RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2004 I. Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets (herefter Retten) årsberetning og særberetninger for regnskabsåret Derudover er det hensigten at orientere statsrevisorerne om Kommissionens meddelelse om Køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol, der blev afgivet i juni Endelig vil jeg orientere statsrevisorerne om samarbejdet mellem Retten og EU-medlemslandenes revisionsinstitutioner. 2. Årsberetningen er en redegørelse for den finansielle revision, som Retten har foretaget, og indeholder Rettens revisionserklæring for regnskabsåret Særberetningerne indeholder resultaterne af Rettens forvaltningsrevision og offentliggøres løbende i regnskabsåret. 3. Rettens revisionserklæring er opdelt i 2 den ene handler om regnskabernes rigtighed, den anden om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Det fremgår af den samlede revisionserklæring, at Retten overordnet set finder årsregnskabet for 2004 retvisende. Retten finder også, at visse områder som helhed fungerer godt, men tager dog samtidig en række forbehold. Det betyder, at Rettens revisions-

2 - 2 - erklæring igen i år er negativ. Forbeholdene handler bl.a. om, at Kommissionen efter Rettens opfattelse ikke har effektive kontrolprocedurer for indtægter og forskud. Retten tager også forbehold på områderne landbrug, strukturfonde, interne politikker og foranstaltninger udadtil. 4. Samlet set finder Retten, at der er sket forbedringer i Kommissionens systemer, siden Kommissionen igangsatte sin administrative reform i 2000, om end der endnu er meget at gøre. Retten konstaterer, at forbedringerne i Kommissionens systemer og kontroller generelt ikke har slået igennem i EU-medlemslandenes systemer og kontroller. 5. Rettens negative revisionserklæring har affødt stærke reaktioner fra Europa-Parlamentet. På Europa-Parlamentets opfordring offentliggjorde Kommissionen derfor i 2005 en Køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol. Køreplanen var endnu et led i den udvikling, der er i gang med henblik på tilvejebringelse af et bedre grundlag for Rettens afgivelse af DAS-erklæringen. Rigsrevisionen følger udviklingen opmærksomt. I debatten om den negative revisionserklæring (DAS) ser jeg 2 spor: et administrativt og et revisionsmæssigt. I det administrative spor er Kommissionen og de nationale myndigheder de primære aktører. I det revisionsmæssige spor er det Retten og de nationale revisionsinstitutioner, der er aktører. Her deltager Rigsrevisionen aktivt i samarbejdet med respekt for de forskellige roller og for institutionernes uafhængighed. 6. Jeg finder, at Europa-Parlamentets kritik af den negative revisionserklæring nødvendiggør handling, og at det ville være konstruktivt, hvis Retten i højere grad baserede sin revision på andre revisorers arbejde, herunder bl.a. Rigsrevisionens arbejde. Derfor vil Rigsrevisionen for det første arbejde på at udvikle revisionen af EUmidlerne i Danmark, jf. udtalelse om anvendelsen af EU-midlerne i beretning om revisionen af statsregnskabet for For det andet vil Rigsrevisionen fortsat udvikle og udbygge samarbejdet mellem de nationale revisionsinstitutioner og Retten med henblik på at forbedre grundlaget for Rettens revisionserklæring.

3 Rettens årsberetning indeholder ingen egentlige bemærkninger om Danmark. Danmark er dog nævnt flere steder i forbindelse med Rettens undersøgelser og i forskellige tabeller og figurer. Retten har i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2004 besøgt Danmark 2 gange. Besøgene har ikke givet anledning til bemærkninger. II. Præsentation af årsberetningen og godkendelsen af regnskabet 8. Rettens østrigske formand præsenterede årsberetningen for regnskabsåret 2004 for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (herefter EP-Budgetkontroludvalg) den 14. november Retten offentliggjorde årsberetningen den 15. november Rettens afgivelse af årsberetningen er første led i godkendelsen af EU s årsregnskab (se figur 1). Herefter vil EP-Budgetkontroludvalget på baggrund af Rådets indstilling forelægge forslag til Europa-Parlamentet vedrørende beslutning om decharge (godkendelse) for 2004-regnskabet. Europa-Parlamentet skal senest den 30. april 2006 meddele decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse. Figur 1. Tidslinje for EP-Budgetkontroludvalgets behandling af Revisionsrettens årsberetning for november november januar februar marts april 2006 Høringer af EU-kommissærer Retten præsenterer om årsberetningen sin årsberetning for Budgetkontroludvalget Budgetkontroludvalget drøfter udkast til decharge for 2004 Rådets anbefaling vedrørende decharge for 2004 præsenteres for Budgetkontroludvalget. Budgetkontroludvalget vedtager rapporten om decharge Europa-Parlamentet vedtager dechargerapporten i plenum Som det fremgår af figur 1 tager dechargeproceduren udgangspunkt i Rettens årsberetning. EP-Budgetkontroludvalget foretager høringer af EU-kommissærerne for relevante områder. På baggrund af bl.a. høringerne drøfter EP-Budgetkontroludvalget udkast til decharge. Rådet giver sin anbefaling vedrørende decharge, og endelig vedtager Europa-Parlamentet i plenum beslutningen om decharge for EU s 2004-regnskaber. Undervejs i dechargeprocessen skal EU-medlemslandene svare Kommissionen på de bemærkninger i årsberetningen, der vedrører deres forvaltning af EU-midlerne. I Danmark er det Finansministeriet, der indkalder kommentarer fra de relevante ministerier og afgiver et samlet svar til Kommissionen vedrørende omtalen af de danske forhold.

4 I det følgende omtaler jeg Rettens bemærkninger i årsberetningen om: revisionserklæringen (DAS) 2004, s. 4 Rettens bemærkninger til Kommissionens budgetforvaltning, s. 7 Rettens bemærkninger til forvaltningen af egne indtægter, s. 8 Rettens bemærkninger til forvaltningen af den fælles landbrugspolitik, s. 9 Rettens bemærkninger til forvaltningen af strukturfondsområdet, s. 10. Herudover beskriver jeg samarbejdet mellem Retten og EU-medlemslandenes revisionsinstitutioner på s. 10. Rettens særberetninger vedrørende regnskabsåret 2004 gennemgår jeg på s. 12, og notatet afsluttes på s Rettens årsberetning indeholder ingen egentlige bemærkninger om Danmark. Danmark er dog nævnt flere steder i forbindelse med Rettens undersøgelser og i forskellige tabeller og figurer. Retten har i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2004 besøgt Danmark 2 gange. Besøgene har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionsobjekter Periode Revisionsrettens besøg hos Danisco Euroceptin 14/12-16/ DAS-revisionen /3-8/ Rettens besøg hos Danisco vedrørte revision af et tilskud til et forskningsprojekt i Danisco. Tilskuddet blev udbetalt direkte fra Kommissionen til Danisco og indgår derfor ikke i det danske statsregnskab. III. Revisionserklæringen (DAS) Rettens revisionserklæring (DAS) indeholder 2 erklæringer: en om regnskabernes rigtighed en om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

5 For at kunne erklære sig om regnskabernes rigtighed må Retten skaffe sig tilstrækkelig sikkerhed til at kunne drage en konklusion om, i hvor høj grad EU s indtægter, udgifter, aktiver og passiver er registreret korrekt, og om årsregnskabet giver et retvisende billede af den finansielle stilling ved regnskabsårets udgang. Retten søger sikkerhed for sine konklusioner om regnskabernes rigtighed i Kommissionens regnskabssystem samt i Kommissionens interne kontrolprocedurer. Det fremgår af Rettens revisionserklæring, at årsregnskabet for 2004 giver et retvisende billede af regnskabsårets indtægter og udgifter og af den finansielle stilling ved årets udgang. Retten har dog igen i år forbehold. Det betyder, at Rettens revisionserklæring igen i år er negativ. Jeg gennemgår forbeholdene nedenfor. Rettens overordnede forbehold vedrørende regnskabernes rigtighed: Retten finder, at Kommissionen mangler effektive procedurer for intern kontrol af diverse indtægter og udbetalte forskud. Retten finder, at Kommissionens regnskabssystem er udformet, så det ikke sikrer, at alle aktiver og passiver opgøres. Som omtalt i mine tidligere notater om Rettens årsberetning for henholdsvis 2002 og 2003 er Kommissionens regnskabssystem under modernisering. 13. For at kunne erklære sig om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed må Retten skaffe sig direkte eller indirekte revisionsbeviser. Siden regnskabsåret 2002 har revisionen, der ligger til grund for revisionserklæringen, baseret sig på følgende 4 beviskilder: 1. undersøgelse af den måde, hvorpå overvågnings- og kontrolsystemerne fungerer 2. kontrol af stikprøver af transaktioner fra hvert af de større områder, hvor transaktionerne kontrolleres helt ned til den endelige modtager 3. analyse af generaldirektørernes årlige aktivitetsrapporter og erklæringer og de procedurer, der er fulgt ved udarbejdelsen af dem 4. hvor det er muligt, en undersøgelse af arbejde udført af andre revisorer, som er uafhængige i forhold til Fællesskabets forvaltningsprocedurer.

6 Som helhed betragtet finder Retten, at transaktionerne, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige for så vidt angår indtægter, forpligtelser, administrationsudgifter og førtiltrædelsesstøtten. Retten understreger dog, at der stadig er risici forbundet med implementeringen af førtiltrædelsesprogrammerne i de nye EU-medlemslande og i kandidatlandene. For så vidt angår udgifterne under den fælles landbrugspolitik viste Rettens revision, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS 1) ) er et effektivt system til begrænsning af risikoen for uretmæssige udgifter i de tilfælde, hvor det anvendes korrekt. Retten har dog en række forbehold på de øvrige udgiftsområder (det drejer sig om landbrugsområdet samlet set, strukturfondsområdet, interne politikker og foranstaltninger udadtil). Rettens overordnede forbehold vedrørende de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed: For den fælles landbrugspolitik: Udgifter, der ikke er omfattet af IFKS, eller hvor IFKS ikke anvendes rigtigt, er forbundet med større risiko, fordi kontrolsystemerne er mindre effektive. For strukturforanstaltningerne: Fortsat svagheder i overvågnings- og kontrolsystemerne i EU-medlemslandene. For de interne politikker: Der er konstateret forbedringer i de interne overvågnings- og kontrolsystemer, men de er ikke tilstrækkelige. For foranstaltningerne udadtil: Forbedringerne af Kommissionens overvågningsog kontrolsystemer har endnu ikke haft nogen effekt i de organisationer, der gennemfører aktionerne. For Kommissionens generaldirektørers årlige aktivitetsrapporter: Der er sket forbedringer, men der bør ske flere endnu. 1) IFKS er et overvågningssystem, der er udformet af Kommissionen, som også koordinerer kontrollen og fører tilsyn med gennemførelsen af systemet. Det er dog medlemsstaterne, der har ansvaret for den egentlige anvendelse af systemet. IFKS er det vigtigste redskab til forvaltning og kontrol af arealstøtten og dyrepræmieordningerne. IFKS omfatter en elektronisk database over landbrugsbedrifter og støtteansøgninger, et system til identifikation af marker, et system til identifikation og registrering af dyr samt et sæt koordinerede administrative kontroller og kontroller på stedet. IFKS dækker 59 % af landbrugsudgifterne.

7 Samlet set finder Retten, at der er sket forbedringer i Kommissionens systemer, siden Kommissionen igangsatte sin administrative reform i Retten finder dog, at der er meget at gøre endnu. Retten beklager, at forbedringerne i Kommissionens systemer og kontroller ikke er slået igennem i EU-medlemslandenes systemer og kontroller. Det er efter Rettens opfattelse af afgørende betydning, at Kommissionen og EU-medlemslandene samarbejder om at få afdækket svaghederne ved de nuværende interne kontrolsystemers opbygning, og at begge parter tager ansvar for, at de nødvendige forbedringer i systemerne indføres. Med udvidelsen til 25 medlemslande er forvaltningen blevet mere omfattende og kompleks. Retten finder det derfor nødvendigt at overvågnings- og kontrolsystemer bliver mere effektive, så risikoen for ulovligheder og uregelmæssigheder kan holdes på et acceptabelt niveau. IV. Rettens bemærkninger til Kommissionens budgetforvaltning 16. I årsberetningen for 2003 anbefalede Retten, at Kommissionen gav mere detaljerede oplysninger om, hvor langt den samlede gennemførelse af fællesskabsprogrammerne var kommet. Retten konstaterer nu, at Kommissionen har imødekommet anbefalingen, men Retten ser dog gerne, at Kommissionen gør en yderligere indsats for at sikre mere fuldstændige oplysninger. 17. I 2004 blev betalingerne på budgettet forhøjet fra 98 mia. euro til 105 mia. euro primært som følge af udvidelsen til 25 lande den 1. maj Kommissionens forvaltning af budgettet var i en årrække præget af, at Kommissionen ikke budgetterede realistisk. Tendensen har dog været faldende de seneste år. I 2001 var overskuddet på 15,0 mia. euro, i 2002 på 7,4 mia. euro, og i 2003 var overskuddet på 5,5 mia. euro. I 2004 faldt overskuddet yderligere til 2,7 mia. euro. Retten mener, at reduktionen af overskuddet delvist kan tilskrives, at Kommissionens forvaltning er blevet bedre. Retten mener dog samtidig, at en anden plausibel forklaring kan være, at overskuddet er blevet mindre synligt, fordi udbetalingerne på strukturfondsområdet er stigende. Denne stigning i udbetalinger har en rent teknisk årsag, nemlig at EU i 2004 var nået et stykke over halvvejen med programmeringsperioden

8 Selv om gennemførelsen for de igangværende udgiftsprogrammer forløber som planlagt, konstaterer Retten, at Kommissionen har et problem med hensyn til afvikling af flerårige udgiftsprogrammer. Afslutningen af den forudgående programperiode ( ) gav Kommissionen store problemer og er meget forsinket. Ved udgangen af 2004 manglede Kommissionen stadig at finde anvendelse for 3,3 mia. euro for at kunne afslutte programperioden Problemet er, at Kommissionen retligt har forpligtet sig til at afholde beløbet i fremtiden, og at behovet for betalingsbevillinger derfor vil være større de kommende år. Ved udgangen af 2004 havde Kommissionen forpligtet sig til at afholde 136 mia. euro på strukturfondene. Ifølge Retten svarer dette beløb til næsten 5 års betalinger med det nuværende udbetalingstempo. Retten finder, at Kommissionen i forbindelse med budgettering for udgiftprogrammernes løbetid tager for lidt hensyn til, om EU-medlemslandene kan nå at bruge midlerne inden for den fastlagte tidsramme. Det er Rettens opfattelse, at Kommissionen kun i begrænset omfang kan forvalte budgettet ved hjælp af flerårige udgiftsprogrammer. V. Rettens bemærkninger til forvaltningen af egne indtægter 20. Indtægterne på den Europæiske Unions budget består af egne indtægter og andre indtægter. Egne indtægter er langt den største kilde til finansiering af budgetudgifterne (92 %). Egne indtægter kan opdeles i 3 kategorier: traditionelle egne indtægter (told, landbrugstold og sukkerafgifter) (13 %) egne indtægter beregnet ud fra momsgrundlaget i EU-medlemslandene (15 %) egne indtægter beregnet ud fra EU-medlemslandenes bruttonationalindkomst (BNI) (72 %). 21. Det er EU-medlemslandene, der fastlægger og opkræver de traditionelle egne indtægter. Derfor må Retten i sin revision koncentrere sig om stikprøver af EU-medlemslandenes toldangivelser, regnskabssystemer og overvågnings- og kontrolsystemer. Overordnet set fandt Retten resultaterne af de udførte stikprøver tilfredsstillende. Rettens revision af, om regnskaberne for EU s traditionelle egne indtægter er rigtige, og om de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, gav Retten et generelt tilfredsstillende resultat.

9 I modsætning til de traditionelle egne indtægter er moms- og BNI-indtægterne baseret på makroøkonomiske statistikker, hvor de underliggende data ikke kan revideres direkte. Rettens revision af moms og BNI går derfor direkte på det system, som Kommissionen anvender til behandling af data. Derudover har Retten vurderet Kommissionens overvågnings- og kontrolsystemer, som skal give sikkerhed for, at EU s indtægter er fastlagt og vurderet korrekt. Rettens revision af moms- og BNI-indtægterne viste, at beregninger og opkrævninger har været korrekte og er korrekt opført. Retten fandt imidlertid svagheder, der kan påvirke kvaliteten af de data, som danner baggrund for beregningen af medlemsstaternes BNI-bidrag. Retten anbefaler, at Kommissionen udvider sin kontrol af medlemsstaternes oversigter over kilder og metoder, der anvendes ved udarbejdelsen af de nationale regnskaber. VI. Rettens bemærkninger til forvaltningen af den fælles landbrugspolitik 23. I 2004 beløb udgifterne til den fælles landbrugspolitik, dvs. Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL, Garantifonden), sig til i alt mio. euro, hvilket er et mindre fald i forhold til tallet for 2003 ( mio. euro). Den direkte støtte til landbrugene udgør 59 % af udgifterne til den fælles landbrugspolitik. Stort set alle disse udgifter afholdes af de udbetalende organer i EU-medlemslandene. 24. I forbindelse med undersøgelsen af IFKS har Retten undersøgt 5 udbetalende organer i 4 EU-medlemslande. Generelt konstaterer Retten, at IFKS fungerer tilfredsstillende, bortset fra i Grækenland, der fortsat har problemer mere end 7 år efter udløbet af fristen for fuldstændig gennemførelse af IFKS. Retten finder, at når IFKS anvendes korrekt, er det et effektivt kontrolsystem, der kan begrænse risikoen for ulovlige udgifter. De områder, hvor IFKS ikke anvendes, eller hvor IFKS ikke anvendes korrekt, indeholder en større risiko for uregelmæssigheder. Retten finder, at EU-medlemslandenes kontrol af den landbrugsstøtte, der ikke er omfattet af IFKS (ca. 37 % af landbrugsudgifterne), ikke giver rimelig sikkerhed for, at transaktionerne er i overensstemmelse med EU s lovgivning.

10 Retten konstaterer, at grundlaget for Kommissionens beslutning om regnskabsafslutning for 2004, nemlig de attesterende organers kontrol af regnskabernes rigtighed, overordnet set er solidt. Retten finder, at den årlige aktivitetsrapport og erklæring fra generaldirektøren for landbrugsområdet er bedre struktureret end sidste år, men at den giver begrænset sikkerhed for, at udgifterne i 2004 er lovlige og formelt rigtige. VII. Rettens bemærkninger til forvaltningen af strukturfondsområdet 25. På strukturfondsområdet har Retten ved hjælp af stikprøver undersøgt, hvordan forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer i EU-medlemslandene. Derudover har Retten undersøgt de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at få afsluttet programmerne fra perioden Endelig har Retten foretaget substansrevision af udvalgte projekter og analyseret aktivitetsrapporter fra Kommissionens generaldirektører på området. 26. Ved stikprøverne af EU-medlemslandenes forvaltnings- og kontrolsystemer fandt Retten mange fejl vedrørende lovlighed og formel rigtighed. Retten konstaterer, at Kommissionens afslutning af programperioden er forsinket. I forbindelse med substansrevision af projekter fandt Retten mange eksempler på, at udgifter var anmeldt 2 gange, at regler for statsstøtte og offentlige indkøb ikke var overholdt, og at dokumentationen ikke var fyldestgørende. Retten finder, at de årlige aktivitetsrapporter og erklæringer er blevet bedre på nogle områder, men at de stadig bør forbedres, særligt hvad angår forbeholdenes rækkevidde. VIII. Samarbejdet mellem Retten og EU-medlemslandenes revisionsinstitutioner 27. Jeg fortalte i mit notat af 26. maj 2005 om decharge for 2003, at Rettens negative revisionserklæring har affødt stærke reaktioner fra Europa-Parlamentet. På Europa- Parlamentets opfordring offentliggjorde Kommissionen derfor i juni 2005 en Køreplan for indførelse af en integreret struktur for intern kontrol. I denne køreplan opfordres alle involverede parter til at gøre en indsats for at rette op på den økonomiske styring og kontrol af EU-budgettet. I køreplanen foreslog Kommissionen en række aktiviteter, der fandt sted i perioden juni - 8. november 2005, herunder

11 at køreplanen blev behandlet på ECOFIN (EU-finansministrenes rådsmøde), juli 2005 at køreplanen blev behandlet på et ekspertpanelmøde med deltagere fra alle EUmedlemslande, september 2005 at konklusionerne fra ekspertpanelmødet blev behandlet i Rådets budgetudvalg og endeligt bearbejdet af COREPER (komité bestående af medlemslandenes faste repræsentanter i EU, også kaldet EU-ambassadører), oktober/november 2005 at det endelige udkast til konklusioner blev diskuteret på ECOFIN, 8. november På ECOFIN den 8. november 2005 vedtog EU s finansministre en række konklusioner 2 ) og besluttede, at Rådet i forbindelse med decharge-processen for 2004 bør gennemgå Kommissionens handlingsplan med henblik på at afhjælpe manglerne i den nuværende kontrolstruktur. Det blev også besluttet, at Rådet i 2006 skal undersøge forbedringerne af den interne kontrolstruktur. Rigsrevisionen følger udviklingen opmærksomt. I debatten om den negative revisionserklæring (DAS) ser jeg 2 spor: et administrativt og et revisionsmæssigt. I det administrative spor er Kommissionen og de nationale myndigheder de primære aktører. I det revisionsmæssige spor er det Retten og de nationale revisionsinstitutioner, der er aktører. Her deltager Rigsrevisionen aktivt i samarbejdet med respekt for de forskellige roller og for institutionernes uafhængighed. 28. Rammerne for samarbejdet mellem Retten og EU-medlemslandenes revisionsinstitutioner er fastlagt i Nice-traktatens artikel 248 3). Med udgangspunkt i traktattekstens ord om opretholdelse af deres respektive autonomi samarbejder Retten og EUmedlemslandenes revisionsinstitutioner i forbindelse med Rettens revisionsbesøg i EU- 2) Af særlig interesse for Rigsrevisionen er konklusion 13 og konklusion 14. I konklusion 13 understreges forskellen mellem intern og ekstern kontrol, samt at eksterne organer ikke er en del af den interne kontrolstruktur. I konklusion 14 understreges, at enhver form for samarbejde mellem uafhængige overordnede revisionsorganer kun kan baseres på EF-traktatens artikel 248. I Artikel 248 står bl.a., at Revisionsretten og medlemsstaternes revisionsinstitutioner skal samarbejde på grundlag af tillid, men samtidig således, at de bevarer deres uafhængighed. 3) anmoder Revisionsretten og de nationale kontrolinstitutioner om at forbedre rammerne og betingelserne for deres samarbejde, dog således at de opretholder deres respektive autonomi. Revisionsrettens formand kan med henblik herpå nedsætte et kontaktudvalg med formændene for de nationale kontrolinstitutioner.

12 medlemslandene. Samarbejdet indebærer også, at Retten og EU-medlemslandenes revisionsinstitutioner samles ved årlige Kontaktkomitémøder. Som omtalt i mit notat af 26. maj 2005 om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 er det min vurdering, at samarbejdet i Kontaktkomitéen er godt. Siden 2002 har det været en del af Rettens DAS-metode at basere sig på hvor det er muligt, en undersøgelse af arbejde udført af andre revisorer, som er uafhængige i forhold til Fællesskabets forvaltningsprocedurer (s. 5, pkt. 10). Imidlertid finder jeg ikke i år i Rettens årsberetning noget, der tyder på, at Retten inddrager andre revisorers arbejde i særlig høj grad. Jeg finder, at det ville være konstruktivt, hvis Retten i højere grad baserede sin revision på andre revisorers arbejde, herunder Rigsrevisionens arbejde. Jeg finder, at Europa-Parlamentets kritik af den negative revisionserklæring nødvendiggør handling. Derfor vil Rigsrevisionen for det første arbejde på at udvikle revisionen af EU-midlerne i Danmark, jf. udtalelse om anvendelsen af EU-midlerne i beretning om revisionen af statsregnskabet for For det andet vil Rigsrevisionen fortsat udvikle og udbygge samarbejdet mellem de nationale revisionsinstitutioner og Retten med henblik på at forbedre grundlaget for Rettens revisionserklæring. IX. Rettens særberetninger vedrørende regnskabsåret Revisionsrettens 7 særberetninger for 2004 indgår i dechargeproceduren sammen med årsberetningen og revisionserklæringen (se figur 1, s. 3). I det følgende er der knyttet bemærkninger til de enkelte særberetninger. Danmark er nævnt i nogle af særberetningerne, fx i tabeller, men Danmark er ikke undersøgt særskilt. Nr. 9/2004 om skovbrugsforanstaltninger i forbindelse med politikken for udvikling af landdistrikterne 30. Undersøgelsen havde til formål at vurdere, om skovbrugsforanstaltningerne var baseret på skovbrugsplaner e.l., hvordan de blev gennemført, og hvilken effekt de havde. Retten aflagde besøg i Spanien, Portugal, Italien, Irland og Frankrig. Danmark indgår ikke direkte i undersøgelsen, men er dog nævnt enkelte steder, bl.a. i tabel 1, hvor det oplyses, at Danmark i forventes at modtage mindre end 50 mio. euro ud af en støtte på mio. euro, og at størstedelen af støtten i Danmark gives til skovrejsning.

13 Retten konkluderer, at det er nødvendigt at få afklaret Kommissionens og EU-medlemslandenes respektive ansvar og rolle ved gennemførelsen af skovbrugsstrategien. Endvidere påpeges det, at det går meget langsomt med at udarbejde skovprogrammer, at de er upræcist formuleret, og at der ikke er konsekvens og sammenhæng i gennemførelsen. Nr. 10/2004 om dekoncentreringen af forvaltningen af EF s bistand til tredjelande til Kommissionens delegationer 31. Undersøgelsen havde til formål at undersøge, om reformen af forvaltningen havde øget gennemførelsestempoet og fået forbedret kvaliteten af bistanden til tredjelande samt havde sikret solide finansielle procedurer. Undersøgelsen skulle besvare 2 centrale spørgsmål: Har Kommissionen forvaltet dekoncentreringen af forvaltningen godt? Begynder dekoncentreringen af forvaltningen at give de ønskede resultater? Retten besøgte 10 delegationer og de centrale tjenester i Bruxelles. Retten konkluderer, at Kommissionens forvaltning af dekoncentrationsprocessen kan anses for at have været nogenlunde tilfredsstillende, i det mindste for så vidt angår delegationerne. Med hensyn til resultaterne af dekoncentreringen konkluderer Retten, at det efter mindre end 2 år med dekoncentreret forvaltning stadig er for tidligt at bedømme, om Fællesskabets bistand til tredjelande gennemføres hurtigere, og om kvaliteten af denne bistand er forbedret som planlagt. Danmark har ikke været besøgt i forbindelse med udarbejdelsen af særberetningen. Nr. 1/2005 om forvaltningen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 32. Undersøgelsen havde til formål at bedømme kvaliteten af OLAF s forvaltning i forbindelse med undersøgelserne og vurdere, hvordan OLAF havde udført sit undersøgelsesarbejde evaluere de enkelte tjenesters bidrag til OLAF s undersøgelsesarbejde.

14 Retten konkluderer, at det ikke har været muligt at bedømme, hvor effektivt OLAF s arbejde i sidste ende har været, da dataene om, hvordan undersøgelserne konkret er blevet fulgt op, ikke er tilstrækkeligt pålidelige. Danmark har ikke været besøgt i forbindelse med udarbejdelsen af særberetningen. Nr. 2/2005 om budgetstøtten over EUF til AVS-landene 33. Undersøgelsen vedrører EU s støtte til vækst og fattigdomsbekæmpelse til en række lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet. Danmark er alene nævnt i 2 tabeller om bistand til en række afrikanske stater i bilag 1 til undersøgelsen. Retten fandt, at Kommissionens analyse- og overvågningsinstrumenter fungerede rimeligt tilfredsstillende, men Retten kommer dog med en række anbefalinger til yderligere udvikling. Nr. 3/2005 om udvikling af landdistrikterne: kontrol af udgifterne til miljøvenligt landbrug 34. Undersøgelsen havde til formål at vurdere, om Kommissionen har tilstrækkelig sikkerhed for, at de landbrugspraksisser og -teknikker, på grundlag af hvilke der udbetales miljøstøtte, er mulige at kontrollere og kontrolleres korrekt, og om de landmænd, der får udbetalt støtte, overholder deres forpligtelse til at drive miljørigtigt landbrug. Retten har aflagt revisionsbesøg i Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien og Luxembourg. Danmark er nævnt i en tabel over udgifter pr. medlemsstat til miljøvenligt landbrug i Det fremgår af tabellen, at Danmark kun modtager en meget ringe del af den samlede støtte. Retten fandt, at Kommissionen kun delvist havde sikret sig, at planerne for udvikling af landdistrikterne var kontrollerbare, og at kontrollerne i EU-medlemslandene er meget vanskelige at gennemføre. Nr. 4/2005 om Kommissionens forvaltning af det økonomiske samarbejde med landene i Asien 35. Undersøgelsen vedrører det økonomiske samarbejde mellem EU og landene i Asien. Støtten til de asiatiske lande ydes dels som bilateral støtte, dels gennem regionale programmer. Danmark er ikke omtalt i beretningen.

15 Retten fandt vedrørende de bilaterale projekter, at der ofte var forsinkelser i udarbejdelsesfasen, hvilket i en række tilfælde reducerede projekternes output og effekt. Vedrørende de regionale programmer fandt Retten, at proceduren for ansøgning var tung og kompliceret. Projekterne havde imidlertid givet positive resultater, men det var uklart om de var bæredygtige. Nr. 5/2005 om Parlamentets, Kommissionens og Rådets udgifter til tolkning 36. Undersøgelsen havde til formål at vurdere, om den økonomiske forvaltning af Europa-Parlamentets, Kommissionens og Rådets tolkeydelser er forsvarlig. Revisionen havde navnlig til sigte at efterprøve, om de reviderede institutioner havde effektive redskaber og procedurer, som sikrede, at der ikke stilles flere tolkeydelser til rådighed, end der reelt er behov for at der kan leveres alle de tolkeydelser, der er behov for at udgifterne til tolkning er så lave som muligt at tolkningen er af høj kvalitet. Retten konkluderer, at kvaliteten af tolkningen generelt opfylder behovene og lever op til forventningerne hos brugerne. De reviderede institutioner har fået nedbragt udgifterne til tolkning, men Retten vurderer, at yderligere besparelser kan opnås. Retten anbefaler en række potentielle initiativer med henblik på at begrænse udgifterne, især i relation til tolkning, der stilles til rådighed, men som ikke anvendes. Danmark har ikke været besøgt i forbindelse med udarbejdelsen af særberetningen. X. Afslutning 37. Jeg har i dette notat orienteret statsrevisorerne om Rettens årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret Når der ses bort fra nogle forbehold, er det Rettens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af EU s indtægter og udgifter (med forbehold for posten indtægter og forskud)

16 at regnskabet overordnet set er lovligt og formelt rigtigt (med forbehold for landbrug, strukturfonde, interne politikker og foranstaltninger udadtil). Jeg har bemærket, at Rettens årsberetning ikke indeholder kritiske bemærkninger til forvaltningen i Danmark. 38. Jeg har orienteret om, at Retten er positiv over for de forbedringer, som Kommissionen har foretaget, siden Kommissionen igangsatte sin administrative reform i Retten konstaterer dog, at der endnu er meget at gøre. Retten konstaterer, at forbedringerne i Kommissionens systemer og kontroller generelt ikke har slået igennem i EU-medlemslandenes systemer og kontroller. 39. Endelig har jeg orienteret om udviklingen med at tilvejebringe et bedre grundlag for Rettens afgivelse af revisionserklæringen. I den forbindelse har jeg understreget, at Rigsrevisionen ønsker at bidrage aktivt til en positiv udvikling af EU s økonomiske forvaltning. Derfor vil Rigsrevisionen for det første arbejde på at udvikle revisionen af EU-midlerne i Danmark, jf. udtalelse om anvendelsen af EU-midlerne i beretning om revisionen af statsregnskabet for For det andet vil Rigsrevisionen fortsat udvikle og udbygge samarbejdet mellem de nationale revisionsinstitutioner og Retten med henblik på at forbedre grundlaget for Rettens revisionserklæring. 40. Jeg vil orientere statsrevisorerne, når Europa-Parlamentet har behandlet 2004-regnskabet. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2004 I.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2007 Maj 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2003

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 December 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 30.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007.

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007. Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007 Januar 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Forvaltning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Juni 2017 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 6. juni 2017 RN 1901/17

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Fællesmøde i Folketinget om revision og kontrol af EU s regnskaber den 19. april 2016 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014 December 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/7 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) INDHOLD

Læs mere

Europaudvalget 2004 2623 - økofin Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2004 2623 - økofin Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2004 2623 - økofin Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 18. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011 Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU Jeppe Kofod: Farvel til fusk og fejl i EU Den 9. maj fejrer vi Europa-dagen. Her markerer vi årsdagen for det europæiske samarbejdes fødsel. Og vi minder hinanden

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0590 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.9.2014 COM(2014) 590 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2013 om Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. august 2003 RN SEKR03/03

RIGSREVISIONEN København, den 29. august 2003 RN SEKR03/03 RIGSREVISIONEN København, den 29. august 2003 RN SEKR03/03 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik IP/09/443 Bruxelles, den 19. marts 2009 Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik Europa-Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere