AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN"

Transkript

1 AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen ). Dækningen træder i kraft på og med tilbagevirkende kraft til købsdatoen for køretøjet eller, for tillægsplaner, udløbsdatoen for den første plan ( ikrafttrædelsesdatoen ). Nærværende aftale er underkastet nedenstående vilkår, betingelser, begrænsninger, udvidelser, undtagelser og definitioner. Ingen personer er bemyndiget til at ændre nærværende aftale eller give afkald på bestemmelserne i denne. Nærværende aftale gælder udelukkende til fordel for køber, og gælder kun for det køretøj, den er købt til. SERVICEPLAN: Plan Aftaleperioden (alt efter, hvad der indtræffer først) 4-årig plan 4 år eller årig tillægsplan 4-årig Anywhere Plan Yderligere 4- årig Anywhere Plan Yderligere 4 år eller år eller Yderligere 4 år eller Service (alt efter, hvad der indtræffer først) følgende intervaller: eller 1 år eller 2 år eller 3 år eller 4 år følgende intervaller: eller 5 år eller 6 år eller 7 år eller 8 år følgende intervaller: eller 1 år eller 2 år eller 3 år eller 4 år følgende intervaller: eller 5 år eller 6 år eller 7 år eller 8 år KØBESUM I ALT Købesum (inkl. moms) , , , ,- Ranger Service 1.000,- pr. køretøj pr. besøg 1.000,- pr. køretøj pr. besøg Inkluderer et ubegrænset antal besøg Inkluderer et ubegrænset antal besøg Vælg Du bekræfter og accepterer, at du skal betale alle relevante skatter og afgifter, der lægges til købesummen (ekskl. moms), Ranger Service samt gebyrer for overførsler i henhold til gældende lov. Sådanne skatter og afgifter er ikke inkluderet i købesummen for nærværende aftale. Du bekræfter og accepterer, at en Anywhere Plan omfatter et ubegrænset antal besøg af Ranger, men ikke service, som udføres af Ranger, og som ikke er omfattet af garanti og servicearbejde. EUTSPA

2 IKRAFTTRÆDELSESDATO: OPLYSNINGER OM KØRETØJET: Købers navn Yderligere købers navn Adresse Stelnummer År/model Speedometer/tæller Købsdato OPLYSNINGER OM KUNDEN: TESLA MOTORS LIMITED: Underskrift: Underskrift: Navn: Navn: Stilling: Dato: Dato: Adresse: Adresse: Tesla Motors Limited Kings Chase, Kings Street Maidenhead, SL6 1DP Storbritannien Telefon: Garantisupport & gratis døgnsupport (vejhjælp): (0) EUTSPA

3 Teslas forpligtelser i henhold til nærværende aftale er sikret i form af Teslas fulde tillid og anseelse og er ikke garanteret i henhold til refusionsregler i en serviceaftale. Definitioner Følgende begreber defineres som angivet nedenfor: Aftale defineres som disse vilkår og betingelser for Tesla-serviceplan, som er aftalt mellem dig og Tesla. Aftalens købsdato defineres som datoen for accept af nærværende aftale. Batteri defineres som køretøjets lithium-ion-højspændingsbatteri. Ikrafttrædelsesdato defineres som den dato, køretøjet blev leveret til dig, og før tillægsplaner den dato, den oprindelige plan udløb. Når Tesla har accepteret din ansøgning, dækker aftalen retroaktivt til denne dato. Autoriseret Tesla servicecenter defineres som ethvert servicecenter, der er autoriseret af Tesla, herunder alle Tesla Store, Servicecentre og autoriserede serviceleverandører autoriseret af Tesla. Der findes en liste over autoriserede Tesla servicecentre på Tesla defineres som Tesla Motors Limited. Tesla Ranger defineres som den mobile service Tesla Ranger. Vehicle defineres som det køretøj, nærværende aftale er købt til, med undtagelse af Tesla Roadster. Du eller din defineres som køberen af nærværende aftale eller en eventuel efterfølgende ejer, som køretøjet, er overdraget til i henhold til nærværende aftale, alt efter hvad der er relevant. A. Teslas forpligtelser Tesla forpligter sig til at levere fire regelmæssige planlagte vedligeholdelseseftersyn på et autoriseret Tesla servicecenter eller af en Tesla Ranger (med visse undtagelser, herunder uden begrænsning at service via Tesla Ranger-service ikke nødvendigvis er tilgængelig i dit område) med de intervaller (alt efter, hvad der indtræffer først), som angivet i kolonnen Service i afsnittet Valg af plan i nærværende aftale. Uanset den dato, nærværende aftale er købt eller træder i kraft, skal vedligeholdelseseftersynene udføres senest eller 30 dage efter de angivne vedligeholdelsesintervaller for den valgte plan. Planlagt vedligeholdelse, der ikke er udført inden for dette tidsrum, bortfalder, og der tillægges ikke vedligeholdelseseftersyn til erstatning for disse bortfaldne eftersyn. De regelmæssige planlagte vedligeholdelseseftersyn omfatter følgende (med forbehold for ændringer, som Tesla efter eget skøn kan foretage når som helst og uden varsel): Eftersyn af køretøjet Udskiftning på tidspunktet for eftersynet af almindelige vedligeholdelsesdele samt sliddele med undtagelse af batteri og dæk Justering af hjul* og Dækrotation* * Skal udføres på et Tesla servicecenter og kan ikke udføres af en Tesla Ranger. Hvis den planlagte vedligeholdelse udføres af en Tesla Ranger, kan du planlægge denne service uden yderligere udgifter ved at meddele dette forud til et autoriseret Tesla servicecenter. Du får stillet en lånebil til rådighed, hvis din planlagte vedligeholdelse udføres på et autoriseret Tesla servicecenter, og Tesla vurderer at den vil tage over fire timer. Der stilles ikke lånebil til rådighed, når du benytter Tesla Ranger-service. Du finder yderligere oplysninger i Afsnit G. Ansvarsbegrænsning. B. Dine forpligtelser EUTSPA

4 Instruktionsbogen indeholder specifikke anbefalinger om brug, betjening og vedligeholdelse af køretøjet. På anmodning skal du fremvise dokumentation for den nødvendige service, herunder kvitteringer med angivelse af dato og stand for køretøjet på servicetidspunktet og/eller tidligere udført vedligeholdelse foretaget ved service udført på køretøjet (uanset om denne er udført af et autoriseret Tesla servicecenter eller Tesla Ranger). Du skal give tilladelse til det autoriserede Tesla servicecenter eller Tesla Ranger til at demontering, adgang til køretøjets data og omkostningerne til denne service, så Tesla kan udføre det planlagte vedligeholdelseseftersyn. C. Få service For at få udført det planlagte vedligeholdelseseftersyn skal du køre køretøjet til et autoriseret Tesla servicecenter eller kontakte Tesla for at bestille Tesla Ranger-service (hvis dette er muligt i dit område). Du skal have køretøjets stelnummer og stand klar, så du kan informere Tesla om disse, og du skal henvise til nærværende aftale, før der udføres service. Eventuelle omkostninger til transport af køretøjet er ikke omfattet af nærværende aftale, og du skal selv betale omkostningerne til transport af køretøjet til det autoriserede Tesla servicecenter. Prisen for Tesla Ranger-service afhænger af den aktuelle plan, der er angivet i nærværende aftale. D. Undtagelser (det omfatter nærværende aftale ikke) Nærværende aftale gælder kun for den vedligeholdelsesservice, som er angivet i nærværende aftale, og den omfatter ikke visse dele, herunder batteri og dæk, skader på køretøjet eller funktionsfejl, som er omfattet af eller undtaget fra den begrænsede nybilsgaranti for køretøjet. Desuden er skader eller funktionsfejl, som direkte eller indirekte er forårsaget af, skyldes eller er en følge af manglende vedligeholdelse i henhold til de angivne planlagte intervaller, som er specificeret i ejerdokumentationen til køretøjet, ikke omfattet af nærværende aftale. E. Aftaleperioden Nærværende dokument er en ansøgning om dækning i henhold til en aftale. Når denne ansøgning accepteres af Tesla, bliver den til aftalen, og dækningen har tilbagevirkende kraft til ikrafttrædelsesdatoen. Aftaleperioden begynder på ikrafttrædelsesdatoen og forbliver gyldig i henhold til den gældende plan, som er valgt i aftalen. Hvis ansøgningen ikke godkendes, får du refunderet købesummen for aftalen af Tesla. Der er intet i nærværende dokument, som kan anses for at udgøre en garanti for godkendelse af denne ansøgning. Afsnit B til J gælder også efter aftalens eventuelle opsigelse eller ophør. F. Gyldighedsområde Nærværende aftale gælder for et køretøj, der er solgt af Tesla i Teslas europæiske garantiområde, og som kun transporteres og køres i Teslas europæiske garantiområde. Med henblik på nærværende aftale defineres Teslas europæiske garantiområde som EØS-medlemslandene, Schweiz, Lichtenstein, San Marino og Monaco. Hvis køretøjet har været solgt, transporteret eller kørt uden for Teslas europæiske garantiområde i 30 på hinanden følgende dage eller 30 dage i en vilkårlig periode på 60 dage, bortfalder alle garantier og dækninger, herunder nærværende aftale. G. Ansvarsbegrænsning Eventuelle underforståede og udtrykkelige garantier og betingelser, som måtte opstå i henhold til gældende lokal lovgivning eller stats-, provins- eller forbundslovgivning eller retspraksis, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, salgskvalitet, egnethed til et EUTSPA

5 bestemt formål, holdbarhed, eller som opstår som følge af handel eller handelspraksis, er ikke omfattet i videst mulig omfang, som er tilladt i henhold til lokal lovgivning eller begrænses i varighed til gyldighedsperioden for nærværende aftale. Udskiftning af nødvendige dele er det eneste retsmiddel, som kan finde anvendelse i henhold til nærværende aftale eller eventuelle underforståede garantier. Ansvar begrænses til den rimelige pris til udskiftning af dele, der er omfattet af aftalen, og producentens anbefalede detailpris for den pågældende del må ikke overskrides. Udskiftning kan foretages med dele af samme type og kvalitet, herunder ikke-originale dele fra producenten eller genproducerede dele, alt efter hvad, der er nødvendigt. Ansvar i relation til krav i henhold til nærværende aftale kan i ingen tilfælde overstige den rimelige markedsværdi af den angivne vedligeholdelsestjeneste på tidspunktet umiddelbart forud for udførelsen af denne service. Desuden kan summen af alle tilgodehavender, der skal udbetales i henhold til nærværende aftale ikke overstige detailværdien af den service, som skal udføres i henhold til nærværende aftale. Tesla bemyndiger ingen personer eller virksomheder til at skabe forpligtelser eller ansvar på deres vegne i forbindelse med nærværende aftale. Beslutningen om, hvorvidt en del skal udskiftes, eller om der skal anvendes en ny eller en genproduceret del, træffes af Tesla efter Teslas eget suveræne skøn. Tesla er ikke forpligtet til at betale eller tilbagebetale beløb for service, som udføres af andre parter end et autoriseret Tesla servicecenter eller Tesla Ranger. Tesla frafalder hermed ethvert ansvar for indirekte skader, hændelige skader, erstatning for konkret dokumenterede tab, samt erstatning for følgeskader, der er opstået som følge af eller i forbindelse med dit køretøj, herunder men ikke begrænset til transport til og fra et autoriseret Tesla servicecenter, værditab for køretøjet, tabt tid, tabt indtjening, tabt anvendelse, tab af personlig eller erhvervsmæssig ejendom, gene eller ulempe, følelsesmæssige ulemper eller skader, kommercielt tab (herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste eller indtjening), omkostninger til bugsering, busbilletter, billeje, udgifter til opkald til service, brændstofudgifter, logi, skader på det bugserende køretøj samt dermed forbundne udgifter, eksempelvis telefonopkald, faxforsendelser og porto. Ovenstående begrænsninger og forbehold gælder for ethvert krav i og uden for kontrakt (herunder som følge af forsømmelighed eller grov forsømmelighed), misligholdelse af en garanti- eller aftalebestemmelse, vildledning (uagtsom eller andet) samt ethvert andet lovbestemt forhold, også selvom Tesla måtte være blevet underrettet om muligheden for en sådan skade eller med rimelighed burde have forudset skaden. H. Løsning af tvister og aftale om voldgift I videst muligt omfang i henhold til lovgivningen i din jurisdiktion kræver Tesla, at du i den relevante periode, som er specificeret i nærværende aftale, først informerer Tesla om eventuelle problemer, du har oplevet, inden for et rimeligt tidsrum, så Tesla får mulighed for at reagere, før du lader sagen behandle via vores program til løsning af tvister. Såfremt du vælger at lade sagen behandle via vores program til løsning af tvister, bedes du sende en skriftlig meddelelse til: Tesla Motors Limited Kings Chase, Kings Street Maidenhead, SL6 1DP Storbritannien Attention: Vehicle Service Medtag følgende oplysninger: Nærværende aftale samt dennes ikrafttrædelsesdato Dit navn og dine kontaktoplysninger EUTSPA

6 Stelnummer Navn og adresse på den nærmeste Tesla Store og/eller det nærmeste Tesla servicecenter Leveringsdatoen for køretøjet Aktuel stand En beskrivelse af defekten En oversigt over tidligere henvendelser til et Tesla servicecenter eller en autoriseret Teslarepræsentant for at få løst problemet, eller eventuelle reparationer eller services, som ikke er blevet udført af et autoriseret Tesla servicecenter eller Tesla Ranger I tilfælde af, at der opstår tvist, uoverensstemmelse eller uenighed mellem dig og Tesla i relation til nærværende aftale, vil Tesla forsøge på alle måder at nå frem til en mindelig løsning. I. Overdragelse af aftalen Kontakt Tesla, og indsend følgende: 1. Et brev med anmodning om, at Tesla overfører aftalen til den nye ejer 2. Et overdragelsesgebyr på EUR Nærværende aftale 4. Skriftlig dokumentation for, at alle vedligeholdelseskrav er opfyldt 5. En kopi af dokumentation på ejerskiftet samt standen på salgstidspunktet 6. Dokumenter, som bekræfter overdragelsen af aftalen, hvis dette er relevant Betingelser: 1. Nærværende aftale kan ikke overdrages til et andet køretøj. Den kan kun overdrages til en anden privatperson som ejer af samme køretøj 2. Køretøjet skal gennemgå et eftersyn 3. Overdragelsen skal ske senest 30 dage efter ejerskiftet 4. Du kan ikke overdrage nærværende aftale til en bilforhandler eller en bilforhandlers kunde 5. Alle tilbageværende underliggende garantier skal også overdrages til den nye ejer J. Hele aftalen, ugyldige bestemmelser, frafald, lovvalg Nærværende aftale og alle arbejdsordrer, der udføres på servicetidspunktet, udgør hele aftale mellem dig og Tesla vedrørende aftalens genstand, og den har forrang for alle tidligere skriftlige og mundtlige indgåede aftaler, erklæringer, løfter, underforståede aftaler og forhandlinger vedrørende aftalens genstand, samt alle vilkår og betingelser, der er angivet på Teslas arbejdsordrer, uanset leveringtidspunktet for disse. Nærværende aftale og eventuelle arbejdsordrer kan ikke ændres, med mindre dette sker skriftligt og underskrives af behørigt bemyndigede repræsentanter for begge parter. Såfremt en bestemmelse i nærværende aftale eller en arbejdsordre kendes uden retskraft af en domstol i en kompetent jurisdiktion, fordi den er ugyldig eller i konflikt med gældende lov i en relevant jurisdiktion, påvirker dette ikke gyldigheden af aftalens øvrige bestemmelser, og parternes rettigheder og forpligtelser skal fortolkes og håndhæves, som om nærværende aftale eller arbejdsordren ikke indeholdt de pågældende bestemmelser. De bestemmelser, som ikke kan håndhæves, skal endvidere erstattes af gensidigt acceptable og juridisk gyldige og retskraftige bestemmelser, som kommer tættest på parternes intention med den eller de ugyldige eller ikke-retskraftige bestemmelser. Frafald af ét eller flere af nærværende aftales vilkår eller bestemmelser i ét eller flere tilfælde kan ikke fortolkes som permanent frafald af hele aftalen. Frafald er kun gyldige, hvis de afgives skriftligt og er underskrevet af bemyndigede repræsentanter for begge parter. Nærværende aftale og eventuelle tvister eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne eller dens genstand (herunder tvister eller krav, der ikke er omfattet af en kontrakt), er omfattet af og skal fortolkes i henhold til dansk ret, og du og Tesla skal lade sagen behandle af danske domstole som ikkeenejurisdiktion. EUTSPA

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser Kære kunde, Tillykke med dit køb af Nissan 5 Udvidet Tryghed, som herefter er benævnt Nissan 5 Udvidet Tryghed" eller Udvidet Tryghed. Nærværende dokument

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere