Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1"

Transkript

1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område) 1

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning Helsingør Kommune som uddannelsessted på det primærkommunale område Omsorg og Ældre Organisation Visitation Myndighedsopgaver og ansvar Helsingør Kommune som uddannelsessted på psykiatriområdet 9 5 Social- og sundhedsuddannelserne Praktiksteder på det primærkommunale område Hjemmeplejen Bøgehøjgård Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Træningscenter Poppelgården Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Praktiksteder i socialpsykiatrien Bostøtteteamet Springvandet Bofællesskabet Petersborg Lindevang Kontaktoplysninger på uddannelsesområdet

3 2 Indledning Velkommen som elev i Helsingør Kommune, Center for Omsorg og Ældre. Denne praktikstedsbeskrivelse giver en kort introduktion til Helsingør Kommunes og Center for Omsorg og Ældre s organisation, præsentation af uddannelsesområdet i Center for Omsorg og Ældre samt præsentation af praktikstederne. Helsingør Kommune har pr en befolkning på personer og dækker et geografisk område i det nordøstlige Sjælland på 120 km2 1. I Helsingør Kommune findes byerne Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Hellebæk, Ålsgårde, Hornbæk, Gurre, Kvistgård og landsbyerne Nygård og Tikøb. Helsingør Kommune er organiseret i fællescentre og fagcentre, som det fremgår af organisationsdiagrammet. 1 Danmarks statistik 3

4 Helsingør Kommune har en ældrepolitik, der er gældende Ældrepolitikkens formål er at skabe rammerne for en øget livskvalitet livskvalitet forstået som den enkeltes ønske om kvalitet ud fra egne oplevelser og tolkninger; det at kunne definere værdierne i sit eget liv. Omsorg og Ældre har en række indsatsområder, der skal styrke den enkelte arbejdsplads, medarbejderne samt ikke mindst forbedre indsatsen i forhold til mere kvalitet i arbejdet hos borgeren. Der er for øjeblikket fokus på følgende temaer Brugerinddragelse og hverdagsrehabilitering Pårørendenetværk Velfærdsteknologi Tværsektoriel kommunikation og dokumentation I løbet af 2012 iværksættes desuden projekter med fokus på temaet bevægekultur, inkluderende uddannelse af motionsvenner, rygskole og mere træning på plejehjemmene. Center for Omsorg og Ældre fungerer i dag som en moderne virksomhed, hvor kvalitetskrav, effektivitet og dokumentation er en naturlig del af medarbejdernes hverdag. På ældreområdet anvendes elektronisk borgerjournal og håndholdte computere (PDA er), hvor opgaver og plejen dokumenteres. Helsingør kommune har ligesom andre kommuner ansvaret for sundhed og forebyggelse. Her i kommunen er det Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab, der har ansvaret. Med fokus på det sunde liv er temaerne Sund livstil KRAM- faktorerne Social lighed i sundhed Forebyggelse af indlæggelser Forebyggelse af ulykker Sundt miljø Du kan læse mere på og på intranettet Kilden. 4

5 3 Helsingør Kommune som uddannelsessted på det primærkommunale område 3.1 Omsorg og Ældre Omsorg og Ældre har fire overordnede hovedansvarsområder: Visitation af ydelser Levering af ydelser Sundhed og forebyggelse Uddannelse social- og sundhedsuddannelsens elever På Visitationsniveau har Omsorg og Ældre ansvar for at visitere ydelser til ældre og handicappede. Opgaverne omfatter visitation til praktiske opgaver, personlig hjælp og pleje, sygepleje, træning, aktiviteter, dag- og døgntilbud, boliger, hjælpemidler i henhold til vedtagne kvalitetsstandarder. Inden for hjælpemiddelområdet har Omsorg og Ældre desuden ansvar for visitation af hjælpemidler til børn. På Leverandørniveau har Omsorg og Ældre ansvar for at levere visiterede ydelser til ældre og handicappede. Opgaverne omfatter alle visiterede ydelser uanset brugerens boligtype. Afhængigt af typen af hjælp, har brugeren valgmulighed mellem kommunal og privat leverandør. Desuden har Omsorg og Ældre ansvar for akut-team. På Sundheds- og forebyggelsesområdet har Omsorg og Ældre i samarbejde med Sundhed ansvar for for at koordinere og implementere sundhedsmæssige og forebyggelsesmæssige tiltag for alle kommunens borgere. Opgaverne omfatter også at koordinere aktiviteter i samarbejde med frivillige organisationer og gennemføre forebyggende hjemmebesøg. På Uddannelsesområdet har Omsorg og Ældre ansvar for at rekruttere og ansætte social- og sundhedsuddannelsens elever på trin 1 og trin 2 (social- og sundhedshjælperelever / social- og sundhedsassistentelever). Derudover er Helsingør Kommune uddannelsessted for sygeplejestuderende. Omsorg og Ældre betjener borgere og brugere i Helsingør Kommune, politikere og administration. Det politiske niveau omfatter Social- og Sundhedsudvalget, og administrationen omfatter Center for Omsorg og Ældre. 5

6 3.2 Organisation Helsingør Kommune har 5 kommunalt drevne plejehjem og to selvejende plejehjem Birkebo og Kristinehøj. Derudover er der Træningscenter Poppelgården som ligger i Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Hjemmeplejen er organiseret med 9 områder. Borgeren kan vælge mellem at få udført praktisk og personlig hjælp af personale fra Helsingør Kommunes hjemmepleje eller ét af de private firmaer Omsorg og Ældre har indgået aftale med (Frit valg - ordning). 3.3 Visitation Center for Omsorg og Ældre har udarbejdet kvalitetsstandarder for alle ydelser. Formålet med standarderne er at sikre en ensartet vurdering og ensartede afgørelser på baggrund af det politisk vedtagne serviceniveau samt tydeliggøre, hvilket serviceniveau og kvalitetskrav, der eksisterer. 6

7 I diagrammet nedenfor kan du følge vejen eller processen fra en borger 2 henvender sig for at få hjælp. Alle henvendelser fra en borger skal ske ved henvendelse til Visitatorteamet. Visitator er myndighedsperson i Omsorg og Ældre og har ansvaret for at foretage en faglig vurdering og træffe en afgørelse vedrørende hvilken hjælp, der kan tilbydes. Visitator behandler henvendelsen fra borger, pårørende, sygehus eller praktiserende læge med udgangspunkt i Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Afgørelsen tilsendes borgeren i form af et Afgørelsesark. På Helsingør Kommunes hjemmeside kan du læse om kvalitetsstandarder på adressen: under Seniorer / hjælp og pleje for hjemmeboende / kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder er beskrevet i forhold til hjemmepleje, plejehjem, Akutteam, Det Danske Madhus, hjælpemidler, træning/genoptræning og pleje- ældreboliger. Afhængig af ydelsen / hjælpens art kan den gives for en midlertidig periode eller som varig hjælp. En gang om året genbehandles ydelsen af visitator. Model for visitation til hjælp/ydelse: Henvendelse Myndighed Afslag Udredning og afklaring Faglig vurdering og afgørlse Visitation Kvalitetskontrol Leverandør Akutteam (lægeordineret) Bevilling: Madservice Hjemmepleje Plejehjem Genoptræning Dagcenter Hjælpemidler Bolig (ældre- og handicap) Myndighed Revurdering Afsluttes Selvhjulpen Forebygge, støtte og hjælpe ældre og handicappede så de kan klare daglig tilværelse 2 Når man er registreret som borger og modtager en eller anden form for ydelse i Ældre og Sundhed anvendes udtrykket bruger. 7

8 3.4 Myndighedsopgaver og ansvar I Omsorg og Ældre er Centerchefen den øverste myndighed og dermed øverst ansvarlige. I Centerchefens stab løses opgaver i forhold til kvalitet, økonomi, sundhedspolitik, kommunikation, lovgivning, uddannelse og byggeri af ældreboliger. I myndighedsfunktionen indgår også, at udarbejde kvalitetsstandarder og kontrol af opgaveløsning hos leverandørerne. En uddannelseskonsulent har ansvaret for at administrere myndighedsopgaverne på uddannelsesområdet, følge med i lovgivningen på uddannelsesområdet, samarbejde med SOPU og udvikle uddannelsesområdet. 8

9 4 Helsingør Kommune som uddannelsessted på psykiatriområdet Helsingør Kommune kan tilbyde uddannelsespraktik på psykiatriområdet for social- og sundhedsuddannelsens elever på trin 2. Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver og reflekterer over egen praksis og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Målene for praktikuddannelsen kan læses på SOPU s hjemmeside hvor du kan finde uddannelsesmålene og en beskrivelse af hvordan du kan arbejde med målene i praktikken på det psykiatriske område. Aktuelt kan Helsingør Kommune tilbyde praktikpladser følgende steder: 1. Bostøtteteamet, Socialpsykiatrien 2. Bofællesskabet Petersborg, Socialpsykiatrien 3. Lindevang, Socialpsykiatrien 4. Plejehjemmet Strandhøj, Lille Strandhøj, afsnit for borgere med demens. 5. Hjemmeplejen, udvalgte borgere med psykiatriske problemstillinger, Omsorg og Ældre Der kan være perioder hvor et praktiksted af forskellige grunde ikke kan modtage elever. Helsingør Kommune kan tilbyde fællesundervisning for elever i 2. psykiatripraktik. Det er praktikansvarlige på tværs i socialpsykiatrien, som er ansvarlig for tilrettelæggelsen af undervisningsprogrammet, som udleveres ved praktikperiodens start. Praktikpladserne i socialpsykiatrien hører organisatorisk til Psykiatri og Handicap, mens praktikpladserne på plejehjem og i hjemmeplejen organisatorisk hører til Omsorg og Ældre. 9

10 Organisation Psykiatri og Handicap Socialpsykiatrien har en række sociale tilbud og foranstaltninger til borgere med psykiatriske problemstillinger. Indholdet i de kommunale socialpsykiatriske tilbud er ikke behandling eller terapiforløb, men kontinuerlig personlig støtte, omsorg, råd og vejledning. De kommunale tilbud og den psykiatriske behandling skal betragtes som indbyrdes supplerende tilbud med forskelligt indhold som ikke kan erstatte hinanden. 10

11 5 Social- og sundhedsuddannelserne Helsingør Kommune indgår uddannelsesaftaler med 86 social- og sundhedshjælperelever og 24 social- og sundhedsassistentelever i 2012 og samarbejder med SOPU om uddannelserne. Der modtages også elever fra grundforløb i forlænget praktik, hvilket er unge elever på forskole til social- og sundhedsuddannelserne. Helsingør Kommune har også en aftale om udveksling af svenske gymnasieelever der er i gang med en svensk sundhedsuddannelse og som har en del af deres praktik her i kommunen. Helsingør Kommune er derudover også klinisk uddannelsessted for ca 50 professions bachelorer i sygepleje. Helsingør Kommune har to uddannelseskoordinatorer. En koordinator er tilknyttet eleverne i hjemmeplejen og en de kommunale plejehjem og genoptræningscenter Poppelgården. Der er også uddannelsesansvarlige på Kristinehøj og Birkebo. Uddannelseskoordinatorerne fungerer blandt andet som praktikstedernes pædagogiske ressourceperson. De er ansvarlige for koordinering, for undervisning af elever, uddannelse af praktikvejledere og for vejledning og supervision. I Socialpsykiatrien har hvert uddannelsessted en uddannelses- og praktikansvarlig. Når du begynder din praktikuddannelse får du en daglig vejleder. Praktikvejlederen vil samarbejde med dig om dit uddannelsesforløb og kan vejlede dig, når du har spørgsmål eller hvis du møder uforudsete problemstillinger i din praktikperiode. Uddannelse af Helsingør Kommunes social- og sundhedsassistentelever er prioriteret højt. Derfor har Helsingør Kommune et veluddannet team af praktikvejledere. Helsingør Kommune uddanner hele tiden nye praktikvejledere.disse uddannelser foregår i SOPU s kursusafdeling og er en pædagogisk uddannelse opdelt i 3 trin. Fuld uddannelse er på 47 dage opdelt i moduler Der er planlagt særlige vejledningsmøder to gange om året for de ansvarlige praktikvejledere. Der er også andre udviklingstilbud for praktikvejledere. Social- og sundhedseleverne mødes hver 14. dag med uddannelseskoordinatorerne fra plejehjem og hjemmeplejen til planlagt undervisning og eller refleksion. Det forventes af eleverne tager ansvar for egen læring, og øger egen kompetenceudvikling fagligt og personligt under hele uddannelsen. Helsingør Kommune stiller læringsrum til rådighed, og forventer at kommunens elever under uddannelsen vil udvikle sig til at blive kompetente kommende kollegaer, der implementerer kommunens værdigrundlag og er respektfulde i arbejdet med kommunens borgere og kolleger under uddannelsen. Den teoretiske forberedelse fra skoleperioderne på SOPU inddrages i uddannelsens praktikperioder. På SOPU har eleven arbejdet med teoretiske problemstillinger og er blandt andet blevet undervist i emner som kommunikation, hygiejne, forebyggelse af smittespredning, fortrolige oplysninger, borgernes netværk og livsform. Der arbejdes med udgangspunkt i uddannelsesmål for praktikuddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan. 11

12 Elevens tilfredshed med praktikuddannelsen bliver evalueret ved praktikkens afslutning af uddannelseskonsulenten i Omsorg og Ældre. Forventninger til elev, praktikvejledere og praktiksted Helsingør Kommune samarbejder med SOPU i Hillerød om forhold i praktikken og på skolen, der kan udvikle og forbedre uddannelsen til fordel for eleverne. De pædagogiske metoder skolen arbejder efter videreføres i praktikken. Social- og sundhedselever i Helsingør Kommune får udleveret 2 pjecer, der beskriver en række emner som er relevante og vigtige at kende som elev. I pjecerne kan man blandt andet læse om retningslinier for eventuelt fravær pga sygdom, regler for ferie, ID-kort og medarbejdertilbud. 12

13 6 Praktiksteder på det primærkommunale område 6.1 Hjemmeplejen Hjemmeplejen Gurrevej 92 A 3000 Helsingør Telefon Fax: Hjemmeplejens leder: Karen Marie Myrndorf Mail: Præsentation af praktikstedet Hjemmeplejen består af 9 hjemmeplejegrupper og 1 natgruppe samt en hjemmeplejestab. Alle faggrupper er samlet i en hjemmeplejegruppe, for at sikre det optimale samarbejde omkring brugerne for derved at skabe sammenhæng i opgavesættet, samt sikre den faglige standard og kompetenceudvikling af medarbejderne. Hjemmeplejegrupperne er geografisk placeret i alle hjørner af Helsingør Kommune dvs. fra Hornbæk til Espergærde og mod centrum i Helsingør by. Hjemmeplejens administrative personale og ledelse er fysisk placeret på Montebello, Gurrevej 92 A, 3000 Helsingør og har tlf. nr Faggrupper Leder for Hjemmeplejen refererer til Centerchefen for Omsorg og Ældre. Den typiske hjemmeplejegruppe er et team på medarbejdere: 1 distriktsleder, 2 sygeplejersker, 4-5 social- og sundhedsassistenter samt en række social- og sundhedshjælpere og syge-/hjemmehjælpere. Teamet varetager og tilrettelægger visiteret arbejdsopgaver (personlig pleje og praktisk hjælp 71, omsorg), ydelser hos brugerne i et lokalt område, og arbejder ud fra princippet om færrest mulige medarbejder i brugernes hjem. De grundlæggende sygeplejeopgaver indgår som en del af dette arbejde. De visiterede arbejdsopgaver/ydelser kan være permanente eller midlertidige. Samarbejde De brugere social- og sundhedsassistenteneleven løser opgaver hos, er ældre- og handicappede som har behov for praktisk eller personlig hjælp. Social- og sundhedsassistenteleven får efter introduktionen mere og mere selvstændige opgaver, hvor kontakten og samarbejdet med brugeren har stor betydning for elevens læring og kompetenceudvikling. De nærmeste samarbejdspartnere er brugerens familie, men andre samarbejdspartnere kan være, sygeplejersker, læger, tandlæger, fodterapeut, frisør, fysioterapeut, ergoterapeut osv. 13

14 6.2 Bøgehøjgård Dr. Ingrids plejehjem Bøgehøjgård Holmegårdsvej 50 A 3100 Hornbæk Telefon Telefax Plejehjemsleder Bodil Bækgaard Mail: Hjemmeside: Præsentation af praktikstedet Dr. Ingrids plejehjem Bøgehøjgård er bygget i 1973 af Dansk Røde Kors. Indtil sin død var Dronning Ingrid protektor for plejehjemmet. Helsingør Kommune ejer bygningerne og er ansvarlig for driften af plejehjemmet. Bøgehøjgård var de første ca. 20 år et selvstændigt plejehjem og var derefter integreret med hjemmeplejen i en årrække. Efter 1. maj 2003 er plejehjemmet atter selvstændigt med egen ledelse og fast medarbejderstab. Der er i alt 42 boliger på plejehjemmet. Heraf er der 2 særlige ægteparboliger, 3 aflastningsboliger og 6 boliger til midlertidigt ophold. Alle boligerne er indrettet med kombineret stue og soverum, entre med lille tekøkken og garderobeskabe og eget bad og toilet. Fra hver bolig er der udgang til en lille terrasse. Plejehjemmet Bøgehøjgård ligger i skønne omgivelser tæt ved strand, skov samt Hornbæk by og havn. Der er gode muligheder for indkøbs- og oplevelsesture til Hornbæk, ligesom vores smukke atriumgård året rundt indbyder til at gå tur og nyde solen, blomsterne og den friske luft. Borgere i lokalområdet har mulighed for at benytte plejehjemmets cafe` samt træningsfaciliteter. Faggrupper Vi har ansat ca. 65 medarbejdere fordelt på pleje og omsorg, sygepleje, aktivitet og træning, køkken, rengøring, varmemester og administration. Ledelsen består af en plejehjemsleder og to afsnitsledere. Der er tilknyttet omsorgstandpleje, frisør og fodpleje. Samarbejdspartnere Plejehjemmet har en aktivt Venneforening, der står for løbende arrangementer for beboerne, og som gør en engageret indsat for at fremme trivsel og samarbejde på plejehjemmet. Herudover har plejehjemmet adskillige frivillige hjælpere, der har deres gang i huset til glæde for både beboere og medarbejdere. 14

15 Plejehjemmet råder over en bus til brug for udflugter med beboerne. Praktikbeskrivelse for plejehjemmet Bøgehøjgård. Målsætningen for plejehjemmet Bøgehøjgård er at skabe en hverdag med trivsel, sammenhæng og trygge rammer for vores beboere. Det er samtidig vores mål at skabe en arbejdsplads med trivsel, tryghed og udvikling for vores medarbejdere. Vores værdigrundlag bygger på respekt for det enkelte menneske. For beboerne drejer det sig grundlæggende om retten til at bestemme over egen tilværelse. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov, som vi til enhver tid respekterer og prioriterer. Vi ønsker, at Bøgehøjgård skal opleves som et hjem, snarere end et plejehjem. For medarbejderne er hjælpsomhed og loyalitet værdier, vi sætter højt. Hver beboer har kontaktpersoner, som er ansvarlig for, at den daglige tilværelse fungerer bedst muligt. Dette gælder både den daglige pleje og omsorg, aktiviteter og tværfaglig kontakt. Vi har et ønske om at bruge de pårørendes ressourcer til at bidrage til et naturligt og trygt fælleskab for vores beboere. Vi vægter samarbejdet med beboernes familie og venner. Blandt andet er der den første fredag i måneden fælles kaffe, hvor pårørende er velkomne. På Bøgehøjgård arbejder vi ud fra principperne for leve-bo miljø, tilpasset plejehjemmets fysiske muligheder. Leve-bo-principperne indebærer blandt andet, at vi tilstræber et hjemligt miljø med fokus på selvbestemmelse, medindflydelse og videreførelse af beboerens tidligere liv. Alle måltider tilberedes i plejehjemmets eget køkken. Måltiderne serveres dels i den fælles spisestue, i de små nicher eller i boligerne, alt efter beboerens ønske. Vi lægger vægt på at serverer indbydende retter af god kvalitet og på at skabe en god og hyggelig atmosfære omkring måltiderne. Medarbejderne spiser sammen med beboerne, hvilket er med til at skabe en hjemlig og hyggelig atmosfære omkring måltiderne. Vi ønsker en arbejdsplads med trivsel og et godt arbejdsmiljø med en åben dialog, medindflydelse og en positiv atmosfære på tværs af faggrupper. Blandt andet mødes alle medarbejdere en gang om måneden til fælles morgenkaffe med morgensang og information. I det daglige arbejder vi med opblødning af faggrænser for at skabe størst mulig sammenhæng i hverdagen. Pædagogiske funktioner på praktikstedet Som elev på Bøgehøjgård vil du efter en introduktionsperiode sammen med din praktikvejleder planlægge det videre forløb, med udgangspunkt i at nå målene for praktikken. Du får på denne måde indflydelse på din praktik, og kan være med til at sætte dit præg på beboerens dagligdag. Du vil deltage i dagligdagen, på lige fod med de øvrige medarbejdere. Du har mulighed for at arbejde med samvær og aktiviteter både i plejen og i dagcentret. 15

16 Vi prioriterer et levende studiemiljø med plads til at lære og erfare. Vi opfatter elever iblandt os som et frisk pust i dagligdagen og der er plads til gode ideer og nytænkning. Vi tager imod både social- og sundhedshjælperelever, social-og sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende samt erhvervspraktikanter. Vore forventninger er, at du som elev falder naturligt ind i vores hverdag og at du vil gøre en aktiv indsats for, at din praktikperiode bliver udbytterig og positiv. 6.3 Plejehjemmet Grønnehaven Sundtoldvej Helsingør Tlf Plejehjemsleder: Marianne Kjær Mail: Præsentation af praktikstedet Plejehjemmet blev taget i brug i november 2004 og blev officielt indviet i maj På Grønnehaven er der 116 boliger 36 demensboliger 80 somatiske plejeboliger Fælles for alle boligerne er, at man skal visiteres til den pågældende boligtype. Faggrupper På plejehjemmet Grønnehaven er der ansat ca. 200 medarbejdere. Der er ansat forskellige faggrupper i plejen og deres hovedopgave er at drage omsorg for beboerne. Der er 1 plejehjemsleder,1 souschef og 3 Grønnehaven er Helsingørs største plejehjem med plads til 116 beboere. afsnitsledere, der hver har ledelsesansvaret for ca. 38 medarbejdere. Der er en plejehjemssekretær og en administrativ medarbejder. Den daglige ledelse af caféen varetages af en økonoma. I servicegruppen er der 2 mand ansat. En, der sørger for transport af vasketøj, affald og madvarer til hele huset, og en der har ansvaret for det nagelfaste i centerbygningen. Som andre steder i Omsorg og Ældre i Helsingør Kommune er det ikke tilladt for personalet at ryge inde på plejehjemmet. Det er tilladt for beboerne at ryge i egen bolig. Der er uniformspligt og pligt til at bære synligt navneskilt. Samarbejde Vi samarbejder med personalet i køkkenet, rengøringen, vaskeriet og dagcenteret. Derudover har vi et fagteam som består af 2 sygeplejekonsulenter, 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut samt 1 demenskonsulent. Vi lægger stor vægt på samarbejdet med de pårørende og har et meget aktivt brugerpårørenderåd. Vi har også en venneforening, som laver arrangementer for beboerne. Pædagogiske funktioner på praktikstedet 16

17 På Grønnehaven varetager vi uddannelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever samt ernæringsassistentelever. Du bliver tilknyttet en praktikvejleder, som hjælper dig til at nå dinelærings mål. Alle vores praktikvejledere er uddannet. Det er vigtigt, at du selv er aktiv og viser interesse for din uddannelse. På denne måde vil du også få størst muligt udbytte af dit ophold hos os. Du vil dagligt få tid til at skrive i din logbog. Din vejleder afsætter tid til at vejlede og undervise dig. I fastlægger sammen, hvordan dit praktikforløb skal sammensættes, så du kan nå at få opfyldt så mange af dine læringsmål som muligt. Vi bestræber, at tilrettelægge hvert elevforløb individuelt, hvor både de faglige og personlige mål opnås. Vi lægger vægt på vore elevers trivsel, samt at de får en lærerig og udbytterig praktik periode på Grønnehaven. 6.4 Plejehjemmet Montebello Montebello Plejehjem. Gurrevej 92 B 3000 Helsingør Tlf.: Telefax : Plejehjemsleder Rie Luxhøi Mail: Præsentation af praktikstedet Plejehjemmet Montebello er et kommunalt plejehjem med 60 plejeboliger fordelt i 6 boenheder. Til plejehjemmet er knyttet en centerdel med administration, dagcenter, træningssal og café. På dagcenteret og i cafeen kommer der dagligt brugere udefra ligesom dagcenteret tilbyder aktiviteter for plejehjemmets beboere 3 dage om ugen. Boligerne er fordelt i en lav bebyggelse i to etager. Boligerne i underetagen har eget lille terrassestykke, mens boligerne i øverste etage har altan. Det er Myndighedsfunktionen (visitator), der visiterer til alle pladstyper, ophold og træningstilbud. Der visiteres primært borgere i aldersklassen ca. 60 år og opefter. Montebello har beboere med både somatiske, psykiske og fysiske svækkelser. Der er ikke et særligt demensafsnit. Hovedfunktioner og personalesammensætning På Montebello er ansat ca medarbejdere. Personalegruppen består af flere forskellige faggrupper inden for sundhedsområdet, herunder elever under uddannelse. Det er vores mål at have en velkvalificeret, interesseret, udviklingsorienteret og stabil medarbejderstab samt et godt arbejdsmiljø. Vi bruger dagligt tid på at træne og undervise vores medarbejdere, både i de nødvendige arbejdsgange, syge- og ældrepleje, hygiejne, men også i at dokumentere i den elektroniske omsorgsjournal, så vi efterlever lo- 17

18 vens krav. Vi skal ligeledes bruge tid til daglige teammøder, hvor erfaringer udveksles og opgaverne i plejen af beboere drøftes og fordeles. Vi ansætter fortrinsvis uddannet personale i faste stillinger, og får hjælp hos ufaglærte medarbejdere og afløsere i forbindelse med det faste personales sygdom og ferie. Vores personale er ansat med vidt forskellig kulturel og sprogmæssig baggrund, hvilket af og til giver sproglige forbistringer, men som dog oftest kalder på smilet. Personalet er opdelt i 3 teams med en afsnitsleder og koordinator i hvert team. Koordinatorens opgave er at sikre fordeling af personale og plejeopgaver. Koordinatoren og kontaktpersonen er det daglige bindeled til alle administrative rutiner i beboerens dagligdag. Kontaktpersonen har det daglige ansvar for, at beboerens hverdag fungerer tilfredsstillende både hvad angår personlig pleje, anskaffelse af hygiejneartikler og deltagelse i aktiviteter. Ledelsen består af en plejehjemsleder, 3 afsnitsledere og en køkkenleder. Leve-bo Montebello er opbygget efter leve- og boprincippet, hvor alle aktiviteter omkring beboerne finder sted i og umiddelbart omkring egen bolig og den store fælles køkken-spisestue, hvor også dagens måltider tillaves og serveres af personalet. Måltiderne er et væsentligt omdrejningspunkt og der fokuseres på ernæringsrigtig Mormormad, hvor beboerne byder ind med ønsker. Personalet deltager i måltiderne dels af hensyn til svagere beboere, som behøver hjælp og støtte til indtagelse af maden og dels for at medvirke til at skabe en god og hyggelig stemning omkring måltidet. Fællesaktiviteter, læsning og TV sker i dagligstuen, forudsat, at beboeren ønsker at deltage. Det tilstræbes at de daglige rutiner er relativt ensartede, da mange ældre har stort behov for genkendelighed og faste holdepunkter i dagligdagen. Medarbejderne er initiativtager til forskellige aktiviteter f.eks. filmforevisning, mandedag eller musik og sang. Montebello har en meget aktiv venneforening, som arrangerer ugentlige gå- og busture; busture med frokost til f.eks. Bakken samt månedlige Bingoarrangementer. Vi har på Montebello aftalt et sæt værdier og leveregler, som vi alle tager afsæt i: Vi skaber et hjemligt og værdigt miljø for beboerne Vi møder beboeren, som vi selv ønsker at blive mødt Vi samarbejder og forhandler med beboerne om de daglige gøremål Vi støtter og vejleder beboerne således, at de fremstår med værdighed Vi anerkender beboernes forskellighed og behandler dem derfor forskelligt I samarbejdet med beboerne tager vi udgangspunkt i deres livshistorie Vi er åbne og ærlige i dialogen med beboeren omkring rettigheder og vilkår Vi inviterer til samarbejde og dialog med de pårørende Vi har en kultur, hvor pårørende er velkomne Vores samarbejde med de pårørende foregår efter aftale med den enkelte beboer Vi opfordrer de pårørende til medinddragelse i forskellige beboeraktiviteter Vi arbejder ud fra fælles mål, holdninger og regler Vi anser forskellighed som en styrke i samarbejdet Vi samarbejder med hinanden i hele huset 18

19 Vi er gode kollegaer Vi har ingen unødvendige rutiner Vi har en høj faglig standard Vi har en synlig ledelse der giver plads til medindflydelse Vi værner om et godt arbejdsmiljø Vi har et lærende miljø Pædagogiske funktioner på praktikstedet Personalet på Montebello anser tilstedeværelsen af elever som både et udfordrende og værdifuldt bidrag i dagligdagen, hvor personaleudvikling og vidensdeling er i fokus. Vores praktikvejledere er veluddannede og sætter en stor ære i at skabe et godt uddannelsesforløb for eleverne. Vi sætter høje krav til elevernes engagement i forhold til vores beboere samt som fuldgyldigt medlem af teamet, for det er vores mål, at vores elever efter endt praktikperiode bliver en omsorgsfuld medarbejder og fagligt dygtig kollega indenfor ældreomsorgen. Vi har kapacitet til at uddanne 3 social- og sundhedshjælperelever og 2 social- og sundhedsassistentelever ad gangen. 6.5 Træningscenter Poppelgården Den selvejende institution Poppelgården Nørrevej 70 Tlf Leder Henrik Sahlgren Poppelgården har gode transportforbindelser og er beliggende få minutters gang fra Snekkersten station. Præsentation af praktikstedet Poppelgården er opført i 1977, og har indtil 2004 fungeret som plejehjem,hvorefter huset æmdrede funktion til kommunalt genoptræningscenter. I huset varetages tre kerneprocesser: Midlertidige døgnophold (genoptræningsforløb, vurderingsforløb, ventepladser og terminale forløb) Ambulant genoptræning Forløbsprogrammer (et kombineret trænings- og undervisningstilbud til borgere med en kronisk lidelse, ex. KOL og sukkersyge) Poppelgården har 42 døgnpladser til borgere der har behov for plejepersonale hele døgnet i forbindelse med deres genoptræningsforløb. Som sosu-elev er det de midlertidige døgnophold du kommer til at beskæftige dig med. Borgere på midlertidigt døgnophold visiteres via den kommunale visitation og med individuelle mål for opholdet. Undervejs evaluerer visitator i samarbejde med pleje- og træningspersonalet hvorledes det går med målopfyldelsen. Størstedelen af borgerne modtages fra hospitalet, et mindre antal fra eget hjem. 19

20 Faggrupper og organisering Poppelgårdens ledelse består af: Lederen af træningscenteret, to afsnitsledere (for henholdsvis pleje og træning) samt leder af serviceafdelingen (køkken, rengøring og vaskeri). Poppelgården har eget køkken med tilhørende café, hvor pårørende, ambulante borgere, hjemmeboende pensionister samt personalet kan købe mad. Poppelgården er organiseret i tre afsnit. Et modtageafsnit med otte pladser samt to stamafsnit med plads til hhv. 13 og 21 borgere. Modtageafsnittet er bemandet med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt fysio- og ergoterapeuter, de to stamafsnit er bemandet med en afsnitskoordinator, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt fysio- og ergoterapeuter. Plejepersonalet arbejder i skiftende vagter (dag/aften), og er organiseret i teams, med henblik på at skabe bedst mulig kontinuitet for både borgere, pårørende og personale. Vi har faste nattevagter, der alle er autoriserede social- og sundhedsassistenter. På lige fod med det øvrige plejepersonale, tilknyttes sosu-eleverne også et team, i samarbejde med praktikvejlederne. Præsentation af praktikstedet Poppelgården er opført i 1977, og har indtil 2004 fungeret som plejehjem, hvorefter huset ændrede funktion til kommunalt genoptræningscenter. I huset varetages tre kerneprocesser: Midlertidige døgnophold (genoptræningsforløb, vurderingsforløb, ventepladser og terminale forløb) Ambulant genoptræning Forløbsprogrammer (et kombineret trænings- og undervis-ningstilbud til borgere med en kronisk lidelse, ex. KOL og sukkersyge) Poppelgården har 42 døgnpladser til borgere der har behov for plejeper-sonale hele døgnet i forbindelse med deres genoptræningsforløb. Som so-su-elev er det de midlertidige døgnophold du kommer til at beskæftige dig med. Borgere på midlertidigt døgnophold visiteres via den kommunale visitation og med individuelle mål for opholdet. Undervejs evaluerer visitator i sam-arbejde med pleje- og træningspersonalet hvorledes det går med målop-fyldelsen. Størstedelen af borgerne modtages fra hospitalet, et mindre antal fra eget hjem. Faggrupper og organisering Poppelgårdens ledelse består af lederen af træningscenteret, to afsnitsledere (for henholdsvis pleje og træning) samt leder af serviceafdelingen (køkken, rengøring og vaskeri). Poppelgården har eget køkken med tilhørende café, hvor pårørende, am-bulante borgere, hjemmeboende pensionister samt personalet kan købe mad. Poppelgården er organiseret i tre afsnit. Et modtageafsnit med otte plad-ser samt to stamafsnit med plads til hhv. 13 og 21 borgere. 20

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere