Den økologiske forbindelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den økologiske forbindelse"

Transkript

1 4 Den økologiske forbindelse 8 Landskabet skal forvaltes dynamisk 10 Der bygges og bygges i naturen 14 Nye skovoplevelser der kan sælges 20 Det mikrobiologiske alternativ 26 Helhedstanke 34 Masser af rododendron 48 Det digitale byggeri tungt fra start 54 Marx og de brasilianske haver 58 Der bør leges i de danske byer 64 Lys. Funktion eller effekt 70 Harlekinmariehønen er klar til invasionen 74 Det farlige råd i parkens bøge 80 Bodensøens perle 4 MAJ 2008 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 3/2008 1

2 A/S Kommandantens Gaard, København Inspirerende udemiljøer anlægges og vedligeholdes Torve & Veje Skolegårde & Sportsanlæg Boligområder Firmadomiciler Slotsparker Med base på Midtsjælland er vores 100 engagerede medarbejdere klar til at rykke ud og gøre dine omgivelser grønnere. Læs mere på as.dk OK grøn anlæg as Tlf.: P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage Hovedgaden 92, Ubby 4490 Jerslev Per: Fax: BIRKHOLM PLANTESKOLE FARREMOSEN 3450 ALLERØD TLF FAX leverandør af alle planteskoleartikler produktion af træer, buske og bunddækkeplanter i alle sorter og størrelser rekvirér vort katalog og aflæg besøg i planteskolen tilbud gives på alle leverancer KVALITETSBEVIDST ANLÆGSGARTNERI - DET MAGTER VI Anlægsgartnermester Dragsmøllevej 24, 4534 Hørve Tlf homepage: Fra villahaver til slotsparker. Fra planlægning til sidste sten. Toptunet ledelse og 300 medarbejdere SKÆLSKØR: T F Teglværksvej 2B, Tystofte Skælskør ØLSTYKKE: T F Frederikssundsvej Ølstykke 2 GRØNT MILJØ 3/2008

3 RUL DIN GRÆSPLÆNE UD ÅRET RUNDT Dansk Produceret KOMMENTAR TANKEFULDT Både små og store byer breder sig ud i landskabet i en frimodig pladskrævende stil. Men også ude i landzonen bygges der på livet løs til både boliger og erhverv. En undersøgelse fra Aalborg Universitet bekræfter at zonereglerne er gennemhullede, og at det meste af byggeriet i landzonen tilmed foregår i nuværende eller planlagt naturområde. To årsager er åbenbare: landbrugets udvikling der har frigjort masser af landbrugsbygninger og planlovændringen i 2002 der overførte landzoneforvaltningen til kommunerne og gjorde det lettere at bygge ved landbrugsejendomme. Det har kommunerne udnyttet med en lind strøm af tilladelser og dispensationer for at stå sig godt i konkurrencen om erhvervsudvikling og skatteborgere. SMÅ RULLER: 40 x 250 x 1,5 cm = 1m 2 pr. rulle STORE RULLER: Bredde cm. Længde op til 35 meter. Priser pr. m 2 excl. moms & transport: 1-24 m 2... kr. 30, m 2... kr. 25, m 2... kr. 18, m 2... kr. 15, m 2... kr. 13,- Over 3000 m 2... kr. 12,- Græstage, 1-39 m 2... kr. 40,- Græstage, over 40 m 2... kr. 30,- Det pæne formål er at skabe liv på landet. I praksis betyder det at man kan bygge næsten hvorsomhelst. Denne mulighed - som regeringen selv har muliggjort - modarbejder de statspolitiske mål der stadig er at sikre en klar grænse mellem by og land, undgå utilsigtet byspredning og sikre åbne landskaber og sammenhængende natur. Det er en politik der har stærke miljømæssige, rekreative og økonomiske motiver. Og som godt kan forenes med liv på landet Ringsted Tlf Men det er ikke kun kommunerne - og måske regeringen - der gerne vil bygge i landskabet. Blandt planlæggere og arkitekter er der en ny tendens til at opløse de klare grænser mellem by og land. Det mener f.eks. et udvalg under Akademirådet der i stedet for skarpe landzoneskel vil lade byen trævle sig ud i landskabet. Et konkret eksempel er den planlagte bydel Tankefuld ved Svendborg hvor man vil integrere bebyggelse og landskab og give beboerne nærkontakt med landskabet. Men det er også en uhyre pladskrævende byudvikling der skubber det åbne land endnu længere væk for andre end kvarterets egne forkælede beboere. Det åbne land urbaniseres i denne tid, ikke bare med byudvikling og landzonebyggeri, men også med bl.a. trafikanlæg og golfbaner. Der ageres som om det åbne land er en uudtømmelig ressource. Det er på tide at Folketinget træder i karakter, f.eks. ved at forbyde byggeri i planlagte natur og landskabsområder. Visionen om de kompakte byer i det åbne landskab bør genoplives. FORSIDEN På gågaden i Helsinge er de 17 Lightcolumn parklygter placeret forskudt af hinanden og på en sådan måde at de ikke forstyrrer oplevelsen af fiberlysfelterne. Helsinge Kommune vandt i øvrigt Årets Udelyspris Lyssætning spiller en stigende rolle i by- og landskabsplanlægningen. Kommunerne brander sig med lys, mens fagfolk efterlyser efteruddannelse. Birgitte Ivertsen skriver om lyssætningen side 64. Er det funktion eller effekt? Det er i bedste fald begge dele på en gang. Foto: Philips Lighting. GRØNT MILJØ Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C Tlf Fax Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). Tlf Annoncer: Steen Lykke Madsen. Tlf Adr.: B2B Press, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf Udgiver: Danske Anlægsgartnere via ProVerte A/S. Tryk: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: Distribueret: : jf. Fagpressens Medie Kontrol. Abonnement: 350 kr. pr. år med moms. Udgives 10 gange pr. år. Medlem af Dansk Fagpresse. 26. årgang. ISSN GRØNT MILJØ 3/2008 3

4 Den økologiske forbindelse Spredningskorridorer og trædesten har - trods begrænset dokumention - en effekt og de skal med i planlægning og forvaltning Økologiske forbindelser er spredningsveje for naturens vilde dyr og planter. Det kan være korridorer som åer og hegn eller tætliggende landskabselementer der kan virke som grønne trædesten. De forbinder de kerneområder hvor der er store og stabile bestande af planter og dyr. De senere år har budt på nogle successer hvor stat, amter og kommuner har samarbejdet for at forbedre spredningsforholdene. F.eks. har man med ganske få tiltag fået odderen spredt fra Thy til resten af Jylland. Nu er bæveren tilsyneladende ved at tage samme tur fra Klosterheden og sydpå. De økologiske forbindelser er blevet en fast del af dansk naturforvaltning og skal nu indgå og udbygges i den kommuneplanlægning som kom- munerne er i gang med. Det fremgår både af planloven og af Miljøministeriets Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Desuden har de gamle regionplaner retsvirkning som landsplandirektiv. De økologiske forbindelser skal udgøre et sammenhængende netværk. Det kræver - lige som så meget anden naturforvaltning - kommunalt samarbejde fordi de økologiske forbindelser som f.eks. store åer let kan gå på tværs af kommunegrænserne. Som hjælp har ministeriet gennem projektet Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning opsamlet de videnskabelige undersøgelser om økologiske forbindelser og anbefaler hvordan de kan bruges i planlægningen. Desuden har man samlet 25 eksempler Der er netværk og mosaikker på flere geografiske skalatrin. Gæs kan trække fra kontinent til kontinent. En kronhjort kan vandre på tværs af landsdele. En grævling spreder sig normalt kun få km. Sommerfugle spreder få hundrede meter fra hinanden. Mange jordbundsorganismer spreder sig kun få mm, cm eller meter. Efter Schneekloth og Vejre. Eksempel 1 Retableret sammenhæng mellem klitheder Klitheden langs den jyske vestkyst er en af landets mest sammenhængende naturtyper, men er mange steder truet af tilgroning af især bjerg- og contortafyr og af dræning af moser og vandhuller. Tilgroningen stammer ofte fra klitplantagerne som ikke længere en sandflugtsdæmpende funktion. Klitheden er mange steder fragmenteret til små områder. Skov- og Naturstyrelsens klitdistrikter, de tidligere amter i klitområder samt forsvaret udførte fra en plejeindsats for at forbedre forholdene støttet af EU s LIFE-ordning. Der blev ryddet 388 ha plantage med skovningsmaskiner. Veddet blev fliset og fjernet. Andre 516 ha massiv opvækst blev fjernet med manuel skovning. Spredt opvækst på 5000 ha. blev ryddet med en traktormonteret knuser. Heden blev forynget emd afbrænding. Der blev afbrændt i felter af ca 50 meter gange 50 meter i en mosaikstruktur, i alt 2400 ha. Desuden er der genskabt vandhuller og naturlig afvanding, etableret græsning samt slåning. Efter projektets afslutning forsætter plejen med bl.a. afbrænding og fjernelse af opvækst. Plejen har medført at klithedefloraen - primært lyngarter - Før rydningen. Efter rydningen. Tilgroningen af klitheden - her mellem Stenbjerg og Lodbjerg - fragmenterer hedenvegetationen af hedelyng og revling. er blevet betragtelig mere udbredt og sammenhængende og der opstået gode spredningsveje mellem søerne. Det er dog et langsigtet projekt. Når gamle plantager med bjergfyr er fjernet vil det tage mere end år før klithedens naturlige vegetation er helt genetableret. Men det kan altså lade sig gøre, lyder det optimistisk fra Miljøministeriet. Det fem-årige projekt kostede knap 30 mio. kroner, ca kr/ha. Afbrænding er udregnet til ca. 550 kr. pr. ha, men rydning af plantager kostede kr/ha. 4 GRØNT MILJØ 3/2008

5 Fra Nørreådalen. Ådalen danner en markant økologisk forbindelse, men er også selv et netværk af mindre forbindelser. Foto: Jørgen Primdahl. på etablering af økologiske forbindelser - eller i hvert fald projekter der har været med til at skabe eller styrke en sammenhæng i naturen der var svag eller borte. Eksemplerne viser at økologiske forbindelser for dyr og planter især i de sidste 10 år har spillet en væsentlig rolle i dansk naturforvaltning. Eksemplerne favner bredt. Det kan være egentlige forbindelser som omløbsstryg eller tørre faunapassager. Det kan være naturpleje af overdrev der hjælper f.eks. sommerfugle med at sprede sig. Det kan være at skabe en mere flydende overgangszone mellem to naturtyper, f.eks. mellem skov og eng. Det kan man gøre ved at bugte skovbrynet og lave en fold på tværs af grænsen. To af eksemplerne er gennemgået nærmere i artiklen. Øen og metabestanden Det videnskabelige grundlag for de økologiske forbindelser har sig væsentligste udgangspunkt i 1960 ernes begreb øbiogeografi der oprindeligt vedrørte øer med varierende afstand fra et kontinent. Spredte, fjerne øer havde færrest arter. Begrebet blev senere generaliseret ved hjælp af landskabsmodeller og økologiske modeller. Hertil kom teorien om de såkaldte metabestande, altså hvor store bestande skal være for at de kan overleve eller kolonisere nye områder. Teorierne blev i 1980 erne omsat til praktisk planlægning, ikke mindst fordi biologerne i amtsforvaltningerne mødte en planlægnings- og projektkultur. Det blev et frugtbart møde. I 1985 så man de første spredningskorridorer i regionplanerne. I dag er de et centralt led i kommuneplanerne. Alligevel er de økologiske forbindelser stadig et diffust fagområde. Det skyldes ikke mindst at en økologisk forbindelse kan være alt muligt alt afhængigt af hvilken art man taler om. Gæs kan trække fra kontinent til kontinent. Sommerfugle spreder sig få hundrede meter. Det der for en art er et kerneområde er for en anden art kun en korridor. Begrebet økologisk forbindelse giver derfor kun mening når man kender skalatrinet. Hver skala består samtidig af et netværk af kerneområder, mindre naturområder, korridorer, bufferzoner og naturudviklingszoner der kan blive en del af kerneområderne. Det kan være mere eller mindre velfungerende. Konnektiviteten kan variere som landskabsøkologer siger. Skal kunne sprede sig Mange dyr og planter er afhængige af at kunne sprede sig gennem landskabet. Landskabet lægger mange hindringer i vejen, f.eks. byer, veje, jernbaner, dyrkede marker og opstemninger af vandløb. Det medvirker til at mange planter og dyr opdeles i små bestande, trives dårligt og i sidste ende risikerer at uddø. Det kan de økologiske forbindelse afbøde ved at binde de mere eller mindre isolerede naturområder bedre sammen. Forbindelserne kaldes derfor også spredningskorridorer og greenways. Deres relevans øges i lyset af klimaforandringerne der kan medføre at arter er nødt til at ændre udbredelsesområder. De økologiske forbindelser kan også yde bidrag til de internationale mål om biodiversitet og naturbeskyttelse som Danmark har forpligtet sig til at holde. Selv om de økologiske forbindelser er blevet en fast del af planlægning og forvaltning er der ikke sikker viden om hvor godt de virker. Det er nemlig meget svært at dokumentere den præcise effekt, da det kræver urealistisk omfangsrige landskabseksperimenter. Spørgsmålet er dog, om det er rimeligt at opstille så stive videnskabelige krav når selv kritikere anerkender at der er en effekt. Der er foretaget en række mindre vidtgående undersøgelser verden over med fokus på enkelte arter. 65 er refereret i Miljøministeriets redegørelse, desværre ingen danske, men 17 af de undersøgte arter findes dog her i landet. Undersøgelserne peger overvejende på at de pågældende arter har nytte af forbindelserne. Virkningen afhænger dog af de enkelte arters økologi, de økologiske samspil de indgår GRØNT MILJØ 3/2008 5

6 Eksempel 2 Netværk af lysåbne naturområder i Gribskov Høenge har før været en vidt udbredt og biologisk rig naturtype, langt rigere end moderne kulturenge. I Gribskov har Skov- og Naturstyrelsen siden i 1996 forsøgt at genskabe nogle af skovens tidligere mange lysåbne områder. Det er sket i et samarbejde mellem skovdistriktet, Skovskolen og det frivillige Strøgårdsvang Høslætlaug der blev oprettet i Det langsigtede mål er at skoven skal indeholde et stort sammenhængende netværk af høenge, græssede enge og lysåbne moser m.m. Områderne skal være forbundet via korridorer, mose og søarealer samt lysåbne skovnaturtyper som stævningsskov og løveng. Korridorerne består af meter brede åbne arealer der overvejende holdes fri for træer og buske, mens urter og græs normalt ikke slås. Første indsats var høslæt der blev forsøgt på steder hvor der var potentiale til en mere artsrig vegetation. Først senere blev der tænkt i en mere strukturel tynding af områder til korridorer der kan danne det sammenhængende netværk. Ved førstegangspleje benytter man ofte slagleklippere, senere buskrydder, fingerklipper eller skivehøster. Høslætlauget ynder at slå engene med le og håndrive høet. Hvilken metode der benyttes afhænger af f.eks. engens størrelse, jordbundens bæreevne og særlige beskyttelseskrævende arter. Bagefter tørres høet og fjerne spå en skånson måde, ofte af heste der trækker en presenning. Floraen er skiftet fra enten skovflora eller flora præget af tilgroning til engflora med mange høslætarter. Arealet ved Nydam har haft en stigning fra 40 til 180 arter efter indgrebet. Også insektlivet er blomstret op. Budgettet er minimalt. Statsskovdistriktet leverer dådyrkød til høslætlaugets høstgilde. lauger arbejder ellers frivilligt og ulønnet. Strøgårdsvang Høslætlaug i gang med leen. Foto: Jens Ole Andersen. Korridor fra Nydam skoveng (engen i baggrunden) til anden skoveng. i, bestandenes, levestedernes og korridorernes størrelse mv. Undersøgelserne peger også på at der ofte kun skal en lille udveksling til for at undgå at bestandene isolerer sig og degenererer i indavl. Forbindelserne er dog ikke altid kun positive. Det der kan virke som en forbindelse for nogle arter, kan være en barriere for andre. Invasive arter som rynket rose og kæmpebjørneklo kan også få bedre vilkår. Man må veje fordele og ulemper op mod hinanden. Man kan ikke lave generelle økologiske forbindelser for alle mulige arter på én gang. Forbindelserne må målrettes efter de arter man vil fremme. Økologiske forbindelser skal heller ikke opfattes for snævert som korridorer og trædesten. Andre muligheder er simpelt hen at udvide det givne økosystem eller udlægge bufferzoner omkring det. Eller at forbedre de eksisterende korridorer eller oprette nye naturområder. Hvad der er bedst kommer an på de lokale forhold. Videnskaben kan ikke pege på den bedste løsning. En idé kunne være at udforme korridorer så de ikke kun tilgodeser arter med en bestemt økologi. Det kunne være korridorer som indeholder en mosaik af flere forskellige naturtyper og har glidende overgange med omgivelserne. En sådan korridor vil både være bedre og bredere end de typiske danske læhegn. Ifølge lektor Henrik Vejre der har været med til at udarbejde Miljøministeriets anbefalinger, skal de økologiske forbindelser især etableres i to tilfælde: Hvor man skal ophæve barrierer mellem områder der før har været forbundne (f.eks. ved at rydde plantager der skiller overdrev eller klit). Og hvor man skal afbøde nye barrierer (f.eks. etablere en faunapassage over en ny motorvej). Kommunens muligheder Kommunerne kan tage udgangspunkt i bestemte bestande eller arter (f.eks. truede eller fredede arter), eller de kan gå bredere til værks og tage udgangspunkt i økosystemer (f.eks. en skov eller en å) eller et helt landskabssystem (f.eks. en ådal). På kommuneplanniveau er TJEK-LISTE TIL DEN KONKRETE FORVALTNING 1. Overblik over naturindhold og landskab i kommune/region 2. Identifikation af værdier 3. Projektområdets historie 4. Juridiske begrænsninger, traktater, udpegninger i planer 5. Ejendomsretlige forhold og arealers anvendelse 6. Eksisterende målsætninger og handlingsplaner 7. Vurdering af påvirkninger 8. Vurdering af udviklingspotentialer 9. Mål for indsatsen - arter, økosystemer, landskabstyper 10. Indsats 11. Prioritering af indsatser 12. Overvågning og evaluering 13. Justering af mål, midler og prioriterer det ofte økosystemet der er udgangspunktet. Her er anbefalingen at genskabe tidligere forbindelser mellem f.eks. løvskove, heder og overdrev. Det peges på at man med fordel kan integrere planlægningen af drikkevandsområder, skovrejsning mv. så de forskellige hensyn kan styrke hinanden og lette finansieringen. Desuden anbefales både samarbejde med nabokommuner og et stærkt lokalt engagement, ikke mindst fordi de arealer der skal ske noget med, ofte er i privat eje. Miljøministeriets anbefaling opstiller en tjekliste med 13 punkter til den konkrete forvaltning af økologiske forbindelse. sh KILDER By- og Landskabsstyrelsen (2007): Eksempelsamling med projekter der skaber sammenhæng mellem naturtyper. Schneekloth, Martin; Henrik Vejre (2007): Økologiske forbindelser - modeller og virkelighed. By- og Landskabsstyrelsen. Vejre, Henrik (2007): Planlægning og forvaltning af økologiske forbindlser. Anbefalinger til kommunerne: plangrundlag og implementering. Burkal, Rasmus (2008): Økologiske forbindelser stiller krav til de nye kommuner. Skov & Landskab GRØNT MILJØ 3/2008

7 GRØNT MILJØ 3/2008 7

8 Bydannelser, forstæder og sommerhusområder træder massivt eller karakterløst ud i det åbne land. Landskabet skal forvaltes dynamisk Et udvalg under Akademirådet vil gøre op med eksisterende praksis hvor bl.a. de skarpe landzoneskel skal erstattes af mere overlap Det er tid at rydde op i byog landskabsforvaltningen og praktisere nye dynamiske forvaltningsprincipper for dermed at forbedre landskabets udformning. Det mener et ad hoc landskabsudvalg under Akademirådet i hæftet Landskabssyn og planreform - et memorandum. Selv om hæftet først er udgivet i januar 2008, arbejdede udvalget i under indtryk af den kommende strukturreform. Udvalget er bekymret over at bl.a. fraværet af regionplaner kan svække det åbne lands planstatus. Omvendt ser man også den nye administrative situation som en mulighed for at revurdere synet på det danske landskab. Den egentlige baggrund er dog de forandringer der sker i landskabet nu og de næste år. Forandringerne kan blive mere gennemgribende end både stavnsbåndets ophævelse, udskiftningen af gårde og landbrugets mekanisering gav anledning til, forudser udvalget. Landbrugets økonomi, ejerforhold og dyrkning ændrer sig radikalt. Byerne breder sig ud i det åbne land med hovedtrafiklinierne som rygrad og danner upræcise overgangszoner mellem by og land. Skovarealet udvides, mens et stigende havspejl kan ændre kystlinierne. For at sikre landskabets kvalitet anbefaler udvalget at udvide den landskabsarkitektoniske ekspertise i konkrete planprocesser på alle planniveauer. Desuden anbefales at udvikle analysemetoder i kommuner og regioner, gerne som lovkrav, og at formulere et mere komplekst syn på samspillet mellem det åbne landskab og de bebyggede områder. Det er anbefalinger som selve Akademirådet støtter. Anbefalingen om at udvikle analysemetoder er, siden udvalgets arbejdet sluttede, i hvert fald delvist imødekommet med præsentationen af landskabskaraktermetoden. Arbejdet skal sikre kvalificerede møder i dynamikken mellem topografi, dyrkning og al slags bebyggelse og ikke kun have til formål at fastholde et bestemt kulturlandskab, understreger udvalget der mener at offentlige pilotprojekter bør evalueres og flere igangsættes, så eksempler og debat kan åbne en ny praksis. Et nyt syn på landskabet Landskabets udvikling virker særlig voldsom fordi det æstetiske blik på landskabet stadig præges af 1800-tallets kunstsyn, skriver udvalget. Det går på tværs af det industrielle landbrug og det meget transportprægede landskabsforbrug vi ser i dag. Konflikten mellem kulturarvens billeder og realiteten har tendens til at dele landskabet op i én del der er produktiv og en del der er oplevelsesrig og rekreativ. Denne udskilning, der bl.a. er markeret af nationalparkerne, synes udvalget at være skeptisk over for. Samtidig anføres det dog som vigtigt at udpege områder hvor de nye intensive landbrug kan ligge i særlige zoner. Her kunne færre og større bygninger samtidig skabe en klarere kontrast til åbne, store landbrugslandskab. Som det er nu, er både bygninger og landskaber helt ude af trit med de aktuelle produktionsmæssige realiteter. Kommuneplanen må udstikke nye retningslinier. Udvalget mener videre at planlægning bør baseres på gensidighed og dialog i det arkitektoniske møde mellem landskabets iboende træge strukturer og kultur- og menneskeskabte faktorer - f.eks. Storebæltsbroens møde med vandet og dets landskabsrum eller de fine herregårdsanlægs oprindelige møde med naturgrundlaget. Overlap frem for skel Selv om byerne spreder sig karakterløst ud i landskabet vil udvalget ikke støtte 1970 erne skarpe zonetænkning. Der er brug for en mere arkitektonisk landskabsopfattelse, hedder det. I stedet for skarpe zoneopdelinger, der gradvis forskydes på grund af ændrede arealbehov, kan der bevidst skabes overlappende områder, f.eks. i form af netværk af landskabskorridorer og trafikale og bymæssige stræk i en oplevelsesrig interferens. Det forudsætter en mere vidtgående tilgængelighed end i dag og der med også stærkere almene pligter når man færdes på private arealer. Vi må opgive at se landskabet som statiske billeder, fastslår udvalget. Udtrykket bliver mere foranderligt, men man skal også kvalificere de dynamiske indtryk i både store åbne stræk og i de nye halvt bymæssige rum, såvel i den store som den lille landskabsskala. Det er landskabsarkitekturens rolle at håndtere de udvekslinger der foregår på alle skalatrin ved at sikre æstetisk kvalitet og rumlig styrke de steder, hvor økonomiske, topografiske og holdningsmæssige interesser skærer hinanden, lyder det fra udvalget. Et andet syn på landskabet er bestemt af trangen til natur udmøntet i turisme. Men motorveje og trafikterminaler er ikke i sig selv fristende mål for ferieophold. Og nationalparker eller købstadsidyller er i længden heller ikke tiltrækkende for den der vil indtage landskabet, fastslås det. Der peges derimod på at områderne mellem infrastrukturer og konventionelle seværdigheder kan udgøre en vigtig turistfaktor ved at tilbyde oplevelser og forståelse af produktion og hverdagsliv i dynamiske forandringer. sh KILDE Landskabssyn og planreform - et memorandum. Akademirådet 2008.Hæftet indeholder generelle overvejelser om landskabets status og udviklingstendenser foruden faktuelle noter. Det er vigtigt at kvalificere de dynamiske indtryk som vi - passerende gennem landskabet - oplever i både store åbne stræk, påpeger Akedemirådets landskabsudvalg. Billederne er gengivet fra hæftet. 8 GRØNT MILJØ 3/2008

9 Sæt dig til rette på toppen af en Stiga! STIGA PARK DIESEL MED ÆGTE KNÆKSTYRING OG NYUDVIKLET KLIPPEAGGREGAT Park Diesel er en stærk rider med en Hatz dieselmotor og et kraftigt Combi aggregat med en klippebredde på 125 cm. Combi funktionen giver dig mulighed for at vælge imellem bagudkast til højt græs og Multiclip, der findeler afklippet, så det hurtigt formulder på plænen. Havearbejdet bliver en leg med denne tohjulsdrevne maskine med ægte knækstyring. Baghjulet følger i forhjulenes spor, og du styrer derved nemt udenom buske, træer og hjørner. For let betjening har Park Diesel redskabsløft og mekanisk hjælpestyring. Den særdeles gode ergonomi i form af et professionelt sæde og komfortsædeaffjedring giver dig optimal arbejdsglæde året rundt og i mange år frem. Overholder du serviceeftersyn, giver vi dig 3 års udvidet garanti på maskinen og 10 års garanti på rammen. Vejl. udsalg inkl. moms , ,- TILBEHØR TIL STIGA PARK: Vejl. udsalg excl. moms Til klipning af grøftekanter og andre vanskelige arealer kan Stiga Park udstyres med en robust slagleklipper, der kan klippe op til 100 cm højt græs. Til virkelig effektiv ukrudtsbekæmpelse skal skuffejern og rive anvendes. Det frontmonterede skuffejern skærer ukrudt af ved roden, hvorefter den bagmonterede rive gør grusstien pæn og ren igen. Med den galvaniserede Pro vogn bliver din Stiga Park til et stærkt arbejdsredskab. Den kan lastes med op til 250 kg. Find den nærmeste Stiga forhandler på GRØNT MILJØ 3/2008 9

10 Der bygges meget i landzonen selv om det er imod den officielle landspolitik. Foto: Claus Fisker, Scanpix. Der bygges og bygges i naturen Zonereglerne er hullet, viser en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet Der bygges i landzonen til både bolig og erhverv, og det meste af byggeriet finder sted i naturområder eller i områder hvor der er planlagt natur. Det påvises i Undersøgelse af erhvervs- og boligbyggeri som Esben Munk Sørensen og Jan Kloster Staunstrup fra Aalborg Universitet har lavet for Danmarks Naturfredningsforening. Undersøgelsens formål var at fastlægge omfanget af bebyggelsen i det åbne land. Og det slås fast at en betydelig del af det samlede erhvervsog boligbyggeri foregår i landzonen. Det meste byggeri foregår tilmed i den del af landzonen som er nuværende eller planlagt naturområde. Her er 65% af landzonens boligbyggeri og 59% af landzonens erhvervsbyggeri opført. Det skal dog med at kategorien naturområde omfatter 68% af landzonen, herunder fredninger, beskyttede naturtyper, natur- og vildtreservater, skove, internationale beskyttelsesområder, skovrejsningsområder, lavbundsarealer, potentielle vådområder og økologiske forbindelser. Undersøgelsen er udført som en geografisk analyse hvor plandata og zonekort er kombineret med ændringsdata fra Bygnings- og Boligregistret. Over ejendomme Planloven regulerer nybyggeriet og forpligter kommunerne til at beskytte landskabs- og naturværdierne. Derfor kræver det kommunens tilladelse at bygge i landzone. Men den gives ofte, viser det sig. For de seks år er der i landzonen ejendomme med nyopført boligareal og ejendomme med nyopført erhvervsareal. De seneste tre års boomende byggeri indfanges endda ikke. Det gør ej heller de byggerier der ikke er meldt til Bygnings- og Boligregistret. Med den anvendte metode ses bort fra landzonebyggeri i smålandsbyer og op ad større byer. Tilbage er en reel landzone der også tager højde for at de tilgængelige zoneoplysninger ikke er opdaterede. Det er 68% af denne reelle landzone der er naturområde. Når man tæller ejendomme og ikke bygninger, skyldes det at man vil stedfæste de steder hvor der bygges - og dermed se hvor meget der bygges i naturområderne. Det betyder dog samtidig at man ikke kan se nøje hvor stor en del af det samlede byggeri målt i bygninger eller kvadratmeter der er sket i landzonen. Forskerne nøjes derfor med at sige at det er en betydelig del af det totale byggeri som i omfattede bygninger. De konstaterer dog også at der er regionale forskelle. Presset på landzonen er f.eks. større i Nordsjælland end i Nordjylland. Dermed peges også på at by- og landzonereglerne ikke bør være ens alle steder. Man skal videre være opmærksom på at der med nyopført ikke kun menes byggeri på ny jord. Der menes også byggeri der erstatter nedrevet byggeri. Hvor meget der er hver, oplyses ikke. Nyt byggeri der erstatter nedrevet, behøver ikke at belaste landskabet mere, men det kan gøre det hvis byggeriet er større og har en anden arkitektur. Flere årsager Som baggrund for byggeriet i landzonen nævnes to let konstaterbare forhold. Dels landbrugets udvikling der har frigjort masser af landbrugsbygninger. Dels planlovændringen i 2002 der skulle skabe mere liv på landet. Den overførte landzoneforvaltningen til kommunerne og gjorde det samtidig lettere at opføre nye boliger og erhvervsbyggeri på og ved landbrugsejendomme. Rapporten afholder sig fra en bredere funderet analyse der også omfatter kommunernes ønske om at tiltrække erhverv og skatteborgere. Siden planlovændringen er følgerne for sagsbehandlingen undersøgt af både Amterens og Kommunernes Forskningsinstitut og Cowi. Undersøgelsen fra Aalborg Universitet er den første der har undersøgt hvor meget der faktisk bygges. I rapporten anbefales at undersøge i hvilke naturområder der bygges. Desuden spørges om ikke den kommunale forvaltning af byggeadministrationen bør samordnes stærkere med den planforvaltning som repræsenterer landskabs- og naturbeskyttelseshensyn. Går til i byggeri Rapporten vurderer ikke om der bygges for meget. Det gør Danmarks Naturfredningsforening. Kommunerne udvander planlægningen med en lind strøm af tilladelser og dispensationer, lyder det fra foreningen der mener at det danske landskab er ved at gå til i byggeri, kun bortset fra skove og fredede områder. Det ødelægger muligheden for at få en sammenhængende natur som vi har så hårdt brug for mere af, siger foreningens formand Ella Maria Bisschop-Larsen. Hun opfordrer miljøminister Troels Lund Poulsen til at komme med en plan for hvordan regeringen vil sikre landskab og natur. Hun foreslår selv krav om lokalplaner i det åbne land og byggeforbud i planlagte naturog landskabsområder. Målene i Miljøministeriets seneste landsplanredegørelse fra 2006 er bl.a. at sikre en klar grænse mellem by og land, undgå utilsigtet byspredning og sikre åbne landskaber og sammenhængende natur. Det er en politik kommunerne har svært ved at følge. sh KILDER Esben Munk Sørensen; Jan Kloster Staunstrup (2008): Undersøgelse af erhvervs- og boligbyggeri i landzonen Aalborg Universitet. Danmarks Naturfredningsforening (2008): Naturen spoleres af nyt byggeri Miljøministeriet (2006): Det nye Danmarkskort - planlægning under nye vilkår. 10 GRØNT MILJØ 3/2008

11 GRØNT MILJØ 3/

12 Stor bidød truer bestøvningen Alvorlig bidød truer biavlen. Det kan også gå ud over den bestøvning hvor bier spiller en stor rolle, bl.a. for produktionsafgrøder som hvidkløver og frugttræer. 1. april var bidøden foreløbig opgjort til 20%, det dobbelte af det vanlige oplyser Dansk Biavlerforening. Nogle biavlere har mistet 50-60% af deres bier. Årsagen menes at være kombination af en mild vinter , en våd sommer 2007 og kraftigt virusangreb. Også i 1986 og 1996 var der omfattende bidød. Naturprojektstøtte er forlænget To støtteordninger til naturprojekter er forlænget med en bevilling på 57 millioner kroner. 42 millioner er afsat til at forbedre vådområder omkring vandløb for at hindre at søer og vandløb forurenes med næringsstoffer. Og 15 millioner er afsat til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. I 2007 var der stor interesse for de to ordninger, oplyser Fødevareministeriet. Mange ansøgninger fik afslag, men de kommer med i den nye runde. Blandt projekterne fra sidst er et hvor der anlægges 130 ha vådområde langs Omme Å. Det skal bl.a. give bedre betingelser for oddere og laksefisk og bekæmpe alger og iltsvind. Dæksler behøver ikke ligge i terræn Langt de fleste kloakdæksler ligger i terræn så de er lige at gå til, men det behøver de ikke at gøre. Bygningsreglementet og afløbsnormen kræver at dækslerne skal være stærke, lugttætte mv., men altså ikke nødvendigvis ligge plant med terrænet, fastslår Rørcentret, Teknologisk Institut, i Kloaktuelt (april 2008). Dækslerne kan f.eks. - af hensyn til havens ellers gårdens indretning - dækkes af belægning eller græs. Det er blot en forudsætning at dækslet kan findes når der er brug for at tilse eller rense afløbssystemet. En undtagelse er septictanke. her skal dækslerne ligge i terræn af hensyn til slamsugerfirmaerne. Sådan kan Svendborg udvikles. Fra Nord Arkitekter, Holscher Arkitekter og Arup Groups vinderprojekt. Byen der skal flette sig ud i landskabet Den nye Svendborg-bydel Tankefuld viser ny tendens i planlægningen Fremtidens byudvikling skal være en blandingszone mellem by og landskab. Et urbaniseret landskab eller landskabeligt byrum hvor bebyggelse og landskab integreres så beboerne får tæt kontakt med naturen og flotte udsigter. Det er i hvert fald planen med bydelen Tankefuld der skal ligge vest for Svendborg. Bydelen, der er navngivet efter en lille skov i området, skal udvikles i de næste 30 år. Med over 800 hektarer og op til 3000 boliger - især parcelhuse - er den et af de større byudviklingsprojekter i Danmark. Projektet er med til at markere en ny tendens inden for byplanlægningen. Den har hidtil været præget af ønsket om at skabe klare grænser mellem by og land og relativt kompakte byer, sådan som det bl.a. er beskrevet i Miljøministeriets seneste landsplanredegørelse fra Svendborg Kommune ser for sig en landskabsby der opfylder nye tanker, ideer og drømme om hvordan man kan bo, arbejde og leve med nærhed til naturen og landskabet. Grønne områder, boliger og erhvervsbyggeri skal gå op i en højere enhed. Kvalitet skal prioriteres højt, både med hensyn til landskab, arkitektur og miljø. Byudviklingen skal ifølge kommunen være foregangseksempel på det ypperste inden for fremtidens planlægning og byggeri. Ambitionen skal bl.a. ses i lyset af at Svendborg Kommune er valgt som eksempelprojekt under Plan09 med projektet Rammer om det gode liv - planlægning med udsyn og omtanke. Plan09 er et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet om fornyelse i den kommunale planlægning. Tankefuld-projektet hænger også sammen med kommunens medlemsskab af det internationale netværk Cittaslow hvor sigtet er afstressende byer der udnytter både ny miljøteknologi og lokalt særpræg. Projektet har været ude i en arkitektkonkurrence med seks inviterede hold der måtte gennem to etaper før vinderen Nord Arkitekter, Holscher Arkitekter og Arup Group blev fundet. Dommerkomitéen kalder forslaget for en overordentlig kompetent, veloverve- jet og balanceret besvarelse af konkurrencens meget ambitiøse og sammensatte program. Hermed er hovedgrebet og principperne for byplanen lagt fast. Ifølge vinderforslaget er det målet at skabe et oplevelsesrigt bylandskab med optimale rammer for rekreativ udfoldelse. Det opnås ved at nyfortolke forholdet mellem landskab og by og etablere en blandingszone hvor det rekreative og meget tilgængelige landskab uden almindeligt landbrug fletter sig sammen med boligkvartererne. Tætheden er samlet set lille. Antal boliger pr. hektar er f.eks. under en tredjedel af hele forstadskommunen Gladsaxe. Området hvor den nye bydel placeres er planmæssigt også kendt på anden vis. Det er del af Egense Landbrugsflade der var hovedeksempel i Miljøministeriets Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen fra sh KILDER Svendborg Kommune. Nord Arkitekter, Holscher Arkitekter og Arup Group: Tankefuld. Konkurrenceprojekt. 12 GRØNT MILJØ 3/2008

13 Kvalitet til skov- og havefolket M ULTI GREB HCR-161ES 21cc hækkeklipper med ES-start, antivibration og en perfekt balance. Vejl ,- ekskl. moms SRM-350ES Maskine med ES-start til den professionelle bruger, designet til hurtig og effektiv rydning. Leveres med følgende tilbehør: Originalt trimmerhoved 3-T klinge Professionel bæresele Vejl ,- Spar 640,- Kampagnepris 3.196,- ekskl. moms Find din nærmeste forhandler på NYHED! SRM-265ES 25cc allround buskrydder med ES-start. Leveres med trimmerhoved og 3-T klinge. Vejl ,- Spar 560,- Kampagnepris 2.636,- ekskl. moms Priserne er ekskl. moms og gældende indtil eller så længe lager haves. Forbehold for trykfejl. GRØNT MILJØ 4/2008 3/

14 Nye skovoplevelser der kan sælges Oplevelsesøkonomi søges fremmet i skovbruget. Nyt idéhæfte er med til at berede vejen Der er stigende efterspørgsel efter de rekreative oplevelser og udfoldelser man kan få i skov og natur. Alene skovene modtager mere end 75 millioner besøg om året. Kan denne interesse udnyttes kommercielt? Efterspørgslen giver skovejerne mulighed for at udvikle og tilbyde nye oplevelsesøkonomiske produkter og tjenester som friluftsfolket er villige til at betale for. I dag er det dog ret sjældent skovens rekreative goder omsættes på et marked. I reglen er de omfattet af den almindelige adgangsret og benyttes kvit og frit af alle. Produkter der skal sælges, skal altså tilbyder noget ekstra. Man kan f.eks. forestille sig specielle hundeskove og hoteldrift i romantiske hytter i trætoppene. De mange muligheder gennemgås i et nyt idéhæfte som Skov & Landskab har udgivet til de private skovejere. Det skal inspirere og vejlede ejere af private skovejendomme så de kan vurdere hvilke friluftstilbud der er relevante for deres ejendom. De fleste tilbud, som hæftet beskriver, er allerede udbudt nogle steder. Man kan f.eks. finde dyregravpladser, teambuildingaktiviteter, og mountainbikeløb, også i private skove. Andre muligheder er ikke udbudt i dag. F.eks. trætophytterne. En nidkær analyse Det forudsætter at skovejerne omstiller deres fokus der i dag mest er rettet mod omkostningsminimering, produktivitet og kvalitetssiking i produktionen af skovbrugets traditionelle produkter. Nu skal man til at produktudvikle og markedsføre med fokus på de endelige forbrugeres behov, ønsker og betalingsvilje. Hæftet anbefaler en nidkær forretningsmæssig analyse af markedet før man går i gang. Det kunne f.eks. være en Skoven kan være en festlig ramme om brylluper. Foto: F. Søndergaard. fordel at vide om naboejendommen har planer om at anlægge en mountainbikesti før man selv udfører samme gode idé. Især de offentligt ejede skove har i forvejen mange tilbud som man må forholde sig til, bl.a. naturvejledning og friluftskurser. Her er mulighederne for den private skovejer små med mindre man vil tilbyde særlige løsninger, f.eks. luksusløsninger til private eller færdige virksomhedspakker. De fleste muligheder der kan give store indtægter stiller også store krav til udbyderen. F.eks. golfbane og store jagtarrangementer. Her har de store skovejere større muligheder. De små skovejere har større muligheder i nicheprodukter som f.eks. svampe, bær og mos. Men lad det samtidig Hvad med en trætophytte til en romantisk nat? Foto: Jens Vissinggaard. Adventure racing. Kombinationssport på tid i varieret natur. Boliger i skoven. Eksisterende, eventuelt eksklusivrettigheder. Børnefødselsdag. Stor pakke. F.eks. Robin Hood for en dag. Børnefødselsdag. Forberedte skattejagter. Internetstyret. CO 2 -binding. Salg af kvoter for at nedsætte CO 2 -nettoudledning. Dyregravplads. Stort potentiale for især hunde og katte. Dyresafari. F.eks. Kolsterhedens Bøf, brøl og bordeaux. Dyrevelfærdsklubber. F.eks. kogræsserforeninger lejer arealer. Fester. Smuk skovramme om f.eks. brylluper og konfirmationer. Golfbane. Meget stor investering. Markedet er snart mættet. Gravplads. Begravelse i naturen ny trend. Lovliggøres nok snart. Grundvandsbeskyttelse. Mere miljøvenlig drift end i landbrug. Guidede ture og naturvejledning. I generel stærk udvikling. Historiske aktiviteter. Også med lokalhistorisk udgangspunkt. Hundeskove. Helst 3-5 ha indhegnet og med selvlukkende låger. Hundetræningsarealer. Til jagthundeprøver. Jagt. Kan udvikles til specialiserede produkter, f.eks. med bue. Mountainbiking. Sport i vækst. Helst bakket terræn. Nattesynsaktiviteter. Specielle ture med nattesynsudstyr. Naturskole. Også mere almindelig undervisning der flyttes ud. Orienteringsløb. I forvejen velorganiseret med kontrakter. Paintball. Militær kampleg. Gerne kuperet terræn med skjul. Primitiv overnatning. Især spejdere og sportsforeninger. Refugier. Afstressning og kurophold på skovejendomme. Ridning. Helst varierede ruter adskilt fra anden trafik. Rollespil. Friluftsteater uden manus, ofte eventyr eller historie. Skovbørnehave. Fokus på at give børn en sund og aktiv livsstil. Specialprodukter fra skoven. Bær, svampe, mos, kogler. Sæsonmarkeder. Påskemarked, julemarked, høstmarked. Teambuilding. Medarbejderpleje, sammen med eventbureauer. Trækhundesport. Med vogn, slæde eller cykel. Grusstier. Træklatring. Især i høje bøg og ege. Skader ikke træerne. Trætophytter. Romantisk aften og nat. Me Tarzan, You Jane. Trætopstier. Skoven opleves i fuglehøjde. Hængebroer. Trøfler. Gror under jorden. Meget høj pris. 14 GRØNT MILJØ 3/2008

15 Der gror mange slags svampe i skovene, men mere end et nicheprodukt kan det næppe blive til for skovejerne. Foto: Jens Friis Lund. Støtte og hjælp Der er flere økonomiske støttemuligheder, bl.a. Tips- og Lotvære sagt at der utvivlsomt vil være langt mellem de nemme penge, skriver Jens Lund Friis og Bo Jellesmark Thorsen der har været med i arbejdet. Muligheder i system De kommercielle oplevelsesmuligheder kan henvende sig Orienteringsløb Hundeskov Skovbørnehave CO 2 -binding Produkt (bygninger, Trætophytte arealer o.l.) Primitiv overnatning Marked Ridekort Adventure race Hundetræningsareal Golfbane Dyregravplads Organiseret Individuel Sponsorat Naturvejledning Refugium Træklatring Teambuilding Festarrangement Dyresafari Børnefødselsdag Tjeneste Mulighederne kan placeres i et system der defineres af polerne produkt kontra tjeneste samt organiseret kontra individuel. sætte enten produkter (arealer, bygninger) eller tjenesteydelser. Produkterne kan brugeren vurdere på forhånd. Det kan han ikke med tjenester. De forudsætter tillid. Skovejeren skal derfor yde troværdig markedsføring og i øvrigt kunne levere på tid og sted. Mange ydelser kan gå på tværs af disse opdelinger. F.eks. kan en hundeskov markedsføres som et produkt, nemlig det indhegnede areal,- men målgruppen kan være både individuelle hundeejere eller hundeejerforeninger. En trætophytte kan både være et produkt, nemlig selve hytten, og en tjenesteydelse, nemlig opredning, lækker middag mv. Det er umiddelbart mest oplaget at markedsføre hytten over for private, men virksomheder kan måske også være interesserede f.eks. i forbindelse med teambuilding eller belønninger til medarbejdere. til organiserede brugere (firmaer, institutioner, foreninger) eller uorganiserede (individuelle) brugere. Markedsføring og administration er gerne billigst og salgsværdien højst når man henvender sig til de organiserede brugere. Mulighederne kan forudtomidlerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriets landdistriktpulje, Skov- og Naturstyrelsens lokale grønne partnerskaber og produktudviklingsordning mv. De gennemgås i Skov & Landskabs idéhæfte der også har fyldige henvisninger til relevante adresser og hjemmesider. Hæftet er i det hele taget relevant, også for andre end private skovejere. sh KILDE Lund, Jens Friis; Bo Jellesmark Thorsen (2008): Oplevelsesøkonomi i skovene: Er der et potentiale? Skoven 4/08. Lund, Jens Friis; Bo Jellesmark Thorsen; Berit Kaae; Suzanne Elizabeth Vedel; Lise Lyck; Stine Wamberg Broch (2008): Produktudvikling i skoven - et idéhæfte. Skov & Landskab, Se hæftet på bl.a. Skov & Landskab (2008): Inspiration til nye friluftsoplevelser i skovene De tre kilder er baseret på projektet De danske skove i en oplevelsesøkonomi finansieret af Produktudviklingsordningen for skovbrug og træindustri. Projektet ledes af Skov & Landskab i samarbejde med medarbejdere ved Dansk Skovforening og Center for Tourism and Culture Management ved Copenhagen Business School. Derudover har en bred kreds af personer i dansk foreningsliv, offentlige myndigheder og skovsektoren bidraget med oplysninger. GRØNT MILJØ 3/

16 Genetisk alder: 9550 år Under denne gran er der trædele fra istidens slutning - med samme genetiske sammensætning som det levende træ. Foto: L. Kullman. Op til 9550 år gamle døde dele fra en rødgran er blevet fundet i jorden under en levende rødgran i Fulufjället i Dalarne i Sverige. De gamle fund af kogler og ved er efter alt at dømme samme genetiske individ som det nu levende træ, oplyser Umeå Universitet der står bag fundet. Træet, hvis alder er bestemt efter kulstof 14-metoden, har aldre på 375, 5660, 9000 og 9550 år som er tæt på den tid hvor istiden slap sit tag i området. Tilsyneladende har træet siden formeret sig vegetativt. Det kan rødgran gøre med både rodslående grene og rodskud. Træet som nu vokser oven på fundstedet og træstykket på 9550 år er altså samme genetiske individ, siger professor ved Umeå Universitet Leif Kullman der har været med i undersøgelsen. Den høje alder kan i høj grad tilskrives stedet hvor risikoen for skovbrand er minimal, og hvor det hårde klima har gjort veddet meget hårdt og derfor mindre udsat for svampeangreb. Hertil kommer granens evne til at ændre vækstform. I epoker med faldende sommertemperaturer har det kunnet overleve i en krybende form. De seneste 100 år er den gennemsnitlige sommertemperatur steget. Det træ hvor de 9550 år gamle trædele er fundet har siden 1940 erne udviklet en opret stamme. Meget taler for at granen er den art som tydeligst vil give os ledetråde om klimaforandringer, forklarar Kullman. I fjeldet fra Lappland til Dalarne er der gjort lignende fund, men hidtil kun op til et 8000 årigt perspektiv. Seneste fund har derfor ændret den svenske skovhistorie. Man har før antaget at gran kom relativt sent og fra øst. Nu tyder det på at granen kom som istidspionér - og næppe fra øst hvor der stadig var indlandsis. Kullmann tror mere på at granen har spredt sig via de relativ hurtigt isfri norske kyster. Det ældste levende træ - med top - er nok Californiens Methuselah, en børstekoglefyr hvis alder efter boreprøver er bestemt til 4789 år. sh KILDER Umeå Universitet (2008): Världens äldsta nu levande träd finns i Dalarna. Pressemeddelelse. Svensk Botanisk Tidskrift 99, Den fortolkede kirkegård Udviklingsplaner skal sikre det dynamiske samspil mellem tradition, planlægning og brug Kirkegårdene skal rumme nutidens sorg- og mindekultur, men de er også bevaringsværdig kulturhistorie, en del af byens grønne områder og moderne arbejdspladser. Hensynene kan forenes gennem udviklingsplaner der ser kirkegården som et dynamisk anlæg i samspil mellem tradition, planlægning og brug. Det er tanken i Kristian P. Kjøllers speciale fra Skov & Landskab: Fremtidens Kirkegård - Udviklingssplan for Sct. Olai Kirkegård i Kalundborg. Når man vil bevare historiske anlæg anses enhver ændring af værket for at være et overgreb. En restaurering må søge at bevare hvad der er tilbage eller genskabe det ødelagte. Det er det traditionelle værkbegreb. Men man kan også tale om et åbent værkbegreb der både indeholder de fysiske elementer og kunstnerens intention. Som sådan kan værket videreføres eller tolkes på en måde kunstneren ikke så, men kunne have set. Det åbne værkbegreb er et nyttigt redskab i arbejdet med at omdanne og forvalte kirkegårdene, skriver Kjøller. Det giver en forståelse af kirkegården som et anlæg der udvikles i samspil mellem den fysiske kirkegård, dens forvaltere, planlæggere og brugere. Anlæggets mening og funktion skal oprettes hvis den er gået tabt. Det gør man ud fra de fysiske tegn og de intentioner historisk materiale giver. Kirkegården er åben for tilføjelser og ændringer. Det kan ses som en mere ydmyg tilgang til bevaring og videreførelse, bl.a. fordi der ikke defineres én rigtig forståelse af værket, skriver Kjøller. Der er også brug for mange tilføjelser og ændringer for at Kirkegårdens udviklingsplan skal også tilgodese de pårørendes behov for rum til ritualer, mindekultur og sorgarbejde. Foto fra videnbladet. opfylde de pårørendes behov for rum til ritualer, mindekultur og sorgarbejde, de handicappedes tilgængelighed mv. Kirkegården er en arbejdsplads, og såvel begravelsesarealer som driftsarealer må indrettes derefter. Også sundhed og miljø og en mulig rekreativ brug af kirkegården er væsentlige udfordringer. Udviklingsplanen skal udstikke en retning som tager hensyn til den konkrete kirkegårds betydning, brug og drift og den må have et tidsperspektiv der bl.a tager højde for gravstedernes lange fredningstider. Udviklingsplanen skal fleksibelt styre forandringsprocesserne frem mod det overordnede mål - at fastholde en overordnet struktur som er robust i forhold til fremtidige ændringer og tilføjelser. sh KILDER Kjøller, Christian P. (2008): Bevaring og fornyelse af kirkegårde. Videnblade Park og Landskab Skov & landskab Videnbladet er baseret på Christian P. Kjøller: Kirkegård - udviklingsplan for Sct. Olai Kirkegård i Kalundborg. Skov & Landskab Speciale. 16 GRØNT MILJØ 3/2008

17 Manøvredygtighed. Fleksibilitet. Kapacitet. John Deere 997 Zero Turn Pris kr hk, 3-cyl. Yanmar dieselmotor Vandkølet Venderadius 0 cm 152 cm rotorklipper med bagudkast Kørehastighed 0-16,9 km/t John Deere 1565 DK-Special Pris kr hk, 3-cyl. Yanmar dieselmotor Hydrostatisk 2-pedal transmission 4 WD Kørehastighed 0-24 km/t Differentialespærre 183 cm rotorklipper med bagudkast John Deere 1600 WAM Turbo ll Pris kr hk, 4-cyl. Yanmar dieselmotor Hydrostatisk 2-pedal transmission 4 WD Kørehastighed 0-24 km/t Differentialespærre 325 cm klippebredde Alle priser er ex. moms. Der tages forbehold for trykfejl. Billederne kan vise udstyr, der ikke er indeholdt i prisen. GRØNT MILJØ 3/

18 Klitternes vandring En økologisk katastrofe er vendt til en turistattraktion Foto: Morten Rasmussen, Biofoto, gengivet fra MiljøDanmark. Vandrende klitter var en del af fortidens sandflugter der lokalt var økologiske katastrofer. Hele landsbyer måtte opgives eller flyttes når sandet blæste ind over marker og enge. I dag ses klitterne ikke som trusler, men som naturperler med særlige oplevelsestilbud og et specielt dyreliv. Klitterne beskyttes og får endda lov at udvikle sig frit bare de ikke ødelægger for meget. At holde sandflugten under kontrol er stadig klitforvaltningens hjørnesten, men den skal også sikre klittens natur. Skovog Naturstyrelsen har det lokale ansvar for at holde sandflugten i skak, mens Miljøministeriets miljøcentre skal håndhæve naturbeskyttelseslovens regler om klitfredede arealer. Til at dæmpe klitterne bruges flere metoder. Man kan opsætte fyrretoppe til at holde på sandet. Man kan nedskære overhængende klitkanter så klitten får en rund form der tillader at vinden kan passere under mindst mulig erosion. Man kan også udplante den lille ørkenagtige plante, hjelme, der kan modstå udtørring ved at rulle bladene sammen og udnytte sandets fugt. Det sikrer fuld kontrol over det danske klitareal der optager ha eller 3% af landets areal. Det ligger især langs den jyske vestkyst, men også bl.a. i Nordsjælland og på Anholt. At forvalte klitterne har sit udspring i 1500-tallet hvor der var strenge straffe for at fjerne bevoksning fra klitterne. Effekt kom der dog først i 1792 da en sandflugtsforordning forpligtede de lokale til at være med i kampen mod sandflugten. Den blev skærpet med landvindingen i 1800-tallets sidste del og sandflugtsloven fra 1867 der satte klitforvaltningen i system med et statsligt klitvæsen. Sandflugtslovens mål var at standse sandflugten og maksimere jordbrugsproduktionen. Denne holdning - at optimere det økonomiske udbytte af jordens ressourcer - holdt sig til 1960 erne og 70 erne hvor landbrugets betydning faldt, smørbjergene voksede og bevidstheden om naturens mangfoldighed blev mere central. Klitten var ikke længere landbrugets problem, men industrisamfundets rekreative og naturmæssige ressource. Dette skift i natursyn fik en tand mere i 1990 erne da det blev anset som positivt ikke at dæmpe al sandflugt, men slippe tøjlerne lidt og give klitterne mulighed for at flytte sig lidt igen. Den dynamiske klit med sine særlige naturværdier blev genfødt. Dertil kom at de internationale miljøaftaler om at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten også havde følger for klitternes forvaltning. Bl.a. har dynamik i klitten betydning for nogle af de byttedyr som er vigtige for at bestemte fuglearter kan trives. Den rødryggede tornskade trives stadig i danske klitter, men er forsvundet fra de mere kontrollede hollandske klitter. Det har også gjort klitforvaltningen mere dynamisk. Man kan f.eks. undlade at dæmpe nyopstået sandflugt - en uhyrlighed set med fortidens klitforvalteres øjne. På Rudbjerg Knude ved Hjørring har man før dæmpet sandet med fyrretoppe helt ud i havstokken. Nu er dæmpningen trappet ned og sandet sendt på flugt mod øst. På et år har en 12 meter høj klit bevæget sig 20 meter ind i landet. Det forudsætter klar bane uden større samfundværdier som beboelse og hovedveje i vejen. Meget mere end et hus eller to kan man næppe indgå aftale om at fjerne. Danmarks største mile, Råbjerg Mile, var oprindeligt et pædagogisk monument over kampen mod sandflugt. Staten købte milen i år 1900 og ville - ved ikke at dæmpe den - få eftertiden til at forstå sandflugtens voldsomme historie. I dag er den en af landets største turistattraktioner, 1 x 1 km stor og 35 meter dyb og med sin helt egen flora og fauna. sh KILDE Miljødanmark. Miljøministeriet 2/ Frede Jensen, Skov- og Naturstyrelsen, er ved at færdiggøre en rapport om udviklingen i den danske klitforvaltning for By- og Landskabsstyrelsen. Første bøg sprang ud den 4. april Den 4. april sprang det første bøgetræ ud i år. I hvert fald det første registrerede. Træet står ved Tårup Strandeng på Hindsholm ved Kerteminde. Bladene var store nok til at dække en 2-krone, og der er udsprungne blade på mere end en enkelt gren. For at man kan sige at træet er sprunget ud, skal bladene være fri af knopskællene. Sidste år sprang den første bøg ud allerede den 29. marts, men det var også usædvanlig tidligt. Udspringningstidspunktet kan variere op til tre uger afhængig af lokalklimaet. Regn til tøjvask og wc i lokalplaner Det er fremover muligt for kommunerne at stille krav i lokalplaner om at regnvand skal opsamles til brug for wcskyl og tøjvask i maskine. Det er det efter en ændring af planlovens 15 der trådte i kraft 17. marts. Kravet om opsamling af regnvand til tøjvask og wc-skyl kan dog ikke stilles til bl.a. skoler, dag- og døgninstitutioner, hoteller og bygninger med offentlig adgang. En kubus der kun lyser op og ned Welcome IP44 hedder et nyt udendørs vægarmatur fra Embacco Lighting. Takket være en aluminiumsskærm lyses kun op og ned samtidig med at armaturet ligner en kubus. Størrelsen er 18 x 18 x 16 cm. Overfladen kan være glasblæst eloxering eller pulverlakering. Armaturet bestykkes med gløde- eller energisparepærer. 18 GRØNT MILJØ 3/2008

19 VÆLG EN ORIGINAL HONDA - KVALITET DER ER VÆRD AT GÅ EFTER! importør: Honda jordens bedste maskiner... Honda har altid været kendt for sine velfungerende kvalitetsprodukter, for sit fokus på miljøet og ikke mindst for den fantastiske motorteknologi. Hondas maskiner er bare utroligt driftsikre og starter altid. Kvaliteter du også oplever med Hondas brede vifte af plæneklippere og -traktorer, buskryddere, havefræsere, generatorer, vandpumper, påhængsmotorer og meget mere. Lækre materialer, høj finish og naturligvis den eftertragtede motorgang fra Hondas anerkendte 4-takt motorer. Gå ind på og få meget mere at vide om Hondas mange kvalitetsprodukter, som gør arbejdet til en ren fornøjelse. Kontakt os for nærmere oplysninger om produkter og forhandlere. TIMA PRODUCTS A/S Tel bureaulist.dk GRØNT MILJØ 3/

20 Det mikrobiologiske alternativ På golfbaner og andre steder med pesticidbegrænsninger er der stigende interesse for biologiske produkter, men der savnes endnu dokumentation for deres virkning På offentlige arealer, golfbaner og andre arealer, hvor pesticider er forbudt eller begrænset, er der behov for at finde alternativer til pesticider. Her opleves en stigende interesse for brug af mikrobiologiske midler til at bekæmpe og forebygge angreb af sygdomme og skadedyr og til at optimere planternes vækst. Problemet er at der generelt mangler afprøvning og dokumentation af virkningen af de biologiske midler på markedet. Der er kun få sammenlignende afprøvninger af produkterne under samme vilkår og sammenlignende prøver med konventionelle produkter. Det gør at det er svært for forbrugerne af vide om der er en virkning. Det er en god ide at få oplyst mængden af det aktive stof og dokumentation for virkning af midlerne hos leverandører og producenter. Skal man selv afprøve et nyt middel, anbefales kun at anvende det på en del af arealet, så det bliver muligt at foretage en sammenligning af resultaterne bagefter. Mikroorganismer i jord En lang række mikroorganismer er naturligt forekommende i jorden - især bakterier, svampe og aktinomyceter findes i stort antal. De er vigtige for nedbrydningen af dødt or- Af Bente Mortensen JORDENS MIKROORGANISMER Gennemsnitligt antal fra overfladejord i 18 cm dybde per m 2 per gram Bakterier Svampe Actinomyceter Kilde: Miljøstyrelsen Jorden er fuld af mikroorganismer der er vigtige for nedbrydningen af dødt organiske materiale og til at frigøre næringsstoffer. Her fra Den Økologiske Have i odder. Foto: Erik Jepsen, Scanpix. ganisk materiale og til at frigøre næringsstoffer som planterne kan optage. De kan også være med til at forbedre jordstrukturen, reducere sygdomsangreb, danne vækststimulerende forbindelser og nedbryde pesticider. Mikroorganismers vækstkrav, herunder behov for gødning og vand, ligner meget planternes behov bortset fra krav om at der skal være organisk materiale til stede. Biologiske produkter Flere forskellige biologiske produkter findes på markedet og anvendes både erhvervsmæssigt og til privat brug. Hvis de biologiske produkter sælges som et bekæmpelsesmiddel, som gødning eller til jordforbedring, er der regler som skal følges og krav til dokumentation af virkningen. Anderledes forholder det sig for den gruppe af midler som falder uden for gødnings-, og pesticidlovgivningen. Her er ingen regler, og flere midler sælges uden egentlig viden om virkningen i forhold til de biologiske processer der naturligt finder sted i jorden eller vækstmediet. Produkterne hævdes at forbedre jordstrukturen, styrke planterne og øge den mikrobiologiske aktivitet og til at nedbryde filtlaget i græsplænen. De kaldes biostimu- BIOLOGISKE BEKÆMPELSESMIDLER Organisme INSEKTMIDLER Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Bacillus thurengiensis var. Israelensis Handelsnavn Dipel ES Vectobac12as Bactimos L Anvendes mod Larver af sommerfuglearter Stankelbenlarver Larver af sørgemyg Afgrøder Kilde: Vejledning i Planteværn, 2008, Landbrugets Rådgivningscenter Frilandsgrøntsager, frugttræer og -buske, skovkulturer, pyntegrønt, væksthuskulturer Græsmarker, korn, væksthuskulturer, champignongartnerier Distributør Cillus A/S Cillus A/S Garta SVAMPEMIDLER Trichoderma harzianum Binab TF WP Gråskimmel og Jordbær frugttræer, væksthuskulturer, Garta + T. polysporum jordbårne sygdomme græsarealer m.m. Coniothyrum minitans Constans WG Knoldbægersvamp Salat og raps Borregaard BioPlant Trichoderma harzianum Supresivit Gråskimmel og jordbårne Jordbær, frilandsgrøntsager, Borregaard BioPlant Aperto svampesygdomme væksthuskulturer TRI 002 Vækststimulering TRI 003 Vækststimulering Garta Streptomyces griseovrides Mycostops Visse jordbårne sygdomme Væksthuskulturer EWH BioProduction Phlebiopsis gigantae Rotstop WP Rodfordærver i nåletræ Nåletræer HedeDan. Skovudstyr 20 GRØNT MILJØ 3/2008

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage 4 Se tilbage. Kig ud. Bevar særpræget 10 Kommuner vil spare på den grønne drift 12 Sådan fanger du politikerne og borgerne 18 Beboerne dyrker haver og venskaber 22 Skinnende maskiner og blinkende lygter

Læs mere

7 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 7/2008 1

7 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 7/2008 1 7 SEPTEMBER 2008 Grønt Miljø 4 Både med snor og uden 8 Danmarks første nationalpark 12 Filurens haver 16 Skraldets psykologi 22 Bronzedyr og unikke gravsten 28 Svanninges bjergtagende bjerge 34 Den perfekte

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1 Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 FORHAVER. En grøn kultuarv bliver grå, men måske kan den bevares i en ny form. 4 STÅLKANTER. De er hypermoderne i udemiljøet, men kræver også teknisk indsigt. 10 ARBEJDSMILJØ.

Læs mere

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1 2 FEBRUAR 2009 Grønt Miljø 4 Den grønne velfærd 12 Direktøren der vil være mester 20 Planteskolen og humlebien 28 Nogle gange vokser naturen inden for 36 Et landbrugsbryggeri der finder sit sted 42 Elmetræet

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010 4 Global tøven kræver lokal handling 10 Naturens sundhedseffekt bruges aktivt 14 Isbræen i Bjørvika 20 Den digitale legeplads første beep 26 Hårdføre stauder til hårde bymiljøer 36 Lænken mellem forskeren

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Grønt Miljø. 4 Skov- og landskabskonferencen 2005. 10 Når de grønne opgaver skal styres. 16 Indeplanternes lys. 26 Grøn helse i 150 år

Grønt Miljø. 4 Skov- og landskabskonferencen 2005. 10 Når de grønne opgaver skal styres. 16 Indeplanternes lys. 26 Grøn helse i 150 år 2 MARTS 2005 Grønt Miljø 4 Skov- og landskabskonferencen 2005 10 Når de grønne opgaver skal styres 16 Indeplanternes lys 26 Grøn helse i 150 år 28 Parker forebygger velfærdssygdomme 32 Termisk ydelse og

Læs mere

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov ÅRET 2014/2015 Året 2014/2015 Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov Bagside: En sag for brand-, tyveri og hærværksordningen. Hansted Skov,

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1 8 / OKTOBER 2012 18 GODE GADE- OG VEJTRÆER Ny anbefaling skal sikre stor efterspørgsel og tilsvarende stor produktion af de bedste arter og sorter til det specielle formål hvor træerne let skal kunne stammes

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem.

Grønt. Miljø. BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Grønt Miljø 3 / APRIL 2014 BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Side 4 SKAB LIV I BYRUMMET Brug pengene til drift i byliv frem

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

KAPITEL II REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND

KAPITEL II REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND KAPITEL II Økonomi og Miljø 2010 Diskussionsoplæg REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND II.1 Indledning [Vi] har vort landskab, som vi holder af. Næsten altid har vi udsigt til fjord eller hav; overalt er der

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Maj 2011 31. årgang 3

KIRKE GÅRDEN Maj 2011 31. årgang 3 KIRKEGÅRDEN Maj 2011 31. årgang 3 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Nye offentlige styringsrationaler indenfor byplanlægningen med St. Rørbæk som case

Nye offentlige styringsrationaler indenfor byplanlægningen med St. Rørbæk som case Nye offentlige styringsrationaler indenfor byplanlægningen med St. Rørbæk som case Af Alex K. Tonnesen. Roskilde Universitetscenter. Institut VIII. Kandidatuddannelsen i Forvaltning. Modul K3. Efterårssemesteret

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

[ planv ae rkstedet ]

[ planv ae rkstedet ] 3 /13 Nr. 3 november 2013/65. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Paw Gadgaard, Dorthe

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere