foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte"

Transkript

1 foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

2 Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet samt støttende foranstaltninger Udgivet af: Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal København K. T: samt Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Syddanmark: Integrationsnet Skibhusvej 52 B 5000 Odense C Midt- og Nordjylland: Integrationsnet Vester Alle Århus C Sjælland og Hovedstadsregionen: Integrationsnet Rådmandshaven Roskilde T: Pjecen er kvalitetssikret af konsulent med speciale i beskæftigelsesindsatsen og den arbejdsmarkedsrettede sociale indsats, Jens Finkelstein Tekst: Dansk Flygtningehjælp Udgivet: August 2010 Forsidefoto: Integrationsnet Oplag: 2500 eksemplarer Layout: Design Now / Lenny Larsen Tryk: Litotryk A/S

3 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Beskæftigelse... 6 Integrationsloven 23 a-d. Beskæftigelsesloven 22, nr. 1-3 samt 78 Case 1 og 2 Afklarende forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering... 8 Case 3 Virksomhedspraktik Case 4 Mentorstøtte Case 5 Sygedagpenge Case 6 Fleksjob Hjælp i særlige tilfælde Integrationsloven 34 og 36. Integrationsloven 36. Aktivloven 82 Case 7 Hjælp i særlige tilfælde Case 8 Behandling Særlig støtte Serviceloven 52, 83 og 97 Case 9 Særlig støtte til børn og unge Case 10 Personlig hjælp, omsorg og pleje Case 11 Ledsagelse og kontaktperson Tilbud i Dansk Flygtningehjælp Videre læsning... 34

4 4 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Foto: tinavonkinastyling

5 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 5 Indledning Den lovgivning, der omgiver flygtninge og indvandrere i Danmark i dag, er omfangsrig og til tider ret kompleks. Det er derfor vigtigt at kende til alle muligheder i de forskellige lovgivninger for at kunne sammensætte det bedste tilbud til en flygtning eller indvandrer, der har problemer udover ledighed. I denne pjece kan du få et overblik over mulighederne for beskæftigelsesfremmende tilbud og særlige støttende foranstaltninger for flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte. Pjecen giver svar på følgende tre spørgsmål: Hvilke lovgivninger og paragraffer kan anvendes i arbejdet med målgruppen (lovhjemmel)? Hvordan kan et integrations- og beskæftigelsesforløb for f.eks. en traumatiseret flygtning se ud (case)? Hvilke muligheder er der for hjemtagelse af tilskud og statsrefusion (finansiering)? Integrationsnet bliver jævnligt kontaktet af kommuner, der ønsker hjælp til at løse integrationsopgaver for flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte. Afsnittene er bygget op omkring cases, der tydeliggør anvendelsen af de pågældende paragraffer. De cases, der beskrives i pjecen, er inspirerede af sager fra en række danske kommuner. Alle sager er anonymiserede. Pr. 1. august 2010 blev der vedtaget en ændring af integrationsloven i forhold til kommunernes tilbud til selvforsørgede. Hvis en selvforsørget fremover anmoder kommunen om et aktivt tilbud, skal kommunen tilbyde et sådant. Det er altså således ikke længere valgfrit for den enkelte kommune, hvorvidt man vil give tilbud eller ej. Lovgivningernes populærtitler og forkortelser vil blive anvendt i pjecen: Aktivloven (las) LBK nr. 946/01/10/2009 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik Integrationsloven (inl) LBK nr.1593/14/12/2007 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark Beskæftigelsesloven (lab) LBK nr. 1428/14/12/2009 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Serviceloven (sel) LBK nr. 941/01/10/2009 Bekendtgørelse af lov om social service Danskuddannelsesloven (DUL) LBK nr. 259/18/03/2006 Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Syge- og dagpengeloven (sdp) LBK nr. 563 af 09/06/2006 Lov om sygedagpenge.

6 6 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Beskæftigelse I arbejdet med udsatte flygtninge og indvandrere kræves der ofte en særligt tilrettelagt indsats, for at de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Inden for de bindende lovkrav har kommunerne handlefrihed til at tilrettelægge deres egen integrationsindsats, herunder individuelle forløb, der tilgodeser udsatte flygtninge og indvandreres forudsætninger og behov. Redskaberne, der anvendes i den beskæftigelsesrettede indsats, er de aktive tilbud. Rækken af aktive tilbud er bredt favnende og kan kombineres, så de tilpasses den enkelte. Aktive tilbud Danskuddannelse Integrationsloven 21 og 22 Danskuddannelsesloven 2, stk. 5 og 6 Vejledning og opkvalificering Integrationsloven 23 a med 50% refusion efter 45, stk.5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven kapitel 10 med 50% refusion efter 118 indenfor rådighedsbeløbet. Virksomhedspraktik Integrationsloven 23 b med 50% refusion efter 45, stk. 5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven kapitel 11 med 50% refusion efter 118 indenfor rådighedsbeløbet. Ansættelse med løntilskud Integrationsloven 23 c med 50% refusion efter 45, stk. 5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven kapitel 12 med 65% refusion efter 119, stk. 4 indenfor rådighedsbeløbet. Revalidering Lov om en aktiv socialpolitik 46 med 65% refusion efter 100 Der er endvidere mulighed for at benytte: Mentorordning Integrationsloven 23 d med 50% refusion efter 45, stk. 5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven 78 med 50% refusion efter 118 indenfor rådighedsbeløbet.

7 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 7 Loft over refusion af kommunens udgifter I oversigten over de aktive tilbud er det for hvert tilbud angivet, hvor mange procent af udgiften kommunen får refunderet af staten. For nogle af tilbudene gælder refusionsprocenten dog kun inden for et samlet rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er et loft over, hvor mange af udgifterne til aktive tilbud, kommunen kan få refunderet. I oversigten fremgår det, hvilke af de aktive tilbud der ikke gives refusion for ud over rådighedsbeløbet. For de tilbud får kommunen altså ingen refusion, hvis kommunens udgifter til aktive tilbud samlet set overstiger rådighedsbeløbet. For tilbud under integrationsloven er rådighedsbeløbet kr. pr. år pr. udlænding i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge opgøres som helårspersoner. Tilsvarende findes der et rådighedsbeløb i beskæftigelsesloven. Refusionssystemet er i øvrigt ret kompliceret, og det her beskrevne er kun en del af systemet. For en nærmere gennemgang henvises til BEK nr af 15/12/2009 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. Fritagelse for aktive tilbud Formålet med integrationsloven er at sikre, at udlændinge får muligheden for at udnytte deres evner og ressourcer og blive deltagende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Derfor fremgår det også af lovens 16, at kommunen har ansvaret for, at udlændinge får tilbudt et introduktionsprogram. Dog er der i integrationsloven 21, stk. 3 og 23, stk. 4 nogle fritagelsesbestemmelser. Kommunen kan undlade at tilbyde dele af introduktionsprogrammet, hvis udlændingen ikke menes at kunne få et udbytte heraf. Her kan bl.a. være tale om udlændinge med fysiske eller psykiske handicaps, torturoplevelser og/eller stærk traumatisering. Integrationsloven 21, stk. 3 giver endvidere mulighed for at fritage borgere fra danskundervisning, hvis de allerede taler tilstrækkeligt dansk eller af andre særlige grunde.

8 8 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 1 Afklarende forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering Fadel er en ung afghansk mand med kone og to små børn. Det er to år siden familien fik opholdstilladelse i Danmark. Fadel har oplevet fængsling og tortur i Afghanistan og er i dag meget påvirket af sine traumatiske oplevelser. Kommunen vurderer, at Fadel ikke vil profitere af et almindeligt arbejdsmarkedsforberedende forløb, og henviser ham derfor til et forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering. Formålet er at afklare og udvikle Fadels kompetencer med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Forløbet aftales til tre dage om ugen i tre måneder med mulighed for forlængelse. Ved siden af sit forløb på centret modtager han danskundervisning på et sprogcenter otte timer om ugen og går hos en privatpraktiserende psykolog en gang om ugen. Center for Afklaring og Rehabilitering Dansk Flygtningehjælps Center for Afklaring og Rehabilitering har som formål at afklare den enkelte deltagers resurser primært i forhold til mulig tilknytning eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Deltagerne er borgere med en anden etnisk baggrund end dansk, hvor de fleste har fysiske og psykiske lidelser (herunder Ptsd) samt sociale problemer. Målgruppen modtager introduktionsydelse, starthjælp, kontanthjælp eller sygedagpenge. Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes integrationskontrakt/ jobplan. Læs mere på

9 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 9 Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/refusion Pris Danskundervisning på sprogcenter efter inl 21 Vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter inl 23 a Deltagerpris på Center for Afklaring og Rehabilitering pr. måned ,00 kr. (priseksempel) - Refusion til vejledning og opkvalificering efter inl 45, stk. 5, nr ,00 kr. - Grundtilskud jf. inl 45 stk kr. Kommunens pris pr. måned ( kr kr kr.) 4.681,00 kr. Psykologpris. pr. måned (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - 50% refusion efter inl 45, stk. 3 (3.229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229,48 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Da Fadel er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter 23 a. Prisen er kr. pr. måned. Forløbet finansieres delvist af refusionen på kr. jf. 45 stk. 5 samt af det grundtilskud, kommunen modtager på alle udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, på kr. jf. 45 stk 4. Kommunen er forpligtet til at henvise til sprogundervisning efter inl 21 senest en måned efter udlændingen er flyttet til kommunen. Prisen for sprogundervisningen afhænger af kursistens sproglige niveau og progression. Staten refunderer 50% af udgiften efter inl 45 stk. 5. Psykologbehandling bevilliges efter inl 36. Refusionen på psykologhjælpen er 50% efter inl 45, stk. 3. Prisen for konsultation hos en psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Selvforsørgende Hvis Fadel blev forsørget af sin ægtefælle, kunne han stadig modtage et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter inl 23 a. Kommunen kan i det tilfælde tilbyde Fadel danskundervisning samt tilbud efter inl 23a-23c jf. inl 23 a stk. 5. Disse forløb kan have en varighed på op til tre måneder og kan kun gennemføres en gang.

10 10 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 2 Afklarende forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering Yasmin er en 48-årig iransk kvinde, som kom til Danmark for ti år siden pga. forfølgelse, herunder fængsling. Yasmin har forskellige psykiske og fysiske problemer, som hun har gået i behandling for igennem flere år. Hun har deltaget i flere arbejdsmarkedsrettede tiltag, blandt andet danskundervisning, aktivering og praktik. Det er dog ikke lykkedes hende at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen henviser Yasmin til et afklaringsforløb på Center for Aktivering og Rehabilitering med det formål at afklare hendes resurser og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter beskæftigelsesloven. Da Yasmin har behov for yderligere danskkundskaber, modtager hun arbejdsmarkedsforbedrende danskundervisning på centret som en del af det samlede forløb. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og Beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Aktive tilbud, herunder danskundervisning lab 32, stk 1, nr. 1 & 2: Vejledning og opkvalificering, kort vejlednings- og afklaringsforløb Deltagerpris pr. måned ,00 kr. (priseksempel) - 50% refusion efter lab ,00 kr. Kommunens pris pr. måned ( kr kr.) 8.150,00 kr. Psykolog, pris. pr. måned (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - 50% refusion efter las 106 (3. 229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Yasmin er under aktiv- og beskæftigelsesloven og modtager kontanthjælp. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og afklaringsforløb efter 32 stk. 1, nr. 1 & 2. Prisen er kr. pr. måned (priseksempel).

11 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 11 Dette tilbud udløser en refusion efter 118 i lab på 50% inden for et rådighedsbeløb, der opgøres til maks kroner årligt (2007-niveau). Psykologbehandling bevilliges efter 82 i las, med refusion efter 106. Refusionen er 50%. Prisen for konsultation hos en psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Selvforsørgende Hvis Yasmin bliver forsørget af sin ægtefælle, er hun omfattet af lab 2, stk. 10. Derfor kan kommunen efter en konkret vurdering iværksætte tilbud efter kap , 14 og 15 jf. stk. 4 og 5. Tilbuddet efter kap. 10 kan højest vare op til seks uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet som i Yasmins tilfælde. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger. Der er 50% statsrefusion efter lab 118, igen inden for et årligt maksimumsbeløb. Kommunen kan bevilge psykologbehandling efter 82 i las med refusion på 50% efter 106.

12 12 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 3 Virksomhedspraktik Shaker er en 47-årig irakisk mand, der ankom med sin familie som kvoteflygtning til Danmark. Shaker har prøvet at lære dansk på et almindeligt hold på sprogskolen i halvandet år, men pga. sit psykiske helbred har der ikke været fremskridt. Kommunen visiterer ham derfor til et særligt forløb på sprogskolen, hvor han går på et specialhold for flygtninge med traumer. Dette forløb består af en kombination af danskundervisning og samfundsorientering med ekstra lærerresurser tre gange om ugen. Forløbet suppleres med to ugentlige praktikdage på en virksomhed. Shaker henvises til Integrationsnet, der skal stå for at etablere, støtte og følge op på praktikforløbet. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Fuldt introduktionsprogram: Danskundervisning inl 21 Virksomhedspraktik inl 23 b, stk ,00 kr. (priseksempel) - Statsrefusion på 50% efter inl 45, stk ,00 kr. Kommunens pris pr måned (5.000 kr kr.) 2.500,00 kr. Beskæftigelsestillæg pr. måned (6 timer x 4,3 uger x 14,31 kr.) 369,20 kr. - Refusion efter inl 45, stk. 2 (396,20 kr. x 50%) 198,10 kr. Kommunens pris pr. måned (396,20 kr. 198,10 kr.) 198,10 kr. Da Shaker er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget virksomhedspraktik efter 23 b, stk. 2. Shaker modtager ud over sin introduktionsydelse et beskæftigelsestillæg efter inl 23 b, stk. 6 jf. 45, stk 3 i beskæftigelsesloven svarende til 14,31 kr. pr. time (2010-sats). Beskæftigelsestillægget refunderes af staten med 50% efter 45, stk. 2. Kommunen er forpligtet til at henvise til sprogundervisning jf. inl 21, senest en måned efter udlændingen er flyttet til kommunen. Prisen for sprogundervisningen afhænger af kursistens sproglige niveau og progression. Staten refunderer 50% af udgiften efter 45, stk. 5.

13 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 13 Selvforsørgende Hvis Shaker bliver forsørget af ægtefællen, skal kommunen alene tilbyde ham danskundervisning efter inl 16, stk. 2. Kommunen kan dog give ham tilbud efter inl 23a-23c jf. inl 23 a stk. 5. Staten refunderer 50% af udgiften efter inl 45, stk. 5. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Aktive tilbud, herunder danskundervisning efter lab 22, nr. 1-3: Virksomhedspraktik efter lab 42 jf. kap ,00 kr. (priseksempel) Beskæftigelsestillæg pr. måned efter lab 45, stk. 3 (12 timer x 4,3 uger x 14,31 kr.) 738,40 kr. - Staten refunderer 50% af kommunens udgifter til beskæftigelsestillæg efter lab 118, stk. 3 (738,40 kr. x 50%) 369,20 kr. Kommunens pris (738,40 kr. 369,20 kr.) 369,20 kr. Hvis Shaker havde været under aktiv- og beskæftigelsesloven, ville bevillingsgrundlaget være virksomhedspraktik efter lab 42. De aktive tilbud udløser en refusion efter 118 i lab på 50%. Hvis Shaker modtager starthjælp efter las, kan han modtage et beskæftigelsestillæg efter lab 45, stk. 3. Staten refunderer 50% af kommunernes udgifter til beskæftigelsestillægget efter 118, stk. 3 i lab. Som ydelsesmodtager bevilges Shakers virksomhedspraktik efter kapitel 10 i lab. Prisen for sprogundervisningen afhænger af kursistens sproglige niveau og progression. Staten refunderer 50% af udgiften. Selvforsørgende Hvis Shaker bliver forsørget af sin ægtefælle, er han omfattet af lab 2, stk. 10. Derfor kan kommunen efter en konkret vurdering iværksætte tilbud efter kap , 14 og 15 jf. stk. 4 og 5. Tilbuddet efter kap. 10 kan højest vare op til seks uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet som i Shakers tilfælde. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger. Der er 50% statsrefusion efter lab 118.

14 14 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 4 Mentorstøtte Hussein er en enlig irakisk mand, som for to år siden fik opholdstilladelse som flygtning og blev boligplaceret i en kommune. Han viser tegn på Ptsd og har svært ved at orientere sig i tid og rum. Derudover oplever sagsbehandleren Hussein som i vildrede om sin fremtid. Trods Husseins problemer lykkes det jobcentret at etablere en virksomhedspraktik i en restaurant to dage om ugen. Formålet er at hjælpe Hussein med at få tilknytning til det danske arbejdsmarked. For at fastholde Hussein i praktikken, og hjælpe ham med at håndtere sine traumer og vejlede ham i de muligheder, der er i Danmark, vælger kommunen at tilknytte en speciel mentor fra Integrationsnet. Kommunen bevilger 10 timer om ugen, dels på praktikpladsen og dels i hjemmet. De resterende tre dage deltager han i sprogundervisning. Mentor Der kan ydes støtte til en mentorfunktion i alle tilfælde, hvor en borger har brug for en mentor til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Målgruppen for mentorordningen er meget bred. Formålet beskrives således i lab-loven: Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Hvis der er tale om en mentor på en virksomhed eller uddannelsesinstitution, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven, Aktivloven og Beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Virksomhedspraktik inl 23 b eller lab kap. 11 Mentorstøtte lab 78 eller inl 23 d (10 timer pr. uge x 638,00 kr. pr. time (Integrationsnets pris 2009)) 6.380,00 kr. - Statsrefusion 50% efter lab 118, stk ,00 kr. Kommunens samlede pris (6.380 kr kr.) 3.190,00 kr.

15 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 15 Når Hussein er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget for virksomhedspraktik inl 23 b jf. lab 22, stk. 2. Når Hussein er under aktiv- og beskæftigelsesloven, er bevillingsgrundlaget virksomhedspraktik lab 42. Hussein modtager endvidere mentorstøtte efter inl 23 d, jf. lab 78. Mentorstøtte udløser en statsrefusion på 50% efter inl 45 samt lab 118, stk. 2. Selvforsørgende Ovenstående gælder også, hvis Hussein bliver forsørget af sin ægtefælle.

16 16 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 5 Sygedagpenge Aisha er en 49-årig kvinde, der kom til Danmark i 1978 med sin familie for at arbejde. Hun har indtil nu haft forskellige ufaglærte jobs som rengøring og fabriksarbejde. På grund af smerter i arme, skuldre og nakke har hun været sygemeldt i cirka syv måneder. Trods mange års ophold og arbejde i Danmark taler Aisha kun en smule dansk og har sparsomt indblik i den danske kultur. Aisha føler ikke, hun er i stand til at arbejde igen, og har svært ved at forstå, hvorfor hun ikke kan få lov at være i fred, når hun er sygemeldt. Kommunen vurderer, at der er behov for afklaring af Aishas resurser i forhold tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Hun henvises derfor til Center for Afklaring og Rehabilitering, som har særlig kompetence og erfaring med sygepengemodtagere med anden etnisk baggrund end dansk. Da Aisha har smerter, bevilger kommunen desuden 10 timer hos en fysioterapeut. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og afklaringsforløb efter aktivloven. Lovhjemmel og finansiering Sygedagpengeloven, Aktivloven og Beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Vejlednings- og afklaringsforløb efter lab 22, jf. kap ,00 kr. (priseksempel) - Statsrefusion på 50 % efter lab 119, stk ,00 kr. Kommunens pris pr måned ( kr kr.) 8.150,00 kr. 10 stk. fysioterapeutisk behandling efter las 82 (385,26 kr. + (9 x 256,84 kr.)) 2696,82 kr. - Statsrefusion på 50 % efter las , 41 kr. Kommunens pris pr måned (2.696,82 kr ,41 kr.) 1348,41 kr. Aisha er under syge- og dagpengeloven og modtager sygedagpenge. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og afklaringsforløb efter lab 22 jf. kap Prisen er kr. pr. måned. Dette tilbud udløser en refusion efter lab 119, stk. 2 på 50% inden for det pågældende rådighedsbeløb, der opgøres til maks kroner årligt. Da Aisha ikke selv er i stand til at betale for behandlingen hos fysioterapeuten, bevilges behandlingen efter las 82 med refusion efter las 106. Refusionen er 50%.

17 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 17 Prisen for konsultation hos en fysioterapeut er hentet hos Dansk Fysioterapiforening Så længe Aisha er i et aktivt forløb på mere end 10 timer om ugen, får kommunen refusion for 65% af udgiften til sygedagpenge. Hvis Aisha er passiv modtager af sygedagpenge, nedsættes refusionen til 35%, jf. sdp 62.

18 18 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 6 Fleksjob Iram har gennemgået et beskæftigelsesrettet forløb hos Integrationsnet. Forløbet har vist, at Iram har væsentlige og varige begrænsninger i sin arbejdsevne. Hun har derfor behov for skånehensyn, bl.a. nedsat arbejdstid, skiftende arbejdsstillinger, rolige omgivelser og klart definerede arbejdsopgaver. Efter forløbets afslutning godkender kommunen Iram til fleksjob. Efter seks måneder er det dog stadig ikke lykkedes for Iram at opnå ansættelse i et fleksjob. Irams forsørgelsesgrundlag er således forsat kontanthjælp. Da Iram taler dårligt dansk, har et spinkelt netværk og kun har begrænset kendskab til det danske arbejdsmarked, har hun behov for særlig støtte til etablering af fleksjob. Hun henvises derfor igen til Integrationsnet. Denne gang med henblik på hjælp til jobsøgning og etablering af fleksjob. Der aftales foreløbigt et forløb på tre måneder. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og Beskæftigelsesloven Iram er under aktiv- og beskæftigelsesloven og modtager kontanthjælp. Bevillingsgrundlaget i Irams tilfælde er hjælp til jobsøgning og etablering af fleksjob efter lab 73 c. Priseksempel kroner per måned. Det samme bevillingsgrundlag er gældende, hvis Iram har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i ni måneder inden for en 18 måneders periode. Hvis Iram har været ledig i tolv måneder inden for en 18 måneders periode efter godkendelse til fleksjob, skal kommunen henvise Iram til en anden aktør efter lab 73 c, stk. 2. Staten refunderer 65% af kommunens udgifter til tilskuddet til fleksjobbet efter lab 71, jf Udgiften til jobsøgning mv. er vederlaget til anden aktør som jf. 117 a refunderes med 50% inden for rådighedsbeløbet.

19 Foto: Dansk Flygtningehjælp DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 19

20 20 Hjælp i særlige tilfælde / LoVHjemmel og finansiering Hjælp i særlige tilfælde Kommunerne kan udbetale hjælp i særlige tilfælde til en bred vifte af udgifter, som modtageren ikke selv har mulighed for at afholde. Nedenstående model viser statsrefusionen for integrationslovens 34 og 36 og aktivlovens 82. Refusionens størrelse afhænger af, om flygtningen har fået ophold før 1. juli 2002 og modtager kontanthjælp, eller om flygtningen har fået ophold efter 1. juli 2002 og modtager starthjælp. Under aktivloven er refusionen 50% efter las 106. Der er ingen refusioner for personer på starthjælp. Under integrationsloven er der 50% refusion efter inl 45, stk. 3. Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet Integrationsloven 34 med 50% refusion efter inl 45, stk. 3. Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet, herunder særlige forløb, transport, arbejdsredskaber og andet. Der kan bl.a. være tale om forløb for traumatiserede med henblik på, at flygtningen på sigt kan følge introduktionsprogrammet. Sygebehandling Integrationsloven 36 med 50% refusion efter inl 45, stk. 3 las 82 med ingen refusion (for dem på starthjælp) eller 50% refusion (for dem på kontanthjælp) efter las 106 Der kan gives hjælp til sygebehandling, hvis behandlingen er nødvendig og velbegrundet. For traumatiserede flygtninge kan denne paragraf anvendes til f.eks. psykologhjælp, fysioterapi mv. Integrationsloven Aktivloven Aktivloven 34 og Fuld kontanthjælp efter 7 år Før 1. juli 2002/ Kontanthjælp 50% 50% 50% Efter 1. juli 2002 / Introduktionsydelse/ Starthjælp 50% 0% 50%

21 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 21 Case 7 Hjælp i særlige tilfælde Nadia er en irakisk kvinde, som sammen med mand og børn har opnået flygtningestatus på baggrund af politisk forfølgelse i Irak. Kommunen vurderer, at Nadia ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at profitere af et almindeligt introduktionsprogram. Hun henvises derfor til et projekt i Integrationsnet. Kommunen bevilger tre måneders deltagelse i projektet (se regneeksempel fra case 1). Da Nadia ikke selv er i stand til at afholde udgifter til transport, bevilger kommunen hjælp i henhold til integrationslovens 34. Der bevilges endvidere fem behandlinger til fysioterapeut og psykologhjælp én time ugentligt efter integrationslovens 36. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Projektpris se f.eks. case 1 Transport, 3 zoners periodekort til hovedstadsområdet, pr måned 450 kr. - Refusion 50% efter inl kr. Kommunens pris pr måned (450 kr kr.) 225 kr. Fysioterapeutisk behandling, 5 stk. efter inl 36 (385,26 kr. + (4 x 256,84 kr.)) 1.412,62 kr. - Refusion 50% efter inl 45, stk. 3 (50% x 1.412,62 kr.) 706,31 kr. Kommunens pris pr. måned (1.412,62 kr ,31 kr.) 706,31 kr. Psykolog, 1 time ugentligt efter inl 36, pris. pr. måned (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - Refusion 50% efter inl 45, stk. 3 (3.229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229,48 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Når Nadia er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget for projektet i denne sag hjælp i særlige tilfælde efter inl 34. Refusionen er 50% efter inl 45, stk. 3.

22 22 Hjælp i særlige tilfælde / LoVHjemmel og finansiering Psykologhjælp og fysioterapi bevilliges efter 36 i inl. Refusionen på psykologhjælp samt fysioterapi er 50% efter inl 45, stk. 3. Prisen for fysioterapi er hentet hos Danske Fysioterapeuter Prisen for konsultation hos psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Selvforsørgende Hvis Nadia blev forsørget af en ægtefælle, ville hun stadig være omfattet af inl 34 og 36 og kunne få hjælp efter disse bestemmelser, hvis parret ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Her er en statsrefusion på 50%. Er der ved familiesammenføring stillet krav om sikkerhedsstillelse, skal hjælp efter integrationsloven og aktivloven til den familiesammenførte tilbagebetales ud af sikkerhedsstillelsen. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og beskæftigelsesloven Hvis Nadia var under aktiv- og beskæftigelsesloven ville kommunen i dette tilfælde kunne bevilge et vejlednings- og afklaringsforløb efter lab 22, jf. kap Der er ingen paragraf i aktiv- eller beskæftigelseslovene, der finder tilsvarende anvendelse som 34 i integrationsloven, da denne specifikt refererer til deltagelse i introduktionsprogrammet. Under lab 83 er der mulighed for, at kommunen kan bevilge godtgørelse til udgifter ved deltagelse i de aktive tilbud, herunder for eksempel transport, op til kr. pr. måned. Refusionen er 50% efter lab 119, stk. 2. Hjælp til fysioterapi og psykolog kan bevilliges efter las 82. Her er refusionen 50% efter las 106, medmindre personen modtager starthjælp, så er der ingen refusion.

23 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 23 Case 8 Behandling Ali er en 50-årig irakisk mand med opholdstilladelse i Danmark. Han er stærkt traumatiseret som følge af fængsling og grov tortur i Irak. Han har mange fysiske smerter og ekstrem Ptsd. I introduktionsprogrammet har Ali i en kortere periode fulgt danskundervisningen, hvor han arbejdede hårdt for at lære sproget. Ali har ikke modtaget aktive tilbud og har ikke været i arbejde pga. vedvarende smerter og psykiske problemer. Lægen anbefaler, at Ali modtager fysioterapi og psykologhjælp, og kommunen visiterer til behandling i Integrationsnets regi. I første omgang bevilger kommunen 10 timer psykologhjælp og 10 timer fysioterapi. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Psykolog, en time ugentligt efter inl 36 (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - Refusion på 50% efter inl 45, stk. 3 (3.229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Fysioterapeutisk behandling, 5 stk. efter inl 36 (385,26 kr. + (4 x 256,84 kr.)) 1.412,62 kr. - Refusion på 50% efter inl 45, stk. 3 (50% x 1.412,62 kr.) 706,31 kr. Kommunens pris pr. måned (1.412,62 kr ,31 kr.) 706,31 kr. Når Ali er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget behandling efter 36. I løbet af en måned modtager Ali fem timers fysioterapi med refusion på 50% efter inl 45, stk. 3. Psykologhjælp bevilliges ligeledes efter inl 36, med 50% refusion efter inl 45, stk. 3. Prisen for konsultation hos psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Prisen for fysioterapi er hentet hos Danske Fysioterapeuter Selvforsørgende Hvis Ali blev forsørget af en ægtefælle, ville han være omfattet af inl 36 og kunne få hjælp efter denne bestemmelse, hvis parret ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Her er en statsrefusion på 50%. Er der ved familiesammenføring stillet krav om sikkerhedsstillelse, skal hjælp efter integrationsloven og aktivloven til den familiesammenførte tilbagebetales ud af sikkerhedsstillelsen.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv

Flygtninge på højskole i integrationsfasen. Om kommunal finansiering og højskoleliv Flygtninge på højskole i integrationsfasen Om kommunal finansiering og højskoleliv 1 Indhold Kære kommune, sprogcenter og højskole Udlændinge på højskole... 3 Højskoleophold i integrationsfasen Flygtninge

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere