Fredningen vedrører: Sandflugtsmonument Tibirke Bakker se også

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredningen vedrører: Sandflugtsmonument Tibirke Bakker se også 00952.01"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sandflugtsmonument Tibirke Bakker se også Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Fredningsnævnet Overfredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 l' " REG.NR , o-() Fredningnævnet for Frederiksborg Amt Torvet 5, 3600 Frederikssund Tlf fax Sekretær Tlf Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København ø.scannet ~. Hillerød, den 27. februar 2003 Modtaget i Skov. og Natu1"8tyrelsen 2 8 FEB FS 92/2002. Forslag til ændring af fredning af arealerne ved "Sandflugts-monumentet" i e Tibirke på matr.nr. 5 ah, 5 h, 6 gi, 13 ae, 13 am, 13 ap, 13 bh, 13 bg, 13 et, 16 b, 42 Tisvilde by, Tibirke i Helsinge Kommune. Hermed fremsendes Fredningsnævnets afgørelse af 24. februar 2003 i sagen. Med venlig hilsen w~~~ Teknisk sekretær J ) -\ Skov-og NaturstteIsen J.nr. SN \ ~ It?, -CO ~ ~ Akt. nr. \ \ ii. I

4 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Torvet 5, 3600 Frederikssund Tlf Fax Sekretær TIf Frederikssund, den 2 It FEB Tillægskendelse til eksisterende fredningskendelser. FS 92/2002. Forslag til ændring af fredning af arealerne ved "Sandflugts-monumentet" i Tibirke på matr.nr. 5 ah, 5 h, 6 gi, 13 ae, 13 am, 13 ap, 13 bh, 13 bg, 13 et, 16 b, 42 Tisvilde by, Tibirke i Helsinge Kommune. Den 9. oktober '2001 fremsendte Helsinge Kommune et forslag til ændring af fredningsbestemmelserne for nogle ejendomme ved Sandflugtsmonumentet i Tibirke. Formålet med forslaget var at åbne adgang for, at der på arealerne l gang årligt over 2-3 dage i forbindelse med en weekend kan afholdes " Kildem~ked Sagens baggrund: Ejendommene, i Tisvilde " og "Opera i Tisvilde" eller friluftsskuespil. der berøres af forslaget, er matr.nr. 5 h, 5 ah, 6 gi Tisvilde by, Tibirke, der ejes af Helsinge Kommune, 13 am Tisvilde by, Tibirke, der ejes af Jan Helmer-Petersen og Finn Helmer-Peters~I.J., 13 ae, 13 ap og 13 et Tisvilde by, Tibirke, der også ejes af Helsinge Kommune, samt 13 bg, 13 bh og matr.nr. 42 Tisvilde by, Tibirke, der ejes af staten samt matr.nr. 16 b Tisvilde by, Tibirke, der ejes afstuebjerggård Grundejerforening., QII1!å~e(~r qjilf'!tte~.afa ~~JiniI}g!?deklcp.:ation~:. "." ', ~, ', i ~.1). Eptfre,dnil1g.af 8.'-de~e~b~r~-lr925,...hyor~fte~ ',alleen op.til, ~andflugtsm~numen~et- bevares-og- ~.:.. vedligeholdes som hidtil, ligesom der ikke må opføres bygninger indenfor en afstand af 15 m fra alleen. Fredningen omfatter ejendommene matr.nr. 5 h, 6 gi og 16 b Tisvilde by, Tibirke, samt nogle andre ejendomme. 2). En fredning af 13. februar 1946, hvorefter tilstanden på de fredede arealer ikke må forandres, idet det bl.a. blev forbudt at opføre boder, skure, telte eller andet, der kan virke skæmmende. blev ligeledes forbudt uden Statsskovbruget tilladelse at fjerne eller udtynde beplantningen. Fredningen omfatter ejendommene 5 h, 5 ah, 13 am, 13 bh samt 13 bg Tisvilde by, Tibirke og andre ejendomme. 3). En fredning af 18. februar 1963, hvorefter det fredede område skal henligge som græsklædt areal, åbent for almenheden. J.nr. SN \~\\[:i -od ~ ~ t 8 ~'=R Akt. nr \ \ Der må ikke opføres boder, telte m.v. og det er forbudt at benytte Det

5 transistor eller lignend~ apparater til frembringelse af mekanisk musik. Fredningen omfatter matr.nr. 5 h Tisvilde by, Tibirke samt en anden ejendom. 4). En fredning af 5. oktober 1964, hvorefter de af kendelsen omfattede arealer åbnes for offentligheden, og hvorefter dele af arealerne skal henligge som hidtil, idet det blev forbudt at opsætte boder og telte og at anvende transistor eller andet til frembringelse af mekanisk musik. Fredningen omfatter ejendommene matr.nr. 5 ah, 13 ae, 13 åp samt 13 et Tisvilde by, Tibirke.,. - Foreningen Tisvilde Kildemarked og Opera i Tisvilde fik i' årene 2000 og 2001 dispensation til afholdelse af Kildemarken og Opera i Tisvilde. Ved Nævnets skrivelse af 24. maj 2002 fik ~oreningen dispensation til at' g~ntage arrangementet i,-2002,,idet Nævnet meddelte, at,,~yger!igere <dispeqsatjo~~r.ikke :ville,t.)1ivegivet; Tilladelsen blev' 'givet til, KilUemarked.deh, 3., og 4. ~/ aljg1!.st:fra}d" 1O.OO,-'kl. 18.QO.på'ejendonnnen matr.nr.s,h Tisvilde by, )'ibirke, med. opstilling af e,en.!;'landsby',' meda5-s0,pavillioner.- De skulle rumme bl.a: arbejdende værksteder og tra.kt~teder. Tilladelsen omfattede'tillige opførelse' af et' operaarrangeinent på matr.nr. 5 h og matr.nr. 13 am Tisvilde by, Tibirke med opstilling af løse stole til, ca mennesker og en overdækket scene samt belysning og lydanlæg. Tilladelsen gjaldt kun den 3. august 2002 om aftenen. Endelig blev der givet tilladelse til at benyttet ca m 2 af ejendommen matr.nr. 6 gi Tisvilde by, Tibirke over for Sandflugtsmonumentet til midlertidig parkeringsplads. Der er afholdt offentlig møde den 19. juni 2002 med efterfølgende besigtigelse. På mødet blev der fra flere sider givet udtryk for, at de -4 fredningsafgørelser bør sammenskrives til en i forbindelse med udfærdigelse af en samlet plejeplan for området. Nævnet har ikke fundet grundlag for dette, men har alen~ behand~et det fremsatty forslag udfra, den, angivne e- d ",, _!rede~ksb<?rg Amt har il9c~mousat sig' det fremsatte, ønsk~ om: afholdelse- af Kildemarked,, -, -Tisvilde Statsskovdistrikt er positivt indstillet' overfor -afholdelse' af Kildemarkedet" og' Danm'arks Naturfredningsforening har anbefalet, at det kan fortsætte. Ejeren af matr.nr. '13 am Tisvilde by, Tibirke har hidtil - i lighed med de øvrige berørte grundejere, ~illadt at en del af hans ejendom anvendes tiloperaaftenen, og har udtalt, at han er positivt indstillet overfor en fortsættelse åf arrangementet. Fredningsnævnets formand har besigtiget arealet under Kildemarkedet den 2. august i år. Ejeren af matr.nr. 13 am Tisvilde by, Tibirke har herefter i et brev til Fredningsnævnet modsat sig, at deklarationen ændres, så operaaftenen afholdes på en del afhans ejendom. 2

6 ,, Helsinge Kommune, Teknisk Forvaltning, har herefter i et brev' af 25. september 2002 angivet 2 muligheder for plåcering af operaarrangementet på koinmunens ejendom matr.m. 5 h Tisvilde. Kommunens Plan- og Miljøudvalg har på et møde den 21. oktober 2002 besluttet sig for begge muligheder. Fredningsnævnets afgørelse: Nævnet lægger ved afgørelsen vægt på, at der er et lokalt ønske om at kunne afholde. ''Kildemarked'' med en operaafteti på arealet omkring Sandflugtsmonumentet. Ønsket støttes' af Helsinge kommune, der har rejst sagen. Frederiksborg Amt, Danmarks Naturfredningsforening 'og Tisvilde Statsskovdistrikt har ikke udtalt sig imod forslaget. Markedet' er efter' det oplyste en fortsættelse af en tidligere tradition på stedet, og har nu været afholdt i 3 år' uden problemer. De fredede arealer er beliggende i nærheden af beboelse shmt et sommerhusområd.e. Frednihgsil.ævnet finder på den baggrund og efter indtrykket ved besigtigelsen, at et årligt markedarrangement, begrænset til 2-3 sammenhængende dage og afholdt på et afgrænset areal ikke er uforeneligt med \ formålet i de 4 fredningsbestemmelser. En friluftskoncert eller forestilling omfatter brug af kunstigt lys samt et lydanlæg, og er derfor egnet til at forstyrre roen i området, især om aftenen. Med en klar afgrænsning af arrangem~ntets omfang, og således at det afholdes på de dage~der alligevel afholdes Kildemarked, kan det også anses for foreneligt med fredningemes formål. Nævnet kan derfor tiltræde, at de gældende fredningsbestemmelser ændres således: 1964 tilføjes følgende: Til fredningsbestemmelserne af 8/ , af 13/2-1946, af 18/ og af 5/10-. pet',er d~g til~adtpi),det :fijtle(i~~'at~al ~'g~g årligt i 2;3 ~artnnentiætlg~de ci~g'cfefl~.}.,'.1/'\,i.. ~ ~ _ r, ~ -".... ~ -'- - ~ ~ :t"-'..-j::::~.i... ;: ~ ~ --- ~ ~ _.- ":::~-"'-;:, ~" - -;..,... : Helsinge:Konui:lUries:Hæ~ere 'besteriimels~~at'afholde:tisvild(dgldeiiiarked,irle'(f~pstilling ar boder med arbejdende værksteder, salgsudstillinger, traktørsted?rog estrade til folkedans og folkemusik. Opstilling af boder m.v. skal ske på matr.nr. 5 h Tisvilde by, Tibirke, hvorfor der tiliige kan arrangeres ponyridning og hestevognskørsel. På de samme dage, som Kildemarkedet afholdes, kan der en enkelt aften afholdes operaaften eller skuespilaften på en midlertidig scene og med løst opstillede siddepladser på ejendommen matr.m. 5 h Tisvilde by, Tibirke, efter nærmere aftale med Helsinge Kommune om sceneplacering m.v.. Der må ikke være over ca tilhørere/tilskuere. Scenebelysning- og lydanlæg må anvendes i begrænset omfang og under behørig hensyntagen til områdets karakter af fredet natur. 3

7 Det er endelig tilladt at anvende en del af.ejendommen matr.nr. 6 gi Tisvilde by. Tibirke som midlertidig parkeringsplads på de dage, arrangementerne afholdes. Opstilling og nedtagning af boder, scener, siddepladser, lys- og lydanlæg. skiltning. markering af parkeringspladser m. v. skal ske i umiddelbar forbindelse med markedsdagene. Der må ikke til brug for arrangementerne foretages ændringer i terrænet eller arealets beplantning eller af de græsklædte områder. Eventuelle skader i terræn og beplantning skal straks udbedres. Ændringen af de 4 ovenfor nævnte fredningsdeklarationer fritager ikke arran~reme for at indhente tilladelse fra de grundejere, hvis ejendomme anvendes til arrangementerne. Niels Olesen H. M. Skovsborg Poul Mogens Hansen Kendelsen er i udkast sendt til de berørte organisationer og grundejere. Der er ikke fremsat erstatningskrav i anledning af kendelsen. Afgørelsen kan i henhold til Naturbeskyttelseslovens 43 påklages til Naturklagenævnet af de, der i henhold til lovens 43, stk. 2 er klageberettigede. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade København K. inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen. t, l ~ 4

8 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

9 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Torvet Frederikssund Tlf Foreningen Tisvilde Kildernarked Opera i Tisvilde c/o Johs. Jørgensen Kastanievej Tisvildeleje og 24. maj 2002 FS 3/02 g (J Ved et brev af 14. januar 2002 har foreningen anmodet om tilladelse til at benytte det fredede areal omkring Sandflugtsmonumentet i Tisvilde til et arrangement 3. og 4. august Arrangementet tilrettelægges og gennemføres af foreningen i lighed med de tilsvarende arrangeme,nter i 2000 og Det vil omfatte følgende: 1) "Kildemarked i Tisvilde" den 3. og 4. august frak! , idet der vil være åbent for publikum fra Arrangementet vil blive afholdt på et område på ca kvm i matr. nr. 5 h langs med "Alleen" og være udformet som en "landsby" med hvide pavilloner, som rummer udstillinger og arbejdende værksteder med forskellige "gammeldags" håndværk (pileflet, trædrejning, uldarbejde, vævning, pibernageri, smyk- kefremstilling og andre gedigne tiltag) samt et vist salg af de fremstillede effekter. traktørsteder med vafler, sukkeræbler, kaffe og kage. "spisehus" med grill og udskænkning på P-pladsen ved Alleen. lille tribune på 3'4'4 meter til "levende musik" og folkedans. 4-5 toiletvogne. " I> 5 ". f"'-.} ~-~ (JJ ::s ;- -;I'...,.:~ ~--~o --t-l -,-~ e ~: 2) "Opera i Tisvilde" lørdag den 3. august kl på et område på ca kvm. ("Kælkebakken") beliggende delvis i matr. nr. 5 h på vestsiden afpyramidestien. Planen er at arrangere en operakoncert på "Kælkebakken" med sangere fra Den Kongelige Opera til flygelarrangement. Erfaringen fra sidste år viser, at området kan rumme ca tilhørere, som placeres på strandstole anbragt løst i rækker op ad skråningen på "Kælkebakken".

10 Neden for skråningen placeres en overdækket tribune af træ (bygget til dette formål) med en fladestørrelse på 4*8 m og en max. højde på 4,5 m. Der vil hverken i forbindelse med etablering af scene eller tilhørerpladser blive foretaget indgreb i jordsmon eller naturen iøvrigt. Der vil ved koncerten blive etableret scenebelysning ved opstilling af to midlertidige lystårne samt opstillet professionelt lydanlæg. Disse installationer fjernes umiddelbart efter koncerten. 3) P-område (ca kvm) i samme tidsrum som det øvrige arrangement foregår, beliggende på "Sletten" på matr. nr. 6 gi oven for Sandflugtsmonumentet. 4) P-pladsen forberedes af Helsinge kommunes tekniske afdeling, mens P- pladsen og trafikken til og fra styres afhjemmeværnet. Helsinge kommune har anbefalet, at der gives dispensation. Skov- og Naturstyrelsen har i en skrivelse af 6. marts 2002 meddelt, at man ikke har indvendinger imod, at der gives dispensation. Frederiksborg Amt har i en skrivelse af 19. marts 2002 meddelt, at man ikke vil modsætte sig, at der gives dispensation. Danmarks Naturfredningsforening er af Nævnet blevet anmodet om en udtalelse, men har trods en "rykker" ikke svaret. Fredningsnævnet har givet dispensation i år 2000 og 2001, og har under behandling et fredningsforslag ifølge hvilket den eksisterende fredning ændres, så arrangementet kan afholdes på stedet fremover uden dispensation. Det har ikke været muligt at behandle dette forslag så hurtigt, at en afgørelse vil kunne foreligge i rimelig tid inden arrangementets afholdelse. Fredningsnævnet finder det derfor nødvendigt at behandle dispensationsan- søgningen. Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at afslå ansøgningen, idet det så vil fremtræde som om Nævnet på forhånd og uden hensyn til den særlige procedure om behandling af fredningsforslag (offentlighed m.v.) har afgjort sagen om ændring af selve fredningen. Nævnet giver derfor i medfør afnaturbeskyttelseslovens 50, stk. l tilladelse til arrangementet i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse af arrangementet. Nævnet har ved at give tilladelse ikke tilkendegivet nogen forhåndsindstilling til det fremsatte forslag om ændring af fredningen. Yderligere dispensationer kan ikke forventes, såfremt der ikke opnås en varig løsning. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen~ ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer" hvis hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådan-

11 ne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet Fredningsnævnet. og indsendes til Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning for afgørelsen, medmindre tilsynsmyndigheden bestemmer andet, jfr. Naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3. Poul Mogens Hansen JllI.udorg Niels Olesen Kopi af denne afgørelse er sendt til: Frederiksborg Amt, j.nr Helsinge kommune, j.nr / Tisvilde Statsskovdistrikt, j.nr /Ti Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet Friluftsrådet Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Petersen Nævnsmedlem Nævnsmedlem Niels Olesen Poul Mogens Hansen

12 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

13 Fredningsnævnet for Nordsjælland Kannikegade Hillerød Tlf Fax E-mai!: SCANNET, ',,- - ol f Modta". j SkOVr 2 S JULI 2007 Den 25. juli 2007 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 71/07: Tilbygning til sommerhus på matr.nr. 5bq Tisvilde By, Tibirke, Pyramidestien 24 i Gribskov Kommune Gribskov Kommune har ved skrivelse af 26. marts 2007 oplyst, at kommunen den 4. januar 2007 har modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på 15,5 m2, der skal anvendes som kombineret redskabsskur og brændehus og opføres i forbindelse med sommerhuset samt i samme farver Gordfarver) og materialer (træ) som det eksisterende hus. Fredningsbestemmelser Ejendommen er omtalt i Overfredningsnævnets fredningsafgørelse af 17. oktober 1944 om fredning af ejendomme i Tibirke Bakker. I afgørelsen er anført: ''Nævnet har derfor besluttet at frede den del afmatr.nr. 5h og 6a Tisvilde, der på det i kendelsen vedhæftede kort er betegnet med grøn farve, som nedenfor anført og opgive fredningen af de på kortet med grøn skraverede arealer. På sidstnævnte områder må højst opføres seks huse - 3 på hvert matr.nr. - der forinden opførelsen skal godkendes af nævnet og for så vidt angår matr.nr. 6a skal respektere den af Overfredningsnævnet fastsatte byggelinie". Omhandlede areal er grøntskraveret. Udtalelser Gribskov Kommune har i skrivelsen af 26. marts 2007 vurderet, at den ansøgte tilbygning føjer sig ind i landskabet på en harmonisk måde og at det fremsendte projekt ikke forstyrrer det samlede landskabsbillede set i forhold til det fredede område. Miljøcenter Roskilde har ved skrivelse af 26. juni 2007 ikke fundet, at arealet er fredet samt tilføjet, at da ejendommene er omfattet af byplanvedtægt nr. 1, må det antages, at påtaleretten for den pågældende tekst i fredningen er overgået til kommunen. Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse Omhandlede areal findes ikke at være omfattet af en fredning og naturbeskyttelseslovens fredningsregler er således ikke til hinder for det ansøgte. Afgørelsen er truffet affredningsnævnets formand i medfør af 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr fra 11. november 2006 om forretningsorden for Fredningsnævnet. Olaf Tingleff nævnsformand

14 Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet og sendes til Fredningsnævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget. Vejledning om gebyrdordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. Denne afgørelse er sendt til: Lise Birch og Jørgen Olsen Birch I Gribskov Kommune - sagid 2007/03789 \ Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Gribskov Skov & Naturstyrelsen Miljøcenter Roskilde Friluftsrådet Friluftsrådets amtsformand Poul Erik Petersen Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget

15 Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf Fax Den 29. maj 2011 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 033/2011 Ansøgning om udvidelse af rammerne for Kildemarked og Opera på ejendommene matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, Gribskov Kommune Ved skrivelse af 2. maj 2011 har Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde ansøgt Fredningsnævnet for Nordsjælland om tilladelse til til udvidelse af rammerne for afholdelse af Kildemarked og Opera i Tisvilde den 30. og 31. juli Af ansøgningen fremgår blandt andet: "... Kildemarkedet opstod i middelalderen i forbindelse med pilgrimsvandringerne til Sankt Helene Kilde og Helene Grav. Kildemarkedet blev en tradition som fandt sted i mange år, men holdt en pause fra 1920 erne til år 2000, hvor Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde tog initiativ til kildemarkedets afholdelse på ny. Kildemarked er i dag et arrangement, der tilsigter at svarer til de historiske kildemarkeder med boder med kunst, kunsthåndværk, arbejdende værksteder samt traktørsteder. Der er opstillet telte, hvor der er plads til forskellig underholdning, eksempelvis bliver der fortalt om sande og usande lokalhistorier. Derudover bliver der en aften afholdt en operakoncert med kongelige operasangere... I løbet af de seneste år er interessen omkring Kildemarkedet og Opera i Tisvilde vokset og der har samtidig været en øget efterspørgsel fra de lokale kunstnere mht at udstille deres kunst og kunsthåndværk. Derfor ansøger Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde om dispensation til at opstille ca. 80 boder på de arealer, som er angivet på oversigtskort, bilag 2 og 1100 tilhørere ved operaaftenen. Hovedparten af de boder der ønskes opsat er 9 kvm og derudover et par større telte til servering af mad, samt telte til underholdning. Arealet, hvor der ønskes servering af mad og drikke, er den offentlige p-plads. Parkering under afholdelse af arrangementet ønskes på matr. nr. 6 gi, Tisvilde By, Tibirke som tidligere år.... Fredning på ejendommen Kildemarkedet bliver afholdt på matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, som er omfattet af fredning af Sandflugtsmonumentet af den 8. december 1925, den 13. februar 1946, den 18. februar 1963

16 og den 5. oktober Formålet med de fire fredninger er i hovedtræk at bevare området status quo og åbent for almenheden. Den 24. februar 2005 blev en tillægskendelse til de eksisterende fredningskendelser stadfæstet. I tillægskendelsen er der tilføjet en bestemmelse til de eksisterende fredninger, hvor det er tilladt at afholde Tisvilde Kildemarked i gang årligt i 2-3 sammenhængende dage. Det er ifølge tillægskendelsen tilladt at opsætte boder på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke. Samtidig er det tilladt i løbet af disse dage at afholde en operaaften eller skuespilaften med maksimum 1000 tilhører, ligeledes på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke. Ifølge tillægskendelsen skal arrangørerne indhente tilladelse fra de grundejere, hvis grunde anvendes til arrangementerne. 2 Ejendommen Matr. nr. 5 h, og 6 gi Tisvilde By, Tibirke ejes af Gribskov Kommune og udgør henholdsvis ca. 2,6 ha og 1,4 ha. Arealerne er græsarealer, domineret af få arter uden særlig naturværdi... Gribskov Kommune lod matrikel 5h, Tisvilde By, Tibirke hegne i 2009 for at kunne pleje arealet med græssende dyr. Hegningen består af en øvre fold og en nedre fold. Den øvre fold hegner en høj, hvor der opsættes stole i forbindelse med operakoncerten. Den nedre fold benyttes til opsætning af boder.... Vurdering Gribskov Kommune vurderer ikke, at en udvidelse af rammerne i forbindelse med Kildemarkedet og Opera er i strid med fredningernes formål om at bevare området status quo og åbent for almenheden.... Det er ikke kommunens vurdering, at et øget antal af boder og tilhører ved operakoncerten medfører et øget slid på arealerne. Kommunen vil ligesom tidligere år, anmode om fotodokumentation for at arealerne ikke slides uhensigtsmæssigt. I forbindelse med en udvidelse af rammerne for arrangementet er arealet i sig selv en begrænsning. Hvorfor der ligeså godt kan opsættes 50 store boder som 80 små boder. Foreningen for Kildemarked og Opera i Tisvilde, er af den opfattelse at en markant udvidelse af rammerne for arrangementet vil medføre at intimiteten går tabt...." Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 12. maj 2011 meddelt, at det ansøgte ikke giver anledning til bemærkninger. Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov afdeling,har i skrivelse af 15. maj 2011 oplyst, at foreningen ikke har indvendinger mod det ansøgte.

17 3 Fredningsnævnets afgørelse: Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens 50, stk Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3, jf. stk.1. Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Tilladelsen omfatter ikke eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. Toftager nævnsformand Vejledning om klage Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Fredningsnævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Naturog Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. Denne afgørelse er sendt pr. til: Gribskov Kommune Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov Naturstyrelsen Naturstyrelsen Roskilde Friluftsrådet Friluftsrådet v/poul Erik Pedersen DOF DOF Nordsjælland

18 Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf Fax Den 6. maj 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 012/2012 Ansøgning om udvidelse af rammerne for Kildemarked og Opera på ejendommene matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, Gribskov Kommune. Ved skrivelse af 10. februar 2012 har Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde ansøgt Fredningsnævnet for Nordsjælland om tilladelse til udvidelse af rammerne for afholdelse af Kildemarked og Opera i Tisvilde den 4. og 5. juli Af ansøgningen fremgår blandt andet: "... Kildemarkedet opstod i middelalderen i forbindelse med pilgrimsvandringerne til Sankt Helene Kilde og Helene Grav. Kildemarkedet blev en tradition som fandt sted i mange år, men holdt en pause fra 1920 erne til år 2000, hvor Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde tog initiativ til kildemarkedets afholdelse på ny. Kildemarked er i dag et arrangement, der tilsigter at svarer til de historiske kildemarkeder med boder med kunst, kunsthåndværk, arbejdende værksteder samt traktørsteder. Der er opstillet telte, hvor der er plads til forskellig underholdning, eksempelvis bliver der fortalt om sande og usande lokalhistorier. Derudover bliver der en aften afholdt en operakoncert med kongelige operasangere... I løbet af de seneste år er interessen omkring Kildemarkedet og Opera i Tisvilde vokset og der har samtidig været en øget efterspørgsel fra de lokale kunstnere mht at udstille deres kunst og kunsthåndværk. Derfor ansøger Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde om dispensation til at opstille ca. 80 boder på de arealer, som er angivet på oversigtskort, bilag 2 og 1100 tilhørere til koncert med Caroline Henderson lørdag aften. Hovedparten af de boder der ønskes opsat er 9 kvm og derudover et par større telte til servering af mad, samt telte til underholdning. Arealet, hvor der ønskes servering af mad og drikke, er den offentlige p-plads. Parkering under afholdelse af arrangementet ønskes på matr. nr. 6 gi, Tisvilde By, Tibirke som tidligere år.... Fredning på ejendommen Kildemarkedet bliver afholdt på matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, som er omfattet af fredning af Sandflugtsmonumentet af den 8. december 1925, den 13. februar 1946, den 18. februar 1963

19 og den 5. oktober Formålet med de fire fredninger er i hovedtræk at bevare området status quo og åbent for almenheden. Den 24. februar 2005 blev en tillægskendelse til de eksisterende fredningskendelser stadfæstet. I tillægskendelsen er der tilføjet en bestemmelse til de eksisterende fredninger, hvor det er tilladt at afholde Tisvilde Kildemarked i gang årligt i 2-3 sammenhængende dage. Det er ifølge tillægskendelsen tilladt at opsætte boder på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke. Samtidig er det tilladt i løbet af disse dage at afholde en operaaften eller skuespilaften med maksimum 1000 tilhører, ligeledes på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke. Ifølge tillægskendelsen skal arrangørerne indhente tilladelse fra de grundejere, hvis grunde anvendes til arrangementerne.. 2 Ejendommen Matr. nr. 5 h, og 6 gi Tisvilde By, Tibirke ejes af Gribskov Kommune og udgør henholdsvis ca. 2,6 ha og 1,4 ha. Arealerne er græsarealer, domineret af få arter uden særlig naturværdi. Gribskov Kommune lod matrikel 5h, Tisvilde By, Tibirke hegne i 2009 for at kunne pleje arealet med græssende dyr. Hegningen består af en øvre fold og en nedre fold. Den øvre fold hegner en høj, hvor der opsættes stole i forbindelse med operakoncerten. Den nedre fold benyttes til opsætning af boder. Vurdering Gribskov Kommune vurderer ikke, at en udvidelse af rammerne i forbindelse med Kildemarkedet og Opera er i strid med fredningernes formål om at bevare området status quo og åbent for almenheden.... Det er ikke kommunens vurdering, at et øget antal af boder og tilhører ved operakoncerten medfører et øget slid på arealerne. Kommunen vil ligesom tidligere år, anmode om fotodokumentation for at arealerne ikke slides uhensigtsmæssigt.. Naturstyrelsen Roskilde har i skrivelse af 12. april 2012 meddelt, at det ansøgte efter styrelsens opfattelse er en mindre overskridelse af de rammer, der er angivet i tillægskendelsen, men at en dispensation ikke vil være i strid med formålet med fredningskendelserne. Fredningsnævnets afgørelse: Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens 50, stk Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.

20 Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3, jf. stk.1. 3 Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Tilladelsen omfatter ikke eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. Toftager nævnsformand Vejledning om klage Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Fredningsnævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Naturog Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. Denne afgørelse er sendt pr. til: Gribskov Kommune Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov Naturstyrelsen Naturstyrelsen Roskilde Friluftsrådet Friluftsrådet v/poul Erik Pedersen DOF DOF Nordsjælland

21 Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf Fax Den 4. maj 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 012/2014 Ansøgning om udvidelse af rammerne for Kildemarked og Opera i Tisvilde den 2. og 3. august 2014 på ejendommene matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, Gribskov Kommune. Ved skrivelse af 6. marts 2014 har Gribskov Kommune på vegne Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde ansøgt Fredningsnævnet for Nordsjælland om tilladelse til udvidelse af rammerne for afholdelse af Kildemarked og Opera i Tisvilde den 2. og 3. august Af ansøgningen fremgår blandt andet: "... Kildemarkedet opstod i middelalderen i forbindelse med pilgrimsvandringerne til Sankt Helene Kilde og Helene Grav. Kildemarkedet blev en tradition som fandt sted i mange år, men holdt en pause fra 1920 erne til år 2000, hvor Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde tog initiativ til kildemarkedets afholdelse på ny. Kildemarked er i dag et arrangement, der tilsigter at svarer til de historiske kildemarkeder med boder med kunst, kunsthåndværk, arbejdende værksteder samt traktørsteder. Der er opstillet telte, hvor der er plads til forskellig underholdning, eksempelvis bliver der fortalt om sande og usande lokalhistorier. Derudover bliver der en aften afholdt en operakoncert med kongelige operasangere... I løbet af de seneste år er interessen omkring Kildemarkedet og Opera i Tisvilde vokset og der har samtidig været en øget efterspørgsel fra de lokale kunstnere mht at udstille deres kunst og kunsthåndværk. Derfor ansøger Gribskov Kommune og Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde om dispensation til at opstille ca. 90 boder på de arealer, som er angivet på oversigtskort, bilag 2 og 1100 tilhørere til operakoncert med operasangere fra Det kgl. Teater lørdag aften. Hovedparten af de boder der ønskes opsat er 9 m2 og derudover et par større telte til servering af mad, samt telte til underholdning. Arealet, hvor der ønskes servering af mad og drikke, er den offentlige p-plads. Parkering under afholdelse af arrangementet ønskes på matr. nr. 6 gi, Tisvilde By, Tibirke som tidligere år.... Fredning på ejendommen Kildemarkedet bliver afholdt på matr. nr. 5h og 6gl Tisvilde By, Tibirke, som er omfattet af fred-

22 2 ning af Sandflugtsmonumentet af den 8. december 1925, den 13. februar 1946, den 18. februar 1963 og den 5. oktober Formålet med de fire fredninger er i hovedtræk at bevare området status quo og åbent for almenheden. Den 24. februar 2005 blev en tillægskendelse til de eksisterende fredningskendelser stadfæstet. I tillægskendelsen er der tilføjet en bestemmelse til de eksisterende fredninger, hvor det er tilladt at afholde Tisvilde Kildemarked 1 gang årligt i 2-3 sammenhængende dage. Det er ifølge tillægskendelsen tilladt at opsætte boder på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke. Samtidig er det tilladt i løbet af disse dage at afholde en operaaften eller skuespilaften med maksimum 1000 tilhører, ligeledes på matr. nr. 5 h, Tisvilde By, Tibirke. Ifølge tillægskendelsen skal arrangørerne indhente tilladelse fra de grundejere, hvis grunde anvendes til arrangementerne.. Ejendommen Matr. nr. 5 h, og 6 gi Tisvilde By, Tibirke ejes af Gribskov Kommune og udgør henholdsvis ca. 2,6 ha og 1,4 ha. Arealerne er græsarealer, domineret af få arter uden særlig naturværdi. Gribskov Kommune lod matrikel 5h, Tisvilde By, Tibirke hegne i 2009 for at kunne pleje arealet med græssende dyr. Hegningen består af en øvre fold og en nedre fold. Den øvre fold hegner en høj, hvor der opsættes stole i forbindelse med operakoncerten. Den nedre fold benyttes til opsætning af boder. Vurdering Gribskov Kommune vurderer ikke, at en udvidelse af rammerne i forbindelse med Kildemarkedet og Opera er i strid med fredningernes formål om at bevare området status quo og åbent for almenheden.... Det er ikke kommunens vurdering, at et øget antal af boder og tilhører ved operakoncerten medfører et øget slid på arealerne. Kommunen vil ligesom tidligere år, anmode om fotodokumentation for at arealerne ikke slides uhensigtsmæssigt.. Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov afdeling, har den 16. marts 2014 oplyst, at det ansøgte ikke giver foreningen anledning til bemærkninger. Naturstyrelsen, Det åbne land, har den 22. april 2014, jf. naturbeskyttelseslovens 33, stk. 4, meddelt, at styrelsen kan henholde sig til en række tidligere udtalelser i forbindelse med tidligere tilsvarende ansøgninger fra 2012, hvoraf blandt andet fremgår, at det ansøgte efter styrelsens opfattelse er en mindre overskridelse af de rammer, der er angivet i tillægskendelsen, men at en dispensation ikke vil være i strid med formålet med fredningskendelserne, og at en mindre forøgelse af antallet af telte ikke vil påvirke området yderligere.

23 3 Fredningsnævnets afgørelse: Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbestemmelserne ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens 50, stk Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte. Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3, jf. stk.1. Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Tilladelsen omfatter ikke eventuelle tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. Toftager nævnsformand Vejledning om klage Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Fredningsnævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturog Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.

24 Denne afgørelse er sendt pr. til: Gribskov Kommune, att: Gribskov Kommune Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov Naturstyrelsen Naturstyrelsen, Det åbne land Friluftsrådet Friluftsrådet v/poul Erik Pedersen DOF DOF Nordsjælland 4

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på.

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på. Michael Tessendorf Dravedvej 3 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P19-5-14 KS: LSc 19. november 2014 Afslag på ansøgning om at fylde beskyttet

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

05695.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00. Fredningen vedrører: libirke Bakker. Domme. la ksati ons kom miss io nen.

05695.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00. Fredningen vedrører: libirke Bakker. Domme. la ksati ons kom miss io nen. 05695.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører: libirke Bakker Domme la ksati ons kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo Teknik- og Miljøforvaltningen Niels Thiesson Wollesen Finsensvej 6A, 3. tv 2000 Frederiksberg 6. juni 2017 edoc: 2017-0206860 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg. Kim Funder Solkær 17 Udsholt 3250 Gilleleje Sag: 2015/32772 012 Id: 012160 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Strandbjerggårdens Grundejerforening Kalundborg v/søren Birk Pedersen, soerenbirkpedersen@gmail.com Anette Mathiesen, abmathiesen@gmail.com Det åbne land J.nr. NST-4132-326-00172 Ref: pivha Den 21. januar

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse Anja Juhl Maindahl Manstrup Strandvej 33 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del (midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) Den 12. maj 2016 FN-MJØ 2015.70: Badebro i Risskov Fredningsnævnet har den 10. juni 2015 fra Aarhus Kommune modtaget udtalelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen 08036.00 Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00 Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-08-2003 Kendelser

Læs mere

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Birgitte Vestergaard og Kent Harndahl Baggesensvej 18 8600 Silkeborg Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015.

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015. Initiativgruppen i Birkelse v/ Karl Schrøder Ravnevej 16 9440 Aabybro Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing. Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk

Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing. Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til afholdelse af Harmonikatræf i august måned

Landzonetilladelse til afholdelse af Harmonikatræf i august måned Hotel Højgaarden Slettestrandvej 50 9690 Fjerritslev Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia att. Niels Chr. Brix E-mail: ncb@energinet.dk 18. oktober 2016 edoc: 2016-0240559

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af læskur til omklædning Hejsager Strandby 62, Haderslev, Haderslev kommune

Landzonetilladelse til opsætning af læskur til omklædning Hejsager Strandby 62, Haderslev, Haderslev kommune Haderslev kommune Teknik og Miljø Vejadministration Att Heine Risom Simmerstedvej 1a 1.sal 6100 Haderslev Haderslev Kommune TM Plan og Byg Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange

Dispensation fra skovbyggelinjen i forbindelse med opførelse af overdækning af en del af drivingrange Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Kokkedal Golfklub Att: Ken Lauritsen gm@kokkedalgolf.dk kg@kokkedalgolf.dk Dato: 18.09.2017 Sagsnr: 2016-0396-1 Kontakt Pernille Johnsen Byggesagsbehandler

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

!"# & ' , & ())-!"# & . / # 1( -06!"# 307#& 2

!# & ' , & ())-!# & . / # 1( -06!# 307#& 2 !"# $% & ' (())*+, & ())-!"# &. /0. (0./ 10.1 20.34. 0.3. 50.# 1( -06!"# *06 307#& 2 /)07( //0$& Aarhus d. 28.10.2007 Natur og Miljø Vandmiljø og Landbrug Til Lene Vinther

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus.

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Birgit Valentin & Lars Dyrvig Petersen Præstevejen 22 Fjelsø 9620 Aalestrup Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

Lille Ådalens Græsningslaug Tåstrupvej 9 8370 Hadsten Att. : Evald Nørgaard Trangbæk

Lille Ådalens Græsningslaug Tåstrupvej 9 8370 Hadsten Att. : Evald Nørgaard Trangbæk Lille Ådalens Græsningslaug Tåstrupvej 9 8370 Hadsten Att. : Evald Nørgaard Trangbæk selling_jordhulen@mail.tele.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64

Læs mere

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn.

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn. Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé Skive Mail: Den 20. juni 2014

Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé Skive Mail: Den 20. juni 2014 Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé 7 Mail: than@skivekommune.dk Den 20. juni 2014 Svansøvej 8, Skive Legaliserende landzonetilladelse til crossbane og halvtage samt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

00807.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00807.01. Fredningen vedrører: Holmene Hillerød. Domme. la ksations kom m iss ionen.

00807.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00807.01. Fredningen vedrører: Holmene Hillerød. Domme. la ksations kom m iss ionen. 00807.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00807.01 Fredningen vedrører: Holmene Hillerød Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers Att.: Anne-Mette Nielsen

Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers Att.: Anne-Mette Nielsen Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers Att.: Anne-Mette Nielsen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i "Sparekasseskoven" i Løgumkloster

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i Sparekasseskoven i Løgumkloster SPORTSEFTERSKOLEN SINE Att. Bjarne Hansen Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Løgumkloster Cykelklub v/formand Michael Christensen schmidt86@live.dk Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail:

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Naturstyrelsen, Thy, Søholt Søholtvej 6 7700 Thisted Plan- og Miljøafdelingen 9. juni 2016 BrevID.: 2273976 Medarbejder: krn Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16, Sø- og Åbeskyttelseslinjen, til

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att: Mikkel Bigum Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juli 2017 Sagsnr.: 17/19516 Ejendomsnr.: 19151 Kontakt: Lis Bækkelund

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E By og Miljø Til MTB teknikbane på ejendommen Frydenborgvej 27 P, 3400 Hillerød,

Læs mere