Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdet af Beredskabsplanen 2 Definition på seksuelt overgreb eller krænkelse af et barn 2 Handlingspligt ved mistanke om seksuelt overgreb 2 Udveksling af oplysninger 3 Hvem er parter i sagen 3 Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn 3 Råd og vejledning 4 Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb 5 Mulige fysiske tegn og reaktioner 5 Mulige psykiske tegn og reaktioner 6 Mulige sociale og adfærdsmæssige tegn og reaktioner 6 Mistanke mod forældre/stedforældre 9 Mistanke mod person i barnets netværk eller en ukendt 11 Mistanke mod børn under 15 år 13 Mistanke mod en ansat 16 Husk altid i sager om seksuelle overgreb 21 Vigtige telefonnumre 22

3 Egedal Kommune Beredskabsplan Seksuelle overgreb mod børn Indholdet af Beredskabsplanen Egedal Kommunes beredskabsplan gennemgår en række områder, der har betydning for forebyggelsen af seksuelle overgreb og for behandlingen af mistanke om seksuelle overgreb mod børn. Beredskabsplanen retter sig mod ledere og ansatte i daginstitutioner, dagpleje, skoler, skolefritidsordninger, klubber, pleje- og aflastningsfamilier, og andre områder, hvor der er en direkte kontakt til børn og unge under 18 år. Beredskabsplanen tager udgangspunkt i SISO s (Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn) anbefalinger for beredskab og har til formål at beskrive procedurer trin for trin, ved mistanke om seksuelle overgreb mod børn. Beredskabsplanen beskriver desuden hvilke signaler, fysiske og adfærdsmæssige, der er kendetegnende for børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Definition på seksuelt overgreb af et barn Seksuelt overgreb eller en seksuel krænkelse af et barn er alle handlinger passive som aktive, hvor en anden inddrager barnet i seksuelle relationer/handlinger som barnet ikke forstår, og som det derfor ikke har mulighed for at give samtykke til. Når der tales om seksuelle krænkelser er der ikke altid tale om fysisk berøring. Det kan også handle om psykiske krænkelser, bl.a. er verbale ytringer, beluringer, blotning af kønsdele, mimik og seksuelle handlinger. Kilde: Det Kriminal Præventive Råd Handlepligt ved mistanke om seksuelt overgreb Enhver, som får mistanke om at et seksuelt overgreb har fundet sted, har pligt til at handle. Det er afgørende at der gribes ind så tidligt som muligt, inden skaderne for barnet eller den unges videre udvikling bliver for store. Som offentligt ansat har man en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis der er mistanke om, at et barn ikke trives og måske er udsat for seksuelle overgreb, jævnfør Egedal Kommunes underretningsguide som kan findes på Egenettet. En mistanke om seksuelle overgreb vil for mange være vanskelig at handle på men her er det vigtigt at man stoler på sin egen faglighed at man har observeret noget der giver anledning til mistanke. Brug den nærmeste leder til at kvalificere tanker og iagttagelser.

4 Udveksling af oplysninger Skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent privat forhold vedrørende et barns eller en unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. Udveksling af oplysninger til brug for et konkret barn eller ung kan ske en gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger ved opfølgningsmøde jf. Lov om social service 49 a. Endvidere henvises til JanusCentrets bekymringsbarometer og til Børns Vilkår, Børn og Seksualitet, 2011 af Anna Louise Stevnhøj. Hvem er parter i sagen? Den eller dem, som sagen/afgørelsen retter sig imod kaldes en sags part(er). Den, der underretter kommunen bliver ikke part, og kan ikke klage over de foranstaltninger, som kommunen vælger at sætte i værk. Den, der underretter, kan heller ikke klage over, at kommunen eventuelt intet foretager sig Den, der underretter, får udover den nævnte bekræftelse af modtagelsen af underretningen- ikke yderligere information om sagen. Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn Den vigtigste opgave er naturligvis at forebygge, at der sker seksuelle overgreb mod børn. Alle institutioner og skoler skal drøfte problemstillingen og udarbejde en plan der dækker følgende: Hver enkelt institution, skole samt sundheds- og dagplejen er forpligtet til at lære barnet og den unge om dets rettigheder, krop og egne grænser, f. eks ved systematisk at arbejde, med barnets sociale og personlige kompetencer, herunder håndteringen af kommunikationsformer som internettet. Hver enkelt skole, institution mv. skal drøfte, hvordan man løbende skærper opmærksomheden hos medarbejdere og andre voksne omkring barnet, f.eks. ved fokus på uddannelsesområder om børns signaler og tegn på omsorgssvigt. Det skal præciseres overfor alle medarbejdere, at de i deres arbejde har pligt til at være opmærksomme på forhold, der bekymrer dem, eller forhold der er direkte forkerte eventuelt strafbare. Og at de i sådanne tilfælde har pligt til handling. I den enkelte skole og institution skal spillereglerne for omgangsformer mellem børn og voksne drøftes. Den enkelte leder skal være opmærksom på, hvordan hver medarbejder tilrettelægger og udfører sit arbejde. Der skal indhentes børneattest ved alle ansættelser, hvor personen som led i ansættelsesforholdet har direkte kontakt til børn og unge.

5 Råd og vejledning Hvis man er bekymret for et barn, herunder at man har mistanke om eventuelle seksuelle overgreb kan lederen rette henvendelse til Center for Social Service for råd og vejledning. Husk: Uanset arbejdssted, sagens omfang, bekymringens tyngde, hvem der har gjort hvad mod hvem så er det vigtigt at fastholde fokus på barnet og skynd dig langsomt.

6 Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb Der findes ikke entydige tegn og signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for seksuelle overgreb. Barnet kan i sin adfærd vise tegn på mistrivsel, og det er derfor et vigtigt element i opsporingen af seksuelle overgreb mod børn, at fagfolk er i stand til at se, tolke og handle på børn og unges tegn og reaktioner på mistrivsel. Det kan være en kompleks proces at forstå en adfærd, der indikerer, at barnet måske har været udsat for et eller flere seksuelle overgreb. Børn er forskellige og reagerer og udtrykker sig forskelligt. Nogle udtrykker sig meget direkte, andre reagerer mere indadvendt. Men ofte vil børn og unge være præget af de overgreb, de har været udsat for. Nogle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, fortæller det til en voksen, de har tillid til. Her er det vigtigt at tage barnets udtalelser alvorligt, men også være opmærksom på, at børn og unges udsagn om overgreb ikke altid umiddelbart giver mening, virker sandsynlige eller realistiske. Det kan være en hjælp for barnet, at den voksne, der har den bedste kontakt til barnet, taler med og spørger åbent og konkret ind til det, barnet fortæller. Det er meget vigtigt ikke at udspørge eller afhøre barnet det er politiets opgave. Vær opmærksom på ikke at lægge din egen bekymring ind i spørgsmålene til barnet. Spørg neutralt. Mange børn fortæller ikke direkte om overgrebene, og det er derfor vigtigt at man kender og er opmærksom på en række tegn og reaktioner, som man bør reagere på. Det vil altid være vigtigt at forholde sig undersøgende til de tegn og reaktioner et barn udviser, og analysere dem i de relationer og kontekster barnet indgår i. Endvidere henvises til JanusCentrets bekymringsbarometer og til Børns Vilkår, Børn og Seksualitet, 2011 af Anna Louise Stevnhøj.

7 Mulige fysiske tegn og reaktioner Fysiske symptomer Fysiske symptomer kan være en direkte følge af seksuelle overgreb. Der kan være tale om rødmen, mærker, irritation eller blødninger ved kønsorganer, munden eller endetarmsåbning, underlivs smerter og /eller påfaldende ubehag, når barnet tisser eller har afføring. Ufrivillig vandladning og afføring Nogle børn kan få ufrivillig vandladning eller afføring efter, at de har været renlige. Påfaldende påklædning og kropsattitude Barnet skjuler sin køns- og pubertetsudvikling fx ved at gå i alt for stort tøj. Det modsatte kan også være tilfældet, at barnet klæder sig påfaldende udfordrende. Der kan også være tale om, at barnet er usoigneret, beskidt, ikke vil gå i bad, føler lede ved sin krop etc. Spiseforstyrrelser Kan vise sig ved, at barnet sulter sig (anoreksi) eller spiser overdrevent, og efterfølgende kaster op (bulimi). Mulige psykiske tegn og reaktioner Psykosomatiske symptomer Symptomerne kan vise sig som uforklarlig mavepine eller hovedpine, men der kan også være tale om ufrivillige, nervøse bevægelser, tics og handlinger. Umotiveret gråd angstreaktioner utryghed Et barn, der er udsat for seksuelle overgreb, og som føler, det ikke kan tale med andre om det, lever i en følelsesmæssig spænding. Det kan vise sig ved pludselig og tilsyneladende ubegrundet gråd eller angstreaktioner. Det kan også vise sig ved, at barnet pludselig bliver bange for mørke, bange for at være alene, bange for bestemte lyde og lugte. Apati opgivenhed meningsløshed depression Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, kan opleve magtesløshed. Måske forstår barnet ikke hvad det udsættes for, og barnet kan være præget af følelser af tristhed og ensomhed, der kan udvikle sig til depressive reaktioner. Manglende selvværdsfølelse hjælpeløshed passivitet Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, har tendens til at synes dårligt om sig selv. Barnets følelse af selvværd bliver påvirket negativt,

8 barnet kan miste troen på sig selv og egne kompetencer, og kan derfor komme til at fremstå hjælpeløst og passivt. Søvnløshed mareridt Alle børn kan være bange for mørke og have nætter, hvor de ikke kan sove og/eller har mareridt, men der bør reageres, hvis der opstår et mønster eller det optræder samtidig med andre signaler fra denne oversigt. Mulige sociale og adfærdsmæssige tegn og reaktioner Ændring af adfærd Har man kendt barnets tidligere, normale adfærd, og kan man pludselig se markante ændringer, der bekymrer, så bør man reagere. Barnet kan have svært ved at indgå i forpligtende, følelsesmæssige relationer med andre. Det kan også have mistet sin nysgerrighed og tillid til omgivelserne. Vær opmærksom på, at seksuelle overgreb kan have stået på i årevis her kan man ikke nødvendigvis se ændringer i adfærden. Påfaldende aktiv seksuel adfærd Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, vil måske vise det ved avancerede seksuelle lege. Nogle børn udviser en påfaldende seksuel adfærd over for voksne, hvor der sker en sammenblanding af kontakt/omsorg og seksualitet, fordi barnet grundet de seksuelle overgreb ikke har lært at skelne. Modvilje mod at være sammen med en bestemt person Afhængigt af barnets alder, udviklingstrin og relation til en eventuel krænker, vil barnet måske protestere mod at skulle være sammen med eller alene med en bestemt person. Aggressivitet destruktivitet hyperaktivitet Nogle børn vil reagere på overgrebet ved at blive aggressive over for andre børn og voksne og eventuelt have uforklarlige raserianfald. Det kan også resultere i fysiske angreb på andre. Andre børn reagerer med hyperaktivitet, hvor de kan være præget af at skifte aktivitet i et meget højt, uligevægtigt tempo. Manglende koncentration Mange børn kan få problemer med koncentrationen, indlæring og leg Selvdestruktiv adfærd Hos de lidt større børn vil man nogle gange kunne se selvmordstanker eller anden selvdestruktiv adfærd, hvor barnet f.eks. skærer i sig selv, brænder sig selv og lignende. Regredierende adfærd Regression vil sige, at barnet går tilbage i udvikling og pludselig udviser en adfærd, det ellers var vokset fra, fx. begynder barnet at tisse i sen-

9 gen/bukserne, har afføring i bukserne, taler med (over)barnlig stemme, går helt i baglås i kendte situationer og lignende. Vedholdende tavshed Hemmeligholdelse og trusler om repressalier, hvis overgrebet afsløres, kan være en belastning for barnet. En afsløring af overgrebene kan derfor opleves som mere skræmmende for barnet end selve overgrebene. Det kan resultere i at barnet reagerer med tavshed og isolation.

10 Mistanke mod forældre/stedforældre Ved mistanke eller henvendelse om mistanke Kontakt din leder og drøft sagen igennem. Lederen skal efterfølgende vurdere om mistanken giver anledning til en underretning. Tal IKKE med forældrene om mistanken før det er drøftet med Center for Social Service. Husk ved mistanke Skriv ned hvilke tegn, hændelser eller signaler der ligger til grund for mistanken. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskrives vedkommendes redegørelse for den konkrete mistanke. Relevante oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Her er det vigtigt at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og hvad man selv har spurgt om men forsøg ikke på egen hånd at komme til bunds i sagen. Dette gælder også for lederen. Lyt til barnet/den unge, men gå IKKE I DETALJER om det mulige overgreb. Undgå at spørge ind til eller afhøre barnet. Hav fokus på barnet og vis omsorg. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling før en eventuel videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet og Social Service. Center for Social Service iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges behov. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen der ikke er involveret i sagen. Underretning Underretninger med mistanke om seksuelle overgreb mod børn og unge sendes til Center for Social Service. Råd- og vejledningsteamet (fællespostkasse) Underretningen udarbejdes skriftligt jævnfør Egedal Kommunes underretningsguide. I akutte tilfælde kan der underrettes mundligt/per telefon. Forældrene/stedforældrene skal IKKE orienteres om underretningen. Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Center for Social Service vurderer, i tæt samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse. Hvis der ikke findes grundlag for en politianmeldelse: Center for Social Service orienterer barnets eller den unges forældre om, at der foreligger en underretning og at denne ikke har givet anledning til politianmeldelse.

11 Ved politianmeldelse Efter en konkret vurdering af sagen, hvor hensynet til politiets efterforskning vægtes, træffer politiet beslutning om, hvornår den politianmeldte/forældre skal orienteres. Center for Social Service har kontakt til politiet under sagens behandling. Videregivelse af information Den enkelte leder vurderer i samarbejde med Center for Skole og Dagtilbud hvem og i hvilket omfang der skal informeres. Øvrige ansatte på skolen/institutionen: Lederen vurderer om der skal informeres om sagen. Personalet orienteres samlet om sagen. Barnet skal være anonymt. Medarbejderne skal gøres opmærksomme på deres tavshedspligt. Henvendelser til/fra pressen Afdelingsleder/skolechef i CSD afgør, om der skal ske en orientering i pressen. Alle henvendelser fra pressen går igennem afdelingslederen/skolechefen i CSD der kan delegere ansvaret videre. Centerchefen orienterer forinden direktører og borgmester om sagen, så disse er forberedt på pressens behandling af sagen. Til støtte for håndteringen af pressen skal kommunikationskonsulenterne i Borgmestersekretariatet inddrages. Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale.

12 Procedure ved mistanke mod barnets forældre/stedforældre

13 Mistanke mod person i barnets netværk eller en ukendt Ved mistanke eller henvendelse om mistanke Kontakt din leder og drøft sagen igennem. Lederen skal efterfølgende orientere medarbejderen om hvorvidt mistanken har givet anledning til en underretning. Husk ved mistanke Skriv ned hvilke tegn, hændelser eller signaler der ligger til grund for mistanken. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskrives vedkommendes redegørelse for den konkrete mistanke. Relevante oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Her er det vigtigt at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og hvad man selv har spurgt om men forsøg ikke på egen hånd at komme til bunds i sagen. Dette gælder også for lederen. Lyt til barnet/den unge, men gå IKKE I DETALJER om det mulige overgreb. Undgå at spørge ind til eller afhøre barnet. Hav fokus på barnet og vis omsorg. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling før en eventuel videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet og Social Service. Center for Social Service iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges behov. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen der ikke er involveret i sagen. Underretning Underretninger med mistanke om seksuelle overgreb mod børn og unge sendes til Center for Social Services. Råd-og vejledningsteam (fællespostkasse) Underretningen udarbejdes skriftligt. I akutte tilfælde kan der underrettes mundligt/per telefon jævnfør Egedal Kommunes underretningsguide. Forældrene skal orienteres inden der indgives underretning til Center for Social Service. Herefter afholdes underretningsmøde mellem Center for Social Service og familien. Underretter kan indkaldes. Center for Social Service vejleder familien til barnet/den unge om mulighederne for at få særlig støtte til barnet. Center for Social Service iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov. Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Center for Social Service vurderer, i tæt samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse. Hvis der ikke findes grundlag for en politianmeldelse: Center for Social Service orienterer barnets eller den unges forældre.

14 Ved politianmeldelse Efter en konkret vurdering af sagen, hvor hensynet til politiets efterforskning vægtes, træffer politiet beslutning om, hvornår den politianmeldte skal orienteres. Center for Social Service har kontakten til politiet under sagens behandling. Hvis der sker sigtelse, tiltale, tiltalefrafald, dom mv. i sagen, orienterer Center for Social Service forældrene. Videregivelse af information Den enkelte leder vurderer i samarbejde med Center for Social Service hvem og i hvilket omfang der skal informeres. Øvrige ansatte på skolen/institutionen: Lederen vurderer om der skal informeres om sagen. Personalet orienteres samlet om sagen. Barnet skal være anonymt. Medarbejderne skal gøres opmærksomme på deres tavshedspligt. Henvendelser til/fra pressen Afdelingsleder/skolechef i CSD afgør, om der skal ske en orientering i pressen. Alle henvendelser fra pressen går igennem Centerchefen der kan delegere ansvaret videre. Centerchefen orienterer forinden direktører og borgmester om sagen, så disse er forberedt på pressens behandling af sagen. Til støtte for håndteringen af pressen skal kommunikationskonsulenterne i Borgmestersekretariatet inddrages. Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale.

15 Mistanke mod børn under 15 år Også børn kan være krænkere. Der er således også tale om overgreb når seksuelle krænkelser begås af børn (under 15 år) mod andre børn (under 15 år), når: Offeret føler ulyst. Offeret føler sig kuet, mobbet eller truet i de seksuelle handlinger der foregår mellem børnene. Overgreb mellem børn under 15 år er ikke strafbart, men kan psykologisk være af samme karakter som strafbare seksuelle forhold og kan opleves lige så krænkende som strafbare overgreb. Derfor bør de tages lige så alvorligt som strafbare seksuelle overgreb, og der skal ske underretning til Center for Social Service uanset krænkerens alder. Ved mistanke eller henvendelse om mistanke: Kontakt din leder og drøft sagen igennem. Lederen skal efterfølgende vurdere om mistanken giver anledning til en underretning. Hvis der er mistanke om et seksuelt overgreb begået af en mindreårig foretager lederen en skriftlig underretning til lederen af Center for Social Service. Der skal foretages en underretning både på barnet der er blevet krænket og på det barn der har udvist en grænseoverskridende seksuel adfærd. Husk ved mistanke Skriv ned hvilke tegn, hændelser eller signaler der ligger til grund for mistanken. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskrives vedkommendes redegørelse for den konkrete mistanke. Relevante oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Her er det vigtigt at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og hvad man selv har spurgt om men forsøg ikke på egen hånd at komme til bunds i sagen. Dette gælder også for lederen. Lyt til barnet/den unge, men gå IKKE I DETALJER om det mulige overgreb. Undgå at spørge ind til eller afhøre barnet. Hav fokus på barnet og vis omsorg. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling før en eventuel videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet. Center for Social Service iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges behov. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen der ikke er involveret i sagen.

16 Underretning Underretninger med mistanke om seksuelle overgreb mod børn og unge sendes til Center for Social Services. Råd-og vejledningsteam (fællespostkasse) I akutte tilfælde kan der underrettes mundligt/per telefon jævnfør Egedal kommunes underretningsguide. Forældrene orienteres inden underretningen til Center for Social Service. Efterfølgende afholdes underretningsmøde mellem underretter, Center for Social Service og familien. Center for Social Service vejleder familien til barnet/den unge om mulighederne for at få særlig støtte til barnet. Center for Social Service iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov. Der skal foretages en underretning både på barnet der er blevet krænket og på det barn der har udvist en grænseoverskridende seksuel adfærd. Videregivelse af information Den enkelte leder vurderer i samarbejde med Center for Skole og Dagtilbud hvem og i hvilket omfang der skal informeres. Øvrige ansatte på skolen/institutionen: Lederen vurderer om der skal informeres om sagen. Personalet orienteres samlet om sagen. Begge børn skal være anonyme. Medarbejderne skal gøres opmærksom på deres tavshedspligt. Henvendelser til/fra pressen Afdelingsleder/skolechef i CSD afgør, om der skal ske en orientering i pressen. Alle henvendelser fra pressen går igennem afdelingslederen/skolechefen i CSD der kan delegere ansvaret videre. Centerchefen orienterer forinden direktører og borgmester om sagen, så disse er forberedt på pressens behandling af sagen. Til støtte for håndteringen af pressen skal kommunikationskonsulenterne i Borgmestersekretariatet inddrages. Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale.

17 Procedure ved mistanke mod en i barnets netværk/barn under 15 år

18 Mistanke mod en ansat Ved mistanke eller henvendelse om mistanke mod en ansat Kontakt din leder og drøft sagen igennem. Lederen skal efterfølgende orientere medarbejderen om hvorvidt mistanken har givet anledning til en underretning. Husk ved mistanke Skriv ned hvilke tegn, hændelser eller signaler der ligger til grund for mistanken. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskrives vedkommendes redegørelse for den konkrete mistanke. Relevante oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Her er det vigtigt at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og hvad man selv har spurgt om men forsøg ikke på egen hånd at komme til bunds i sagen. Dette gælder også for lederen. Lyt til barnet/den unge, men gå IKKE I DETALJER om det mulige overgreb. Undgå at spørge ind til eller afhøre barnet. Hav fokus på barnet og vis omsorg. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling før en eventuel videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet. Center for Social Service iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges behov. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen der ikke er involveret i sagen. Særligt i personalesager Hvis mistanken retter sig mod en ansat, eller der er kommet henvendelse om en mistanke mod en ansat, skal lederen underrette Center for Social Services leder og samtidig kontakte afdelingsleder/skolechef i CSD samt Center for Personale og Økonomiservice for råd og vejledning. Når der foreligger en konkret mistanke, kan lederen, efter aftale med afdelingsleder/skolechef i CSD og Center for Personale og Økonomiservice tage en tjenestelig samtale med den ansatte. Den ansatte skal da gøres opmærksom på retten til en bisidder og hjælp fra faglig organisation. Henvendelse/samtale med den ansatte må kun ske i det omfang, at en eventuel efterfølgende efterforskning ikke ødelægges. Fritagelse fra tjeneste. Kontakt Center for Personale og Økonomiservice, der kan yde råd og vejledning i den konkrete sag. Hvis mistanken retter sig mod lederen skal medarbejderen rette direkte henvendelse til dennes chef.

19 Underretning Underretninger med mistanke om seksuelle overgreb mod børn og unge gives altid til Center for Social Services ledelse. Der skal udarbejdes en konkret underretning som sendes til Center for Social Service. I akutte tilfælde kan der underrettes mundligt/ per telefon jævnfør Egedal kommunes underretningsguide. Forældrene orienteres af lederen inden der indgives underretning til Center for Social Service. Herefter afholdes underretningsmøde mellem Center for Social Service og familien. Underretter kan eventuelt indkaldes. Center for Social Service vejleder familien til barnet/den unge om mulighederne for at få særlig støtte til barnet. Center for Social Service iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov. Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Center for Social Service vurderer, i tæt samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse. Hvis der ikke findes grundlag for en politianmeldelse Center for Social Service orienterer barnets eller den unges forældre. I sager hvor en ansat har været mistænkt orienterer Center for Social Service den pågældende område centerchef og den respektive leder orienterer efterfølgende den ansatte. Hvis mistanken viser sig grundløs skal lederen udarbejde et notat om sagen. Barnets forældre, den ansatte og centerchefen for det pågældende område og Center for Personale og Økonomiservice får en kopi af notatet. Lederen vejleder den ansatte om hjælp og støtte gennem arbejdspladsen, den faglige organisation og tillidsrepræsentanten. Der søges faglig bistand i Center for Personale og Økonomiservice. Ved politianmeldelse Efter en konkret vurdering af sagen, hvor hensynet til politiets efterforskning vægtes, træffer politiet beslutning om, hvornår den politianmeldte skal orienteres. Er der tale om en ansat, er Centerchefen med i drøftelsen. Det pågældende center har kontakten til politiet under sagens behandling. Hvis der sker sigtelse, tiltale, tiltalefrafald, dom mv. i sagen, orienterer den pågældende Centerchefen for området. Videregivelse af information Centerchefen vurderer i samarbejde med politiet, i den enkelte sag, om det er relevant og hensigtsmæssigt at orientere om sagen. Retter mistanken sig mod en ansat, vil orienteringen først finde sted, efter medarbejderen er orienteret om politianmeldelsen.

20 Øvrige ansatte på skolen/institutionen Personalet orienteres samlet om sagen. Både den ansatte og barnet skal være anonyme. Medarbejderne skal gøres opmærksom på deres tavshedspligt. Lederen skal vejlede medarbejderne om mulighederne for hjælp og støtte hos ledelse, tillidsmand. Forældrebestyrelser, skolebestyrelser Både den ansatte og barnet skal være anonyme Medlemmerne i bestyrelsen skal gøres opmærksom på deres tavshedspligt Orientering af forældre Nærmere bestemt deltagerkreds, mødedato og indhold fastlægges i samarbejde med politiet. Herunder om evt. tidligere forældre i institutionen/skolen skal orienteres. De pågældende forældre indkaldes pr. brev på hjemmeadressen dagen før mødet afholdes. Både den ansatte og barnet skal være anonyme. Lederen og centerchefen for området bør begge være til stede. Henvendelser til/fra pressen Afdelingsleder/skolechef i CSD afgør, om der skal ske en orientering i pressen. Alle henvendelser fra pressen går igennem afdelingslederen/skolechefen i CSD der kan delegere ansvaret videre. Centerchefen orienterer forinden direktører og borgmester om sagen, så disse er forberedt på pressens behandling af sagen. Til støtte for håndteringen af pressen skal kommunikationskonsulenterne i Borgmestersekretariatet inddrages. Center for Personale og Økonomiservice holdes orienteret om håndteringen af pressen og inddrages særligt ved orienteringer til pressen. Det skal herunder sikres, at den ansatte og eventuelt dennes faglige organisation er orienteret, hvis Egedal Kommune ser det nødvendigt proaktivt at kommentere sagen indholdsmæssigt, inden sagen er afsluttet. Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale. Personalejuridiske konsekvenser under sagen Hvis den ansattes handlinger eller forhold giver anledning til personalejuridiske konsekvenser, herunder afskedigelse, inden afslutning af sagen om mistanke om seksuelt overgreb, underrettes Center for Social Service herom.

21 Sagen afsluttes Centerchefen for området giver besked når sagen mod den ansatte afsluttes, hvad enten der er tale om tiltalefrafald, domsfældelse eller frifindelse. Centerchefen for området vurderer om, og på hvilken måde, det øvrige personale, forældre- eller skolebestyrelse samt den øvrige forældrekreds skal orienteres. Som udgangspunkt bør den gruppe der tidligere er blevet orienteret i sagen have en tilsvarende orientering om sagens afslutning. Ved domsfældelse Leder og centerchefen for området tager, i samråd med Center for Personale og Økonomiservice, stilling til den ansattes arbejds- og ansættelsesforhold. Som udgangspunkt vil ansættelsesforholdet øjeblikkeligt blive bragt til ophør. Ved frifindelse eller tiltalefrafald Afdelingslederen/skolechefen i CSD holder møde med den ansatte om genoptagelse af arbejdet. Den faglige organisation kan inddrages. Afdelingslederen/skolechefen overvejer, hvilke tiltag der er nødvendige for at bringe den ansatte og organisationen videre.

22 Procedure ved mistanke mod ansatte i Egedal Kommune

23 Husk altid i sager om seksuelle overgreb Den selvstændige underretningspligt. Videregiv din viden til leder. Notatpligten Relevante faktiske oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person der er kommet med oplysningerne. Husk din tavshedspligt tal ikke om din mistanke eller viden med nogen der ikke er involveret i sagen. Lyt, observer og dokumenter: skriv ned hvad du ser, får at vide og hvad du selv spørger om, men begynd ikke selv at undersøge sagen nærmere og fjern ikke eventuelle beviser i form af oprydning eller vask. Tal ikke med forældrene, hvis mistanken retter sig mod dem, før du har talt med Center for Social Service. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling før en evt. videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet. Hold fokus på barnet Lyt til barnet og vis omsorg, men gå ikke i detaljer om selve det mulige overgreb før politiet i givet fald har haft mulighed for at afhøre barnet. Sørg for at gøre som i alle andre krisesituationer. Hold om, hold af og hold mund!

24 Vigtige telefonnumre Center for Skole og Dagtilbud: Skole: Egon Agerlin Dagtilbud: Heidi Jørgensen Center for Social Service Telefon: (råd- og vejledningsteamet) Gunhild Kirkmand Underretninger sendes til CSS: CSS Underretning vedrørende børn og unge (fællespostkasse) HUSK at underretninger vedr. en ansat sendes til Gunhild Kirkmand CSS. Center for Personale og Økonomiservice Bolette: Telefon: Nordsjællands Politi Station Nord Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør Telefon: Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn (SISO) Professionel konsulentbistand og telefonrådgivning indenfor temaet seksuelle overgreb mod børn. Telefon: Mandag-torsdag Fredag SMA Teamet for seksuelt misbrugte børn, Rigshospitalet - Telefon Børns vilkår Telefon:

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Beredskabsplan for børn og unge mod overgreb i Egedal Kommune

Beredskabsplan for børn og unge mod overgreb i Egedal Kommune Beredskabsplan for børn og unge mod overgreb i Egedal Kommune Maj 2017 Indhold Indholdet af beredskabsplanen... 3 Formålet med beredskabsplanen... 3 Definition af vold... 3 Kendetegn ved voldsramte børn

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskab og retningslinier. ved mistanke om vold og seksuelle overgrebmod børn og unge under18 år

Beredskab og retningslinier. ved mistanke om vold og seksuelle overgrebmod børn og unge under18 år Beredskab og retningslinier ved mistanke om vold og seksuelle overgrebmod børn og unge under18 år INDHOLD Forord Hvad er et overgreb Tegn og signaler Bekymring, mistanke, viden Hvis mistanken retter sig

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Beredskabsplan for Langagergård... 2 Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd... 2 Børn -og unges tegn

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Definition af væsentlige begreber 4 2. Ansvar, gyldighedsområde og ajourføring Risikofaktorer og symptomer på fysiske overgreb

Definition af væsentlige begreber 4 2. Ansvar, gyldighedsområde og ajourføring Risikofaktorer og symptomer på fysiske overgreb Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Definition af væsentlige begreber 4 1.2 Ansvar, gyldighedsområde og ajourføring 4 2. Risikofaktorer og symptomer på fysiske overgreb 6 2.1 Risikofaktorer 6 2.2 Symptomer

Læs mere

PROCEDURE ved OVERGREB

PROCEDURE ved OVERGREB PROCEDURE ved OVERGREB FORORD Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret

Seksuelle overgreb mod børn & unge. Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Seksuelle overgreb mod børn & unge Hvad ser du? - Hvad gør du? Børne- og Familiecentret Forord Børn og unge har ret til et godt liv. De har krav på beskyttelse, udvikling og inddragelse. Men desværre bliver

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Tippens seksualpolitik

Tippens seksualpolitik Tippens seksualpolitik Handleplan ved seksuel overgreb Fakta om seksualitet Vedtaget på MED-mødet den 2. februar 2011 MED HJERTET I CENTRUM Tippens seksualpolitik For at forebygge seksuelle overgreb mod

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Indhold...2

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk RETNINGSLINJER 13. JUNI 2017 Beskyttelse af børn rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Definition... 4 1.5 Grundlæggende principper for beskyttelse

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år.

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. I barnets tarv En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. 2 Forord Ved satspuljeforhandlingerne for 2013 til 2016 er der afsat 268 mio. til Overgrebspakken

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske.

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Omsorg handlingsplan for Børnehaven Helgolandsgade, tlf. 96 11 63 95 Denne plan skal opfattes som et redskab, der gør det lettere for personalet i Børnehaven Helgolandsgade at handle bedst muligt, i tilfælde

Læs mere

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Dette beredskab henvender sig til alle professionelle i Fredensborg Kommune, der i deres arbejde har kontakt

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere