Finansiering af grøn omstilling via Nordsøbeskatningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering af grøn omstilling via Nordsøbeskatningen"

Transkript

1 16. november 2011 Finansiering af grøn omstilling via Nordsøbeskatningen Sammenfatning Ifølge Det Miljøøkonomiske Råd må kun omkring halvdelen af de kendte globale forekomster af kul, olie og gas, afbrændes, hvis den globale temperaturstigning skal holdes under to grader, som vedtaget på COP 15 i København i 2009 og bekræftet i Cancun i Som forbruger og producent af olie og gas bidrager Danmark både direkte og indirekte til afbrænding af fossile brændsler. Givet vi vælger at udvinde alle ressourcerne i Nordsøen, bør vi derfor overveje at bruge en del af provenuet fra salget af disse ressourcer til finansiering af en grøn omstilling af den danske energisektor. I den forbindelse kan det være relevant at se nærmere på den danske kulbrintebeskatning, og her trænger to centrale spørgsmål trænger sig på: 1) Får staten en tilstrækkelig andel af værdierne i den danske undergrund ikke mindst i lyset af de seneste års kraftige prisstigninger på olie? 2) I hvilket omfang vil en skærpet Nordsøbeskatning kunne bidrage til finansieringen af den grønne omstilling? Danmarks grønne tænketank CONCITO konkluderer i dette notat, at staten går glip af mia. kr. årligt frem mod 2020 som konsekvens af, at Folketinget i 2003-aftalen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) undlod at anvende den af Kulbrintebeskatningsudvalget foreslåede beskatningsmodel. En stramning af kulbrintebeskatningen efter anbefalingerne i Kulbrintebeskatningsudvalgets rapport fra oktober 2001 havde således været nok til at finansiere VE-udbygningen frem mod 2020, og mere til. Et særligt problem i relation til en eventuel stramning af kulbrintebeskatningen knytter sig til den meget særegne og kontroversielle kompensationsklausul, som var en del af aftalen mellem forligspartierne V-K-R-DF og de tre DUCselskaber Shell, Chevron og A. P. Møller.

2 CONCITOs samlede vurdering af 2003-aftalen er, at stigningen i statens andel af indtægterne til 60 pct. i perioden fortsat ikke giver en optimal indtægt til staten, ikke mindst i lyset af de efterfølgende meget kraftige stigninger i olieprisen. At staten med de nuværende oliepriser betaler DUC-selskaberne en overpris for at hente olien op af undergrunden, understøttes af skatteministeriets beregninger af DUC-selskabernes overskudsgrad, som med de nuværende oliepriser er hele fem gange højere efter skat end for det øvrige erhvervsliv. Samtidig er de aftalevilkår staten har opnået for perioden efter udløbet af DUCselskabernes koncession i 2012 væsentlig ringere, end de vilkår staten kunne have opnået ved at udbyde eneretsbevillingens område i åbent udbud i perioden efter På den baggrund anbefaler CONCITO en ny, grundig undersøgelse af kompensationsklausulens juridiske og økonomiske rækkevidde: 1. Juridisk rækkevidde Kulbrintebeskatningen kan anses for en del af statens almindelige beskatningsret, hvorfor det er tvivlsomt, om DUC-selskaberne med hjemmel i kompensationsaftalen kan påberåbe sig fuld kompensation for de fremtidige stramninger i kulbrintebeskatningen som Folketinget måtte vedtage. DUC-selskaberne vil formentlig heller ikke være berettiget til kompensation i henhold til Grundlovens 73 om ekspropriation, dels fordi det er staten, som har ejendomsretten til undergrunden, dels fordi beskatning ikke er ekspropriation. Derfor er det en oplagt mulighed at lade rækkevidden af kompensationsklausulen undersøge nærmere, hvilket allerede blev foreslået ved Folketingshøringen om Nordsøaftalen i 2003: Jeg synes, der er grund til at sætte spørgsmål ved denne meget komplicerede aftale [ ] man må i hvert fald konkludere, at kompensationsbestemmelsens rækkevidde ikke er fastlagt med sikkerhed [ ] Det er min opfattelse, at man bør foretage en tilbundsgående analyse af, hvad en sådan stabilliseringsklausul egentlig indebærer. (Anita Rønne, juridisk ekspert ved høringen). Undersøgelsen af kompensationsklausulens konsekvenser for statens reelle beskatningskompetence på kulbrinteområdet kan mest hensigtsmæssigt gennemføres af uafhængige juridiske eksperter. 2

3 2. Økonomisk rækkevidde Selv om DUC-selskaberne sandsynligvis ikke har krav på fuld kompensation, kan det i relation til en evt. genforhandling eller retsag være relevant at undersøge, hvor stort statens reelle gevinst ved den skærpede beskatning fra aftalen og frem til i dag har været, da dette og ikke nettofordelen som defineret i kompensationsklausulen bør danne udgangspunkt for en eventuel kompensation. Det er tvivlsomt, hvor stor statens reelle gevinst ved 2003-aftalen har været. Det skyldes, at 2003-aftalen sænkede marginalskatten dvs. kulbrinteskattesatsen markant (fra 70 til 52 pct.). Denne skattesats har især betydning ved meget høje oliepriser, hvilket præcist er, hvad der er indtruffet i perioden fra 2004 til i dag, hvor olieprisen er 4-5 doblet. Dertil kommer, at staten siden aftalens indgåelse har sænket selskabsskatteprocenten 5 pct.-point. Da kompensationsaftalen (forsøger at) forhindre staten i at kompensere for dette via en forøgelse af kulbrinteskattesatsen, kan værdien af lavere selskabsskat modregnes i statens eventuelle nettofordel. Sidst men ikke mindst kan DUC-selskabernes fordel ved at få en koncessionsforlængelse på 30 år også inddrages. Denne analyse er den første delanalyse i et større skatteprojekt som CONCITO gennemfører med arbejdstitlen: En grøn, blå og rød skatte- og velfærdsreform. Projektet løber frem til 2013, hvor det samlede forslag til omfattende reform af skatte- og velfærdsordningerne fremlægges. Historik Danmark har væsentlige forekomster af olie og naturgas i undergrunden. Det er samfundet, som ejer olie- og gasressourcerne. Det kan dog ligesom på andre områder - være hensigtsmæssigt at lade private aktører med den rette ekspertise stå for den konkrete efterforskning og udvinding af olie- og gasforekomsterne. Dette sker selvsagt kun, hvis de private olieselskaber finder de kommercielle muligheder ved efterforskning og udvinding i Danmark interessante. Omvendt har samfundet en interesse i at få så stor en andel af indtægterne fra indvindingen af naturressourcerne som muligt. Udfordringen er derfor set med samfundets øjne, at fastsætte en så hård beskatning af olieselskabernes indtægter for olie- og gasindvindingen som muligt, uden at det skræmmer olieselskaberne væk fra det danske marked/undergrund eller mindsker deres incitament til at investere i en udvikling af felterne. 3

4 A.P. Møller fik i 1962 eneretsbevilling til at efterforske og udvinde olie- og gas fra den danske undergrund. Da A.P. Møller ikke selv havde erfaring med denne type af aktivitet, som også kan være meget kapitalkrævende, etableredes Dansk Undergrunds Consortium (DUC) i samarbejde med udenlandske olieselskaber. DUC består foruden af A.P. Møller i dag af Shell og Chevron. Fordelingen på ejerandele i DUC er i dag: Shell + Chevron 61 pct., A.P. Møller 39 pct. DUC er således overvejende ejet af to udenlandske olieselskaber. Tabel 1. Andelshavere i DUC Shell 46 pct. A.P. Møller Chevron 39 pct. 15 pct. Eneretsbevillingen fra 1962 har været gældende i 50 år, dvs. frem til 2012, og har både hvad angår længde og omfang (bevilling på hele den danske undergrund til ét selskab) været meget usædvanlig. Det normale er, at tildele koncessioner i afgrænsede områder og afgrænsede perioder i en udbudskonkurrence mellem flere olieselskaber, hvor vinderen bliver det selskab, som samlet tilbyder staten de mest favorable vilkår. Derfor er det heller ikke i andre lande normalt med stor politisk uenighed om kulbrintebeskatningen. Alle politiske partier bør som udgangspunkt hav samme interesse, nemlig at maksimere statens indtægter. Mange lande har derfor etableret stærke statslige selskaber til at stå for efterforskning og udvinding Eneretsbevillingen blev givet på et tidspunkt, hvor oliepriserne var meget lave, og hvor der derfor ikke umiddelbart var økonomisk attraktivt at efterforske og udvinde olie og gas til havs (Nordsøen). De kommende årtier ændrede forudsætningerne på energimarkederne sig dramatisk ikke mindst via de to såkaldte oliekriser i hhv. 1972/73 og 1979/80, som samlet betød en tyve-dobling af oliepriserne (fra knap 2 $ til knap 40 $ pr. tønde). Det førte til, at staten i 1982 på toppen af selskabsskatten indførte en særlig kulbrintebeskatning på 70 pct. af ekstraordinære høje indtægter. Eksistensen af en særlig kulbrinteskat er ikke særlig for Danmark. Kombinationen af selskabs- og kulbrinteskat er helt normal i alle lande, hvor private selskaber deltager i efterforskning og udvinding af samfundets olie og gasreserver. Kulbrintebeskatningen indeholdt imidlertid også et fradrag for investeringer på 250 pct. Formålet med fradraget var at fastholde tilskyndelsen til at efterforske 4

5 og udbygge olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Fradraget var også internationalt set særdeles gunstigt, og det viste sig hurtigt, at kulbrinteskatten i praksis derfor ikke gav noget provenu. Eller som en af de økonomiske eksperter ved Nordsøbeskatningshøringen i 2003 sagde det: For at sige det sådan meget firkantet, så er det kun dem, der ikke forstår reglerne, der har betalt kulbrinteskat. (Søren Rasmussen, statsautoriseret revisor). Kulbrintebeskatningsudvalget Som konsekvens af de manglende indtægter fra kulbrintebeskatningen, nedsatte SR-regeringen i 2001 et kulbrintebeskatningsudvalg: Udvalget er nedsat på baggrund af Skatteministeriets serviceeftersyn af kulbrinteskatteloven. Udvalgets kommissorium understreger resultatet af serviceeftersynet om, at den eksisterende kulbrinteskattelov indebærer samfundsøkonomisk forvridende investeringsincitamenter, at der selv ved høje oliepriser er risiko for, at kulbrinteskatten fremdeles ikke vil indbringe noget provenu til staten. (s. 10 i Rapport fra Kulbrintebeskatningsudvalget ; Skatteministeriet 2001) Kulbrinteskatteudvalget endte med at anbefale en model med udgangspunkt i principperne for neutral kapitalbeskatning. En sådan beskatningsmodel tager udgangspunkt i olieselskabernes forrentning af egenkapitalen, dvs. statens betaling for ydelsen og ikke på statens egen andel. En neutral beskatningsmodel beskatter kun overnormal forrentning af egenkapitalen. Får olieselskaberne et lavere afkast end markedsrenten får de ret til et skattemæssigt underskud, som enten kan enten videresælges til andre kulbrinteskattepligtige eller direkte blive udbetalt. Staten påtager sig således risikoen for et lavt afkast. Til gengæld beskattes overnormal forrentning af egenkapitalen relativt hårdt. En neutral kulbrintebeskatningsmodel har to attraktive egenskaber, nemlig at den sikrer en effektiv beskatning af en overnormal profit - f.eks. pga. en kraftig stigning i oliepriserne - samtidig med at den fastholder olieselskabernes incitamenter til at investere i efterforskning og udvinding: Neutral beskatning er især velegnet, når der: foreligger væsentlige overnormale profitter og der er risiko for betydelige forvridningstab ved ikke-neutral beskatning Begge forudsætninger er opfyldt i forbindelse med den danske kulbrinteindvinding (Kulbrinteskatteudvalget s. 12). 5

6 Den model som kulbrintebeskatningsudvalget foreslog, ville medføre en markant stigning i statens andel af indtægterne olie- og gasproduktionen i Nordsøen, netop med det formål at sikre, at en overnormal profit fra Nordsøproduktionen tilfalder ejerne af Nordsøressourcerne, nemlig staten. Det fremgår, at statens med det nye system og uændret skattesats opnår en betydeligt højere andel af grundrenten end i dag, når produktionen er lønsom. Derimod vil selskaberne kunne opnå en bedre indtjening ved risiko for lave oliepriser og andre forhold, som reducerer lønsomheden. I det centrale skøn er statens provenu 14,9 mia. kr. eller 79 pct. større end ved det nuværende system. (Kulbrintebeskatningsudvalget s. 19). Som det fremgår af tabel 2, ville statens andel med Kulbrinteskatteudvalgets beskatningsmodel stige fra ca. 50 pct. til 84 pct. Tabel 2. Samlet overskud i gældende og foreslået system fordelt på stat og selskab. Mia. kroner pr. 100 mio. m3 olie Gældende beskatning Foreslået beskatning Samlet grundrente Selskabets andel Statens andel Samlet grundrente Selskabets andel Statens andel 35,0 17,9 17,1 38,0 6,0 32,0 Kilde: Kulbrintebeskatningsudvalget Kulbrintebeskatningsudvalget drøftede også beskatningsniveauet. Det slog fast, at dette i sidste ende er et politisk valg, men vurderede alligevel, hvad kulbrinteskattesatsen burde være ved overgang til et nyt neutralt skattesystem: Der er ingen direkte sammenhæng mellem skattesats og indførelse af neutralitet. Neutraliteten sikrer, at grundrenten fra kulbrintevirksomhed bliver så stor som mulig. Valget af skattesats er derimod et spørgsmål om fordelingen af grundrenten på staten og koncessionshaverne Såfremt der alene skal ske en omlægning af den eksisterende kulbrintebeskatning til et neutralt system, har udvalget ikke holdepunkter for at anbefale en ændring af satsen, (Kulbrintebeskatningsudvalget s. s 89). Kulbrintebeskatningsudvalget konkluderer således, at overgangen til en neutral kulbrintebeskatningsmodel ikke kunne retfærdiggøre at den eksisterende kulbrinteskattesats på 70 pct. blev ændret. Kulbrinteskattesatsen er således helt afgørende for, at olieselskaberne ikke løber med den overnormale profit, der opstår ved meget høje oliepriser. 6

7 Det er også værd at bemærke, at en hårdere beskatning ifølge kulbrintebeskatningsudvalget ikke behøver at fører til en lavere samlet produktion. Som det fremgår af tabel 2, øges både grundrente (overskud) og statens andel, ved overgang til en neutral beskatningsmodel. Aftalen med DUC i 2003 Efter Kulbrintebeskatningsudvalget havde afleveret sin rapport i oktober 2001, kom der et regeringsskifte i november Det blev således den nye VKregering, som fik ansvaret for at føre kulbrintebeskatningsudvalgets anbefalinger ud i livet. Da tiden for udløb af DUC-selskabernes koncession samtidig nærmede sig, var det ikke unaturligt, at regeringen i 2003 indledte forhandlinger med DUC om en evt. forlængelse af eksisterende koncessioner og vilkårene for en sådan forlængelse. Især fordi usikkerhed om situationen efter 2012 i sig selv kan medføre uhensigtsmæssige investerings- og produktionsbeslutninger frem mod udløbet af koncessionsperioden. Det skal i den sammenhæng nævnes, at staten i forbindelse med udløb af en koncession, står i en relativ stærk forhandlingsposition, dels fordi man har mulighed for at indbyde andre olieselskaber til at byde, dels fordi den eksisterende koncessionshaver (DUC) skal afholde (betydelige) omkostninger til at nedtage/fjerne den eksisterende infrastruktur, såfremt man ikke kunne blive enige om en forlængelse af koncessionen. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der er stor forskel på statens forhandlingsposition i relation til fornyelse af en koncession fra eksisterende felter, hvor der allerede er påvist kommerciel olie- og gasproduktion, og så forhandling af koncessionsvilkår for nye og uudforskede områder, hvor olieselskabernes risiko er langt større. Staten kan derfor stille væsentlig større krav til sin andel af indtægterne end ved koncessioner for nye uudforskede områder. I et notat fra regeringen til Folketingets Energipolitiske udvalg, beskrives problematikken på følgende måde: Samtidig gælder det, at efterforskningen inden for eneretsbevillingens område har været ganske omfattende og sandsynligheden for at gøre nye fund, der radikalt ændrer på forudsætningerne for aftalen, er mere begrænsede nu end tidligere. (notat af 17/ ). Forhandlingerne med DUC førte til en fornyelse af koncessionerne med 30 år, dvs. fra 2012 til Samtidig blev der gennemført en række ændringer af kulbrintebeskatningen, som trådte i kraft allerede i

8 For det første blev den særlige kulbrinteskat, dvs. tillægget til den almindelige selskabsskat, reduceret fra 70 til 52 pct. For det andet blev det særlige kulbrintefradrag på 250 pct. reduceret til 30 pct. For det tredje fik staten en overskudsdeling 20 pct. frem til 2012, hvorefter staten indtræder som partner med en tilsvarende andel. For det fjerde blev den eksisterende rørledningsafgift (5 pct. af produktionsværdien) og royaltybidrag (8,5 pct.) afskaffet. Sidst men ikke mindst blev der indført en såkaldt kompensationsklausul, som kompenserer DUC økonomisk for eventuelle fremtidige justeringer i kulbrintebeskatningen. Aftalen øgede med de eksisterende oliepriser (ca. 20 $ pr. tønde) skønsmæssigt statens andel af værdiskabelsen fra ca. 50 pct. til ca. 60 pct. Til gengæld blev den effektive marginalskat reduceret fra over 80 pct. til godt 70 pct. Marginalskatten har især effekt, når oliepriserne er høje. Især tre forhold var bemærkelsesværdige ved den aftale regeringen, DF og de radikale indgik med DUC. For det første fulgte man ikke kulbrintebeskatningsudvalgets anbefaling om at indføre en neutral kulbrintebeskatningsmodel. For det andet reducerede man imod kulbrinteskatteudvalgets anbefaling kulbrinteskattesatsen fra 70 til 52 pct. Kulbrinteskattesatsen, udgør en form for topskat på Nordsøproduktionen, og har især effekt ved relativt høje oliepriser, hvor overnormale profitter opstår. For det tredje blev der indført en såkaldt kompensationsklausul, som friholder DUC-selskaberne for enhver specifik stramning af den samlede kulbrintebeskatning (inkl. selskabsskatten). Denne kompensationsmodel er meget speciel både i dansk og international lovgivning, da den i praksis gør det meget vanskelig for fremtidige Folketingsflertal at justere kulbrintebeskatningen, hvis f.eks. forudsætningerne ændres (se bilag 1 for en uddybning af denne problematik). Ændrede forudsætninger Siden 2003-aftalen har især tre centrale forudsætninger ændret sig væsentligt. For det første har staten af andre årsager efterfølgende nedsat den almindelige selskabsskat fra 30 til 25 pct., uden at dette samtidig har givet anledning til at hæve den særlige kulbrinteskattesats. Dermed blev statens andel af olieog gasindtægterne reduceret yderligere. For det andet er olieprisen i dag 4-5 doblet siden 2003, og ligger nu på 110 $ pr. tønde. VK-regeringen skønnede i forbindelse med aftalens indgåelse, at en 8

9 stigning i olieprisen fra de daværende godt 20 $ pr. tønde til 100 $ pr. tønde vil indtægterne fra nordsøproduktionen i hele aftaleperioden ( ) fra godt 200 mia. kr. til ca mia. kr. Der er altså tale om meget betydelige værdier set med samfundet øjne. Figur 1. Udvikling i oliepris $ / tønde j-91 j-92 j-93 j-94 j-95 j-96 j-97 j-98 j-99 j-00 j-01 j-02 j-03 j-04 j-05 j-06 $ pr, tønde kr, pr, tønde j-07 j-08 j-09 Kr/ tønde 700 j-10 j Kilde: Energistyrelsen For det tredje har forventningerne til olie- og gasproduktionen i Nordsøen udviklet sig mere positivt end forventet. Som det fremgår af boks 1, er de seneste prognoser for udviklingen i olie- og gasproduktionen mere positive end tidligere. Dels gøres der nye oliefund, dels forbedres udvindingsteknologien. Boks 1. Lovende udsigter for olie- og gasproduktionen Mulighed for netto-eksport til 2030 Energistyrelsens 5 års prognose forudsiger, at den danske olieproduktion fortsat mindskes frem til og med 2015, hvor der forventes en produktion på ca. 9,3 mio. m3, men når Hejre feltet først når op på fuldt produktionsniveau, kan den samlede danske olieproduktion igen nå et højere niveau. To efterforskningsboringer førte i 2010 til to nye oliefund Solsort og Sara, og antallet af efterforskningsboringer i 2011 tegner til at blive det højeste i 10 år. Sammen med bidrag fra mere effektive indvindingsmetoder, f.eks. injektion af CO2 i modne oliefelter, kan det bidrage til, at Danmark kan fastholde sin position som nettoeksportør af olie i hovedparten af tiden frem til

10 Der er også lovende udsigter for den fremtidige gasproduktion. 5 års prognosen forudser et relativt lavt produktionsniveau af salgsgas på mellem 4 og 5 mia. Nm3 i perioden med et dyk til 3,8 mia. Nm3 i Idriftsættelsen af Hejre feltet vurderes også at få betydning for gasproduktionen fra 2016, og derefter er der en mulighed for at opretholde et produktionsniveau på omkring 5 mia. Nm3 i yderligere en halv snes år, hvis både de teknologiske ressourcer og efterforskningsressourcerne medregnes. Det indebærer, at Danmark under disse forudsætninger kan være nettoeksportør af naturgas i yderligere godt 20 år fra Injektion af CO2 i modne oliefelter gør det erfaringsmæssigt muligt at øge indvindingen fra disse felter, men hidtidige erfaringer har primært været fra onshore-indvinding, og det vil kræve yderligere forsknings- og udviklingsaktiviteter, før metoden kan benyttes i danske oliefelter. Foreløbige resultater fra et projekt under Højteknologifonden har dog været lovende. Kilde: Energistyrelsen, 16/ Statens nye aftale med DUC-selskaberne udløber først i 2042, og der må forventes at ske mange justeringer af produktionsprofilen i opadgående retning inden da. Som det fremgår af figur 2, er det ikke urealistisk, at den forventende olieproduktion i Nordsøen vil kunne fastholdes tæt på 2015-niveauet i mange årtier frem. Figur 2. Olieproduktion i Nordsøen og mulige forløb frem mod 2042 Kilde: Energistyrelsen. 10

11 Økonomiske konsekvenser af 2003-aftalen Det er muligt at beregne provenutabet for staten ved ikke at anvende Kulbrintebeskatningsudvalgets beskatningsmodel. Ved en oliepris på 110 $ pr. tønde vil merprovenuet med kulbrintebeskatningsudvalgets model, jf. tabel 3, være 11 mia. kr. højere i 2011 og 8-11 mia. kr. højere om året i årene til om med Tabel 3. Statens indtægter fra olie- og gasindvinding (alternative oliepriser) Samlet overskud (mia. kr.) 49,1 43,0 39,2 37,0 37,7 Statens andel nuværende beskatning Statens indtægt nuværende beskatning Statens indtægt Kulbrinteskatteudvalg (84 pct.) 61,7 63,6 63,8 63,1 63,9 30,3 27,3 25,0 23,3 24,1 41,1 36,1 32,9 31,1 31,7 Merindtægt (110 $ pr. td) 10,8 8,8 7,9 7,8 7,6 Merindtægt (150 $ pr. td.) 15,3 12,7 11,5 10,9 11,0 Kilde: Energistyrelsen og egne beregninger Det fremgår endvidere, at med den nuværende oliepris på 110 $ pr. tønde, ville kulbrintebeskatningsudvalgets model have medført et merprovenu på mellem 11 og 7,5 mia. kr. årligt i perioden Olieproduktionen forventes imidlertid at vokse mærkbart i årene efter 2015, hvorfor der for perioden 2011 til 2020 er tale om et gennemsnitligt provenutab på omkring 8-10 mia. kr. årligt ved den uværende oliepris på 110 $ pr. tønde. Stiger olieprisen de kommende år igen til niveauet for 2008, nemlig 150 $ pr. tønde - hvilket IEA for nyligt har advaret om - bliver statens provenutab ved ikke at følge kulbrintebeskatningsudvalgets model mia. kr. årligt frem mod At der især siden stigningen i oliepriserne i midten af forrige årti har været en overnormal profit i relation til Nordsøproduktionen fremgår meget tydeligt, når man sammenligner overskudsgraden hos Nordsøselskaberne med overskudsgraden hos det øvrige erhvervsliv. Dette har Skatteministeriet gjort i en analyse fra Som det fremgår af tabel 4, ligger det normale afkast før skat i den ikkefinansielle sektor ifølge beregninger fra Skatteministeriet på ca. 6,5 pct. om året. Heroverfor står Nordsøselskabernes overskudsgrad på ca. 50 pct. i perio- 11

12 den og ca. 70 pct. i perioden , dvs. efter revisionen af Nordsøbeskatningen i 2003/04. Tabel 4: Nettooverskud i pct. af fast realkapital Nordsøen Før skat 52,1 49, ,9 67,3 73,2 69,8 70,2 Efter skat I dag (60 pct.) Efter skat KB-udvalg (84 %) Øvrige ikkefinansielle selskaber 20,8 19,6 17,6 19,6 26,9 29,2 28,0 28,0 8,3 7,9 7,1 7,8 10,8 11,7 11,2 11,2 Før skat 6,8 5,2 7,0 5,7 7,1 8,7 6,5 2,7 Efter skat (25 pct.) 5,1 3,9 5,3 4,3 5,3 6,5 4,9 2,0 Kilde: Skatteministeriet 2010 og egne beregninger Mens nettooverskud i de ikke-finansielle selskaber virker sammenlignelig med den almindelige rente, er der betydelige overskud i Nordsøen Samlet er konklusionen da, at det ikke virker som om der er systematisk profit i ikkefinansielle selskaber, når man ser bort fra Nordsøen (Skatteministeriet 2010). Selvom beskatningen af Nordsøaktiviteten er hårdere end for det øvrige erhvervsliv, er afkastet efter skat fortsat langt højere for Nordsøproduktionen end for de øvrige ikke-finansielle selskaber. Det gælder også selv om man gennemfører Kulbrintebeskatningsudvalgets beskatningsmodel, som giver staten 84 pct. af overskuddet ved høje oliepriser. Med denne beskatning er forrentningen af egenkapitalen med de nuværende oliepriser omkring dobbelt så højt i Nordsøproduktionen som hos de øvrige ikke-finansielle selskaber, jf. tabel 4. En særlig relevant problematik i relation til kulbrintebeskatningen er håndteringen af indtægterne ved kraftigt stigende energipriser. Staten har ejendomsretten til olie- og gasindtægterne. Olieselskaberne skal have en passende betaling for at efterforske og udvinde disse ressourcer, men heller ikke mere. Hvis oliepriserne stiger vil indtægterne fra olieproduktionen stige markant. Men olieselskabernes omkostninger er jo de samme. Derfor opstår der meget store overnormale profitter ved høje energipriser. 12

13 Det er årsagen til, at man indenfor kulbrinteproduktion opererer med marginalskatter på over 80 pct. De overnormale profitter ved udvinding af ressourcerne i undergrunden tilhører således samfundet. Derfor var den effektive marginalskat kulbrinteskattesystemet allerede ved justeringen i 1981 over 80 pct., et niveau som kulbrintebeskatningsudvalget i sin betænkning ikke så grundlag for at ændre. Betydningen af marginalskattesatsen kan illustreres ved følsomhedsberegninger af hhv. statens og DUC-selskabernes indtægter ved stigende oliepriser. Af tabel 5 fremgår, at de samlede indtægter (overskud) fra olie- og gasproduktionen i perioden stiger fra ca. 415 mia. kr. til ca. 625 mia. kr., når olieprisen stiger fra de nuværende 110 $pr. tønde til 150 $ pr. tønde, hvilket som nævnt bestemt ikke er urealistisk. Det samlede overskud fra Nordsøproduktionen stiger altså med ca. 50 pct., når energipriserne stiger med 1/3, hvilket netop afspejler, at omkostningerne jo er uændrede, hvorfor overskudsgraden påvirkes meget kraftigt. Tabel 5. Statens og DUC-selskabernes overskud ved alternative oliepriser ( ) Nuværende beskatning: Staten: 185 mia. kr. 265 mia. kr. (110 $) 400 mia. kr. (150 $) DUC: 125 mia. kr. 150 mia. kr. (110 $) 225 mia. kr. (150 $) Kulbrinteskatteudvalget: Staten: 260 mia. kr. 350 mia. kr. (110 $) 525 mia. kr. (150 $) DUC: 50 mia. kr. 65 mia. kr. (110 $) 100 mia. kr. (150 $) Anm. Der er en usikkerhed på +/- 10 pct. Kilde: Energistyrelsen og egne beregninger Med den nuværende beskatning, har DUC-selskaberne fået ca. 40 af overskuddet siden 2004, hvilket er væsentligt mere end kulbrintebeskatningsudvalget lagde op til, og som har betydet meget høje overskudsprocenter for DUCselskaberne, jf. tabel 4. Stiger olieprisen til 150 $, vil DUC-selskaberne få en andel af olie- og gasindtægterne på ca. 35 pct., dvs. mere end det dobbelte af hvad kulbrintebeskatningsudvalget anbefalede. Det vil medføre markant højere forretningsprocen- 13

14 ter end vist i tabel 4 ovenfor, hvor forrentningen for DUC-selskaberne som nævnt i forvejen er markant højere end hos det øvrige erhvervsliv. Selv med en effektiv beskatning på 84 pct. vil en yderligere stigning i olieprisen efterlade DUC-selskaberne med en meget gunstig forrentning af den investerede kapital. DUC-selskaberne har allerede haft 50 år til at efterforske- og udvinde, og der derfor er tale om meget attraktive felter med igangværende produktion, hvorfor DUC-selskabernes risiko som kan begrunde højere forrentningsprocenter end hos det øvrige erhvervsliv er relativt begrænset. Ved en oliepris på 150 $ pr. tønde vil DUC-selskaberne med den nuværende oliepris tjene ca. 225 mia. kr. i perioden Med en effektiv beskatningsprocent på 84 vil deres fortjeneste være ca. 100 mia. kr. Såfremt kulbrintebeskatningsudvalgets anbefalinger om at reducere DUCselskabernes andel af olie- og gasindtægterne til 16 pct. at olie- og gasindtægterne som betaling for deres udvindingsaktivitet, var effektueret fra og med 2004, kan statens samlede provenutab i perioden opgøres til ca. 150 mia. kr. ved det nuværende prisniveau og ca. 200 mia. kr., hvis olieprisen de kommende år stiger til 150 $ pr. tønde. Nordsøindtægterne kan finansiere VE-udbygningen Skal 2-graders målsætningen overholdes, er det nødvendigt at nedbringe udledningen af drivhusgasser. I Norge er det en udbredt opfattelse, at Norge som rigt olie- og naturgasproducerende land har en forpligtelse til at bidrage økonomisk til CO2-reducerende tiltag internationalt og i tillæg til landets Kyotoforpligtelser (jf. boks 2). 14

15 Boks 2. Norge: Indtægter fra olie- og naturgasproduktion forpligter. Norge har engageret sig stærkt i bekæmpelsen af afskovning i udviklingslandene. Initiativet sker i regi af FN s REDD-program og udvidelsen REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) samt Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Programme og Amazonasfondet. Under REDD+ overfører rigere lande midler til fattigere lande som belønning for bevarelse af eksisterende skov, for nyplantning samt for bæredygtig skovbrug. REDD blev foreslået UNFCCC i 2005 af koalitionen af regnskovslande, hvor de tilbød at reducere afskovning mod kompensation. Forslaget blev behandlet under klimaforhandlingerne på Bali i Under UNFCCC-samtalerne i 2010 i Cancun, Mexico, enedes landene om en tilrettet version REDD+. Norge har siden 2007 engageret sig i bekæmpelsen af afskovning mm. og integreret aktiviteten i den norske klimapolitik. Norge har erklæret sig villig til at afsætte op til 3 mia. nkr. årligt. I opstartsåret 2008 blev der udbetalt 280 mio. nkr. og i de efterfølgende år over en 1 mia. nkr. årligt. Baggrunden for det stærke norske engagement er eksempelvis udtrykt således: Det burde ikke være vanskelig å ha sympati med et kontinent som Afrika som bidrar minst til klimaendringene, samtidig som de merker de største effektene av klimaendringene. De har klare forventinger til at land som Norge, som baserer sin høye levestandard på salg av olje og gass, tar ansvar for både å forebygge videre klimaendringer og bidrar til at de mest sårbare befolkningsgruppene kan tilpasse seg klimaendringer. Et krafttak må til. (Olav Ibrekk, leder af Norads, Direktoratet for udviklingsarbejde, miljøprojekt, på i artiklen Klima: Svært vanskelig å få til god avtale i København ). Kilder: Miljøverndepartementets hjemmeside. Såfremt kulbrintebeskatningen skærpes i overensstemmelse med forslaget fra Kulbrinteskatteudvalget kunne man i Danmark overveje tilsvarende mekanismer. F.eks. kunne man bruge merprovenuet på finansiering af Danmarks VEudbygning frem mod 2020, hvor 50 pct. af Danmarks el-produktion skal komme fra vindenergi. VE-støtten vil samlet koste omkring 5-6 mia. kr. årligt i 2020 for derefter at aftage frem mod 2030, idet tilskuddet til vindenergi er tidsbegrænset i 8-12 år. Både niveauet for VE-støtten og udgiftsprofilen over tid minder således meget om merindtægterne fra en styrkelse af Nordsøbeskatningen efter Kulbrinteskatteudvalgets model. 15

16 En sådan model kunne flytte VE-finansieringsbyrden fra erhvervslivet og lavindkomstfamilierne, som i dag er de primære betalere af VE-støtten, til DUCselskaberne, der som nævnt primært består af udenlandske olieselskaber. 16

17 Bilag 1. Kompensationsklausulen Kompensationsklausulen er højst usædvanligt både i dansk og internationale skattelovgivning. Det er således meget særegent og rejser også et spørgsmål om forholdet til Grundloven at et Folketing på denne vis forsøger af fratager fremtidige Folketingsflertal muligheder for at skærpe kulbrintebeskatningen, såfremt forudsætningerne ændres. Kompensationsklausulen var så kontroversiel, at Folketingets Energipolitiske Udvalg meget usædvanligt indkaldte fem uafhængige eksperter til en høring om de statsretslige aspekter af Nordsøaftalen. Både de juridiske og økonomiske eksperter fandt klausulen meget usædvanlig og problematisk: Stabiliseringsklausuler har jeg ikke fundet i nogen af de reguleringer i de lande, som vi normalt finder inspiration i, og som vi sammenligner os med, od det er jo i særdeleshed de andre nordsølande, Norge, Storbritannien og Holland, men oversøisk, f.eks. Canada, finder man det heller ikke. (Anita Rønne, juridisk ekspert ved Nordsøhøringen) Og derfor synes jeg, det er flot at lave aftale på 40 år uden nogen mulighed for at tage den op, hvis forudsætningerne helt ændres (Søren Rasmussen, økonomisk ekspert ved Nordsøhøringen). Noget af det der virker overraskende, det er, at man altså har en aftale, der skal køre i 39 år uden man har nogen mulighed for ved helt ændrede forudsætninger at lave revision af den. Det anser jeg for at være det helt store problem her. (Aage Michelsen, økonomisk ekspert ved Nordsøhøringen). Vi ved, at i de foregående 40 år har denne sektor gennemgået svært store forandringer som ingen kunne forudse i 1962, og der er desværre lige så stor usikkerhed om fremtiden (Diderik Lund, økonomisk ekspert ved Nordsøhøringen). Der er især to centrale spørgsmål knyttet til kompensationsklausulen: 1) I hvilket omrang begrænser den fremtidige Folketings reelle muligheder for at skærpe kulbrintebeskatningen? 2) Hvilken kompensation har DUC i givet fald krav på? 17

18 Ad 1. Juridiske aspekter ved kompensationsklausulen Angående de juridiske aspekter ved kompensationsklausulen er især fhv. juraprofessor og nuværende højesteretsdommer Jens Peter Christensens (JPC) bemærkninger interessante. Han var ikke i tvivl om lovligheden i, at en minister kan indgå en aftale som kompensationsaftalen med en privat virksomhed JPC lagde endvidere vægt på, at private, der indgår en aftale med staten, efterfølgende vil kunne søge beskyttelse efter grundlovens 73, givet der er tale om ekspropriation. Nærlæser man imidlertid JPC s bemærkninger, tyder meget på at diskussionen om kompensationsaftalen fokuserede på et forkert aspekt, nemlig om kompensationsaftalen var grundlovsstridig. Det er den ikke. Til gengæld og langt mere interessant er det lang fra sikkert at kompensationsaftalen beskytter DUC, dvs. om DUC overhovedet har krav på kompensation, hvis et nyt Folketing på et senere tidspunkt ændrer kulbrintebeskatningen. Dermed erhverver bevillingshaverne en ret eller en rettighed i kraft af den aftale en kontraktmæssig ret, kan man sige som vil være omfattet af begrebet rettighed i 73. Det er ikke det samme, som at der så også er en beskyttelse, for det afhænger af, om et indgreb er ekspropriativt, altså om det har karakter af afståelse dertil kommer jo, at skat for så vidt fornuftigt nok ikke kan betragtes som ekspropriation. (JPC i Folketingets høring i 2003). I relation til værdierne i den danske undergrund er der det særlige forhold i relation til ekspropriationsproblematikken, at det er staten, som har ejendomsretten til naturressourcerne i undergrunden, hvorfor det er meget vanskeligt at forestille sig, at der kan være tale om ekspropriation, når det gælder beskatning af olie- og gasproduktionen. Det har været drøftet, om en særbeskatning af DUC-selskabernes koncession i fht. andre koncessioner skulle kunne defineres som ekspropriation. Dette synspunkt må klart afvises. Som nævnt kan der være forskelle i de geologiske og økonomiske forhold ved forskellige oliefelter, og staten har selvsagt ret til at differentiere de økonomiske vilkår afhængigt af sådanne forhold. DUC-felterne er således klart de mest attraktive i Nordsøen, hvorfor en relativ hård beskatning af disse felter kun er rimelig. Dertil kommer, at selve kompensationsklausulen også gælder for andre kulbrinteproducenter: 18

19 Det betyder, at også andre selskaber i den danske del af Nordsøen, der ønsker at gå over til beskatning efter samme regler som A.P. Møller-Mærsk og partnere, vil få tilbudt mulighed for at indgå en kompensationsaftale: (Svar til Folketingets Energipolitiske udvalg 17/ ). Det er interessant, fordi kompensationsaftalen således ikke beskatningsmæssigt er en særaftale mellem DUC-selskaberne og staten, men derimod en generel aftale. Men hvordan kan kompensationsaftalens $ 6 så fastslå, at statens almindelige beskatningsret ikke berøres af kompensationsaftalen, når denne er generel for kulbrinteområdet? Betyder det, at kulbrintebeskatningsområdet generelt ikke er en del af statens almindelige beskatningsret?! Det er der næppe belæg for at påstå. Tværtimod kan man sige, at staten på lige netop på kulbrinteområdet ikke alene har beskatningsret men de facto en (politisk) beskatningspligt, da der jo i modsat fald vil være tale om, at staten forærer værdierne i undergrunden væk til private selskaber. Den relevante problemstilling i relation til kompensationsklausulen er således, hvorvidt borgere/virksomheder via en (kompensations)aftale med en minister kan beskytte sig mod Folketingets beskatningsret, på en måde så der - som forsøgt med kompensationsklausulen - opnås fuld kompensation af staten for en efterfølgende skærpelse af beskatningen. Rækkevidden af denne problematik er potentielt meget vidtgående. Hvis man kan begrænse statens reelle beskatningsret på ét område kulbrintebeskatningen hvor der som nævnt nærmest er beskatningspligt - kan man så også på andre områder? Kan en given regering f.eks. indgå en aftale med Dansk Aktionærforening om ikke at hæve den fremtidige beskatning af aktieindkomst uden at der betales fuld kompensation til aktionærerne, hvis fremtidige Folketingsflertal strammer beskatningen? Ikke alene JPC forholdt sig kritisk til dette jf. ovenfor. Det gjorde høringens anden juridiske ekspert Anita Rønne også: Staten har en beskatningsret i henhold til grundloven, og jeg tror, at der er enighed om, at den beskatningsret kan regering og Folketing ikke fuldstændig aftale sig ud af Det ville undre mig, hvis man kunne Så man er jo nok klar over, man er ud i en vis gråzone. Jeg tror, jeg vil nøjes med at sige det. At denne problematik er særdeles kontroversiel fremgår også af selv kompensationsaftalen, Her siger 6: Statens almindelige beskatningsret berøres ikke af denne aftale. Det er en noget underlig paragraf i en aftale, hvor indholdet af 19

20 de fem foregående paragraffer, netop går ud på at sætte Folketingets reelle beskatningsret ud af kraft. Hvad sker der f.eks., hvis staten under henvisning til sin almindelige beskatningsret hæver kulbrinteskattesatsen fra de nuværende 52 pct. til de 70 pct. den var før 2003-aftalen? Dette er jo i overensstemmelse med 6 i kompensationsklausulen, og staten er så erstatningspligtig? Flere af de økonomiske eksperter ved Nordsøhøringen udtrykte også tvivl om forståelsen af kompensationsklausulen: Altså jeg synes, at kompensationsaftalen er sådan lidt svær at forstå, for ikke at sige uforståelig (Søren Rasmussen, økonomisk ekspert ved Nordsøhøringen). Men jeg har prøvet at tænke på om kompensationsaftalen giver helt klare regler, og jeg synes der er visse vilkårligheder. (Diderik Lund økonomisk ekspert ved Nordsøhøringen). Dertil kommer, at kompensationsaftalen ikke alene medfører en reel afskaffelse af statens beskatningsret for kulbrinteaktivitet men også i praksis gør det meget vanskeligt at sænke andre erhvervsskater som f.eks. selskabsskatten. Den almindelige selskabsskat udgør sammen med den særlige kulbrinteskat grundstammen i den samlede kulbrintebeskatning. Derfor vil en generel reduktion i selskabsskatten af andre årsager, normalt blive imødegået via en hævelse af den særlige kulbrinteskat, for at fastholde statens andel af olie- og gasindtægterne. Dette forsøger kompensationsklausulen imidlertid at forhindre. Tabel 6. Selskabsskat i Nordsøen som andel af samlet selskabsskat Selskabsskat Nordsøen Selskabsskat i alt 11,7 mia. kr. 9,5 mia. kr. 10,1 mia. kr. 8,9 mia. kr. 50,5 mia. kr. 45,2 mia. kr. 33,5 mia. kr. 26,6 mia. kr. Andel 23,2 pct. 21,0 pct. 29,9 pct. 33,5 pct. Kilde: Skatteministeriet og egne beregninger Som det fremgår af tabel 6, udgør indtægterne fra den almindelige selskabsskat fra Nordsøaktiviteterne mellem 20 og 30 pct. af den samlede selskabsskat. Det vil derfor være en meget dyr affære for staten at nedsætte den generelle selskabsskat, hvis man ikke kan hæve andre dele af kulbrintebeskatningen. Netop denne problematik blev der ved Nordsøhøringen i 2003 advaret imod: 20

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Kompensationsbestemmelsen. i aftalen. mellem A.P. Møller - Mærsk. og staten om. forlængelse af eneretsbevillingen. i Nordsøen

Kompensationsbestemmelsen. i aftalen. mellem A.P. Møller - Mærsk. og staten om. forlængelse af eneretsbevillingen. i Nordsøen Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 85 Offentligt 17. december 2003 Kompensationsbestemmelsen i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

Samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen

Samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen Samfundsøkonomien i aftalen mellem A.P. Møller - Mærsk og staten om forlængelse af eneretsbevillingen i Nordsøen 2/22 1. Indledning Der blev i september måned indgået aftale om forlængelse af A. P. Møller

Læs mere

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk

godkendelse, bedes ministrene oplyse, hvilke krav regeringen a) Følger eneretten, som A. P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 37 Offentligt 1. november 2017 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark

bayerngas Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt danmark Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 225 Offentligt bayerngas danmark Til medlemmerne af Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Your ref: Our ref: DM#58863 Date: 16. maj

Læs mere

AFTALEN MED A. P. MØLLER-MÆRSK OG NORDSØ-REDEGØRELSEN

AFTALEN MED A. P. MØLLER-MÆRSK OG NORDSØ-REDEGØRELSEN 10. oktober 2003/MW Af Martin Windelin, direkte telefon 3355 7720 Resumé: AFTALEN MED A. P. MØLLER-MÆRSK OG NORDSØ-REDEGØRELSEN Der ses i notatet nærmere på økononomi- og erhvervsministerens aftale med

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

AFTALE OM KOMPENSATION EFTER AFSNIT VI I AFTALE AF 29/9 2003 MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN

AFTALE OM KOMPENSATION EFTER AFSNIT VI I AFTALE AF 29/9 2003 MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN AFTALE OM KOMPENSATION EFTER AFSNIT VI I AFTALE AF 29/9 2003 MELLEM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN OG BEVILLINGSHAVERNE I HENHOLD TIL ENERETSBEVILLING AF 8/7 1962. Indledning: Denne aftale er indgået i

Læs mere

Nye regler for beskatning i Nordsøen: Virkning på forskellige typer operatører

Nye regler for beskatning i Nordsøen: Virkning på forskellige typer operatører Nye regler for beskatning i Nordsøen: Virkning på forskellige typer operatører Bayerngas 3. September 13 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Jens Sand Kirk, Economist Jossi Steen-Knudsen, Analyst

Læs mere

Talepapir Merprovenu og Togfonden. Samrådsspørgsmål A:

Talepapir Merprovenu og Togfonden. Samrådsspørgsmål A: Skatteudvalget 2013-14 L 79 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Talepapir Merprovenu og Togfonden Samrådsspørgsmål A: Ifølge regeringens økonomiske redegørelse fra december 2013 er statens Nordsø-indtægter

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Den 22. marts 2017 Der har været produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen de sidste 45

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 23. maj 2006 J nr. 004-439 Frederiksholms Kanal

Læs mere

KRITISKE ANALYSER SERVICECHECK" PÅ OLIEAFTALE: REELLE ÆNDRINGER ELLER "HOLD KÆFTBOLSJE"?

KRITISKE ANALYSER SERVICECHECK PÅ OLIEAFTALE: REELLE ÆNDRINGER ELLER HOLD KÆFTBOLSJE? 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat: SERVICECHECK" PÅ OLIEAFTALE: REELLE

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner.

Ud fra analyserne kommer Vismændene med en række anbefalinger og konklusioner. \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\doer-11-00\kap-1-ln.doc Af Lise Nielsen 14. december 2000 Foreløbige vurderinger af DØR's rapport, kapitel I: Konjunkturvurdering Det følgende er AE s foreløbige kommentarer

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding

Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Af: Christen Sørensen Professor emeritus, fhv. overvismand Dette notat er skrevet efter opdrag fra Bayerngas Norge A/S. Notatet tager primært udgangspunkt

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT 18. december 28 af Martin Madsen tlf. 33557718 Resumé: NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. 34½ mia. kr. i 28. Det er 8 mia. kr. mere

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning

1. Indledning og sammenfatning 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning 1.1.1 Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i begyndelsen af 2001 et udvalg med henblik på at skabe grundlaget for at indføre et

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 173 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg Den økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 2. marts 2010 Notat om udviklingen

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS Dansk Økonomi efterår 1999 KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS III.1 Sammenfatning Samfundsøkonomisk overskud ved produktion af olie og naturgas i Nordsøen I kapitlet belyses overskuddets

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

ER DUC BLEVET LOVET EN REALFORRENTNING PÅ 15 PCT.?

ER DUC BLEVET LOVET EN REALFORRENTNING PÅ 15 PCT.? 6. 22. juni september 2006 2003 Journal 0203 Af Martin Windelin, direkte telefon 3355 7720 ad pkt. Resumé: ER DUC BLEVET LOVET EN REALFORRENTNING PÅ 15 PCT.? Der ses i notatet nærmere på DUC-olieselskabernes

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 1 29. august 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 204 Offentligt J.nr. 2007-318-0593 Dato: 17. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 204 af 22. marts 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen 1 Olie- og gasproduktion Den historiske olie- og gasproduktion for perioden 1990-2014 er vist på figur 1, og Energistyrelsens prognose fra 2015

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2013-14. Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2013-14. Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af

Læs mere

. Omlægningen af nordsøbeskatningen kan ikke finansiere togfonden, og øremærkningen

. Omlægningen af nordsøbeskatningen kan ikke finansiere togfonden, og øremærkningen 1. maj 2013. Omlægningen af nordsøbeskatningen kan ikke finansiere togfonden, og øremærkningen af provenuet er uheldig Af Jens Hauch Notatet vurderer mulighederne for at finansiere højhastigheds togforbindelser

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND

REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND 6. august 28 af Martin Madsen (tlf. 33557718) REKORD STORE NORDSØ-INDTÆGTER BØR PLACERES I EN OLIEFOND Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. mia. kr. i 28 og sætter dermed ny rekord. Indtægterne

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET i:\oktober-2000\7-c-okt-00.doc 17. oktober 2000 Af Lars Andersen - direkte telefon: 3355 7717 RESUMÈ FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET Der er stor uenighed om, hvordan regeringens fianslovforslag påvirker erhvervslivet.

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 21 Folketinget 29-1 Fremsat den 7. oktober 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere