ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: eller pr post til Region Sjælland, Uddannelse & Kultur, Alléen 15, 4180 Sorø Følgende materiale skal vedlægges ansøgningen: Dokumentation for samarbejdspartnere Der henvises i øvrigt til støttekriterier for nærmere betingelser for udbetaling af støtte (link til støttekriterier) 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Gymnasieinnovation Projektperiode (start og slutdato): Efterår 2009 Forår 2011 Projektets samlede budget: Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: 45% 2. Oplysninger om ansøger Ansøgers navn: Køge Handelsskole, Handelsgymnasium Adresse: Lyngvej 19, 4600 Køge Tlf.: fax: Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (evt. samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen) Haganässkolan, Älmhult, Sverige Frederich-List-Schule, Lübeck, Tyskland Solrød gymnasium EUC Sjælland, Teknisk Gymnasium i Køge 3. Oplysninger om projektansvarlig Projektansvarlig: Uddannelsesleder Palle Birch

2 Adresse: Lyngvej 19, 4600 Køge Tlf.: fax: Evt. hjemmeside: 4. Projektets formål (hvorfor dette projekt, hvilken udfordring skal løses) Formålet med ansøgningen er at få etableret et bæredygtigt koncept, hvor vores gymnasieelever tilegner sig innovative kompetencer med henblik senere i livet at sikre iværksætteri i Region Sjælland. Udfordringen består i at etablere og vedligeholde et samarbejde med en række partnere. Et samarbejde hvor fælles mål er drivkraften bag processen. Intentionen er at der over de tre år i gymnasiet etableres en progression i elevernes bevidsthed og evner til at fungere som innovative deltagere i det danske samfund med en solid basis af såvel teori som praksis erfaring fra innovative processer. 5. Projektets udgangspunkt (beskriv problemets omfang gerne med taldokumentation f.eks. frafaldsprocent, hvor mange elever/kursister/studerende involveres i projektet) Erfaringsmæssigt er antallet af personer i Danmark, der ønsker at starte egen virksomhed relativt lavt i Danmark. I den seneste GEM-rapport ses, at det kun drejer sig 5% af befolkningen (18-64 år). Ligeledes er kendskabet til innovation begrænset. Udfordringen er derfor stor og det handler derfor om ændringer af værdier og normer. Projektet vil involvere 6-7 klasser på 1. Årgang og 4 klasser på 2. Og 3. År. Dvs. mere end 400 elever. Grundideen er at innovation opstår i krydsfeltet mellem forskelligheder. Derfor ønsker vi dels at bringe eleverne fra regionen sammen fra forskellige gymnasiale retninger (stx/hhx/htx) og dels at bringe dem sammen på tværs af landegrænser.

3 6. Projektets aktiviteter (hvilke aktiviteter omfatter projektet? For at kunne måle og vurdere om aktiviteten er gennemført og succeskriterierne opnået skal beskrivelserne af de enkelte aktiviteter være: Specifikke (der skal kunne planlægges efter dem) Målbare(muliggør opfølgning) Tidsfastsatte) Projektet indeholder en række faser, som skal sikre den ønskede progression 1 år. - Camp 1: Fire klasser fra de tre gymnasier i Region Sjælland deltager i en innovationscamp i det tidlige forår Formålet med denne aktivitet er at give eleverne en introduktion i hvilke kompetencer der kræves for at arbejde i en innovativ kontekst. Camp en afholdes på en af skolerne og har en varighed på 24 timer. 1. år - Camp 2: To klasser tager på en basecamp hos vores svenske og tyske partnere i henholdsvis Älmhult og Lübeck. Der arbejdes dels med teambuilding øvelser og dels et projekt, hvor eleverne skal sammenligne danske og svenske/tyske samfundsforhold. Camp ens varighed er en uge og planlægges til at være det sene forår I dette år kun med elever fra Køge Handelsgymnasium men senere med alle skolerne. Formålet er at sætte fokus på udvikling af de studerendes personlige kvalifikationer i forhold til at arbejde med innovative processor. Desuden får eleverne lejlighed til at arbejde i et krydsfelt af forskelligheder i form af forskellige uddannelser og nationaliteter. En anden gevinst er opbygning af netværk både indenfor regionen og på tværs af grænser 2. år Camp 3: På andet år af den gymnasiale uddannelse mødes de studerende fra Sverige, Tyskland og Danmark i Køge. Her køres en innovationscamp med fokus på udvikling i Ørestadsog Femersundregionerne. Camp ens varighed er en uge og er planlagt til foråret Campen tænkes afsluttet med en kåring af de mest innovative tværnationale forslag. Progressionen i forhold til første år er at de går fra individets indflydelse på innovation til fokus på innovation i mellem regionerne. Herudover skal der arbejdes videre med at forstærke og udbygge netværket af unge innovationsinteresserede studerende. 3. år Camp 4: På tredje år er det hensigten at de studerendes perspektiv skal flyttes yderligere fra det regionale perspektiv til det internationale perspektiv. Dette tænkes gjort ved at de studerende på tværs af landegrænser tager på

4 studietur til Bruxelles. Her forbereder de i tværnationale grupper et projekt der har fokus på innovation set i EU perspektiv. Camp en varer en uge og planlægges til at være i det tidlige forår 2011 Resultater fremlægges på de enkelte skoler i form af en minikonference om innovation i regionerne og EU. Det sociale netværk skulle nu gerne være så stærkt, at det bæres med videre fra deres tid på gymnasiet, således at det på langt sigt har en afsmittende effekt på både samarbejde i Region Sjælland og det tværnationale samarbejde mellem Øresund- og Femernsundregionen. 7. Projektets resultater og succeskriterier (Forventet effekt af projektet? skal bl.a. beskrives ud fra punkt 5 i ansøgningsskemaet: projektets udgangspunkt: Beskrivelserne af de forventede resultater skal være så konkrete at det muliggør opfølgning og vurdering af om resultaterne er nået. Det forventes, at der efter forløbet vil ligge dokumentation indeholdende drejebøger for afholdelse af de 4 camps erfaringsopsamling med evalueringer fra både elever og underviser øget kendskab til at der i Region Sjælland arbejdes med innovation i uddannelsessektoren 8. Samarbejdsrelationer (Beskriv/ argumenter for hvordan andre uddannelsesinstitutioner /aktører involveres i projektet. Er andre institutioner ansvarlige for dele af projektet? Kan andre uddannelsesinstitutioner bruge jeres resultater på deres institutioner? Hvorledes inddrages andre institutioner / aktører i projektet undervejs? Etableres der eksempelvis følgegrupper, arbejdsgrupper eller afholdes der temadage, konferencer mv.? Som det fremgår af ovenstående indgår der 5 skoler. Der foreligger ikke en formel aftale mellem partnerne. Men partnerne har det formelle ansvar for omkostninger i forbindelse med de enkelte camps. Omkostningerne viderefaktureres på basis af deltagerantal. Andre skoler vil kunne genbruge hele eller dele af konceptet.

5 Hele det treårige forløb knyttes op på virksomheder, således at der skabes tæt kontakt mellem studerende og virksomheder. Således er der allerede indledt drøftelser med de regionale virksomheder Junkers og CPKelco. Virksomhederne kommer dels til at fungerer som inspiration og cases og dels som dommere i forbindelse med vurdering af de udviklede ideer. 9. Projektets resultater i drift (Hvordan tænkes erfaringer og resultater fra projektet overført til institutionens drift?) Projektet overdragelse til drift er afhængig af at et passende antal undervisere tager ejerskab. Derfor er det intentionen at have en bred involvering af undervisere i projektet. Desuden vil dokumentationen skulle fungere som drejebøger, der kan benyttes i driften. 10. Yderligere relevante oplysninger Der vil i projektet blive lagt vægt på at etablere en relation til den regionale presse, således at opmærksomheden om innovation i undervisningen er reel. 11. Budget Der skal udarbejdes et indtægtsbudget og af budgettet skal fremgå hovedposter i projektet. Eksempler på hovedposter fremgår af budgetskemaet nedenfor. Der kan indsættes andre poster. Moms er som udgangspunkt ikke en støtteberettiget udgift. Timepriser, antal priser og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: FINANSIERING REGION SJÆLLAND ANDEN FINANSIERING Lærertimer (timepris = ) Projektledelse Mødevirksomhed Minikonference Foredragsholdere Udarbejdelse af drejebøger Undervisningsmaterialer

6 Befordring og ophold Administration Markedsføring Opbygning af undervisernetværk Udvikling af videndelingsværktøjer Opfølgning og evaluering Afrapportering Samlede udgifter I Alt: INDTÆGTER EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Taksameterfinansiering Egenfinansiering Deltagerbetaling Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde m.v.) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland Andet Samlede indtægter Periodisering af budgettet En periodisering af projektets budget udarbejdes således, at det kobles på milepæle /større aktiviteter i projekter. Brug skabelonen nedenfor. Periodiseringen af budgettet vil blive brugt ifm. opfølgning på projektet undervejs i projektforløbet. Ved mindre og kortvarige projekter er der ikke krav om projektets budget skal periodiseres. I skemaet bedes angivet projektets større aktiviteter eksempelvis afprøvning af undervisningsforløb, evaluering osv. Koblet til et tidsperspektiv og et budget Camp 1 og 2: Medicicamp Base Camp Camp 3: Innovationscamp Milepæl /aktivitet Periode Budget Efterår Forår Camp 4: International Camp Efterår Videndeling Forår

7

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland

Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland Projektbeskrivelse Oplysninger om projektet Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere