FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring"

Transkript

1 FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring

2 Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (e-udgave) Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S

3 BIND 13 Kapitel 21 Finansiering Kapitel 22 Budget- og bevillingskontrol Indholdsfortegnelse 21. Farum Kommunes finansiering Indledning Skatteudskrivning Bloktilskud og udligning Kassekreditreglen Retlig ramme Farum Kommunes overholdelse af kassekreditreglen Forklaringer Sammenfatning og vurdering Kommunal lånoptagelse Den retlige ramme Kommunestyrelseslovens bestemmelser om låntagning Lånebekendtgørelsen Låneoptagelse uden forelæggelse for byrådet Optagelse af kassekredit på 250 mio. kr. hos FIH Optagelse af lån på 200 mio. kr. i BG Bank Finansiering via mellemregningskonto med FIH

4 Forklaringer Sammenfatning og vurdering Farum-modellen Indledning Offentlig kritik Sale-and-lease-back Økonomiske fordele og ulemper ved sale-and-lease-back Risici for leasingtager Skattemæssige forhold ved sale-and-lease-back Farum Kommunes sale-and-lease-back arrangementer daginstitutioner Stavnsholt Renseanlæg mv Den politiske beslutningsproces og aftalegrundlaget Indenrigsministeriets behandling af sagen Finansministeriets behandling af sagen Forklaringer Fire skoler, en svømmehal og et kulturcenter Farum Park (tidligere Farum Stadion) Den politiske beslutningsproces og aftalegrundlaget Tilsynsrådets og Indenrigsministeriets behandling af sagen Forklaringer Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. januar Farum Arena Daginstitutioner på Regnbuegrunden og Furesø Fritidsgård Farum Vejgård Farum Marina (tidligere Furesøbad) Farum Rådhus Farum Gydevej Investeringsforeningen Farum Invest Momsspørgsmål Told- og Skattestyrelsens afgørelse om frivillig momsregistrering Indenrigsministeriets afgørelse om momsrefusion

5 Deponering Forklaringer Efterforløbet Revisionssagkyndig og økonomisk analyse og vurdering Sammenfatning og vurdering Budget- og bevillingskontrol Den retlige ramme Kommunestyrelsesloven mv Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen Formkrav til budgettet Bevillingsregler Farum Kommunes styrelsesvedtægt. Budget- og bevillingsregler Farum Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Budgetafvigelser i Farum Kommune Budget- og bevillingskontrol i Farum Kommune Byrådsmøde den 12. juni Byrådsmøde den 9. oktober Byrådsmøde den 30. oktober Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 15. november Budgetansvarlige embedsmænd årsoversigter Indenrigs- og Sundhedsministeriets suspensionsafgørelse 6. maj Tilsynsrådets påtalebegæring vedrørende bevillingskontrol i Tilsynsrådets udtalelse af 6. maj 2003 om bevillingskontrol i Straffesagen imod Peter Brixtofte Straffesagen imod 12 medlemmer af byrådet

6 22.4. Forklaringer Kommunale embedsmænd Byrådsmedlemmer Sammenfatning og vurdering

7 Kapitel Farum Kommunes finansiering Indledning Kommunernes aktiviteter finansieres for ca. 75 % vedkommende af skatteopkrævning, mens den resterende del finansieres af bloktilskud, en landsudligning mellem rige og fattige kommuner, en hovedstadsudligning mellem rige og fattige kommuner i hovedstadsområdet samt en tilskudsordning til vanskeligt stillede kommuner uden for hovedstadsområdet og diverse mindre særlige tilskuds- og udligningsordninger. Kommunerne kan også finansiere deres aktiviteter via træk på deres kassebeholdning og har i begrænset omfang lov at optage lån inden for rammer, der er nøje beskrevet i den i medfør af kommunestyrelsesloven udstedte bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. ( lånebekendtgørelsen ), der også indeholder den såkaldte kassekreditregel. Endelig finansieres visse kommunale aktiviteter gennem delvis brugerbetaling, for eksempel plejehjem og daginstitutioner mv. Der er dog snævre grænser for brugerbetalingen, idet kommuner normalt ikke kan opkræve brugerbetaling uden udtrykkelig lovhjemmel. Denne finansieringskilde vil ikke blive omtalt nærmere i denne sammenhæng. Spørgsmålet om Farum Kommunes økonomi, herunder finansiering ved lånoptagelser, indgik i straffesagen imod Peter Brixtofte og Leif Frimand Jensen. Ved såvel by- som landsret blev Peter Brixtofte således bl.a. fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 155 ved i 2001 at have skjult, at der opstod et voksende underskud i forholdet mellem kommunens indtægter og udgifter, der delvis blev finansieret ved låneoptagelser. Det blev lagt til grund, at kassekreditreglen var overtrådt fra den 8. januar 2001, og Peter Brixtofte blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 155 dels ved ikke at have reageret over for, at kommunens likviditet løbende blev væsentligt forringet og kassekreditreglen overtrådt, dels ved at have holdt dette - 5 -

8 forhold skjult for byrådet. Optagelse i 2001 af lån på henholdsvis 250 mio. kr. og 200 mio. kr. uden forelæggelse for byrådet indgik også i straffesagen. Begge de tiltalte blev i dette forhold dømt for overtrædelse af straffelovens Farum Kommunes sale-and-lease-back aftaler vedrørende en lang række kommunale ejendomme - kendt som Farum-modellen - blev navnlig efter aftalen i 1998 vedrørende rensningsanlæg og afløbssystem genstand for betydelig offentlig opmærksomhed og kritik. Indenrigsministeriet fandt, at de mange aftaler reelt var maskerede lån, og bestemte, at kommunen skulle deponere trecifrede millionbeløb. Finansieringen ved blok- og udligningstilskud har ikke påkaldt sig interesse i forbindelse med Farum-sagen Skatteudskrivning I kommunestyrelseslovens 40 hedder det om den kommunale skatteudskrivning, at Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. Fastsættelse af den kommunale skatteprocent er således i princippet en ren beregningsopgave, hvor man efter fastlæggelse af udgifter og andre indtægter i budgettet udregner, hvor stor skatteprocenten skal være. I praksis foregår det ofte anderledes, idet der i kommunalbestyrelsen kan være et politisk ønske om at fastholde en bestemt eller opnå en reduceret indkomstskatteprocent og/eller grundskyldspromille og dækningsafgift. Her kan alle elementer i budgettet på såvel udgifts- som indtægtssiden komme i spil. Det vil afhænge af den politiske situation i den enkelte kommunalbestyrelse, hvilke elementer i budgettet der vægtes tungest. I kommuner, hvor man særligt ønsker at vægte erhvervshensyn, vil man typisk minimere eller afskaffe dækningsafgiften og måske reducere grundskyldspromillen til minimum (6 promille i undersøgelsesperioden) og finansiere provenutabet gennem højere brugerbetaling og/eller indkomstskatter eller ved besparelser. I andre kommuner prioriterer man anderledes. En sær- 1 Sagen er omtalt i bind 16, kapitel 28 om domstolsbehandling. Dommene er medtaget som bilag 9.1 og 9.2 til beretningen

9 lig variant er sommerhuskommuner, hvor man typisk maksimerer beskatningen af ejendomme og opkræver den højest tilladte grundskyldspromille (24 i undersøgelsesperioden) eller tæt derpå for at hente en del af kommunens finansiering ind hos sommerhusejere, der ofte ikke har helårsbopæl i kommunen og derfor ikke betaler indkomstskat til den. Til gengæld vil disse kommuner til glæde for de fastboende kunne få en lavere indkomstskatteprocent. For så vidt angår Farum Kommune indgik en lav og gerne faldende skatteprocent kombineret med et højt og gerne stigende kommunalt serviceniveau som et væsentlig led i den politiske ledelses strategi og i markedsføringen af kommunens resultater over for kommunens befolkning og den øvrige offentlighed. 1 I undersøgelsesperioden har Farum Kommune haft de i nedenstående tabel anførte grundskyldspromiller og udskrivningsprocenter. Som det kan ses af tabellen havde Farum Kommune faldende/lav grundskyldspromille frem til 2003, hvor der som følge af den med Indenrigsministeriet aftalte genopretningsplan skete en kraftig stigning i grundskyldspromillen, men dog stadig under maksimum. Udskrivningsprocenten var frem til og med 1996 faldende og herefter stigende for dog at blive nedsat i I 2003 blev udskrivningsprocenten efter genopretningsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet sat op til 22,8 %, hvilket på daværende tidspunkt var landets 5. højeste. 2 1 Se for eks. 2. behandlingen den 9. oktober 2001 af kommunens budget for 2002 hvor Peter Brixtofte bl.a. udtalte: Vores økonomi er god og stærk på kort sigt, på mellemlangt sigt og på rigtig langt sigt. Det er en meget sund udvikling, vi er inde i. Og derfor er det en stor glæde nu at kunne anbefale overfor byrådet, at vi stemmer ja til et budget, som gør Danmarks højeste serviceniveau endnu højere. Som gør landets laveste skatteprocenter i forhold til, hvad man får for pengene endnu lavere, og som forstærker vores økonomi endnu mere, som i forvejen er meget stærk. (975-99,f4,b8). 2 I revisionsrapporten i straffesagen er det lagt til grund, at Farum Kommune havde underskud i årene på henholdsvis 116 mio. kr., 137 mio. kr. og 339 mio. kr. Skulle balance have været opnået alene ved en højere udskrivningsprocent, skulle den i de tre år alt andet lige have været henholdsvis ca. 24 %, ca. 25 % og ca. 35 %

10 21.3. Bloktilskud og udligning Det overordnede formål med bloktilskuds- og udligningssystemet er at udjævne de økonomiske forskelle mellem kommunerne. Det sker dels gennem tildeling af bloktilskud til kommunerne efter forskellige kriterier, dels gennem en udligning på landsplan mellem fattige og rige kommuner og i hovedstadsområdet efter en særlig hovedstadsudligning. Reglerne om bloktilskud og udligning fandtes i undersøgelsesperioden i lov nr. 431 af 14. september 1983 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner med senere ændringer. Reglerne er nærmere beskrevet i pjecen Kommunal udligning - en guide til det kommunale tilskuds- og udligningssystem udgivet af Indenrigsministeriet i juni En gennemgang af regnskaberne for Farum Kommune i undersøgelsesperioden viser et varierende detaljeringsniveau m.h.t. oplysninger om kommunens indtægter og udgifter i forbindelse med bloktilskud og udligningsordninger. Nedenstående tabel viser, at kommunen i alle årene bortset fra 1992 og 1997 netto har modtaget mellem knap 1 og godt 37 mio. kr. i udligning og tilskud. Generelle tilskud og udligning mio. kr. i alt Generelle tilskud og udligning Farum Kommune ,7 0,7-6,5 8,6 18,0 7,9 14,8-14,2 5,9 35,6 37,7 24,4 21,9 28,3 I Indenrigsministeriets nøgletal kan man se opgørelser over tilskud og udligning pr. indbygger for henholdsvis Farum Kommune og Frederiksborg Amt som gennemsnit for alle årene

11 2003. Nedenfor et gengivet en tabel herover, hvori også er anført tal for statsrefusioner/tilskud. Farum Kommunes nøgletal tilskud- udligning- og statsrefusion 1990¹ 1991¹ 1992¹ Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. Kommuner i Frederiksborg Amt Farum Kommune Indtægter fra statsrefusion pr. indb. Kommuner i Frederiksborg Amt Farum Kommune ¹ Tallene fra er ikke sammenlignelige med tallene fra Tallene fra omfatter ikke alle tilskudselementer samt efterreguleringer Kilde: Indenrigsministeriets nøgletal, b75, b75, b75 og b4 Som det kan ses af ovenstående tabel var Farum Kommunes indtægter fra tilskud og udligning i undersøgelsesperioden forholdsvis beskedne. Indtægterne fra statsrefusioner var noget større og nogenlunde på niveau med amtsgennemsnittet Kassekreditreglen Retlig ramme Indenrigsministeren kan i medfør af kommunestyrelseslovens 58 (i undersøgelsesperioden 55) fastsætte nærmere regler om kommunernes låntagning og lignende dispositioner. Bemyndigelsen er udnyttet ved udstedelse af lånebekendtgørelsen 1, der i 9, stk. 1, indeholder den såkaldte kassekreditregel: I kommuner må gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion , kassekreditter og byggelån, excl. byggelån, der snarest efter byggearbejdet konverteres til langfristede lån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne i»budget- og regnskabssystem for kommuner«. 1 Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (I undersøgelsesperioden bekendtgørelse 1989 nr. 496, 1994 nr. 343, 1996 nr. 87, 1996 nr. 1124, 1998 nr. 205, 1998 nr. 989, 2001 nr. 295, og 2002 nr. 1102)

12 Kassekreditreglen, der har været gældende i hele undersøgelsesperioden, bestemmer således, at kommuners gennemsnitlige likviditet målt over de sidste 12 måneder til stadighed skal være positiv. For så vidt angår kontrollen med kassekreditreglens overholdelse hedder det i vejledningen til lånebekendtgørelsen, at kommunen skal tilrettelægge sin kasseopgørelse således, at kommunen på anfordring kan rekonstruere de daglige saldi på de respektive konti i den forløbne 12 måneders periode. Hensigten hermed er at gøre det muligt for den kommunale revision ved uanmeldte kasseeftersyn eller anden revisionsvirksomhed at kontrollere kassekreditreglens overholdelse. I den kommenterede styrelseslov hedder det: Hvis en kommune ikke kan overholde kassekreditreglen, dvs. har trukket mere på kassekreditten, end den må i forhold til kommunens likvide aktiver, skal kommunalbestyrelsen ansøge Indenrigs- og Socialministeriet nu Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation fra kassekreditreglen. Det må vurderes som kommunalbestyrelsens pligt straks at henvende sig til Indenrigs- og Socialministeriet om eventuelle kommende problemer med overholdelse af kassekreditreglen med henblik på en plan for genopretning af økonomien og en lovliggørelse af situationen ved en dispensation. 1 Ved lov nr. 381 af 28. maj 2003, der trådte i kraft den 1. januar 2004, er der efter forslag fremsat i betænkning nr om indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, tilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet indsat en bestemmelse i kommunestyrelseslovens 46, stk. 2, hvorefter indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold. I Orientering om ændring af lov om kommunernes styrelse (L 381), udsendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 5. december 2003 er om bestemmelsen anført: Udarbejdelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold ( 46, stk. 2). Gældende ret I forbindelse med budgetbehandlingen stilles efter de gældende regler i budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner krav om uddeling af bevil- 1 Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2010, p ,f2,b8f. Medtaget i sin helhed i beretningens bilag

13 lingsoversigt og takstoversigt til kommunalbestyrelsen. Ud over de oversigter, der skal uddeles til kommunalbestyrelsen, skal der indgå en række oversigter til budgettet, der efter bestemte formkrav skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt til Danmarks Statistik. Det følger af styrelseslovens 45, stk. 1, at kommunens årsregnskab skal være ledsaget af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Endvidere skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings og regnskabsbeløb. Fortegnelsen over kautions- og garantiforpligtelser skal uddeles til kommunalbestyrelsen. I lighed med budgettet skal der herudover i tilknytning til årsregnskabet udarbejdes en række øvrige oversigter, hvoraf en del skal uddeles til kommunalbestyrelsen, herunder en regnskabsoversigt, en finansiel status, en personaleoversigt samt en ejendomsfortegnelse. Ud over de oversigter, der skal uddeles til kommunalbestyrelsen, skal der udarbejdes en række oversigter til regnskabet, der skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt til Danmarks Statistik. Der er således i dag krav om udarbejdelse af bestemte oversigter i forbindelse med budgettet og årsregnskabet, herunder krav om, at en række oversigter skal uddeles til kommunalbestyrelsen. Der stilles imidlertid ikke krav om uddeling til kommunalbestyrelsen af bestemte løbende oversigter. Efter 1. januar 2004 Med den nye bestemmelse i styrelseslovens 46, stk. 2, bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold. Bestemmelsen er vedtaget under hensyn til kommunalbestyrelsens mulighed for løbende indsigt i kommunens økonomiske forhold. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil på baggrund af drøftelse i Budget- og regnskabsudvalget med virkning fra 1. januar 2004 fastsætte regler om obligatorisk udsendelse til kommunalbestyrelsen af likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen og om indberetning af sådanne oversigter til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er herefter i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 1 indsat en bemyndigelse til, at Budget og regnskabssystem for kommuner kan indeholde regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold. Sådanne regler er nu fastsat i afsnit 7.3: 7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen

14 Der udarbejdes hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december - en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på funktionerne fratrukket gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi funktion på , ekskl. byggelån, der senere konverteres til langfristede lån. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om likviditeten det seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. Det er imidlertid kommunerne frit for, at udarbejde en mere detaljeret opgørelse af udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen - eksempelvis på baggrund af daglige opgørelser. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger. I bemærkningerne redegøres bl.a. baggrunden for de seneste 12 måneders udvikling i likviditeten samt forventningerne til den fremtidige udvikling. Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Det bemærkes, at det ikke er påkrævet, at oversigten behandles på et kommunalbestyrelsesmøde medmindre, der er et særskilt ønske herom. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen indberettes kvartalsvist til Indenrigsog Sundhedsministeriet. Der indberettes oplysninger om likviditeten ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december Farum Kommunes overholdelse af kassekreditreglen Indenrigs- og Sundhedsministeriet lagde ved dispensationen af 17. juni 2002 fra kassekreditreglen til grund, at Farum Kommune fra maj 2001 ikke havde kunnet overholde kassekreditreglen. Udviklingen i kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen og forløbet, hvor Farum Kommune blev sat under administration er nærmere beskrevet i bind 15, kapitel 24. Spørgsmålet om Farum Kommunes overholdelse af kassekreditreglen indgik også i straffesagen mod Peter Brixtofte, idet han bl.a. var tiltalt for ikke fra primo 2001 at have reageret ved den negative udvikling i kommunens gennemsnitlige nettolikviditet over de sidste 12 måneder, der indebar en overtrædelse af 10 (kassekreditreglen) sammenholdt med 18 i lånebe

15 kendtgørelsen. Byretten henførte forholdet under straffelovens 155. Det hedder herom i byretsdommens begrundelse: 1 ). Med indregning af kommunens mellemregning med FIH er likviderne negative siden juli 2000 indtil periodens udløb. Efter kommunens egne opgørelser uden korrektioner for forholdet til Stavnsholt, rensningsanlæg, deponering og FIH bliver likviderne atter positive fra den 20. december 2000, men på ny negative fra 12. marts april 2001 modtages et beløb på 250 mill. kr., jfr. nærmere om dette nedenfor under forhold 2 a), hvoraf fremgår, at beløbet i første omgang regnskabsførtes som à conto salg og under denne forudsætning medførte en momentan betydelig forbedring af likviditeten, som atter blev positiv indtil 27. juni 2001 og på ny fra 28. december Uden dette beløb var likviditeten negativ i hele perioden fra 12. marts Kassekreditreglen jfr. bekendtgørelse om kommuners låntagning 10, hvorefter gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på kassekreditter og byggelån ikke må overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, er efter Farum kommunes egne opgørelser overtrådt fra den 16. maj 2001, når de "kassekreditlignende lån" (formulering i Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 17. juni 2002 om midlertidig dispensation til Farum kommune for overholdelse af kassekreditreglen) på tilsammen 450 mill. kr., jfr. forhold 2 a) og b) nedenfor indregnes. Denne dato er lagt til grund af Indenrigsog Sundhedsministeriet. Anklagemyndigheden har med støtte i revisionsberetningen pkt. 6.2 og figur 13 gjort gældende, at kassekreditreglen må anses for overtrådt allerede den 11. (skal formentlig være den 8. januar 2001), når også de betydelige forudbetalinger ifølge mellemregningen med FIH, der i realiteten må betegnes som lån, indregnes. Forsvaret har gjort gældende, at kassekreditreglen har været overholdt igennem hele 2001 bortset måske fra et par dage i december, og har herved påberåbt sig kommunens revisorer Ejno Klausen og Kenneth B. Andersen, der begge undersøgte forholdet i december 2001 og konkluderede, at reglen var overholdt, jfr. endvidere det uanmeldte kasseeftersyn 1. november 2001 som redegjort i revisionsberetning nr Forsvaret har i denne forbindelse tillige gjort gældende, at beløbet på 250 mill. kr. med rette er indregnet som indtægt, og at det i denne forbindelse er uden betydning, om denne likviditet var fremkommet på lovlig måde, hvilket alene har betydning ved bedømmelsen af forhold 2 a). Retten lægger med hensyn til den regnskabsmæssige bedømmelse revisionsberetningen til grund, hvorefter kassekreditreglen anses overtrådt allerede 8. januar Retten tilsidesætter således forsvarets anbringende, hvorefter beløbet på 250 mill. kr. skal indregnes som positiv likviditet, hvorved henvises til, at de af forsvaret påberåbte revisorer som vidner har forklaret, at de ved deres udtalelse om, at kassekreditreglen var overholdt i så godt som hele perioden, var uden kendskab til 1 Dommens side 701ff. Dommen er medtaget som bilag 9.1 til beretningen

16 beløbet på 250 mill. kr. Som nærmere gennemgået under forhold 2 a) anser retten beløbet som et lån i hele perioden, og tiltaltes forventning igennem nogle måneder om, at beløbet kunne konverteres til en salgssum, kan ikke føre til, at beløbet i denne mellemperiode kan betragtes som andet end et lån. Ved bedømmelsen af tiltaltes subjektive forhold findes det med henvisning bl.a. til Birgit Pedersens forklaring pag. 157, hvorefter tiltalte daglig fik meddelelse om kassebeholdningen og således havde mulighed for at skønne, om kassekreditreglen var overholdt, ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte i hvert fald siden den 16. maj 2001 kendte den rette sammenhæng, hvorimod det findes overvejende betænkeligt at lægge til grund med tilstrækkelig sikkerhed, at tiltalte også var klar over betydningen af korrektionen for mellemregningen med FIH og dermed klar over, at kassekreditreglen var overtrådt allerede i januar Det er ubestridt, at tiltalte ikke på noget tidspunkt i 2001 over for byrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og borgerne har omtalt udviklingen i likviditeten. Tiltalte burde i hvert fald straks efter den 16. maj 2001 have ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation for kassekreditreglen, d.v.s. tage skridt til at sætte Farum kommune under administration. Tiltalte har derimod så sent som 15. november 2001, fem dage før valget, i den til økonomiudvalget afgivne økonomiske oversigt bemærket, at likviditeten, der ved vedtagelsen af budget 2002 forventedes at udgør 638,4 mill. kr., nu gennem kursgevinst på obligationer forventedes at udgøre 661,5 mill. kr. Herefter lægges til grund, at likviditeten løbende er blevet væsentligt forringet, og at tiltalte Brixtofte har skjult dette forhold. Det er åbenbart, at den økonomiske udvikling igennem af tiltalte Brixtofte kaldt et realøkonomisk jubelår - har været præget af alvorlige overskridelser af de bevilgede beløb igennem hele året, ligesom det umiddelbart må lægges til grund, at tiltalte har undladt at gribe effektivt ind herimod, men som sagen foreligger oplyst, idet der ikke ses foretaget detailleret bevisførelse om udviklingen i udgifterne, herunder om overskridelserne må anses som uundgåelige, finder retten ikke at kunne regne tiltalte dette strafferetligt til last, idet det særlig ikke er muligt at afgøre, om tiltaltes forsømmelse i så henseende kan betegnes som grov jfr. kommunestyrelseslovens 61. Heri gøres alene undtagelse for så vidt angår den ovenfor nærmere beskrevne udvikling i likviditeten, særlig at kassekreditreglen allerede 16. maj 2001 måtte anses overtrådt, uden at tiltalte tog skridt særlig til at ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation herfor, jfr. 10 og 18 i dagældende bekendtgørelse nr. 295 af 26. april 2001 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Denne del af forhold 1 b) lægges tiltalte strafferetligt til last. Landsretten stadfæstede i henhold til de af byretten anførte grunde. 1 1 Landsrettens dom er medtaget som bilag 9.2 til beretningen

17 Forklaringer Birgit Pedersen, ansat i Farum Kommunes økonomiafdeling, har forklaret: 1 Likviditetsstyring var et af vidnets kerneområder. Vidnet havde dagligt indsigt i kassekreditten og kassebeholdningen. Hun udarbejdede oversigt over og gennemgik dagligt kassebeholdningen med sin chef. Da kassebeholdningen var positiv, blev der ikke dagligt udarbejdet en rapport, men fra omkring var kassebeholdningen ind imellem negativ, hvorfor man gik over til dagligt at holde øje med den. Overholdelse af kassekreditreglen var en del af hendes arbejde. Efter borgmesterens ønske lod vidnet også båndlagte midler indgå i opgørelsen over kassebeholdningen. Vidnet var aldrig i tvivl om, at det måtte man ikke, men borgmesteren ville det sådan. Hun har gjort alle sine økonomichefer opmærksomme på problemet, herunder var i hvert fald Carsten Lehrmann og Hans Jørgen Brink vidende om problemet. Hans Jørgen Brink har forklaret: 2 Om likviditet og kassekreditregel forklarede vidnet, at han tjekkede og kontrollerede tallene med Birgit Pedersen, men han førte ikke kontrol med, hvor hun havde tallene fra, om det var fra banken eller andre udskrifter. Han blev løbende holdt orienteret om likviditeten. Vidnet kender kassekreditreglen. Han kontrollerede den seddel, han fik fra Birgit Pedersen herom. Kommunen overholdt kassekreditreglen i starten. Vidnet mener, at det var omkring kommunens betaling af anden rate af kasernen, at kommunen var nødt til at trække over. I starten blev de deponerede midler ikke regnet med ved kontrol af overholdelse af kassekreditreglen. Det måtte man ikke. De fik senere besked af Peter Brixtofte på, at de deponerede midler skulle medregnes. Det så pænere ud over for økonomiudvalget. Vidnet vidste godt, at det ikke var korrekt og sagde det til Peter Brixtofte, men Peter Brixtofte sagde til vidnet, at det skulle han ikke blande sig i. Palle Mikkelsen, der i 1999 var økonomichef, har forklaret: 3 Om kommunens likviditet og opfyldelse af kassekreditreglen forklarede vidnet, at Birgit Pedersen var den dagligt ansvarlige herfor. Vidnet så hendes opgørelser og fulgte med i likviditetsudviklingen sammen med Birgit Pedersen. Han talte nærmest dagligt med Birgit Pedersen om kommunens likviditetsudvikling ,b ,b ,b

18 Martin Vith, der i 2000 var økonomichef, har forklaret: 1 Om likviditet og kassekreditreglen forklarede vidnet, at han kendte kassekreditreglen og vidste, at den skulle overholdes. Deponerede beløb skulle ikke med i opgørelsen, når det skulle gøres op, om kassekreditreglen var overholdt. Han var ikke bekendt med, om kassekreditreglen blev overholdt, men det har nok været snært. Han havde dog på fornemmelsen, at det var et problem i år 2000 og havde nævnt det mundtligt over for borgmesteren, men vidnet fulgte det ikke til dørs, da han reelt stoppede med at have med økonomien at gøre primo december Carsten Lehrmann, der i 2001 var økonomichef, har forklaret: 2 Borgmesteren ønskede og fik dagligt en likviditetsopgørelse. Birgit Petersen havde med opgørelserne over de likvider midler at gøre. Vidnet påså, at kassekreditreglen blev overholdt. Han henviste i den forbindelse til sit notat af 5. december I april 2001 var han blevet bedt om en opgørelse i forbindelse med hjemtagelse af et lån i banken. Vidnet ved, at kassekreditreglen da var overholdt. Han var ikke forud herfor bekendt med opgørelserne. De deponerede midler blev fratrukket opgørelsen over de likvide midler. Der var en forskel mellem den måde, revisorerne opgjorde overholdelse af kassekreditreglen, og vidnets opgørelse, hvorfor revisorerne som nævnt mente, at kassekreditreglen ikke ville være overholdt allerede i oktober 2001, hvor vidnet først mente, det ville blive et problem den 21. december Foreholdt Birgit Pedersens forklaring til kommissionen 3 om at de deponerede midler blev indregnet i kommunens likvider, forklarede vidnet, at det fremgår af et bilag til det lige omtalte notat, at de båndlagte midler var fratrukket, inden overholdelse af kassekreditreglen blev konstateret. Han forstår ikke Birgit Pedersens forklaring, hverken om at deponerede midler blev medregnet, eller at hun skulle have gjort sine overordnede opmærksom herpå. Det fremlagte notat med bilag, mener vidnet, viser, at der blev foretaget en opgørelse uden båndlagte midler. Det materiale, der ligger som bilag til notatet, producerede vidnet selv. Birgit Pedersen var begyndt omkring september måned at udarbejde likviditetsopgørelser. Opgørelserne blev lavet som rullende daglige opgørelser. Da det begyndte at brænde på overtog vidnet de daglige opgørelser. Han ved ikke, om Birgit Pedersen herudover lavede sine egne anderledes opgørelser." ,b ,b12, sidste afsnit 4 Efter gennemlæsning af protokollatet har vidnet ønsket tilføjet: Efterfølgende har vidnet forespurgt Birgit Pedersen hvilken opgørelse, hun mente, at deponerede midler indgik i. Birgit Pedersen har til vidnet oplyst, at dette var den daglige likviditetsopgørelse og ikke opgørelsen i henhold til kassekreditreglen

19 Revisor Ejno Bay Klausen, Kommunernes Revision, har forklaret: 1 Om overholdelse af kassekreditreglen forklarede vidnet, at han var i gang med den løbende revision, som startede ved et besøg den 15. november I forbindelse med påbegyndelsen af eftersynet undrede vidnet sig over, at kassebeholdningen var meget lav i forhold til det budgetterede. Den 3. december 2001 bad han Carsten Lehrmann om en opgørelse, fordi han var tvivl om beregningen, og om hvordan den skulle læses. Kassebeholdningen var primo december 2001 på 5 mio. kr. og kraftigt faldende, hvorfor han gerne ville se beregninger på kassekreditreglens overholdelse. Vidnet vidste, at der ville blive frigivet 55 millioner kr. pr. 1. januar 2002, så det var et spørgsmål om overholdelse af reglen i december Der var ikke umiddelbart en oversigt over cashflowet i december måned. Det viste sig, at kassebeholdningen endte med at være positiv. Vidnet kan godt genkende, at han har sagt, at kassekreditreglen allerede i oktober 2001 ikke ville være overholdt, og at det ikke så godt ud. Med en kassebeholdning på 5 mio. kr. var vidnet nervøs for perioden frem til den 31. december, men beholdningen kom ikke efterfølgende under de 5 mio. kr. Vidnet kan ikke vide, om der var en forbindelse mellem hans udtalelser om kassekreditreglens overholdelse og kommunens ønske om, at han blev fjernet fra revisionen af kommunen. Han har ikke noteret i sin kalender, at han skulle have haft et møde den 6. december 2001 i kommunen som forklaret af Carsten Lehrmann. Kenneth S. Andersen, Kommunernes Revision, har forklaret: 2 Han havde fået besked fra Ejno Klausen om, at denne havde gennemgået kommunens overholdelse af kassekreditreglen. Det viste sig, at den opgørelse Ejno Klausen i første omgang havde lavet ikke var korrekt. Opgørelsen blev derfor lavet om. Den korrekte opgørelse viste, at kommunen ikke havde overtrådt kassekreditreglen. Der var en beholdning på ca. 5 mio. kr. Det er muligt, at Ejno Klausen havde haft en samtale med Carsten Lehrmann om kassekreditreglens overholdelse forud for, at vidnet talte med Ejno Klausen, og den korrekte opgørelse blev lavet, men vidnet ved det ikke. Der var en dialog med kommunen i den periode i forbindelse med afrapporteringen omkring overholdelse af kassekreditreglen. Der var ingen sammenhæng mellem opgørelsen af overholdelsen af kassekreditreglen og fjernelsen af Ejno Klausen. Vidnet opfattede det alene som et spørgsmål om kemi mellem kunde og revisor, men det var vigtigt for vidnet, at kunden forstod, at det var vidnet, der var ansvarlig for revisionens bemærkninger ,b ,b

20 Kontorchef Niels Jørgen Mau, Indenrigsministeriet, har forklaret: 1 Fra Farum Kommune deltog i mødet i Indenrigsministeriet den 19. februar 2002 Peter Brixtofte og Hans Jørgen Brink. Fra Indenrigsministeriet deltog ministeren, Thorkild Juul samt vidnet og et par yderligere medarbejdere. Vidnet husker ikke, om departementschefen var med. Adspurgt om hvad man diskuterede på mødet, forklarede vidnet, at ministeriet navnlig ønskede at høre om mulig ulovlig låntagning og overtrædelse af kassekreditreglen. Peter Brixtofte fortalte, at kommunen havde optaget lån på 250 mio. kr. med henblik på fremtidige anlæg. Ifølge Peter Brixtofte var den aktuelle status i forhold til kassekreditreglen positiv med 23 mio. kr., men derudover havde de optaget et lån på 200 mio. kr., og det fremgik ikke af kommunens låneramme og var ikke medregnet i opgørelsen efter kassekreditreglen, hvad det skulle, da ulovlige lån (set i forhold til lånerammen) reelt svarer til en forhøjet kassekredit. Indenrigsministeren kunne umiddelbart konstatere, at kommunen havde overtrådt kassekreditreglen, og at kommunen blev derfor sat under administration fra samme dato, den 19. februar Adspurgt om forløbet af mødet mellem ministeriet og kommunen den 7. marts 2002 og foreholdt mødereferat, 2 forklarede vidnet, at ministeriet med hensyn til deponeringen udspurgte kommunen til forholdene ud fra leasingkontrakten, men vidnet er usikker på, om det var på dette møde, der blev spurgt herom, eller om det var på det næste møde. Adspurgt om hvorvidt beløbsstørrelsen med hensyn til deponering blev diskuteret på mødet, forklarede vidnet, at det mener han ikke, at det gjorde. Indenrigsministeriet forsøgte på et tidligere tidspunkt at få overblik over, hvor store potentielle deponeringsforpligtelser der kunne ligge. Ad billede 702 "Kommunens likviditet" mener vidnet, at kommunen havde tal vedrørende kommunens kassebeholdning med på mødet. Af den oversigt, ministeriet fik på mødet, fremgik det, at kassekreditreglen var overtrådt allerede den 25. april Det var overraskende og chokerende. Efter det foregående møde stod det klart, at det stod galt fat. Adspurgt om det materiale, kommunen medbragte til mødet, herunder den omtalte oversigt, forklarede vidnet, at Farum Kommune havde fået en række spørgsmål på forhånd og medbragte en mappe med materiale til mødet. Der var også oplysninger om kommunens økonomi, og heraf kunne de se, at kassekreditreglen havde været overtrådt i et helt år, idet der også var en 365-dages oversigt. Adspurgt om hvorvidt det var overraskende, forklarede vidnet, at det var det, men at de dog havde haft en anelse om, hvordan det stod til, fordi de fandt ud af, at der var optaget lån tilbage i 2001, og nu bekræftede kommunens eget materiale det samme. I oversigten kunne de se et minus på 245 mio. kr., hvilket var meget stort, men det vidste sig senere, at gældsopbygningen var på 700 mio. kr., hvilket svarede til et helt års kommunalt forbrug, og det var helt exceptionelt, og noget som Indenrigsministeriet aldrig havde set før ,f1,b

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Maj 2013 Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler I

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

Farumkommissionens beretning var den pengene værd?

Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Farumkommissionens beretning var den pengene værd? Af Carsten Henrichsen Professor, dr.jur., Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet 1. Farum-sagens baggrund Farum-sagen har sin baggrund i et

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere