foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte"

Transkript

1 foto: integrationsnet lovhjemmel og Finansiering Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte

2 Flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte Finansiering af afklaring til arbejdsmarkedet samt støttende foranstaltninger Udgivet af: Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal København K. T: samt Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp Syddanmark: Integrationsnet Skibhusvej 52 B 5000 Odense C Midt- og Nordjylland: Integrationsnet Vester Alle Århus C Sjælland og Hovedstadsregionen: Integrationsnet Rådmandshaven Roskilde T: Pjecen er kvalitetssikret af konsulent med speciale i beskæftigelsesindsatsen og den arbejdsmarkedsrettede sociale indsats, Jens Finkelstein Tekst: Dansk Flygtningehjælp Udgivet: August 2010 Forsidefoto: Integrationsnet Oplag: 2500 eksemplarer Layout: Design Now / Lenny Larsen Tryk: Litotryk A/S

3 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Beskæftigelse... 6 Integrationsloven 23 a-d. Beskæftigelsesloven 22, nr. 1-3 samt 78 Case 1 og 2 Afklarende forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering... 8 Case 3 Virksomhedspraktik Case 4 Mentorstøtte Case 5 Sygedagpenge Case 6 Fleksjob Hjælp i særlige tilfælde Integrationsloven 34 og 36. Integrationsloven 36. Aktivloven 82 Case 7 Hjælp i særlige tilfælde Case 8 Behandling Særlig støtte Serviceloven 52, 83 og 97 Case 9 Særlig støtte til børn og unge Case 10 Personlig hjælp, omsorg og pleje Case 11 Ledsagelse og kontaktperson Tilbud i Dansk Flygtningehjælp Videre læsning... 34

4 4 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Foto: tinavonkinastyling

5 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 5 Indledning Den lovgivning, der omgiver flygtninge og indvandrere i Danmark i dag, er omfangsrig og til tider ret kompleks. Det er derfor vigtigt at kende til alle muligheder i de forskellige lovgivninger for at kunne sammensætte det bedste tilbud til en flygtning eller indvandrer, der har problemer udover ledighed. I denne pjece kan du få et overblik over mulighederne for beskæftigelsesfremmende tilbud og særlige støttende foranstaltninger for flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte. Pjecen giver svar på følgende tre spørgsmål: Hvilke lovgivninger og paragraffer kan anvendes i arbejdet med målgruppen (lovhjemmel)? Hvordan kan et integrations- og beskæftigelsesforløb for f.eks. en traumatiseret flygtning se ud (case)? Hvilke muligheder er der for hjemtagelse af tilskud og statsrefusion (finansiering)? Integrationsnet bliver jævnligt kontaktet af kommuner, der ønsker hjælp til at løse integrationsopgaver for flygtninge og indvandrere med behov for særlig støtte. Afsnittene er bygget op omkring cases, der tydeliggør anvendelsen af de pågældende paragraffer. De cases, der beskrives i pjecen, er inspirerede af sager fra en række danske kommuner. Alle sager er anonymiserede. Pr. 1. august 2010 blev der vedtaget en ændring af integrationsloven i forhold til kommunernes tilbud til selvforsørgede. Hvis en selvforsørget fremover anmoder kommunen om et aktivt tilbud, skal kommunen tilbyde et sådant. Det er altså således ikke længere valgfrit for den enkelte kommune, hvorvidt man vil give tilbud eller ej. Lovgivningernes populærtitler og forkortelser vil blive anvendt i pjecen: Aktivloven (las) LBK nr. 946/01/10/2009 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik Integrationsloven (inl) LBK nr.1593/14/12/2007 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark Beskæftigelsesloven (lab) LBK nr. 1428/14/12/2009 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Serviceloven (sel) LBK nr. 941/01/10/2009 Bekendtgørelse af lov om social service Danskuddannelsesloven (DUL) LBK nr. 259/18/03/2006 Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Syge- og dagpengeloven (sdp) LBK nr. 563 af 09/06/2006 Lov om sygedagpenge.

6 6 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Beskæftigelse I arbejdet med udsatte flygtninge og indvandrere kræves der ofte en særligt tilrettelagt indsats, for at de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Inden for de bindende lovkrav har kommunerne handlefrihed til at tilrettelægge deres egen integrationsindsats, herunder individuelle forløb, der tilgodeser udsatte flygtninge og indvandreres forudsætninger og behov. Redskaberne, der anvendes i den beskæftigelsesrettede indsats, er de aktive tilbud. Rækken af aktive tilbud er bredt favnende og kan kombineres, så de tilpasses den enkelte. Aktive tilbud Danskuddannelse Integrationsloven 21 og 22 Danskuddannelsesloven 2, stk. 5 og 6 Vejledning og opkvalificering Integrationsloven 23 a med 50% refusion efter 45, stk.5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven kapitel 10 med 50% refusion efter 118 indenfor rådighedsbeløbet. Virksomhedspraktik Integrationsloven 23 b med 50% refusion efter 45, stk. 5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven kapitel 11 med 50% refusion efter 118 indenfor rådighedsbeløbet. Ansættelse med løntilskud Integrationsloven 23 c med 50% refusion efter 45, stk. 5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven kapitel 12 med 65% refusion efter 119, stk. 4 indenfor rådighedsbeløbet. Revalidering Lov om en aktiv socialpolitik 46 med 65% refusion efter 100 Der er endvidere mulighed for at benytte: Mentorordning Integrationsloven 23 d med 50% refusion efter 45, stk. 5 indenfor rådighedsbeløbet. Beskæftigelsesloven 78 med 50% refusion efter 118 indenfor rådighedsbeløbet.

7 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 7 Loft over refusion af kommunens udgifter I oversigten over de aktive tilbud er det for hvert tilbud angivet, hvor mange procent af udgiften kommunen får refunderet af staten. For nogle af tilbudene gælder refusionsprocenten dog kun inden for et samlet rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er et loft over, hvor mange af udgifterne til aktive tilbud, kommunen kan få refunderet. I oversigten fremgår det, hvilke af de aktive tilbud der ikke gives refusion for ud over rådighedsbeløbet. For de tilbud får kommunen altså ingen refusion, hvis kommunens udgifter til aktive tilbud samlet set overstiger rådighedsbeløbet. For tilbud under integrationsloven er rådighedsbeløbet kr. pr. år pr. udlænding i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge opgøres som helårspersoner. Tilsvarende findes der et rådighedsbeløb i beskæftigelsesloven. Refusionssystemet er i øvrigt ret kompliceret, og det her beskrevne er kun en del af systemet. For en nærmere gennemgang henvises til BEK nr af 15/12/2009 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Indenrigs- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. Fritagelse for aktive tilbud Formålet med integrationsloven er at sikre, at udlændinge får muligheden for at udnytte deres evner og ressourcer og blive deltagende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Derfor fremgår det også af lovens 16, at kommunen har ansvaret for, at udlændinge får tilbudt et introduktionsprogram. Dog er der i integrationsloven 21, stk. 3 og 23, stk. 4 nogle fritagelsesbestemmelser. Kommunen kan undlade at tilbyde dele af introduktionsprogrammet, hvis udlændingen ikke menes at kunne få et udbytte heraf. Her kan bl.a. være tale om udlændinge med fysiske eller psykiske handicaps, torturoplevelser og/eller stærk traumatisering. Integrationsloven 21, stk. 3 giver endvidere mulighed for at fritage borgere fra danskundervisning, hvis de allerede taler tilstrækkeligt dansk eller af andre særlige grunde.

8 8 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 1 Afklarende forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering Fadel er en ung afghansk mand med kone og to små børn. Det er to år siden familien fik opholdstilladelse i Danmark. Fadel har oplevet fængsling og tortur i Afghanistan og er i dag meget påvirket af sine traumatiske oplevelser. Kommunen vurderer, at Fadel ikke vil profitere af et almindeligt arbejdsmarkedsforberedende forløb, og henviser ham derfor til et forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering. Formålet er at afklare og udvikle Fadels kompetencer med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Forløbet aftales til tre dage om ugen i tre måneder med mulighed for forlængelse. Ved siden af sit forløb på centret modtager han danskundervisning på et sprogcenter otte timer om ugen og går hos en privatpraktiserende psykolog en gang om ugen. Center for Afklaring og Rehabilitering Dansk Flygtningehjælps Center for Afklaring og Rehabilitering har som formål at afklare den enkelte deltagers resurser primært i forhold til mulig tilknytning eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Deltagerne er borgere med en anden etnisk baggrund end dansk, hvor de fleste har fysiske og psykiske lidelser (herunder Ptsd) samt sociale problemer. Målgruppen modtager introduktionsydelse, starthjælp, kontanthjælp eller sygedagpenge. Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes integrationskontrakt/ jobplan. Læs mere på

9 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 9 Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/refusion Pris Danskundervisning på sprogcenter efter inl 21 Vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter inl 23 a Deltagerpris på Center for Afklaring og Rehabilitering pr. måned ,00 kr. (priseksempel) - Refusion til vejledning og opkvalificering efter inl 45, stk. 5, nr ,00 kr. - Grundtilskud jf. inl 45 stk kr. Kommunens pris pr. måned ( kr kr kr.) 4.681,00 kr. Psykologpris. pr. måned (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - 50% refusion efter inl 45, stk. 3 (3.229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229,48 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Da Fadel er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter 23 a. Prisen er kr. pr. måned. Forløbet finansieres delvist af refusionen på kr. jf. 45 stk. 5 samt af det grundtilskud, kommunen modtager på alle udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, på kr. jf. 45 stk 4. Kommunen er forpligtet til at henvise til sprogundervisning efter inl 21 senest en måned efter udlændingen er flyttet til kommunen. Prisen for sprogundervisningen afhænger af kursistens sproglige niveau og progression. Staten refunderer 50% af udgiften efter inl 45 stk. 5. Psykologbehandling bevilliges efter inl 36. Refusionen på psykologhjælpen er 50% efter inl 45, stk. 3. Prisen for konsultation hos en psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Selvforsørgende Hvis Fadel blev forsørget af sin ægtefælle, kunne han stadig modtage et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter inl 23 a. Kommunen kan i det tilfælde tilbyde Fadel danskundervisning samt tilbud efter inl 23a-23c jf. inl 23 a stk. 5. Disse forløb kan have en varighed på op til tre måneder og kan kun gennemføres en gang.

10 10 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 2 Afklarende forløb på Center for Afklaring og Rehabilitering Yasmin er en 48-årig iransk kvinde, som kom til Danmark for ti år siden pga. forfølgelse, herunder fængsling. Yasmin har forskellige psykiske og fysiske problemer, som hun har gået i behandling for igennem flere år. Hun har deltaget i flere arbejdsmarkedsrettede tiltag, blandt andet danskundervisning, aktivering og praktik. Det er dog ikke lykkedes hende at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen henviser Yasmin til et afklaringsforløb på Center for Aktivering og Rehabilitering med det formål at afklare hendes resurser og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter beskæftigelsesloven. Da Yasmin har behov for yderligere danskkundskaber, modtager hun arbejdsmarkedsforbedrende danskundervisning på centret som en del af det samlede forløb. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og Beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Aktive tilbud, herunder danskundervisning lab 32, stk 1, nr. 1 & 2: Vejledning og opkvalificering, kort vejlednings- og afklaringsforløb Deltagerpris pr. måned ,00 kr. (priseksempel) - 50% refusion efter lab ,00 kr. Kommunens pris pr. måned ( kr kr.) 8.150,00 kr. Psykolog, pris. pr. måned (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - 50% refusion efter las 106 (3. 229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Yasmin er under aktiv- og beskæftigelsesloven og modtager kontanthjælp. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og afklaringsforløb efter 32 stk. 1, nr. 1 & 2. Prisen er kr. pr. måned (priseksempel).

11 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 11 Dette tilbud udløser en refusion efter 118 i lab på 50% inden for et rådighedsbeløb, der opgøres til maks kroner årligt (2007-niveau). Psykologbehandling bevilliges efter 82 i las, med refusion efter 106. Refusionen er 50%. Prisen for konsultation hos en psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Selvforsørgende Hvis Yasmin bliver forsørget af sin ægtefælle, er hun omfattet af lab 2, stk. 10. Derfor kan kommunen efter en konkret vurdering iværksætte tilbud efter kap , 14 og 15 jf. stk. 4 og 5. Tilbuddet efter kap. 10 kan højest vare op til seks uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet som i Yasmins tilfælde. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger. Der er 50% statsrefusion efter lab 118, igen inden for et årligt maksimumsbeløb. Kommunen kan bevilge psykologbehandling efter 82 i las med refusion på 50% efter 106.

12 12 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 3 Virksomhedspraktik Shaker er en 47-årig irakisk mand, der ankom med sin familie som kvoteflygtning til Danmark. Shaker har prøvet at lære dansk på et almindeligt hold på sprogskolen i halvandet år, men pga. sit psykiske helbred har der ikke været fremskridt. Kommunen visiterer ham derfor til et særligt forløb på sprogskolen, hvor han går på et specialhold for flygtninge med traumer. Dette forløb består af en kombination af danskundervisning og samfundsorientering med ekstra lærerresurser tre gange om ugen. Forløbet suppleres med to ugentlige praktikdage på en virksomhed. Shaker henvises til Integrationsnet, der skal stå for at etablere, støtte og følge op på praktikforløbet. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Fuldt introduktionsprogram: Danskundervisning inl 21 Virksomhedspraktik inl 23 b, stk ,00 kr. (priseksempel) - Statsrefusion på 50% efter inl 45, stk ,00 kr. Kommunens pris pr måned (5.000 kr kr.) 2.500,00 kr. Beskæftigelsestillæg pr. måned (6 timer x 4,3 uger x 14,31 kr.) 369,20 kr. - Refusion efter inl 45, stk. 2 (396,20 kr. x 50%) 198,10 kr. Kommunens pris pr. måned (396,20 kr. 198,10 kr.) 198,10 kr. Da Shaker er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget virksomhedspraktik efter 23 b, stk. 2. Shaker modtager ud over sin introduktionsydelse et beskæftigelsestillæg efter inl 23 b, stk. 6 jf. 45, stk 3 i beskæftigelsesloven svarende til 14,31 kr. pr. time (2010-sats). Beskæftigelsestillægget refunderes af staten med 50% efter 45, stk. 2. Kommunen er forpligtet til at henvise til sprogundervisning jf. inl 21, senest en måned efter udlændingen er flyttet til kommunen. Prisen for sprogundervisningen afhænger af kursistens sproglige niveau og progression. Staten refunderer 50% af udgiften efter 45, stk. 5.

13 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 13 Selvforsørgende Hvis Shaker bliver forsørget af ægtefællen, skal kommunen alene tilbyde ham danskundervisning efter inl 16, stk. 2. Kommunen kan dog give ham tilbud efter inl 23a-23c jf. inl 23 a stk. 5. Staten refunderer 50% af udgiften efter inl 45, stk. 5. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Aktive tilbud, herunder danskundervisning efter lab 22, nr. 1-3: Virksomhedspraktik efter lab 42 jf. kap ,00 kr. (priseksempel) Beskæftigelsestillæg pr. måned efter lab 45, stk. 3 (12 timer x 4,3 uger x 14,31 kr.) 738,40 kr. - Staten refunderer 50% af kommunens udgifter til beskæftigelsestillæg efter lab 118, stk. 3 (738,40 kr. x 50%) 369,20 kr. Kommunens pris (738,40 kr. 369,20 kr.) 369,20 kr. Hvis Shaker havde været under aktiv- og beskæftigelsesloven, ville bevillingsgrundlaget være virksomhedspraktik efter lab 42. De aktive tilbud udløser en refusion efter 118 i lab på 50%. Hvis Shaker modtager starthjælp efter las, kan han modtage et beskæftigelsestillæg efter lab 45, stk. 3. Staten refunderer 50% af kommunernes udgifter til beskæftigelsestillægget efter 118, stk. 3 i lab. Som ydelsesmodtager bevilges Shakers virksomhedspraktik efter kapitel 10 i lab. Prisen for sprogundervisningen afhænger af kursistens sproglige niveau og progression. Staten refunderer 50% af udgiften. Selvforsørgende Hvis Shaker bliver forsørget af sin ægtefælle, er han omfattet af lab 2, stk. 10. Derfor kan kommunen efter en konkret vurdering iværksætte tilbud efter kap , 14 og 15 jf. stk. 4 og 5. Tilbuddet efter kap. 10 kan højest vare op til seks uger, medmindre danskundervisning indgår som en betydelig del af tilbuddet som i Shakers tilfælde. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger. Der er 50% statsrefusion efter lab 118.

14 14 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 4 Mentorstøtte Hussein er en enlig irakisk mand, som for to år siden fik opholdstilladelse som flygtning og blev boligplaceret i en kommune. Han viser tegn på Ptsd og har svært ved at orientere sig i tid og rum. Derudover oplever sagsbehandleren Hussein som i vildrede om sin fremtid. Trods Husseins problemer lykkes det jobcentret at etablere en virksomhedspraktik i en restaurant to dage om ugen. Formålet er at hjælpe Hussein med at få tilknytning til det danske arbejdsmarked. For at fastholde Hussein i praktikken, og hjælpe ham med at håndtere sine traumer og vejlede ham i de muligheder, der er i Danmark, vælger kommunen at tilknytte en speciel mentor fra Integrationsnet. Kommunen bevilger 10 timer om ugen, dels på praktikpladsen og dels i hjemmet. De resterende tre dage deltager han i sprogundervisning. Mentor Der kan ydes støtte til en mentorfunktion i alle tilfælde, hvor en borger har brug for en mentor til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Målgruppen for mentorordningen er meget bred. Formålet beskrives således i lab-loven: Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Hvis der er tale om en mentor på en virksomhed eller uddannelsesinstitution, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven, Aktivloven og Beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Virksomhedspraktik inl 23 b eller lab kap. 11 Mentorstøtte lab 78 eller inl 23 d (10 timer pr. uge x 638,00 kr. pr. time (Integrationsnets pris 2009)) 6.380,00 kr. - Statsrefusion 50% efter lab 118, stk ,00 kr. Kommunens samlede pris (6.380 kr kr.) 3.190,00 kr.

15 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 15 Når Hussein er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget for virksomhedspraktik inl 23 b jf. lab 22, stk. 2. Når Hussein er under aktiv- og beskæftigelsesloven, er bevillingsgrundlaget virksomhedspraktik lab 42. Hussein modtager endvidere mentorstøtte efter inl 23 d, jf. lab 78. Mentorstøtte udløser en statsrefusion på 50% efter inl 45 samt lab 118, stk. 2. Selvforsørgende Ovenstående gælder også, hvis Hussein bliver forsørget af sin ægtefælle.

16 16 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 5 Sygedagpenge Aisha er en 49-årig kvinde, der kom til Danmark i 1978 med sin familie for at arbejde. Hun har indtil nu haft forskellige ufaglærte jobs som rengøring og fabriksarbejde. På grund af smerter i arme, skuldre og nakke har hun været sygemeldt i cirka syv måneder. Trods mange års ophold og arbejde i Danmark taler Aisha kun en smule dansk og har sparsomt indblik i den danske kultur. Aisha føler ikke, hun er i stand til at arbejde igen, og har svært ved at forstå, hvorfor hun ikke kan få lov at være i fred, når hun er sygemeldt. Kommunen vurderer, at der er behov for afklaring af Aishas resurser i forhold tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Hun henvises derfor til Center for Afklaring og Rehabilitering, som har særlig kompetence og erfaring med sygepengemodtagere med anden etnisk baggrund end dansk. Da Aisha har smerter, bevilger kommunen desuden 10 timer hos en fysioterapeut. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og afklaringsforløb efter aktivloven. Lovhjemmel og finansiering Sygedagpengeloven, Aktivloven og Beskæftigelsesloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Vejlednings- og afklaringsforløb efter lab 22, jf. kap ,00 kr. (priseksempel) - Statsrefusion på 50 % efter lab 119, stk ,00 kr. Kommunens pris pr måned ( kr kr.) 8.150,00 kr. 10 stk. fysioterapeutisk behandling efter las 82 (385,26 kr. + (9 x 256,84 kr.)) 2696,82 kr. - Statsrefusion på 50 % efter las , 41 kr. Kommunens pris pr måned (2.696,82 kr ,41 kr.) 1348,41 kr. Aisha er under syge- og dagpengeloven og modtager sygedagpenge. Bevillingsgrundlaget er et vejlednings- og afklaringsforløb efter lab 22 jf. kap Prisen er kr. pr. måned. Dette tilbud udløser en refusion efter lab 119, stk. 2 på 50% inden for det pågældende rådighedsbeløb, der opgøres til maks kroner årligt. Da Aisha ikke selv er i stand til at betale for behandlingen hos fysioterapeuten, bevilges behandlingen efter las 82 med refusion efter las 106. Refusionen er 50%.

17 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 17 Prisen for konsultation hos en fysioterapeut er hentet hos Dansk Fysioterapiforening Så længe Aisha er i et aktivt forløb på mere end 10 timer om ugen, får kommunen refusion for 65% af udgiften til sygedagpenge. Hvis Aisha er passiv modtager af sygedagpenge, nedsættes refusionen til 35%, jf. sdp 62.

18 18 Beskæftigelse / LoVHjemmel og finansiering Case 6 Fleksjob Iram har gennemgået et beskæftigelsesrettet forløb hos Integrationsnet. Forløbet har vist, at Iram har væsentlige og varige begrænsninger i sin arbejdsevne. Hun har derfor behov for skånehensyn, bl.a. nedsat arbejdstid, skiftende arbejdsstillinger, rolige omgivelser og klart definerede arbejdsopgaver. Efter forløbets afslutning godkender kommunen Iram til fleksjob. Efter seks måneder er det dog stadig ikke lykkedes for Iram at opnå ansættelse i et fleksjob. Irams forsørgelsesgrundlag er således forsat kontanthjælp. Da Iram taler dårligt dansk, har et spinkelt netværk og kun har begrænset kendskab til det danske arbejdsmarked, har hun behov for særlig støtte til etablering af fleksjob. Hun henvises derfor igen til Integrationsnet. Denne gang med henblik på hjælp til jobsøgning og etablering af fleksjob. Der aftales foreløbigt et forløb på tre måneder. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og Beskæftigelsesloven Iram er under aktiv- og beskæftigelsesloven og modtager kontanthjælp. Bevillingsgrundlaget i Irams tilfælde er hjælp til jobsøgning og etablering af fleksjob efter lab 73 c. Priseksempel kroner per måned. Det samme bevillingsgrundlag er gældende, hvis Iram har været i fleksjob eller ordinær beskæftigelse i ni måneder inden for en 18 måneders periode. Hvis Iram har været ledig i tolv måneder inden for en 18 måneders periode efter godkendelse til fleksjob, skal kommunen henvise Iram til en anden aktør efter lab 73 c, stk. 2. Staten refunderer 65% af kommunens udgifter til tilskuddet til fleksjobbet efter lab 71, jf Udgiften til jobsøgning mv. er vederlaget til anden aktør som jf. 117 a refunderes med 50% inden for rådighedsbeløbet.

19 Foto: Dansk Flygtningehjælp DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 19

20 20 Hjælp i særlige tilfælde / LoVHjemmel og finansiering Hjælp i særlige tilfælde Kommunerne kan udbetale hjælp i særlige tilfælde til en bred vifte af udgifter, som modtageren ikke selv har mulighed for at afholde. Nedenstående model viser statsrefusionen for integrationslovens 34 og 36 og aktivlovens 82. Refusionens størrelse afhænger af, om flygtningen har fået ophold før 1. juli 2002 og modtager kontanthjælp, eller om flygtningen har fået ophold efter 1. juli 2002 og modtager starthjælp. Under aktivloven er refusionen 50% efter las 106. Der er ingen refusioner for personer på starthjælp. Under integrationsloven er der 50% refusion efter inl 45, stk. 3. Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet Integrationsloven 34 med 50% refusion efter inl 45, stk. 3. Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet, herunder særlige forløb, transport, arbejdsredskaber og andet. Der kan bl.a. være tale om forløb for traumatiserede med henblik på, at flygtningen på sigt kan følge introduktionsprogrammet. Sygebehandling Integrationsloven 36 med 50% refusion efter inl 45, stk. 3 las 82 med ingen refusion (for dem på starthjælp) eller 50% refusion (for dem på kontanthjælp) efter las 106 Der kan gives hjælp til sygebehandling, hvis behandlingen er nødvendig og velbegrundet. For traumatiserede flygtninge kan denne paragraf anvendes til f.eks. psykologhjælp, fysioterapi mv. Integrationsloven Aktivloven Aktivloven 34 og Fuld kontanthjælp efter 7 år Før 1. juli 2002/ Kontanthjælp 50% 50% 50% Efter 1. juli 2002 / Introduktionsydelse/ Starthjælp 50% 0% 50%

21 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 21 Case 7 Hjælp i særlige tilfælde Nadia er en irakisk kvinde, som sammen med mand og børn har opnået flygtningestatus på baggrund af politisk forfølgelse i Irak. Kommunen vurderer, at Nadia ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at profitere af et almindeligt introduktionsprogram. Hun henvises derfor til et projekt i Integrationsnet. Kommunen bevilger tre måneders deltagelse i projektet (se regneeksempel fra case 1). Da Nadia ikke selv er i stand til at afholde udgifter til transport, bevilger kommunen hjælp i henhold til integrationslovens 34. Der bevilges endvidere fem behandlinger til fysioterapeut og psykologhjælp én time ugentligt efter integrationslovens 36. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Projektpris se f.eks. case 1 Transport, 3 zoners periodekort til hovedstadsområdet, pr måned 450 kr. - Refusion 50% efter inl kr. Kommunens pris pr måned (450 kr kr.) 225 kr. Fysioterapeutisk behandling, 5 stk. efter inl 36 (385,26 kr. + (4 x 256,84 kr.)) 1.412,62 kr. - Refusion 50% efter inl 45, stk. 3 (50% x 1.412,62 kr.) 706,31 kr. Kommunens pris pr. måned (1.412,62 kr ,31 kr.) 706,31 kr. Psykolog, 1 time ugentligt efter inl 36, pris. pr. måned (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - Refusion 50% efter inl 45, stk. 3 (3.229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229,48 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Når Nadia er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget for projektet i denne sag hjælp i særlige tilfælde efter inl 34. Refusionen er 50% efter inl 45, stk. 3.

22 22 Hjælp i særlige tilfælde / LoVHjemmel og finansiering Psykologhjælp og fysioterapi bevilliges efter 36 i inl. Refusionen på psykologhjælp samt fysioterapi er 50% efter inl 45, stk. 3. Prisen for fysioterapi er hentet hos Danske Fysioterapeuter Prisen for konsultation hos psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Selvforsørgende Hvis Nadia blev forsørget af en ægtefælle, ville hun stadig være omfattet af inl 34 og 36 og kunne få hjælp efter disse bestemmelser, hvis parret ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Her er en statsrefusion på 50%. Er der ved familiesammenføring stillet krav om sikkerhedsstillelse, skal hjælp efter integrationsloven og aktivloven til den familiesammenførte tilbagebetales ud af sikkerhedsstillelsen. Lovhjemmel og finansiering Aktivloven og beskæftigelsesloven Hvis Nadia var under aktiv- og beskæftigelsesloven ville kommunen i dette tilfælde kunne bevilge et vejlednings- og afklaringsforløb efter lab 22, jf. kap Der er ingen paragraf i aktiv- eller beskæftigelseslovene, der finder tilsvarende anvendelse som 34 i integrationsloven, da denne specifikt refererer til deltagelse i introduktionsprogrammet. Under lab 83 er der mulighed for, at kommunen kan bevilge godtgørelse til udgifter ved deltagelse i de aktive tilbud, herunder for eksempel transport, op til kr. pr. måned. Refusionen er 50% efter lab 119, stk. 2. Hjælp til fysioterapi og psykolog kan bevilliges efter las 82. Her er refusionen 50% efter las 106, medmindre personen modtager starthjælp, så er der ingen refusion.

23 DFH / Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet 23 Case 8 Behandling Ali er en 50-årig irakisk mand med opholdstilladelse i Danmark. Han er stærkt traumatiseret som følge af fængsling og grov tortur i Irak. Han har mange fysiske smerter og ekstrem Ptsd. I introduktionsprogrammet har Ali i en kortere periode fulgt danskundervisningen, hvor han arbejdede hårdt for at lære sproget. Ali har ikke modtaget aktive tilbud og har ikke været i arbejde pga. vedvarende smerter og psykiske problemer. Lægen anbefaler, at Ali modtager fysioterapi og psykologhjælp, og kommunen visiterer til behandling i Integrationsnets regi. I første omgang bevilger kommunen 10 timer psykologhjælp og 10 timer fysioterapi. Lovhjemmel og finansiering Integrationsloven Tekst Udgift Tilskud/Refusion Pris Psykolog, en time ugentligt efter inl 36 (751,04 kr. x 4,3 uger) 3.229,48 kr. - Refusion på 50% efter inl 45, stk. 3 (3.229,48 kr. x 50%) 1.614,74 kr. Kommunens pris pr. måned (3.229 kr ,74 kr.) 1.614,74 kr. Fysioterapeutisk behandling, 5 stk. efter inl 36 (385,26 kr. + (4 x 256,84 kr.)) 1.412,62 kr. - Refusion på 50% efter inl 45, stk. 3 (50% x 1.412,62 kr.) 706,31 kr. Kommunens pris pr. måned (1.412,62 kr ,31 kr.) 706,31 kr. Når Ali er under integrationsloven, er bevillingsgrundlaget behandling efter 36. I løbet af en måned modtager Ali fem timers fysioterapi med refusion på 50% efter inl 45, stk. 3. Psykologhjælp bevilliges ligeledes efter inl 36, med 50% refusion efter inl 45, stk. 3. Prisen for konsultation hos psykolog er hentet hos Dansk Psykologforening Prisen for fysioterapi er hentet hos Danske Fysioterapeuter Selvforsørgende Hvis Ali blev forsørget af en ægtefælle, ville han være omfattet af inl 36 og kunne få hjælp efter denne bestemmelse, hvis parret ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. Her er en statsrefusion på 50%. Er der ved familiesammenføring stillet krav om sikkerhedsstillelse, skal hjælp efter integrationsloven og aktivloven til den familiesammenførte tilbagebetales ud af sikkerhedsstillelsen.

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere