Projekt Trængsel. Erling L. Hvid, COWI A/S, Morten Klintø Hansen, COWI A/S,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Trængsel. Erling L. Hvid, COWI A/S, Morten Klintø Hansen, COWI A/S,"

Transkript

1 Projekt Trængsel Erling L. Hvid, COWI A/S, Morten Klintø Hansen, COWI A/S, Baggrund Den voksende vejtrafik medfører i stigende grad en forværring af fremkommeligheden for trafikanterne i Københavnsområdet og de øvrige større byer i Danmark. Begrebet trængsel bruges ofte til at beskrive netop disse problemer, men der har hidtil ikke været en entydig definition af trængsel, ej heller en systematisk metode til at vurdere trængslens omfang og konsekvenser på et sammenhængende vejnet. I "Projekt Trængsel" tages disse problemstillinger op. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem: Københavns Kommune Hovedstadens Udviklingsråd Københavns Universitet Vejdirektoratet Center for Trafik og Transportforskning COWI. Med støtte fra Transportrådet og Trafikministeriet blev der i projektets fase 1 (juli februar 2002) arbejdet med definition af trængselsbegrebet og udvikling af metoder til at opgøre trængsel og dens samfundsøkonomiske omkostninger. Metoderne blev herefter afprøvet og vurderet for bil- og bustrafik på et mindre antal teststrækninger i Hovedstadsområdet. Trafikministeriet overtog i september 2002 efter Transportrådets nedlæggelse en del af dets økonomiske engagement i projektets fase 2 (februar oktober 2003). I fase 2 anvendes metoderne til at opgøre trængslen og dens konsekvenser på et sammenhængende vejnet i Hovedstadsområdet, og der gives bl.a. anbefalinger til løbende monitorering af trængslens udvikling. Derudover arbejdes med modellering af bl.a. afledte effekter af trængsel, såsom ændret valg af rute, transportmiddel, rejsetidspunkt mv. De udviklede metoder er sideløbende med projektets fase 2 forbedret og anvendt i forbindelse med fremkommelighedsanalyser i Århus og Københavns Amter. I dette paper lægges hovedvægten på at beskrive begrebet trængsel samt metoder til og eksempler på opgørelse af trængsel for et sammenhængende vejnet. Trængselsbegrebet Under begrebsafklaringen i projektets fase 1 blev trængsel på baggrund af andre internationale studier og med udgangspunkt i dens konsekvenser defineret som: "Trængsel er et udtryk for de gener, som trafikanter påfører hinanden i form af nedsat bevægelsesfrihed, når de færdes i et trafiksystem." Definitionen er almen gyldig for al vej- og stitrafik, men i projektet vurderes kun bil- og bustrafik. Den nedsatte bevægelsesfrihed gælder både i længde- og tværretningen. De primære parametre til opgørelse af trængslen er derfor trafikkens tæthed og hastighed. Øget tæthed medfører nedsat manøvrefrihed, reduceret serviceniveau, øget utryghed mv., mens nedsat rejsehastighed medfører forsinkelser. Ved faldende rejsehastighed og stigende tæthed bliver trængslen derved større. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Forsinkelser som følge af f.eks. tæt, langsomt kørende trafik på vejstrækninger og forsinkelser i signalregulerede kryds er gener, som er knyttet til rejsehastigheden. Denne opgøres for bil- og bustrafik på alle typer strækninger. Tætheden opgøres derimod kun for biltrafik og kun på motorveje og veje i åbent land. Dette skyldes ikke, at tæthed på veje i byer er uinteressant, men at dette praktisk medfører en række metodiske problemer. Eksempelvis er længden af strækninger med kørsel på grund af kødannelser ikke konstant før signalregulerede kryds. Samtidig afvikles trafikken mellem signalregulerede kryds i såkaldte "platoons", hvor køretøjerne i stedet for tilfældig afvikling sendes af sted i en gruppe ved grønt signal. En beregning af tæthed baseret på gennemsnitlige hastigheder og trafikintensiteter på disse veje afspejler derfor ikke den oplevede gene. Opgørelse af tæthed på veje i byer kræver således et meget detaljeret datagrundlag, hvilket ligger uden for de fleste vejmyndigheders muligheder. For at kunne beskrive graden af trængsel er det valgt at skelne imellem følgende niveauer: Ubetydelig trængsel Begyndende trængsel Stor trængsel Kritisk trængsel Niveauet af trængsel fastlægges i forhold til en referencesituation, hvor køretøjer kan bevæge sig uhindret af øvrig trafik på vejnettet med en free-flow rejsehastighed. De fire niveauer fastlægges på baggrund af grænseværdier for rejsehastighed og tæthed i forhold til free-flow rejsehastighed og maksimal tæthed. Den principielle sammenhæng mellem trængselsniveauer og henholdsvis tæthed og rejsehastighed er vist i Tabel 1. Trængselsniveau Tæthed Rejsehastighed Ubetydelig trængsel Under eller lig acceptabel Over eller lig acceptabel Begyndende trængsel Over acceptabel Over eller lig acceptabel Stor trængsel Høj Under acceptabel Kritisk trængsel Meget høj Lav / stop-kør Tabel 1. Sammenhæng mellem trængselsniveau, tæthed og rejsehastighed. Inden for hvert af de 4 niveauer af trængsel opgøres for biltrafikken følgende parametre, som beregnes på baggrund af forholdet mellem aktuel rejsehastighed og free-flow rejsehastighed: vejtrængsel - vejlængde med trængsel [km] biltrængsel - trafikarbejde i bil ved trængsel [vognkm] forsinkelse - forsinkelse [timer] For bustrafikken opgøres tilsvarende: trængselsafgange - antal busafgange med trængsel forsinkelse - [timer] For både bil- og bustrafik gælder, at forsinkelsen kan opgøres i køretøjs og passagertimer. Samtidig kan bil- og bustrafikkens rejsehastigheder direkte sammenlignes under hensyntagen til bussernes stoptid ved stoppesteder. Trafikdage på Aalborg Universitet

3 trængselsomfang - modelberegning COWI har udført modellering af trængsel på baggrund af eksisterende trafikdata. Det samlede trængselsomfang for biltrafikken er opgjort på et sammenhængende vejnet af kommunale veje i Københavns Kommune samt for den del af Hovedstadsområdets motorvejsnet, der er omfattet af TRIM-systemet. For bustrafikken er trængslen opgjort for de strækninger, som indgår i A-bus nettet og Ring 3. Beregningsvejnettet for biltrafik i Københavns Kommune og for bustrafik fremgår af Figur 1, mens beregningsvejnettet for biltrafik på motorveje fremgår af Figur 2. Figur 1. Beregningsvejnettet på bygader og indfaldsveje for biltrafik - inkl. signalregulerede kryds (til venstre) - og bustrafik (til højre). For biltrafikken omfatter beregningsvejnettet strækninger i Københavns Kommunen, der indgår i kommunens TRAFMIL database. For bustrafikken udgør beregningsvejnettet de strækninger, som indgår i HUR's fremtidige A-bus net samt Ring 3. Figur 2. Beregningsvejnettet for biltrafik på motorveje omfatter strækninger dækket af Vejdirektoratets TRIM-system. I det følgende præsenteres kort metode og resultater af opgørelse af trængsel for bil- og bustrafik i Hovedstadsområdet. Det skal bemærkes, at resultaterne er foreløbige, idet der endnu resterer mindre opdateringer af inddata til beregningerne. Dette gælder for såvel bil- som bustrafik. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Resultater, bygader og indfaldsveje Til beregning af trængsel på eksisterende data har Københavns Kommune stillet sin TrafMil-database med trafiktal for 2001 til rådighed. Kommunen har ligeledes kontrolleret og suppleret opsætningen af grunddata for strækninger og kryds til beregningen. Databasen omfatter i alt ca. 550 delstrækninger med en samlet vejnetslængde på ca. 250 km. Databasens oplysninger opdateres årligt ved indlæsning af nye registreringer suppleret med fremskrivning af eksisterende trafikdata. Data for signalregulerede kryds er dels hentet i Københavns Kommunes arkiv og dels skønnede. Trængselsomfanget er opgjort ved retningsopdelt sammenligning af modellerede rejsehastigheder og free-flow rejsehastigheder for en morgenspidstime. Morgenspidstimen er "flydende", idet trafikbelastningen er fundet ud fra årsdøgntrafik og spidstimefaktorer. Både rejsehastigheder og freeflow rejsehastigheder er beregnet som en kombination af køretider på strækninger og middelventetider i signalregulerede kryds. Beregningen af middelventetider følger formelgrundlaget i Vejdirektoratets vejregelforslag fra 1999 om kapacitet og serviceniveau, mens køretider er beregnet som funktion af kapacitetsudnyttelsen på den enkelte strækning. Free-flow hastigheder er defineret som den højest lovlige rejsehastighed, der beregnes i modellen ved en trafikbelastning i spidstimen på én personbil. Beregningsmodellen er gyldig, indtil grøntimekapaciteten i signalregulerede kryds er fuldt udnyttet. Ved større belastning er der risiko for bl.a. tilbagestuvning igennem tilstødende signalregulerede kryds, hvorfor beregningsmetodens forudsætning om fri trafikafvikling ikke er gældende. Af ressourcehensyn er beregningerne i Projekt Trængsel i disse tilfælde erstattet af skønnede værdier for middelventetider. Der er forudsat en middelventetid i spidstimen på 2 omløb i disse signalregulerede kryds, svarende til ca. 150 sekunder. Denne forudsætning medfører sandsynligvis en underestimering af trængselsomfanget på strækninger med fuldt udnyttet grøntimekapacitet. Af de ca. 370 signalanlæg, der indgår i beregningsmodellen, har ca. 70 en fuldt udnyttet grøntimekapacitet i beregningsperioden. Nøgletal for den foreløbige opgørelse af det samlede trængselsomfang for biltrafik på det udvalgte vejnet i Københavns Kommune er præsenteret i Tabel 2 - Tabel 4. Vejtrængsel [km] Ubetydelig og begyndende trængsel 316,4 8% Stor trængsel 133,3 27% Kritisk trængsel 39,5 Total 489,1 65% Ubetydelig/begyndende trængsel Stor trængsel Kritisk trængsel Tabel 2. Vejtrængsel for bygader og indfaldsveje opgjort i km for en morgenspidstime. Værdierne er summeret ud fra en retningsopdelt opgørelse. Biltrængsel [vognkm] Ubetydelig og begyndende trængsel % Stor trængsel % Kritisk trængsel Total % Ubetydelig/begyndende trængsel Stor trængsel Kritisk trængsel Tabel 3. Biltrængsel for bygader og indfaldsveje opgjort i vognkm for en morgenspidstime. Værdierne er summeret ud fra en retningsopdelt opgørelse. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Forsinkelse [timer] Ubetydelig og begyndende trængsel 336 Stor trængsel % Projekt Trængsel 22% Kritisk trængsel Total % Ubetydelig/begyndende trængsel Stor trængsel Kritisk trængsel Tabel 4. Forsinkelse for bygader og indfaldsveje opgjort i timer for en morgenspidstime. Værdierne er summeret ud fra en retningsopdelt opgørelse. De foreløbige resultater af beregningen af trængselsniveauet i morgenspidstimen på de enkelte delstrækninger - bestemt ved det gennemsnitlige rejsehastighedsindeks (forholdet mellem rejsehastighed og free-flow hastighed) - kan ses i Figur 3. Figur 3. Maksimalt trængselsniveau for biltrafik på indfaldsveje og bygader illustreret ved den stærkest belastede retning af beregningsvejnettets delstrækninger. Der skelnes ikke mellem ubetydelig og begyndende trængsel, idet tæthed ikke opgøres på veje i byer. Opgørelsen af det samlede trængselsomfang på bygader og indfaldsveje viser, at det er en forholdsvis lille del af vejnettet, der er belastet med henholdsvis stor og kritisk trængsel. På disse strækninger afvikles en relativ større andel af det samlede trafikarbejde, og det er særligt de stærkest belastede strækninger og signalanlæg, som medfører store forsinkelser for biltrafikken. Det er især forsinkelser i de signalregulerede kryds, der slår igennem på den nedsatte rejsehastighed, mens belastningen på strækninger har mindre betydning på denne type vejnet. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Resultater, motorveje For motorveje er det samlede trængselsomfang opgjort i hverdagsmorgenspidstimen på de godt 120 km motorveje i Hovedstadsområdet, der er dækket af Vejdirektoratets TRIM-system. Datagrundlaget er registreringer af hastigheder af samtlige køretøjer, der passerer de ca. 80 registreringssnit på TRIM vejnettet. Trafikkens intensitet og hastighed registreres som regel i intervaller på 1-2 kilometer. I Vejdirektoratets ASTRID-system er trafikken analyseret med henblik på at skelne mellem situationer med nedsat hastighed pga. trængsel og uforstyrret trafik. Analysen er baseret på hastigheder og trafik i 5 minutters intervaller. Som hovedregel er situationer med hastigheder under 100 km/t betragtet som nedsat hastighed. Samtidig skal der være registreret en vis trafikmængde (her minimum 20 køretøjer i 5 minutters intervallet), eller hastigheden skal i forrige periode have været nedsat. I ASTRID er alle situationer med nedsat hastighed, der formodes at skyldes trængsel, gemt fra og med Siden sommeren 2002 er detektorsoftwaren i TRIM og derved datakvaliteten dog forbedret. Opgørelsen af trængslen er baseret på data fra september-november Trængselsparametrene er opgjort på baggrund af retningsfordelt sammenligning af rejsehastigheder og free-flow hastighed. På motorveje sættes sidstnævnte lig hastighedsbegrænsningen, typisk 110 km/t. Nøgletal for den foreløbige opgørelse af det samlede trængselsomfang på motorvejene i Hovedstadsområdet er præsenteret i Tabel 5 - Tabel 7. Vejtrængsel [km] Ubetydelig trængsel 107,6 Begyndende trængsel 31,6 11% 44% Stor trængsel 76,3 Kritisk trængsel 26,9 31% 13% Total 242,6 Ubetydelig trængsel Begyndende trængsel Stor trængsel Kritisk trængsel Tabel 5. Vejtrængsel for motorveje opgjort i km for en morgenspidstime. Værdierne er summeret ud fra en retningsopdelt opgørelse. Biltrængsel [vognkm] Ubetydelig trængsel Begyndende trængsel % 29% Stor trængsel Kritisk trængsel % 18% Total Ubetydelig trængsel Begyndende trængsel Stor trængsel Kritisk trængsel Tabel 6. Biltrængsel for motorveje opgjort i vognkm for en morgenspidstime. Værdierne er summeret ud fra en retningsopdelt opgørelse. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Forsinkelse [timer] Ubetydelig trængsel 65 Begyndende trængsel 87 2% 2% Stor trængsel Kritisk trængsel % 45% Total Ubetydelig trængsel Begyndende trængsel Stor trængsel Kritisk trængsel Tabel 7. Forsinkelse for motorveje opgjort i timer for en morgenspidstime. Værdierne er summeret ud fra en retningsopdelt opgørelse. Som for bygader og indfaldsveje viser opgørelsen af det samlede trængselsomfang for motorveje, at en mindre del af vejnettet er belastet med stor og kritisk trængsel. På veje i byer er det især de signalregulerede kryds, der styrer trafikafviklingen og medfører forsinkelser. Derimod er de stærkt belastede motorvejsstrækninger følsomme over for hændelser i forbindelse med vognbaneskift, ind- og udfletning, nedbremsninger mv. En bestemt trafikbelastning kan således alt efter omstændighederne enten afvikles glidende ved relativ høje hastigheder eller resultere i situationer med kritisk trængsel. Resultater, bustrafik Opgørelsen af det samlede trængselsomfang for bustrafikken er baseret på PTS-data (PassagerTælleSystem) fra HUR. Ved hjælp af særlige busser udstyret med måleapparater indsamles stikprøver med data om bussernes køremønstre. Heraf kan bussernes rejsehastigheder mellem stoppesteder beregnes og sammenlignes med referenceniveauet i free-flow situationen. Free-flow rejsehastigheder er beregnet ud fra biltrafikmodellen under hensyntagen til tidstab ved acceleration og deceleration ved stoppesteder. Der er i beregning af free-flow hastigheder for busser ikke taget hensyn til busprioriteringer, idet gevinsten herfra primært findes, når der er anden trafik. Til opgørelsen er der udtrukket PTS-data for perioderne februar-juni samt august-december Opgørelsen er afgrænset til tidsrummene 7:00-9:00 på hverdage. I Tabel 8 er anført antallet af strækninger og registreringer, der indgår i beregningen af det samlede trængselsomfang for hver af de seks planlagte A-buslinier samt Ring 3. Strækning 1A 2A 3A 4A 5A 6A R3 Antal delstrækninger, begge retninger antal PTS afgange Tabel 8. Datagrundlag for opgørelse af trængsel for bustrafik. En kørsel mellem to stoppesteder tæller som én afgang. Hver enkelt af de i alt ca afgange i datamaterialet behandles i en regnearksmodel. For hver enkelt af disse afgange beregnes forsinkelse i forhold til free-flow hastigheden, hvorefter der summeres for de enkelte strækninger. Forsinkelserne er opgjort for køretøjer, og afspejler således ikke forsinkelsen for de passagerer, der har benyttet de enkelte afgange. Der er mulighed for opregning til gennemsnitlige passagerforsinkelser for afgangene på de enkelte linier. Med gennemsnitsværdier for forsinkelse kan der via opgørelser over det totale antal afgange i en morgenspidstime opgøres samlede forsinkelser for bustrafikken. I Tabel 9 - T abel 10 præsenteres de foreløbige nøgletal for opgørelsen af trængsel for bustrafik for morgenspidsperioden kl. 7:00-9:00. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Trængselsafgange [afgange] Ubetydelig og begyndende trængsel % Stor trængsel Kritisk trængsel % 53% Total Ubetydelig/begyndende trængsel Stor trængsel Kritisk trængsel Tabel 9. Trængselsafgange for en morgenspidsperiode kl. 7:00-9:00. Værdierne er summeret ud fra en retningsopdelt opgørelse. Forsinkelse [min] Ubetydelig og begyndende trængsel Stor trængsel % 6% Kritisk trængsel Total % Ubetydelig/begyndende trængsel Stor trængsel Kritisk trængsel Tabel 10. Forsinkelse opgjort i minutter for en morgenspidsperiode kl. 7:00-9:00. Værdierne er summeret ud fra en retningsopdelt opgørelse. Ligesom for biltrafikken er størstedelen af forsinkelserne koncentreret på de hårdest belastede strækninger. Disse udgør kun en mindre del af henholdsvis det samlede vejnet og totale antal afgange. De foreløbige resultater af beregningen af trængselsniveauet i morgenspidsperioden på de enkelte delstrækninger kan ses i Figur 4. Figur 4. Retningsopdelt trængselsniveau for bustrafik Trafikdage på Aalborg Universitet

9 trængselsomfang - AKTA I AKTA projektet er der i perioden indsamlet kørselsdata fra 400 GPS-udstyrede målebiler. I alt er ca ture identificeret, og kvantitativt dækker data generelt alle trafikveje og størstedelen af lokalvejene indenfor Ring 3. Mellem Ring 3 og 4 dækkes de store trafikveje. I resten af Hovedstadsområdet dækkes de regionale veje. AKTA rejsetidsdata i form af gennemsnitlige målte rejsehastigheder anvendes til at kontrollere og supplere de tilsvarende beregnede rejsehastigheder for biltrafik, primært på indfaldsveje og bygader. Samtidig kan AKTA data supplere med rejsetidsdata på strækninger udenfor Københavns Kommune samt anvendes til overordnet at angive variationen af trængsel over ugedage, døgnet mv. AKTA data anvendes endvidere til at give et skøn over samlet trængsel over døgnet. Løbende registrering af trængsel For fortsat at følge udviklingen i trængsel på vejnettet er det nærliggende at udbygge den metode, der i øjeblikket anvendes til løbende opgørelse af den samlede trafik i Danmark. Metoden er baseret på, at trafikken løbende registreres på en stikprøve af lokaliteter og opregnes til samlet trafik på alle veje. I "Projekt Trængsel" er gennemført estimation af den statiske usikkerhed med alternative strategier for at opgøre trængslen med en lignende metode. Det viser sig bl.a., at usikkerheden reduceres væsentlig, hvis registreringen hver gang baseres på de samme lokaliteter. Metoden forudsætter, at trængslen kendes i udgangssituationen, og hvis metoden skal anvendes til registrering af trængsel, er der behov for nyt udstyr til registrering af hastigheder eller rejsetider. På den del af motorvejsnettet, som TRIM-systemet omfatter, foreligger dækkende og kvalitetssikrede data, der indsamles automatisk og kontinuerligt. På øvrige stats- og amtsveje findes i VIS bl.a. vej- og overordnede trafikdata. På det kommunale vejnet, herunder de fleste veje i byer, er datagrundlaget i form af sammenhørende hastighedsmålinger, rejsetidsmålinger og trafiktællinger meget begrænset. Det er kritisk, fordi trængslen i byerne er størst. Opgørelsen af den samlede trængsel - som beskrevet tidligere - har vist, at trængslen i Danmark på grund af et generelt spinkelt datagrundlag p.t. kun kan opgøres med væsentlig usikkerhed. De to figurer nedenfor viser bilisternes samlede forsinkelser på motorvejene i Hovedstadsområdet på hverdage i perioden fra 1. september til 30. november Figur 5 viser udviklingen fra dag til dag, og illustrerer bl.a. hvorfor der er store krav til stikprøvestørrelser ved opgørelse af trængslen. Små variationer i trafikmængderne slår voldsomt igennem i forsinkelserne, og der er meget store variationer i forsinkelserne, der ikke kan forklares med variation i trafikmængderne. Figur 5. Variation i forsinkelse på motorveje i Hovedstadsområdet, hverdage september-november Tilsvarende viser Figur 6 forsinkelsernes døgnfordeling på motorvejene i Københavnsområdet, hvor pendlingstrafikken er dominerende med stort retningssplit og med størst trængsel i morgenmyldretiden. På kommuneveje i København er datagrundlaget spinkelt, men analyser af data Trafikdage på Aalborg Universitet

10 fra AKTA projektet viser, at trængselsproblemerne kan være størst om eftermiddagen i centrale bygader, hvor f.eks. indkøbsture kan være dominerende. Figur 6. Døgnvariation i forsinkelser på motorveje i Hovedstadsområdet, hverdage september-november Som led i "Projekt Trængsel" er alternative teknikker til registrering af hastigheder og rejsetider vurderet. Både erfaringer med eksisterende velafprøvede teknikker og nye mindre afprøvede teknikker som f.eks. automatisk nummerpladegenkendelse og GPS er vurderet. Hvordan registreringerne kan anvendes til opgørelse af trængsel afhænger bl.a. af, om der registreres hastigheder i snit, om der registreres rejsetider på strækninger, eller om der registreres detaljerede køremønstre for en flåde af køretøjer. Vejdirektoratets mange erfaringer med spoler i motorveje er den eksisterende velafprøvede og færdigudviklede teknik, der løbende og fuldautomatisk leverer sammenhørende oplysninger om hastighed og trafikmængde på motorvejene i Hovedstadsområdet, men disse teknikker er af flere grunde mindre egnede i bygader. Blandt andet Vejdirektoratet, Københavns Amt og Københavns Kommune har etableret rejsetidsregistrering baseret på video og automatisk nummerpladegenkendelse, men de fleste systemer har kun været i drift i begrænset tid, og systemerne anvendes p.t. ikke til registrering af trængselsomfang. GPS teknik vurderes bl.a. ved analyser af data fra det såkaldte AKTA-projekt. Arbejdet er endnu ikke afsluttet, men arbejdshypotesen er, at trængslen på langt sigt registreres bedst ved hjælp af GPS teknik i flåder af køretøjer. På kort sigt er det nødvendigt at basere sig på de eksisterende teknikker og systemer med bl.a. tællespoler med registrering af hastighed og trafik i vejsnit og kryds, kørsler med vejmyndigheders målebiler, direkte rejsetidsdata fra pendlere udstyret med GPS (som AKTA), at anvende data indsamlet til andre formål (f.eks. rejsetidsmålingerne med video) samt at understøtte fortsat udvikling og afprøvning af omfattende systemer baseret på GPS. Perspektiv Med de stadigt stigende trafikbelastninger i de større byer i Danmark er metodeudviklingen i "Projekt Trængsel" et tiltrængt bidrag til trafikplanlægningen. En løbende opgørelse af trængsel vil gøre det muligt at beskrive variationen i trængselsomfanget over tid. Et sådant "barometer" over trafikafviklingen på et vejnet præsenteret skematisk og grafisk kan bidrage til at vurdere, hvorvidt der er behov for at iværksætte tiltag til afhjælpning af fremkommelighedsproblemer. Metoden til opgørelse af trængsel kan eksempelvis anvendes til udpegning af flaskehalse og som indikator for aktuel fremkommelighed og udvikling i fremkommelighed over tid. Resultaterne kan endvidere danne grundlag for opgørelse af marginale og totale samfundsøkonomiske transportomkostninger til brug for eksempelvis prioritering af vejudbygningsprojekter eller beregning af kørselsafgifter. Samtidig er der mulighed for f.eks. at vurdere om tidligere gennemførte tiltag har haft en indvirkning på trængselsomfanget på vejnettet. Trafikdage på Aalborg Universitet

Trængsel er spild af tid

Trængsel er spild af tid Trængsel er spild af tid Michael Knørr Skov Urban Planning and Transport 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet

Læs mere

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ

PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ PROJEKT TRÆNGSEL RESUMÉ August 2004 PROJEKT TRÆNGSEL Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 3 2 Projektorganisation og - finansiering 3 3 Trængselsbegrebet 4 4 Metoder til opgørelse af trængsel 6 5

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Trængsel og fremkommelighed Furesø Kommune

Trængsel og fremkommelighed Furesø Kommune Trængsel og fremkommelighed Furesø Kommune Fremkommelighedsudvalg 20. Juni 2019 Erik Basse Kristensen Markedschef, Plan og trafik 1 Agenda Lidt fakta Trængsel og kapacitet Hvorfor opstår trængsel? Trængsel

Læs mere

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Hvad er vejtrængsel? Formålet med sessionen er at præsentere den nuværende praksis

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat HUR Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generelle forudsætninger

Læs mere

Morten Klintø Hansen, COWI A/S, Michael Knørr Skov, COWI A/S,

Morten Klintø Hansen, COWI A/S, Michael Knørr Skov, COWI A/S, Trængsel og komfort 7U QJVHORJNRPIRUW Morten Klintø Hansen, COWI A/S, mkh@cowi.dk Michael Knørr Skov, COWI A/S, mks@cowi.dk %DJJUXQGRJIRUPnO Trængsels- og komfortniveaumetoderne anvendes til analyse af

Læs mere

Flådedata og fremkommelighed / trængsel

Flådedata og fremkommelighed / trængsel Civilingeniør Michael Knørr Skov, COWI A/S Baggrund og formål I Transport- og Energiministeriets "Projekt Trængsel" (2004) blev det anbefalet, at analyser af trængsel og fremkommelighed baseres på tidsstemplede

Læs mere

Ny metode til opgørelse af forsinkelser og trængsel Kasper Rosenstand og Lars Olsen Vejdirektoratet og Transportministeriet

Ny metode til opgørelse af forsinkelser og trængsel Kasper Rosenstand og Lars Olsen Vejdirektoratet og Transportministeriet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1 Baggrund og formål

1 Baggrund og formål Paper Emne: Personer pr. bil Til: Trafikdage 2003 Fra: Allan Christensen, Vejdirektoratet Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 26. juni 2003 1 Baggrund og formål Oplysninger om bilernes belægningsgrader

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Bestemmelse af trængsel for busser på baggrund af GPS data

Bestemmelse af trængsel for busser på baggrund af GPS data Bestemmelse af trængsel for busser på baggrund af GPS data Af: Jens Kristian Duhn, Rambøll Nyvig, jensduhn@hotmail.com Kresten Nørgaard Madsen, COWI, kresten_m@hotmail.com Dette paper er baseret på afgangsprojektet:

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje. Henning Sørensen Vejdirektoratet

Model til fremkommelighedsprognose på veje. Henning Sørensen Vejdirektoratet Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen Vejdirektoratet Fremkommelighedsprognose 1)Problemstilling 2)Modelbeskrivelse 3)Eksempler på anvendelse Prognose for årsdøgntrafik ÅDT 2020 Prognose

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER

TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER TRÆNGSELSANALYSER FORMIDLING AF RESULTATER Simon Sletting Bojer Civilingeniør, trafikplanlægger 1 Agenda Gennemførelse af trængselsanalyser: - Kort om beregningsmetoder - Kort om datakilder Formidling

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB, OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 21. december 212 CAB, OAN Dette notat er udarbejdet af DTU Transport med input fra Vejdirektoratet og Movia. Notatet kommer

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL 2018 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resume 2. 3 Resultater 2. 4 Samfundsøkonomi 8. 5 Generelle forudsætninger 10

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL 2018 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resume 2. 3 Resultater 2. 4 Samfundsøkonomi 8. 5 Generelle forudsætninger 10 MOVIA OG DANSK INDUSTRI OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL 2018 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resume 2 3 Resultater

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

Trafikministeriet. Projekt Trængsel. Hovedrapport. April 2004

Trafikministeriet. Projekt Trængsel. Hovedrapport. April 2004 Trafikministeriet Projekt Trængsel Hovedrapport April 2004 Trafikministeriet Projekt Trængsel Hovedrapport April 2004 Dokument nr 51705 - Hovedrapport Revision nr 1 Udgivelsesdato 28 april 2004 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ Projekt Trafikafvikling i krydset Usserød /Breeltevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. V2 Dato 2017-12-04 Til Charlotte Skov Fra

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap?

Er der forskelle i resultaterne fra VISSIM og DanKap? Af Civilingeniør Søren Olesen, Carl Bro as Er der forskelle i resultaterne fra og? Flere og flere er begyndt at anvende trafiksimuleringsprogrammet til kapacitets og fremkommelighedsanalyser idet programmet

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER Dato 25. juni 2018 Sagsbehandler Ida Hvid Mail idh@vd.dk Telefon 72443012 Dokument Click here to enter text. Side 1/9 AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2012 2016 UDEN FIGURER Vejdirektoratet

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Søren Frost Rasmussen, COWI Lars Jørgensen, COWI Indledning Trafikmodeller kan opdeles i makroskopiske og mikroskopiske modeller, hvor

Læs mere

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen.

Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune med at måle trængslen ved at have en GPS-enhed installeret i bilen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Til TMU og ØU NOTAT 22-09-2011 Trængselsindeks for perioden 2001-2010 Baggrund Siden 2001 har en række bilister hjulpet Københavns Kommune

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

tendensen dog klart, at trængselen i hovedstadsområdet er stigende og udgør et stigende problem.

tendensen dog klart, at trængselen i hovedstadsområdet er stigende og udgør et stigende problem. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområde NOTAT Dato J. nr. Trafik og trængsel på vejnettet i hovedstadsområdet 1. Baggrund Mobilitet

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde

Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1005832 T: +45 2540 0382 E: tfj@moe.dk Projekt: Nyt boligområde Tommerup Vest Emne: Trafikale konsekvenser ved nyt boligområde Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling: Jimmy

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

NOTAT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. Trængselskommissionen OAN. Udkast

NOTAT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. Trængselskommissionen OAN. Udkast NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 21. december 2012 OAN Udkast 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 2 2.1 Fordeling af trængsel... 2 3 Udpegning

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT RLHA/KSC OWJ KSC GRUE + KIRKGAARD NY BEBYGGELSE VED VIBORGVEJ I MEJRUP ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKAL VURDERING INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 1.1

Læs mere

7. møde. 16. januar 2013 Kl. 13-17

7. møde. 16. januar 2013 Kl. 13-17 7. møde 16. januar 2013 Kl. 13-17 Dagsorden 1. Velkomst 2. Udestående sager fra sidste møde 3. Drøftelse af 1. udkast til idékatalog 4. Den videre proces 5. Eventuelt 2. Udestående sager Notat om definition

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN Til Fredensborg og Hørsholm kommuner Dokumenttype Memo Dato Marts 2019 MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN MODULVOGNTOGSKØRSEL PÅ ISTERØDVEJEN Projektnavn MVT Isterødvejen Projektnr. 1100037496 Modtager

Læs mere

Rejsetidsvariabilitet på veje. Vejdirektoratet og Transport DTU Trafikdage 2017

Rejsetidsvariabilitet på veje. Vejdirektoratet og Transport DTU Trafikdage 2017 Rejsetidsvariabilitet på veje Vejdirektoratet og Transport DTU Trafikdage 2017 Baggrund Rejsetidsvariabilitet -> mulighed for at forudsige rejsetider Risiko for forsinkelse tage for tidligt af sted

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Brug af GPS data i trafikplanlægning Manchet Data for fremkommelighed indtil nu Nye muligheder med GPS Fuldskalaforsøg og dataleverandører

Brug af GPS data i trafikplanlægning Manchet Data for fremkommelighed indtil nu Nye muligheder med GPS Fuldskalaforsøg og dataleverandører Brug af GPS data i trafikplanlægning Af: Jan Holm Civilingeniør, Ph.D., Vejdirektoratet Niels Juels gade 13, 1059 København K, Danmark, tlf. 7244 3458, email hol@vd.dk Manchet GPS data indsamlet fra kørende

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på vejnettet omkring Kornmarksvej 25

Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på vejnettet omkring Kornmarksvej 25 Notat Dato: 13.12.2016 Projekt nr.: 1006456 T: +45 2429 4987 E: bklh@moe.dk Projekt: Etablering af dagligvarebutik på Kornmarksvej 25 Emne: Notat nr.: 001 Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004 Notat Sag: Titel: Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse Analyse af antalstællinger Notatnr. 11-7 Rev.: Til: Bjarne Bach Nielsen, Allan Christensen Udarbejdet: Christian Overgård Hansen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Status og arbejdsnotat Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Langsigtet fremskrivning af vejtrafik

Langsigtet fremskrivning af vejtrafik Langsigtet fremskrivning af vejtrafik Indikation af fremtidige problemområder - Hovedrapport Rapport 2 2007 Mogens Fosgerau Camilla Brems Carsten Jensen Ninette Pilegaard Mikal Holmblad Ole Kveiborg Lisbeth

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA UDKAST Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA 1 Indledning... 2 2 Nuværende trafik... 3 3 Fremtidig trafik... 4 4 Krydset Ndr. Dragørvej/Hartkornsvej... 5 4.1

Læs mere

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7

HOLBÆK HAVE INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Grundtrafik Biltrafik Lastbiltrafik Cykeltrafik 6. 3 Nygenereret trafik 7 HOLBÆK HAVE TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Grundtrafik 5 2.1 Biltrafik 5 2.2 Lastbiltrafik

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh UDKAST EUC Sjælland Skolegade, Haslev Trafikanalyse NOTAT rev. 1 6. december 2017 adp/uvh Indhold 1 Indledning 1.1 Baggrund 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 2 Området... 3 3 Trafikale vurderinger...

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 MED FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere