Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1"

Transkript

1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område) 1

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning Helsingør Kommune som uddannelsessted på det primærkommunale område Omsorg og Ældre Organisation Visitation Myndighedsopgaver og ansvar Helsingør Kommune som uddannelsessted på psykiatriområdet 9 5 Social- og sundhedsuddannelserne Praktiksteder på det primærkommunale område Hjemmeplejen Bøgehøjgård Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Træningscenter Poppelgården Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Praktiksteder i socialpsykiatrien Bostøtteteamet Springvandet Bofællesskabet Petersborg Lindevang Kontaktoplysninger på uddannelsesområdet

3 2 Indledning Velkommen som elev i Helsingør Kommune, Center for Omsorg og Ældre. Denne praktikstedsbeskrivelse giver en kort introduktion til Helsingør Kommunes og Center for Omsorg og Ældre s organisation, præsentation af uddannelsesområdet i Center for Omsorg og Ældre samt præsentation af praktikstederne. Helsingør Kommune har pr en befolkning på personer og dækker et geografisk område i det nordøstlige Sjælland på 120 km2 1. I Helsingør Kommune findes byerne Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Hellebæk, Ålsgårde, Hornbæk, Gurre, Kvistgård og landsbyerne Nygård og Tikøb. Helsingør Kommune er organiseret i fællescentre og fagcentre, som det fremgår af organisationsdiagrammet. 1 Danmarks statistik 3

4 Helsingør Kommune har en ældrepolitik, der er gældende Ældrepolitikkens formål er at skabe rammerne for en øget livskvalitet livskvalitet forstået som den enkeltes ønske om kvalitet ud fra egne oplevelser og tolkninger; det at kunne definere værdierne i sit eget liv. Omsorg og Ældre har en række indsatsområder, der skal styrke den enkelte arbejdsplads, medarbejderne samt ikke mindst forbedre indsatsen i forhold til mere kvalitet i arbejdet hos borgeren. Der er for øjeblikket fokus på følgende temaer Brugerinddragelse og hverdagsrehabilitering Pårørendenetværk Velfærdsteknologi Tværsektoriel kommunikation og dokumentation I løbet af 2012 iværksættes desuden projekter med fokus på temaet bevægekultur, inkluderende uddannelse af motionsvenner, rygskole og mere træning på plejehjemmene. Center for Omsorg og Ældre fungerer i dag som en moderne virksomhed, hvor kvalitetskrav, effektivitet og dokumentation er en naturlig del af medarbejdernes hverdag. På ældreområdet anvendes elektronisk borgerjournal og håndholdte computere (PDA er), hvor opgaver og plejen dokumenteres. Helsingør kommune har ligesom andre kommuner ansvaret for sundhed og forebyggelse. Her i kommunen er det Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab, der har ansvaret. Med fokus på det sunde liv er temaerne Sund livstil KRAM- faktorerne Social lighed i sundhed Forebyggelse af indlæggelser Forebyggelse af ulykker Sundt miljø Du kan læse mere på og på intranettet Kilden. 4

5 3 Helsingør Kommune som uddannelsessted på det primærkommunale område 3.1 Omsorg og Ældre Omsorg og Ældre har fire overordnede hovedansvarsområder: Visitation af ydelser Levering af ydelser Sundhed og forebyggelse Uddannelse social- og sundhedsuddannelsens elever På Visitationsniveau har Omsorg og Ældre ansvar for at visitere ydelser til ældre og handicappede. Opgaverne omfatter visitation til praktiske opgaver, personlig hjælp og pleje, sygepleje, træning, aktiviteter, dag- og døgntilbud, boliger, hjælpemidler i henhold til vedtagne kvalitetsstandarder. Inden for hjælpemiddelområdet har Omsorg og Ældre desuden ansvar for visitation af hjælpemidler til børn. På Leverandørniveau har Omsorg og Ældre ansvar for at levere visiterede ydelser til ældre og handicappede. Opgaverne omfatter alle visiterede ydelser uanset brugerens boligtype. Afhængigt af typen af hjælp, har brugeren valgmulighed mellem kommunal og privat leverandør. Desuden har Omsorg og Ældre ansvar for akut-team. På Sundheds- og forebyggelsesområdet har Omsorg og Ældre i samarbejde med Sundhed ansvar for for at koordinere og implementere sundhedsmæssige og forebyggelsesmæssige tiltag for alle kommunens borgere. Opgaverne omfatter også at koordinere aktiviteter i samarbejde med frivillige organisationer og gennemføre forebyggende hjemmebesøg. På Uddannelsesområdet har Omsorg og Ældre ansvar for at rekruttere og ansætte social- og sundhedsuddannelsens elever på trin 1 og trin 2 (social- og sundhedshjælperelever / social- og sundhedsassistentelever). Derudover er Helsingør Kommune uddannelsessted for sygeplejestuderende. Omsorg og Ældre betjener borgere og brugere i Helsingør Kommune, politikere og administration. Det politiske niveau omfatter Social- og Sundhedsudvalget, og administrationen omfatter Center for Omsorg og Ældre. 5

6 3.2 Organisation Helsingør Kommune har 5 kommunalt drevne plejehjem og to selvejende plejehjem Birkebo og Kristinehøj. Derudover er der Træningscenter Poppelgården som ligger i Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Hjemmeplejen er organiseret med 9 områder. Borgeren kan vælge mellem at få udført praktisk og personlig hjælp af personale fra Helsingør Kommunes hjemmepleje eller ét af de private firmaer Omsorg og Ældre har indgået aftale med (Frit valg - ordning). 3.3 Visitation Center for Omsorg og Ældre har udarbejdet kvalitetsstandarder for alle ydelser. Formålet med standarderne er at sikre en ensartet vurdering og ensartede afgørelser på baggrund af det politisk vedtagne serviceniveau samt tydeliggøre, hvilket serviceniveau og kvalitetskrav, der eksisterer. 6

7 I diagrammet nedenfor kan du følge vejen eller processen fra en borger 2 henvender sig for at få hjælp. Alle henvendelser fra en borger skal ske ved henvendelse til Visitatorteamet. Visitator er myndighedsperson i Omsorg og Ældre og har ansvaret for at foretage en faglig vurdering og træffe en afgørelse vedrørende hvilken hjælp, der kan tilbydes. Visitator behandler henvendelsen fra borger, pårørende, sygehus eller praktiserende læge med udgangspunkt i Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Afgørelsen tilsendes borgeren i form af et Afgørelsesark. På Helsingør Kommunes hjemmeside kan du læse om kvalitetsstandarder på adressen: under Seniorer / hjælp og pleje for hjemmeboende / kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder er beskrevet i forhold til hjemmepleje, plejehjem, Akutteam, Det Danske Madhus, hjælpemidler, træning/genoptræning og pleje- ældreboliger. Afhængig af ydelsen / hjælpens art kan den gives for en midlertidig periode eller som varig hjælp. En gang om året genbehandles ydelsen af visitator. Model for visitation til hjælp/ydelse: Henvendelse Myndighed Afslag Udredning og afklaring Faglig vurdering og afgørlse Visitation Kvalitetskontrol Leverandør Akutteam (lægeordineret) Bevilling: Madservice Hjemmepleje Plejehjem Genoptræning Dagcenter Hjælpemidler Bolig (ældre- og handicap) Myndighed Revurdering Afsluttes Selvhjulpen Forebygge, støtte og hjælpe ældre og handicappede så de kan klare daglig tilværelse 2 Når man er registreret som borger og modtager en eller anden form for ydelse i Ældre og Sundhed anvendes udtrykket bruger. 7

8 3.4 Myndighedsopgaver og ansvar I Omsorg og Ældre er Centerchefen den øverste myndighed og dermed øverst ansvarlige. I Centerchefens stab løses opgaver i forhold til kvalitet, økonomi, sundhedspolitik, kommunikation, lovgivning, uddannelse og byggeri af ældreboliger. I myndighedsfunktionen indgår også, at udarbejde kvalitetsstandarder og kontrol af opgaveløsning hos leverandørerne. En uddannelseskonsulent har ansvaret for at administrere myndighedsopgaverne på uddannelsesområdet, følge med i lovgivningen på uddannelsesområdet, samarbejde med SOPU og udvikle uddannelsesområdet. 8

9 4 Helsingør Kommune som uddannelsessted på psykiatriområdet Helsingør Kommune kan tilbyde uddannelsespraktik på psykiatriområdet for social- og sundhedsuddannelsens elever på trin 2. Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver og reflekterer over egen praksis og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Målene for praktikuddannelsen kan læses på SOPU s hjemmeside hvor du kan finde uddannelsesmålene og en beskrivelse af hvordan du kan arbejde med målene i praktikken på det psykiatriske område. Aktuelt kan Helsingør Kommune tilbyde praktikpladser følgende steder: 1. Bostøtteteamet, Socialpsykiatrien 2. Bofællesskabet Petersborg, Socialpsykiatrien 3. Lindevang, Socialpsykiatrien 4. Plejehjemmet Strandhøj, Lille Strandhøj, afsnit for borgere med demens. 5. Hjemmeplejen, udvalgte borgere med psykiatriske problemstillinger, Omsorg og Ældre Der kan være perioder hvor et praktiksted af forskellige grunde ikke kan modtage elever. Helsingør Kommune kan tilbyde fællesundervisning for elever i 2. psykiatripraktik. Det er praktikansvarlige på tværs i socialpsykiatrien, som er ansvarlig for tilrettelæggelsen af undervisningsprogrammet, som udleveres ved praktikperiodens start. Praktikpladserne i socialpsykiatrien hører organisatorisk til Psykiatri og Handicap, mens praktikpladserne på plejehjem og i hjemmeplejen organisatorisk hører til Omsorg og Ældre. 9

10 Organisation Psykiatri og Handicap Socialpsykiatrien har en række sociale tilbud og foranstaltninger til borgere med psykiatriske problemstillinger. Indholdet i de kommunale socialpsykiatriske tilbud er ikke behandling eller terapiforløb, men kontinuerlig personlig støtte, omsorg, råd og vejledning. De kommunale tilbud og den psykiatriske behandling skal betragtes som indbyrdes supplerende tilbud med forskelligt indhold som ikke kan erstatte hinanden. 10

11 5 Social- og sundhedsuddannelserne Helsingør Kommune indgår uddannelsesaftaler med 86 social- og sundhedshjælperelever og 24 social- og sundhedsassistentelever i 2012 og samarbejder med SOPU om uddannelserne. Der modtages også elever fra grundforløb i forlænget praktik, hvilket er unge elever på forskole til social- og sundhedsuddannelserne. Helsingør Kommune har også en aftale om udveksling af svenske gymnasieelever der er i gang med en svensk sundhedsuddannelse og som har en del af deres praktik her i kommunen. Helsingør Kommune er derudover også klinisk uddannelsessted for ca 50 professions bachelorer i sygepleje. Helsingør Kommune har to uddannelseskoordinatorer. En koordinator er tilknyttet eleverne i hjemmeplejen og en de kommunale plejehjem og genoptræningscenter Poppelgården. Der er også uddannelsesansvarlige på Kristinehøj og Birkebo. Uddannelseskoordinatorerne fungerer blandt andet som praktikstedernes pædagogiske ressourceperson. De er ansvarlige for koordinering, for undervisning af elever, uddannelse af praktikvejledere og for vejledning og supervision. I Socialpsykiatrien har hvert uddannelsessted en uddannelses- og praktikansvarlig. Når du begynder din praktikuddannelse får du en daglig vejleder. Praktikvejlederen vil samarbejde med dig om dit uddannelsesforløb og kan vejlede dig, når du har spørgsmål eller hvis du møder uforudsete problemstillinger i din praktikperiode. Uddannelse af Helsingør Kommunes social- og sundhedsassistentelever er prioriteret højt. Derfor har Helsingør Kommune et veluddannet team af praktikvejledere. Helsingør Kommune uddanner hele tiden nye praktikvejledere.disse uddannelser foregår i SOPU s kursusafdeling og er en pædagogisk uddannelse opdelt i 3 trin. Fuld uddannelse er på 47 dage opdelt i moduler Der er planlagt særlige vejledningsmøder to gange om året for de ansvarlige praktikvejledere. Der er også andre udviklingstilbud for praktikvejledere. Social- og sundhedseleverne mødes hver 14. dag med uddannelseskoordinatorerne fra plejehjem og hjemmeplejen til planlagt undervisning og eller refleksion. Det forventes af eleverne tager ansvar for egen læring, og øger egen kompetenceudvikling fagligt og personligt under hele uddannelsen. Helsingør Kommune stiller læringsrum til rådighed, og forventer at kommunens elever under uddannelsen vil udvikle sig til at blive kompetente kommende kollegaer, der implementerer kommunens værdigrundlag og er respektfulde i arbejdet med kommunens borgere og kolleger under uddannelsen. Den teoretiske forberedelse fra skoleperioderne på SOPU inddrages i uddannelsens praktikperioder. På SOPU har eleven arbejdet med teoretiske problemstillinger og er blandt andet blevet undervist i emner som kommunikation, hygiejne, forebyggelse af smittespredning, fortrolige oplysninger, borgernes netværk og livsform. Der arbejdes med udgangspunkt i uddannelsesmål for praktikuddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan. 11

12 Elevens tilfredshed med praktikuddannelsen bliver evalueret ved praktikkens afslutning af uddannelseskonsulenten i Omsorg og Ældre. Forventninger til elev, praktikvejledere og praktiksted Helsingør Kommune samarbejder med SOPU i Hillerød om forhold i praktikken og på skolen, der kan udvikle og forbedre uddannelsen til fordel for eleverne. De pædagogiske metoder skolen arbejder efter videreføres i praktikken. Social- og sundhedselever i Helsingør Kommune får udleveret 2 pjecer, der beskriver en række emner som er relevante og vigtige at kende som elev. I pjecerne kan man blandt andet læse om retningslinier for eventuelt fravær pga sygdom, regler for ferie, ID-kort og medarbejdertilbud. 12

13 6 Praktiksteder på det primærkommunale område 6.1 Hjemmeplejen Hjemmeplejen Gurrevej 92 A 3000 Helsingør Telefon Fax: Hjemmeplejens leder: Karen Marie Myrndorf Mail: Præsentation af praktikstedet Hjemmeplejen består af 9 hjemmeplejegrupper og 1 natgruppe samt en hjemmeplejestab. Alle faggrupper er samlet i en hjemmeplejegruppe, for at sikre det optimale samarbejde omkring brugerne for derved at skabe sammenhæng i opgavesættet, samt sikre den faglige standard og kompetenceudvikling af medarbejderne. Hjemmeplejegrupperne er geografisk placeret i alle hjørner af Helsingør Kommune dvs. fra Hornbæk til Espergærde og mod centrum i Helsingør by. Hjemmeplejens administrative personale og ledelse er fysisk placeret på Montebello, Gurrevej 92 A, 3000 Helsingør og har tlf. nr Faggrupper Leder for Hjemmeplejen refererer til Centerchefen for Omsorg og Ældre. Den typiske hjemmeplejegruppe er et team på medarbejdere: 1 distriktsleder, 2 sygeplejersker, 4-5 social- og sundhedsassistenter samt en række social- og sundhedshjælpere og syge-/hjemmehjælpere. Teamet varetager og tilrettelægger visiteret arbejdsopgaver (personlig pleje og praktisk hjælp 71, omsorg), ydelser hos brugerne i et lokalt område, og arbejder ud fra princippet om færrest mulige medarbejder i brugernes hjem. De grundlæggende sygeplejeopgaver indgår som en del af dette arbejde. De visiterede arbejdsopgaver/ydelser kan være permanente eller midlertidige. Samarbejde De brugere social- og sundhedsassistenteneleven løser opgaver hos, er ældre- og handicappede som har behov for praktisk eller personlig hjælp. Social- og sundhedsassistenteleven får efter introduktionen mere og mere selvstændige opgaver, hvor kontakten og samarbejdet med brugeren har stor betydning for elevens læring og kompetenceudvikling. De nærmeste samarbejdspartnere er brugerens familie, men andre samarbejdspartnere kan være, sygeplejersker, læger, tandlæger, fodterapeut, frisør, fysioterapeut, ergoterapeut osv. 13

14 6.2 Bøgehøjgård Dr. Ingrids plejehjem Bøgehøjgård Holmegårdsvej 50 A 3100 Hornbæk Telefon Telefax Plejehjemsleder Bodil Bækgaard Mail: Hjemmeside: Præsentation af praktikstedet Dr. Ingrids plejehjem Bøgehøjgård er bygget i 1973 af Dansk Røde Kors. Indtil sin død var Dronning Ingrid protektor for plejehjemmet. Helsingør Kommune ejer bygningerne og er ansvarlig for driften af plejehjemmet. Bøgehøjgård var de første ca. 20 år et selvstændigt plejehjem og var derefter integreret med hjemmeplejen i en årrække. Efter 1. maj 2003 er plejehjemmet atter selvstændigt med egen ledelse og fast medarbejderstab. Der er i alt 42 boliger på plejehjemmet. Heraf er der 2 særlige ægteparboliger, 3 aflastningsboliger og 6 boliger til midlertidigt ophold. Alle boligerne er indrettet med kombineret stue og soverum, entre med lille tekøkken og garderobeskabe og eget bad og toilet. Fra hver bolig er der udgang til en lille terrasse. Plejehjemmet Bøgehøjgård ligger i skønne omgivelser tæt ved strand, skov samt Hornbæk by og havn. Der er gode muligheder for indkøbs- og oplevelsesture til Hornbæk, ligesom vores smukke atriumgård året rundt indbyder til at gå tur og nyde solen, blomsterne og den friske luft. Borgere i lokalområdet har mulighed for at benytte plejehjemmets cafe` samt træningsfaciliteter. Faggrupper Vi har ansat ca. 65 medarbejdere fordelt på pleje og omsorg, sygepleje, aktivitet og træning, køkken, rengøring, varmemester og administration. Ledelsen består af en plejehjemsleder og to afsnitsledere. Der er tilknyttet omsorgstandpleje, frisør og fodpleje. Samarbejdspartnere Plejehjemmet har en aktivt Venneforening, der står for løbende arrangementer for beboerne, og som gør en engageret indsat for at fremme trivsel og samarbejde på plejehjemmet. Herudover har plejehjemmet adskillige frivillige hjælpere, der har deres gang i huset til glæde for både beboere og medarbejdere. 14

15 Plejehjemmet råder over en bus til brug for udflugter med beboerne. Praktikbeskrivelse for plejehjemmet Bøgehøjgård. Målsætningen for plejehjemmet Bøgehøjgård er at skabe en hverdag med trivsel, sammenhæng og trygge rammer for vores beboere. Det er samtidig vores mål at skabe en arbejdsplads med trivsel, tryghed og udvikling for vores medarbejdere. Vores værdigrundlag bygger på respekt for det enkelte menneske. For beboerne drejer det sig grundlæggende om retten til at bestemme over egen tilværelse. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov, som vi til enhver tid respekterer og prioriterer. Vi ønsker, at Bøgehøjgård skal opleves som et hjem, snarere end et plejehjem. For medarbejderne er hjælpsomhed og loyalitet værdier, vi sætter højt. Hver beboer har kontaktpersoner, som er ansvarlig for, at den daglige tilværelse fungerer bedst muligt. Dette gælder både den daglige pleje og omsorg, aktiviteter og tværfaglig kontakt. Vi har et ønske om at bruge de pårørendes ressourcer til at bidrage til et naturligt og trygt fælleskab for vores beboere. Vi vægter samarbejdet med beboernes familie og venner. Blandt andet er der den første fredag i måneden fælles kaffe, hvor pårørende er velkomne. På Bøgehøjgård arbejder vi ud fra principperne for leve-bo miljø, tilpasset plejehjemmets fysiske muligheder. Leve-bo-principperne indebærer blandt andet, at vi tilstræber et hjemligt miljø med fokus på selvbestemmelse, medindflydelse og videreførelse af beboerens tidligere liv. Alle måltider tilberedes i plejehjemmets eget køkken. Måltiderne serveres dels i den fælles spisestue, i de små nicher eller i boligerne, alt efter beboerens ønske. Vi lægger vægt på at serverer indbydende retter af god kvalitet og på at skabe en god og hyggelig atmosfære omkring måltiderne. Medarbejderne spiser sammen med beboerne, hvilket er med til at skabe en hjemlig og hyggelig atmosfære omkring måltiderne. Vi ønsker en arbejdsplads med trivsel og et godt arbejdsmiljø med en åben dialog, medindflydelse og en positiv atmosfære på tværs af faggrupper. Blandt andet mødes alle medarbejdere en gang om måneden til fælles morgenkaffe med morgensang og information. I det daglige arbejder vi med opblødning af faggrænser for at skabe størst mulig sammenhæng i hverdagen. Pædagogiske funktioner på praktikstedet Som elev på Bøgehøjgård vil du efter en introduktionsperiode sammen med din praktikvejleder planlægge det videre forløb, med udgangspunkt i at nå målene for praktikken. Du får på denne måde indflydelse på din praktik, og kan være med til at sætte dit præg på beboerens dagligdag. Du vil deltage i dagligdagen, på lige fod med de øvrige medarbejdere. Du har mulighed for at arbejde med samvær og aktiviteter både i plejen og i dagcentret. 15

16 Vi prioriterer et levende studiemiljø med plads til at lære og erfare. Vi opfatter elever iblandt os som et frisk pust i dagligdagen og der er plads til gode ideer og nytænkning. Vi tager imod både social- og sundhedshjælperelever, social-og sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende samt erhvervspraktikanter. Vore forventninger er, at du som elev falder naturligt ind i vores hverdag og at du vil gøre en aktiv indsats for, at din praktikperiode bliver udbytterig og positiv. 6.3 Plejehjemmet Grønnehaven Sundtoldvej Helsingør Tlf Plejehjemsleder: Marianne Kjær Mail: Præsentation af praktikstedet Plejehjemmet blev taget i brug i november 2004 og blev officielt indviet i maj På Grønnehaven er der 116 boliger 36 demensboliger 80 somatiske plejeboliger Fælles for alle boligerne er, at man skal visiteres til den pågældende boligtype. Faggrupper På plejehjemmet Grønnehaven er der ansat ca. 200 medarbejdere. Der er ansat forskellige faggrupper i plejen og deres hovedopgave er at drage omsorg for beboerne. Der er 1 plejehjemsleder,1 souschef og 3 Grønnehaven er Helsingørs største plejehjem med plads til 116 beboere. afsnitsledere, der hver har ledelsesansvaret for ca. 38 medarbejdere. Der er en plejehjemssekretær og en administrativ medarbejder. Den daglige ledelse af caféen varetages af en økonoma. I servicegruppen er der 2 mand ansat. En, der sørger for transport af vasketøj, affald og madvarer til hele huset, og en der har ansvaret for det nagelfaste i centerbygningen. Som andre steder i Omsorg og Ældre i Helsingør Kommune er det ikke tilladt for personalet at ryge inde på plejehjemmet. Det er tilladt for beboerne at ryge i egen bolig. Der er uniformspligt og pligt til at bære synligt navneskilt. Samarbejde Vi samarbejder med personalet i køkkenet, rengøringen, vaskeriet og dagcenteret. Derudover har vi et fagteam som består af 2 sygeplejekonsulenter, 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut samt 1 demenskonsulent. Vi lægger stor vægt på samarbejdet med de pårørende og har et meget aktivt brugerpårørenderåd. Vi har også en venneforening, som laver arrangementer for beboerne. Pædagogiske funktioner på praktikstedet 16

17 På Grønnehaven varetager vi uddannelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever samt ernæringsassistentelever. Du bliver tilknyttet en praktikvejleder, som hjælper dig til at nå dinelærings mål. Alle vores praktikvejledere er uddannet. Det er vigtigt, at du selv er aktiv og viser interesse for din uddannelse. På denne måde vil du også få størst muligt udbytte af dit ophold hos os. Du vil dagligt få tid til at skrive i din logbog. Din vejleder afsætter tid til at vejlede og undervise dig. I fastlægger sammen, hvordan dit praktikforløb skal sammensættes, så du kan nå at få opfyldt så mange af dine læringsmål som muligt. Vi bestræber, at tilrettelægge hvert elevforløb individuelt, hvor både de faglige og personlige mål opnås. Vi lægger vægt på vore elevers trivsel, samt at de får en lærerig og udbytterig praktik periode på Grønnehaven. 6.4 Plejehjemmet Montebello Montebello Plejehjem. Gurrevej 92 B 3000 Helsingør Tlf.: Telefax : Plejehjemsleder Rie Luxhøi Mail: Præsentation af praktikstedet Plejehjemmet Montebello er et kommunalt plejehjem med 60 plejeboliger fordelt i 6 boenheder. Til plejehjemmet er knyttet en centerdel med administration, dagcenter, træningssal og café. På dagcenteret og i cafeen kommer der dagligt brugere udefra ligesom dagcenteret tilbyder aktiviteter for plejehjemmets beboere 3 dage om ugen. Boligerne er fordelt i en lav bebyggelse i to etager. Boligerne i underetagen har eget lille terrassestykke, mens boligerne i øverste etage har altan. Det er Myndighedsfunktionen (visitator), der visiterer til alle pladstyper, ophold og træningstilbud. Der visiteres primært borgere i aldersklassen ca. 60 år og opefter. Montebello har beboere med både somatiske, psykiske og fysiske svækkelser. Der er ikke et særligt demensafsnit. Hovedfunktioner og personalesammensætning På Montebello er ansat ca medarbejdere. Personalegruppen består af flere forskellige faggrupper inden for sundhedsområdet, herunder elever under uddannelse. Det er vores mål at have en velkvalificeret, interesseret, udviklingsorienteret og stabil medarbejderstab samt et godt arbejdsmiljø. Vi bruger dagligt tid på at træne og undervise vores medarbejdere, både i de nødvendige arbejdsgange, syge- og ældrepleje, hygiejne, men også i at dokumentere i den elektroniske omsorgsjournal, så vi efterlever lo- 17

18 vens krav. Vi skal ligeledes bruge tid til daglige teammøder, hvor erfaringer udveksles og opgaverne i plejen af beboere drøftes og fordeles. Vi ansætter fortrinsvis uddannet personale i faste stillinger, og får hjælp hos ufaglærte medarbejdere og afløsere i forbindelse med det faste personales sygdom og ferie. Vores personale er ansat med vidt forskellig kulturel og sprogmæssig baggrund, hvilket af og til giver sproglige forbistringer, men som dog oftest kalder på smilet. Personalet er opdelt i 3 teams med en afsnitsleder og koordinator i hvert team. Koordinatorens opgave er at sikre fordeling af personale og plejeopgaver. Koordinatoren og kontaktpersonen er det daglige bindeled til alle administrative rutiner i beboerens dagligdag. Kontaktpersonen har det daglige ansvar for, at beboerens hverdag fungerer tilfredsstillende både hvad angår personlig pleje, anskaffelse af hygiejneartikler og deltagelse i aktiviteter. Ledelsen består af en plejehjemsleder, 3 afsnitsledere og en køkkenleder. Leve-bo Montebello er opbygget efter leve- og boprincippet, hvor alle aktiviteter omkring beboerne finder sted i og umiddelbart omkring egen bolig og den store fælles køkken-spisestue, hvor også dagens måltider tillaves og serveres af personalet. Måltiderne er et væsentligt omdrejningspunkt og der fokuseres på ernæringsrigtig Mormormad, hvor beboerne byder ind med ønsker. Personalet deltager i måltiderne dels af hensyn til svagere beboere, som behøver hjælp og støtte til indtagelse af maden og dels for at medvirke til at skabe en god og hyggelig stemning omkring måltidet. Fællesaktiviteter, læsning og TV sker i dagligstuen, forudsat, at beboeren ønsker at deltage. Det tilstræbes at de daglige rutiner er relativt ensartede, da mange ældre har stort behov for genkendelighed og faste holdepunkter i dagligdagen. Medarbejderne er initiativtager til forskellige aktiviteter f.eks. filmforevisning, mandedag eller musik og sang. Montebello har en meget aktiv venneforening, som arrangerer ugentlige gå- og busture; busture med frokost til f.eks. Bakken samt månedlige Bingoarrangementer. Vi har på Montebello aftalt et sæt værdier og leveregler, som vi alle tager afsæt i: Vi skaber et hjemligt og værdigt miljø for beboerne Vi møder beboeren, som vi selv ønsker at blive mødt Vi samarbejder og forhandler med beboerne om de daglige gøremål Vi støtter og vejleder beboerne således, at de fremstår med værdighed Vi anerkender beboernes forskellighed og behandler dem derfor forskelligt I samarbejdet med beboerne tager vi udgangspunkt i deres livshistorie Vi er åbne og ærlige i dialogen med beboeren omkring rettigheder og vilkår Vi inviterer til samarbejde og dialog med de pårørende Vi har en kultur, hvor pårørende er velkomne Vores samarbejde med de pårørende foregår efter aftale med den enkelte beboer Vi opfordrer de pårørende til medinddragelse i forskellige beboeraktiviteter Vi arbejder ud fra fælles mål, holdninger og regler Vi anser forskellighed som en styrke i samarbejdet Vi samarbejder med hinanden i hele huset 18

19 Vi er gode kollegaer Vi har ingen unødvendige rutiner Vi har en høj faglig standard Vi har en synlig ledelse der giver plads til medindflydelse Vi værner om et godt arbejdsmiljø Vi har et lærende miljø Pædagogiske funktioner på praktikstedet Personalet på Montebello anser tilstedeværelsen af elever som både et udfordrende og værdifuldt bidrag i dagligdagen, hvor personaleudvikling og vidensdeling er i fokus. Vores praktikvejledere er veluddannede og sætter en stor ære i at skabe et godt uddannelsesforløb for eleverne. Vi sætter høje krav til elevernes engagement i forhold til vores beboere samt som fuldgyldigt medlem af teamet, for det er vores mål, at vores elever efter endt praktikperiode bliver en omsorgsfuld medarbejder og fagligt dygtig kollega indenfor ældreomsorgen. Vi har kapacitet til at uddanne 3 social- og sundhedshjælperelever og 2 social- og sundhedsassistentelever ad gangen. 6.5 Træningscenter Poppelgården Den selvejende institution Poppelgården Nørrevej 70 Tlf Leder Henrik Sahlgren Poppelgården har gode transportforbindelser og er beliggende få minutters gang fra Snekkersten station. Præsentation af praktikstedet Poppelgården er opført i 1977, og har indtil 2004 fungeret som plejehjem,hvorefter huset æmdrede funktion til kommunalt genoptræningscenter. I huset varetages tre kerneprocesser: Midlertidige døgnophold (genoptræningsforløb, vurderingsforløb, ventepladser og terminale forløb) Ambulant genoptræning Forløbsprogrammer (et kombineret trænings- og undervisningstilbud til borgere med en kronisk lidelse, ex. KOL og sukkersyge) Poppelgården har 42 døgnpladser til borgere der har behov for plejepersonale hele døgnet i forbindelse med deres genoptræningsforløb. Som sosu-elev er det de midlertidige døgnophold du kommer til at beskæftige dig med. Borgere på midlertidigt døgnophold visiteres via den kommunale visitation og med individuelle mål for opholdet. Undervejs evaluerer visitator i samarbejde med pleje- og træningspersonalet hvorledes det går med målopfyldelsen. Størstedelen af borgerne modtages fra hospitalet, et mindre antal fra eget hjem. 19

20 Faggrupper og organisering Poppelgårdens ledelse består af: Lederen af træningscenteret, to afsnitsledere (for henholdsvis pleje og træning) samt leder af serviceafdelingen (køkken, rengøring og vaskeri). Poppelgården har eget køkken med tilhørende café, hvor pårørende, ambulante borgere, hjemmeboende pensionister samt personalet kan købe mad. Poppelgården er organiseret i tre afsnit. Et modtageafsnit med otte pladser samt to stamafsnit med plads til hhv. 13 og 21 borgere. Modtageafsnittet er bemandet med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt fysio- og ergoterapeuter, de to stamafsnit er bemandet med en afsnitskoordinator, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt fysio- og ergoterapeuter. Plejepersonalet arbejder i skiftende vagter (dag/aften), og er organiseret i teams, med henblik på at skabe bedst mulig kontinuitet for både borgere, pårørende og personale. Vi har faste nattevagter, der alle er autoriserede social- og sundhedsassistenter. På lige fod med det øvrige plejepersonale, tilknyttes sosu-eleverne også et team, i samarbejde med praktikvejlederne. Præsentation af praktikstedet Poppelgården er opført i 1977, og har indtil 2004 fungeret som plejehjem, hvorefter huset ændrede funktion til kommunalt genoptræningscenter. I huset varetages tre kerneprocesser: Midlertidige døgnophold (genoptræningsforløb, vurderingsforløb, ventepladser og terminale forløb) Ambulant genoptræning Forløbsprogrammer (et kombineret trænings- og undervis-ningstilbud til borgere med en kronisk lidelse, ex. KOL og sukkersyge) Poppelgården har 42 døgnpladser til borgere der har behov for plejeper-sonale hele døgnet i forbindelse med deres genoptræningsforløb. Som so-su-elev er det de midlertidige døgnophold du kommer til at beskæftige dig med. Borgere på midlertidigt døgnophold visiteres via den kommunale visitation og med individuelle mål for opholdet. Undervejs evaluerer visitator i sam-arbejde med pleje- og træningspersonalet hvorledes det går med målop-fyldelsen. Størstedelen af borgerne modtages fra hospitalet, et mindre antal fra eget hjem. Faggrupper og organisering Poppelgårdens ledelse består af lederen af træningscenteret, to afsnitsledere (for henholdsvis pleje og træning) samt leder af serviceafdelingen (køkken, rengøring og vaskeri). Poppelgården har eget køkken med tilhørende café, hvor pårørende, am-bulante borgere, hjemmeboende pensionister samt personalet kan købe mad. Poppelgården er organiseret i tre afsnit. Et modtageafsnit med otte plad-ser samt to stamafsnit med plads til hhv. 13 og 21 borgere. 20

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2013 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune er der ca. 62.000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Praktikpladser på plejeområdet Faxe Kommune

Praktikpladser på plejeområdet Faxe Kommune Praktikpladser på plejeområdet Faxe Kommune Generel beskrivelse af Faxe Kommunes ældrepleje Vi tilstræber at udføre personlig pleje og praktisk bistand der er af høj kvalitet, og som er under en kontinuerlig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Fakta om Ballerup Kommune?

Fakta om Ballerup Kommune? Vivi Abben, september 2009 Fakta om Ballerup Kommune? Praktikstedsbeskrivelsen indeholder en kort beskrivelse af Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje. Ballerup blev i 2004 og 2005 blevet nomineret

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Vestergårdens historie

Vestergårdens historie - Navn: Områdecenter Vestergården Adresse: Møgelvej 39, Sundby, 7752 Snedsted Tlf.: 9917 3900 Tlf. træffetid: 7.30 12.30 Fax: 9793 1068 Mail: vestergaarden@thisted.dk Leder: Tina Severinsen Vestergårdens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for elever i SSH- og SSA- uddannelsen i Center for Velfærd & Omsorg, Lejre Kommune

Praktikstedsbeskrivelse for elever i SSH- og SSA- uddannelsen i Center for Velfærd & Omsorg, Lejre Kommune Praktikstedsbeskrivelse for elever i SSH- og SSA- uddannelsen i Center for Velfærd & Omsorg, Lejre Kommune http://www.lejre.dk/social-og-sundhedselev.8430.aspx Lejre kommune er en landkommune med ca. 26.600

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Pleje- & Daghjemmet Travb an ehuset Rehabiliterings - ophold Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Tlf. nr. 32 46 44 82 Fax 32 46 44 81 E-mail Plloj98.sf@taarnby.dk Redigeret marts 2015 Ve l k o m m e n til Tr

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE ÆLDREOMRÅDET Redigeret d. 1.9.2016 1. Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet 1.1. Struktur I Guldborgsund Kommune var der 60.997 borgere pr.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever

FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever FJORDGLIMT, Sennelsvej 65, 7700 Thisted, tlf: 99 173860, fax: 97 986110, e-mail: fjordglimt@thisted.dk 1. Præsentation af plejen på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs peuter, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter / hjælpere og sekretær. Rehab Syddjurs er beliggende i Ebeltoft, og tilbyder intensiv

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Deltagere Svend, bolig 7 Anker, bolig 11 Torben, bolig 4 Børge, bolig 1 Gerda, bolig 5 Arne, bolig 6 Erik, bolig 8 Ove, bolig 10

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere