Dato Maj 2013 Dok.nr /13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012"

Transkript

1 Dato Maj 2013 Dok.nr /13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING 3 INDHOLD 3 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING 5 SOMATIK 5 STATIONÆR SOMATIK 6 AMBULANT SOMATIK 7 GENOPTRÆNING UNDER INDLÆGGELSE 8 PSYKIATRI 8 STATIONÆR PSYKIATRI 9 AMBULANT PSYKIATRI 10 PRAKSISSEKTOREN (SYGESIKRINGSOMRÅDET) 11 ALMEN LÆGEBESØG 12 SPECIALLÆGE 13 FYSIOTERAPI OG RIDEFYSIOTERAPI VIA SYGESIKRINGEN 14 KIROPRAKTOR 15 PSYKOLOGHJÆLP 16 TANDLÆGE 17 FODTERAPI 18 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL FINANSIERING 19 AMBULANT GENOPTRÆNING 19 SPECIALISERET AMBULANT GENOPTRÆNING 19 PATIENTER INDLAGT PÅ HOSPICE OG FÆRDIGBEHANDLEDE PATIENTER 20 KOMMUNAL UDGIFT (IKKE EN DEL AF MEDFINANSIERINGEN OG FINANSIERINGEN) 21 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI OG RIDEFYSIOTERAPI 21 INDSATSEN FREMADRETTET 22 UDFORDRINGER I VARDE KOMMUNE 22 INDSATSEN FREMADRETTET 23 BILAG 25 BILAG 1 - BEREGNING AF AKTIVITETSBESTEMT, KOMMUNAL MEDFINANSIERING 25 2/25

3 Indledning Kommunal medfinansiering og finansiering Kommunerne har været medfinansierende på sundhedsområdet siden strukturreformen den 1. januar Den kommunale medfinansiering udgør omkring 20 % af det offentlige sundhedsbudget. Det er Sundhedsstyrelsens opgave hver måned at opgøre størrelsen for den kommunale betaling på baggrund af indberetninger fra regionen og sikre opkrævning af betalingen. Der har frem til 2012 været tale om dels et grundbidrag, som er fastsat på basis af indbyggertal, og dels om aktivitetsbestemt medfinansiering. Pr. 1. januar 2012 er der indført en ny afregningsmodel, som medfører, at grundbidraget afskaffes og i stedet hæves det aktivitetsbestemte bidrag for stationær og ambulant somatik samt speciallægetaksten. Denne ændring er foretaget med henblik at øge incitamentet i kommunerne til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser gennem en effektiv forebyggelses- og plejeindsats. Den aktivitetsbestemte medfinansiering beregnes som et vist beløb pr. ydelse som leveres af det regionale sundhedsvæsen, jfr. takstblad for kommunal (med)finansiering (se bilag 1). Hvert år reguleres lofterne for den maksimale takst pr. indlæggelse/ydelse på baggrund af den fastsatte regionale pris- og lønfremskrivningsprocent. Derudover er der områder, hvor kommunen finansierer hele udgiften. Det drejer sig om specialiseret genoptræning, indlæggelse på hospice samt udgiften til færdigbehandlede patienter. I denne redegørelse indgår endvidere den vederlagsfri fysioterapi som siden har været et kommunalt ansvar. Det er ikke en del af hverken medfinansieringen eller finansieringen. Hensigten med både medfinansieringen og finansieringen er at give kommunerne økonomisk incitament til at udvikle pleje- og forebyggelsesindsatsen. Indhold Det efterfølgende indeholder korte beskrivelser og grafiske oversigter over: Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for de 22 kommuner i Region Syddanmark i 2011 og 2012 (opgjort i 2012-priser) samt regions- og landgennemsnittet for Der indgår en graf for den totale kommunale medfinansiering samt for hvert område. Graferne for den totale kommunale medfinansiering samt for somatik og psykiatri viser udgiften pr. indbygger, mens den for hele praksissektoren viser udgift pr indbyggere. Tilknyttet de fleste af graferne er desuden en tabel over udviklingen i udskrivninger, besøg eller ydelser samt i nogle tilfælde udviklingen i antal personer/individer. Kommunal aktivitetsbestemt finansiering af hospiceindlæggelser, færdigbehandlede patienter og specialiseret genoptræning (som udføres ambulant på sygehusene, idet det kræver lægefaglig ekspertise) for de 22 kommuner i Region Syddanmark i 2011 og 2012 (opgjort i 2012-priser) samt regions- og landgennemsnittet for Der indgår en graf for specialiseret genoptræning, der viser udgiften pr indbyggere, samt en tabel over hospice-indlæggelser og færdigbehandlede patienter. Udgifter til vederlagsfri fysioterapi jf. Sundhedslovens 140a for de 22 kommuner i Region Syddanmark i 2011 og 2012 (opgjort i 2012-priser) samt regionsgennemsnittet 3/25

4 for Gennemsnitstal for hele landet er ikke tilgængelige. Grafen viser udgiften pr indbyggere. Data er opgjort pr og alle tal er omregnet til 2012 pris- og lønniveau - dermed er tallene direkte sammenlignelige. På grund af den nye afregningsmodel har det ikke været muligt at sammenligne den aktivitetsbestemte afregning direkte. Derfor er tallene for 2011 omregnet, som de ville have set ud hvis den nye afregningsmodel havde været gældende i Tallene bliver derved sammenlignelige. Varde Kommunes befolkning bestod pr af borgere, befolkningstallet er faldet med godt 150 borgere fra 2011 til Andelen af borgere, der er over 65 år, ligger på samme niveau som regionsgennemsnittet. 4/25

5 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Af figur 1 ses, at Varde Kommune i 2012, i lighed med 2011, samlet set har de laveste udgifter pr. indbygger i Regionen til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Varde kommune har fra 2011 til 2012 oplevet en lille stigning i udgiften, hvor regionsgennemsnittet har været faldende. Der har været stigninger i 9 ud af regionens 22 kommuner, resten har oplevet et fald. Figur 1 Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, totalt set i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark. Somatik Varde Kommune har i 2012 haft indlæggelser og ambulante besøg på det somatiske område. I Varde kommune er der stadig et faldende antal fødsler, hvilket har indflydelse på antallet af udskrivninger i stationær somatik og antal ambulante besøg. I 2011 blev der født 479 børn og i 2012 blev der født 437 børn, altså et fald på 42 fødsler. 5/25

6 Stationær somatik Kommunernes udgifter til stationær somatik ses af figur 2. Varde Kommune har i 2012 oplevet et fald i udgiften fra til kr. pr. indbygger. Varde kommunes udgift ligger under regions- og landsgennemsnittet. Gennemsnittet for Region Syd er også faldet i forhold til 2011, imens landsgennemsnittet har været stigende. For 9 kommuner i Region Syd har der været en stigning i udgifterne, resten har oplevet et fald. Den samlede udgift til stationær somatik var i 2012 på 73 mio. kr. Figur 2 Stationær somatik i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Udvikling i antal personer og antal udskrivninger personer udskrivninger Gns. antal udskrivninger pr. person År , , , , , ,60 let af udskrivninger er faldet med ca. 300 udskrivninger fra 2011 til En del borgere har været indlagt mere end 1 gang i løbet af /25

7 Ambulant somatik Det fremgår af figur 3, at der på den ambulante somatik i Varde Kommune har været en lille stigning fra 2011 til 2012, men Varde kommune er stadig den kommune i Regionen der har den laveste udgift pr. indbygger. Der er dog en tendens til, at flere sygehusydelser afvikles som ambulante ydelser. Udgiften pr. indbygger var i 2011 på kr. og er i 2012 steget til kr. Både på landsplan og i Region Syddanmark har der været et fald i antallet af ambulante besøg. Det er endvidere værd at bemærke, at gennemsnittet i Region Syddanmark generelt ligger højt i forhold til landsgennemsnittet. Det modsatte gør sig gældende på den stationære somatik. Den samlede udgift til ambulant somatik var i 2012 på 68 mio. kr. Figur 3 Ambulant somatik i 2011 og 2012, opgjort på kommunerne i Region Syddanmark Udvikling i antal personer og antal besøg: År personer besøg Gns. antal besøg pr. person , , , , , ,31 let af personer, der har været indkaldt til ambulatoriet, er steget med personer fra 2011 til 2012, og antallet af besøg pr. patient er steget fra gennemsnitlig 4,29 besøg pr. patient til 4,31 besøg. 7/25

8 Genoptræning under indlæggelse Figur 4 viser udgifterne til genoptræning under indlæggelse, hvor Varde kommune igen ligger lavest. For størstedelen af kommunerne i Region Syddanmark har der været en stigning fra 2011 til 2012, hvor det især er de sønderjyske kommuner som Aabenraa, Tønder og Sønderborg, der har oplevet de største stigninger. Også i Varde kommune har der været en stigning fra 2011 til Udgiften til genoptræning under indlæggelse på sygehus var i 2012 på 2,7 mio. kr. Figur 4 Genoptræning under indlæggelse i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark. Psykiatri Varde Kommune har i 2012 haft 299 indlæggelser og ambulante besøg i psykiatrien. Den samlede udgift i 2012 for psykiatrien var på 7,6 mio. På det psykiatriske område må der forventes en stigning i udgiften, idet der både i 2010 og igen i 2012 er sket ændringer, som følge af nye love, som skal styrke indsatsen på området. De tiltag som blev besluttet i 2010 er videreført i de efterfølgende år og nye tiltag blev igangsat i Regionen i I 2012 er der således afsat midler til følgende tilbud: Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske lidelser Styrkelse af den nære psykiatri Flere sengepladser i psykiatrien Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Da kommunerne medfinansierer Regionens udgifter, har en øget indsats i Regionen indflydelse på kommunens udgift. Kommunerne bliver derfor kompenseret via DUT-midlerne. 8/25

9 Stationær psykiatri Udgifterne til stationær psykiatri ses af figur 5. Fra 2011 til 2012 er der i Varde kommune sket en forholdsvis stor stigning på udgiften til stationær psykiatri, men kommunen ligger dog stadig væsentligt under den gennemsnitlige udgift for Region Syddanmark og for hele landet. Kun 6 ud af regionens kommuner har oplevet en stigning, hvor Varde kommune har haft langt den største stigning. Den samlede udgift i 2012 for stationær psykiatri var på 2,1 mio. kr. Figur 5 Stationær psykiatri i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Udvikling i antal personer og antal besøg: År personer udskrivninger Gns. antal udskrivninger pr. person , , , , , ,61 let af personer, der har været indlagt i psykiatrien, er steget med 41 personer fra 2011 til Samtidig ses en stigning i antallet af udskrivninger pr. person, så de samme personer bliver indlagt flere gange. 9/25

10 Ambulant psykiatri Udgifterne til ambulant psykiatri ses af figur 6. Også på den ambulante psykiatri har der i Varde kommune været en stigning fra 2011 til 2012, og Varde kommunes udgift pr. borger ligger nu over gennemsnittet for Region Syddanmark og for hele landet. Udgiften pr. indbygger var i 2011 på 99 kr. og er i 2012 steget til 110 kr., hvor gennemsnittet for Region Syddanmark i 2012 var på 102 kr. pr. indbygger. Generelt har der været en stigning i udgiften for de fleste af kommunerne i Region Syd, hvor kun 5 kommuner har oplevet et fald i udgiften. Den samlede udgift i 2012 for ambulant psykiatri var på 5,5 mio. kr. Figur 6 Ambulant psykiatri i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Udvikling i antal personer og antal besøg: År personer besøg Gns. antal besøg pr. person , , , , , ,34 let af patienter i den ambulante psykiatri er steget med 113 personer fra 2011 til 2012, og antallet af besøg pr. patient er steget fra gennemsnitlig 8,15 besøg til 8,34 besøg pr. patient. 10/25

11 Praksissektoren (Sygesikringsområdet) Sygesikringsudgifterne fordeler sig på udgifter til ydelser hos den praktiserende læge (alm. læge), speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, psykologhjælp og fodterapi. Af figur 7 ses de samlede udgifter til praksissektoren i 2012, opgjort pr indbyggere. Det ses, at Region Syddanmarks gennemsnitlige udgifter pr. indbygger ligger væsentligt under landsgennemsnittet, og at Varde kommunes udgifter endvidere ligger væsentligt under regionsgennemsnittet. Der er sket et fald i Varde kommunes udgifter fra 2011 til Varde Kommunes samlede udgift til praksissektoren var i 2012 på 11,2 mio. kr. Figur 7 Udgiften til Praksissektoren (sygesikring) totalt set i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Nedenfor gennemgås udviklingen i antal ydelser. let af ydelser omfatter alle prissatte ydelser såsom konsultationer, kørsel, fotos, tolkebistand, , telefonkonsultation, møder mv. Udvikling i antal ydelser: År ydelser let af ydelser er fra 2011 til 2012 faldet med ydelser. En opdeling på specialer følger nedenfor. 11/25

12 Almen lægebesøg Figur 8 viser udgiften til almen praktiserende læger, hvor Varde Kommunes udgifter ligger over både regions- og landsgennemsnittet. Så godt som alle kommuner har oplevet et fald i udgiften fra 2011 til 2012, hvilket også gælder for Varde kommune. Varde Kommunes samlede udgift til almen læge var i 2012 på 3,7 mio. kr. Figur 8 Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til Almen læge i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Udvikling i antal ydelser: År ydelser let af ydelser er fra 2011 til 2012 faldet med ydelser, hvilket bl.a. skyldes, at antallet af konsultationer hos alm. læge samt at antallet af henvendelser hos vagtlægen er faldet. 12/25

13 Speciallæge Udgifterne til speciallægebesøg ses af figur 9. Varde Kommunes udgift til speciallæge ligger væsentligt under gennemsnittet for Region Syddanmark og for hele landet. Kommunen har i lighed med de fleste andre kommuner i Region Syddanmark oplevet en lille nedgang i udgiften fra 2011 til 2012, hvor kun 5 kommuner har haft en stigning. De største udgifter i forbindelse med speciallægebesøg er hos hudlægen, ørelægen og øjenlægen. Den samlede sygesikringsudgift til speciallæge var i 2012 på 5,6 mio. kr. Figur 9 Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til speciallæger 2011 og 2012, kommunerne i Region Syddanmark Udvikling i antal ydelser: År ydelser Fra 2011 til 2012 har der været et fald i antal ydelser på 3.135, hvilket skyldes fald i ydelser vedr. smertebehandling, hudlæger, kirurgi hos speciallæge, ørelæge og psykiatri, hvorimod der har været en stigning på ydelser hos øjenlæge. 13/25

14 Fysioterapi og ridefysioterapi via sygesikringen Figur 10 viser at Varde Kommune har den største udgift til fysioterapi i Regionen og at udgiften også er høj sammenlignet med landsgennemsnittet. Generelt ligger Regionens gennemsnit noget lavere end landsgennemsnittet. I Varde Kommune er udgiften steget fra kr. til kr. pr indbyggere, og for 15 af de 22 kommuner i Region Syddanmark har der været en stigning. Det er de praktiserende læger der henviser til fysioterapeutisk behandling. Borgeren betaler selv 40% af udgiften og Regionen betaler 60% (hvoraf Varde kommune er medfinansierende med 10%). Varde Kommunes udgift til fysioterapi via. sygesikringen var i 2012 på 0,4 mio. kr. Figur 10 Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til fysioterapi 2011 og 2012, for kommunerne i Region Syddanmark. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi er behandlet senere. Udvikling i antal ydelser: År ydelser Det store fald i antallet af ydelser fra 2008 til 2009 skyldes at opgaven vedr. vederlagsfri fysioterapi overgik til kommunerne pr og derfor ikke længere er med i denne opgørelse. Fra 2011 til 2012 er antallet af ydelser steget med ydelser. Der har været et fald i antallet af normalbehandlinger, men til gengæld har der været stigning i antallet af patienter 14/25

15 der deltager på hold, samt patienter der får ridefysioterapi. let af patienter, hvor der opkræves et tillæg for særlig tidskrævende patient er også steget meget. I 2011 blev der således betalt tillæg for 5,3% af normalbehandlingerne (1.576 ydelser). Det er i 2012 steget til 14,9% af normalbehandlingerne (4.301 ydelser). Kiropraktor Figur 11 viser, at Varde Kommunes udgifter til kiropraktor er de laveste i Regionen. Udgiften bør dog sammenholdes med udgiften til fysioterapi, da ydelserne på flere områder substituerer hinanden. Den lave udgift til kiropraktor er dermed også med til at forklare den høje udgift til fysio-terapi. Der har været et lille fald i Varde kommunes udgift til kiropraktor fra 2011 til Varde kommunes udgift var i 2012 på ca kr. Figur 11 Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til kiropraktik i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Udvikling i antal ydelser: År ydelser Der har været et lille fald i antallet af ydelser fra 2011 til /25

16 Psykologhjælp Figur 12 viser udgifterne til psykologhjælp, hvoraf ses, at Varde Kommunes udgifter ligger i den lave ende sammenlignet med de øvrige kommuner i regionen og landsgennemsnittet. Udgiften til psykologhjælp var i 2012 på ca kr. Figur 12 Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til psykologhjælp i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Udvikling i antal ydelser: År ydelser Varde Kommune har fra 2011 til 2012 haft en stigning i udgifterne til psykologhjælp, ligesom det er tilfældet for de fleste af de øvrige kommuner i regionen. Det kan skyldes, at overenskomstens definition af klienter, der er berettiget til psykologhjælp, er udvidet pr. 1. juni 2011 til også at gælde personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 28 år. Et udtræk på alder viser, at der netop i gruppen for årige har været en stigning i antal ydelser i 2012 forhold til /25

17 Tandlæge Figur 13 viser, at Varde Kommunes udgifter til tandlægebesøg ligger noget under gennemsnittet for regionen og for hele landet. Så godt som alle kommuner har oplevet et fald i udgiften fra 2011 til 2012, og det gælder også for Varde kommune. Lave udgifter til tandlægebesøg er dog er ikke nødvendigvis et udtryk for sund tandstatus, idet en stor del af tandlægebehandlingen er forebyggende arbejde. Kommunens sygesikringsudgift til tandlæge var i 2012 på 1,2 mio. kr. Figur 13 Den kommunale andel af sygesikringsudgiften til tandlægebesøg i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Udvikling i antal ydelser: År ydelser Fra 2011 til 2012 er antallet af tandlægeydelser faldet med ydelser. Det er primært antallet af regelmæssige tandundersøgelser og tandrensninger, der udgør faldet. 17/25

18 Fodterapi Regionernes Lønnings- og takstnævn har indgået aftale om overenskomst med Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter pr. 1. juni Tidligere er afregningen ikke foregået elektronisk og dermed kan vi ikke trække data på det. Det har haft den betydning at medfinansieringsudgiften for samtlige kommuner er steget voldsomt i juni 2011, hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tal fra 2011 og 2012, da der kun er registeret afregning for omkring halvdelen af /25

19 Aktivitetsbestemt kommunal finansiering Ambulant Genoptræning Der skelnes imellem specialiseret ambulant genoptræning og almen ambulant genoptræning. Den specialiserede ambulante genoptræning foregår på sygehusene, idet den kræver særligt udstyr eller lægefaglig ekspertise. Den almene genoptræning overgik pr til kommunerne. I Varde kommune udføres opgaven dels af Center for Sundhedsfremme og dels af Varde Fysioterapi. Den almene genoptræning er en ren kommunal udgift og er ikke med i denne opgørelse. Specialiseret Ambulant Genoptræning Figur 15 viser den kommunale finansiering af specialiseret genoptræning for de 22 kommuner i Region Syddanmark. Varde kommune har oplevet et væsentligt fald i udgiften fra 2011 til 2012, og ligger under Regionens gennemsnit og landsgennemsnittet. Varde Kommune har i 2012 modtaget 42 færre genoptræningsplaner på specialiseret ambulant genoptræning, hvoraf størstedelen er på hjerteområdet (30). Årsagen hertil kendes ikke men det er umiddelbart ikke en tendens, der knytter sig specifikt til Sydvestjysk Sygehus. Figur 15 Specialiseret ambulant genoptræning i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark. 19/25

20 Patienter indlagt på Hospice og færdigbehandlede patienter Tabel 1 viser en oversigt over færdigbehandlede patienter i henholdsvis somatikken og psykiatrien, fordelt på antal personer, antal dage og udgifter i årene Tabel 1 viser ligeledes borgere indlagt på hospice, fordelt på antal personer, antal dage og udgifter i årene 2007 til Tabel 1 Oversigt over færdigbehandlede patienter og patienter indlagt på hospice , fordelt på antal dage, personer og pris Færdigbehandlede patienter Somatik Færdigbehandlede patienter Psykiatri Hospice personer dage personer dage personer Pris Pris Pris Kilde: data fra sundhedsstyrelsen (esundhed) Færdigbehandlede patienter Det tilstræbes, at udgiften til færdigbehandlede patienter helt undgås, men af forskellige årsager er det dog ikke altid muligt. I somatikken drejer det sig måske om 1 eller 2 dage, hvor en patient venter på en plejehjemsplads, og hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at borgeren skal flyttes flere gange. I psykiatrien kan det dreje sig om en længere periode, hvor borgeren efter en indlæggelse ikke kan flytte hjem igen, men hvor der skal findes en plads til beboeren på den helt rigtige institution. Hospice De svingende udgifter kan til dels tilskrives begrænset kapacitet på hospice. Der er 12 pladser på Hospice Sydvestjylland, så ikke alle borgere med behov indlægges. Det er derfor forskelligt fra år til år, hvor mange borgere fra Varde kommune der får tildelt en plads. En stigning i udgiften til hospice må afspejle en mindre besparelse på hjemmeplejen og omvendt. Det er sygehuslægerne, der henviser til hospice. dage 20/25

21 Kommunal udgift (ikke en del af medfinansieringen og finansieringen) Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi overgik til kommunerne pr Samtidig blev gruppen af borgere, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi udvidet. Personkredsen, der er omfattet af vederlagsfri fysioterapi, er svært fysisk handicappede, hvor tilstanden er varig og hvor diagnosen er omfattet af sundhedsstyrelsens diagnoseliste. Det er de praktiserende læger, der henviser til ordningen, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Pr blev det tilladt for kommunerne selv at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi. I Varde kommune har man oprettet sådanne tilbud i PPR, til svært fysisk handicappede børn, i Center for sundhedsfremme og på Lunden. De 2 sidstnævnte udbyder fysioterapi til en nærmere afgrænset målgruppe og Center for Sundhedsfremme udbyder kun holdtræning. Der kræves også lægehenvisning, for at deltage i kommunens tilbud. Af figur 16 ses udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2011 og 2012, fordelt på kommunerne i Region Syddanmark. Varde Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi ligger over regionsgennemsnittet og er steget væsentligt fra 2011 til 2012, så den nu ligger over gennemsnittet for Region Syd. Der foreligger ikke tal for hele landet. I Varde kommune har især udgiften til ridefysioterapi været stigende. Figur 16 Udgiften til vederlagsfri fysioterapi i 2011 og 2012, opgjort for kommunerne i Region Syddanmark Kilde: Data fra Det kommunale vindue på Regionens hjemmeside. * Denne figur indeholder alene udgiften til behandlinger hos privat praktiserende fysioterapeut og ikke de ordninger, kommunerne selv har etableret. 21/25

22 Indsatsen fremadrettet Udfordringer i Varde Kommune Varde Kommune har overordnet set haft de laveste udgifter til (med)finansiering i 2012 sammenlignet med de øvrige kommuner i regionen. Når vi kigger på, hvilke diagnoser der er sket en udvikling på indenfor den stationære somatik, er der en række områder der bør fremhæves: Det faldende fødselstal aflæses tydeligt i tallene for diagnosegruppen svangerskab, fødsel og barsel, der samlet set har haft et fald på 84 indlæggelser svarende til knap 13%. Der er overordnet set et fald i indlæggelser som følge af kræft. Dog ses en mindre stigning (fra 53 til 68) i indlæggelser som følge af brystkræft, hvilket kan skyldes at der ultimo 2011 og primo 2012 blev screenet for brystkræft. Der ses et fald i antallet af brud. Det er en generel tendens, hvilket kan skyldes tilfældigheder, vinterens varighed og vejrforhold med glat føre osv. Dog er tendensen mere udpræget for de 65+ årige, hvorfor man ikke kan afvise en effekt at indsatsen vedr. faldforebyggelse. Denne gruppe vil dog også være de mest usikre og skrøbelig i glat føre. Der ses en stigning i indlæggelser som følge af kronisk nedsat nyrefunktion. Inden for den ambulante somatik kan følgende områder fremhæves: Der er en overordnet stigning i ambulante besøg som følge af kræft, og da der endvidere ses et fald i indlæggelser, kunne det tyde på at flere kræftundersøgelser mv. i dag foregår ambulant. Ambulante besøg som følge af brystkræft er steget markant, hvilket formentlig hænger sammen med den screening, der er foretaget primo I aldersgruppen år er der en stor stigning i ambulante besøg som følge af komplekse langvarige eller kroniske smerter. Dette er interessant både ift. medfinansieringsudgiften, men også fordi det drejer sig om borgere i arbejdsstyrken. Der ses en stigning på knap besøg på forskellige former for kontrolbesøg. Det er et område, hvor der for nylig har været rejst kritik af, at der foretages for mange unødvendige kontroller. Der ses en stor stigning på mammografiscreening, hvilket naturligvis hænger sammen med screeningskampagnen i december 2011 samt januar-februar 2012 stort set samtlige screeninger er registreret i Der blev indført brugerbetaling på sterilisation i 2011 og denne blev fjernet igen i Det giver sig til kende i en mindre stigning på 100 besøg som følge af sterilisation. Tilsvarende er der sket en stigning på 400 besøg som følge af infertilitet, hvor brugerbetalingen ligeledes bortfaldt i Der ses et fald i svangrekontrollen som følge af faldende børnetal. Der ses en jævn stigning på alle former for brud og læsioner. Den relative stigning er størst for børn og unge under 19 år. Omkring 2 ud af 3 besøg er skadestuebesøg og det kan ikke afvises, at nogle af disse besøg kunne og burde være klaret i almen praksis. På det psykiatriske område fremhæves følgende områder: Der ses en stigning på 72 indlæggelser på alle diagnoser med vægt på depression, som et tungt område. Stigning kan dels skyldes en samfundsudvikling og dels det faktum, at der i 2012 har været flere indsatsområder i psykiatrien. Kommunerne er kompenseret via DUTmidler i forbindelse med en styrket indsats, som bl.a. har medført en opnormering i antallet af sengepladser. Dog ses der for de fleste andre kommuner i Regionen et fald, så det kan umiddelbart ikke forklare den meget markante stigning i Varde Kommune. 22/25

23 Halvdelen af de ambulante besøg foregår i lokalpsykiatrien. Den største gruppe patienter (ca. halvdelen) er indenfor skizofreni. Der er ikke sket en udvikling i antallet af ambulante besøg som følge af demens (og der er praktisk talt ingen indlæggelser på dette område). På sygesikringsområdet ligger Varde Kommune generelt lavt. Følgende områder fremhæves: Borgerne i Varde kommune henvender sig nu langt oftere end tidligere til lægen via e- mail i stedet for pr. telefon, idet mere end ydelser er flyttet fra telefon til . Der er dog stadig kun 1 henvendelse pr. for hver 3 telefonhenvendelser. En e- mail konsultation koster 41,52 kr. og en telefonkonsultation koster 25,86 kr. Udviklingen indenfor fysioterapien med flere tidskrævende patienter følges dette gælder ligeledes for den vederlagsfri fysioterapi. Indsatsen fremadrettet Varde Kommune kan via sundhedsindsatsen påvirke den kommunale medfinansiering. Indsatsen kan have et langsigtet mål om at forbedre borgernes sundhedstilstand eller det kan have et kortsigtet mål om at forebygge et aktuelt sundhedsforbrug f.eks. ved at tilbyde en kommunal ydelse, der kan træde i stedet for. Kommunen er dog ikke eneste spiller på banen og et stykke af vejen er det ude af kommunens hænder, hvorvidt en borger indlægges, besøger praktiserende læge mv. Derfor er samarbejdet mellem kommune, region og praksissektoren vigtigt. En del af samarbejdet foregår gennem sundhedsaftalerne og herunder i de politiske og administrative fora fx Sundhedskoordinationsudvalget, Det Administrative Kontaktforum og det Lokale Samordningsforum. Sundhedspolitikken, der i øjeblikket revideres og forventes klar til det nye byråd i 2014, beskriver visionen og rammerne for sundhedsindsatsen i Varde Kommune i den kommende periode. Et af de store initiativer set i forhold til den kommunale medfinansiering og finansiering er indsatserne under Det Nære Sundhedsvæsen. Herunder kan nævnes: Akutfunktionen Døgnrehabilitering Styrket KOL-indsats Terapeut- og sygeplejefaglig indsats på plejecentrene Generelt løft af kompetenceniveau samt kvaliteten af kommunikation og dokumentation. Disse indsatser har en særlig opmærksomhed rettet mod uhensigtsmæssige eller forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser (indlæggelser inden for 30 dage fra primærindlæggelsen). Det er sygdomsgrupper, hvor det vurderes, at en sundhedsindsats enten på plejecentrene, i hjemmeplejen eller sygeplejen, kan forbygge en indlæggelse. Det drejer sig fx om knoglebrud, nogle former for blodmangel, blærebetændelse, væskemangel, tryksår og luftvejssygdomme. Udvikling i indlæggelser som følge af disse sygdomsgrupper monitoreres og resultaterne fremstilles i en seperat årsrapport. Et andet fokuspunkt er det psykiatriske område. Det psykiatriske område er ikke direkte forbundet med store økonomiske udgifter til medfinansiering. Alligevel er det værd at tage med, da det ofte drejer sig om den yngre del af befolkningen, der stadig indgår i arbejdsstyrken. En effektiv indsats på dette område kan potentielt spare en række afledte udgifter f.eks. sygedagpenge, førtidspension mv. Herudover kan psykisk sygdom være en alvorlig indgriben i en familie og kan derfor have store menneskelige omkostninger. Det vil kræve yderligere analyse at afdække 23/25

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 RAPPORT Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 1. Resume... 2 2. Indledning... 3 2.1 Metode... 3 2.2 Udvælgelse af kommuner... 4 3. Den kommunale medfinansiering... 5 4. Frederikssund

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Sundhedsområdet Byrådets plankonference marts 2016 Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Historik udviklingen i samarbejdet form og indhold 2007: Strukturreform Kommunerne får en rolle i finansieringen

Læs mere

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Udarbejdede analyser på sundhedsområdet Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Generelt 1) Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik 1)

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt.

Nedenfor vil betydningen for Helsingør kommune blive opgjort ud fra de tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt. NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme KL og regeringen har aftalt fire markante justeringer af den kommunale medfinansiering Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 29. juni

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Erfaringer med kommunalreformen på Sundhedsområdet

Erfaringer med kommunalreformen på Sundhedsområdet Erfaringer med kommunalreformen på Sundhedsområdet Visionen bag reformen Færre og mere specialiserede sygehuse Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme Økonomiske incitamenter til at forebygge behandling

Læs mere

Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering

Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering Notat til KL fra 6-byerne vedr. evaluering af kommunal medfinansiering September 2014 Indledning Kommunerne fik med strukturreformen i 2007 en ny og større rolle på sundhedsområdet, og målet var dengang

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere