Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten"

Transkript

1 ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved en investering, da finansieringsomkostningerne hvert fald skal dækkes. Når man skal beregne kapitalværdien / nutidsværdien skal man derfor DOWLG benytte kalkulationsrenten. Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L). = % 1+ % : Betaling til tidspunkt W = QAntal perioder L Kalkulationsrenten )UHPRJWLOEDJH ( ) N N = 1+ L Nutidsværdien af et enkelt beløb opgjort i periode t-kroner, findes ved at ( ) tilbagediskontere beløbet med kalkulationsrenten t perioder. N = N 1+ L Fremtidsværdien, eller periode-t værdien, findes ved at fremdiskontere N ( + ) N L nutidsværdien t perioder. = 1 Periode-k værdien af et beløb opgjort i periode-t værdi, findes ved at diskontere periode-t værdien NW perioder. De to ovenstående formler kan let udledes af denne formel. $QQXLWHWHU En annuitet er blot et konstant beløb, der falder flere gange i træk. a a a a a a I

2 I ovenstående figur falder investeringen, I, til tidspunkt nul, hvorefter der i periode 1 til 6 kommer en konstant indbetaling, a. Den besvæ rlige, men sikre, måde at finde nutidsvæ rdien vil da væ re: Dette kan omskrives.. ( ) 1 ( ) 2 1+ L + D 1+ L D( + ) 6, + D 1 = L [ L) + L) L) ] =, + D L) =, + D ( 6, L). =, + D α hvor sidste led kaldes alpha-hagen. Generelt gæ lder at: = 1 L) = α ( Q, L) = = 1 L) L) L Annuitetsformlen er sæ rlig god at kunne i mindst to tilfæ lde. Det ene tilfæ lde er, hvor den samme betaling falder flere perioder i træ k. Dette er dog ikke noget stort problem i Excel, så her er det knap så vigtigt. Det andet tilfæ lde er, hvis man skal bruge JHQQHPVQLWOLJHnUOLJHLQGEHWDOLQJHU *HQQHPVQLWOLJHnUOLJHLQGEHWDOLQJHU Når man arbejder med ind & udbetalinger over tid, kan man ikke tage et simpelt gennemsnit. Beløb over tid skal væ gtes med tiden, for at man kan tale om gennemsnitlige betalinger. Skal man omregne nutidsvæ rdien af en betalingsstrøm til et gennemsnit over tid, skal man altså korrigere for renten. Man kan anskue nutidsvæ rdien af en hvilken som helst betalingsstrøm, som nutidsvæ rdien af årlige gennemsnitlige betalinger set over samme periode. Følgende gæ lder da: ( Q L). = D,, α hvor D er den gennemsnitlige årlige betaling, dvs. det beløb vi ønsker at finde. Ligningen kan omskrives til:, ( Q ) 1 D =. α L. Man kan altså altid finde de gennemsnitlige årlige betalinger af en betalingsstrøm, når man har fundet nutidsvæ rdien af denne betalingsstrøm. $QYHQGHOVH Ovenstående var lidt teknik, der gør os i stand til at vurdere, hvorvidt en investering er rentabel, eller hvilken af flere alternative investeringer vi skal væ lge. Enkelt investering: Skal man vurdere om en enkelt investering er rentabel, er der et meget simpelt krav der skal væ re opfyldt, nemlig at nutidsvæ rdien skal væ re positiv. 1,

3 Flere alternative inv: Skal man vurdere flere alternative investeringer, kan dette deles op i forskellige scenarier. 1) De alternative investeringer er engangsinvesteringer. Når alle ind & udbetalinger er faldet er investeringen død. 2) De alternative investeringer gentages identisk. Det betyder, at når alle ind & udbetalinger fra investeringen er faldet, og investeringen er død, da geninvesterer man i en identisk investering. Teoretisk set gentages investeringen, og dermed ind & udbetalingsmønsteret dermed uendelig mange gange. Dette scenarium kan igen deles op i to tilfæ lde. 2.1) Investeringerne der skal sammenlignes har samme tidshorisont. 2.2) Investeringerne der skal sammenlignes har forskellig tidshorisont. Metode: 1) I dette tilfæ lde skal den investering der giver højest nutidsvæ rdi væ lges. 2) Dette tilfæ lde kommer an på tidshorisonten. Som regel vil tidshorisonten for de alternative investeringer dog væ re forskellige, hvilket gør tilfæ lde 2.2) til det hyppigst forekomne. 2.1) Hvis de har samme tidshorisont, kan de sammenlignes med nutidsvæ rdien, så den investering med størst nutidsvæ rdi væ lges. 2.2) Med forskellig tidshorisont kan nutidsvæ rdien ikke bruges som kriterium, da det er forskellige periodelæ ngder der skal sammenlignes. +YLVPDQ IHMODJWLJWEUXJHUQXWLGVY UGLHQVRPNULWHULXPHUGHUVWRUVDQGV\QOLJKHG IRUDWGHQLQYHVWHULQJPHGGHQO QJVWHSHULRGHO QJGHYLOY UHGHQ LQYHVWHULQJGHUKDUVW UVWQXWLGVY UGLDIGHQQHSHULRGHHQGD LQYHVWHULQJHUQHO EHUXHQGHOLJODQJWLGHUPDQLNNHLQWHUHVVHUHWLY UGLHQ DIHWHQNHOWIRUO EPHQLY UGLHQDIDOOHIRUO ELDOIUHPWLGHOOHUGHQ JHQQHPVQLWOLJHnUOLJHEHWDOLQJ I dette tilfæ lde skal man altså finde den gennemsnitlige årlige betaling, og sammenligne denne. Ved at benytte denne fremgangsmåde, normerer man på en måde forløb med forskellige læ ngder, til at have den samme læ ngde, nemlig læ ngden én. Når så læ ngden er den samme, kan man sammenligne.

4 ,QWHUQUHQWHIRG Denne defineres, som den rente, der netop får nutidsvæ rdien af en investering til at blive nul. ). =, % 5 = = hvor 5 er den interne rente. Husk blot på, at der er en del problemer forbundet med denne metode. Den interne rente siger intet om størrelsen af nutidsvæ rdien. Den interne rente tager kun stilling til det relative forhold mellem den investerede kapital og afkastet af dette. Der kan opstå flere interne renter, således at løsningen ikke er unik. Dette kan opstå, hvis fortegnet for nettobetalinger skifter over tid. I teorien kan der findes en intern rente for hver gang fortegnet skifter. Det man kan bruge den interne rente til, er at vurdere om en enkelt investering er rentabel. Hvis den interne rente er højere end kalkulationsrenten, da vil man få et afkast der er højere end kræ vet, og derved er investeringen altså rentabel.

5 )LQDQVLHULQJOnQ Det dejlige ved investering er, at har man først fat i investeringsdelen, så er det nemt at arbejde med finansiering, da det er samme metode man benytter. I finansiering har man typisk behov for et vist beløb, og der er så forskellige muligheder for, hvordan dette beløb kan fremskaffes. Da finansieringsbeløbet er givet, skal man typisk sammenligne alternativer, der stort set giver samme provenu. Da det altså er det samme beløb man sammenligner, kan man tillade sig at betragte de alternative former, ved en slags intern rente, denne kaldes i finansiering for den effektive rente. Man vil typisk væ lge den lånetype der er billigst, dvs. det lån der har den ODYHVWHeffektive rente. HUSK dog på, at likviditeten påvirkes forskelligt over tid, afhæ ngig af lånetypen. Dette er oplagt at kommentere, når man skal vurdere lånene. $QQXLWHWVOnQNRQVWDQWH\GHOVHU Annuitetslånet har konstante ydelser før skat. Dette giver et ydelsesprofilen: ( Q, ) 1 < = + α L, hvor < er ydelse og + er hovedstolen. Ydelse Renter Afdrag 6HULHOnQNRQVWDQWHDIGUDJ n Tid Serielånet har konstante afdrag. Det betyder at rentebetalingen falder lineæ rt over tid, da restgæ lden mindskes lineæ rt over tid. + $ =, hvor $ er afdrag og + er hovedstol. Q Ydelse Renter Afdrag n Tid

6 6WnHQGHOnQLQJHQDIGUDJ Det stående lån betales først tilbage i sidste periode, og det eneste man betaler igennem løbetiden er renter. Ydelse Afdrag (IIHNWLYHUHQWH Renter n Tid Den effektive rente findes ved Balanceligningen. 13 = = 1 ( + ) < 5 1, hvor 13 er Nettoprovenu, dvs. det beløb man står med i hånden, når kurstab og låneomkostninger er afholdt, og 5 er den effektive rente. Den effektive rente er faktisk det samme som den interne rente, man bruger blot et andet ord når man snakker finansiering. I Excel er det let at finde den effektive rente med funktionen IRR på engelsk, eller IA på dansk. Man skal blot markere sine ydelser inklusiv nettoprovenuet i periode nul, og så regner Excel resten. HUSK dog på, at Excel kan ikke tæ nke for jer, så den finder kun renten inden for en periode. Hvis denne periode er fx et halvt år, da vil den fortæ lle den effektive halvårlige rente. Det er herefter op til jer, at konvertere denne til den helårlige rente. 5HQWHWLOVNULYQLQJ Hvis banken siger at den tager 12% p.a. i rente med kvartalsvis tilskrivning, så betyder det, at den dividerer 12% med 4, så den altså tager 3% i kvartalet. Når I ser ordet tilskrivning, skal I altså tæ nke på, at den årlige rente skal divideres med det antal gange der tilskrives. Generelt gæ lder: ( W) = U W U 1, hvor Wer antal gange der tilskrives, og den reelle forrentning pr. år bliver hermed: ( 1 W ) 1 U = U.

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program Energi og Økonomi Kursusgang Poul Alberg Østergaard 1 Dagens program Introduktion til økonomisk analyse med Renter Renters rente Tidsprioritering Tilbagediskontering intern rente Nutidsværdi Annuitet Tilbagebetalingstid

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere