FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring

2 Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside ( eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 13 Kapitel 21 Finansiering Kapitel 22 Budget- og bevillingskontrol Indholdsfortegnelse 21. Farum Kommunes finansiering Indledning Skatteudskrivning Bloktilskud og udligning Kassekreditreglen Retlig ramme Farum Kommunes overholdelse af kassekreditreglen Forklaringer Sammenfatning og vurdering Kommunal lånoptagelse Den retlige ramme Kommunestyrelseslovens bestemmelser om låntagning Lånebekendtgørelsen Låneoptagelse uden forelæggelse for byrådet Optagelse af kassekredit på 250 mio. kr. hos FIH Optagelse af lån på 200 mio. kr. i BG Bank Finansiering via mellemregningskonto med FIH

4 Forklaringer Sammenfatning og vurdering Farum-modellen Indledning Offentlig kritik Sale-and-lease-back Økonomiske fordele og ulemper ved sale-and-lease-back Risici for leasingtager Skattemæssige forhold ved sale-and-lease-back Farum Kommunes sale-and-lease-back arrangementer daginstitutioner Stavnsholt Renseanlæg mv Den politiske beslutningsproces og aftalegrundlaget Indenrigsministeriets behandling af sagen Finansministeriets behandling af sagen Forklaringer Fire skoler, en svømmehal og et kulturcenter Farum Park (tidligere Farum Stadion) Den politiske beslutningsproces og aftalegrundlaget Tilsynsrådets og Indenrigsministeriets behandling af sagen Forklaringer Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. januar Farum Arena Daginstitutioner på Regnbuegrunden og Furesø Fritidsgård Farum Vejgård Farum Marina (tidligere Furesøbad) Farum Rådhus Farum Gydevej Investeringsforeningen Farum Invest Momsspørgsmål Told- og Skattestyrelsens afgørelse om frivillig momsregistrering Indenrigsministeriets afgørelse om momsrefusion

5 Deponering Forklaringer Efterforløbet Revisionssagkyndig og økonomisk analyse og vurdering Sammenfatning og vurdering Budget- og bevillingskontrol Den retlige ramme Kommunestyrelsesloven mv Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen Formkrav til budgettet Bevillingsregler Farum Kommunes styrelsesvedtægt. Budget- og bevillingsregler Farum Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Budgetafvigelser i Farum Kommune Budget- og bevillingskontrol i Farum Kommune Byrådsmøde den 12. juni Byrådsmøde den 9. oktober Byrådsmøde den 30. oktober Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 15. november Budgetansvarlige embedsmænd årsoversigter Indenrigs- og Sundhedsministeriets suspensionsafgørelse 6. maj Tilsynsrådets påtalebegæring vedrørende bevillingskontrol i Tilsynsrådets udtalelse af 6. maj 2003 om bevillingskontrol i Straffesagen imod Peter Brixtofte Straffesagen imod 12 medlemmer af byrådet

6 22.4. Forklaringer Kommunale embedsmænd Byrådsmedlemmer Sammenfatning og vurdering

7 Kapitel Farum Kommunes finansiering Indledning Kommunernes aktiviteter finansieres for ca. 75 % vedkommende af skatteopkrævning, mens den resterende del finansieres af bloktilskud, en landsudligning mellem rige og fattige kommuner, en hovedstadsudligning mellem rige og fattige kommuner i hovedstadsområdet samt en tilskudsordning til vanskeligt stillede kommuner uden for hovedstadsområdet og diverse mindre særlige tilskuds- og udligningsordninger. Kommunerne kan også finansiere deres aktiviteter via træk på deres kassebeholdning og har i begrænset omfang lov at optage lån inden for rammer, der er nøje beskrevet i den i medfør af kommunestyrelsesloven udstedte bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. ( lånebekendtgørelsen ), der også indeholder den såkaldte kassekreditregel. Endelig finansieres visse kommunale aktiviteter gennem delvis brugerbetaling, for eksempel plejehjem og daginstitutioner mv. Der er dog snævre grænser for brugerbetalingen, idet kommuner normalt ikke kan opkræve brugerbetaling uden udtrykkelig lovhjemmel. Denne finansieringskilde vil ikke blive omtalt nærmere i denne sammenhæng. Spørgsmålet om Farum Kommunes økonomi, herunder finansiering ved lånoptagelser, indgik i straffesagen imod Peter Brixtofte og Leif Frimand Jensen. Ved såvel by- som landsret blev Peter Brixtofte således bl.a. fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 155 ved i 2001 at have skjult, at der opstod et voksende underskud i forholdet mellem kommunens indtægter og udgifter, der delvis blev finansieret ved låneoptagelser. Det blev lagt til grund, at kassekreditreglen var overtrådt fra den 8. januar 2001, og Peter Brixtofte blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 155 dels ved ikke at have reageret over for, at kommunens likviditet løbende blev væsentligt forringet og kassekreditreglen overtrådt, dels ved at have holdt dette - 5 -

8 forhold skjult for byrådet. Optagelse i 2001 af lån på henholdsvis 250 mio. kr. og 200 mio. kr. uden forelæggelse for byrådet indgik også i straffesagen. Begge de tiltalte blev i dette forhold dømt for overtrædelse af straffelovens Farum Kommunes sale-and-lease-back aftaler vedrørende en lang række kommunale ejendomme - kendt som Farum-modellen - blev navnlig efter aftalen i 1998 vedrørende rensningsanlæg og afløbssystem genstand for betydelig offentlig opmærksomhed og kritik. Indenrigsministeriet fandt, at de mange aftaler reelt var maskerede lån, og bestemte, at kommunen skulle deponere trecifrede millionbeløb. Finansieringen ved blok- og udligningstilskud har ikke påkaldt sig interesse i forbindelse med Farum-sagen Skatteudskrivning I kommunestyrelseslovens 40 hedder det om den kommunale skatteudskrivning, at Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. Fastsættelse af den kommunale skatteprocent er således i princippet en ren beregningsopgave, hvor man efter fastlæggelse af udgifter og andre indtægter i budgettet udregner, hvor stor skatteprocenten skal være. I praksis foregår det ofte anderledes, idet der i kommunalbestyrelsen kan være et politisk ønske om at fastholde en bestemt eller opnå en reduceret indkomstskatteprocent og/eller grundskyldspromille og dækningsafgift. Her kan alle elementer i budgettet på såvel udgifts- som indtægtssiden komme i spil. Det vil afhænge af den politiske situation i den enkelte kommunalbestyrelse, hvilke elementer i budgettet der vægtes tungest. I kommuner, hvor man særligt ønsker at vægte erhvervshensyn, vil man typisk minimere eller afskaffe dækningsafgiften og måske reducere grundskyldspromillen til minimum (6 promille i undersøgelsesperioden) og finansiere provenutabet gennem højere brugerbetaling og/eller indkomstskatter eller ved besparelser. I andre kommuner prioriterer man anderledes. En sær- 1 Sagen er omtalt i bind 16, kapitel 28 om domstolsbehandling. Dommene er medtaget som bilag 9.1 og 9.2 til beretningen

9 lig variant er sommerhuskommuner, hvor man typisk maksimerer beskatningen af ejendomme og opkræver den højest tilladte grundskyldspromille (24 i undersøgelsesperioden) eller tæt derpå for at hente en del af kommunens finansiering ind hos sommerhusejere, der ofte ikke har helårsbopæl i kommunen og derfor ikke betaler indkomstskat til den. Til gengæld vil disse kommuner til glæde for de fastboende kunne få en lavere indkomstskatteprocent. For så vidt angår Farum Kommune indgik en lav og gerne faldende skatteprocent kombineret med et højt og gerne stigende kommunalt serviceniveau som et væsentlig led i den politiske ledelses strategi og i markedsføringen af kommunens resultater over for kommunens befolkning og den øvrige offentlighed. 1 I undersøgelsesperioden har Farum Kommune haft de i nedenstående tabel anførte grundskyldspromiller og udskrivningsprocenter. Som det kan ses af tabellen havde Farum Kommune faldende/lav grundskyldspromille frem til 2003, hvor der som følge af den med Indenrigsministeriet aftalte genopretningsplan skete en kraftig stigning i grundskyldspromillen, men dog stadig under maksimum. Udskrivningsprocenten var frem til og med 1996 faldende og herefter stigende for dog at blive nedsat i I 2003 blev udskrivningsprocenten efter genopretningsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet sat op til 22,8 %, hvilket på daværende tidspunkt var landets 5. højeste. 2 1 Se for eks. 2. behandlingen den 9. oktober 2001 af kommunens budget for 2002 hvor Peter Brixtofte bl.a. udtalte: Vores økonomi er god og stærk på kort sigt, på mellemlangt sigt og på rigtig langt sigt. Det er en meget sund udvikling, vi er inde i. Og derfor er det en stor glæde nu at kunne anbefale overfor byrådet, at vi stemmer ja til et budget, som gør Danmarks højeste serviceniveau endnu højere. Som gør landets laveste skatteprocenter i forhold til, hvad man får for pengene endnu lavere, og som forstærker vores økonomi endnu mere, som i forvejen er meget stærk. (975-99,f4,b8). 2 I revisionsrapporten i straffesagen er det lagt til grund, at Farum Kommune havde underskud i årene på henholdsvis 116 mio. kr., 137 mio. kr. og 339 mio. kr. Skulle balance have været opnået alene ved en højere udskrivningsprocent, skulle den i de tre år alt andet lige have været henholdsvis ca. 24 %, ca. 25 % og ca. 35 %

10 21.3. Bloktilskud og udligning Det overordnede formål med bloktilskuds- og udligningssystemet er at udjævne de økonomiske forskelle mellem kommunerne. Det sker dels gennem tildeling af bloktilskud til kommunerne efter forskellige kriterier, dels gennem en udligning på landsplan mellem fattige og rige kommuner og i hovedstadsområdet efter en særlig hovedstadsudligning. Reglerne om bloktilskud og udligning fandtes i undersøgelsesperioden i lov nr. 431 af 14. september 1983 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner med senere ændringer. Reglerne er nærmere beskrevet i pjecen Kommunal udligning - en guide til det kommunale tilskuds- og udligningssystem udgivet af Indenrigsministeriet i juni En gennemgang af regnskaberne for Farum Kommune i undersøgelsesperioden viser et varierende detaljeringsniveau m.h.t. oplysninger om kommunens indtægter og udgifter i forbindelse med bloktilskud og udligningsordninger. Nedenstående tabel viser, at kommunen i alle årene bortset fra 1992 og 1997 netto har modtaget mellem knap 1 og godt 37 mio. kr. i udligning og tilskud. Generelle tilskud og udligning mio. kr. i alt Generelle tilskud og udligning Farum Kommune ,7 0,7-6,5 8,6 18,0 7,9 14,8-14,2 5,9 35,6 37,7 24,4 21,9 28,3 I Indenrigsministeriets nøgletal kan man se opgørelser over tilskud og udligning pr. indbygger for henholdsvis Farum Kommune og Frederiksborg Amt som gennemsnit for alle årene

11 2003. Nedenfor et gengivet en tabel herover, hvori også er anført tal for statsrefusioner/tilskud. Farum Kommunes nøgletal tilskud- udligning- og statsrefusion 1990¹ 1991¹ 1992¹ Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. Kommuner i Frederiksborg Amt Farum Kommune Indtægter fra statsrefusion pr. indb. Kommuner i Frederiksborg Amt Farum Kommune ¹ Tallene fra er ikke sammenlignelige med tallene fra Tallene fra omfatter ikke alle tilskudselementer samt efterreguleringer Kilde: Indenrigsministeriets nøgletal, b75, b75, b75 og b4 Som det kan ses af ovenstående tabel var Farum Kommunes indtægter fra tilskud og udligning i undersøgelsesperioden forholdsvis beskedne. Indtægterne fra statsrefusioner var noget større og nogenlunde på niveau med amtsgennemsnittet Kassekreditreglen Retlig ramme Indenrigsministeren kan i medfør af kommunestyrelseslovens 58 (i undersøgelsesperioden 55) fastsætte nærmere regler om kommunernes låntagning og lignende dispositioner. Bemyndigelsen er udnyttet ved udstedelse af lånebekendtgørelsen 1, der i 9, stk. 1, indeholder den såkaldte kassekreditregel: I kommuner må gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion , kassekreditter og byggelån, excl. byggelån, der snarest efter byggearbejdet konverteres til langfristede lån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne i»budget- og regnskabssystem for kommuner«. 1 Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (I undersøgelsesperioden bekendtgørelse 1989 nr. 496, 1994 nr. 343, 1996 nr. 87, 1996 nr. 1124, 1998 nr. 205, 1998 nr. 989, 2001 nr. 295, og 2002 nr. 1102)

12 Kassekreditreglen, der har været gældende i hele undersøgelsesperioden, bestemmer således, at kommuners gennemsnitlige likviditet målt over de sidste 12 måneder til stadighed skal være positiv. For så vidt angår kontrollen med kassekreditreglens overholdelse hedder det i vejledningen til lånebekendtgørelsen, at kommunen skal tilrettelægge sin kasseopgørelse således, at kommunen på anfordring kan rekonstruere de daglige saldi på de respektive konti i den forløbne 12 måneders periode. Hensigten hermed er at gøre det muligt for den kommunale revision ved uanmeldte kasseeftersyn eller anden revisionsvirksomhed at kontrollere kassekreditreglens overholdelse. I den kommenterede styrelseslov hedder det: Hvis en kommune ikke kan overholde kassekreditreglen, dvs. har trukket mere på kassekreditten, end den må i forhold til kommunens likvide aktiver, skal kommunalbestyrelsen ansøge Indenrigs- og Socialministeriet nu Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation fra kassekreditreglen. Det må vurderes som kommunalbestyrelsens pligt straks at henvende sig til Indenrigs- og Socialministeriet om eventuelle kommende problemer med overholdelse af kassekreditreglen med henblik på en plan for genopretning af økonomien og en lovliggørelse af situationen ved en dispensation. 1 Ved lov nr. 381 af 28. maj 2003, der trådte i kraft den 1. januar 2004, er der efter forslag fremsat i betænkning nr om indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, tilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet indsat en bestemmelse i kommunestyrelseslovens 46, stk. 2, hvorefter indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold. I Orientering om ændring af lov om kommunernes styrelse (L 381), udsendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 5. december 2003 er om bestemmelsen anført: Udarbejdelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold ( 46, stk. 2). Gældende ret I forbindelse med budgetbehandlingen stilles efter de gældende regler i budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner krav om uddeling af bevil- 1 Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2010, p ,f2,b8f. Medtaget i sin helhed i beretningens bilag

13 lingsoversigt og takstoversigt til kommunalbestyrelsen. Ud over de oversigter, der skal uddeles til kommunalbestyrelsen, skal der indgå en række oversigter til budgettet, der efter bestemte formkrav skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt til Danmarks Statistik. Det følger af styrelseslovens 45, stk. 1, at kommunens årsregnskab skal være ledsaget af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Endvidere skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings og regnskabsbeløb. Fortegnelsen over kautions- og garantiforpligtelser skal uddeles til kommunalbestyrelsen. I lighed med budgettet skal der herudover i tilknytning til årsregnskabet udarbejdes en række øvrige oversigter, hvoraf en del skal uddeles til kommunalbestyrelsen, herunder en regnskabsoversigt, en finansiel status, en personaleoversigt samt en ejendomsfortegnelse. Ud over de oversigter, der skal uddeles til kommunalbestyrelsen, skal der udarbejdes en række oversigter til regnskabet, der skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt til Danmarks Statistik. Der er således i dag krav om udarbejdelse af bestemte oversigter i forbindelse med budgettet og årsregnskabet, herunder krav om, at en række oversigter skal uddeles til kommunalbestyrelsen. Der stilles imidlertid ikke krav om uddeling til kommunalbestyrelsen af bestemte løbende oversigter. Efter 1. januar 2004 Med den nye bestemmelse i styrelseslovens 46, stk. 2, bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold. Bestemmelsen er vedtaget under hensyn til kommunalbestyrelsens mulighed for løbende indsigt i kommunens økonomiske forhold. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil på baggrund af drøftelse i Budget- og regnskabsudvalget med virkning fra 1. januar 2004 fastsætte regler om obligatorisk udsendelse til kommunalbestyrelsen af likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen og om indberetning af sådanne oversigter til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er herefter i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 1 indsat en bemyndigelse til, at Budget og regnskabssystem for kommuner kan indeholde regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold. Sådanne regler er nu fastsat i afsnit 7.3: 7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen

14 Der udarbejdes hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december - en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på funktionerne fratrukket gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi funktion på , ekskl. byggelån, der senere konverteres til langfristede lån. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om likviditeten det seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. Det er imidlertid kommunerne frit for, at udarbejde en mere detaljeret opgørelse af udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen - eksempelvis på baggrund af daglige opgørelser. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger. I bemærkningerne redegøres bl.a. baggrunden for de seneste 12 måneders udvikling i likviditeten samt forventningerne til den fremtidige udvikling. Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Det bemærkes, at det ikke er påkrævet, at oversigten behandles på et kommunalbestyrelsesmøde medmindre, der er et særskilt ønske herom. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes kvartalsvist til Indenrigsog Sundhedsministeriet. Der indberettes oplysninger om likviditeten ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december Farum Kommunes overholdelse af kassekreditreglen Indenrigs- og Sundhedsministeriet lagde ved dispensationen af 17. juni 2002 fra kassekreditreglen til grund, at Farum Kommune fra maj 2001 ikke havde kunnet overholde kassekreditreglen. Udviklingen i kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen og forløbet, hvor Farum Kommune blev sat under administration er nærmere beskrevet i bind 15, kapitel 24. Spørgsmålet om Farum Kommunes overholdelse af kassekreditreglen indgik også i straffesagen mod Peter Brixtofte, idet han bl.a. var tiltalt for ikke fra primo 2001 at have reageret ved den negative udvikling i kommunens gennemsnitlige nettolikviditet over de sidste 12 måneder, der indebar en overtrædelse af 10 (kassekreditreglen) sammenholdt med 18 i lånebe

15 kendtgørelsen. Byretten henførte forholdet under straffelovens 155. Det hedder herom i byretsdommens begrundelse: 1 ). Med indregning af kommunens mellemregning med FIH er likviderne negative siden juli 2000 indtil periodens udløb. Efter kommunens egne opgørelser uden korrektioner for forholdet til Stavnsholt, rensningsanlæg, deponering og FIH bliver likviderne atter positive fra den 20. december 2000, men på ny negative fra 12. marts april 2001 modtages et beløb på 250 mill. kr., jfr. nærmere om dette nedenfor under forhold 2 a), hvoraf fremgår, at beløbet i første omgang regnskabsførtes som à conto salg og under denne forudsætning medførte en momentan betydelig forbedring af likviditeten, som atter blev positiv indtil 27. juni 2001 og på ny fra 28. december Uden dette beløb var likviditeten negativ i hele perioden fra 12. marts Kassekreditreglen jfr. bekendtgørelse om kommuners låntagning 10, hvorefter gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på kassekreditter og byggelån ikke må overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, er efter Farum kommunes egne opgørelser overtrådt fra den 16. maj 2001, når de "kassekreditlignende lån" (formulering i Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 17. juni 2002 om midlertidig dispensation til Farum kommune for overholdelse af kassekreditreglen) på tilsammen 450 mill. kr., jfr. forhold 2 a) og b) nedenfor indregnes. Denne dato er lagt til grund af Indenrigsog Sundhedsministeriet. Anklagemyndigheden har med støtte i revisionsberetningen pkt. 6.2 og figur 13 gjort gældende, at kassekreditreglen må anses for overtrådt allerede den 11. (skal formentlig være den 8. januar 2001), når også de betydelige forudbetalinger ifølge mellemregningen med FIH, der i realiteten må betegnes som lån, indregnes. Forsvaret har gjort gældende, at kassekreditreglen har været overholdt igennem hele 2001 bortset måske fra et par dage i december, og har herved påberåbt sig kommunens revisorer Ejno Klausen og Kenneth B. Andersen, der begge undersøgte forholdet i december 2001 og konkluderede, at reglen var overholdt, jfr. endvidere det uanmeldte kasseeftersyn 1. november 2001 som redegjort i revisionsberetning nr Forsvaret har i denne forbindelse tillige gjort gældende, at beløbet på 250 mill. kr. med rette er indregnet som indtægt, og at det i denne forbindelse er uden betydning, om denne likviditet var fremkommet på lovlig måde, hvilket alene har betydning ved bedømmelsen af forhold 2 a). Retten lægger med hensyn til den regnskabsmæssige bedømmelse revisionsberetningen til grund, hvorefter kassekreditreglen anses overtrådt allerede 8. januar Retten tilsidesætter således forsvarets anbringende, hvorefter beløbet på 250 mill. kr. skal indregnes som positiv likviditet, hvorved henvises til, at de af forsvaret påberåbte revisorer som vidner har forklaret, at de ved deres udtalelse om, at kassekreditreglen var overholdt i så godt som hele perioden, var uden kendskab til 1 Dommens side 701ff. Dommen er medtaget som bilag 9.1 til beretningen

16 beløbet på 250 mill. kr. Som nærmere gennemgået under forhold 2 a) anser retten beløbet som et lån i hele perioden, og tiltaltes forventning igennem nogle måneder om, at beløbet kunne konverteres til en salgssum, kan ikke føre til, at beløbet i denne mellemperiode kan betragtes som andet end et lån. Ved bedømmelsen af tiltaltes subjektive forhold findes det med henvisning bl.a. til Birgit Pedersens forklaring pag. 157, hvorefter tiltalte daglig fik meddelelse om kassebeholdningen og således havde mulighed for at skønne, om kassekreditreglen var overholdt, ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte i hvert fald siden den 16. maj 2001 kendte den rette sammenhæng, hvorimod det findes overvejende betænkeligt at lægge til grund med tilstrækkelig sikkerhed, at tiltalte også var klar over betydningen af korrektionen for mellemregningen med FIH og dermed klar over, at kassekreditreglen var overtrådt allerede i januar Det er ubestridt, at tiltalte ikke på noget tidspunkt i 2001 over for byrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og borgerne har omtalt udviklingen i likviditeten. Tiltalte burde i hvert fald straks efter den 16. maj 2001 have ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation for kassekreditreglen, d.v.s. tage skridt til at sætte Farum kommune under administration. Tiltalte har derimod så sent som 15. november 2001, fem dage før valget, i den til økonomiudvalget afgivne økonomiske oversigt bemærket, at likviditeten, der ved vedtagelsen af budget 2002 forventedes at udgør 638,4 mill. kr., nu gennem kursgevinst på obligationer forventedes at udgøre 661,5 mill. kr. Herefter lægges til grund, at likviditeten løbende er blevet væsentligt forringet, og at tiltalte Brixtofte har skjult dette forhold. Det er åbenbart, at den økonomiske udvikling igennem af tiltalte Brixtofte kaldt et realøkonomisk jubelår - har været præget af alvorlige overskridelser af de bevilgede beløb igennem hele året, ligesom det umiddelbart må lægges til grund, at tiltalte har undladt at gribe effektivt ind herimod, men som sagen foreligger oplyst, idet der ikke ses foretaget detailleret bevisførelse om udviklingen i udgifterne, herunder om overskridelserne må anses som uundgåelige, finder retten ikke at kunne regne tiltalte dette strafferetligt til last, idet det særlig ikke er muligt at afgøre, om tiltaltes forsømmelse i så henseende kan betegnes som grov jfr. kommunestyrelseslovens 61. Heri gøres alene undtagelse for så vidt angår den ovenfor nærmere beskrevne udvikling i likviditeten, særlig at kassekreditreglen allerede 16. maj 2001 måtte anses overtrådt, uden at tiltalte tog skridt særlig til at ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation herfor, jfr. 10 og 18 i dagældende bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Denne del af forhold 1 b) lægges tiltalte strafferetligt til last. Landsretten stadfæstede i henhold til de af byretten anførte grunde. 1 1 Landsrettens dom er medtaget som bilag 9.2 til beretningen

17 Forklaringer Birgit Pedersen, ansat i Farum Kommunes økonomiafdeling, har forklaret: 1 Likviditetsstyring var et af vidnets kerneområder. Vidnet havde dagligt indsigt i kassekreditten og kassebeholdningen. Hun udarbejdede oversigt over og gennemgik dagligt kassebeholdningen med sin chef. Da kassebeholdningen var positiv, blev der ikke dagligt udarbejdet en rapport, men fra omkring var kassebeholdningen ind imellem negativ, hvorfor man gik over til dagligt at holde øje med den. Overholdelse af kassekreditreglen var en del af hendes arbejde. Efter borgmesterens ønske lod vidnet også båndlagte midler indgå i opgørelsen over kassebeholdningen. Vidnet var aldrig i tvivl om, at det måtte man ikke, men borgmesteren ville det sådan. Hun har gjort alle sine økonomichefer opmærksomme på problemet, herunder var i hvert fald Carsten Lehrmann og Hans Jørgen Brink vidende om problemet. Hans Jørgen Brink har forklaret: 2 Om likviditet og kassekreditregel forklarede vidnet, at han tjekkede og kontrollerede tallene med Birgit Pedersen, men han førte ikke kontrol med, hvor hun havde tallene fra, om det var fra banken eller andre udskrifter. Han blev løbende holdt orienteret om likviditeten. Vidnet kender kassekreditreglen. Han kontrollerede den seddel, han fik fra Birgit Pedersen herom. Kommunen overholdt kassekreditreglen i starten. Vidnet mener, at det var omkring kommunens betaling af anden rate af kasernen, at kommunen var nødt til at trække over. I starten blev de deponerede midler ikke regnet med ved kontrol af overholdelse af kassekreditreglen. Det måtte man ikke. De fik senere besked af Peter Brixtofte på, at de deponerede midler skulle medregnes. Det så pænere ud over for økonomiudvalget. Vidnet vidste godt, at det ikke var korrekt og sagde det til Peter Brixtofte, men Peter Brixtofte sagde til vidnet, at det skulle han ikke blande sig i. Palle Mikkelsen, der i 1999 var økonomichef, har forklaret: 3 Om kommunens likviditet og opfyldelse af kassekreditreglen forklarede vidnet, at Birgit Pedersen var den dagligt ansvarlige herfor. Vidnet så hendes opgørelser og fulgte med i likviditetsudviklingen sammen med Birgit Pedersen. Han talte nærmest dagligt med Birgit Pedersen om kommunens likviditetsudvikling ,b ,b ,b

18 Martin Vith, der i 2000 var økonomichef, har forklaret: 1 Om likviditet og kassekreditreglen forklarede vidnet, at han kendte kassekreditreglen og vidste, at den skulle overholdes. Deponerede beløb skulle ikke med i opgørelsen, når det skulle gøres op, om kassekreditreglen var overholdt. Han var ikke bekendt med, om kassekreditreglen blev overholdt, men det har nok været snært. Han havde dog på fornemmelsen, at det var et problem i år 2000 og havde nævnt det mundtligt over for borgmesteren, men vidnet fulgte det ikke til dørs, da han reelt stoppede med at have med økonomien at gøre primo december Carsten Lehrmann, der i 2001 var økonomichef, har forklaret: 2 Borgmesteren ønskede og fik dagligt en likviditetsopgørelse. Birgit Petersen havde med opgørelserne over de likvider midler at gøre. Vidnet påså, at kassekreditreglen blev overholdt. Han henviste i den forbindelse til sit notat af 5. december I april 2001 var han blevet bedt om en opgørelse i forbindelse med hjemtagelse af et lån i banken. Vidnet ved, at kassekreditreglen da var overholdt. Han var ikke forud herfor bekendt med opgørelserne. De deponerede midler blev fratrukket opgørelsen over de likvide midler. Der var en forskel mellem den måde, revisorerne opgjorde overholdelse af kassekreditreglen, og vidnets opgørelse, hvorfor revisorerne som nævnt mente, at kassekreditreglen ikke ville være overholdt allerede i oktober 2001, hvor vidnet først mente, det ville blive et problem den 21. december Foreholdt Birgit Pedersens forklaring til kommissionen 3 om at de deponerede midler blev indregnet i kommunens likvider, forklarede vidnet, at det fremgår af et bilag til det lige omtalte notat, at de båndlagte midler var fratrukket, inden overholdelse af kassekreditreglen blev konstateret. Han forstår ikke Birgit Pedersens forklaring, hverken om at deponerede midler blev medregnet, eller at hun skulle have gjort sine overordnede opmærksom herpå. Det fremlagte notat med bilag, mener vidnet, viser, at der blev foretaget en opgørelse uden båndlagte midler. Det materiale, der ligger som bilag til notatet, producerede vidnet selv. Birgit Pedersen var begyndt omkring september måned at udarbejde likviditetsopgørelser. Opgørelserne blev lavet som rullende daglige opgørelser. Da det begyndte at brænde på overtog vidnet de daglige opgørelser. Han ved ikke, om Birgit Pedersen herudover lavede sine egne anderledes opgørelser." ,b ,b12, sidste afsnit 4 Efter gennemlæsning af protokollatet har vidnet ønsket tilføjet: Efterfølgende har vidnet forespurgt Birgit Pedersen hvilken opgørelse, hun mente, at deponerede midler indgik i. Birgit Pedersen har til vidnet oplyst, at dette var den daglige likviditetsopgørelse og ikke opgørelsen i henhold til kassekreditreglen

19 Revisor Ejno Bay Klausen, Kommunernes Revision, har forklaret: 1 Om overholdelse af kassekreditreglen forklarede vidnet, at han var i gang med den løbende revision, som startede ved et besøg den 15. november I forbindelse med påbegyndelsen af eftersynet undrede vidnet sig over, at kassebeholdningen var meget lav i forhold til det budgetterede. Den 3. december 2001 bad han Carsten Lehrmann om en opgørelse, fordi han var tvivl om beregningen, og om hvordan den skulle læses. Kassebeholdningen var primo december 2001 på 5 mio. kr. og kraftigt faldende, hvorfor han gerne ville se beregninger på kassekreditreglens overholdelse. Vidnet vidste, at der ville blive frigivet 55 millioner kr. pr. 1. januar 2002, så det var et spørgsmål om overholdelse af reglen i december Der var ikke umiddelbart en oversigt over cashflowet i december måned. Det viste sig, at kassebeholdningen endte med at være positiv. Vidnet kan godt genkende, at han har sagt, at kassekreditreglen allerede i oktober 2001 ikke ville være overholdt, og at det ikke så godt ud. Med en kassebeholdning på 5 mio. kr. var vidnet nervøs for perioden frem til den 31. december, men beholdningen kom ikke efterfølgende under de 5 mio. kr. Vidnet kan ikke vide, om der var en forbindelse mellem hans udtalelser om kassekreditreglens overholdelse og kommunens ønske om, at han blev fjernet fra revisionen af kommunen. Han har ikke noteret i sin kalender, at han skulle have haft et møde den 6. december 2001 i kommunen som forklaret af Carsten Lehrmann. Kenneth S. Andersen, Kommunernes Revision, har forklaret: 2 Han havde fået besked fra Ejno Klausen om, at denne havde gennemgået kommunens overholdelse af kassekreditreglen. Det viste sig, at den opgørelse Ejno Klausen i første omgang havde lavet ikke var korrekt. Opgørelsen blev derfor lavet om. Den korrekte opgørelse viste, at kommunen ikke havde overtrådt kassekreditreglen. Der var en beholdning på ca. 5 mio. kr. Det er muligt, at Ejno Klausen havde haft en samtale med Carsten Lehrmann om kassekreditreglens overholdelse forud for, at vidnet talte med Ejno Klausen, og den korrekte opgørelse blev lavet, men vidnet ved det ikke. Der var en dialog med kommunen i den periode i forbindelse med afrapporteringen omkring overholdelse af kassekreditreglen. Der var ingen sammenhæng mellem opgørelsen af overholdelsen af kassekreditreglen og fjernelsen af Ejno Klausen. Vidnet opfattede det alene som et spørgsmål om kemi mellem kunde og revisor, men det var vigtigt for vidnet, at kunden forstod, at det var vidnet, der var ansvarlig for revisionens bemærkninger ,b ,b

20 Kontorchef Niels Jørgen Mau, Indenrigsministeriet, har forklaret: 1 Fra Farum Kommune deltog i mødet i Indenrigsministeriet den 19. februar 2002 Peter Brixtofte og Hans Jørgen Brink. Fra Indenrigsministeriet deltog ministeren, Thorkild Juul samt vidnet og et par yderligere medarbejdere. Vidnet husker ikke, om departementschefen var med. Adspurgt om hvad man diskuterede på mødet, forklarede vidnet, at ministeriet navnlig ønskede at høre om mulig ulovlig låntagning og overtrædelse af kassekreditreglen. Peter Brixtofte fortalte, at kommunen havde optaget lån på 250 mio. kr. med henblik på fremtidige anlæg. Ifølge Peter Brixtofte var den aktuelle status i forhold til kassekreditreglen positiv med 23 mio. kr., men derudover havde de optaget et lån på 200 mio. kr., og det fremgik ikke af kommunens låneramme og var ikke medregnet i opgørelsen efter kassekreditreglen, hvad det skulle, da ulovlige lån (set i forhold til lånerammen) reelt svarer til en forhøjet kassekredit. Indenrigsministeren kunne umiddelbart konstatere, at kommunen havde overtrådt kassekreditreglen, og at kommunen blev derfor sat under administration fra samme dato, den 19. februar Adspurgt om forløbet af mødet mellem ministeriet og kommunen den 7. marts 2002 og foreholdt mødereferat, 2 forklarede vidnet, at ministeriet med hensyn til deponeringen udspurgte kommunen til forholdene ud fra leasingkontrakten, men vidnet er usikker på, om det var på dette møde, der blev spurgt herom, eller om det var på det næste møde. Adspurgt om hvorvidt beløbsstørrelsen med hensyn til deponering blev diskuteret på mødet, forklarede vidnet, at det mener han ikke, at det gjorde. Indenrigsministeriet forsøgte på et tidligere tidspunkt at få overblik over, hvor store potentielle deponeringsforpligtelser der kunne ligge. Ad billede 702 "Kommunens likviditet" mener vidnet, at kommunen havde tal vedrørende kommunens kassebeholdning med på mødet. Af den oversigt, ministeriet fik på mødet, fremgik det, at kassekreditreglen var overtrådt allerede den 25. april Det var overraskende og chokerende. Efter det foregående møde stod det klart, at det stod galt fat. Adspurgt om det materiale, kommunen medbragte til mødet, herunder den omtalte oversigt, forklarede vidnet, at Farum Kommune havde fået en række spørgsmål på forhånd og medbragte en mappe med materiale til mødet. Der var også oplysninger om kommunens økonomi, og heraf kunne de se, at kassekreditreglen havde været overtrådt i et helt år, idet der også var en 365-dages oversigt. Adspurgt om hvorvidt det var overraskende, forklarede vidnet, at det var det, men at de dog havde haft en anelse om, hvordan det stod til, fordi de fandt ud af, at der var optaget lån tilbage i 2001, og nu bekræftede kommunens eget materiale det samme. I oversigten kunne de se et minus på 245 mio. kr., hvilket var meget stort, men det vidste sig senere, at gældsopbygningen var på 700 mio. kr., hvilket svarede til et helt års kommunalt forbrug, og det var helt exceptionelt, og noget som Indenrigsministeriet aldrig havde set før ,f1,b

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Farum Byråd har på møde den 20. maj 2005 truffet beslutning om, Til: Byrådet Fra: Byrådssekretariatet Sagsnr Dok.nr

Farum Byråd har på møde den 20. maj 2005 truffet beslutning om, Til: Byrådet Fra: Byrådssekretariatet Sagsnr Dok.nr Til: Byrådet Fra: Byrådssekretariatet Sagsnr. 19629. Dok.nr.338958 Redegørelse vedrørende punkt 183, Byrådsmøde den 19.december 2007, spørgsmål fra Velfærdspartiet: "Velfærdspartiet ønsker, at borgmesteren

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder Budget- og regnskabssystem 10.3 - side 1 10.3 Kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder 10.3.1 Bekendtgørelse om kommunernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Aftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommune

Aftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommune Indenrigs- Sundhedsministeriet Dato: 19. maj 2006 Aftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommune Regeringen indgik den 3. marts 2006 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Vedrørende udgiftens størrelse har Odense Kommune selv vurderet, at den samlede udgift til afslutningsfesten den 30. november 2013 samlet set var for dyr. Ankestyrelsen har i den forbindelse noteret sig

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere