Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark"

Transkript

1 Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

2 Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse, autorisation, resistens, rottehandlingsplan, sikringsordninger Rotteplanen indeholder en række tiltag, der skal styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter i Danmark.. ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2010 Sprog: Copyright Dansk Må citeres med kildeangivelse. By- og landskabstyrelsen, Miljøministeriet By- og Landsskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter inden for miljøsektoren, finansieret af By- og Landskabsstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for By- og Landskabsstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at By- og Landskabsstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Vision for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark 3 2. Fakta om rotteproblematikken i Danmark 4 3. Moderne, digital forvaltning Bedre service til borgerne Elektronisk kommunalt indberetningsskema til 9 By- og Landskabsstyrelsen 4. Fokuseret kommunal og privat rottebekæmpelse Eftersyn for rotter i landzone Handlingsplan for rotter i kommunerne Autorisation og autorisationskursus Øget fokus på at modvirke rotters resistens Kommunalt tilsyn med sikringsordninger og krav til disse Mere viden om rottespærrer Registrering af kommunal rottebekæmpelse Indsats over for sekundær forgiftning Mulighed for privat tilbud om rottebekæmpelse Målrettet information - resistens, 15 smitterisici og private stikledninger 5.1 Vejledning og information til borgere, kommuner og private bekæmpelsesfirmaer Folder om rotters smitterisiko Hjemmeside om resistens hos rotter Rottebekæmpelse uden brug af gift Kampagne for bedre private stikledninger 16 2

4 1. Vision for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter i Danmark Rotter er skadegørere og smittespredere og kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Den stigende urbanisering, med mange mennesker samlet på ét sted, synes at fremme rotternes livsgrundlag og øge deres antal. Rotternes livsgrundlag i et samfund hænger sammen med i hvor høj grad, de evner at knytte sig til mennesker. Jo flere skjulesteder og jo mere føde, desto bedre overlevelsesmuligheder har de. Rotterne lever så at sige af de nicher, som vi mennesker giver dem. I et moderne samfund som det danske med en høj hygiejnisk standard tolereres rotter ikke. Det skyldes, at rotterne er smittebærere og kan være skyld i sygdomme, der kan have alvorlige konsekvenser for mennesker. Igennem de sidste ca. 20 år er anmeldelserne om rotter til danske kommuner steget meget. Det stigende antal anmeldelser er det bedste udtryk for, at der er flere rotter i det danske samfund. Det er en uheldig udvikling, som betyder, at rotterne har fået flere og bedre muligheder for at overleve. Med det reproduktionspotentiale, som rotterne har, vil der være stor risiko for at rotternes antal yderligere stiger betydeligt, hvis der ikke sættes fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Denne plan har som mål at reducere antallet af rotter i samfundet gennem fortsat fokus på forebyggelse og bekæmpelse. Både økonomisk og miljømæssigt er der en gevinst i at forebygge. Planen skal samtidig øge kommunernes muligheder for at tænke forebyggelsen bedre ind i den kommunale rottebekæmpelse og gøre dem i stand til effektivt at afværge yderligere stigninger i rotteanmeldelserne. En af planens initiativer er at give kommunerne bedre muligheder for at føre et målrettet tilsyn med ejendomme i landzone., Derved kan der frigøres ressourcer til andre indsatser i rottebekæmpelsen, som f.eks. udarbejdelse af kommunale handlingsplaner, intensivering af det kommunale tilsyn med de private bekæmpelsesvirksomheder, fokus på initiativer, der kan imødegå den tiltagende resistensudvikling hos rotterne mod de kemiske midler, som vi bekæmper rotterne med og reducering af sekundær forgiftning i rovfugle og små rovpattedyr. Derudover vil der blive igangsat initiativer, der skal sikre indførelsen af moderne, digital forvaltning af rottebekæmpelsen i alle kommuner. Ligeledes vil der blive iværksat kampagner, der skal belyse rotters smitterisiko, resistens og skadegørende virkning på bl.a. de private stikledninger. Endelig vil Byog Landskabsstyrelsen målrette vejledning og information til kommunerne samtidig med at der sættes fokus på uddannelsen af rottebekæmperne. 3

5 2. Fakta om rotteproblematikken i Danmark Kommunal rottebekæmpelse Ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse påhviler kommunalbestyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om bekæmpelse af rotter m.v. Bekendtgørelsen pålægger desuden kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med, at den enkelte grundejer lever op til sin forpligtelse om at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest mulig. Kommunens opgave med at bekæmpe rotterne effektivt kan opdeles i to områder landzone og byzone. I byzone sker bekæmpelse kun efter anmeldelse fra borgerne, mens der i landzone sker et opsøgende eftersyn for rotter. Den nuværende landzonemodel indebærer, at alle ejendomme får besøg af den kommunale rottebekæmper forår og efterår. Beboere i landzone skal naturligvis, som alle andre anmelde, hvis de har rotter, men derudover får de hvert halve år besøg fra kommunen, hvor rottebekæmperen spørger til rottesituationen på ejendommen og eventuelt gennemgår denne med henblik på bekæmpelse. Ifølge bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter skal kommunalbestyrelsen foretage en effektiv rottebekæmpelse. Det indebærer, at rotterne skal udryddes helt eller, at der skal opnås et efter sagkyndigt skøn tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden. Rotteanmeldelser I de senere år er antallet af rotteanmeldelser til danske kommuner steget kraftigt. I perioden var der i gennemsnit ca anmeldelser pr. år. Fra steg anmeldelserne til ca pr. år. - en stigning på 35 %. I 2008 toppede antallet af anmeldelser af rotter. Kommunerne modtog i 2008 ca henvendelser fra borgere, der enten havde rotter i deres bolig eller havde observeret levende eller døde rotter eller spor efter dem. I 2009 er antallet af anmeldelser faldet, men ligger fortsat over niveauet fra Grafen nedenfor i fig.1 viser antallet af rotteanmeldelser pr. år. Tendenslinien viser desuden, at antallet af anmeldelser har været støt stigende i de sidste 20 år. 4

6 Antal anmeldelser Antal anmeldelser Årstal Figur 1. Antal rotteanmeldelser pr. år til danske kommuner Kilde: By- og Landskabsstyrelsen, Rottebekæmpelsen, 2010 Antallet af anmeldelser er det bedste udtryk for, hvor mange rotter der er i Danmark. Det stigende antal anmeldelser viser således, at rotterne har fået bedre fodfæste i vores samfund. Nedenfor er vist antallet af anmeldelser i landet samlet set og de tre største byer i Danmark i 2006, 2008 og Hele landet København Århus Odense Antal anmeldelser Antal anmeldelser Antal anmeldelser Tabel 1. Antal rotteanmeldelser pr. år i hele landet og i fire udvalgte kommuner 2006, 2008 og 2009 Kilde: By- og Landskabsstyrelsen, Rottebekæmpelsen, 2006, 2008 I samtlige de anførte byer er der fra 2006 til 2008 sket en stigning i antallet af anmeldelser. Stigningen er størst i Århus med 43 %, herefter kommer Odense med 40 % og København med 27 %. Selvom tallene for 2009 er faldet for alle 3 byer, er de endnu ikke nede på niveau med For landet som helhed er stigningen fra 2006 til 2008 på 48 %. Selvom antallet af anmeldelser er faldet fra 2008 til 2009, er der alene fra 2006 til 2009 en stigning på 16 %. Århus og Odense råder begge over landzoneområder og anmeldelserne herfra omfatter derfor både anmeldelser fra by- og landzone, mens Københavns anmeldelser udelukkende er relateret til byzone. Årsagerne til den stigende tendens i antallet af anmeldelser kan ikke fastslås med sikkerhed, men der kan angives en række faktorer, som har ind- 5

7 flydelse på udviklingen i den samlede rottebestand. Således er klimatiske ændringer med varme efterår/vintre en medvirkende årsag til flere rotter. Ligeledes vil dårlige kloakker og stikledninger begunstige rotterne med stigninger til følge. Endelig vil omfanget af de kommunale ressourcer, der tildeles rottebekæmpelsen, have betydning for, om rotterne vil kunne bekæmpes helt eller kun delvist. Problematikken med ressourceforbruget kan illustreres af grafen i figur 2. Af kommunernes elektroniske indberetning til By- og Landskabsstyrelsen fremgår det, at kommunernes udgifter overordnet set har været svagt stigende i perioden fra 1996 til Figur 2 illustrer dog, at udgifterne til rottebekæmpelsen knapt følger den normale inflation og er lavere end udviklingen i lønindekset for den private sektor Indeks 1996 = Udgift til rottebekæmpelse Forbrugerpris Løn i privat sektor Figur 2. Udviklingen af udgifter i forhold til forbrugerindekset og lønindekset i den private sektor samt udviklingen i udgifterne til kommunal rottebekæmpelse Kilde: Danmarks Statistik, 2008 og By- og Landskabsstyrelsen, Rottebekæmpelsen, 2008 Skader forårsaget af rotter Rotter forårsager ved deres gnaven skader på boliger, virksomheder, kloakker, landbrugsvirksomheder m.v. Rotterne kan desuden ved deres graveegenskaber underminere bygninger, veje og fortove. Sætningsskader i veje og fortove er et ganske almindeligt fænomen i danske byer og koster ofte store summer, når udbedringsarbejderne afvikles. Rotternes gnaven i de offentlige kloakker forårsager hvert år mange skader og tilsvarende høje omkostninger til udbedring, da ledningsbrud ofte indebærer, at veje, fortove og belægninger på pladser m.v. skal graves op. Eksakte tal eksisterer ikke, men på det private ledningsnet, d.v.s. grundejernes stikledninger, har Byog Landskabsstyrelsen i samarbejde med Forsikringsoplysningen vurderet, at rotterne påfører skader for samfundet på mellem mio. kr. årligt. 6

8 Derudover kan rotterne æde af vores fødevarer og forurene dem med fæces og urin. Selvom rotternes direkte skadegørende virkning på fødevarer som regel er begrænsede, er deres forurening af fødevarerne eller mistanken herom nok til, at store varepartier i supermarkeder og købmænd må kasseres. Følgeskaderne efter et rotteangreb i en fødevarevirksomhed er derfor ofte langt større end den direkte skade. Rotter er således en væsentlig årsag til, at fødevaresikkerheden forringes både i primærproduktionen og i detailleddet. Det er By- og Landskabsstyrelsens vurdering, baseret på henvendelser til styrelsen, at især fødevarevirksomhederne igennem de senere år har oplevet en stigning i antal rotteangreb. Rotter er smittebærere og kan bl.a. via deres urin og fæces overføre alvorlige sygdomme til mennesker. Antallet af registrerede tilfælde af den rotteoverførte sygdom Weils syge eller Leptospirose (sygdom med nyre- og leversvigt, der i meget alvorlige tilfælde kan være dødelig) er i de senere år steget. Herudover kan rotter overføre bl.a. salmonella og campylobacter bakterier til mennesker. Ikke blot mennesker, men også husdyr kan blive smittet, hvad der samlet ligeledes kan betyde økonomiske omkostninger for samfundet. Danske kommuner anvendte i 2008 ca. 80 mio. kr. årligt på rottebekæmpelse. Man kan derfor forvente, at der er god samfundsøkonomi i at forsøge at begrænse rotternes antal og dermed deres skadevirkning. Den samfundsmæssige opgave består i både at forebygge og bekæmpe rotterne effektivt. På den baggrund besluttede daværende miljøminister i foråret 2009 at iværksætte en uvildig undersøgelse af status for indsatsen for at bekæmpe rotter i Danmark. Undersøgelsen Rapport om rotteområdet i Danmark 2009 gennemgår rottesituationen netop nu i Danmark, belyser udviklingen og kommer med en række forslag til initiativer, der kan medvirke til at styrke indsatsen for at forebygge og bekæmpe rotteudbredelsen i Danmark. Miljøministeren har med afsæt i rapporten fremlagt sine visioner i denne plan for en mere effektiv og målrettet forebyggelse og bekæmpelse af rotter i de kommende år. Planens initiativer er blevet til i et samarbejde med KL og DANVA og indeholder 3 fokusområder: 1. Moderne digital forvaltning 2. Fokuseret kommunal og privat rottebekæmpelse 3. Målrettet information Punkterne er nærmere beskrevet nedenfor i afsnit

9 3. Moderne digital forvaltning I mange kommuner er der i dag på rotteområdet taget it-værktøjer i brug til at styre indsatsen. Imidlertid er der fortsat mange kommuner, som anvender de gammeldags løsninger med anmeldelser om rotter på papir, som den kommunale rottebekæmper afhenter på forvaltningen eller som videregives til bekæmperen. Da 85 % af kommunerne har udliciteret rottebekæmpelsen, er der behov for, at kommunen løbende kan følge med i, hvad entreprenøren foretager sig, uden at der nødvendigvis skal afholdes møder mellem entreprenør og forvaltningen eller skrives rapporter. Med moderne it-løsninger kan kommunen imidlertid i langt højere grad effektivisere arbejdsprocesserne. Især når det gælder kommunens ønske om hurtigt at kunne danne sig et overblik i en konkret sag, vil et elektronisk styresystem kunne spare kommunen for mange tidskrævende arbejdsgange. Hvis alle relevante oplysninger i en konkret sag straks digitaliseres, når de indløber fra borgerne, og det samme sker hver gang rottebekæmperen foretager sig noget konkret, er en sag altid opdateret og kan kaldes frem både af det tekniske personale og af rottebekæmperen i marken. Fuld digital forvaltning på rotteområdet vil betyde, at alle indkomne sager registreres elektronisk tilligemed alle konkrete tiltag i marken. Digital forvaltning vil bl.a. betyde, at arbejdsdelingen mellem kommune og bekæmpelsesfirma bliver mere klar, og at kommunen får mulighed for at føre bedre tilsyn med bekæmpelsesfirmaet. Desuden vil borgerne kunne anmelde rotter på alle tider af døgnet, ligesom kommunen løbende sikres et bedre statistisk grundlag at agere på. Endelig vil digital forvaltning smidiggøre kommunens elektroniske indberetning til By- og Landskabsstyrelsen, og der vil på kommunalt plan være forøgede muligheder for samkøring af data om rottebekæmpelse og ledningsbrud. By- og Landskabsstyrelsen har taget initiativ til, at der i samarbejde med KL gennemføres et studie, der fastlægger mindstekravene til registrering af relevante oplysninger, og som munder ud i en vejledning til kommunerne. 3.1 Bedre service til borgerne En digital skabelon for anmeldelser vil betyde bedre borgerservice, idet borgerne vil få lettere ved at anmelde forekomst af rotter til kommunen. En sådan fælles skabelon kan lægges på kommunens hjemmeside og borgeren kan sende den digitalt til kommunens tekniske forvaltning også uden for almindelig åbningstid. Informationerne på skabelonen skal bl.a. bidrage til, at kommunerne mere detaljeret kan få overblik over, hvor rotterne er observeret, og hvorfra rotterne formodes at stamme og dermed om årsagerne til rotteforekomsten. 8

10 Den digitale skabelon til borgerne gøres fælles for hele landet. Det vil give et mere sammenligneligt og bedre, statistisk grundlag kommunerne imellem. 3.2 Elektronisk kommunalt indberetningsskema til By- og Landskabsstyrelsen Kommunerne skal ifølge bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter hvert år indberette om rottebekæmpelsen til By- og Landskabsstyrelsen. Dette sker via et elektronisk indberetningsskema. By- og Landskabsstyrelsen vil tage initiativ til, i samarbejde med DANVA og KL, at revidere det elektroniske indberetningsskema, så det dækker de kommunale behov for et mere detaljeret og tidssvarende data på rotteområdet. Kloakområdet vil være ét af de områder, hvor indberetningsskemaet skal udbygges. 4. Fokuseret kommunal og privat rottebekæmpelse 4.1 Eftersyn for rotter i landzone Eftersyn for rotter i landzone er i dag et meget ressourcekrævende tilsyn for de kommunale forvaltninger. For at målrette tilsynet har KL og Miljøministeriet besluttet at indføre en ny model, der fokuserer tilsynet på de ejendomme, hvor der konstateres problemer med rotter. Som tilsynet sker i dag skal alle ejendomme besøges efter samme frekvens uanset rottetilstand. Med den nye model vil samtlige ejendomme i landzone blive screenet det første år, hvorefter de opdeles i to kategorier grønne og røde. I den grønne kategori er ejendomme uden rotter. Den røde kategori er ejendomme med rotter, og alle ejendomme heri får et intensivt tilsyn og kommer først ud af kategorien efter tre på hinanden følgende kampagnebesøg, hvor der ikke konstateres rotter på ejendommen. Ejendommene i grøn kategori får kun ét besøg hvert andet år, men overgår til rød kategori, hvis der konstateres rotter. Forslaget vil reducere ressourceforbruget i den kommunale rottebekæmpelse betydeligt. Det vil give mulighed for at prioritere og anvende ressourcerne på andre områder inden for rottebekæmpelsen. Den nye model skal udmøntes i forbindelse med revisionen af rottebekendtgørelsen. 9

11 4.2 Handlingsplan for rotter i kommunerne Rottebekæmpelse kræver planlægning og grundighed i udførelsen. De færreste kommuner har i dag en handlingsplan for udførelse af rottebekæmpelsen. Tilsvarende gælder for forebyggelsen af rotter, der bør prioriteres højere. For at effektivisere og målrette forebyggelse og bekæmpelse af rotter vil der i den reviderede bekendtgørelse blive fastsat krav om, at kommunerne, som på andre vigtige kommunale områder, skal udarbejde en handlingsplan for rotteområdet. Formålet er dels at synliggøre aktiviteten, dels at give den kommunale forvaltning på området mulighed for at vurdere om de mål, den har sat, også realiseres. By- og Landskabsstyrelsen vil i forbindelse med revision af rottebekendtgørelsen i dialog med de relevante parter tage stilling til, i hvilket omfang der skal fastsættes krav til indholdet af de kommunale handlingsplaner. Kommunen skal offentliggøre sin handlingsplan, så borgerne kan gøre sig bekendt med den, og planen skal løbende revideres, dog minimum hvert 3. år. 4.3 Autorisation og autorisationskursus Som lovgivningen er indrettet i dag, er det tilstrækkeligt, at en person, der foretager erhvervsmæssig rottebekæmpelse, står under en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar. Det er vigtigt, at alle bekæmpere har viden og indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af rotter for at øge kvaliteten af rottebekæmpelsen og nedsætte giftforbruget. Derfor skal alle, der beskæftiger sig med rottebekæmpelse, autoriseres. By-og Landskabsstyrelsen vil i den kommende bekendtgørelse indføre en bestemmelse, der fastsætter, at alle, der foretager erhvervsmæssig rottebekæmpelse eller- forebyggelse, skal være autoriserede d.v.s. have bestået den statslige eksamen på området. En nærmere beskrivelse af kurserne vil blive defineret i den reviderede rottebekendtgørelse. Formålet er at give den enkelte bekæmper større viden på området, hvad der vil føre til en mere effektiv forebyggelses- og bekæmpelsesindsats. Desuden vil det styrke håndhævelsen af bekendtgørelsens bestemmelser, idet den autoriserede person ved grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på området vil kunne blive frataget sin autorisation til rottebekæmpelse. Autorisationskurset er i dag åbent for deltagere, der har dokumentation for ansættelse og erfaring fra den kommunale forvaltning, fra kloak- og afløbsbranchen og fra private bekæmpelsesfirmaer. By- og Landskabsstyrelsen vil tillige åbne mulighed for, at alle ansatte i fødevareregionerne og centralt i Fødevarestyrelsen kan få mulighed for at blive optaget på autorisationskursus i rottebekæmpelse. 10

12 Begrundelsen er, at disse personer har ansvaret for det hygiejniske eftersyn for rotter på fødevarevirksomheder og har behov for, at have et indgående kendskab til biologi og adfærd hos rotter og mus. 4.4 Øget fokus på at modvirke rotters resistens Resistensstrategi By- og Landskabsstyrelsen har i samarbejde med Skadedyrlaboratoriet udarbejdet en resistensstrategi, der anbefaler rottebekæmperne at anvende den svageste gift først, hvis der skal bekæmpes rotter med kemiske midler. Da der er tale om en anbefaling, og da By- og Landskabsstyrelsens statistik på rotteområdet viser, at mængden af stærke antikoagulanter er stigende, vil det være væsentligt, at strategien følges overalt i kommunerne. By- og Landskabsstyrelsen vil indføre en bestemmelse, hvorefter kommunale forvaltninger og private bekæmpelsesfirmaer skal være forpligtet til at følge By- og Landskabsstyrelsens resistensstrategi. Kommunerne vil samtidig kunne påbyde private bekæmpelsesfirmaer at følge resistensstrategien, jf. afsnit 4.5. Resistensmonitering Skadedyrlaboratoriet har i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen fra moniteret resistensudviklingen hos brune rotter i Danmark. Erfaringerne herfra viser, at resistensen spreder sig i takt med rotterne, og at der nu er resistens over for tre af de i alt seks aktivstoffer, der er tilladt på det danske marked. Rotters resistens mod midlerne er ikke alarmerende, men det er på den anden side klart, at der bør være mulighed for at følge udviklingen, hvis det på et tidspunkt skulle vise sig nødvendigt med en ny moniteringsrunde. En landsdækkende resistensmonitering kan ikke gennemføres uden kommunernes aktive medvirken, idet levende rotter skal indfanges fra alle dele af landet og undersøges for eventuel resistens. Størstedelen af kommunerne medvirkede frivilligt i den netop gennemførte resistensmonitering fra , men nogle få kommuner ønskede ikke at deltage. For at få disse med ved en eventuel resistensmonitering i fremtiden, vil der i den kommende bekendtgørelse blive indført krav om obligatorisk deltagelse. 4.5 Kommunalt tilsyn med sikringsordninger og krav til disse Sikringsordninger Sikringsordninger er kasser af metal eller plast, hvori der er kemiske bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af mus og/eller rotter. Kasserne opstilles strategisk på en ejendom som værn mod indtrængende gnavere, idet gna- 11

13 verne formodes at ville æde giften, hvorefter de i løbet af ca. 4-6 dage afgår ved døden. Der er hjemmel i den nuværende bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter til, at autoriserede personer kan foretage rottebekæmpelse via sådanne sikringsordninger. Sikringsordningerne skal dog ved oprettelse m.v. anmeldes til kommunen, og der skal ligeledes anmeldes rotter, hvis rotterne har besøgt kasserne, eller de bliver observeret på ejendommen. Der eksisterer mange tusinde sikringsordninger i Danmark, og deres antal har været stærkt stigende igennem de seneste 30 år. De private sikringsordninger er således en parallel til den kommunale bekæmpelse, og giftforbruget i forbindelse med kasserne svarer nogenlunde til det kommunale giftforbrug. For at dæmme op for en tiltagende resistens hos rotterne over for de kemiske midler vil der blive indført nye bestemmelser om at resistensstrategien skal følges også af de private bekæmpelsesfirmaer. I dag giver lovgivningen på rotteområdet ikke den kommunale forvaltning mulighed for at få kendskab til de private bekæmpelsesfirmaers giftforbrug, hverken hvad angår mængde eller aktivstof. By- og Landskabsstyrelsen vil derfor indføre en bestemmelse i den ny bekendtgørelse, hvorefter private bekæmpelsesfirmaer tillige skal være forpligtet til at indberette til kommunen type og forbrug af gifte i sikringsordninger, hvortil rotter kan have adgang. Hvis det konstateres, at de private firmaer ikke følger resistensstrategien, skal kommunalbestyrelsen kunne give firmaet påbud om anvendelse af det svagest mulige aktivstof. Der vil derudover blive indført bestemmelser, der kræver, at sikringsordningerne - for at være effektive - skal tilses af bekæmpelsesfirmaet minimum fire gange årligt. Det skal præciseres, at kravet om tilsyn minimum fire gange årligt kun gælder ved udsætning af gift i kasser. For alle andre serviceaftaler kræves ikke tilsyn fire gange. Desuden skal bekæmpelsesfirmaet udarbejde en skriftlig rapport om bygningernes fejl og mangler i relation til sikring mod rotter. De kommunale myndigheder skal have mulighed for at forlange at se bekæmpelsesfirmaets tilsynsrapporter m.v. samt rapport om bygningssikringen. I forbindelse med revision af rottebekendtgørelsen vil håndhævelsesmuligheder i forhold til udlevering af bekæmpelsesfirmaers tilsynsrapporter blive overvejet. I den reviderede rottebekendtgørelse vil definitionen af sikringsordninger blive ændret, således at den også kommer til at omfatte forebyggende elementer som bygningssikring, elektronisk overvågning m.m. Endelig vil det blive undersøgt, om det på sigt vil være muligt at undgå gift i forbindelse med sikringsordninger, således at sikringsordninger primært kommer til at fokusere på bygningsgennemgang samt andre forebyggende virkemidler som fjernelse af tilgængelig føde, elektronisk overvågning, fælder m.v. 12

14 4.6 Mere viden om rottespærrer Rottespærrer i spildevandsforsyningernes regi Rottespærrer er ikke noget nyt begreb i forebyggelsen af rotter, men i de senere år er der kommet en række nye forbedrede udgaver af rottespærrer på markedet. Rottespærrerne kan i dag indsættes på de vandrette ledninger, hvad der ikke var tilfældet for blot nogle årtier siden. Det har betydet langt større anvendelsesmuligheder af spærrerne for både kommunale forvaltninger og privatpersoner. Samtidig har der i samfundet været en øget opmærksomhed på behovet for at forebygge, at rotterne ødelægger kloakker og stikledninger, og forebygge, at rotterne kommer op til overfladen. Rottespærrer kan være et positivt supplement til den almindelige kloakrenovering, f.eks. ved byggemodning af nye boligområder eller på følsomme institutioner. En lang række kommuner har allerede investeret i rottespærrer og elektronisk rottefælder, og de praktiske erfaringerne med disse synes indtil videre tilfredsstillende. Således er der indført rottespærrer på f.eks. Hillerød sygehus med gode, dokumenterede resultater. Københavns Kommune besluttede i 2008 at gennemføre et større forsøg med forskellige typer rottespærrer, herunder en ny, elektronisk rottefælde, på udvalgte lokaliteter i kommunen omfattende skoler og kommunale institutioner. Projektet er igangværende og vil give meget værdifuld viden om rottespærrernes muligheder for effektivt at forhindre rotter i at trænge ind i kloakker og stikledninger. Projektet forventes afrapporteret i foråret 2011 med en evaluering. By- og Landskabsstyrelsen imødeser resultaterne fra det københavnske forsøg med henblik på nærmere at vurdere, hvorledes erfaringerne herfra kan udnyttes i prioritering og stillingtagen til bekæmpelse af rotter. 4.7 Registrering af kommunal rottebekæmpelse Den gældende bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter præciserer ikke tilstrækkeligt, hvorvidt kommunalbestyrelsen skal føre kontrolbog over alle ejendomme o. lign., hvor der foretages rottebekæmpelse. For at sikre det nødvendige kommunale datagrundlag og for at lette By- og Landskabsstyrelsens mulighed for tilsyn og håndhævelse i forhold til kommuner og private bekæmpelsesfirmaer skal forpligtelsen til at føre kontrolbog udvides til at gælde alle ejendomme eller steder, hvor bekæmpelse finder sted. 4.8 Indsats over for sekundær forgiftning Af rapporten Forekomst af antikoagulanter rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr fra Danmarks Miljøundersøgelser fremgår, at der 13

15 findes store mængder muse- og rottegift i dødfundne danske rovfugle, ugler og mindre rovpattedyr. Undersøgelsen har ikke klarlagt, hvor denne sekundærforgiftning præcis stammer fra. By- og Landskabsstyrelsen vurderer, at forgiftningen i forbindelse med rottebekæmpelse kan stamme fra både autoriseret og privat praksis i forbindelse med muse- og rottebekæmpelse. Sekundær forgiftning af vores danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr er en trussel mod vores vilde natur, som regeringen ønsker at beskytte, samtidig med at muse- og rottebekæmpelse er en nødvendig del af det moderne samfund, da mus og rotter udgør en sundhedsfare for mennesker og ødelægger værdier. Det er en målsætning for regeringen, at mindst muligt gift bliver spredt i naturen, samtidig med at rotter bliver bekæmpet effektivt. Der er allerede taget initiativer, der fremadrettet vil medvirke til at reducere den sekundære forgiftning i rovfugle, ugler og små pattedyr. Her kan nævnes de nye regler fra maj 2010 om besiddelse af rottegift, hvorefter kun professionelle må opbevare giften, samt følgende initiativer, som findes i denne rotteplan: Det er fremover kun autoriserede personer, der må foretage rottebekæmpelse, bekæmpelsesfirmaerne bliver forpligtet til at indberette oplysninger om type og forbrug af gifte i sikringsordninger til kommunerne, kommunerne og bekæmpelsesfirmaerne bliver forpligtet til at følge resistensstrategien, der udarbejdes information om kommunernes mulighed for bekæmpelse af rotter uden brug af gift, og det vil blive undersøgt, om det på sigt vil være muligt at undgå gift i forbindelse med sikringsordninger. Der henvises til afsnittet om sikringsordninger. Endvidere vil der blive udarbejdet en konsulentmeddelelse, hvor det indskærpes, at rottebekæmperen har ansvaret for at bekæmpe rotter på den samlede ejendom, dvs. også i det åbne land, fx ved vildtfodringspladser, i majsbræmmer, i korn- og foderlagre m.v. Desuden vil det blive indskærpet over for kommunalbestyrelsen, at denne har mulighed for at meddele påbud til grundejere, der har indrettet ejendommens drift på en uhensigtsmæssig måde. Endelig vil det blive indskærpet, at der skal foretages eftersøgning og indsamling af døde dyr (forgiftede rotter) i forbindelse med bekæmpelsen. 4.9 Mulighed for privat tilbud om rottebekæmpelse på tidspunkter, hvor der ikke findes et kommunalt tilbud Efter de gældende regler er det alene kommunalbestyrelsen eller et privat bekæmpelsesfirma, som kommunen har udliciteret opgaven til, der kan varetage rottebekæmpelse. Dog kan private, autoriserede bekæmpere varetage bekæmpelsen i forbindelse med sikringsordninger. By- og Landskabsstyrelsen finder, at det fortsat bør være kommunen, der overordnet varetager rottebekæmpelsen enten ved hjælp af eget personale eller via et pri- 14

16 vat bekæmpelsesfirma på vegne af kommunen. Derved sikres, at kommunen fortsat kan koordinere sin indsats og følge op med nødvendige påbud til grundejere om fx at istandsætte en stikledning eller håndtere affald hensigtsmæssigt. I de tidsrum, hvor den kommunale rottebekæmpelse ikke er til rådighed, bør borgere, der selv måtte ønske at rekvirere og betale en privat bekæmper, have mulighed for dette. En forudsætning for, at en sådan ordning kan fungere forsvarligt, er, at hvert besøg straks anmeldes til kommunen, således at kommunen får de nødvendige informationer. Den enkelte kommune kan som alternativ vælge at udvide sin egen ordning. 5. Målrettet information og vejledning - resistens, smitterisici og private stikledninger 5.1 Vejledning til borgere, kommuner og private bekæmpelsesfirmaer Når borgere bliver udsat for rotteangreb, er det især relevant information, de efterspørger. Borgernes forventninger til den kommunale rottebekæmpelse er, at kommunen kan levere hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter samtidig med, at borgerne kan få relevante oplysninger om tidsforløb for bekæmpelse, forebyggelse af gentagelser, rotters smitterisici og eventuel iværksættelse af afværgeforanstaltninger. Information er derfor et nøgleord i rottebekæmpelsen, og er en væsentlig forudsætning for, at borgerne føler sig trygge ved den kommunale indsats. Hvis informationen svigter, kan man heller ikke forvente, at borgerne skal hjælpe myndighederne med at anmelde rotterne. Uden anmeldelser, kan myndighederne ikke bekæmpe rotterne, og dermed får rotterne frit spil. By- og Landskabsstyrelsen vil fortsat vejlede kommunerne i forhold til tilsyn med de private bekæmpelsesfirmaers indsats, i forhold til gældende og kommende regler, i forhold til kommuner og borgere i konkrete sager, i forhold til resistens, forebyggelse samt bekæmpelse med og uden kemiske bekæmpelsesmidler. 5.2 Folder om rotters smitterisiko By- og Landskabsstyrelsen registrerer i stigende omfang, at daginstitutioner, fødevarevirksomheder og private kommer i kontakt med rotter. De pågældende efterspørger alle lettilgængelig information om smitterisici i forbindelse med rotter, desinfektion og forholdsregler ved kontakt med rotter. En elektronisk folder, der kan udskrives og udleveres til kommuner, private, fødevarevirksomheder o.a., og som kort og koncist informerer om fakta, vurderes at kunne medvirke, at fødevaresikkerheden er i orden, hvis der har været rottekontakt samt, at færrest mulige bliver smittet med rotteoverførte sygdomme. 15

17 5.3 Hjemmeside om resistens hos rotter Rotters resistens mod kemiske bekæmpelsesmidler er igennem mange år blevet kortlagt i Danmark. Senest har Skadedyrlaboratoriet og By- og Landskabsstyrelsen fra gennemført en meget omfattende monitering af resistensens udbredelse hos den brune rotte, jf. afsnit 4.4. Rotternes resistensudvikling er ikke alarmerende, men dog alvorlig nok til, at der er behov for at informere kommuner, bekæmpelsesfirmaer og borgere om resistensen og den resistensstrategi, som By- og Landskabsstyrelsen anbefaler, at man benytter. For at sikre en effektiv rottebekæmpelse og modvirke resistensudbredelse hos rotter i Danmark vil By- og Landskabsstyrelsen få udarbejdet en hjemmeside med information om By- og Landskabsstyrelsens resistensstrategi, resistens hos rotter samt forebyggelse og bekæmpelse af resistente rotter. Hjemmesiden kan eventuelt kombineres med GIS kort over allerede fundne ejendomme med resistens. 5.4 Rottebekæmpelse uden brug af gift By- og Landskabsstyrelsen vil udarbejde en elektronisk folder om kommunernes muligheder på området med konkrete bud på, hvordan forebyggelse af rotter kan ske uden brug af gift. Det kan være ved bekæmpelse med fælder, brug af rottespærrer og andre tiltag, der med fordel kan bringes i anvendelse. Dette skal medvirke til at opprioritere bekæmpelse uden brug af gift. 5.5 Kampagne for bedre private stikledninger En af de væsentligste årsager til rotter i byzone er defekte stikledninger hos virksomheder og i private boliger. By-og Landskabsstyrelsen vil derfor iværksætte en kampagne, der skal sætte fokus på kommunernes forpligtelser til at føre tilsyn med private spildevandsanlæg (stikledninger og brønde), ligesom kampagnen vil sætte fokus på borgernes egne forpligtelser som bolig- og grundejere til at sikre deres anlæg. I den forbindelse vil By- og Landskabsstyrelsen undersøge muligheden for i samarbejde med relevante parter (KL, DANVA, tv-inspektionsfirmaer m.fl.) at udarbejde en fælles, elektronisk folder til brug for information af grundejere. 16

18 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Telefon

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 180 Offentligt Notat Vand J.nr. BLS-437-00192 Ref. Epi/VPL Den 28. oktober 2010 Høringsnotat - plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus

Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definitioner 3. Kategorier af aktivstoffer i kemiske

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

ERFA-gruppen om rottespærrer

ERFA-gruppen om rottespærrer Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 474 Offentligt Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Att.: Steen Gade og Peter Juel Jensen ERFA-gruppen om rottespærrer Bagsværd den 31.03

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Notat om effekt, funktionalitet, anvendelighed og økonomi i forbindelse med opsætning af rottespærrer i kloakker og stikledninger

Notat om effekt, funktionalitet, anvendelighed og økonomi i forbindelse med opsætning af rottespærrer i kloakker og stikledninger Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 215 Offentligt Den 31. januar 2012 /PW Notat om effekt, funktionalitet, anvendelighed og økonomi i forbindelse med opsætning af rottespærrer i kloakker og stikledninger

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

2008 rekordår for antallet af anmeldelser

2008 rekordår for antallet af anmeldelser 28 rekordår for antallet af anmeldelser De årlige indberetninger for 28 fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen om rottebekæmpelse i kommunerne er nu indsamlet. Statistik over rottebekæmpelse siden

Læs mere