Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1"

Transkript

1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område) 1

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning Helsingør Kommune som uddannelsessted på det primærkommunale område Omsorg og Ældre Organisation Visitation Myndighedsopgaver og ansvar Helsingør Kommune som uddannelsessted på psykiatriområdet 9 5 Social- og sundhedsuddannelserne Praktiksteder på det primærkommunale område Hjemmeplejen Bøgehøjgård Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Træningscenter Poppelgården Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Praktiksteder i socialpsykiatrien Bostøtteteamet Springvandet Bofællesskabet Petersborg Lindevang Kontaktoplysninger på uddannelsesområdet

3 2 Indledning Velkommen som elev i Helsingør Kommune, Center for Omsorg og Ældre. Denne praktikstedsbeskrivelse giver en kort introduktion til Helsingør Kommunes og Center for Omsorg og Ældre s organisation, præsentation af uddannelsesområdet i Center for Omsorg og Ældre samt præsentation af praktikstederne. Helsingør Kommune har pr en befolkning på personer og dækker et geografisk område i det nordøstlige Sjælland på 120 km2 1. I Helsingør Kommune findes byerne Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Hellebæk, Ålsgårde, Hornbæk, Gurre, Kvistgård og landsbyerne Nygård og Tikøb. Helsingør Kommune er organiseret i fællescentre og fagcentre, som det fremgår af organisationsdiagrammet. 1 Danmarks statistik 3

4 Helsingør Kommune har en ældrepolitik, der er gældende Ældrepolitikkens formål er at skabe rammerne for en øget livskvalitet livskvalitet forstået som den enkeltes ønske om kvalitet ud fra egne oplevelser og tolkninger; det at kunne definere værdierne i sit eget liv. Omsorg og Ældre har en række indsatsområder, der skal styrke den enkelte arbejdsplads, medarbejderne samt ikke mindst forbedre indsatsen i forhold til mere kvalitet i arbejdet hos borgeren. Der er for øjeblikket fokus på følgende temaer Brugerinddragelse og hverdagsrehabilitering Pårørendenetværk Velfærdsteknologi Tværsektoriel kommunikation og dokumentation I løbet af 2012 iværksættes desuden projekter med fokus på temaet bevægekultur, inkluderende uddannelse af motionsvenner, rygskole og mere træning på plejehjemmene. Center for Omsorg og Ældre fungerer i dag som en moderne virksomhed, hvor kvalitetskrav, effektivitet og dokumentation er en naturlig del af medarbejdernes hverdag. På ældreområdet anvendes elektronisk borgerjournal og håndholdte computere (PDA er), hvor opgaver og plejen dokumenteres. Helsingør kommune har ligesom andre kommuner ansvaret for sundhed og forebyggelse. Her i kommunen er det Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab, der har ansvaret. Med fokus på det sunde liv er temaerne Sund livstil KRAM- faktorerne Social lighed i sundhed Forebyggelse af indlæggelser Forebyggelse af ulykker Sundt miljø Du kan læse mere på og på intranettet Kilden. 4

5 3 Helsingør Kommune som uddannelsessted på det primærkommunale område 3.1 Omsorg og Ældre Omsorg og Ældre har fire overordnede hovedansvarsområder: Visitation af ydelser Levering af ydelser Sundhed og forebyggelse Uddannelse social- og sundhedsuddannelsens elever På Visitationsniveau har Omsorg og Ældre ansvar for at visitere ydelser til ældre og handicappede. Opgaverne omfatter visitation til praktiske opgaver, personlig hjælp og pleje, sygepleje, træning, aktiviteter, dag- og døgntilbud, boliger, hjælpemidler i henhold til vedtagne kvalitetsstandarder. Inden for hjælpemiddelområdet har Omsorg og Ældre desuden ansvar for visitation af hjælpemidler til børn. På Leverandørniveau har Omsorg og Ældre ansvar for at levere visiterede ydelser til ældre og handicappede. Opgaverne omfatter alle visiterede ydelser uanset brugerens boligtype. Afhængigt af typen af hjælp, har brugeren valgmulighed mellem kommunal og privat leverandør. Desuden har Omsorg og Ældre ansvar for akut-team. På Sundheds- og forebyggelsesområdet har Omsorg og Ældre i samarbejde med Sundhed ansvar for for at koordinere og implementere sundhedsmæssige og forebyggelsesmæssige tiltag for alle kommunens borgere. Opgaverne omfatter også at koordinere aktiviteter i samarbejde med frivillige organisationer og gennemføre forebyggende hjemmebesøg. På Uddannelsesområdet har Omsorg og Ældre ansvar for at rekruttere og ansætte social- og sundhedsuddannelsens elever på trin 1 og trin 2 (social- og sundhedshjælperelever / social- og sundhedsassistentelever). Derudover er Helsingør Kommune uddannelsessted for sygeplejestuderende. Omsorg og Ældre betjener borgere og brugere i Helsingør Kommune, politikere og administration. Det politiske niveau omfatter Social- og Sundhedsudvalget, og administrationen omfatter Center for Omsorg og Ældre. 5

6 3.2 Organisation Helsingør Kommune har 5 kommunalt drevne plejehjem og to selvejende plejehjem Birkebo og Kristinehøj. Derudover er der Træningscenter Poppelgården som ligger i Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Hjemmeplejen er organiseret med 9 områder. Borgeren kan vælge mellem at få udført praktisk og personlig hjælp af personale fra Helsingør Kommunes hjemmepleje eller ét af de private firmaer Omsorg og Ældre har indgået aftale med (Frit valg - ordning). 3.3 Visitation Center for Omsorg og Ældre har udarbejdet kvalitetsstandarder for alle ydelser. Formålet med standarderne er at sikre en ensartet vurdering og ensartede afgørelser på baggrund af det politisk vedtagne serviceniveau samt tydeliggøre, hvilket serviceniveau og kvalitetskrav, der eksisterer. 6

7 I diagrammet nedenfor kan du følge vejen eller processen fra en borger 2 henvender sig for at få hjælp. Alle henvendelser fra en borger skal ske ved henvendelse til Visitatorteamet. Visitator er myndighedsperson i Omsorg og Ældre og har ansvaret for at foretage en faglig vurdering og træffe en afgørelse vedrørende hvilken hjælp, der kan tilbydes. Visitator behandler henvendelsen fra borger, pårørende, sygehus eller praktiserende læge med udgangspunkt i Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Afgørelsen tilsendes borgeren i form af et Afgørelsesark. På Helsingør Kommunes hjemmeside kan du læse om kvalitetsstandarder på adressen: under Seniorer / hjælp og pleje for hjemmeboende / kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder er beskrevet i forhold til hjemmepleje, plejehjem, Akutteam, Det Danske Madhus, hjælpemidler, træning/genoptræning og pleje- ældreboliger. Afhængig af ydelsen / hjælpens art kan den gives for en midlertidig periode eller som varig hjælp. En gang om året genbehandles ydelsen af visitator. Model for visitation til hjælp/ydelse: Henvendelse Myndighed Afslag Udredning og afklaring Faglig vurdering og afgørlse Visitation Kvalitetskontrol Leverandør Akutteam (lægeordineret) Bevilling: Madservice Hjemmepleje Plejehjem Genoptræning Dagcenter Hjælpemidler Bolig (ældre- og handicap) Myndighed Revurdering Afsluttes Selvhjulpen Forebygge, støtte og hjælpe ældre og handicappede så de kan klare daglig tilværelse 2 Når man er registreret som borger og modtager en eller anden form for ydelse i Ældre og Sundhed anvendes udtrykket bruger. 7

8 3.4 Myndighedsopgaver og ansvar I Omsorg og Ældre er Centerchefen den øverste myndighed og dermed øverst ansvarlige. I Centerchefens stab løses opgaver i forhold til kvalitet, økonomi, sundhedspolitik, kommunikation, lovgivning, uddannelse og byggeri af ældreboliger. I myndighedsfunktionen indgår også, at udarbejde kvalitetsstandarder og kontrol af opgaveløsning hos leverandørerne. En uddannelseskonsulent har ansvaret for at administrere myndighedsopgaverne på uddannelsesområdet, følge med i lovgivningen på uddannelsesområdet, samarbejde med SOPU og udvikle uddannelsesområdet. 8

9 4 Helsingør Kommune som uddannelsessted på psykiatriområdet Helsingør Kommune kan tilbyde uddannelsespraktik på psykiatriområdet for social- og sundhedsuddannelsens elever på trin 2. Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver og reflekterer over egen praksis og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Målene for praktikuddannelsen kan læses på SOPU s hjemmeside hvor du kan finde uddannelsesmålene og en beskrivelse af hvordan du kan arbejde med målene i praktikken på det psykiatriske område. Aktuelt kan Helsingør Kommune tilbyde praktikpladser følgende steder: 1. Bostøtteteamet, Socialpsykiatrien 2. Bofællesskabet Petersborg, Socialpsykiatrien 3. Lindevang, Socialpsykiatrien 4. Plejehjemmet Strandhøj, Lille Strandhøj, afsnit for borgere med demens. 5. Hjemmeplejen, udvalgte borgere med psykiatriske problemstillinger, Omsorg og Ældre Der kan være perioder hvor et praktiksted af forskellige grunde ikke kan modtage elever. Helsingør Kommune kan tilbyde fællesundervisning for elever i 2. psykiatripraktik. Det er praktikansvarlige på tværs i socialpsykiatrien, som er ansvarlig for tilrettelæggelsen af undervisningsprogrammet, som udleveres ved praktikperiodens start. Praktikpladserne i socialpsykiatrien hører organisatorisk til Psykiatri og Handicap, mens praktikpladserne på plejehjem og i hjemmeplejen organisatorisk hører til Omsorg og Ældre. 9

10 Organisation Psykiatri og Handicap Socialpsykiatrien har en række sociale tilbud og foranstaltninger til borgere med psykiatriske problemstillinger. Indholdet i de kommunale socialpsykiatriske tilbud er ikke behandling eller terapiforløb, men kontinuerlig personlig støtte, omsorg, råd og vejledning. De kommunale tilbud og den psykiatriske behandling skal betragtes som indbyrdes supplerende tilbud med forskelligt indhold som ikke kan erstatte hinanden. 10

11 5 Social- og sundhedsuddannelserne Helsingør Kommune indgår uddannelsesaftaler med 86 social- og sundhedshjælperelever og 24 social- og sundhedsassistentelever i 2012 og samarbejder med SOPU om uddannelserne. Der modtages også elever fra grundforløb i forlænget praktik, hvilket er unge elever på forskole til social- og sundhedsuddannelserne. Helsingør Kommune har også en aftale om udveksling af svenske gymnasieelever der er i gang med en svensk sundhedsuddannelse og som har en del af deres praktik her i kommunen. Helsingør Kommune er derudover også klinisk uddannelsessted for ca 50 professions bachelorer i sygepleje. Helsingør Kommune har to uddannelseskoordinatorer. En koordinator er tilknyttet eleverne i hjemmeplejen og en de kommunale plejehjem og genoptræningscenter Poppelgården. Der er også uddannelsesansvarlige på Kristinehøj og Birkebo. Uddannelseskoordinatorerne fungerer blandt andet som praktikstedernes pædagogiske ressourceperson. De er ansvarlige for koordinering, for undervisning af elever, uddannelse af praktikvejledere og for vejledning og supervision. I Socialpsykiatrien har hvert uddannelsessted en uddannelses- og praktikansvarlig. Når du begynder din praktikuddannelse får du en daglig vejleder. Praktikvejlederen vil samarbejde med dig om dit uddannelsesforløb og kan vejlede dig, når du har spørgsmål eller hvis du møder uforudsete problemstillinger i din praktikperiode. Uddannelse af Helsingør Kommunes social- og sundhedsassistentelever er prioriteret højt. Derfor har Helsingør Kommune et veluddannet team af praktikvejledere. Helsingør Kommune uddanner hele tiden nye praktikvejledere.disse uddannelser foregår i SOPU s kursusafdeling og er en pædagogisk uddannelse opdelt i 3 trin. Fuld uddannelse er på 47 dage opdelt i moduler Der er planlagt særlige vejledningsmøder to gange om året for de ansvarlige praktikvejledere. Der er også andre udviklingstilbud for praktikvejledere. Social- og sundhedseleverne mødes hver 14. dag med uddannelseskoordinatorerne fra plejehjem og hjemmeplejen til planlagt undervisning og eller refleksion. Det forventes af eleverne tager ansvar for egen læring, og øger egen kompetenceudvikling fagligt og personligt under hele uddannelsen. Helsingør Kommune stiller læringsrum til rådighed, og forventer at kommunens elever under uddannelsen vil udvikle sig til at blive kompetente kommende kollegaer, der implementerer kommunens værdigrundlag og er respektfulde i arbejdet med kommunens borgere og kolleger under uddannelsen. Den teoretiske forberedelse fra skoleperioderne på SOPU inddrages i uddannelsens praktikperioder. På SOPU har eleven arbejdet med teoretiske problemstillinger og er blandt andet blevet undervist i emner som kommunikation, hygiejne, forebyggelse af smittespredning, fortrolige oplysninger, borgernes netværk og livsform. Der arbejdes med udgangspunkt i uddannelsesmål for praktikuddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan. 11

12 Elevens tilfredshed med praktikuddannelsen bliver evalueret ved praktikkens afslutning af uddannelseskonsulenten i Omsorg og Ældre. Forventninger til elev, praktikvejledere og praktiksted Helsingør Kommune samarbejder med SOPU i Hillerød om forhold i praktikken og på skolen, der kan udvikle og forbedre uddannelsen til fordel for eleverne. De pædagogiske metoder skolen arbejder efter videreføres i praktikken. Social- og sundhedselever i Helsingør Kommune får udleveret 2 pjecer, der beskriver en række emner som er relevante og vigtige at kende som elev. I pjecerne kan man blandt andet læse om retningslinier for eventuelt fravær pga sygdom, regler for ferie, ID-kort og medarbejdertilbud. 12

13 6 Praktiksteder på det primærkommunale område 6.1 Hjemmeplejen Hjemmeplejen Gurrevej 92 A 3000 Helsingør Telefon Fax: Hjemmeplejens leder: Karen Marie Myrndorf Mail: Præsentation af praktikstedet Hjemmeplejen består af 9 hjemmeplejegrupper og 1 natgruppe samt en hjemmeplejestab. Alle faggrupper er samlet i en hjemmeplejegruppe, for at sikre det optimale samarbejde omkring brugerne for derved at skabe sammenhæng i opgavesættet, samt sikre den faglige standard og kompetenceudvikling af medarbejderne. Hjemmeplejegrupperne er geografisk placeret i alle hjørner af Helsingør Kommune dvs. fra Hornbæk til Espergærde og mod centrum i Helsingør by. Hjemmeplejens administrative personale og ledelse er fysisk placeret på Montebello, Gurrevej 92 A, 3000 Helsingør og har tlf. nr Faggrupper Leder for Hjemmeplejen refererer til Centerchefen for Omsorg og Ældre. Den typiske hjemmeplejegruppe er et team på medarbejdere: 1 distriktsleder, 2 sygeplejersker, 4-5 social- og sundhedsassistenter samt en række social- og sundhedshjælpere og syge-/hjemmehjælpere. Teamet varetager og tilrettelægger visiteret arbejdsopgaver (personlig pleje og praktisk hjælp 71, omsorg), ydelser hos brugerne i et lokalt område, og arbejder ud fra princippet om færrest mulige medarbejder i brugernes hjem. De grundlæggende sygeplejeopgaver indgår som en del af dette arbejde. De visiterede arbejdsopgaver/ydelser kan være permanente eller midlertidige. Samarbejde De brugere social- og sundhedsassistenteneleven løser opgaver hos, er ældre- og handicappede som har behov for praktisk eller personlig hjælp. Social- og sundhedsassistenteleven får efter introduktionen mere og mere selvstændige opgaver, hvor kontakten og samarbejdet med brugeren har stor betydning for elevens læring og kompetenceudvikling. De nærmeste samarbejdspartnere er brugerens familie, men andre samarbejdspartnere kan være, sygeplejersker, læger, tandlæger, fodterapeut, frisør, fysioterapeut, ergoterapeut osv. 13

14 6.2 Bøgehøjgård Dr. Ingrids plejehjem Bøgehøjgård Holmegårdsvej 50 A 3100 Hornbæk Telefon Telefax Plejehjemsleder Bodil Bækgaard Mail: Hjemmeside: Præsentation af praktikstedet Dr. Ingrids plejehjem Bøgehøjgård er bygget i 1973 af Dansk Røde Kors. Indtil sin død var Dronning Ingrid protektor for plejehjemmet. Helsingør Kommune ejer bygningerne og er ansvarlig for driften af plejehjemmet. Bøgehøjgård var de første ca. 20 år et selvstændigt plejehjem og var derefter integreret med hjemmeplejen i en årrække. Efter 1. maj 2003 er plejehjemmet atter selvstændigt med egen ledelse og fast medarbejderstab. Der er i alt 42 boliger på plejehjemmet. Heraf er der 2 særlige ægteparboliger, 3 aflastningsboliger og 6 boliger til midlertidigt ophold. Alle boligerne er indrettet med kombineret stue og soverum, entre med lille tekøkken og garderobeskabe og eget bad og toilet. Fra hver bolig er der udgang til en lille terrasse. Plejehjemmet Bøgehøjgård ligger i skønne omgivelser tæt ved strand, skov samt Hornbæk by og havn. Der er gode muligheder for indkøbs- og oplevelsesture til Hornbæk, ligesom vores smukke atriumgård året rundt indbyder til at gå tur og nyde solen, blomsterne og den friske luft. Borgere i lokalområdet har mulighed for at benytte plejehjemmets cafe` samt træningsfaciliteter. Faggrupper Vi har ansat ca. 65 medarbejdere fordelt på pleje og omsorg, sygepleje, aktivitet og træning, køkken, rengøring, varmemester og administration. Ledelsen består af en plejehjemsleder og to afsnitsledere. Der er tilknyttet omsorgstandpleje, frisør og fodpleje. Samarbejdspartnere Plejehjemmet har en aktivt Venneforening, der står for løbende arrangementer for beboerne, og som gør en engageret indsat for at fremme trivsel og samarbejde på plejehjemmet. Herudover har plejehjemmet adskillige frivillige hjælpere, der har deres gang i huset til glæde for både beboere og medarbejdere. 14

15 Plejehjemmet råder over en bus til brug for udflugter med beboerne. Praktikbeskrivelse for plejehjemmet Bøgehøjgård. Målsætningen for plejehjemmet Bøgehøjgård er at skabe en hverdag med trivsel, sammenhæng og trygge rammer for vores beboere. Det er samtidig vores mål at skabe en arbejdsplads med trivsel, tryghed og udvikling for vores medarbejdere. Vores værdigrundlag bygger på respekt for det enkelte menneske. For beboerne drejer det sig grundlæggende om retten til at bestemme over egen tilværelse. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov, som vi til enhver tid respekterer og prioriterer. Vi ønsker, at Bøgehøjgård skal opleves som et hjem, snarere end et plejehjem. For medarbejderne er hjælpsomhed og loyalitet værdier, vi sætter højt. Hver beboer har kontaktpersoner, som er ansvarlig for, at den daglige tilværelse fungerer bedst muligt. Dette gælder både den daglige pleje og omsorg, aktiviteter og tværfaglig kontakt. Vi har et ønske om at bruge de pårørendes ressourcer til at bidrage til et naturligt og trygt fælleskab for vores beboere. Vi vægter samarbejdet med beboernes familie og venner. Blandt andet er der den første fredag i måneden fælles kaffe, hvor pårørende er velkomne. På Bøgehøjgård arbejder vi ud fra principperne for leve-bo miljø, tilpasset plejehjemmets fysiske muligheder. Leve-bo-principperne indebærer blandt andet, at vi tilstræber et hjemligt miljø med fokus på selvbestemmelse, medindflydelse og videreførelse af beboerens tidligere liv. Alle måltider tilberedes i plejehjemmets eget køkken. Måltiderne serveres dels i den fælles spisestue, i de små nicher eller i boligerne, alt efter beboerens ønske. Vi lægger vægt på at serverer indbydende retter af god kvalitet og på at skabe en god og hyggelig atmosfære omkring måltiderne. Medarbejderne spiser sammen med beboerne, hvilket er med til at skabe en hjemlig og hyggelig atmosfære omkring måltiderne. Vi ønsker en arbejdsplads med trivsel og et godt arbejdsmiljø med en åben dialog, medindflydelse og en positiv atmosfære på tværs af faggrupper. Blandt andet mødes alle medarbejdere en gang om måneden til fælles morgenkaffe med morgensang og information. I det daglige arbejder vi med opblødning af faggrænser for at skabe størst mulig sammenhæng i hverdagen. Pædagogiske funktioner på praktikstedet Som elev på Bøgehøjgård vil du efter en introduktionsperiode sammen med din praktikvejleder planlægge det videre forløb, med udgangspunkt i at nå målene for praktikken. Du får på denne måde indflydelse på din praktik, og kan være med til at sætte dit præg på beboerens dagligdag. Du vil deltage i dagligdagen, på lige fod med de øvrige medarbejdere. Du har mulighed for at arbejde med samvær og aktiviteter både i plejen og i dagcentret. 15

16 Vi prioriterer et levende studiemiljø med plads til at lære og erfare. Vi opfatter elever iblandt os som et frisk pust i dagligdagen og der er plads til gode ideer og nytænkning. Vi tager imod både social- og sundhedshjælperelever, social-og sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende samt erhvervspraktikanter. Vore forventninger er, at du som elev falder naturligt ind i vores hverdag og at du vil gøre en aktiv indsats for, at din praktikperiode bliver udbytterig og positiv. 6.3 Plejehjemmet Grønnehaven Sundtoldvej Helsingør Tlf Plejehjemsleder: Marianne Kjær Mail: Præsentation af praktikstedet Plejehjemmet blev taget i brug i november 2004 og blev officielt indviet i maj På Grønnehaven er der 116 boliger 36 demensboliger 80 somatiske plejeboliger Fælles for alle boligerne er, at man skal visiteres til den pågældende boligtype. Faggrupper På plejehjemmet Grønnehaven er der ansat ca. 200 medarbejdere. Der er ansat forskellige faggrupper i plejen og deres hovedopgave er at drage omsorg for beboerne. Der er 1 plejehjemsleder,1 souschef og 3 Grønnehaven er Helsingørs største plejehjem med plads til 116 beboere. afsnitsledere, der hver har ledelsesansvaret for ca. 38 medarbejdere. Der er en plejehjemssekretær og en administrativ medarbejder. Den daglige ledelse af caféen varetages af en økonoma. I servicegruppen er der 2 mand ansat. En, der sørger for transport af vasketøj, affald og madvarer til hele huset, og en der har ansvaret for det nagelfaste i centerbygningen. Som andre steder i Omsorg og Ældre i Helsingør Kommune er det ikke tilladt for personalet at ryge inde på plejehjemmet. Det er tilladt for beboerne at ryge i egen bolig. Der er uniformspligt og pligt til at bære synligt navneskilt. Samarbejde Vi samarbejder med personalet i køkkenet, rengøringen, vaskeriet og dagcenteret. Derudover har vi et fagteam som består af 2 sygeplejekonsulenter, 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut samt 1 demenskonsulent. Vi lægger stor vægt på samarbejdet med de pårørende og har et meget aktivt brugerpårørenderåd. Vi har også en venneforening, som laver arrangementer for beboerne. Pædagogiske funktioner på praktikstedet 16

17 På Grønnehaven varetager vi uddannelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever samt ernæringsassistentelever. Du bliver tilknyttet en praktikvejleder, som hjælper dig til at nå dinelærings mål. Alle vores praktikvejledere er uddannet. Det er vigtigt, at du selv er aktiv og viser interesse for din uddannelse. På denne måde vil du også få størst muligt udbytte af dit ophold hos os. Du vil dagligt få tid til at skrive i din logbog. Din vejleder afsætter tid til at vejlede og undervise dig. I fastlægger sammen, hvordan dit praktikforløb skal sammensættes, så du kan nå at få opfyldt så mange af dine læringsmål som muligt. Vi bestræber, at tilrettelægge hvert elevforløb individuelt, hvor både de faglige og personlige mål opnås. Vi lægger vægt på vore elevers trivsel, samt at de får en lærerig og udbytterig praktik periode på Grønnehaven. 6.4 Plejehjemmet Montebello Montebello Plejehjem. Gurrevej 92 B 3000 Helsingør Tlf.: Telefax : Plejehjemsleder Rie Luxhøi Mail: Præsentation af praktikstedet Plejehjemmet Montebello er et kommunalt plejehjem med 60 plejeboliger fordelt i 6 boenheder. Til plejehjemmet er knyttet en centerdel med administration, dagcenter, træningssal og café. På dagcenteret og i cafeen kommer der dagligt brugere udefra ligesom dagcenteret tilbyder aktiviteter for plejehjemmets beboere 3 dage om ugen. Boligerne er fordelt i en lav bebyggelse i to etager. Boligerne i underetagen har eget lille terrassestykke, mens boligerne i øverste etage har altan. Det er Myndighedsfunktionen (visitator), der visiterer til alle pladstyper, ophold og træningstilbud. Der visiteres primært borgere i aldersklassen ca. 60 år og opefter. Montebello har beboere med både somatiske, psykiske og fysiske svækkelser. Der er ikke et særligt demensafsnit. Hovedfunktioner og personalesammensætning På Montebello er ansat ca medarbejdere. Personalegruppen består af flere forskellige faggrupper inden for sundhedsområdet, herunder elever under uddannelse. Det er vores mål at have en velkvalificeret, interesseret, udviklingsorienteret og stabil medarbejderstab samt et godt arbejdsmiljø. Vi bruger dagligt tid på at træne og undervise vores medarbejdere, både i de nødvendige arbejdsgange, syge- og ældrepleje, hygiejne, men også i at dokumentere i den elektroniske omsorgsjournal, så vi efterlever lo- 17

18 vens krav. Vi skal ligeledes bruge tid til daglige teammøder, hvor erfaringer udveksles og opgaverne i plejen af beboere drøftes og fordeles. Vi ansætter fortrinsvis uddannet personale i faste stillinger, og får hjælp hos ufaglærte medarbejdere og afløsere i forbindelse med det faste personales sygdom og ferie. Vores personale er ansat med vidt forskellig kulturel og sprogmæssig baggrund, hvilket af og til giver sproglige forbistringer, men som dog oftest kalder på smilet. Personalet er opdelt i 3 teams med en afsnitsleder og koordinator i hvert team. Koordinatorens opgave er at sikre fordeling af personale og plejeopgaver. Koordinatoren og kontaktpersonen er det daglige bindeled til alle administrative rutiner i beboerens dagligdag. Kontaktpersonen har det daglige ansvar for, at beboerens hverdag fungerer tilfredsstillende både hvad angår personlig pleje, anskaffelse af hygiejneartikler og deltagelse i aktiviteter. Ledelsen består af en plejehjemsleder, 3 afsnitsledere og en køkkenleder. Leve-bo Montebello er opbygget efter leve- og boprincippet, hvor alle aktiviteter omkring beboerne finder sted i og umiddelbart omkring egen bolig og den store fælles køkken-spisestue, hvor også dagens måltider tillaves og serveres af personalet. Måltiderne er et væsentligt omdrejningspunkt og der fokuseres på ernæringsrigtig Mormormad, hvor beboerne byder ind med ønsker. Personalet deltager i måltiderne dels af hensyn til svagere beboere, som behøver hjælp og støtte til indtagelse af maden og dels for at medvirke til at skabe en god og hyggelig stemning omkring måltidet. Fællesaktiviteter, læsning og TV sker i dagligstuen, forudsat, at beboeren ønsker at deltage. Det tilstræbes at de daglige rutiner er relativt ensartede, da mange ældre har stort behov for genkendelighed og faste holdepunkter i dagligdagen. Medarbejderne er initiativtager til forskellige aktiviteter f.eks. filmforevisning, mandedag eller musik og sang. Montebello har en meget aktiv venneforening, som arrangerer ugentlige gå- og busture; busture med frokost til f.eks. Bakken samt månedlige Bingoarrangementer. Vi har på Montebello aftalt et sæt værdier og leveregler, som vi alle tager afsæt i: Vi skaber et hjemligt og værdigt miljø for beboerne Vi møder beboeren, som vi selv ønsker at blive mødt Vi samarbejder og forhandler med beboerne om de daglige gøremål Vi støtter og vejleder beboerne således, at de fremstår med værdighed Vi anerkender beboernes forskellighed og behandler dem derfor forskelligt I samarbejdet med beboerne tager vi udgangspunkt i deres livshistorie Vi er åbne og ærlige i dialogen med beboeren omkring rettigheder og vilkår Vi inviterer til samarbejde og dialog med de pårørende Vi har en kultur, hvor pårørende er velkomne Vores samarbejde med de pårørende foregår efter aftale med den enkelte beboer Vi opfordrer de pårørende til medinddragelse i forskellige beboeraktiviteter Vi arbejder ud fra fælles mål, holdninger og regler Vi anser forskellighed som en styrke i samarbejdet Vi samarbejder med hinanden i hele huset 18

19 Vi er gode kollegaer Vi har ingen unødvendige rutiner Vi har en høj faglig standard Vi har en synlig ledelse der giver plads til medindflydelse Vi værner om et godt arbejdsmiljø Vi har et lærende miljø Pædagogiske funktioner på praktikstedet Personalet på Montebello anser tilstedeværelsen af elever som både et udfordrende og værdifuldt bidrag i dagligdagen, hvor personaleudvikling og vidensdeling er i fokus. Vores praktikvejledere er veluddannede og sætter en stor ære i at skabe et godt uddannelsesforløb for eleverne. Vi sætter høje krav til elevernes engagement i forhold til vores beboere samt som fuldgyldigt medlem af teamet, for det er vores mål, at vores elever efter endt praktikperiode bliver en omsorgsfuld medarbejder og fagligt dygtig kollega indenfor ældreomsorgen. Vi har kapacitet til at uddanne 3 social- og sundhedshjælperelever og 2 social- og sundhedsassistentelever ad gangen. 6.5 Træningscenter Poppelgården Den selvejende institution Poppelgården Nørrevej 70 Tlf Leder Henrik Sahlgren Poppelgården har gode transportforbindelser og er beliggende få minutters gang fra Snekkersten station. Præsentation af praktikstedet Poppelgården er opført i 1977, og har indtil 2004 fungeret som plejehjem,hvorefter huset æmdrede funktion til kommunalt genoptræningscenter. I huset varetages tre kerneprocesser: Midlertidige døgnophold (genoptræningsforløb, vurderingsforløb, ventepladser og terminale forløb) Ambulant genoptræning Forløbsprogrammer (et kombineret trænings- og undervisningstilbud til borgere med en kronisk lidelse, ex. KOL og sukkersyge) Poppelgården har 42 døgnpladser til borgere der har behov for plejepersonale hele døgnet i forbindelse med deres genoptræningsforløb. Som sosu-elev er det de midlertidige døgnophold du kommer til at beskæftige dig med. Borgere på midlertidigt døgnophold visiteres via den kommunale visitation og med individuelle mål for opholdet. Undervejs evaluerer visitator i samarbejde med pleje- og træningspersonalet hvorledes det går med målopfyldelsen. Størstedelen af borgerne modtages fra hospitalet, et mindre antal fra eget hjem. 19

20 Faggrupper og organisering Poppelgårdens ledelse består af: Lederen af træningscenteret, to afsnitsledere (for henholdsvis pleje og træning) samt leder af serviceafdelingen (køkken, rengøring og vaskeri). Poppelgården har eget køkken med tilhørende café, hvor pårørende, ambulante borgere, hjemmeboende pensionister samt personalet kan købe mad. Poppelgården er organiseret i tre afsnit. Et modtageafsnit med otte pladser samt to stamafsnit med plads til hhv. 13 og 21 borgere. Modtageafsnittet er bemandet med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt fysio- og ergoterapeuter, de to stamafsnit er bemandet med en afsnitskoordinator, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt fysio- og ergoterapeuter. Plejepersonalet arbejder i skiftende vagter (dag/aften), og er organiseret i teams, med henblik på at skabe bedst mulig kontinuitet for både borgere, pårørende og personale. Vi har faste nattevagter, der alle er autoriserede social- og sundhedsassistenter. På lige fod med det øvrige plejepersonale, tilknyttes sosu-eleverne også et team, i samarbejde med praktikvejlederne. Præsentation af praktikstedet Poppelgården er opført i 1977, og har indtil 2004 fungeret som plejehjem, hvorefter huset ændrede funktion til kommunalt genoptræningscenter. I huset varetages tre kerneprocesser: Midlertidige døgnophold (genoptræningsforløb, vurderingsforløb, ventepladser og terminale forløb) Ambulant genoptræning Forløbsprogrammer (et kombineret trænings- og undervis-ningstilbud til borgere med en kronisk lidelse, ex. KOL og sukkersyge) Poppelgården har 42 døgnpladser til borgere der har behov for plejeper-sonale hele døgnet i forbindelse med deres genoptræningsforløb. Som so-su-elev er det de midlertidige døgnophold du kommer til at beskæftige dig med. Borgere på midlertidigt døgnophold visiteres via den kommunale visitation og med individuelle mål for opholdet. Undervejs evaluerer visitator i sam-arbejde med pleje- og træningspersonalet hvorledes det går med målop-fyldelsen. Størstedelen af borgerne modtages fra hospitalet, et mindre antal fra eget hjem. Faggrupper og organisering Poppelgårdens ledelse består af lederen af træningscenteret, to afsnitsledere (for henholdsvis pleje og træning) samt leder af serviceafdelingen (køkken, rengøring og vaskeri). Poppelgården har eget køkken med tilhørende café, hvor pårørende, am-bulante borgere, hjemmeboende pensionister samt personalet kan købe mad. Poppelgården er organiseret i tre afsnit. Et modtageafsnit med otte plad-ser samt to stamafsnit med plads til hhv. 13 og 21 borgere. 20

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere