Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser"

Transkript

1 NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemme styres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, indgået følgende aftale om frirejser for tjenestemænd i folkeskolen i Grønland. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser 1 Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellen bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til: a) Personer, der ansættes som tjenestemænd i henhold til landstingsloven, når der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig. b) Tjenestemænd, ansat i henhold til landstingsloven, der beordret eller efter ansøgning forflyttes til et nyt tjenestested i Grønland. c) Tjenestemænd, ansat i henhold til landstingslov nr. 20 af 17. december 1985 om lønnings og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd under Grønlands Hjenmestyre i Danmark, der beordres til tjeneste i Grønland. 1 af 8

2 stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved tjenestens tiltrædelse, jf. stk. 1, ved: a) Afsked efter mindst 3 års kontinuerlig ansættelse i Grønland, når der ikke på opsicelsestidspunktet har været afholdt en feriefrirejse i det pågældende kalenderår. I ganske særlige tilfælde kan der ydes fratrædelsesfrirejse, selvom betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. b) Afsked med pension eller afsked ned løn i henhold til 33 i landstingsloven. Hvis Tjenestemanden fortsat bebor en anvist bolig i rådighedslønsperioden, jf. 33, stk. i i landstingsloven, kan fratrædelsesfrirejsen udskydes til det tidspunkt, hvor boligen fraflyttes. c) Tjenestemandens død, idet den efterlevende ægtefælle dermed ligestillede opnår retten til frirejse. eller 2 Ved udnyttelse af frirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 2. I tilfælde, hvor en atlantbillet tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen og vice versa. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellen bopælen og Kastrup Lufthavn og vice versa. Stk. 3. Eventuelle udgifter i forbindelse ned ophold i København afholdes af tjenesternanden selv. Stk. 4. Ved frirejser i Grønland godtgøres udgifter til ophold og fortæring under rejsen efter reglerne for rejser på rekvisition. 2 af 8

3 KAPITEL 2 Feriefrirej ser 3 Til tjenestemænd, som: a) er ansat som tjenestemand i Grønlands Hjen-mestyre eller i kommunerne i Grønland før 1. marts 1998, eller som b) er ansat som tjenestemand før 1. marts 1998 i Grønlands Hjemmestyre eller i kommunerne i Grønland, og som overgår til anden ansættelse i en tjenestemandsstilling fra en tjenestemandsstilling, hvor retten til feriefrirejse var et ansættelsesvilkår ydes efter 2 års tjeneste, regnet fra ansættelsen, for hver tjenesteperiode af 2 års varighed (optjeningsperioden), én frirejse i forbindelse med ferie. I optjeningsperioden indgår alle perioder, hvori der ydes løn. I tilfælde, hvor der ydes tjenestefrihed uden løn, forlænges optjeningsperioden tilsvarende. Feriefrirejsen ydes som én samlet rejse og kan ikke suppleres ved fornyet billetkøb. Stk. 2. Til deltidsansatte tjenestemænd ydes feriefrirejse kun, hvis den ugentlige arbejdstid er 30 timer eller derover. Stk. 3. Til pædagogisk arbejdende tjenestemænd i folkeskolen, hvis ferieperiode er fast:.agt til skolesommerferien, kan feriefrirejse dog ydes i forbindelse med den normale skolesoinmerferie, uanset at tjenestemanden ved skolesommerferiens start måtte have optjent under 2 år, men over 15 måneder. Stk. 4. Feriefrirejsen skal anvendes inden udgangen af første år af den efterfølgende optjeningsperiode, idet retten til feriefrirejse for den pågældende optjeningsperiode ellers bortfalder. Stk. 5. Feriefrirejsen ydes til et af tjenestemanden valgt bestemmelsessted i eller uden for Grønland inden for et maksimumbeløb svarende til billetprisen tur/retur (turist/økonomiklasse) fra tjenestestedet til København. Eventuelle rabatter ydet af rejsebureauet skal om muligt udnyttes. 3 af 8

4 dog Stk. 6. Ydelse af feriefrirejse omfatter alene rejsehjerumel i forbindelse med feriefrirejsen. Taxakørsel, billeje, forplejning og lignende, er ikke omfattet af ydelsen. Stk. 7. Rejsetid under feriefrirejsen medregnes som arbejdstid i et omfang svarende til den hurtigste befordring mellem tjenestestedet og København højest 4 arbejdsdage pr. feriefrirejse. I ganske særlige tilfælde, eksenpelvis ved trafikforsinkelser på grund af vejrlig, kan der efter ansøgning medregnes yderligere rejsetid i arbejdstiden. Der kan ikke medregnes rejsetid som arbejdstid for pædagogisk arbejdende tjenestemænd, for hvem det gælder, at ferie anses for afholdt i skolesorrl nerferien. Stk. 8. Retten til feriefrirejse bortfalder, hvis tjenestenanden inden for optjenir.gsperioden opnår feriefrirejse i kraft af sin ægtefælles eller dermed ligestilledes ansættelsesvilkår. KAPITEL 3 Særlige frirej ser 4 Hvis der bevilges tjenestefrihed med løn i forbindelse med uddannelse af mindst 6 måneder varighed, ydes frirejse fra tjenestestedet i Grønland til uddannelsesstedet i Dannark eller Grønland. Ved uddannelsens afslutning ydes tillige frirejse fra uddannelsesstedet i Danmark eller Grønland til tjenestestedet i Grønland. 5 Til tjenestemandens børn, til hvis uddannelse der ydes uddannelsestilskud i henhold til aftalen om overgangsbestemrnelser vedrørende uddannelsestilskud, ydes frirejse fra tjenestestedet i Grønland til uddannelsesstedet i Danmark ved uddannelsens påbegyndelse. Ved uddannelsens afslutning ydes tillige frirejse fra uddannelsesstedet i Danmark til tjenestestedet i Grønland. Stk. 2. Hvis barnet ved uddannelsens påbegyndelse er under 14 år, har tillige én af forældrene ret til ledsagefrirejse fra 4 af 8

5 tjenestestedet i Grønland til uddannelsesstedet i Danmark og retur. 6 I tilfælde, hvor en tjenestemand ikke udnytter en optjent ret til feriefrirejse, kan tjenestemandens børn under 18 år efter ansøgning opnå ret til besøgsfrirejse tur/retur fra et sted i Danmark eller Grønland til tjenestestedet i Grønland. Dette gælder også hvis forældrene lever adskilt, og den, hos hvem barnet normalt opholder sig, bor uden for tjenestestedet. Stk. 2. Eventuel besøgsfrirejse ydes inden for et maksimumbeløb svarende til billetprisen tur/retur (turist/økonomiklasse) fra tjenestestedet til København. KAPITEL 4 øvrige bestemmelser 7 Retten til frirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 2. Retten til frirejse omfatter tillige tjenestemandens ægtefælle eller dermed ligestillede og børn under 18 år, som indgår i tjenestemandens husstand. En ægtefælles eventuelle børn, som ikke indgår i tjenestemandens husstand, er ikke omfattet af nærværende aftale, mednindre børnene i kraft af ægtefællens ansættelsesforhold ville være omfattet af ret til feriefrirejse. Stk. 3. Inden for nærværende aftales bestemmelser kan der inden for et kalenderår ydes én frirejse. Dette gælder, uanset om frirejsen ydes i kraft af egen feriefrirejseret eller i kraft af eventuel ægtefælles ferierejseret. I forbindelse med uddannelse kan dog ydes såvel frirejse efter uddannelse og frirejse i forbindelse med påbegyndelse af ny uddannelse inden for samme kalenderår. 5 af 8

6 og Stk. 4. Hvis tjenestemanden påtvinges et ophold på grund af trafikale forstyrrelser godtgøres udgifter i forbindelse med overnatning og forplejning efter de til enhver tid gældende regler om forplejning gennem kostbeviser, jf. dog 2, stk. 2. Der udstedes ikke kostbeviser ved frirejse, som omfatter destinationer uden for Grønland eller Danmark. 8 Under rejser til og fra Danmark og i Grønland er tjenestemanden og eventuel medfølgende familie omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om kollektiv rejseforsikring. Stk. 2. Omfatter en frirejse destinationer uden for Grønland eller Danmark, må den samlede rejseforsikring tegnes og afholdes af tjenestemandens selv. Dette gælder tillige på de rejsedage, som ydes som arbejdsdage i kraft af nærværende aftales bestemmelser. KAPITEL 5 Overgangsbestemxuelser for ansatte med ikke-hjemmehørende status pr. 31. marts For tjenestemænd, der er ansat pr. 31. marts 1991 i henhold til landstingslov nr. 9 af 25. oktober 1979 om lønnings og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjerrnes:yre eller i henhcld til kommunal tjenestemandsvedtægt med ikke-hjemmehørende status, gælder fortsat følgende særlige bestemmelser: Stk. 2. Retten til frirejse omfatter tillige tjenestemandens ægtefælle eller dermed ligestillede børn under 20 år. Stk. 3. Frirejse ydes fra tjenestestedet i Grønland til bopælen i Danmark ved: a) afsked, såfremt der er forløbet mindst 2 år siden ansættelsen og 10 måneder siden sidste orlovsfrirejse, jf. stk af 8

7 1. b) afsked med pension eller med løn i henhold til 32, i lov af 1971 om statens tjenestemænd i Grønland (NAt. C I, 1 1 9) eller kommunale tjenestemandsvedtægter (NAt. C I, ) c)beordret tjeneste i Danmark, jf., i lov af 1964 om statens tjenestemænd i Grønland (NAt. C I, ) - Stk. 4. Efter 1 års kontinuerlig tjeneste, regnet fra ansættelsen, ydes for hver tjenesteperiode af 12 måneders varighed én frirejse fra tjenestestedet i Grønland til København i forbindelse med afholdelse af ferie. Stk. 5. Til pædagogisk arbejdende tjenestemænd under folkeskolen i Grønland kan orlovsfrirejse dog allerede ydes i forbindelse med den normale skolesommerferie, uanset at tjenestemanden på orlcvstidspunktet endnu ik:<e måtte have forrettet 1 års kontinuerlig tjeneste. Såfremt ansættelsen tiltrædes i perioden 1. januar juli ydes tidligste orlovsfrirejse dog først i forbindelse med den følgende skolesom.-nerferie. Stk. 6. Orlovsfrirejsen for andre end de i stk. 5 nævnte tjenestemænd skal udnyttes inden udløbet af tjenestenerioden, idet retten ellers bortfalder. Når det af styrelsen anviste rejseniddel anvendes, medregnes rejsetiden ikke i orlover.s længde. Stk. 7. Efter afholdt orlov ydes der, ved genudrejse til fortsat tjeneste, frirejse fra København til tjenestestedet i Grønland. Stk. 8. Ved orlovsfrirejse kan der ved forsendelse med skib fragtfrit fra Grønland til Royal Arctic line A/S plads i Aalborg og retur medtages Ca. 100 kg. Og Ca. 200 kg. Bagage for henholdsvis enlige og forsørgere. Dog kan egentlig flyttegods ikke medtages. Eventuel sø og transportforsikring må tegnes og betales af tjenestemanden selv. Stk. 9. i kalenderåret, hvor forældrene ikke afholder orlov uden for Grønland, har børn under 20 år ret til besøgsfrirejse fra København til forældrenes tjenestested i Grønland og retur. Dette gælder også, såfremt forældre lever adskilt, og den, hos hvem barnet opholder sig, bor uden for Grønland. Stk. 10. Udgifter til rejser uden for de i aftalen nævnte afholdes af tjenestemanden selv. Dog kan der under gangske særlige omstændigheder ydes hel eller delvis refusion af rejseudgifter. Ansøgning herom må ledsaget af grunde og evt, bilagt udtalelse 7 af 8

8 fra pågældende enhed under Grønlands Selvstyre eller kommunerne forelægges økonomi- og Personalestyrelsen. Stk. 11. I øvrigt finder 1, stk. 2, litra a), 3, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. i samt 7, stk. 2, i denne aftale ikke anvendelse for tjenestemænd ansat på ikke hjemmehørende vilkår pr. 31. marts KAPITEL 6 Ikrafttrædelse 10 Denne aftale har virkning fra den i. april Stk. 2. Tjenestemrd omfattet af 9, kan dog vælge bestemmelsessced for feriefrirejse efter reglerne i 3, stk. 5 i nærværende aftale, såfremt billetudgiften herved ikke overstiger billetprisen efter bestemmelserne i 9, stk. 4 og 7. Nuuk, den 26. august 2014 Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) Naalakkersuisut e.b. SiçjDorPh Michael WUrtz 8 af 8

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II (jurister Afsnit J. økoner) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II \ Overenskst mellem Naalakkersuisut Danmarks Jurist økonforbund for juridiske kandidater universitetsøkoner m.fl. ansat i Grønlands

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD:

Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD: Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskartellet NAI 1TJNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Aftale om arbejdstid mellem Naalakkersuisut og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit for tjeneste mænd og overenskomstansatte

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere