver medlemsstat i dagligdags tilfælde af konsulær beskyttelse såsom i tilfælde af bortkomne identitetsdokumenter, anholdelse, tilbageholdelse eller død. Der er tilfælde, hvor unionsborgeren ganske vist har sin ambassade eller sit konsulat i tredjelandet, men hvor der ikke er adgang hertil. I disse tilfælde er om at fastsætte tilgængeligheden af en ambassade eller et konsulat med udgangspunkt i, at der skal være tilstrækkelig tid til, at borgeren kan nå frem til ambassaden eller konsulatet og tilbage til sit afgangssted igen inden for samme dag, rimeligt i betragtning af risikoen for nødsituationer i hverdagen. I tilfælde af krisesituationer foreslås det i betænkningen, at EU-delegationen har ansvar for at koordinere og yde bistanden forud for og i tilfælde af kriser. For ikke at pålægge den ledende stat eller enhver medlemsstat, der er til stede i området, en urimelig stor byrde, bør det være EU-delegationen, der sørger for al koordineringen af samarbejdet, herunder beredskabsplanerne mellem medlemsstaterne og evakueringen. Det bør være EUdelegationen, der sikrer, at alle unionsborgere, herunder borgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, er omfattet af beredskabsplaner. Denne idé er i tråd med artikel 35 i traktaten om Den Europæiske Union, som fastsætter, at "Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære missioner og Unionens delegationer i tredjelande [...] samarbejder for at sikre, at de afgørelser om fastlæggelse af EU-holdninger og -aktioner [...] iværksættes. De bidrager til iværksættelsen af unionsborgernes ret til beskyttelse på tredjelandes område, jf. artikel 20, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt af foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 23 i nævnte traktat." Med hensyn til konsulær beskyttelse i hverdagen er betænkningen baseret på de nuværende PE v /31 PR\ doc

31 finansielle ordninger. Hvis EU-delegationen har rollen som koordinator i krisesituationer, bør den på den anden side have de nødvendige midler til at gennemføre denne koordination. Yderligere kan EU-delegationen eventuelt søge støtte fra instrumenter såsom EU's civilbeskyttelsesmekanisme. For at lette fremtidig konsulær beskyttelse bør medlemsstaterne imidlertid overveje at etablere en "trustfond" til konsulær beskyttelse, hvorfra ambassaden eller konsulatet i den bistående medlemsstat kan få et forskud på udgifterne til at bistå en borger, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, og til hvilken ikke-repræsenterede borgeres medlemsstater bør tilbagebetale det økonomiske forskud. PR\ doc 31/31 PE v01-00

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 24.4.2015 L 106/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/637 af 20. april 2015 om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0349(CNS) 28.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0112/2019 28.2.2019 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2011 KOM(2011) 881 endelig 2011/0432 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet (EØS-relevant tekst) {SEK(2011) 1555

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Regionaludviklingsudvalget 2017/0127(CNS) 13.9.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.7.2013 2013/0177(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0070/2017 23.3.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0329/2016 14.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0272(NLE) 26.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD)

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0369/2017(COD) Europa-Parlamentet 2014-2019 Plenarmøde A8-0369/2017(COD) 23.11.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 13.5.2013 2011/0225(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2013/0356(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0359/2015 7.12.2015 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 21.6.2012 2011/0290(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0081/2019 21.2.2019 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 18.6.2013 2013/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0324/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0324/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0324/2016 11.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0241(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0370(CNS) 23.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 30.1.2013 2012/0191(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0496 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/0120(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoya-Kuala Lumpurtillægsprotokollen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/0202(COD) 5.2.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 Udkast til betænkning Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) om forslag

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0353/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0353/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0353/2015 7.12.2015 * BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalememorandummet mellem Kontoret for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0336 Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 11.12.2012 2012/0102(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2017/0196(NLE) 12.10.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0012/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0012/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0012/2018 30.1.2018 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0810(CNS) 4.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om tilpasning af direktiv 77/388/EØF på baggrund af Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/2104(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 23.6.2010 2010/0097(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.6.2012 2011/0368(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.12.2012 2012/0260(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.3.2019 A8-0161/ 001-011 ÆNDRINGSFORSLAG 001-011 af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Betænkning Marian Harkin, Jean Lambert A8-0161/2019 Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0065(CNS) 17.9.2015 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2015)0129 C8-0086/2015

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0226/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0226/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0226/2018 27.6.2018 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ (COM(2017)0482 C8-0308/2017 2017/0220(COD))

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Ændringsforslag 3 Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG *

Ændringsforslag 3 Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * 3.4.2019 A8-0047/3 Ændringsforslag 3 Claude Moraes for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning A8-0047/2019 Sergei Stanishev Fastlæggelse af listen over de tredjelande,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.4.2013 2012/2263(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om situationen for uledsagede mindreårige i EU (2012/2263(INI))

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 31.3.2015 2015/0001(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 6.6.2018 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske parlament om forslag til Rådets direktiv

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere