M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006"

Transkript

1 1994L0035 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT L 237 af , s. 3) Ændret ved: M1 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 96/83/EF af 19. december 1996 M2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 Tidende nr. side dato L L M3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/115/EF af 22. december L M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L

2 1994L0035 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A, under henvisning til Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler ( 1 ), særlig artikel 3, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B ( 4 ), og ud fra følgende betragtninger: Forskellene mellem de nationale lovgivninger for så vidt angår sødestoffer og betingelserne for deres anvendelse hindrer den frie bevægelighed for levnedsmidler; disse forskelle kan skabe ulige konkurrencevilkår; forbrugerbeskyttelse og -oplysning bør være de vigtigste bevæggrunde ved opstillingen af regler for sødestoffer og betingelserne for deres anvendelse; under hensyn til den seneste videnskabelige og toksikologiske viden om disse stoffer bør brugen heraf kun tillades i bestemte levnedsmidler og under bestemte anvendelsesbetingelser; dette direktiv berører ikke regler vedrørende andre funktioner end sødefunktionen ved de stoffer, der er omfattet af dette direktiv; brug af sødestoffer som erstatning for er berettiget ved fremstillingen af energireducerede levnedsmidler, af ikke-kariogene levnedsmidler samt af levnedsmidler uden tilsætning af med henblik på at forøge holdbarheden ved erstatning af et og ved fremstillingen af diætetiske produkter UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 1. Dette direktiv er et særdirektiv inden for rammerne af det globale direktiv i henhold til artikel 3 i direktiv 89/107/EØF. 2. Dette direktiv gælder for tilsætningsstoffer til levnedsmidler, i det følgende benævnt»sødestoffer«, der anvendes: for at give levnedsmidlerne en sød smag som sødestoffer til bordbrug. 3. I forbindelse med dette direktiv defineres udtrykkene»uden tilsat «og»energireduceret«i tredje kolonne i bilaget således: ( 1 ) EFT nr. L 40 af , s. 27. Direktivet er ændret ved direktiv 94/34/EF (se s. 1 i denne Tidende). (SIC! EFT nr. L 237 af , s. 1). ( 2 ) EFT nr. C 206 af , s. 3. ( 3 ) EFT nr. C 332 af , s. 10. ( 4 ) Europa-Parlamentets udtalelse af (EFT nr. C 305 af ) bekræftet den 2. december 1993 (EFT nr. C 342 af ). Rådets fælles holdning af 11. november 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende). Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 (EFT nr. C 91 af , s. 81).

3 1994L0035 DA »uden tilsat «uden nogen tilsætning af mono- eller disaccharider eller af andre levnedsmidler, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber»energireduceret«: energireduceret med mindst 30 % i forhold til det oprindelige levnedsmiddel eller et lignende produkt. 4. Direktivet gælder ikke for levnedsmidler med sødende egenskaber. 5. Dette direktiv gælder ligeledes for tilsvarende levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, som defineret i direktiv 89/398/EØF. Artikel 2 1. Kun de sødestoffer, der er opført i bilaget, kan markedsføres med henblik på: salg til den endelige forbruger anvendelse til fremstilling af levnedsmidler. 2. Sødestoffer som omhandlet i stk. 1, andet led, må kun anvendes ved fremstilling af de levnedsmidler, der er nævnt i bilaget, og kun på de dér anførte betingelser. 3. Medmindre andet er fastsat i særlige bestemmelser, må sødestoffer ikke anvendes i de levnedsmidler til spædbørn og småbørn, der er nævnt i direktiv 89/398/EØF, herunder levnedsmidler til spædbørn og småbørn med dårlig helbredstilstand. 4. De maksimale anvendelsesdoser, der er anført i bilaget, gælder for levnedsmidler, der er klar til indtagelse og tilberedt efter brugsanvisningen. 5. Udtrykket»quantum satis«i bilaget angiver, at der ikke er fastsat nogen maksimumsværdi. Sødestoffer skal dog anvendes i overensstemmelse med god fremstillingspraksis i en mængde, som ikke er højere end nødvendigt for at opnå det ønskede resultat, og således at forbrugerne ikke vildledes. Artikel 2a Med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser er det tilladt at anvende et sødestof i et levnedsmiddel i følgende tilfælde: i et sammensat levnedsmiddel, som er energireduceret eller uden tilsat, i diætetiske, sammensatte levnedsmidler, som er bestemt til slankekost, og i sammensatte levnedsmidler med lang holdbarhed, såfremt disse levnedsmidler ikke er nævnt i artikel 2, stk. 3, og for så vidt dette sødestof er tilladt i en af ingredienserne i det sammensatte levnedsmiddel, eller hvis dette levnedsmiddel udelukkende er bestemt til fremstilling af et sammensat levnedsmiddel, der er i overensstemmelse med dette direktiv. Artikel 3 1. Dette direktiv gælder med forbehold af særdirektiver, som tillader, at de tilsætningsstoffer, der er opført i bilaget, bruges med andre formål end deres sødende egenskaber. 2. Dette direktiv gælder ligeledes med forbehold af fællesskabsbestemmelser om levnedsmidlers sammensætning og betegnelse. Artikel 4 Efter proceduren i artikel 7 kan det afgøres,

4 1994L0035 DA om et bestemt levnedsmiddel skal betragtes som tilhørende en af de kategorier, der er omhandlet i tredje kolonne i bilaget, hvis der er divergerende opfattelser med hensyn til, om der i henhold til dette direktiv kan anvendes sødestoffer i det pågældende levnedsmiddel, og om et tilsætningsstof, der er opført i bilaget og tilladt»quantum satis«, anvendes i overensstemmelse med kriterierne i artikel 2. Artikel 5 1. Salgsbetegnelsen for sødestoffer til bordbrug skal indeholde angivelsen»sødestof til bordbrug på basis af «fulgt af navnet eller navnene på de sødestoffer, der indgår i deres sammensætning. 2. Der skal i mærkningen af sødestoffer til bordbrug, som indeholder polyoler og/eller aspartam, anføres følgende advarsler: polyoler:»overdreven indtagelse kan virke afførende«aspartam:»indeholder en phenylalanin-kilde«aspartam-acesulfamsalt:»indeholder en phenylalanin-kilde«. Artikel 6 Inden udløbet af fristen i artikel 9, stk. 1, første led, vedtages der efter fremgangsmåden i artikel 7 bestemmelser vedrørende: de påskrifter, der skal anføres i mærkningen af levnedsmidler, som indeholder sødestoffer, med henblik på at gøre tilstedeværelsen af disse klar advarsler vedrørende tilstedeværelsen af visse sødestoffer i levnedsmidler. Artikel 7 1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, oprettet i medfør af artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002 ( 1 ), i det følgende benævnt»komitéen«. 2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ( 2 ), jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden. Artikel 8 1. Inden for en frist på tre år fra vedtagelsen af dette direktiv og i medfør af de generelle kriterier i punkt 4 i bilag II til direktiv 89/107/ EØF indfører medlemsstaterne en ordning med løbende overvågning af forbrugernes indtagelse af sødestoffer. De nærmere bestemmelser for denne overvågningsordning samordnes efter fremgangsmåden i artikel Inden for en frist på fem år fra vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen på grundlag af de oplysninger, som den har modtaget gennem den i stk. 1 omhandlede overvågningsordning, Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de ændringer, der har fundet sted på markedet for sødestoffer, om anvendelsesniveauer og om, hvorvidt der er yderligere behov for at begrænse anvendelsesbetingelserne, herunder ved at rette passende advarsler til forbrugerne, således at ( 1 ) EFT L 31 af , s. 1. ( 2 ) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af , s. 23).

5 1994L0035 DA disse undgår en eventuel overskridelse af den acceptable daglige indtagelse. Denne rapport ledsages i givet fald af ændringsforslag til dette direktiv. Artikel 9 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december Efter disse love og bestemmelser skal handel med og anvendelse af produkter, der opfylder kravene i dette direktiv, tillades senest den 31. december 1995 handel med og anvendelse af produkter, der ikke opfylder kravene i dette direktiv, forbydes senest den 30. juni Produkter, der er bragt på markedet eller mærket inden denne dato, og som ikke opfylder direktivets krav, kan dog afsættes, så længe lager haves. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom. 2. Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 omhandlede love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne. Artikel 10 Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 11 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

6 BILAG E 420 E 421 E 953 E 965 E 966 E 967 M4 E 968 Sorbitol: (i) Sorbitol (ii) Sorbitolsirup Mannitol Isomalt Maltitol: (i) Maltitol (ii) Maltitolsirup Lactitol Xylitol M4 Erythritol Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat morgenmadscerealier, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat konsumis, energireduceret eller uden tilsat syltetøj, gelé, marmelade og kandiseret frugt, energireduceret eller uden tilsat frugttilberedninger, energireducerede eller uden tilsat, bortset fra tilberedninger til fremstilling af drikkevarer på basis af frugtsaft quantum satis Konfektureprodukter konfektureprodukter uden tilsat konfektureprodukter på basis af tørrede frugter, energireducerede eller uden tilsat konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat produkter på basis af kakao, energireducerede eller uden tilsat smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat tyggegummi uden tilsat saucer sennep finere bagværk, energireduceret eller uden tilsat produkter bestemt til særlig ernæring M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form E 950 Acesulfam-K Ikke-alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/l drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/l 1994L0035 DA

7 Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg»snacks«: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse 350 mg/kg aromaer Konfektureprodukter konfektureprodukter uden tilsat 500 mg/kg konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden tilsat 500 mg/kg konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat mg/kg smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat mg/kg tyggegummi uden tilsat mg/kg æble- og pærecider 350 mg/l alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2 % vol. 350 mg/l»bière de table/tafelbier/table Beer«(med et stamurtindhold på under 6 %), bortset fra»obergäriges 350 mg/l Einfachbier«øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 350 mg/l mørkt øl af typen»oud bruin«350 mg/l konsumis, energireduceret eller uden tilsat 800 mg/kg frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat 350 mg/kg syltetøj, gelé og marmelade, energireduceret mg/kg tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede 350 mg/kg sursød frugt- og grøntsagskonserves 200 mg/kg sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 200 mg/kg saucer 350 mg/kg sennep 350 mg/kg finere bagværk bestemt til særlig ernæring mg/kg M3 levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som omhandlet i 450 mg/kg 1994L0035 DA

8 direktiv 1996/8/EF (*) M3 diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF (**) 450 mg/kg M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF (***), i flydende form 350 mg/l M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form 500 mg/kg M3 Kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i mg/kg form af sirup eller tyggetabletter Morgenmadscerealier med et fiberindhold på over 15 %, og med et klidindhold på mindst 20 %, energireducerede mg/kg eller uden tilsat Suppe, energireduceret 110 mg/l Mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat mg/kg Øl, energireduceret 25 mg/l Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider, pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige 350 mg/l drikkevarer Spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol. 350 mg/kg Vafler til is, uden tilsat mg/kg Konfektureprodukter i tabletform, energireducerede 500 mg/kg Feinkostsalat 350 mg/kg Eßoblaten mg/kg E 951 Aspartam Ikke-alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 600 mg/l drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede eller uden tilsat 600 mg/l Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat mg/kg tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat mg/kg desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede eller uden tilsat mg/kg desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat mg/kg desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat mg/kg desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat mg/kg»snacks«: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse 500 mg/kg 1994L0035 DA

9 aromaer Konfektureprodukter konfektureprodukter uden tilsat mg/kg konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden tilsat mg/kg konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat mg/kg smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat mg/kg tyggegummi uden tilsat mg/kg æble og pærecider 600 mg/l alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2 % vol. 600 mg/l»bière de table/tafelbier/table Beer«(med et stamurtindhold på under 6 %), bortset fra»obergäriges 600 mg/l Einfachbier«øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 600 mg/l mørkt øl af typen»oud bruin«600 mg/l konsumis, energireduceret eller uden tilsat 800 mg/kg frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat mg/kg syltetøj, gelé og marmelade, energireducerede mg/kg tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede mg/kg sursød frugt- og grøntsagskonserves 300 mg/kg sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 300 mg/kg saucer 350 mg/kg sennep 350 mg/kg finere bagværk bestemt til særlig ernæring mg/kg M3 levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som omhandlet i 800 mg/kg direktiv 1996/8/EF (*) M3 diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF (**) mg/kg M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF (***), i flydende form 600 mg/kg M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form mg/kg Essoblaten mg/kg M3 Kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i mg/kg 1994L0035 DA

10 form af sirup eller tyggetabletter Morgenmadscerealier med et fiberindhold på over 15 %, og med et klidindhold på mindst 20 %, energireducerede mg/kg eller uden tilsat Suppe, energireduceret 110 mg/l Mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat mg/kg Forfriskende, stærkt aromatiserede halspastiller, uden tilsat mg/kg Øl, energireduceret 25 mg/l Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider, pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige 600 mg/l drikkevarer Spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol. 600 mg/kg Feinkostsalat 350 mg/kg E 952 Cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte Ikke-alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat M3 250 mg/l drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede eller uden tilsat M3 250 mg/l Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 250 mg/kg tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat 250 mg/kg desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede eller uden tilsat 250 mg/kg desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat 250 mg/kg desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat 250 mg/kg desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 250 mg/kg Konfektureprodukter smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 500 mg/kg frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat mg/kg 1994L0035 DA

11 syltetøj, gelé og marmelade, energireduceret mg/kg tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede 250 mg/kg finere bagværk bestemt til særlig ernæring mg/kg M3 levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som omhandlet i 400 mg/kg direktiv 1996/8/EF (*) M3 diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF (**) 400 mg/kg M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF (***), i flydende form 400 mg/kg M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form 500 mg/kg Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider, pærecider, spiritus eller vin, og ikke-alkoholholdige drikkevarer M3 Kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i form af sirup eller tyggetabletter 250 mg/l mg/kg E 954 Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte Ikke-alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 80 mg/l drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede eller uden tilsat 80 mg/l»gaseosa«: ikke-alkoholholdig drikkevare på basis af vand, tilsat carbondioxid, sødestoffer og aromaer 100 mg/l Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 100 mg/kg tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat 100 mg/kg desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede eller uden tilsat 100 mg/kg desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat 100 mg/kg desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat 100 mg/kg desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 100 mg/kg»snacks«: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse 100 mg/kg aromaer Konfektureprodukter konfektureprodukter uden tilsat 500 mg/kg 1994L0035 DA

12 konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden tilsat 500 mg/kg konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat 300 mg/kg oblater 800 mg/kg smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 200 mg/kg tyggegummi uden tilsat mg/kg æble- og pærecider 80 mg/l alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2 % vol. 80 mg/l»bière de table/tafelbier/table beer«(med et stamurtindhold på under 6 %), bortset fra»obergäriges 80 mg/l Einfachbier«øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 80 mg/l mørkt øl af typen»oud bruin«80 mg/l konsumis, energireduceret eller uden tilsat 100 mg/kg frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat 200 mg/kg syltetøj, gelé og marmelade, energireduceret 200 mg/kg tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede 200 mg/kg sursød frugt- og grøntsagskonserves 160 mg/kg sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 160 mg/kg saucer 160 mg/kg sennep 320 mg/kg finere bagværk bestemt til særlig ernæring 170 mg/kg M3 levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som omhandlet i 240 mg/kg direktiv 1996/8/EF (*) M3 diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF (**) 200 mg/kg M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF (***), i flydende form 80 mg/kg M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form 500 mg/kg M3 Kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i mg/kg form af sirup eller tyggetabletter Morgenmadscerealier med et fiberindhold på over 15 %, og med et klidindhold på mindst 20 %, energireducerede 100 mg/kg eller uden tilsat Suppe, energireduceret 110 mg/l Mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat mg/kg 1994L0035 DA

13 Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider, pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige 80 mg/l drikkevarer Spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol. 80 mg/kg Vafler til is, uden tilsat 800 mg/kg Feinkostsalat 160 mg/kg E 955 Sucralose Ikke-alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 300 mg/l drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede eller uden tilsat 300 mg/l Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 400 mg/kg tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat 400 mg/kg desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede eller uden tilsat 400 mg/kg desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat 400 mg/kg desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat 400 mg/kg desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 400 mg/kg»snacks«: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse 200 mg/kg aromaer Konfektureprodukter konfektureprodukter uden tilsat mg/kg konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden tilsat 800 mg/kg konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat mg/kg vafler til is, uden tilsat 800 mg/kg Essoblaten 800 mg/kg smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 400 mg/kg morgenmadscerealier med et fiberindhold på over 15 %, og med et klidindhold på mindst 20 %, energireducerede 400 mg/kg eller uden tilsat mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat mg/kg forfriskende, stærkt aromatiserede halspastiller, uden tilsat mg/kg tyggegummi uden tilsat mg/kg 1994L0035 DA

14 konfektureprodukter, energireducerede, i tabletform 200 mg/kg æble- og pærecider 50 mg/l drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider, pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige 250 mg/l drikkevarer spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol. 250 mg/l alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2 % vol. 250 mg/l»bière de table/tafelbier/table Beer«(med et stamurtindhold på under 6 %), bortset fra»obergäriges 250 mg/l Einfachbier«øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 250 mg/l mørkt øl af typen»oud bruin«250 mg/l øl, energireduceret 10 mg/l konsumis, energireduceret eller uden tilsat 320 mg/kg frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat 400 mg/kg syltetøj, gelé og marmelade, energireducerede 400 mg/kg tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede 400 mg/kg sursød frugt- og grøntsagskonserves 180 mg/kg Feinkostsalat 140 mg/kg sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 120 mg/kg suppe, energireduceret 45 mg/l saucer 450 mg/kg sennep 140 mg/kg finere bagværk bestemt til særlig ernæring 700 mg/kg levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som omhandlet i direktiv 320 mg/kg 1996/8/EF diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF 400 mg/kg kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i flydende form 240 mg/l kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form 800 mg/kg kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i form af mg/kg sirup eller tyggetabletter E 957 Thaumatin Konfektureprodukter konfektureprodukter uden tilsat 50 mg/kg 1994L0035 DA

15 konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden tilsat 50 mg/kg tyggegummi uden tilsat 50 mg/kg M3 Kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i 400 mg/kg form af sirup eller tyggetabletter Konsumis, energireduceret eller uden tilsat 50 mg/kg E 959 Neohesperidin DC Ikke-alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 30 mg/l drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat 50 mg/l drikkevarer på basis af frugtsaft, energireducerede eller uden tilsat 30 mg/l Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 50 mg/kg tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat 50 mg/kg desserter på basis af frugt, energireducerede eller uden tilsat 50 mg/kg desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat 50 mg/kg desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat 50 mg/kg desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 50 mg/kg Konfektureprodukter konfektureprodukter uden tilsat 100 mg/kg konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden tilsat 100 mg/kg konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat 150 mg/kg smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 50 mg/kg tyggegummi uden tilsat 400 mg/kg æble- og pærecider 20 mg/l alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2 % vol. 10 mg/l»bière de table/tafelbier/table beer«(med et stamurtindhold på under 6 %), bortset fra»obergäriges 10 mg/l Einfachbier«øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 10 mg/l mørkt øl af typen»oud bruin«10 mg/l konsumis, energireduceret eller uden tilsat 50 mg/kg 1994L0035 DA

16 frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat 50 mg/kg syltetøj, gelé og marmelade, energireduceret 50 mg/kg sursød frugt- og grøntsagskonserves 100 mg/kg tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede 50 mg/kg sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 30 mg/kg saucer 50 mg/kg sennep 50 mg/kg finere bagværk bestemt til særlig ernæring 150 mg/kg M3 levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som omhandlet i 100 mg/kg direktiv 1996/8/EF (*) M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF (***), i flydende form 50 mg/kg M3 kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form 100 mg/kg Morgenmadscerealier med et fiberindhold på over 15 %, og med et klidindhold på mindst 20 %, energireducerede 50 mg/kg eller uden tilsat Suppe, energireduceret 50 mg/l Mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat 400 mg/kg M3 Kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i form 400 mg/kg af sirup eller tyggetabletter Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider, pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige 30 mg/l drikkevarer Spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol. 30 mg/kg Vafler til is, uden tilsat 50 mg/kg Feinkostsalat 50 mg/kg Øl, energireduceret 10 mg/kg M3 Diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF (**) 100 mg/kg»snacks«: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse 50 mg/kg aromaer E 962 Aspartam-acesulfamsalt (****) Ikke-alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/l (a) drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/l (a) 1994L0035 DA

17 Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg (a) tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg (a) desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg (a) desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg (a) desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg (a) desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat 350 mg/kg (a)»snacks«: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse 500 mg/kg (b) aromaer Konfektureprodukter konfektureprodukter uden tilsat 500 mg/kg (a) konfektureprodukter på basis af kakao eller tørrede frugter, energireducerede eller uden tilsat 500 mg/kg (a) konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat mg/kg (a) Essoblaten mg/kg (b) smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede eller uden tilsat mg/kg (b) morgenmadscerealier med et fiberindhold på over 15 %, og med et klidindhold på mindst 20 %, energireducerede mg/kg (b) eller uden tilsat mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat mg/kg (a) tyggegummi uden tilsat mg/kg (a) æble- og pærecider 350 mg/l (a) drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider, pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige 350 mg/l (a) drikkevarer spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol. 350 mg/l (a) alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2 % vol. 350 mg/l (a)»bière de table/tafelbier/table Beer«(med et stamurtindhold på under 6 %), bortset fra»obergäriges 350 mg/l (a) Einfachbier«øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 350 mg/l (a) mørkt øl af typen»oud bruin«350 mg/l (a) øl, energireduceret 25 mg/l (b) konsumis, energireduceret eller uden tilsat 800 mg/kg (b) frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat 350 mg/kg (a) syltetøj, gelé og marmelade, energireducerende mg/kg (b) 1994L0035 DA

18 tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede 350 mg/kg (a) sursød frugt- og grøntsagskonserves 200 mg/kg (a) Feinkostsalat 350 mg/kg (b) sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 200 mg/kg (a) suppe, energireduceret 110 mg/l (b) saucer 350 mg/kg (b) sennep 350 mg/kg (b) finere bagværk bestemt til særlig ernæring mg/kg (a) levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, som omhandlet i direktiv 450 mg/kg (a) 1996/8/EF diætpræparater til særlige medicinske formål, jf. definitionen i direktiv 1999/21/EF 450 mg/kg (a) kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i flydende form 350 mg/l (a) kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, i fast form 500 mg/kg (a) kosttilskud, jf. definitionen i direktiv 2002/46/EF, på basis af vitaminer og/eller mineraler i form af mg/kg (a) sirup eller tyggetabletter M3 (*) Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996 om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab (EFT L 55 af , s. 22). (**) Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (EFT L 91 af , s. 29). (***) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af , s. 51). M3 (****) De maksimale anvendelsesdoser for aspartam-acesulfamsalt er afledt af de maksimale anvendelsesdoser for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfam-k (E 950). De maksimale anvendelsesdoser for både aspartam (E 951) og acesulfam-k (E 950) må ikke overskrides ved anvendelse af aspartam-acesulfamsalt, enten alene eller i kombination med E 950 eller E 951. Grænseværdierne i denne søjle er udtrykt enten i (a) acesulfam-k-ækvivalenter eller (b) aspartam-ækvivalenter. 1994L0035 DA

19 1994L0035 DA N.B.: 1. For stoffet E 952, cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte, angives de maksimale anvendelsesdoser som fri syre. 2. For stoffet E 954, saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte, angives de maksimale anvendelsesdoser som fri imid.

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 143/6 DA 15.5.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 497/2014 af 14. maj 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 30. januar 2003 PE 319.407/6-15 ÆNDRINGSFORSLAG 6-15 Udkast til betænkning (PE 319.407) Anne Ferreira Sødestoffer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Markedsudvalget 1992 KOM (1992) 0255 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOM(92) 255 endelig udg. SYN 422423424 Bruxelles, den 22. Juni 1992 Forslag t i I RÅDETS DIREKTIV SYN 422 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING >r >r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2005 KOM(2005) 340 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt 06.07.2006 J.nr.: 2006-20-221-02013/LAP/KGJ NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Om forslag til Kommissionens direktiv om ændring af bilag IIIa i Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juli 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juli 2014 til: Europa-Kommissionen Komm. dok. nr.: D033633/02 Vedr.:

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 268/24 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 23. september 2003 PE 331.667/4-9 ÆNDRINGSFORSLAG 4-9 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 331.667)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 3.6.2014 L 164/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/63/EU af 15. maj 2014 om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vores produkter, der er anført i bilag (A), er i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 10/2011 og (EF)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0080/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0199(COD) 12/03/2003

EUROPA-PARLAMENTET C5-0080/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0199(COD) 12/03/2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0080/2003 2001/0199(COD) DA 12/03/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/13/EF

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008.

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 334 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 18. juni 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Præsentationen handler om Dansk lovgivning om tilsætningsstoffer De 4

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10121/2014 Rev. 1 (POOL/E4/2014/10121/10121R1- EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om henholdsvis godkendelse og afvisning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00737/Dep. sagsnr. 9614 Den 31. marts 2011 FVM 885 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere