Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1990R3037 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 293 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EØF) nr. 761/93 af 24. marts 1993 L M2 Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2002 af 19. december 2001 L M3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. L september 2003 M4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1893/2006 af 20. december 2006 L Berigtiget ved: C1 Berigtigelse, EFT L 159 af , s. 31 (93/761)

2 1990R3037 DA B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100A, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), i samarbejde med Europa-Parlamentet ( 2 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og ud fra følgende betragtninger: Gennemførelsen af det indre marked kræver statistike (SIC! statistiske) normer for indsamling, fremsendelse og offentliggørelse af nationale statistikker og EF-statistikker med henblik på at sikre virksomheder, finansieringsinstitutter, myndigheder og alle andre økonomiske beslutningstagere inden for enhedsmarkedet pålidelige og sammenlignelige statistiske data; sådanne oplysninger vil være nødvendige for virksomhederne til vurdering af deres konkurrenceevne og vil være nyttige for EF-institutionerne med henblik på at forhindre konkurrencefordrejning; kun hvis medlemsstaterne anvender nomenklaturer for økonomiske aktiviteter, som er baseret på EF-nomenklaturen, vil det være muligt at tilvejebringe integrerede statistiske oplysninger, som er tilstrækkelig pålidelige, hurtigt tilgængelige, fleksible og hensigtsmæssigt opdelt til forvaltning af det indre marked; der bør drages omsorg for, at medlemsstaterne, for at tilgodese nationale behov, får mulighed for at indføje yderligere underopdelinger i deres nationale nomenklaturer, der er baseret på Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber; af hensyn til de økonomiske statistikkers internationale sammenlignelighed anvender medlemsstaterne og EF-institutionerne nomenklaturer for økonomiske aktiviteter, som har direkte relation til De Forenede Nationers Internationale Standardklassifikation af Erhvervsmæssig Virksomhed (ISIC); anvendelsen af nomenklaturen for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet forudsætter, at Kommissionen bistås af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom ( 4 ), i alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af nærværende forordning, navnlig for så vidt angår fortolkningen af denne nomenklatur, de mindre ændringer, der skal foretages deri, udformningen og ajourføringen af de tilhørende forklarende bemærkninger og udarbejdelsen af retningslinjer for klassificering af statistiske enheder i henhold til nævnte nomenklatur; ( 1 ) EFT nr. C 58 af , s. 25. ( 2 ) EFT nr. C 175 af , s. 84, og afgørelse af 12. september 1990 (endnu ikke offentliggjort i EFT). ( 3 ) EFT nr. C 182 af , s. 1. ( 4 ) EFT nr. L 181 af ,

3 1990R3037 DA B det er af afgørende betydning, at indholdet af Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber fortolkes ens i alle medlemsstaterne; gennemførelsen af en ny nomenklatur kræver, at der indføres en overgangsperiode UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 1. Formålet med denne forordning er at indføre en fælles statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber for at sikre sammenlignelighed mellem nationale nomenklaturer og EFnomenklaturer og dermed nationale statistikker og EF-statistikker. 2. Denne forordning gælder udelukkende for nomenklaturens anvendelse til statistiske formål. 3. Forordningen indebærer ikke i sig selv nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at indsamle, offentliggøre eller indgive data og indebærer ingen forpligtelser, med hensyn til, hvilket detaljeringsniveau og hvilke statistiske enheder, der skal anvendes i statistiske undersøgelser og analyser. Artikel 2 1. Der indføres et fælles grundlag for statistiske nomenklaturer for økonomiske aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber, i det følgende benævnt NACE REV 1, der omfatter: et første niveau angivet ved en bogstavkode (hovedafdelinger) et mellemniveau angivet ved en dobbelt bogstavkode (afdelinger) et andet niveau angivet ved en tocifret talkode (hovedgrupper) et tredie niveau angivet ved en trecifret talkode (grupper) et fjerde niveau angivet ved en firecifret talkode (undergrupper). 2. NACE REV 1 er knyttet som bilag til denne forordning. M4 B Artikel 4 Ud over bestemmelserne i artikel 3 kan Kommissionen, hvis der er uoverensstemmelse mellem visse positioner i NACE REV 1 og den nationale økonomiske struktur, give den pågældende medlemsstat tilladelse til inden for en nærmere angivet sektor at bruge en gruppering fra NACE REV 1 på et specifikt niveau. For at opnå en sådan tilladelse skal den pågældende medlemsstat forelægge alle nødvendige oplysninger for Kommissionen, således at denne kan bedømme dens anmodning. Denne tilladelse indebærer imidlertid ikke, uanset artikel 3, stk. 2, litra a), at den pågældende medlemsstat kan foretage en underopdeling af den aggregerede position, som er forskellig fra den i NACE REV 1 anvendte. Med mellemrum tager Kommissionen sammen med den pågældende medlemsstat anvendelsen af disse bestemmelser op til overvejelse med henblik på at fastslå, om de stadig er berettigede.

4 1990R3037 DA B Artikel 5 Kommissionen træffer de fornødne foranstaltninger til gennemførelse og administration af NACE REV 1. Artikel 6 Efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ og efter høring af det i artikel 7 nævnte udvalg træffer Kommissionen de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en ensartet anvendelse af NACE REV 1. Artikel 7 Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt udvalget, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har en repræsentant for Kommissionen som formand. Artikel 8 Udvalget kan behandle ethvert spørgsmål vedrørende NACE REV 1, som formanden, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant, forelægger det vedrørende anvendelsen af denne forordning, især for så vidt angår: a) fortolkning af NACE REV 1 b) mindre ændringer i NACE REV 1 fremkaldt af de teknologiske fremskridt eller den økonomiske udvikling med henblik på en ajourføring og tydeliggørelse af teksterne som følge af ændringer i andre erhvervsmæssige klassifikationer, navnlig i ISIC REV 3 c) forberedelse og koordinering af en revision af NACE REV 1 d) udformning og ajourføring af forklarende bemærkninger til NACE REV 1 e) fastlæggelse af retningslinjer for klassificering af statistiske enheder i overensstemmelse med NACE REV 1 f) behandling af problemer i forbindelse med inkorporeringen af NACE REV 1 i medlemsstaternes nomenklaturer for økonomiske aktiviteter g) drøftelser med henblik på indtagelse, når det er relevant, af en fælles holdning i internationale organisationer i spørgsmål vedrørende nomenklaturer for økonomiske aktiviteter, især ISIC og de tilhørende forklarende bemærkninger. Foranstaltninger i medfør af litra a) til g) vedtages efter fremgangsmåden i artikel 9. M3 Artikel 9 1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ( 1 ), jf. dennes artikel 8. ( 1 ) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af , s. 23)

5 1990R3037 DA M3 M4 Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. B Artikel 11 M4 1. Der indføres en overgangsperiode, der begynder den 1. januar 1993 og udløber den 31. december I denne periode kan Kommissionen for visse efter 1. januar 1993 indsamlede data og af behørigt begrundede tekniske eller operationelle årsager tillade en medlemsstat at anvende en anden nomenklatur end den i artikel 3 fastsatte. 2. Kommissionen kan på anmodning af en medlemsstat forlænge overgangsperiodens varighed. B Artikel 13 Kommissionen offentliggør korrelationstabellen for den nugældende NACE og NACE REV 1 senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Artikel 14 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

6 1990R3037 DA BILAG NACE REV. 1.1 HOVEDAFDELING A LANDBRUG, JAGT OG SKOVBRUG ISIC 01 LANDBRUG, JAGT OG SERVICEVIRKSOMHED I FORBINDELSE HERMED 01.1 Dyrkning af markafgrøder; gartnerier; havebrug Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n Dyrkning af grøntsager, gartneriafgrøder og planteskoleplanter Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer Husdyravl Kvægbrug, mejeribrug 0121x Avl af får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler 0121x Svineavl 0122x Fjerkræavl 0122x Anden husdyravl 0122x 01.3 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed; anlæg af haver og parkanlæg Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug; anlæg af haver og parkanlæg Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed 01.5 Jagt, fældefangst, vildtopdræt og servicevirksomhed i forbindelse hermed Jagt, fældefangst, vildtopdræt og servicevirksomhed i forbindelse hermed x 0140x SKOVBRUG, SKOVNING OG SERVICEVIRK- SOMHED I FORBINDELSE HERMED 02.0 Skovbrug, skovning og servicevirksomhed i forbindelse hermed Sovbrug og skovning 0200x Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug og skovning 0200x HOVEDAFDELING B FISKERI 05 FISKERI, DAMBRUG OG SERVICEVIRKSOMHED I FORBINDESE HERMED 05.0 Fiskeri, dambrug og servicevirksomhed i forbindelse hermed Fiskeri Dambrug 0502

7 1990R3037 DA HOVEDAFDELING C AFDELING CA RÅSTOFUDVINDING UDVINDING AF ENERGIRÅSTOFFER 10 UDVINDING AF KUL OG BRUNKUL; UDVINDING AF TØRV 10.1 Udvinding og agglomerering af stenkul Udvinding og aggomerering af stenkul Udvinding og agglomerering af brunkul Udvinding og agglomerering af brunkul Udvinding og agglomerering af tørv Udvinding og agglomerering af tørv UDVINDING AF RÅOLIE OG NATURGAS; SERVICEVIRKSOMHED I FORBINDELSE MED OLIE- OG GASUDVINDING UNDTAGEN EFTER- FORSKNING 11.1 Udvinding af råolie og naturgas Udvinding af råolie og naturgas Servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding undtagen efterforskning Servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding undtagen efterforskning BRYDNING AF URAN- OG THORIUMMALME 12.0 Brydning af uran- og thoriummalme Brydning af uran- og thoriummalme 1200 AFDELING CB RÅSTOFUDVINDING UNDTAGEN ENERGIRÅSTOFFER 13 BRYDNING AF METALHOLDIGE MALME 13.1 Brydning af jernmalm Brydning af jernmalm Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme ANDEN RÅSTOFUDVINDING 14.1 Brydning af sten 141x Brydning af pyntesten og sten til bygge- og anlægsvirksomhed 1410x Brydning af kalksten, gips og kalk 1410x Brydning af skifer 1410x 14.2 Udvinding af sand og ler 141x Grus- og sandgrave 1410x Udvinding af ler og kaolin 1410x 14.3 Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 142x

8 1990R3037 DA Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer Saltudvinding 142x Saltudvinding Anden råstofudvinding i.a.n. 142x Anden råstofudvinding i.a.n HOVEDAFDELING D AFDELING DA FREMSTILLINGSVIRKSOMHED FREMSTILLING AF NÆRINGS- OG NYDELSESMIDLER 15 FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER OG DRIK- KEVARER 15.1 Produktion, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter 151x Produktion og konservering af kød 1511x Produktion og konservering af fjerkrækød 1511x Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter 1511x 15.2 Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter 151x Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 151x Forarbejdning og konservering af kartofler 1513x Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 1513x Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager i. a.n Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer 1513x 151x Fremstilling af rå olier og fedtstoffer 1514x Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer 1514x Fremstilling af margarine og lignende spiselige fedtstoffer 1514x 15.5 Fremstilling af mejeriprodukter Mejerier samt ostefremstilling 1520x Fremstilling af konsumis 1520x 15.6 Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter 153x Fremstilling af mølleriprodukter Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af færdige foderblandinger 153x Fremstilling af færdige foderblandinger til kvæg, heste, svin mv. 1533x Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr 1533x

9 1990R3037 DA Fremstilling af andre næringsmidler Fremstilling af brød og andre friske bagervarer 1541x Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserveret bagværk 1541x Fremstilling af sukker Fremstilling af kakao; chokolade og sukkervarer Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende stivelsesholdige varer Forarbejdning af te og kaffe 1549x Fremstilling af smagspræparater og krydderier 1549x Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 1549x Fremstilling af andre næringsmidler i.a.n. 1549x 15.9 Fremstilling af drikkevarer Fremstilling af destillerede alkoholiske drikkevarer 1551x Fremstilling af ætylalkohol af gærede råvarer 1551x Fremstilling af vin 1552x Fremstilling af cider og anden frugtvin 1552x Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer 1552x Fremstilling af øl 1553x Fremstilling af malt 1553x Mineralvandsfabrikker mv FREMSTILLING AF TOBAKSPRODUKTER 16.0 Fremstilling af tobaksprodukter Fremstilling af tobaksprodukter 1600 AFDELING DB FREMSTILLING AF TEKSTILER OG BEKLÆDNINGS- ARTIKLER 17 FREMSTILLING AF TEKSTILER 17.1 Forbehandling og spinding af tekstilfibre 171x Forbehandling og spinding af bomuldsfibre 1711x Forbehandling og spinding af uldfibre 1711x Forbehandling og spinding af kamgarnsfibre 1711x Forbehandling og spinding af hørfibre 1711x Tvinding og forbehandling af silke, herunder også schappesilke, samt tvinding og teksturering af syntetiske og regenererede filamentgarner 1711x Fremstilling af sytråd 1711x

10 1990R3037 DA Forbehandling og spinding af andre tekstilfibre 1711x 17.2 Vævning af tekstiler 171x Vævning af bomuld 1711x Vævning af uld 1711x Vævning af kamgarn 1711x Vævning af silke 1711x Anden tekstilvævning 1711x 17.3 Færdigbehandling af tekstiler 171x Færdigbehandling af tekstiler Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler 172x Fremstilling af andre tekstiler 172x Fremstilling af tæpper Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdrug undtagen beklædningsartikler 1729x Fremstilling af andre tekstiler i.a.n. 1729x 17.6 Fremstilling af trikotagestoffer 173x Fremstilling af trikotagestoffer 1730x 17.7 Fremstilling af strikkede og hæklede varer 173x Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 1730x Fremstilling af strikkede og hæklede pullovere, cardigans og lignende varer 1730x 18 FREMSTILLING AF BEKLÆDNINGSARTIKLER; BEREDNING OG FARVNING AF PELSSKIND 18.1 Fremstilling af beklædningsartikler af læder 181x Fremstilling af arbejdsbeklædning 1810x 18.2 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 181x Fremstilling af arbejdsbeklædning 1810x Fremstilling af anden yderbeklædning 1810x Fremstilling af underbeklædning 1810x Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør i.a.n Beredning og farvning af pelsskind; fremstilling af varer af pelsskind Beredning og farvning af pelsskind; fremstilling af varer af pelsskind 1810x

11 1990R3037 DA AFDELING DC FREMSTILLING AF LÆDER OG LÆDERVARER 19 GARVERIER, FREMSTILLING AF TASKER, KUFFERTER, FODTØJ MV Garvning og beredning af læder 191x Garvning og beredning af læder Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv. 191x Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv Fremstilling af fodtøj Fremstilling af fodtøj 1920 AFDELING DD FREMSTILLING AF TRÆ OG TRÆPRODUKTER 20 FREMSTILLING AF TRÆ OG VARER AF TRÆ OG KORK UNDTAGEN MØBLER; FREMSTILLING AF STRÅ OG FLETTEMATERIALER 20.1 Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ Fremstilling af finerplader; fremstilling af krydsfiner, møbelplader, spånplader, fiberplader og andre plader Fremstilling af finerplader; fremstilling af krydsfiner, møbelplader, spånplader, fiberplader og andre plader 202x Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler 202x Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Fremstilling af træemballage 202x Fremstilling af træemballage Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 202x Fremstilling af andre træprodukter 2029x Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 2029x AFDELING DE FREMSTILLING AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPIR- VARER; FORLAGSVIRKSOMHED OG TRYKNING 21 FREMSTILLING AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPIRVARER 21.1 Fremstilling af papirmasse, papir og pap 210x Fremstilling af papirmasse 2101x Fremstilling af papir og pap 2101x 21.2 Fremstilling af papir- og papvarer 210x Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap 2109x

12 1990R3037 DA Fremstilling af kontorartikler af papir og pap 2109x Fremstilling af tapet 2109x Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. 2109x 22 FORLAGSVIRKSOMHED, TRYKNING OG REPRO- DUKTION AF INDSPILLEDE MEDIER 22.1 Forlagsvirksomhed Udgivelse af bøger Udgivelse af dagblade 2212x Udgivelse af ugeblade og magasiner 2212x Udgivelse af lydoptagelser Anden udgivervirksomhed Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning Trykning af dagblade 2221x Trykning i.a.n. 2221x Bogbinding 2222x Prepress-arbejde 2222x Hjælpeaktiviteter i forbindelse med trykning 2222x 22.3 Reproduktion af indspillede medier Reproduktion af lydoptagelser 2230x Reproduktion af videooptagelser 2230x Reproduktion af edb-medier 2230x AFDELING DF FREMSTILLING AF KOKS, RAFFINEREDE OLIEPRO- DUKTER OG NUKLEART BRÆNDSEL 23 FREMSTILLING AF KOKS, RAFFINEREDE OLIE- PRODUKTER OG NUKLEART BRÆNDSEL 23.1 Fremstilling af koks mv Fremstilling af koks mv Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Oparbejdning af nukleart brændsel Oparbejdning af nukleart brændsel 2330 AFDELING DG FREMSTILLING AF KEMISKE PRODUKTER OG KEMOFIBRE 24 FREMSTILLING AF KEMISKE PRODUKTER 24.1 Fremstilling af basiskemikalier Fremstilling af industrigasser 2411x Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 2411x

13 1990R3037 DA Fremstilling af andre uorganiske kemiske grundstoffer 2411x Fremstilling af andre organiske kemiske grundstoffer 2411x Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter Fremstilling af basisplast 2413x Fremstilling af syntetisk rågummi 2413x 24.2 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter 24.3 Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, blæk og tusch samt tætningsmaterialer Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, blæk og tusch samt tætningsmaterialer 24.4 Fremstilling af farmaceutiske produkter, kemiske stoffer og planteprodukter til medicinsk brug 242x x x Fremstilling af farmaceutiske råvarer 2423x Fremstilling af farmaceutiske præparater 2423x 24.5 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler 242x 2424x Fremstilling af parfume og toiletmidler 2424x 24.6 Fremstilling af andre kemiske produkter 242x Fremstilling af sprængstoffer 2429x Fremstilling af lim og gelatine 2429x Fremstilling af æteriske olier 2429x Fremstilling af fotokemiske produkter 2429x Fremstilling af uindspillede medier 2429x Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. 2429x 24.7 Fremstilling af kemofibre Fremstilling af kemofibre 2430 AFDELING DH FREMSTILLING AF GUMMI- OG PLASTPRODUKTER 25 FREMSTILLING AF GUMMI- OG PLASTPRO- DUKTER 25.1 Fremstilling af gummiprodukter Fremstilling af gummidæk og gummislanger 2511x Vulkaniseringsanstalter 2511x

14 1990R3037 DA Fremstilling af andre gummiprodukter Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast 2520x Fremstilling af plastemballage 2520x Fremstilling af bygningsartikler af plast 2520x Fremstilling af andre plastprodukter 2520x AFDELING DI FREMSTILLING AF ANDRE IKKE-METALHOLDIGE MINERALSKE PRODUKTER 26 FREMSTILLING AF ANDRE IKKE-METALHOL- DIGE MINERALSKE PRODUKTER 26.1 Fremstilling af glas og glasprodukter Fremstilling af planglas 2610x Formning og forarbejdning af planglas 2610x Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. 2610x Fremstilling af glasfibre 2610x Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) 26.2 Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer; fremstilling af ildfaste keramiske produkter Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 2610x 269x 2691x Fremstilling af keramiske sanitetsartikler 2691x Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 2691x Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug 2691x Fremstilling af andre keramiske produkter 2691x Fremstilling af ildfaste keramiske produkter Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 269x Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 2693x 26.4 Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler 269x 2693x 26.5 Fremstilling af cement, kalk og gips 269x Fremstilling af cement 2694x Fremstilling af kalk 2694x Fremstilling af gips 2694x

15 1990R3037 DA Fremstilling af produkter af beton, gips og cement 269x Fremstilling af byggematerialer af beton 2695x Fremstilling af byggematerialer af gips 2695x Fremstilling af færdigblandet beton 2695x Fremstilling af mørtel 2695x Fremstilling af fibercement 2695x Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter 2695x 26.7 Tilhugning og færdigbearbejdning af pyntesten og sten til bygge- og anlægsvirksomhed Tilhugning og færdigbearbejdning af pyntesten og sten til bygge- og anlægsvirksomhed 26.8 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. 269x x Fremstilling af slibemidler 2699x Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. 2699x AFDELING DJ FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF JERN OG METAL 27 FREMSTILLING AF METAL 27.1 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 271x Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 2710x 27.2 Fremstilling af rør 271x Fremstilling af støbejernsrør 2710x Fremstilling af stålrør 2710x 27.3 Anden forbearbejdning af jern og stål 271x Koldtrækning 2710x Koldvalsning af stålbånd 2710x Koldbehandling 2710x Trådtrækning 2710x 27.4 Fremstilling af ædelmetaller og uædle ikke-jernholdige metaller Fremstilling af ædelmetaller 2720x Fremstilling af aluminium 2720x Fremstilling af bly, zink og tin 2720x Fremstilling af kobber 2720x Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller 2720x

16 1990R3037 DA Støbning af metalprodukter Støbning af jernprodukter 2731x Støbning af stålprodukter 2731x Støbning af letmetalprodukter 2732x Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 2732x 28 JERN- OG METALVAREINDUSTRI 28.1 Fremstilling af metalkonstruktioner 281x Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 2811x Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 28.2 Fremstilling af tanke og beholdere af metal; fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 2811x 281x Fremstilling af tanke og beholdere af metal 2812x Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 28.3 Fremstilling af dampgeneratorer undtagen centralvarmekedler Fremstilling af dampgeneratorer undtagen centralvarmekedler 28.4 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 28.5 Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser 2812x 281x x x Behandling og coating af metal 2892x Almindelige maskinforarbejdningsprocesser 2892x 28.6 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter 289x Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 2893x Fremstilling af håndværktøj 2893x Fremstilling af låse og hængsler 2893x 28.7 Fremstilling af andre færdige metalprodukter 289x Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere 2899x Fremstilling af letmetalemballage 2899x Fremstilling af trådvarer 2899x Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre 2899x Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 2899x

17 1990R3037 DA AFDELING DK FREMSTILLING AF MASKINER OG UDSTYR I.A.N. 29 FREMSTILLING AF MASKINER OG UDSTYR I.A. N Fremstilling af materiel til produktion og udnyttelse af mekanisk energi undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter 291x Fremstilling af pumper og kompressorer 2912x Fremstilling af haner og ventiler 2912x Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsludvekslinger og drivelementer Fremstilling af andre maskiner til almen anvendelse 291x Fremstilling af ovne og fyringsaggregater Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 2919x Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 2919x 29.3 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 292x Fremstilling af landbrugstraktorer 2921x Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug 2921x 29.4 Fremstilling af værktøjsmaskiner 292x Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj 2922x Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning 2922x Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. 2922x 29.5 Fremstilling af andre maskiner til særlige formål 292x Fremstilling af maskiner til metalindustrien Fremstilling af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien 2929x Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n. 2929x 29.6 Fremstilling af våben og ammunition 292x Fremstilling af våben og ammunition Fremstilling af husholdningsapparater i.a.n Fremstilling af elektriske husholdningsapparater 2930x

18 1990R3037 DA Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater 2930x AFDELING DL FREMSTILLING AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK APPARATUR 30 FREMSTILLING AF KONTORMASKINER OG EDB- UDSTYR 30.0 Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr Fremstilling af kontormaskiner 3000x Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr 3000x 31 FREMSTILLING AF ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER I.A.N Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer 31.2 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Fremstilling af isolerede ledninger og kabler Fremstilling af isolerede ledninger og kabler Fremstilling af akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier Fremstilling af akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier 31.5 Fremstilling af belysningsarmaturer og elektriske glødelamper Fremstilling af belysningsarmaturer og elektriske glødelamper Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n Fremstilling af elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a. n. 3190x 3190x 32 FREMSTILLING AF TELEMATERIEL 32.1 Fremstilling af elektronrør og andre elektroniske komponenter Fremstilling af elektronrør og andre elektroniske komponenter 32.2 Fremstilling af sendere til fjernsyn og radiofoni samt apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi Fremstilling af sendere til fjernsyn og radiofoni samt apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi 32.3 Fremstilling af modtagere til fjernsyn og radiofoni samt af apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller videosignaler samt tilhørende varer

19 1990R3037 DA Fremstilling af modtagere til fjernsyn og radiofoni samt af apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller videosignaler samt tilhørende varer FREMSTILLING AF MEDICINSKE INSTRU- MENTER, PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG OPTISKE INSTRUMENTER SAMT URE 33.1 Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr samt ortopædiske artikler Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr samt ortopædiske artikler 33.2 Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg 331x x Fremstilling af industrielle processtyringsanlæg 331x Fremstilling af industrielle processtyringsanlæg Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af ure Fremstilling af ure 3330 AFDELING DM FREMSTILLING AF TRANSPORTMIDLER 34 FREMSTILLING AF MOTORKØRETØJER, PÅHÆNGSVOGNE OG SÆTTEVOGNE 34.1 Fremstilling af motorkøretøjer Fremstilling af motorkøretøjer Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne 34.3 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil FREMSTILLING AF ANDRE TRANSPORTMIDLER 35.1 Bygning og reparation af skibe og både Bygning og reparation af skibe Bygning og reparation af både til lystsejlads og sport Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje Fremstilling af luft- og rumfartøjer Fremstilling af luft- og rumfartøjer 3530

20 1990R3037 DA Fremstilling af motorcykler og cykler 359x Fremstilling af motorcykler Fremstilling af cykler 3592x Fremstilling af invalidekøretøjer 3592x 35.5 Fremstilling af andre transportmidler i.a.n. 359x Fremstilling af andre transportmidler i.a.n AFDELING DN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED I.A.N. 36 FREMSTILLING AF MØBLER; FREMSTILLINGS- VIRKSOMHED I.A.N Fremstilling af møbler Fremstilling af stole og andre siddemøbler 3610x Fremstilling af andre kontor- og butiksmøbler 3610x Fremstilling af andre køkkenmøbler 3610x Fremstilling af andre møbler 3610x Fremstilling af madrasser 3610x 36.2 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer i.a.n. 369x Prægning af mønter 3691x Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l. 3691x 36.3 Fremstilling af musikinstrumenter 369x Fremstilling af musikinstrumenter Fremstilling af sportsrekvisitter 369x Fremstilling af sportsrekvisitter Fremstilling af spil og legetøj 369x Fremstilling af spil og legetøj Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 369x Fremstilling af bijouterivarer 3699x Fremstilling af koste og børster 3699x Fremstilling af øvrige varer i.a.n. 3699x 37 GENBRUG 37.1 Genbrug af metalaffaldsprodukter Genbrug af metalaffaldsprodukter Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter 3720

21 1990R3037 DA HOVEDAFDELING E ELEKTRICITETS-, GAS- OG VANDFORSYNING 40 ELEKTRICITETS-, GAS- OG VANDFORSYNING 40.1 Produktion og distribution af elektricitet Produktion af elektricitet 4010x Transport af elektricitet 4010x Distribution af og handel med elektricitet 4010x 40.2 Fremstilling af gas; distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger Fremstilling af gas 4020x Distribution af og handel med luftformige brændstoffer gennem rørledninger 4020x 40.3 Varmeforsyning Varmeforsyning INDVINDING, RENSNING OG DISTRIBUTION AF VAND 41.0 Indvinding, rensning og distribution af vand Indvinding, rensning og distribution af vand 4100 HOVEDAFDELING F BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 45 BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 45.1 Forberedende byggepladsarbejder Nedrivning af bygninger; jordarbejder 4510x Prøveboringer og andre former for boringer 4510x 45.2 Opførelse af bygninger eller dele heraf; anlægsarbejder Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde x Udførelse af tagdækning og tagkonstruktioner 4520x Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg 4520x Udførelse af vandbygningsanlæg 4520x Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 4520x 45.3 Bygningsinstallationsvirksomhed El-installationsvirksomhed 4530x Isoleringsvirksomhed 4530x VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 4530x Anden installationsvirksomhed 4530x

22 1990R3037 DA Færdiggørelse af bygninger Stukkatørvirksomhed 4540x Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 4540x Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 4540x Maler- og glarmesterforretninger 4540x Andet færdiggørelsesarbejde 4540x 45.5 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale HOVEDAFDELING G ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER, MOTORCYKLER OG VARER TIL PERSONLIG BRUG ELLER TIL HUSHOLDNINGER 50 HANDEL MED, VEDLIGEHOLDELSE OG REPA- RATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTOR- CYKLER; SERVICESTATIONER 50.1 Handel med motorkøretøjer Handel med motorkøretøjer Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil Servicestationer Servicestationer ENGROSHANDEL OG AGENTURHANDEL UNDTAGEN MED MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER 51.1 Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien 5110x 5110x Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 5110x Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr og skibe samt flyvemaskiner Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 5110x 5110x

23 1990R3037 DA Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer 5110x Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler 5110x Agenturhandel med bestemte varer og varegrupper i.a.n. 5110x Agenturhandel med et bredt udvalg af forskellige varer 5110x 51.2 Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr 512x Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer 5121x Engroshandel med blomster og planter 5121x Engroshandel med levende dyr 5121x Engroshandel med huder, skind og læder 5121x Engroshandel med råtobak 5121x 51.3 Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler 512x Engroshandel med frugt og grøntsager 5122x Engroshandel med kød og kødprodukter 5122x Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 5122x Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer 5122x Engroshandel med tobaksvarer 5122x Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 5122x Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 5122x Engroshandel med andre næringsmidler herunder fisk, krebs og bløddyr Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler 5122x 5122x 51.4 Engroshandel med husholdningsartikler Engroshandel med tekstiler 5131x Engroshandel med beklædning og fodtøj 5131x Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, tapet og rengøringsmidler 5139x 5139x Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 5139x Engroshandel med medicinalvarer 5139x Engroshandel med andre husholdningsartikler 5139x 51.5 Engroshandel med råvarer og halvfabrikata (ikke fra landbruget) samt affaldsprodukter Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende produkter

24 1990R3037 DA Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler 5143x Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 5143x Engroshandel med kemiske produkter 5149x Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 5149x Engroshandel med affaldsprodukter 5149x 51.8 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør Engroshandel med værktøjsmaskiner 5159x Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel med maskiner til tekstilindustrien, samt sy- og strikkemaskiner 5159x 5159x Engroshandel med computere, ydre enheder og software Engroshandel med andre kontormaskiner og -udstyr 5159x Engroshandel med andre elektroniske komponenter og udstyr Engroshandel med andre maskiner til industri, handel og skibsfart Engroshandel med landbrugsmaskiner, -redskaber og tilbehør, herunder traktorer x 5159x 51.9 Anden engroshandel Anden engroshandel DETAILHANDEL UNDTAGEN MED MOTORKØ- RETØJER OG MOTORCYKLER; REPARATION AF VARER TIL PERSONLIG BRUG ELLER HUSHOLDNINGSBRUG 52.1 Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten lagt på nærings- og nydelsesmidler Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger Detailhandel med frugt og grøntsager 5220x Detailhandel med kød og kødvarer 5220x Detailhandel med fisk, krebs og bløddyr 5220x Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 5220x Detailhandel med drikkevarer 5220x Detailhandel med tobaksvarer 5220x

25 1990R3037 DA Anden detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger 52.3 Detailhandel med farmaceutiske og medicinske artikler, kosmetikvarer og toiletartikler 5220x 523x Apoteker 5231x Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 5231x Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler 5231x 52.4 Anden detailhandel med nye varer fra specialforretninger 523x Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 5232x Detailhandel med beklædningsartikler 5232x Detailhandel med skotøj og lædervarer 5232x Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n Detailhandel med elektriske husholdningsapparater og radio- og tv- udstyr mv. 5233x 5233x Detailhandel med isenkram, maling og glas Detailhandel med bøger, aviser og papirvarer 5239x Anden detailhandel fra specialforretninger 5239x 52.5 Detailhandel med brugte varer fra forretninger Detailhandel med brugte varer fra forretninger Detailhandel bortset fra butikshandel Detailhandel fra postordreforretninger Detailhandel fra stadepladser og markeder Anden detailhandel bortset fra butikshandel Reparation af varer til personlig brug eller husholdningsbrug Reparation af støvler, sko og andre lædervarer 5260x Reparation af elektriske husholdningsapparater 5260x Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer 5260x Reparationer i.a.n. 5260x HOVEDAFDELING H HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED 55 HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED 55.1 Hoteller 551x

26 1990R3037 DA Hoteller 5510x 55.2 Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold 551x Vandrehjem og bjerghytter 5510x Campingpladser 5510x Anden hotel- og herbergsvirksomhed i.a.n. 5510x 55.3 Restaurationsvirksomhed 552x Restaurationsvirksomhed 5520x 55.4 Beværtninger 552x Beværtninger 5520x 55.5 Kantiner og cateringvirksomhed 552x Kantiner 5520x Cateringsvirksomhed 5520x HOVEDAFDELING I TRANSPORT, OPLAGRINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNIKATION 60 LANDTRANSPORT; RØRTRANSPORT 60.1 Jernbaner Jernbaner Anden landtransport Anden landpassagertransport, rutefart Taxikørsel 6022x Anden landpassagertransport 6022x Vejgodstransport Rørtransport Rørtransport SKIBSFART 61.1 Sø- og kysttransport Sø- og kysttransport Transport ad indre vandveje Transport ad indre vandveje LUFTTRANSPORT 62.1 Ruteflyvning Ruteflyvning Charterflyvning 622x Charterflyvning 6220x 62.3 Rumfart 622x Rumfart 6220x

27 1990R3037 DA HJÆLPEVIRKSOMHED I FORBINDELSE MED TRANSPORT; REJSEBUREAUVIRKSOMHED OG TRANSPORTFORMIDLING 63.1 Godsbehandling og oplagring 630x Godsbehandling Oplagrings- og pakhusvirksomhed Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport 630x 6303x Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart 6303x Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med lufttransport 63.3 Rejse- og turistbureauer; vejledning og bistand for turister i.a.n Rejse- og turistbureauer; vejledning og bistand for turister i.a.n. 6303x 630x Anden transportformidling 630x Anden transportformidling POST OG TELEKOMMUNIKATION 64.1 Postbefordring og kurertjeneste Offentlig postbefordring Kurertjeneste bortset fra offentlig postbefordring Telekommunikation Telekommunikation 6420 HOVEDAFDELING J PENGEINSTITUTTER, FINANSIERINGS- OG FORSIK- RINGSVIRKSOMHED 65 BANK- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHED UNDTAGEN FORSIKRING OG PENSIONSFORSIK- RING 65.1 Bankvirksomhed Centralbanker Anden bankvirksomhed Anden finansieringsvirksomhed Finansiel leasing Realkreditinstitutter, finansieringsfonde mv Anden finansieringsvirksomhed i.a.n FORSIKRING OG PENSIONSFORSIKRING BORTSET FRA LOVPLIGTIG SOCIALFORSIKRING 66.0 Forsikring og pensionsforsikring bortset fra lovpligtig socialforsikring Livsforsikring Pensionsforsikring 6602

28 1990R3037 DA Anden forsikringsvirksomhed SERVICEVIRKSOMHED I FORBINDELSE MED PENGEINSTITUTTER, FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED 67.1 Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed bortset fra forsikring og pensionsforsikring Forvaltning af kapitalmarkeder Børsmæglervirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i.a.n Servicevirksomhed i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring Servicevirksomhed i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring HOVEDAFDELING K FAST EJENDOM, UDLEJNING OG FORRETNINGSSER- VICE 70 VIRKSOMHED I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM 70.1 Virksomhed i forbindelse med egen fast ejendom 701x Udstykning og salg af fast ejendom 7010x Køb og salg af egen fast ejendom 7010x 70.2 Udlejning af egen fast ejendom 701x Udlejning af egen fast ejendom 7010x 70.3 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis Ejendomsmæglere 7020x Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis 7020x 71 UDLEJNING AF MASKINER OG UDSTYR UDEN BETJENINGSPERSONALE SAMT VARER TIL PERSONLIG BRUG OG HUSHOLDNINGSBRUG 71.1 Biludlejning 711x Biludlejning 7111x 71.2 Udlejning af andre transportmidler 711x Udlejning af andet materiel til landtransport 7111x Udlejning af skibe Udlejning af luftfartøjer Udlejning af andre maskiner og udstyr Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr Udlejning af entreprenørmateriel Udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner Udlejning af andre maskiner og udstyr i.a.n. 7129

29 1990R3037 DA Udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n Udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n DATABEHANDLING OG VIRKSOMHED I FORBINDELSE HERMED 72.1 Konsulentvirksomhed vedrørende hardware Konsulentvirksomhed vedrørende hardware Levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software Edb-forlagsvirksomhed Anden levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software Databehandling Databehandling Databaseværter og -formidlere Databaseværter og -formidlere Vedligeholdelse og reparation af kontor- og bogholderimaskiner samt edb-udstyr Vedligeholdelse og reparation af kontor- og bogholderimaskiner samt edb-udstyr 72.6 Anden virksomhed i forbindelse med databehandling Anden virksomhed i forbindelse med databehandling FORSKNING OG UDVIKLING 73.1 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 73.2 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber ANDEN FORRETNINGSSERVICE 74.1 Advokatvirksomhed, bogførings- og revisionsvirksomhed; skatterådgivning; markedsanalyser og offentlige meningsmålinger; virksomhedsrådgivning; ikke-finansielle holdingselskaber Advokatvirksomhed Bogførings- og revisionsvirksomhed; skatterådgivning Markedsanalyser og offentlig meningsmåling Virksomhedsrådgivning 7414x Ikke-finansielle holdingselskaber 7414x 74.2 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning 742x

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 755 endelig 2007/0256 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den statistiske nomenklatur

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1893 DA 29.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1893/2006 af 20. december

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Dansk Branchekode 2007

Dansk Branchekode 2007 Dansk Branchekode 2007 Kompendium - Nøgle mellem DB03 og - Brancheoversigt - Standardgrupperinger Dansk Branchekode 2007 Kompendium Udgivet af Danmarks Statistik 2. oplag, 200 stk Juni 2007 Printet hos

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2010 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Udarbejdet februar 2008 Hvad kan den der lønberegner på hjemmesiden, BusinessMaan? Den regner og regner på medlemmers vegne så det bli r fornøjelse at be om lønforhøjelse

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2009 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2011 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Bilag 2. Brancheoversigt

Bilag 2. Brancheoversigt Bilag 2. Brancheoversigt Landbrug, jagt og skovbrug 279 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.11 Agerbrug 01.11.10 Kornavl 01.11.90 Agerbrug i øvrigt 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 5002/5005-0038 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03)

Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03) Danske virksomheders udenlandske datterselskaber Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03) Indholdsfortegnelse Landbrug, jagt og skovbrug...2 Fiskeri...2 Råstofudvinding...2 Industri...2

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012 Input fil: 123Kundefil.txt Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet Økonomisk Analyse Branchernes produktivitet NR. 1 17. marts 2011 ØKONOMISK ANALYSE2 2 Branchernes produktivitet Denne analyse sætter fokus på de lavproduktive brancher. 45 pct. af det samlede antal arbejdstimer

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

FORORDNINGER. Artikel 1

FORORDNINGER. Artikel 1 7.4.2017 L 94/3 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/658 af 6. april 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea RÅDET

Læs mere

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER DOC. CLASS/00/29.10 - DA CPA 2002 + FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 27.02.2002 HOVEDGRUPPE 01 PRODUKTER FRA LANDBRUG OG JAGT SAMT TILHØRENDE TJENESTEYDELSER 01.11.1 Korn Gruppe 01.1 Markafgrøder, gartneri- og

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07)

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Branchefællesskab for Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration Branchekode DB 07 - Navn på branchekode

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

2014 Statistisk årbog

2014 Statistisk årbog 2014 Statistisk årbog Betalingsbalance og udenrigshandel 1. Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Evaluering Klog hverdagsmad

Evaluering Klog hverdagsmad Oplæg til evaluering af Klog hverdagsmad Region Midtjyllands fødevaresatsning Baggrund Formålet med Region Midtjyllands fødevaresatsning er at sikre en fortsat udvikling, innovation og konkurrenceevne

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ EF-Tidende nr. C 084 af 06/04/1995 s. 0007 Forslag til Rådets forordning (EF) om harmoniserede

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen Juni 2013 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Dansk Branchekode 1993

Dansk Branchekode 1993 Dansk Branchekode 1993 2. Udgave 1996 Danish Industrial Classification of All Economic Activities 1993 2 Dansk Branchekode 1993 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 1995 ISBN 87-501-0940-5

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Markedsfokus på Ungarn

Markedsfokus på Ungarn Markedsfokus på Ungarn Januar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

ikke må gøres afhængig af, hvilken indfødsret

ikke må gøres afhængig af, hvilken indfødsret De Europæiske Fællesskabers Tidende 7 36/ 62 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE 15.1.62 ALMINDELIG PLAN af 18. december 1961 for ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden RÅDET FOR DET EUROPÆISKE

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere