F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008

2 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads København V Telefon: FOAs hjemmeside: Klageinstansens dommer Marie-Louise Andreasen Sekretær Ebbe Jacobsen, direkte Grafisk tilrettelægning af omslag: Grafoa/Joe Anderson Illustration: Bob Katzenelson

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2008 Beretning Afgørelser i FOAs Klageinstans FOA Skive indklaget FOA Nordsjælland indklaget FOA Hjørring og a-kassen indklaget FOA 1/Brandfolkenes Organisation og FOA Forbundet indklaget FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget LFS indklaget LFS indklaget FOA Nordvestsjælland indklaget FOA Esbjerg og a-kassen indklaget FOA Svendborg indklaget FOA Sydsjælland indklaget FOA Nordsjælland indklaget FOA Randers og a-kassen indklaget FOA Horsens indklaget A-kassen, lokalenheden i Holbæk indklaget FOA/PMF København Syd indklaget FOA Forbundet indklaget FOA 1 indklaget A-kassen, lokalenheden i Randers indklaget FOA Roskilde indklaget FOA SOSU indklaget LFS indklaget FOA Odense og FOA Middelfart/Lillebælt indklaget FOA Køge indklaget FOA SOSU indklaget 14 1

4 Statistisk oversigt over afgjorte klagesager Klagernes fordeling på kvinder og mænd.. 15 Klagernes fordeling på faggrupper. 15 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse. 16 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse.. 16 Retningslinier for FOAs Klageinstans 17 2

5 FOAs KLAGEINSTANS BERETNING 2008 Med virkning fra den 1. januar 1998 er der i FOA dengang Forbundet af Offentligt Ansatte, nu Fag og Arbejde - etableret en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i forhold til forbundet og arbejdsløshedskassen. Retningslinierne fra 1997 som revideret i 2003 er godkendt af forbundets hovedbestyrelse og gengivet bagerst i denne beretning. Dommere i klageinstansen har været tidligere præsident i Sø- og Handelsretten Frank Poulsen, incl., tidligere højesteretsdommer Hans Kardel, incl. og tidligere højesteretsdommer Marie-Louise Andreasen, siden 1. januar Af retningslinierne for FOAs KLAGEINSTANS fremgår, at FOAs dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOAs hovedbestyrelse. Klageinstansens beretning for 2008 foreligger hermed. FOAs Klageinstans har i 2008 modtaget 28 nye sager. 25 sager er afgjort, herunder de 5 sager, der henstod uafgjort, da den sidste årsberetning blev afgivet. 2 sager er blevet tilbagekaldt. Der er således 6 sager under behandling ved årsskiftet af de afgjorte sager vedrørte helt eller delvis FOAs a-kasse. Der henvises til oversigten over afgørelserne. Som i tidligere år er proceduren i klageinstansen den, at klagen fra et medlem sendes til høring hos afdelingen/a-kassen/forbundet alt efter, hvem der er klaget over. Da klageinstansen skal tage stilling til alt, hvad der klages over, og er det vigtigt, at den hørte gør sig klart, hvilke punkter, klagen omfatter, og afgiver udtalelse om hvert enkelt punkt. Det er naturligvis en fordel, hvis medlemmet i klagen har præciseret, hvilke punkter han eller hun forventer, at der tages stilling til. I mange tilfælde klages der over langsommelighed i sagsbehandlingen i af- 3

6 deling/a-kasse/forbund, og det er derfor så meget desto væsentligere, at der svares temmelig hurtigt på høringen. De høringssvar, klageinstansen har modtaget, har ikke altid levet op til sådan optimal sagsbehandling, og klageinstansen har derfor i nogle tilfælde været nødt til at rykke for svar eller at foretage yderligere høring vedrørende nærmere præciserede klagepunkter. Behandlingen af klagesagerne giver i øvrigt klageinstansen anledning til at understrege, at det må være et krav til rimelig medlemsservice, at afdeling/a-kasse/forbund løbende orienterer medlemmet om de forhandlinger, der evt. føres med arbejdsgiveren, og afdelingerne bør sikre sig beviset for, at der er givet sådan orientering. København, januar 2009 Marie-Louise Andreasen / Dorte Hansen 4

7 Afgørelser i FOAs KLAGEINSTANS i 2008 FOA 27 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOAs afdelinger afgørelserne var fordelt således: 8 klagere fik helt eller delvist medhold heraf fik 3 klagere erstatning/godtgørelse 18 klagere fik ikke medhold 1 klage blev tilbagekaldt I alt 27 FOAs A-kasse 6 klager var relateret til sagsbehandlingen i Arbejdsløshedskassen. Afgørelserne var fordelt således: 3 klagere fik helt eller delvist medhold og erstatning/godtgørelse 2 klagere fik ikke medhold 1 klage blev tilbagekaldt I alt 6 *) Når summen af klager overstiger 28, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. 5

8 Afgørelser truffet i FOA Skive indklaget. Klage over, at afdeling ikke havde hjulpet medlemmet til at få ledervederlag og betaling for flekstimer. Afdelingen rådgav medlem i forbindelse med, at hun fik udbetalt kr. i overarbejdsbetaling til fuld afgørelse, og deltog også senere i drøftelser med arbejdsgiveren om yderligere vederlag, men mente ikke at kunne gennemføre et sådant krav mod kommunen, hvilket medlemmet fik besked om. Afdelingen har herefter både telefonisk og skriftligt opfordret hende til at henvende sig, hvis hun ved arbejdsforholdets ophør ikke fik sit tilgodehavende, men hun henvendte sig ikke med de relevante oplysninger. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at antage, at afdelingen ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og hun fik derfor ikke medhold i klagen FOA Nordsjælland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke havde givet tilstrækkelig medlemsservice i relation til spørgsmålet om skattemæssigt dagpengefradrag i den periode, medlemmet var tillidsrepræsentant for de fastansatte dagplejere og samtidig stod til rådighed for at modtage dispositionsbørn. FOA-afdelingen havde rådgivet medlemmet i spørgsmålet om hvilken ansættelsesaftale, hun burde få med kommunen, når hun var valgt til tillidsrepræsentant for dagplejerne i kommunen. Da der blev rejst spørgsmål om retten til skattemæssigt at få det såkaldte dagplejefradrag, rådede afdelingen efter kontakt med Hovedforbundet til, at hun indgik et forlig med skattemyndighederne om fradragets konkrete størrelse, men præciserede, at fradraget er et anliggende mellem den enkelte dagplejer og skattemyndighederne. Efter klageinstansens opfattelse kunne hun ikke med rimelighed forvente, at FOA-afdelingen repræsenterede hende over for skattevæsenet, Medlemmet fik heller ikke medhold i en klage over, at FOA-afdelingen ikke havde taget hendes sag alvorligt FOA Hjørring og a-kassen indklaget. Klage over sagsbehandlingstid og dårlig behandling i FOA-afdeling og a-kasse. Et medlem klagede over, at hun efter at FOA-afdelingen angiveligt havde fortalt hende, at hun ikke ville få karantæne i a-kassen, hvis hun sagde sin stilling op alligevel fik karantæne, og først fik den skriftlige afgørelse herom ca. 2½ måned efter, at hun havde meldt sig ledig. Hun syntes også, at hun i afdelingen var blevet mødt med en meget afvisende holdning. A-kassens afgørelse var anket til Arbejdsdirektoratet. A-kassen erkendte, at den lange sagsbehandlingstid var uacceptabel, og forklarede den med sagsbehandlingsfejl og travlhed. A-kassen havde imidlertid straks givet medlemmet mundtlig besked om afgørelsen og havde efter klagen ændret sine procedurer med henblik på at undgå lignende fejl. A-kassens hovedledelse beklagede, at medlemmet havde følt en afvisende holdning imod sig, da målsætningen er, at alle samtaler i a-kassen skal gennemføres i en tryg og venlig atmosfære. Klageinstansen kritiserede den lange sagsbehandlingstid i FOAs-a-kasse, men lagde til grund, at a- kassen havde ændret sine procedurer med henblik på at undgå lignende fejl. Klageinstansen foreslog a-kassen at betale en godtgørelse på kr. til medlemmet i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice. 6

9 FOA 1/Brandfolkenes Organisation og FOA Forbundet indklaget. Klage bl.a. over at FOA-afdeling ikke ville betale advokatbistand til møde med arbejdsgiver, og at forbundskontoret ikke ville tage samtale med medlemmet, men henviste til den lokale afdeling. Et medlem blev af forbundskontoret henvist til i den lokale afdeling at få bisidder til et møde med arbejdsgiveren. Afdelingen og forbundskontoret afviste at betale for advokatbistand til medlemmet. Medlemmet klagede herover og over, at han var blevet behandlet arrogant i forbundskontoret. Klageinstansen konstaterede, kommunikationen mellem medlemmet og ansatte i forbundskontoret ikke havde været god, men kunne ikke lægge til grund, at dette udelukkende eller hovedsagelig skyldtes optræden fra ansatte i forbundet. Klageinstansen fandt det ikke i strid med god medlemsservice, at forbundet generelt og også over for dette medlem havde henvist henvendelser til den lokale afdeling. Medlemmet fik derfor ikke medhold i klagerne eller i sit krav om erstatning fra FOA. Klageinstansen kunne ikke tage stilling til spørgsmålet om medlemmets ret til at udtale sig offentligt om forholdene på arbejdspladsen FOA Frederikssund-Nordsjælland indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke anmeldte krav for arbejdsskader til forsikringsselskaber. To medlemmer klagede over, at FOA-afdelingen ikke i forbindelse med en arbejdsskade i 2002 havde anmeldt eller rådet dem til at selv at anmelde krav på ménerstatning over for PenSam Ulykke eller deres egne forsikringsselskaber. Afdelingen oplyste, at fuldmagterne ikke nævnte hverken Pen- Sam eller andre forsikringsselskaber, og at det altid ved underskrivelse af fuldmagter præciseres, hvad de omfatter. Medlemmerne besvarede ikke klageinstansens spørgsmål om nærmere detaljer, og klageinstansen fandt ikke grundlag for at antage, at FOA-afdelingen ikke havde givet medlemmerne rimelig medlemsservice. De fik derfor ikke medhold i klagen eller i et krav om, at FOA skulle erstatte dem de beløb, de kunne have fået, hvis afdelingen havde foretaget anmeldelser til forsikringsselskaber LFS indklaget. Klage over FOA-afdelings utilstrækkelige støtte under en sag om chikane og uberetiget behandling på arbejdsplads og over, at afdelingen ikke ville anlægge sag mod arbejdsgiveren i anledning af arbejdsgiverens magtmisbrug. Et medlem havde henvendt sig til FOA-afdelingen, fordi hun følte sig chikaneret på sin arbejdsplads efter at hun havde afvist at underskrive en ny udgave af personalehåndbogen. Hun klagede over, at afdelingen ikke havde behandlet sagen tilstrækkeligt seriøst, og havde herunder konkrete klagepunkter. Hun havde ikke lidt økonomisk tab, men ønskede, at afdelingen skulle hjælpe hende til at få erstatning i anledning af magtmisbrug, chikane og uberettiget behandling, som hun havde været udsat for. Klageinstansen kritiserede, at afdelingens repræsentant kom for sent til et møde, hvor man skulle bistå medlemmet, at svartiden på hendes henvendelser havde været for lang, at afdelingen ikke forelagde spørgsmålet for medlemmet, før man over for arbejdsgiveren udtalte sin formodning om, hvad medlemmet mente om et forslag fra arbejdsgiveren til formulering af et mødereferat, og at afdelingen ikke reagerede på en rykker for et svar, som afdelingen en måned forinden havde sendt til hende. Derimod var der ikke grund til at kritisere, at afdelingen skønnede, at man ikke ville føre sag mod arbejdsgiveren om erstatning for magtmisbrug, chikane og uberettiget behandling. 7

10 LFS indklaget. Klage over dårligt resultat af lønforhandlinger og manglende orientering af medlem vedrørende lønforhandlinger m.v. Afdelingen erkendte, at man ikke løbende havde orienteret medlemmet om forløbet af forhandlingerne om hendes løn, og beklagede, at de individuelle afklaringer var blev grebet lidt lemfældigt an, fordi området var nyt. Klageinstansen måtte desuden antage, at afdelingen ikke havde besvaret alle hendes henvendelser. Hun havde for så vidt ikke fået en rimelig medlemsservice, men klageinstansen havde ikke grundlag for at antage, at hun kunne have opnået et bedre resultat af lønforhandlingerne, hvis afdelingen havde orienteret hende bedre. Klageinstansen kritiserede den manglende medlemsservice, men lagde til grund, at afdelingen havde ændret sine procedurer med henblik på at kunne orientere medlemmerne individuelt om forløbet af lønforhandlinger m.v FOA Nordvestsjælland indklaget. Klage over, at FOA-afdeling ikke sørgede for, at medlemmet kom til psykolog eller advokat, og ikke ville føre (injurie)sag på medlemmets vegne i anledning af uberettiget politianmeldelse fra arbejdsgiver. Desuden klage over, at afdelingen havde brudt sin tavshedspligt. Klageinstansen fandt det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at afdelingen havde brudt sin tavshedspligt. Efter klageinstansens opfattelse kan det ikke af et medlem med rimelighed forlanges, at en FOA-afdeling sørger for, at medlemmet får kontakt med psykolog eller advokat, selv om medlemmet har behov for det. Det kan heller ikke forlanges, at afdelingen påtager sig at føre injurie- eller andre sager på medlemmets vegne, selv om han udsættes for uberettiget politianmeldelse eller lignende fra sin arbejdsplads' side. Et medlem kan derfor ikke i anledning af en afdelings afvisning af at føre en sag få erstatning eller få sit kontingent betalt tilbage. Klageinstansen påtalte afdelingens form i en telefonsamtale, men fandt i øvrigt ikke grundlag for at antage, at der ikke var givet rimelig medlemsservice FOA Esbjerg og A-kassen indklaget. Klage over manglende rådgivning om at melde sig ledig efter barselsorlov, hvor barnet var sygt. Et medlem bad om råd fra FOA afdelingen, fordi hendes nyfødte barn også efter barselsorlovens udløb var syg af astma og eksem. Afdelingen henviste til LOs socialrådgiverordning, som man mod betaling var tilsluttet. Socialrådgiveren rådede medlemmet til at søge kommunen om tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge, men hun fik afslag. Da medlemmet mente, at hun ikke kunne påtage sig arbejde, så længe hendes barn var sygt, var det efter klageinstansens opfattelse ikke en fejl, at hverken FOA-afdelingen eller socialrådgiveren rådede hende til at melde sig ledig. Der var således ikke grundlag for at give medlemmet medhold i, at afdelingen og socialrådgiverordningen ikke havde givet hende rimelig medlemsservice, eller i hendes krav om erstatning for mistede dagpenge. 8

11 FOA Svendborg indklaget. Klage over manglende hjælp til at få fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse. Et medlem havde ved kommunens brev om, at man agtede at opsige hende, fået stillet 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse i udsigt, men kommunen havde 3 dage senere korrigeret til, at hun ikke havde ret til fratrædelsesgodtgørelse, fordi hun fratrådte til folkepension. FOA afdelingen - der ikke på noget tidspunkt havde lovet hende, at hun kunne få godtgørelsen - forhandlede dog med kommunen, der imidlertid fastholdt sit synspunkt. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at antage, at afdelingen ikke havde givet medlemmet rimelig medlemsservice FOA Sydsjælland indklaget. Klage over, at FOA-afdeling ikke gav tilstrækkelig opbakning i forbindelse med en afskedigelsessag. Et medlem blev afskediget angiveligt på grund af samarbejdsvanskeligheder. Efter de oplysninger, der forelå for klageinstansen, var der ikke grundlag for at antage, at FOAafdelingen kunne have forhindret opsigelsen eller have udvirket nogen væsentlig forbedring af vilkårene for opsigelsen. Klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for hende FOA Nordsjælland indklaget. Klage over, at FOA-afdeling ikke anmeldte krav om ménerstatning efter færdselsuheld over for Pen- Sam Ulykkesforsikring. Et medlem klagede over, at FOA-afdelingen ikke i forbindelse med et færdselsuheld i 2003 havde anmeldt eller rådet hende til at selv at anmelde krav på ménerstatning over for PenSam Ulykke. Afdelingen oplyste bl.a., at man i forbindelse med, at medlemmet gav fuldmagt til anmeldelse m.v. over for arbejdsskadeforsikring, udtrykkeligt havde aftalt, at det stadig var medlemmet selv, der havde ansvaret for, at frister blev overholdt, og at hun selv skulle vurdere, om hun ønskede afdelingens hjælp, og selv skulle henvende sig til afdelingen, hvis hun gjorde det. PenSam afviste kravet som forældet, da det ikke var anmeldt inden 2 år efter, at medlemmet havde fået et sikkert kendskab til, at der var en erstatningsberettigende skade. Efter klageinstansens opfattelse, ville det have været en rimelig medlemsservice at råde medlemmet til at anmelde krav om ménerstatning over for PenSam Ulykkesforsikring. Selv om afdelingen indgik den skriftlige aftale med medlemmet, burde den have ydet en sådan rådgivning. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at bestride, at medlemmet havde været berettiget til en mén-erstatning svarende til 5% af forsikringssummen, hvis kravet var blevet anmeldt inden forældelsesfristens udløb. Klageinstansen foreslog derfor, at FOA-afdelingen betalte medlemmet kr. med renter fra det tidspunkt, hvor klagen var indgivet til klageinstansen FOA Randers og A-kassen indklaget. Klage over forkerte oplysninger om størrelsen af SVU-ydelse og over for lang sagsbehandlingstid. Et medlem klagede over, at FOA afdeling havde stillet hende i udsigt, at hun ved gennemførelse af pædagoguddannelse ville være berettiget til SVU svarende til fuld tid, uanset om hun arbejdede 28 eller 37 timer ugentlig forud for en uddannelsesorlov. Det viste sig, at hun fik ca kr. mindre 9

12 pr. uge, fordi hun forud kun havde arbejdet 28 timer ugentlig. Hun klagede endvidere over, at FOA afdelingen først den 26. februar 2008 besvarede hendes gentagne klager fra efteråret Afdelingen havde ikke kunnet finde ud af, hvem medlemmet havde talt med, og a-kassen mente ikke at have vejledt hende. Afdelingen erkendte, at sagsbehandlingstiden havde været urimeligt lang. Ved medlemmets oplysninger og hendes notater fra en telefonsamtale med FOA afdelingen fandt klageinstansen det sandsynliggjort, at hun havde fået urigtig vejledning om SVU-ydelse, og at hun derefter - i forbindelse med at hun begyndte uddannelse - havde indrettet sig på de oplysninger, hun fik i FOA-afdelingen. Hvis oplysningerne faktisk ikke var givet af a-kassen, burde den pågældende FOA medarbejder have henvist til a-kasseafdelingen på samme adresse og telefonnummer. Klageinstansen kritiserede, at FOA afdelingen ikke havde givet medlemmet korrekt vejledning om SVU-ydelse til gennemførelse af pædagoguddannelse og ikke havde behandlet hendes henvendelser inden for rimelig tid. Klageinstansen foreslog, at afdelingen betaler medlemmet en erstatning på kr. i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice FOA Horsens indklaget. Klage over FOA-afdelings sagsbehandling i forbindelse med en afskedigelse. Et medlem blev afskediget fra en stilling som handikaphjælper. Han var utilfreds med, at afdelingen ikke straks havde fortalt ham, at han ikke havde krav på løn i opsigelsesperioden, hvis han ikke udførte sit arbejde. Han præciserede trods opfordring fra klageinstansen ikke, hvad afdelingen efter hans mening burde have gjort eller havde gjort forkert. Der var ikke i de oplysninger, der forelå for klageinstansen, grundlag for at kritisere FOAafdelingens behandling af hans henvendelse, og klageinstansen gav derfor ikke medlemmet medhold i, at afdelingen havde handlet kritisabelt over for ham A-kassen, lokalenheden i Holbæk, indklaget. Klage over forkert oplysning fra a-kasseafdeling om størrelsen af barselsdagpenge. Et medlem klagede over, at a-kasseafdeling havde stillet hende i udsigt, at hun ville få fuld dagpengesats under barselsorlov efter den 14. uge efter fødslen, hvilket viste sig ikke at blive tilfældet. Hun havde i tillid til a-kassens oplysning forlænget sin barselsorlov med 8 uger, hvilket hun ikke ville have gjort, hvis hun havde vidst, at hun ville få ca kr. mindre i barselsdagpenge. A-kassen havde - efter at hun havde bedt om en forklaring på, at kommunen kun ville betale barselsdagpenge efter nedsat sats - sendt medlemmet en kopi af et brev til kommunen med en påklæbet notits. Ifølge brevet ville medlemmet have ret til højeste arbejdsløshedsdagpengesats, hvis hun havde været ledig. Meningen med notitsen var ifølge a-kassen at forklare, at forskellen på barselsdagpenge og arbejdsløshedsdagpenge var opstået, fordi a-kassen ved beregning af dagpengesatsen alene tager udgangspunkt i indtægten forud for ledigheden, hvorimod kommunen ved beregning af barselsdagpenge tager udgangspunkt i timetallet, i dette tilfælde 32 timer pr. uge. Medlemmet havde efter klageinstansens opfattelse med rimelighed opfattet a-kasse-afdelingens brevkopi med påhæftet notits som et svar på hendes forespørgsel. Som brevet og notitsen var udformet, var det ikke klart for medlemmet, at svaret skulle forstås, således som a-kassen nu forklarede, at det var ment. Det var forståeligt, at medlemmet efter svaret forventede højere barselsdagpenge end hun fik. Klageinstansen kritiserede, at a-kasseafdelingen havde besvaret forespørgslen som sket, og foreslog, at FOAs a-kasse betalte medlemmet en godtgørelse på kr. i anledning af den utilstrækkelige medlemsservice. 10

13 FOA/PMF København Syd indklaget. Klage over manglende opbakning i afskedigelsessag. En pædagogmedhjælper klagede over, at FOA-afdelingen ikke havde givet hende bedre opbakning i forbindelse med en opsigelse, der var begrundet i en episode, der havde været i institutionen mellem medlemmet og den konstituerede leder. FOA-afdelingen havde rådgivet medlemmet undervejs. Ved forhandlingsmøde om opsigelsen vurderede afdelingen, at arbejdsgiverforeningen ikke ville forlige sagen, og at afdelingen ikke kunne forhindre opsigelsen eller skaffe medlemmet væsentligt bedre vilkår for opsigelsen. Man havde derfor uden ny kontakt til medlemmet trukket sagen tilbage i forhold til arbejdsgiverforeningen. Sagen kunne ikke indbringes for afskedigelsesnævn, fordi medlemmet havde været ansat i stillingen i for kort tid. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere, at FOA-afdelingen valgte ikke at fortsætte forhandlinger med arbejdsgiverforeningen om medlemmets afskedigelse. Derimod udtalte klageinstansen kritik af, at afdelingen ikke havde kontaktet medlemmet, før man over for arbejdsgiverforeningen trak sagen tilbage. Det kritiseredes endvidere, at afdelingen ikke efterfølgende skriftligt forklarede medlemmet, hvorfor man ikke anså det for muligt at gennemføre sagen ved forhandling, og hvordan reglerne var for ad anden vej at søge erstatning i anledning af opsigelsen, ligesom det kritiseredes, at afdelingen ikke rådgav hende herom. Afdelingen havde derfor efter klageinstansens opfattelse for så vidt ikke ydet medlemmet rimelig medlemsservice FOA Forbundet indklaget. Klage over at FOA ikke for et medlem ville føre en ankesag for Højesteret mod Ankestyrelsen for at få anerkendt 100% erhvervsevnetab og yderligere ménerstatning som følge af en arbejdsulykke. Klageinstansen kritiserede ikke, at FOA skønnede, at der ikke var rimelig udsigt til, at et medlem kunne vinde den sag, han havde indbragt for Højesteret om erhvervsevnetab og mén efter en arbejdsskade, og at forbundet derfor havde afslået at føre sagen for ham. Der var herefter ikke grundlag for at antage, at FOA ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og han fik ikke medhold i sin klage FOA 1 indklaget. Klage over FOA-afdelings behandling af medlem bl.a. i forbindelse med udlicitering af kommunal opgave. Et medlem var ansat i kommunal forsyningsafdeling. Han var utilfreds med, at FOA-afdelingen ikke havde skaffet ham bedre vilkår, da han påtog sig mere kvalificerede arbejdsopgaver, da han blev udlånt til DONG, og senere, da han fik andet arbejde i kommunen. FOA-afdelingen udtalte, at man ved udliciteringen af forsyningsafdelingen til DONG havde forsøgt at få det bedst mulige økonomiske udbytte for medlemmerne, herunder i videst muligt omfang at videreføre tjenestemandsvedtægten og pensionsvedtægten. Man holdt orienteringsmøder for medlemmerne og havde personlige samtaler med dem om kommunens tilbud, ligesom man sendte dem aftalen og beskrev den i fagbladet. Både før, under og efter udliciteringen forhandlede afdelingen klagerens ansættelsesvilkår og fik gennemført forskellige forbedringer. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere FOA-afdelingens håndtering af lønforhandlingerne for medlemmet. Der var ikke grund til at antage, at FOA afdelingen ikke havde givet ham en rimelig medlemsservice, og klageinstansen gav ham derfor ikke medhold i klagen. 11

14 A-kassen, lokalenheden i Randers, indklaget. Klage over forkert oplysning i a-kasseafdeling om størrelsen af efterløn. Et medlem klagede over, at a-kasse lokalenheden i 2002 havde stillet hende i udsigt, at hun ville få efterløn i forhold til 37 timer, men det viste sig i 2006, at hun kun fik i forhold til 30 timers beskæftigelse. Hun mente derved at være blevet snydt for godt kr. A-kassen oplyste, at det fremgik af både lokalenhedens akter, efterlønsbeviset, vejledningsbrevet om pensionernes indflydelse på efterlønnen og godkendelsesbrevet af efterlønnen, at medlemmet under hele forløbet var blevet informeret om, at der ville blive tale om efterløn som deltidsforsikret, da hun ikke kunne nå at opfylde betingelserne som fuldtidsforsikret. Arbejdsmarkedets Ankenævn havde tiltrådt afgørelsen og udtalte, at medlemmet var blevet vejledt korrekt og i tilstrækkelig grad om de regler, der er gældende i forbindelse med efterløn og skift fra deltidsforsikring til fuldtidsforsikring. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at antage, at a-kassen havde givet medlemmet urigtig vejledning om størrelsen af hendes efterløn. Der var derefter ikke grund til at tro, at a-kassen ikke havde givet hende rimelig medlemsservice ved hendes henvendelser herom, og hun fik ikke medhold i sin klage FOA Roskilde indklaget. Klage over at FOA-afdeling ikke ville anlægge sag mod en kommune, der efter en fratrædelsesaftale havde instrueret et vikarbureau om, at det ikke i fremtiden skulle anvise medlemmet til vagter i kommunen. Klageinstansen havde ikke grund til at kritisere, at FOA afdeling skønnede, at der ikke med rimelighed kunne føres en sag mod en kommune, der havde instrueret et vikarbureau om, at det ikke i fremtiden skulle anvise medlemmet til vagter i kommunen. Der var derfor ikke grundlag for at antage, at FOA afdelingen ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice, og hun får ikke medhold i sin klage over FOA afdelingen FOA SOSU indklaget. Klage over FOA-afdelings behandlingstid m.v. Et medlem klagede over, at han ikke blev orienteret om, hvad der skete i hans sag om et ophørt ansættelsesforhold, og over, at der ikke blev holdt et møde med FOA afdelingen. Afdelingen havde kommunikeret med medlemmet gennem telefon og s og mente ikke at være blevet bedt om at holde møde med medlemmet. Efter at klagen var indgivet, havde afdelingen møde med medlemmet, der bekræftede, at han var bekendt med sagsmaterialet, og at han var blevet informeret, når der skete nyt i sagen. Han svarede ikke på et spørgsmål fra klageinstansen, om han efter mødet ville opretholde klagen, og hvad klagen i givet fald nærmere gik ud på. Klageinstansen havde ikke i det fremkomne grundlag for at antage, at afdelingen ikke havde informeret medlemmet om, hvad der skete i hans sag om ansættelsesforholdet, eller for at kritisere, at afdelingen ikke havde holdt møde med ham. Der var således ikke grund til at mene, at afdelingen ikke havde givet medlemmet rimelig medlemsservice, og hans klage afvistes derfor. 12

15 LFS indklaget. Klage over manglende opbakning i afskedigelsessag. En souschef i en børneinstitution klagede over, at FOA-afdelingen ikke havde givet hende bedre opbakning i forbindelse med en opsigelse, der var begrundet i samarbejdsvanskeligheder i institutionen. Afdelingen mente ikke at kunne gennemføre medlemmets primære ønske om at komme tilbage til institutionen, og havde fået den opfattelse, at hun ikke var interesseret i omplacering til en anden institution. Medlemmet havde sammen med afdelingen underskrevet mødereferat, hvorved vilkårene for opsigelsen blev aftalt, og hvorefter samarbejdsvanskelighederne ikke væsentligst kunne tilskrives hende. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere, hverken at FOA-afdelingen havde fået den opfattelse, at medlemmet ikke var interesseret i en omplacering til en anden institution, eller at afdelingen ikke over for arbejdsgiveren fik gennemført hendes primære ønske om at komme tilbage til institutionen. Afdelingen havde således efter klageinstansens opfattelse givet medlemmet rimelig medlemsservice, og hendes klage blev afvist FOA Odense og FOA Middelfart/Lillebælt indklaget Klage over at FOA-afdelinger ikke skaffede medlem medhold i en sag om erhvervsevnetabets størrelse ved en arbejdsskade i Et medlem klagede over, at to FOA-afdelinger ikke over for arbejdsskadestyrelsen og den sociale ankestyrelse havde fastholdt, at hun i anledning af en arbejdsskade i juli 1991 havde lidt et erhvervsevnetab på mere end 25 % og skulle have arbejdsskadeerstatning i forhold hertil. De to FOA afdelinger havde efter det oplyste påklaget afgørelserne om størrelsen af erhvervsevnetabet og havde fået sagen genoptaget i to instanser. Det var herunder på medlemmets vegne gjort gældende, at tabet var større end 25 %. Klageinstansen havde ikke grundlag for at antage, at FOA-afdelingerne ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice ved behandlingen af hendes sag, og hun fik derfor ikke medhold i klagen FOA Køge indklaget. Klage over FOA-afdelings behandling af medlem i forbindelse med indkaldelse til møde med arbejdsgiveren under sygemelding. Et medlem klagede over, at hun ikke fik hjælp og støtte, da hun henvendte sig til FOA afdeling, fordi hun under en sygemelding var blevet indkaldt til en samtale hos arbejdsgiveren. Hun fik ikke som lovet besked, om en afdelingsmedarbejder kunne deltage i mødet. Under senere samtaler talte medarbejderen hårdt til medlemmet, men undskyldte dog, at hun ikke havde fået fat i medlemmet inden mødet. Medlemmet ønskede, at medarbejderen skulle ændre adfærd, så andre i samme situation ikke skulle udsættes for tilsvarende behandling. Afdelingsformanden gav under et efterfølgende møde medlemmet medhold i klagen og beklagede den mangelfulde sagsbehandling. Afdelingen anså således klagen for berettiget. Klageinstansen kritiserede FOA afdelingen, der således ikke havde givet medlemmet en rimelig medlemsservice. Klageinstansen forudsatte, at afdelingen bestræber sig på, at noget tilsvarende ikke sker igen over for dette eller andre medlemmer. 13

16 FOA SOSU indklaget. Klage over FOA-afdelings behandling af medlems henvendelse i forbindelse med en afskedigelse. Et medlem blev afskediget fra en stilling som handikaphjælper. Hun var utilfreds med, at afdelingen accepterede arbejdsgiverens begrundelse for opsigelsen, nemlig at den handikappede mente, der var en dårlig kemi mellem dem. Hun mente, at afskedigelsesgrunden var konstrueret og ondsindet manipulation. Afdelingen oplyste, at man på trods af, at medlemmet var ansat hos en privat arbejdsgiver uden overenskomst, gik ind i sagen og fik en skriftlig begrundelse for opsigelsen. Afdelingen fik forevist en erklæring, der var underskrevet af den handikappede, og som bekræftede opsigelsesgrunden. Afdelingen fandt, at der herefter ikke var grundlag for yderligere tiltag eller for at forfølge sagen yderligere. Klageinstansen fandt ikke grundlag for at kritisere, at afdelingen havde skønnet, at der ikke var basis for at forfølge spørgsmålet om afskedigelsen yderligere, og hun fik derfor ikke medhold i, at afdelingen ikke havde givet hende rimelig medlemsservice. Klageinstansen kunne ikke tage stilling til, om afskedigelsen var berettiget. 14

17 STATISTISK OVERSIGT over de afgjorte sager. Klagernes fordeling på kvinder og mænd. Antal klager kvinder mænd klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Social- og Sundhedssektoren: 15 hjemmehjælper, handicaphjælper (2), handicapledsager, portør, sosu-assistent (3), sosu-hjælper (4), sygehjælper (3) Pædagogisk sektor: 7 assistent, dagplejer, pædagogmedhjælper (4), souschef Kost- og Servicesektoren: 3 Teknik- og Servicesektoren: 3 husassistent, kantinemedhjælper, serviceassistent brandmand, håndværker, teknisk servicemedarbejder 15

18 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse *) Medhold Helt eller delvist Erstatning Ikke medhold FOA Forbundet 2 Tilbagekaldt Afdelinger Esbjerg 1 FOA 1 2 Frederikssund-Nordsjælland 2 Hjørring 1 1 Horsens 1 Køge 1 LFS 2 1 Lillebælt 1 Nordsjælland Nordvestsjælland 1 Odense 1 FOA/PMF København Syd 1 Randers 1 1 Roskilde 1 SOSU 2 1 Skive 1 Svendborg 1 Sydsjælland 1 A-kassen I alt *) Når summen af klager overstiger 28, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse *) Antal Forbund Afdelinger a-kasse I alt *) Når summen af klager overstiger 28, er det fordi klagerne i nogle sager er rettet mod flere indklagede: forbundet, den lokale FOA afdeling, FOAs a-kasses hovedkontor og/eller den lokale a- kasse-enhed. 16

19 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS *senest godkendt af FOA s hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. 3. Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen. Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. 17

20 4. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisation. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. 5. Afgørelse Dommeren kan: Beslutte at en klage er ubegrundet Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. 6. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. 7. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. 8. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar

21

22 Staunings Plads København V Tlf.:

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626 E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs hjemmeside: www.foa.dk FOAs dommer: Hans Kardel Sekretær: Stanley Lie, direkte 4697

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2010 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne FOA s KLAGEINSTANS Et tilbud til medlemmerne Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over hele landet kan der opstå situationer, hvor du

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2011 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2011 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2002... 5 Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2002... 5 Beretning for 2002... 6 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2002:... 7 FOA... 7 Politisk...

Læs mere

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014 FORBUND FOAs Klageinstans Beretning 2014 FOAS KLAGEINSTANS FOA 3 Indhold FOAs Klageinstans beretning 2014 FOAs Klageinstans beretning 2014 3 Afgørelser truffet i 2014 5 172-2013 FOA1 og forbundet indklaget

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013 Indledning HK s Klagenævn har i perioden 1. maj 2011 1. maj 2012 i alt behandlet 47 sager, heraf er 14 uafsluttede. Af de 47 sager var 15 påbegyndt i sidste periode. Sagerne er listet kronologisk og organisatorisk

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Laurits Iversen og Per Sloth Nielsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden.

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden. Klagerådsberetning 2013-2014 Indhold Indhold... 2 Forord fra Klagerådets formand... 2 Klagerådets medlemmer... 2 Klagerådets mæglingsmand... 3 Følgende sager er behandlet... 3 Afskedigelse... 3 Arbejdsskader...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere