INITIATIV BAGGRUND DELTAGERE STATUS FINANSIERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INITIATIV BAGGRUND DELTAGERE STATUS FINANSIERING"

Transkript

1 PROJEKTOVERSIGT INITIATIV BAGGRUND DELTAGERE STATUS FINANSIERING Afprøvning af spiserobot Fysisk handicappede afprøver spiserobot, der er importeret fra Japan med henblik på at lette hverdagen Afprøvning af teknologier til flytning og vending Baderum for alle Bedre stuegang med online 24/7 stetoskopi for KOL-patienter Besøgsplanlægning Brugerdreven innovation - et sammenhængende patientforløb (Paris) Brugerdreven innovation og udvikling af velfærdsteknologier v. Velfærdsinnovationenhed - INVIA At demonstrere og opnå mulige produktionsgevinster ved de nye teknologier At kortlægge behovet og mulighederne for fremtidens baderum med udgangspunkt i en helhedsorienteret afdækning af brugernes behov. Trådløse plastre til behandling og monitorering af KOL-patienter i eget hjem, kan man opnå en mængde fordele både af praktisk, social og økonomisk karakter. Ved hjælp af plastre med elektroniske sensorer kan det sundhedsfaglige personale på afstand monitorere patienternes tilstand og indhente vigtige data, som ellers hidtil kun har kunnet registres, når patienten fysisk var i kontakt med speciallægen. I hjemmehjælpen er det et behov for at optimere den tid, personalet bruger på planlægning af ruter og vagter, og den tid, de bruger på transport mellem besøg hos borgerne. Gennemsnitligt 8 pct. af det samlede ressourceforbrug i hjemmeplejen anvendes på transport.ved hjælp af ABP-teknologien sker planlægningen og optimeringen via avancerede matematiske modeller, der foruden geodata bl.a. tager højde for relevante oplysninger om borgerne og udgående medarbejdere. Dermed vil det være muligt for planlæggerne at lave et bedre match mellem en borgers behov og de udkørende medarbejderes kompetencer. Øge patienternes oplevelse af og tilfredshed med sammenhæng i patientforløbene ved at styrke patienternes rolle som aktiv dialogpart Region Syddanmark har etableret en enhedmedarbejdere der skal udvikle og udbrede af velfærdsteknologier på regionens institutioner. Århus kommune og Pressalit A/S Hjælpemiddel instituttet Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Gits Medisat DELTA (GTS) Holstebro Kommune Mariagerfjord Kommune Lolland Kommune Guldborgsund Kommune Avaleo ApS Rambøll Informatik Dansk Sundhedsinstitut Huset Mandag Morgen Kræftens Bekæmpelse Diabetesforeningen Hjerteforeningen NeoProcess. Region Syddanmark Designskolen Kolding SDU med flere Bærbare samtaler Projektets formål er at reducere antallet af afbud og afbrudte behandlingsforløb for alkoholmisbrug. Behandlingscenter Odense - alkoholbehandling, stofbehandling og behandling til unge. Tre kommunale jobcentre Odense universitetshospital Døgnbehandlingsinstitutioner Careinfo Dan Lift 5i1 Intelligente touch-skærme med integreret webkamera ophænges hos ældre borgere. Med en personlig kode kan ældreplejens medarbejdere via skærmen logge ind i de relevante fagsystemer og straks dokumentere døgnets hændelser. Der kan udveksles tekst- og lydbeskeder til andet personale, ligesom det er muligt at være i dialog med pårørende. Formålet med Dan Lift 5i1 projektet er at skabe en ultrafleksibel patientløfter, der kan understøtte plejepersonalet i plejen af mere eller mindre selvhjulpne patienter og borgere. Formålet er at skabe en patientløfter som er fleksibel, så den kan bruges i flere forskellige situationer, hvilket gør at den er ultrafleksibel. Sønderborg Kommune Hjørring Kommune Start ultimo 2011 Tre kommunale jobcentre Deltagerfinansieret Innovation. innovation Region Syddanmark Programmet for brugerdreven innovation 1 / 5

2 Dancof At opstarte fabriksproduktion af ligkister i materialet PULP, der er mere miljøvenlige, lettere, mindre transportkrævende og ikke mindst billigere end traditionelle kister. De sparer desuden sygehuspersonalet for mange tunge løft. Odense universitetshospital Den Stærke hånd Projektet Den Stærke Hånd drejer sig om udvikling af et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, som gigtramte kan spænde på hånden og som kan hjælpe dem til at løse dagligdags praktiske opgaver. Døgnbehandlingsinstitutioner Demens i hjemmet Den intelligente seng Formålet er nytænkning indenfor teknologiske hjælpemidler på demensområdet på baggrund af de dementes og deres pårørendes behov. Både de behov, der allerede er afdækket, samt uafklarede behov. LINAK A/S har med input fra bl.a. SHS udviklet en platform til hospitals- og plejesenge, der gør at man kan tilkoble forskellige features til sengen, for eksempel indbygget vægt, vådsensor, ud af sengen alarm, lys under sengen samt sensorer der indikerer hvornår sengen skal til service eller rengøring Mathmagicans Care4all Designskolen Kolding Vejle Kommune Esbjerg Kommune Linak sfasen. Innovation Regionalt projekt til BDI programmet/ Det intelligente sengebord Idéen er at skabe et intelligent sengebord med integreret touch-screen og software. Via Det intelligente sengebord kan opnås interaktivitet mellem bord og bruger, således at bordet kan stimulere, gavne og løse de udfordringer der er forbundet med ernæringsscreening og information af forplejningstilbud til patienten. Man kan på sigt forestille sig andre applikationer som f. eks. internetadgang, TV osv. integreret., Udviklingsafdelingen sfasen. Dreaming Afprøvning af velfærdsteknologi- og services i ældreboligen mhb. på monitorering af kroniske sygdomme Medcom International Langeland Kommune Elektroniske låseenheder Reducere tidsforbrug til nøglehåndtering og opnå højere servicekvalitet for berørte borgere kommuner samt ITleverandører CIP Genoptræning via patientkufferten Det er beregnet, at hver fysioterapeut vil kunne spare en time om ugen pr patient (fra 3 til 2 timer om ugen), hvis man laver genoptræning via patientkufferten.. GPS til demente Den demente hjemmeboende borger udstyres med en GPS-enhed, der er udstyret med en nødkaldsknap. Dermed har den demente mulighed for at tilkalde hjælp ved fald eller lignende. Silkeborg, Middelfart Kommune Vejen Kommune Intellicare IntelliCare er et innovationskonsortium, der har til formål at udvikle teknologiske løsninger og skabe en fælles teknologisk platform, der gør det muligt at integrere intelligente hjælpemidler i plejesektoren. Hjælpemiddel Instituttet kr. OK-fonden m.fl. Kommunikationsstandard for elektroniske genoptrænings-planer DGOP Udarbejdelse af en kommunikationsstandard for genoptræningsplaner, der giver mulighed for at sende genoptræningsplaner elektronisk mellem fagsystemer. Flere kommuner og regioner Under udbredelse i regioner og kommuner? MagicBed National udbredelse at telemedicinsk sårvurdering Projektet MagicBed - elektrisk fremdriftssystem til hospotalssenge har til formål at teste og tilpasse en prøveseroe på ti hospitalssenge med MagicDrive Technology beregnet til bariatriske (svært overvægtige) patienter. Telemedicinsk sårvurdering muliggør, at hjemmesygeplejersker sikkert kan kommunikere med medicinske eksperter. Det vil øge kvaliteten af behandlingen og forebygge smertefulde indlæggelser og amputationer for borgeren. MagicDrive ApS Odense Universitetshospital Robocluster SDSD Århus Kommune I Opstart Fornyelsesfonden Syddansk Teknologisk Innovation Science Venture Denmark Online Omsorg En lille computer med touch-skærm, flytbart videokamera og mulighed for tilslutning til Tv'et installeres i borgerens hjem. Dermed kan ældre borgere nemt og hurtigt komme i kontakt med kommunens hjemmehjælp, forskellige omsorgsafdelinger og familie og venner via internettet. Aalborg Kommune Aabenraa kommune Greve og kerteminde kommune Persona Etablering af it-understøttede miljøer for at sikre ældre længst muligt i eget hjem International EU's 6. rammeprogram Rehabilitering på borgernes præmisser (= Projekt Længst muligt i eget liv?) Formålet med projektet er at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv ved at gennemføre systematiske opsamlinger af brugernes erfaringer og behov. Efterfølgende skal der på baggrund heraf udvikles velfærdsteknologiske løsninger og serviceydelser. UCL Fredericia Kommune m.fl. Innovation 2 / 5

3 Roblood - blodprøverobotten Målet er at udvikle en robot der kan automatisere blodprøvetagning på både hospitaler og hos praktiserende læger. RoboCluster SDU Robotsælen Paro Robotstøvsugeren Paro-sælen er en robot med indbyggede computere, der lærer med tiden. Den vækker positive følelser, lægger en dæmper på aggressiv adfærd og kan i nogle tilfælde øge hjerneaktiviteten hos demente beboer. Projektet skal måle effekten af denne type rengøringsteknologi og vurdere, om det på længere sigt vil være hensigtsmæssigt at udbrede teknologien nationalt. Servicedesign på At højne serviceniveauet på de kliniske afdelinger, ved at anvende patienthotelkonceptet Designit Smartphone til børn med ADHD Formålet er at hjælpe børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD til at få struktur på hverdagen. Målet er bedre livskvalitet og mindre behov for pædagogisk støtte. Flere kommuner i Region Syddanmark Center for Robotteknologi, Norddjurs Kommune Århus Kommune Horsens Kommune Høje Taastrup Kommune Servicesstyrelsen Ballerup Kommune Solrød Kommune Socialfaglig IT Formålet med projektet er at udvikle socialfaglig it til anvendelse indenfor sunheds- og velfærdsområdet. Spiserobotten My Spoon My Spoon kan hjælpe personer, der ellers er afhængig af andres hjælp til at spise. Spiserobotten kan gribe om maden og løfte den op til munden for brugeren. Måltidet foregår på brugerens præmisser, der selv bestemmer, om han/hun har lyst til ærter eller til at smage lidt mere af oksestegen i sin næste mundfuld. I brug (?) Afsluttet Erhvervs og Byggestyrelsen Styrkedragt Med styrkedragten styrkes de dele af kroppen med nedsat funktionsevne ved hjælp af en elektronisk aflæsning af kroppens og hjernens intention om bevægelse. Styrkelsen af arbejdsmiljøet i ældreplejen gennem intelligent teknologi Projektets fokus er afprøvning og vurdering af velfærdsteknologi på ikke-teknologi vante arbejdspladser på plejecentre. Esbjerg Kommune KL Hjælpemiddelinstituttet Ældresagen m.fl. Afsluttet december 2009 Forebyggelsesfonden Sund Vækst Telegiraf Udvikling og afprøvning af velfærdsteknologier. Projektet indeholder en række delprojekter: Medic Robotic - Skabe basis for brugerdreven innovation i forhold til robotteknologi i sundhedssektoren Human Care Lifter gøre patienten i stand til at flytte sig fra seng til stol vha en robot Genoptræningsmåtten - Anvende IT og robotteknologi til en ny genoptræningsmåtte for apopleksipatienter Telemedicinsk sårbehandling - At uddanne sårsygeplejersker til at anvende it-redskaber samt at anvende telemedicin inden for 4 kommuner til patienter med diabetes sår IT-understøttet hjemmebehandling af KOL-patienter At skabe en ny teknologi, der skaber nye læringsmuligheder uafhængigt af fysisk afstand og vil ændre måden, som børn og unge lærer på Robocluster Hedal Kruse Brohus A/S Kurt Hansen Svendborg Kommune Enterntainment Robotic University College Syd Gits Faaborg-Midt Kommune Kører Telehjertesvigt Udvikle nye it-baserede metoder til behandling i eget hjem Odense Universitets Hospital Svendborg Sygehus Gits- Medisat m. flere. 3 / 5

4 Telemedicinsk sårvurdering (Sår i Syd) Telemedicinsk Udskrivningskonference Telemedicinsk sårvurdering muliggør, at hjemmesygeplejersker sikkert kan kommunikere med medicinske eksperter. Det vil øge kvaliteten af behandlingen og forebygge smertefulde indlæggelser og amputationer for borgeren. Formålet med projektet er, at afprøve telemedicinsk udskrivningskonference mellem sygehuse og kommuner. Foruden dette er målet også, at spare tid og ressourcer på afholdelse af udskrivningskonferencer via videokonferenceudstyr. Teknologien afprøves på Kolding Sygehus og i Fredericia Kommune. Aabenraa Kommune Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Kerteminde Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Langeland Kommune Geriatrisk afdeling,, Odense Geriatrisk afdeling,, Svendborg Medicinsk Afdeling,, Svendborg Center for kvalitet Telepatologi og digital billedopbevaring Teletolkning i sygehusvæsenet pr videokonference UNIK partnerskab for innovative løsninger Projektet vil digitalisere manuelle arkiverings- og forsendelsesprocedurer for vævsprøver. I stedet for at sende diagnostiske præparatglas mellem patologiafdelingerne for vurdering, kan prøverne blot scannes og gemmes i en central billeddatabase. Diagnosticering vil dermed kunne ske hurtigere og svartiderne på behandling af prøver kan reduceres med 2-3 dage. På baggrund af et regionalt teletolkeprojekt på, skal der etableres en national infrastruktur til brug for kommunikation med videokonferenceudstyr og implementeres i samarbejde med regioner, kommuner og praksis anvendelsen af videokonferenceudstyr til sprogtolkning i sundhedssektoren med henblik på mere optimal udnyttelse af de givne ressourcer. Etablering af nationalt konsortium til udvikling og innovation af velfærdsteknologier, der skaber bedre kvalitet og sammenhæng inden for og på tværs af social- og sundhedssektoren, frigør arbejdskraftressourcer og fremmer nye forretningsområder i erhvervslivet. Projektet består af 7 produktudviklingsprojekter: Dialife, Connet 2 care, KOL, Rihab, Brugerdreven innovation og kroniker journal. Svenborg Sygehus Sygehus Lillebælt sundhed.dk samt regionale repræsentanter i implementeringsgruppen. Ca. 80 partnere fra hele Danmark,. herunder AAU AU SDU DTU Partnerne faciliteres af Region Nord, Midt og Region Syddanmark Rådet for Teknologi og Innovation m. flere UROX nat Vasketoilet UROX nat systemet består ligesom dagløsningen af en blød kop med en slange til en urinbeholder. Koppen sidder om natten i en holder ved sengen, mens urinbeholderen står på gulvet. Kan udelukke natlige toiletbesøg og dermed forbedre nattesøvnen og forhindre faldulykker. Vasketoilettet er et toiletbræt med indbyggede vaskefunktioner. Når brugeren er færdig med toiletbesøget, kan tørringen af de nedre regioner klares med tryk på et par knapper på toilettet. Urologic ApS Fornyelsesfonden Kolding Kommune Videnskuponordning, Videnskabsministeriet Virksom Viden Projektet Virksom viden vil fokusere på brobygning mellem s studerende og dimittender og erhvervslivet i Region Syddanmark med henblik på at få flere højtuddannede ud i regionens virksom- Universitet, Business Kolding, Karrierecenter Syddansk heder. Virksom viden vil forsøge at fastholde studerende i regionen ved at anskueliggøre de Sønderborg Kommune, Udvikling karrieremæssige mu-ligheder og markedspotentialet indenfor forretningsområderne Energi, Odense () Oplevelseserhverv og Velfærdstek-nologi og service. 4 / 5

5 Welfare Tech Region Ældre- og handikapvenligt toilet Etablering af en velfærdsteknologisk klynge, der skal styrke udbuddet af velfærdsteknologier. Projektet består af 8 produktudviklingsprojekter: Talesyntese Sterilcentral I-space Butlerbot Diagnosebot Sensebot Massagebot I-Bed + en række tværgående aktiviteter inden for netværksdannelse, projektudvikling, markedsføring og uddannelse Projektet afprøver to teknologiske toiletløsninger. Den ene er et toiletbræt med indbygget vaske- og tørrefunktion (vasketoilet). Kombinationen af disse to teknologier gør, at borgeren uden hjælp kan sætte og rejse sig fra toilettet samt foretage nedre toilette Odense kommune Linak Region Syddanmark, regionens sygehuse I alt 60 partnere, herunder 27 private virksomheder Roskilde, Slagelse og sfasen. 5 / 5

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Velfærdsteknologi i Danmark Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Desk Research Velfærdsteknologi Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet i Gribskov

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT

ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ABT-FONDEN ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI REDAKTION MINNA MAJOR WRIGHT JOURNALISTISK RESEARCH OG BIDRAG TIL ARTIKLER ANNE RUMLAND ØSTBYGAARD DESIGN OG TRYK BGRAPHIC FOTO MIKKEL

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET En optegning af feltet med eksempler på innovativ, implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt særligt relevante projekter og initiativer. Uddrag af igangværende undersøgelse.

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Scenarier for det aldrende samfund

Scenarier for det aldrende samfund Scenarier for det aldrende samfund Hvilke valg har vi for fremtiden? Indhold Introduktion...2 Velfærdsteknologiske løsninger...3 Scenarierne og brugerhistorier...4 Erik 79 år...5 Jan og Samira 72 og 68

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere