N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler."

Transkript

1 N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven og som tilbydes et integrationsprogram og 2) øvrige udlændinge, der tilbydes et introduktionsforløb efter integrationsloven (udenlandsk arbejdskraft, au pair, internationale studerende mv.). Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere samt øvrige udlændinge i de første 3 år. Der kan dog i ekstraordinære situationer fx ved et meget stort flygtningetal, være finansieringsmæssige udfordringer, som der ikke fuldt ud er taget højde for. Det markant højere flygtningetal i 2015 især som følge af begivenhederne i Syrien er en sådan ekstraordinær situation. Den 14. januar 2015 Sags ID: Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/9 Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler Grundtilskud Resultattilskud Refusion Kommunen kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. For uledsagede mindreårige er der et særligt højt tilskud. Kommunen kan hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. Kommunen kan hjemtage refusion på 50 pct. af

2 Budgetgaranti (bloktilskud) udgifterne til integrationsprogrammer og introduktionsforløb inden for to rådighedsbeløb for hhv. personer omfattet af et integrationsprogram og personer omfattet af et introduktionsforløb. Kontanthjælp til personer omfattet af et integrationsprogram er ligeledes omfattet af 50 pct. refusion. Størstedelen af kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp under integrationsprogrammer er omfattet af budgetgarantien, dvs. at kommunernes nettoudgifter under ét dækkes enten via tilskud, refusion eller budgetgaranti/bloktilskud. Den kommunale økonomi på integrationsområdet er desuden påvirket af: Refusion efter danskuddannelsesloven Kommunerne kan hjemtage refusion på 50 pct. af udgifterne til danskuddannelse for kursister, hvis kommunen vælger at tilbyde undervisning efter uddannelsesrettens udløb. Refusionsordninger efter anden lovgivning Der er særlige refusionsordninger for visse grupper af udlændinge under anden lovgivning. Mellemkommunal udligning og generelle tilskud I forhold til udlændinge fra ikke-vestlige lande sker der en udligning af kommunernes generelle merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning. Endvidere indgår udlændinge som andre borgere i de generelle ordninger for udligning af forskelle i kommunernes skattegrundlag og udgiftsbehov. Ordningerne sikrer kommuner med et lavt skattegrundlag eller højt udgiftsbehov ekstra finansiering. Endvidere har antallet af borgere betydning for den enkelte kommunes andel af statens bloktilskud til kommunerne. Generelt om udviklingen i finansieringsreglerne Integrationslovens finansieringsregler er ændret flere gange. I de første år var finansieringen indrettet sådan, så den enkelte kommune som udgangspunkt modtog fuld direkte finansiering af udgifterne i form af grundtilskud, programtilskud og overgangstilskud i det år. Programtilskuddene dækkede som udgangspunkt samtlige udgifter til programaktiviteter. Man kan 2

3 således tale om en aktivitetsbestemt finansiering, hvor kommunerne fik dækket deres udgifter i et direkte forhold til aktivitetsomfanget og uanset effekten af indsatsen. For at give incitamenter til en mere resultatorienteret indsats blev progra m- tilskuddene afløst af en refusionsmodel, hvor kommunen umiddelbart blev medfinansierende på programaktiviteterne. Ligeledes blev overgangstilskuddene afskaffet, og i stedet blev der indført resultattilskud, som præmierede den målrettede indsats. Da den enkelte kommune hermed modtog et mindre beløb direkte som følge af omlægningen fra programtilskud til refusion, blev bloktilskuddet forhøjet. Set under ét får kommunerne således stadig fuld finansiering, men en del af finansieringen er omlagt til det generelle bloktilskud. Omlægningen til en mere resultatbaseret finansiering har givetvis ført til en mere målrettet indsats i mange kommuner, men det kan ikke udelukkes, at det også har ført til, at der bruges færre midler på integrationsindsatsen i den enkelte kommune, da den del af finansieringen, der indgår i det generelle tilskud, anvendes til andre formål. Tilskud Boks 1: Tilskud efter integrationsloven (15-pl) Grundtilskud Mindreårige uledsagede Resultattilskud beskæftigelse Resultattilskud uddannelse Resultattilskud danskprøve kr kr kr kr kr. Grundtilskud Beløb: kr. (15-pl) pr. måned i tre år (INL 45, stk. 3). Ydes for udlændinge, der er omfattet af et integrationsprogram og er 18 år ved kommunens overtagelse af integrationsprogrammet eller er et uledsaget barn under 18 år, der er tilbudt et integrationsprogram. Dækker sociale merudgifter og generelle udgifter. Særligt tilskud til mindreårige uledsagede Beløb: kr. (15-pl) pr. måned for hver mindreårig uledsaget flygtning (INL 45, stk. 6). Tilskuddet ydes indtil de 18 år eller indtil pågældendes forældre får lovligt ophold i Danmark. 3

4 Der kan ikke samtidig ydes grundtilskud eller refusion for programudgifter efter integrationsloven, hvis der ydes det særlige tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge. Resultattilskud Generelt om resultattilskud (INL 45, stk. 7): Resultattilskud kan kun hjemtages for udlændinge omfattet af et integrationsprogram. Hvis der er udarbejdet en integrationskontrakt. Kommunen kan hjemtage alle tre resultattilskud (beskæftigelse, uddannelse, danskprøve) for den samme udlænding, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Kommunen kan kun hjemtage det samme resultattilskud én gang. Beskæftigelse (INL 45, stk. 7, pkt. 1) Beløb: kr. (15-pl) kan hjemtages efter 6 måneder i ordinær ansættelse, hvis Beskæftigelsen er ustøttet. Ansættelse med løntilskud eller fleksjob tæller ikke med. Har en varighed på gennemsnitligt mindst 20 timer ugentligt. Har en sammenhængende varighed på 6 måneder flere ansættelsesforhold kan indgå. Skal være påbegyndt inden den 3-årige introduktionsperiodes ophør. Hjemtages af den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen på det tidspunkt, hvor beskæftigelsen påbegyndes. Uddannelse (INL 45, stk. 7, pkt. 2) Beløb: kr.(15-pl) kan hjemtages efter 6 mdr. i ordinær studieeller erhvervskompetencegivende uddannelse Studie: uddannelse der giver adgang til videre uddannelse Erhverv: uddannelse, som kommunen vurderer giver et godt grundlag for ordinær beskæftigelse. Uddannelser, der ikke udløser resultattilskud er produktionsskoleforløb, forberedende voksenundervisning (FVU) og Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) Betingelse at udlændingen under hele forløbet kan modtage SU, elevløn eller lignende, der sikrer et forsørgelsesgrundlag. Skal være påbegyndt inden den 3-årige introduktionsperiodes ophør. Hjemtages af den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen på det tidspunkt, hvor uddannelsen påbegyndes. Danskprøve (INL 45, stk. 7, pkt. 3) Beløb: kr. (15-pl) ved bestået danskprøve på den danskuddannelse, som udlændingen er indplaceret på. 4

5 Udlændingen skal indstille sig til prøve før introduktionsperiodens ophør og bestå prøven senest ved første prøvetermin efter periodens udløb. Ved forlængelse af uddannelsesretten: Resultattilskud vil også kunne hjemtages ved indstilling til prøve senest 1 år efter introduktionsperiodens ophør og prøven er bestået senest ved første prøvetermin herefter. Refusion efter integrationsloven Kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud og danskuddannelse efter integrationsloven refunderes med 50 pct. inden for to rådighedsbeløb (funktion i kontoplanen). Det betyder at staten refunderer 50 pct. af de bruttoudgifter, der ligger inden for de respektive rådighedsbeløb. Nettoudgifterne er omfattet af omfattet af budgetgarantien. Udgifter omfattet af rådighedsloft (INL 45, stk. 4 og stk. 5) 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb Refusionen omfatter udgifter til: Danskuddannelse Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Mentorfunktion De to rådighedsbeløb beregnes ved at gange driftsloftet for de respektive målgrupper på antallet af de helårspersoner, der indgår i de to målgrupper. Driftsloft for integrationsprogrammer (INL 45, stk. 4) Driftsloftet udgør kr. (15-pl) pr. helårsperson, der tilbydes et integrationsprogram. Antallet af udlændinge, der deltager i fuldt program og udlændinge, der deltager i færre timer medregnes. Udgifter til danskuddannelsesudgifterne indgår i hele den 5 årige periode under rådighedsbeløbet og antallet af helårspersoner skal opgøres for hele den 5-årige periode. Udgifter til aktive tilbud indgår alene under rådighedsloftet i de første 3 år (introduktionsperioden). Perioder med friperioder, ferie og fridage i forbindelse med helligdage kan medregnes. Perioder med fravær kan medregnes i op til 3 mdr. fra fraværet er konstateret, hvis kommunen har forudbetalt eller er forpligtet til at betale. 5

6 Driftsloft for introduktionsforløb (INL 45, stk. 5) Driftsloftet udgør kr. (15-pl) pr. helårsperson, der tilbydes et integrationsprogram. Antallet af udlændinge, der deltager i fuldt program og udlændinge, der deltager i færre timer medregnes. Den indledende periode i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning tæller ikke med under rådighedsbeløbet og helårspersonerne fra denne periode skal ikke indgå under rådighedsbeløbet. Når de pågældende overgår til ordinær danskuddannelse tæller de med under rådighedsbeløbet, indtil det 3-årige introduktionsforløb er udløbet. Hvis udlændingen fortsætter i ordinær danskuddannelse, og dette strækker sig ud over det 3-årige introduktionsforløb vil det være refusionsreglerne fra danskuddannelsesloven, der vil være gældende, dvs. at de ikke tæller med under rådighedsbeløbet og helårspersonerne, der ligger i denne periode skal ikke tælles med under rådighedsloftet Perioder med friperioder, ferie og fridage i forbindelse med helligdage kan medregnes Perioder med fravær kan medregnes i op til 3 mdr. fra fraværet er konstateret, hvis kommunen har forudbetalt eller er forpligtet til at betale. Ikke omfattet af rådighedsloft (INL 45, stk. 2) Hjælp i særlige tilfælde (funktion i kontoplanen) Enkeltudgifter, sygebehandling mv. og særlig hjælp vedrørende børn Udgifter i forbindelse med udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet Særlige forløb, transport, arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning, helt særligt undervisningsmateriale, egenbetaling ved højskoleophold Udgifter i forbindelse med ordinær ansættelse Hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Nettoudgifterne til hjælp i særlige tilfælde er ikke omfattet af omfattet af budgetgarantien. Refusion efter lov om aktiv socialpolitik Kommunerne kan hjemtage 50 pct. af udgifter til kontanthjælp for udlændinge omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik (funktion i kontoplanen). Nettoudgifterne er omfattet af budgetgarantien. 6

7 Budgetgaranti (bloktilskud) Størstedelen af kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer finansieres via budgetgaranti og bloktilskud, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne 1. Budgetgarantien er den økonomiske mekanisme, der regulerer udgifter, der afviger i forhold til det forudsatte niveau. Dvs. hvis der kommer flere flygtninge og øvrige udlændinge, så får kommunerne også mere i bloktilskud og omvendt svarende det faktiske udgiftsniveau under ét Reguleringen via budgetgarantien sker dog med to års forsinkelse. De udgifter de enkelte kommuner ikke får dækket direkte af enten refusion eller grundtilskud bliver således dækket under ét via budgetgaranti. Den del af nettoudgiften, der finansieres via budgetgaranti og bloktilskud fordeles til kommunerne efter demografiske og socioøkonomiske kriterier, jf. nedenfor. Der kan derfor godt være forskel mellem den enkelte kommunes nettoudgifter og indtægter via bloktilskuddet. Om resultattilskud: Statens tilskud til kommunernes samlede resultattilskud modregnes i budgetgarantien, dvs. at udgifterne til resultattilskud trækkes fra det beløb, som udbetales til kommunerne via bloktilskuddet. Refusion efter danskuddannelsesloven Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til danskuddannelse for kursister, som ikke henvises efter integrationsloven eller henvises til danskuddannelse efter beskæftigelsesloven (DUL 15). Særlige refusionsordninger efter anden lovgivning Inden for en række andre lovområder er der særlige ordninger med 100 pct. refusion for flygtninge m.v. Vær opmærksom på afgrænsning af målgruppen indenfor for den enkelte lov. Der er særlige refusionsordninger i følgende love: Repatrieringsloven ( 13) Lov om social service ( 181) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ( 124) Dagtilbudsloven ( 99) 1 Grundtilskuddet og tilskuddet til uledsagede mindreårige flygtninge indgår ikke i budgetgarantien, idet tilskuddene er koblet til aktiviteten. Ligeledes er tolkeudgifter ikke omfattet af budgetgarantien, da disse skal dækkes af grundtilskuddet. Nettoudgifterne til hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge kompenseres gennem de generelle overførselsskøn. 7

8 Boligstøtteloven ( 75) Lov om almene boliger ( 62) Kommunal udligning og generelle tilskud 2 Udligning af kommunernes merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Udligningssystemet bidrager til, at kompensationen over budgetgarantien tilgodeser de kommuner, der har et højt udgiftsniveau Hertil kommer en særlig udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere Kommunerne finansierer denne ordning under ét, dvs. alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til kommunens folketal og modtager tilskud i forhold til, hvor mange indvandrere, flygtninge og efterkommere, der er i kommunen Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud Udligningsordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning Tilskuddene efter den særlige udligningsordning for udlændinge fremgår af boks 2. Boks 2: Tilskud vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande Tilskudsbeløb kr. (15-pl) Tilskud pr. udlænding Yderligere tilskud pr. 0-5 årig udlænding Yderligere tilskud pr årig udlænding Nettoudligningen og bloktilskud Udlændinge indgår som andre borgere i de generelle ordninger for nettoudligning af forskelle i kommunernes skattegrundlag og udgiftsbehov. Ordningerne sikrer kommuner med et lavt skattegrundlag eller et højt udgiftsbehov ekstra finansiering. Et lavt skattegrundlag kan eksempelvist skyldes mange borgere på overførselsindkomster. Et højt udgiftsbehov kan skyldes mange ældre, børn og unge eller sociale forhold. Eksempeltvist vil en kommune med mange ældre eller mange ledige blive tillagt et større udgiftsbehov end andre kommuner i udligningen. 2 Økonomi- og Indenrigsministeriet: Kommunal udligning og generelle tilskud, pkt

9 Herudover har antallet af borgere betydning for kommunernes andel af bloktilskuddet til kommunerne. En del af tilskuddet fordeles efter indby g- gertal. 9

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014 Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere