AT-eksamen Sct. Knuds Gymnasium nov. 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT-eksamen Sct. Knuds Gymnasium nov. 2018"

Transkript

1 Information til elever om AT-eksamen 2019 Sct. Knuds Gymnasium nov Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT s. 6 Uddybende om synopsen i AT med innovation s. 8 Bedømmelseskriterier s. 10 Bilag s. 11 Link mm. s. 12 PU/ MF 1

2 AT-eksamen 2019 køreplan D. 28. januar 2. modul: Opgaven offentliggøres i kantinen. Vejlederen mødes med sin klasse, og hver elev får bl.a. en papirkopi af opgaven. Vejlederen hjælper jer med at læse og forstå opgaveformuleringen. Vejlederen præsenterer ressourcerummet for klassen og viser eksempler på indhold, bagefter laves brainstorming med idéer (i fællesskab eller i grupper). D. 30. januar 2. modul: Orientering ved fagborde om mulighederne for at lave synopsis i de enkelte fag i forhold til opgaveformuleringen. Der er tre runder à 25 min. ( , , ). Du skal ved hvert fagbord skrive to idéer ned. 3. modul: I første del af modulet er der opsamling i klassen sammen med klassens vejleder på de indsamlede idéer. Der dannes evt. grupper med henblik på det videre arbejde, da I gerne må arbejde sammen i grupper om synopsen. I anden del af modulet (fra ca. kl ) kan I bevæge jer mellem AT-klasserne for at søge svar på eventuelle spørgsmål blandt de vejledere/ teamlærere, der har dette modul en oversigt vil vise placering. D. 5. februar senest kl vælger du fag og opgave i Lectio og angiver, hvem du evt. arbejder sammen med. Uge 8-9: Første møde mellem elev og vejledere. Kontoret laver vejledningsplan. Der planlægges 15 min. vejledning med begge vejledere til stede. Uge 9-10: Andet møde mellem elev og vejledere. Kontoret laver vejledningsplan. Der planlægges 15 min. vejledning med begge vejledere til stede. Senest dagen inden tredje vejledningsmøde har du lavet og uploadet udkast til problemformulering og underspørgsmål til dine vejledere. Desuden vedlægges en litteraturliste. Uge 12: Tredje møde mellem elev og vejledere. Kontoret laver vejledningsplan. Der planlægges 15 min. vejledning med begge vejledere til stede. Vejlederne giver kritisk respons på problemformuleringen under overskriften: Er dette eksaminerbart? Giver det mulighed for at evaluere de faglige mål? Ønsker du at inddrage eksperimenter, skal du træffe aftaler med dine vejledere senest denne dag. D. 26. marts: Sidste møde med vejledere Den almindelige undervisning er aflyst hele dagen. Vi anbefaler, at du arbejder med din synopsis på skolen, hvor der er lærere til stede som hjælpere. Desuden laver dine vejledere en plan for, hvornår du kan træffe dem. Du drøfter status for dit arbejde med dine vejledere: den endelige problemformulering, valg af underspørgsmål og hvilke elementer, der skal uddybes mundtligt (15 min.) D. 1. april senest kl Synopsen afleveres i Lectio. Al vejledning ophører. Begyndelsen af maj. Censor henter synopsis i Lectio. Maj/juni. Mundtlig fremlæggelse for én vejleder og én censor. Studierapporten skal opdateres og medbringes. Der gives én karakter. 2

3 Orientering til elever om AT-eksamen 2019 Fase 1: Præsentation af opgave og indkredsning af emne og fag 28. januar: Årets AT-opgave offentliggøres Præsentation af opgaveformulering og ressourcerum Brainstorming og ideudveksling Forberedelse af fagborde-arrangement Lektie til d. 30. januar: Du læser minimum to oversigtsartikler i ressourcerummet. 30. januar, 2. modul: Orientering om fagenes muligheder i forhold til opgaveformuleringen ved faglærere. Du har på forhånd tænkt over, hvilke tre fag, du ønsker at høre om i forhold til opgaveformuleringen. Der cirkuleres fra bord til bord. Til hver runde er der afsat 25 min. Oversigter lægges på skolen opslagstavle og hænger rundt på skolen. Ved det enkelte fagbord holder faglæreren et kort oplæg om muligheder inden for faget i forhold til opgaveformuleringen og svarer på spørgsmål. Lektie: Du nedskriver minimum to ideer til emne/ emnebehandling ved hvert fagbord. Man medbringer således hver især minimum seks ideer til den efterfølgende opsamling i klassen 30. januar, 3. modul: Opsamling i klassen med vejleder. Elever har følgende opgave: Fremlæggelse af ideer fra fagbordene i klassen (vidensdeling) Gruppearbejde ud fra interesser (emne/fag). Produkt: Ved modulets afslutning uploader alle grupper forslag til emne/fag, som lægges i klassens AT-rum. I anden del af modulet kan du opsøge lærerne i de andre AT-klasser med opklarende spørgsmål. 5. februar senest kl : Du vælger fag og opgave i Lectio samt angiver, hvem du eventuelt gerne vil arbejde sammen med. Uge 8-9: Her er du forberedt til det første møde med de faglige vejledere. 3

4 Fase 2: Faglig vejledning (fra emne til problemformulering og synopsis/talepapir) Der er afsat 60 minutters vejledning pr. vejleder pr. elev. Du kan ikke forvente meget elektronisk vejledning, da vejledningstiden fortrinsvis er planlagt som vejledningsmøder. Uge 8-9: Første møde mellem elev og vejleder(e). Du medbringer forslag til emne, vinkler på emnet og gerne ideer til underspørgsmål, som kan pege hen imod den endelige problemformulering. Herefter arbejder du videre med informationssøgning og det indledende arbejde med opgaven. Uge 9-10: Andet møde Kontoret laver vejledningsplan. Senest dagen inden tredje vejledningsmøde kl skal du have uploadet udkast til problemformulering, forslag til underspørgsmål samt foreløbig litteraturliste i O365>ATrummet. Uge 12: Tredje møde Kontoret laver vejledningsplan. Vejlederne giver respons på det, du inden vejledningsmødet har uploadet. Eventuelle eksperimenter aftales senest denne dag. 26. marts: Fjerde møde Den almindelige undervisning er aflyst. Dine vejledere laver en plan for, hvornår du kan møde dem til sidste vejledning, før du afleverer synopsis. Her drøftes status for dit arbejde, og det er sidste mulighed for at drøfte den endelige problemformulering, valg af underspørgsmål (herunder metoder) og hvilke elementer, der skal uddybes/fremlægges ved den mundtlige eksamen. Vi anbefaler, at du arbejder på skolen hele dagen, hvor der er lærere til stede, som du kan få hjælp af. 1. april: Synopsen afleveres senest kl i Lectio. Al vejledning ophører. 4

5 Sct. Knud-manualen. AT- eksamen på Sct. Knuds Gymnasium 2019: Den tredelte studentereksamen/prøve i AT Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. Synopsen præciserer i kort form, hvad din undersøgelse går ud på, hvad den indeholder og det resultat, som du er nået frem til. Din lærer og censor skal bruge den til at orientere sig i dit valg af emne, din måde at behandle stoffet på, din viden om de to bærende fag (herunder fagets metoder) og din evne til at tænke de to fag sammen. Synopsen skal du aflevere d. 1. april (se tidsplan) I det mundtlige oplæg fremlægger og uddyber du resultater, konklusioner og perspektiver af din undersøgelse. Eftersom lærer og censor har læst din synopsis på forhånd, skal du især tænke på at fremføre synopsens hovedtanker og udfolde dens pointer 1. Til den mundtlige prøve i AT skal du derfor udarbejde et talepapir på baggrund af din synopsis. Dialogen med eksaminator og censor viser omfanget af din viden. Vær opmærksom på tidsrammen: ca minutter til fremlæggelsen og minutter til dialogen. Karakteren i AT gives for den mundtlige prøve. Du får ikke karakter for udfærdigelsen af synopsen, men for brugen af den. Skriftlig synopsis, Synopsis Synopsen skal indeholde nedenstående punkter. Se den udbyggede disposition på side 6-9. Forside med titel og angivelse af fagkombination Problemformulering Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med Diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse Litteraturliste Perspektivering til studierapporten Brug synopsen som optakt til den mundtlige fremlæggelse. Synopsen skal ikke indeholde hele din undersøgelse. Uddyb det mest interessante og selvstændige i den mundtlige del (det vil sige: egne data, fortolkninger, pointer) og skriv i synopsen hvilke elementer, der uddybes mundtligt. Mundtlig fremlæggelse Talepapir Talepapiret er en disposition for din mundtlige fremlæggelse. Brug din synopsis som springbræt for det mundtlige. Omfang ca. 1 A4- side med stikord. Overvej om du vil bruge power-point el lign. Retningslinjer for dispositionen og indholdet af dit talepapir: En indledning, hvor du præsenterer emnet og problemformuleringen. Det er vigtigt for sammenhængen i fremlæggelsen, at undersøgelsens hovedresultater/konklusioner præsenteres i denne første fase. En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger fra synopsen, som du har nævnt, vil blive forklaret og uddybet ved eksamen. Skrives i helsætninger i talepapiret, kan det let forlede til oplæsning. Evt. en gennemgang af nyt stof, der er kommet til, siden synopsen blev afleveret. En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og for hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som det enkelte fag ikke kunne En udvidet perspektivering eller en revideret konklusion evt. på baggrund af nyt stof. En kobling til elementer fra studierapporten. Undervejs kan du give forslag til emner for den efterfølgende dialog, fx konsekvenser, metodeproblemer, perspektiver. Dialog Diskussion og spørgsmål Dialogen med eksaminator og censor egner sig til at vise omfanget af din viden, dels gennem besvarelse af spørgsmål fra eksaminator og censor, og dels ved inddragelse af din studierapport. Brug fremlæggelsen som optakt til dialogen Skab sammenhæng mellem synopsis, talepapir og dialog Vær opmærksom på tidsrammen: ca minutter til fremlæggelsen og minutter til dialogen. 1 Dog er det også en rigtig god ide at medbringe materiale, hvori du kan pege på konkrete eksempler, der konkret kan vise vejleder og censor, hvordan du har arbejdet med stof og metode. 5

6 Uddybende om synopsen i AT Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider med 1 ½ linjeafstand og punktstørrelse 12. Du skal anvende viden og metoder fra to fag, og der kan ikke skrives i to fag på c-niveau. Synopsen skal struktureres ud fra underspørgsmålene og skrives i sammenhængende sprog (korte sætninger). Den indeholder: Bekendtgørelsens krav Sct. Knud synopsis ca.s. Forside med titel og angivelse af fagkombination Problemformulering Forside med navn, klasse, vejledere, fagkombination samt valg af opgave udleveres af skolen. Synopsen kan begynde med en indledning, der fører læseren ind i det emne, der skrives om, samt evt. skitserer baggrunden for problemformuleringen. Man kan sige, at der i indledningen spændes en faglig ramme ud, som konkretiseres i problemformuleringen. Indledningen skal naturligt lede op til problemformuleringen, som er en kortfattet sproglig udformning af undersøgelsens fokus: Det emne du beskæftiger dig med og den vinkel/de vinkler, du belyser emnet ud fra: Måden at skrive problemformuleringen på (formen) kan variere fra fag til fag. Det kan være 1) et eller flere sammenhængende spørgsmål (hvad, hvordan, hvorfor) 2) en kort beskrivelse af sammenhængende fænomener paradokser eller udsagn, som du ønsker at redegøre for, klassificere, analysere og fortolke, diskutere eller vurdere ca.½ Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med (overskrifter) Diskussion af hvilke materialer, teorier og metoder, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene. Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse 3) en påstand (en hypotese), du vil argumentere for. Obs. På Sct. Knud er vi enige om at formulere problemformuleringen som et spørgsmål (se s. 13) Her folder du problemformuleringen ud i en række underspørgsmål. Disse underspørgsmål er overskrifter i synopsen. Du skal være opmærksom på at medtænke de taksonomiske niveauer i underspørgsmålene (fra redegørelse til vurdering/fortolkning) Du skal inddrage overvejelser over valg af materialer, f.eks. værker, personer, begivenheder, eksperimenter eller statistisk materiale (du skal motivere dit valg af materialer) Du skal desuden reflektere over, hvordan du kan/vil arbejde med disse materialer, dvs. fagenes teorier og metoder. Hvad betyder valget af metoder for de svar, du når frem til i opgaven? Du vælger selv, om du vil skrive et selvstændigt metode-/teoriafsnit, eller du vil integrere metode/teoriovervejelser undervejs i synopsen, når det er naturligt. Tal med dine vejledere, hvis du er i tvivl. Her svarer du på/belyser underspørgsmålene og formulerer derved samtidig delkonklusioner. Man kan ikke sige, hvor mange underspørgsmål, der skal være i en synopsis, men mellem fire og otte kunne være en passende ramme. Du skal anvende henvisninger/noter i behersket og overskueligt omfang. Den overordnede konklusion sammenfatter resultatet af din emnebehandling. Det vil sige, at den sammenfatter svar på problemformuleringens spørgsmål. Herudover kan du give ideer til, hvordan emnet kunne udbygges/ses fra en anden vinkel. Spg. til videre undersøgelse ca. ½ ½ -1 1½ - 2½ ca.½ 6

7 Litteraturliste Perspektivering til studierapporten Her angiver du anvendt materiale. Her perspektiverer du til overordnede problemformuleringer fra tidligere AT-emner indholdsmæssigt og/eller metodisk. ca. ½ 7

8 Uddybende om synopsen i AT med innovation Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider med 1 ½ linjeafstand og punktstørrelse 12. Du skal anvende viden og metoder fra to fag, og der kan ikke skrives i to fag på c-niveau. Synopsen skal struktureres ud fra underspørgsmålene og skrives i sammenhængende sprog (korte sætninger). Den indeholder: Bekendtgørelsens krav Sct. Knud synopsis ca.s. Forside med titel og angivelse af fagkombination Problemformulering Forside med navn, klasse, vejledere, fagkombination samt valg af opgave udleveres af skolen. Synopsen kan begynde med en indledning, der fører læseren ind i det emne, der skrives om samt evt. skitserer baggrunden for problemformuleringen. Man kan sige, at der i indledningen spændes en faglig ramme ud, som konkretiseres i problemformuleringen. Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med Diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene. Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål Indledningen skal naturligt lede op til problemformuleringen, som er en kortfattet sproglig udformning af undersøgelsens fokus. Vi har her på skolen besluttet, at problemformuleringen skal udformes som et spørgsmål. I forbindelse med problemformuleringen i en innovationsopgave angives, hvilket konkret problem, der søges løst, den konkrete sammenhæng (konteksten) og at målet er at udvikle en innovativ løsning. Det skal indgå, hvem eller hvad problemet vedrører, hvilke kriterier en løsning skal kunne opfylde, og om der er en ekstern partner. Her folder du problemformuleringen ud i en række underspørgsmål. Disse underspørgsmål er overskrifter i synopsen. Underspørgsmål kunne være: Hvad handler problemet om, og hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser (AT-vejledningen), hvilket konkret problem vil en innovativ løsning kunne afhjælpe? Du skal være opmærksom på at medtænke de taksonomiske niveauer i underspørgsmålene (fra redegørelse til vurdering/fortolkning) Her skal du forklare, hvilken faglig viden og hvilke faglige metoder der er anvendt for at undersøge problemet, udvikle løsningsforslaget og/ eller vurdere løsningsforslaget. Der skal i opgaven indgå en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men du kan prioritere, hvordan fag og faglige metoder anvendes i de forskellige dele af projektet. Du kan f.eks. prioritere, at anvendelse af fag og faglige metoder primært sker i vurderingen af løsningsforslaget. Du skal altså i den forbindelse inddrage overvejelser over valg af materialer, f.eks. værker, personer, begivenheder, eksperimenter eller statistisk materiale (du skal motivere dit valg af materialer). Du skal desuden reflektere over, hvordan du kan/vil arbejde med disse materialer, dvs. fagenes teorier og metoder. Hvad betyder valget af metoder for de svar, du når frem til i opgaven? Du vælger selv, om du vil skrive et selvstændigt metode-/teoriafsnit eller du vil integrere metode/teoriovervejelser undervejs i synopsen, når det er naturligt. Tal med dine vejledere, hvis du er i tvivl. Her skal du præsentere dit innovative løsningsforslag og det produkt, du evt. har udarbejdet samt forklare, hvordan løsningsforslaget inkl. evt. produkt er en løsning på problemet, og hvilke konsekvenser løsningsforslaget i øvrigt har. Du skal vurdere løsningsforslagets relevans f.eks. på baggrund af eksperimenter, mulige scenarier eller fremlæggelse for eksterne partnere. Endvidere skal du vurdere løsningsforslagets konsekvenser f.eks. på baggrund af relevante samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier. Her eller i et metodeafsnit skal du vurdere fagenes og de faglige metoders muligheder og ca. ½ ca. ½ ½ -1 1½ - 2½ 8

9 En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse Litteraturliste Perspektivering til studierapporten begrænsninger i forhold til undersøgelsen, løsningsforslaget og / eller vurdering af løsningsforslaget. Her indgår videnskabsteoretiske overvejelser Her svarer du altså på/belyser underspørgsmålene og formulerer derved samtidig delkonklusioner. Man kan ikke sige, hvor mange underspørgsmål, der skal være i en synopsis, men mellem fire og otte kunne være en passende ramme. Du skal anvende henvisninger/noter i behersket og overskueligt omfang. Den overordnede konklusion sammenfatter resultatet af din emnebehandling. Det vil sige, at du forholder dig til, hvordan og i hvor høj grad problemet er løst gennem det innovative forslag. Herudover kan du evt. give ideer til, hvordan emnet kunne udbygges/ses fra en anden vinkel. Her angiver du anvendt materiale. Her perspektiverer du til overordnede problemformuleringer fra tidligere AT-emner indholdsmæssigt og/eller metodisk. ca.½ ca. ½ 9

10 Bedømmelseskriterier Du får én karakter. Karakteren afspejler, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål i AT. De faglige mål for AT er, at du kan: tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. De faglige mål i forhold til innovationsopgaven: tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder I en opgave i almen studieforberedelse med innovation bedømmes, hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at undersøge sagen, til at udarbejde løsningsforslag og/eller til at vurdere løsningsforslaget. Der er en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven prioriterer hvordan fag og faglige metoder anvendes i de forskellige dele af projektet. foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf I en opgave i almen studieforberedelse med innovation vil udgangspunktet være at udvikle en innovativ løsning på et konkret problem. Behandle en problemformulering vil her betyde at undersøge problemet og udarbejde og vurdere et innovativt løsningsforslag. Det svarer til at behandle en problemformulering i en normal opgave i almen studieforberedelse typisk vil betyde at undersøge og diskutere et problem/en sag. o Bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Af hensyn til det samlede omfang og muligheden for at komme i dybden, kan eleven afgrænse og præcisere, hvordan det faglige arbejde prioriteres mellem de enkelte dele af projektet. Det kan fx fortrinsvis ske i undersøgelse af problemet, på udvikling af løsningsforslaget eller på vurdering af løsningsforslaget. perspektivere sagen Bedømmelse af, om eleven kan perspektivere til studierapporten og evt. til andre sammenhænge eller mulige løsningsforslag. vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag I en opgave i almen studieforberedelse med innovation vurderer eleven fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen af problemet, udviklingen af løsningsforslaget eller vurderingen af løsningsforslaget. Faglige metoder kan både være metoder til undersøgelse af underspørgsmål eller metoder relateret til praktiske anvendelser af fagene til eksempelvis produkt-fremstilling eller iværksættelse og formidling af løsninger. demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag I en opgave i almen studieforberedelse med innovation kan eleven opfylde dette faglige mål ved at demonstrere videnskabelige tankegange i behandlingen af problemet eller ved at knytte videnskabsteoretiske begreber til sin vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger. Begreberne kan fx være kvantitativ/kvalitativ, induktiv/deduktiv eller kausal/intentionel. 10

11 Oversigt over forskel på AT-problem- og opgaveformulering (ikke fra vejledning) Problemformulering - Formuleres af eleven AT-formulering: Sag formuleret som overordnet spørgsmål - efterfulgt af problemstillinger, formuleret som underspørgsmål, hvor f.eks. den bloomske taksonomi er indarbejdet Eks. religion og samfundsfag Problemformulering: Hvad er religionens rolle i nutidens samfund, og kan Marx religionskritiske gennembrud, fra 1800-tallet forklare tendenserne i nutidens samfund, sammenlignet med en mere moderne teori? Problemstillinger/ underspørgsmål: Hvad kendetegner Marx s teorier - med udgangspunkt i Feuerbach? Hvordan var der tale om et gennembrud? Hvad betyder en marxistisk læsning for forståelsen af bjergprædiken? Hvilken rolle har religionen i dag? Og hvad er forskellen på Giddens og Marx tanker omkring religionens rolle i samfundet? Eks. billedkunst og samfundsfag Problemformulering: Afspejler Street Art og andre visuelle subkulturer en særlig nutidig form for identitetsdannelse? Problemstillinger/ underspørgsmål: Hvad siger Giddens teori om identitetsdannelse i det senmoderne samfund sammenlignet med anden teori om identitetsdannelse og vurdering af dennes betydning for nutidens identitetsdannelse? Hvordan kan eksempler på nutidens visuelle subkultur illustrere teorier om det senmoderne samfund? Kan street art ses som udtryk for en særlig senmoderne identitetsdannelse? Eks. engelsk og fysik Problemformulering: Hvordan vil kunstig intelligens kunne påvirke mennesket i fremtiden? Problemstillinger/ underspørgsmål: Hvordan defineres kunstig intelligens teknologien bag, herunder Turing- maskinen? Hvordan illustrerer udvalgte litteratureksempler samspillet mellem kunstig og menneskelig intelligens? Hvilke muligheder og konsekvenser rummer området set fra henholdsvis naturvidenskabelig og humanistisk synsvinkel. intelligens. Opgaveformulering - Formuleres af læreren Opgaver i fagene, f.eks. da/hi-opgave (hvor lærer og elev i fællesskab udarbejder), SRO, SRP Eks. samfundsfag og mediefag Opgaveformulering: Område: Individet i det senmoderne samfund Der ønskes en kort redegørelse for postmodernismen. Hernæst ønskes en analyse og fortolkning af David Finchers Fight Club med fokus på filmens postmoderne træk samt en karakteristik af samfundet, som det skildres i filmen. I analysen skal indgå en filmisk næranalyse af et eller flere selvvalgte citater samt en redegørelse for brugen af de filmiske virkemidler. Undersøg med udgangspunkt i din ovenstående filmanalyse hvilke problemstillinger der kan knyttes til manderollen i det senmoderne samfund. Vurdér i hvilket omfang amerikansk producerede film er med til at præge identitetsdannelsen og socialiseringen i USA og Europa/Danmark. Eks. - kemi og dansk Opgaveformulering: Område: Fedtstoffer og fedme Der ønskes en redegørelse for fedtstoffers -kemiske opbygning -kemiske og fysiske egenskaber -ernæringsmæssige betydning Forklar om ekstrahering, forsæbningstal, syretal og iodtal og foretag passende eksperimentelt arbejde til illustration af et eller flere af disse emner. Du skal i besvarelsen redegøre for de anvendte eksperimentelle metoder, og der skal ligeledes foretages en grundig gennemgang af de udførte beregninger. Desuden ønskes en analyse og fortolkning af Mads Brenøe: Bjerget (2001) med særligt fokus på hovedpersonens livsstil, selvopfattelse samt omgivelsernes syn på ham. Sluttelig ønskes det foregående arbejde perspektiveret til den vestlige verdens fedmeepidemi dette med inddragelse af selvvalgt materiale. 11

12 Link mm. EMU: =field_tags%3a26159 AT-læreplan og -vejledning Se også AT-materiale på Skriftlighedsportalen. 12

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2015 Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen 2014 s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT

Læs mere

AT-eksamen 2016. Sct. Knuds Gymnasium dec. 2015

AT-eksamen 2016. Sct. Knuds Gymnasium dec. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2016 Sct. Knuds Gymnasium dec. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT s. 6 Uddybende

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Tilføj hjælpelinjer: Innovation i AT

Tilføj hjælpelinjer: Innovation i AT Innovation i AT Tårnby Gymnasium 21. januar 2014 Kresten Cæsar Torp Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Innovation i AT Hvordan afvikles eksamen? Efter retningslinierne

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

3g Vejledning i At-eksamen (almen studieforberedelse)

3g Vejledning i At-eksamen (almen studieforberedelse) 3g Vejledning i At-eksamen (almen studieforberedelse) Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret i jan. 2017 af administrationen) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3

Læs mere

Innovation i AT. AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1

Innovation i AT. AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Innovation i AT AT-konference Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Program for dagen 10.00 Velkomst v. Benedicte Kieler, Undervisningsministeriet

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1. Almindelige bestemmelser 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

Vejlederne offentliggøres senest torsdag den 21. februar. Vejlederne for de enkelte elever vil fremgå af Lectio.

Vejlederne offentliggøres senest torsdag den 21. februar. Vejlederne for de enkelte elever vil fremgå af Lectio. AT-køreplan 2019 Uge 4 Onsdag den 23. januar (2. modul) Tre forelæsninger om brugen af innovation i AT (opgave A) med afsæt i en humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig tilgang. Se i Lectio.

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

AT eksamen 2014 Elevvejledning

AT eksamen 2014 Elevvejledning AT eksamen 2014 Elevvejledning INDHOLD: Plan for AT-eksamen 2014 s. 2 Opgaveformuleringen s. 6 Synopsis s. 8 Talepapiret s. 9 Materialer, teorier og metoder s. 10 Bedømmelseskriterier s. 12 LB, januar

Læs mere

Køreplan AT-Årsprøve 2018

Køreplan AT-Årsprøve 2018 Køreplan AT-Årsprøve 2018 Kære elev i 2g. AT-Årsprøve er en forsmag pa næste a rs AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig a rsprøve i AT. Pa de næste sider fa r du den nødvendige

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. 1. Almindelige bestemmelser 25. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer, som

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Fælles principper for AT på FG

Fælles principper for AT på FG 1 AT på FG 2012-13 2. Introduktion 3. Formål og ansvarsfordeling 4. Fag og forløb 5. Synopsis 7. Studierapport 8. Talepapiret og den afsluttende prøve 9. Bedømmelseskriterier 2 Fælles principper for AT

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1. Almindelige bestemmelser 27. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret jan. 2016) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3 Almen studieforberedelse (At) - uddrag fra

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Innovation i AT. Evalueringskonference Fredericia Gymnasium 18. april 2013

Innovation i AT. Evalueringskonference Fredericia Gymnasium 18. april 2013 Innovation i AT Evalueringskonference Fredericia Gymnasium 18. april 2013 Bent Fischer-Nielsen og Kresten Cæsar Torp. fagkonsulenter i almen studieforberedelse Side 1 Program for dagen 10.15 Eksempler

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

AT-eksamen Information til alle 3g-elever

AT-eksamen Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2018 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2019

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2019 AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2019 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni.

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2019 1 Eksamensprojekt 2018-2019 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2018

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2018 AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2018 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni.

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2017

AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2017 AT-eksamen 3.g (AT8) Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2017 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni.

Læs mere

Menneskets forhold til naturen

Menneskets forhold til naturen Menneskets forhold til naturen Overordnede problemstillinger Naturen er en del af din hverdag. Havregryn, kaffe og smør er alle bearbejdede produkter hentet fra naturen. Meget af det tøj, du har på, er

Læs mere

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Vejledning i AT-synopsis

Vejledning i AT-synopsis Vejledning i AT-synopsis Kalundborg Gymnasium & HF Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en AT-synopsis?... 3 2. Synopsen skal indeholde:... 3 Valg af emne/sag...... 4 4 Problemformulering...... 4 5. Oversigt

Læs mere

Elevvejledning til SRO

Elevvejledning til SRO Elevvejledning til SRO Introduktion I løbet af din gymnasietid skal du have en række tværfaglige forløb, der på forskellig måde skal forberede dig til at skrive dit studieretningsprojekt (SRP) i 3. g.

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium

AT 2.4 i 2g. Nærum Gymnasium 2011 AT 2.4 i 2g Nærum Gymnasium 2 AT 2.4 i 2.g en vejledning NAG 2011 Introduktion Efter 3g skal du til eksamen i AT (almen studieforberedelse). Eksamen er individuel og tredelt. Den består af: 1. Et

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

* 29. januar kl

* 29. januar kl 29. januar kl. 12.00 Alternativer ideer til forandring og fornyelse Opgave A (INNOVATIV) Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2012 I forbindelse med AT10 skal du udarbejde en synopsis i februar og marts som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis og den efterfølgende

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Almen Studieforberedelse

Almen Studieforberedelse Studentereksamen Forside Opgaven Ressourcerum Almen Studieforberedelse Trailer Vejledning Gammel ordning Print Mandag den 29. januar 2018 gl-stx181-at-29012018 Alternativer ideer til forandring og fornyelse

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Elevmanual. Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS)

Elevmanual. Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) Elevmanual Intern flerfaglig prøve i kultur- og samfundsfagsgruppen (KS) 2p, Vintereksamen 2018/2019 2 Indhold: I. Generelt den interne flerfaglige prøve og det forberedende forløb s. 4 II. Vejledning

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2017 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

VUC Nordjylland, Aalborg

VUC Nordjylland, Aalborg Eksamensprojektet er en tværfaglig eksamensopgave, og karakteren for den indgår som en selvstændig karakter på eksamensbeviset. Formålet med projektet er, at du skal have lejlighed til at arbejde tværfagligt

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

Elevvejledning STX. Større skriftlige opgaver. Århus Akademi udgave

Elevvejledning STX. Større skriftlige opgaver. Århus Akademi udgave NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2008 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. Placering af opgaverne s.2 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.2 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Information om eksamen i Almen Studieforberedelse AT 2015 Redaktion Nina Jensen Vigtige datoer: 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emnet og det såkaldte ressourcerum,

Læs mere