[Danish translation of French summary of Document E ] RESUMÉ AF «DOKUMENT E»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Danish translation of French summary of Document E ] RESUMÉ AF «DOKUMENT E»"

Transkript

1 RESUMÉ AF «DOKUMENT E» Dette resumé af de væsentligste vilkår og betingelser for Fusionen består af en række nøgleoplysninger benævnt Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A F (A.1 F.7). Dette resumé indeholder især de oplysninger, der skal medtages i et resumé af et prospekt til brug for optagelse til handel af aktier i overensstemmelse med Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 486/2012. Da nogle Elementer ikke kræves medtaget, kan der forekomme huller i nummereringen af Elementerne. Selv om et Element skal medtages i resuméet på grund af typen af værdipapir og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives relevante oplysninger om Elementet. I så fald indeholder resuméet en kort beskrivelse af Elementet med angivelsen ikke relevant. Bemærk: Topotargets årsregnskab for regnskabsåret 2013 er omregnet ved anvendelse af den gældende EUR/DKK-valutakurs ved årets udgang for balancen, dvs. EUR 1 = DKK 7,4603 og DKK 1 = EUR 0,1340, og til den gældende gennemsnitlige EUR/DKK-valutakurs for resultatopgørelsen, dvs. EUR 1 = DKK 7,4577 og DKK 1 = EUR 0,1341. Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Advarsel til investorer Dette resumé bør læses som en introduktion til Dokument E. Enhver beslutning om at investere i de værdipapirer, der er genstand for den heri beskrevne fusion, bør af investor træffes på baggrund af en vurdering af Dokument E som helhed. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i Dokument E indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning være forpligtet til at betale omkostningerne til oversættelse af Dokument E, inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Dokument E, eller ikke indeholder, når det læses sammen med Dokument E's andre dele, nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de værdipapirer, der er genstand for transaktionen. Afsnit B Overtagende selskab (BioAlliance Pharma S.A.) B.1 Juridisk navn og binavne B.2 Domicil, retlig form, indregistreringslan d, aktiekapital og børsnotering BioAlliance Pharma driver virksomhed under navnet BioAlliance Pharma og har ingen binavne. BioAlliance Pharma er et société anonyme à conseil d administration (et fransk aktieselskab med en bestyrelse), der er underlagt fransk lovgivning og registreret i Selskabsregisteret i Paris under registreringsnr BioAlliance Pharmas hjemsted er beliggende på adressen 49 boulevard GED

2 Afsnit B Overtagende selskab (BioAlliance Pharma S.A.) du Général Martial Valin, Paris, Frankrig. Efter gennemførelse af Fusionen vil BioAlliance Pharma (som det fortsættende selskab) fortsat have hjemsted på denne adresse. BioAlliance Pharmas aktiekapital består af stk. fuldt indbetalte ordinære aktier à EUR 0,25, alle fra samme enkeltstående klasse og med samme rettigheder og forpligtelser, svarende til en aktiekapital på i alt EUR BioAlliance Pharmas aktier er noteret på Euronext Paris under ISINkoden FR i segment C. B.3 Nuværende virksomhed og hovedvirksomhed BioAlliance Pharma er et fransk onkologiselskab, der designer, udvikler og fører innovative lægemidler på markedet i udvalgte lande til behandling af sjældne kræftsygdomme og associerede sygdomme, mere specifikt alvorlige og sjældne sygdomme. Det er selskabets ambition at blive en førende aktør inden for sjældne kræftsygdomme ved at skabe en forbindelse mellem innovation og patienternes behov. Hovedprodukterne i selskabets pipeline inden for sjældne kræftsygdomme er Livatag, en nanopartikulær formulering af doxorubicin, som er i fase III til behandling af leverkræft (primær leverkræft), og Validive, en Lauriad formulering af clonidin, som er i fase II til forebyggelse og behandling af oral slimhindebeskadigelse fremkaldt af kræftbehandling. FASE 1 FASE 2 FASE 3 REGISTRERING LANCERI NG LIVATAG HCC Primær leverkræft VALIDIVE Oral slimhindebeskadigelse BioAlliance foretager den kliniske udvikling af Livatag internt med ekstern assistance fra veletablerede, internationale kliniske forskningsorganisationer (Clinical Research Organization CRO), som er ansvarlige for løbende overvågning af behandlingssteder i Europa og USA. Det samme gælder fremstillingen, som udliciteres til en ekstern produktionsfacilitet, men styres af interne specialister. I en pressemeddelelse af 19. maj meddelte BioAlliance Pharma, at selskabet havde opnået Fast Track-status for Livatag. Det igangværende fase II-studie med Validive foretages også internt med brug af en international CRO, som overvåger de kliniske behandlingssteder, og finder sted i forskellige europæiske lande samt i USA. Når der foreligger resultater fra fase II-studiet, vil selskabet begynde at søge efter en samarbejdspartner til fase III-studiet, hvor 2

3 Afsnit B Overtagende selskab (BioAlliance Pharma S.A.) man kan dele omkostningerne forbundet med dette studie og optimere varigheden deraf. Organiseringen er den samme som for fremstillingen af Livatag. BioAlliance har alle rettighederne til disse to programmer. Foruden denne strategiske pipeline har selskabet udviklet og registreret Specialprodukter baseret på den mucoadhesive Lauriadteknologi med henblik på at forbedre effektprofilen for tilgængelige og veletablerede lægemidler. Selskabet er lykkes med at udvikle to lægemidler, Loramyc / Oravig, en miconazole mucoadhesiv tablet til behandling af oral candidiasis, og Sitavig, en aciclovir mucoadhesiv tablet til behandling af tilbagevendende forkølelsessår på læberne, frem til registreringsfasen i Europa og i USA. For disse produkter forventes indgået en licensaftale med kommercielle samarbejdspartnere, som kan generere omsætning for selskabet via milepælsbetalinger samt royalties på salget. B.4a En beskrivelse af de væsentligste nyere tendenser, der påvirker selskabet og de sektorer, inden for hvilke det opererer I betragtning af dets nuværende aktiviteter har BioAlliance Pharma ingen særskilte kommentarer til tendenser fra afslutningen af det seneste regnskabsår pr. 31. december 2013 frem til datoen for registrering af dette Dokument E, som kan påvirke dets løbende omsætning og almindelige driftsforhold. B.5 Beskrivelse af koncernen og selskabets plads i koncernen B.6 Personer, som direkte eller indirekte har en andel i udsteders kapital eller stemmerettigheder eller kontrollerer selskabet B.7 Udvalgte regnskabs- og virksomhedsoplysn inger Koncernen omfatter BioAlliance Pharma og dette selskabs tre datterselskaber: Laboratoires BioAlliance Pharma SAS, et helejet driftsdatterselskab, der er underlagt fransk lovgivning, SpeBio BV, et 50% ejet joint venture, der er underlagt hollandsk lovgivning (uden aktivitet i 2013), og BioAlliance Pharma Switzerland SA, et helejet datterselskab, der er underlagt schweizisk lovgivning (uden aktivitet i 2013). Ikke relevant. Pr. datoen for registrering af dette Dokument E er BioAlliance Pharmas største institutionelle aktionærer Financière de la Montagne og ID Invest Partners med henholdsvis ca. 13,57 % og 5,20% af aktiekapitalen og stemmerettighederne. De udvalgte historiske regnskabsoplysninger for BioAlliance Pharma anført nedenfor er uddraget fra årsregnskaberne for regnskabsårene 2013, 2012 og 2011, som er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU. 3

4 Afsnit B Overtagende selskab (BioAlliance Pharma S.A.) 31. december december december 2011 Resultatopgørelse Nettoomsætning Tilbagevendende salg under udlicenseringsaftaler Ikke-tilbagevendende salg under udlicenseringsaftaler Øvrigt salg Driftsomkostninger Driftsindtægter/(underskud) Finansielle indtægter, netto Årets resultat Resultat pr. aktie -0,74-0,65-0,83 Balance Likvide beholdninger Andre kortfristede aktiver Langfristede aktiver Egenkapital Gældsforpligtelser Likvide beholdninger Pengestrømme Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Pengestrømme til investeringsaktivitet (netto) Pengestrømme til finansieringsaktivitet (netto) Ændringer i likviditeten Disse regnskabsoplysninger bør læses i sammenhæng med regnskabet indeholdt i Kapitel 6 i BioAlliance Pharmas registreringsdokumenter for regnskabsårene 2011 til I overensstemmelse med anbefalingerne fra ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA/2013/319, afsnit 127) viser nedenstående tabel BioAlliance Pharmas konsoliderede gæld og egenkapital, eksklusive periodens indtjening, pr. 28. februar : Egenkapital og gæld Pr. 28. februar (EUR'000) Garanteret 0 Sikret 0 Ikke-garanteret/usikret 82 Kortfristet gæld i alt 82 Garanteret 0 Sikret 0 Ikke-garanteret/usikret (*) Langfristet gæld i alt (ekskl. kortfristet del af langfristet gæld) Aktiekapital Overkurs ved emission Lovpligtige reserver 0 Øvrige reserver 9 Overført resultat Egenkapital (*) Inklusive teur vedrørende forudbetalinger, der skal tilbagebetales 4

5 Afsnit B Overtagende selskab (BioAlliance Pharma S.A.) Analyse af finansiel nettogæld (ikke-revideret) Pr. 28. februar (EUR'000) A. Likvide beholdninger 441 B. Likvider C. Kortfristede værdipapirer 0 D. Likviditet (A + B + C) E. Kortfristede finansielle tilgodehavender 0 F. Kortfristet bankgæld 0 G. Kortfristet del af mellemlang- og langfristet gæld 0 H. Anden kortfristet finansiel gæld 82 I. Kortfristet finansiel gæld (F + G + H) 82 J. Kortfristede finansielle forpligtelser, netto (I -E - D) K. Langfristede banklån 0 L. Udstedte obligationer 0 M. Anden langfristet finansiel gæld (*) N. Langfristet finansiel gæld i alt (K + L + M) O. Finansiel gæld, netto (J + N) (*) Inklusive teur vedrørende forudbetalinger, der skal tilbagebetales Denne analyse af nettogældspositionen afspejler alene BioAlliance Pharmas situation og omfatter således ikke Topotargets gæld eller indvirkningen af Fusionen. Pr. datoen for registreringen af dette Dokument E er der ikke indtruffet nogen væsentlige ændringer til BioAlliance Pharmas finansielle stilling og driftsresultat siden 31. december B.8 Udvalgte vigtige proformaregnskabsoplysnin ger Den ureviderede sammendragne sammenstillede Proforma-balance er udarbejdet pr. 31. december 2013 i tusinder euro og afspejler sammenlægningen af BioAlliance Pharma og Topotarget ved brug af overtagelsesmetoden, som om Fusionen af BioAlliance Pharma og Topotarget var gennemført den 31. december 2013: (EUR'000) - Nettoværdi BioAlliance Pharma historiske data i proformapræsentation (note ) (note ) Topotarget historiske data i proformapræsentation Proformajusteringer (ikkerevideret) (note ) Kombinerede proforma-data (ikke-revideret) Goodwill Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Andre langfristede aktiver LANGFRISTEDE AKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre kortfristede aktiver Kortfristede værdipapirer (7.357) 0 Likvide beholdninger (337) KORTFRISTEDE AKTIVER (7.694) SAMLEDE AKTIVER Aktiekapital (16.511) Fratrukket: egne aktier (59) 0 (59) Overkurs ved emission Fusionspræmie Reserver ( ) (25.757) ( ) Årets resultat (15.320) (4.689) (15.321) EGENKAPITAL Hensatte forpligtelser Andre langfristede forpligtelser LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Bankgæld Leverandørgæld Andre kortfristede forpligtelser KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

6 Afsnit B Overtagende selskab (BioAlliance Pharma S.A.) Den ureviderede sammendragne sammenstillede Proformaresultatopgørelse er udarbejdet for regnskabsåret 2013 i tusinder euro og afspejler sammenlægningen af BioAlliance Pharma og Topotarget ved brug af overtagelsesmetoden, som om Fusionen af BioAlliance Pharma og Topotarget var gennemført den 1. januar 2013: (EUR'000) - Nettoværdi BioAlliance Pharma historiske data i proformapræsentation (revideret) (note ) Topotarget historiske data i proformapræsentation (revideret) (note ) Proformajusteringer (ikke-revideret) (note ) Kombinerede proformadata (ikke-revideret) Nettoomsætning Indkøb (264) (264) Personaleomkostninger (5.347) (2.337) (7.684) Eksterne omkostninger (10.707) (2.946) (13.653) Andre afgifter end indkomstskat (298) (298) Afskrivninger (233) (250) (483) Hensatte forpligtelser Andre driftsindtægter 5 5 Andre driftsomkostninger (125) (125) DRIFTSINDTÆGTER/(UNDERSKUD) (15.437) (4.415) 0 (19.852) Indtægter fra likvider Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger (287) (350) (637) FINANSIELLE INDTÆGTER/(UNDERSKUD) 117 (274) 0 (158) RESULTAT FØR SKAT (15.320) (4.689) 0 (20.009) Skat af periodens resultat ÅRETS RESULTAT (15.320) (4.689) 0 (20.009) De ureviderede sammendragne sammenstillede Proformaregnskabsoplysninger præsenteres udelukkende til orientering og giver ikke en indikation af resultatet af det sammenlagte selskabs driftsaktiviteter eller finansielle stilling, som ville have været opnået for regnskabsåret 2013, hvis Fusionen havde været gennemført pr. denne dato. Oplysningerne giver ikke en indikation af det fremtidige resultat af den sammenlagte enheds driftsaktiviteter eller finansielle stilling. Proforma-regnskabsoplysningerne er udarbejdet med henblik på at afspejle anvendelsen af målings- og præsentationsprincipperne i overensstemmelse med de IFRS-regnskabsstandarder, der vil blive anvendt i det næste regnskab, som den sammenlagte enhed offentliggør. Med henblik på udarbejdelsen af Proformaregnskabsoplysningerne er Fusionen regnskabsmæssigt opgjort i Proforma-regnskabsoplysningerne som BioAlliance Pharmas overtagelse af Topotarget. Dette afspejler den selskabsretlige kvalifikation af transaktionen, i henhold til hvilken BioAlliance Pharma er det overtagende, fortsættende selskab og vil være det selskab, der udsteder nye aktier til aktionærerne i Topotarget som vederlag for Fusionen. I overensstemmelse med IFRS 3 anses BioAlliance Pharma også regnskabsmæssigt for at være det overtagende selskab som følge af markedsværdien af BioAlliance Pharma og Topotarget på datoen, hvor Direktionerne for de to koncerner godkendte transaktionen, Ombytningsforholdet valgt for den påtænkte Fusion samt aktiestrukturen efter Fusionen. 6

7 Afsnit B Overtagende selskab (BioAlliance Pharma S.A.) B.9 Resultatforventnin ger eller - prognoser B.10 Forbehold i revisionsrapporter ne om de historiske regnskabsoplysnin ger B.11 Forklaring, hvis udsteders arbejdskapital ikke er tilstrækkelig til at dække selskabets nuværende behov BioAlliance Pharma har ikke udarbejdet forventninger eller prognoser. De lovpligtige revisorer har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold på BioAlliance Pharmas årsregnskaber for de seneste tre regnskabsår 2011, 2012 og BioAlliance Pharma har tilstrækkelig arbejdskapital til at dække sit nuværende behov, dvs. at dække selskabets likviditetsbehov i den fulde 12-måneders periode efter registrering af dette Dokument E. Efter registrering af det førende produkt, Beleodaq, som ventes i august, forventer den sammenlagte enhed at modtage en milepælsbetaling på USD 25 mio. fra sin amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals. Den sammenlagte enhed vil med denne betaling have tilstrækkelig arbejdskapital til at dække sine nuværende behov, herunder de maksimale krav i forbindelse med Fusionens gennemførelse, dvs. til at dække likviditetsbehovet i den sammenlagte enhed i den fulde 12-måneders periode efter registrering af dette Dokument E. Uden milepælsbetalingen på USD 25 mio. fra Spectrum Pharmaceuticals har den sammenlagte enhed ikke tilstrækkelig arbejdskapital til at dække sine nuværende behov. I et sådant scenarie udgør den manglende likviditet til dækning af den fulde 12-måneders periode efter registrering af dette Dokument E EUR 5 mio., og den sammenlagte enhed vil have opbrugt sin likviditet i marts Dette beløb tager højde for det maksimale beløb, som selskabet skal betale i forbindelse med Fusionens gennemførelse og ikke mindst det maksimale beløb, der potentielt vil skulle betales vedrørende Topotargets aktionærers indløsningsret (ca. EUR 6 mio.). Denne manglende likviditet kan om nødvendigt, og særligt hvis markedsforholdene tillader det, blive finansieret ved træk på den eksisterende egenkapitalsfacilitet (PACEO) samt aktiv søgning efter yderligere finansiering. Afsnit B bis Overdragende selskab (Topotarget A/S) Bbis.1 Bbis.2 Juridisk navn og binavne Domicil, retlig form, indregistreringsla nd, aktiekapital og børsnotering Topotarget driver virksomhed under navnet Topotarget og har ingen binavne. Topotarget er et aktieselskab med en bestyrelse og er underlagt dansk lovgivning og registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nr Topotargets hovedkontor er beliggende i Københavns Kommune, og selskabet har hjemsted på adressen c/o Symbion, Fruebjergvej 3,

8 Afsnit B bis Overdragende selskab (Topotarget A/S) København. Efter gennemførelse af Fusionen vil den sammenlagte enhed fortsat have et fast driftssted i Danmark. Aktierne i Topotarget er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN-koden DK Pr. datoen for registrering af dette Dokument E består Topotargets aktiekapital af stk. fuldt indbetalte ordinære aktier à DKK 1, alle fra samme enkeltstående klasse og med samme rettigheder og forpligtelser, svarende til en aktiekapital på i alt DKK 143,317,114. Forud for den Selskabsretlige Fusionsdato (som defineret nedenfor) og med forbehold for godkendelse af Fusionen på Topotargets og BioAlliance Pharmas generalforsamlinger vil Topotargets aktiekapital blive forhøjet ved udnyttelse af stk. warrants i Topotarget, således at Topotargets aktiekapital pr. den Selskabsretlige Fusionsdato vil bestå af stk. fuldt indbetalte ordinære aktier à DKK 1, alle fra samme enkeltstående klasse og med samme rettigheder og forpligtelser, svarende til en aktiekapital på i alt DKK Med undtagelse af ovennævnte warrants har Topotarget ikke udstedt andre værdipapirer, der er udestående pr. datoen for dette Dokument E, og som ved konvertering, ombytning, indfrielse eller udnyttelse af et værdipapir eller på anden måde på noget tidspunkt eller på længere sigt ville give indehavere ret til tildeling af værdipapirer, der er eller skal udstedes i denne forbindelse, og som vil udgøre en procentdel af Topotargets kapital eller stemmerettigheder. Bbis.3 Nuværende virksomhed og hovedvirksomhed Topotarget er et dansk biofarmaceutisk selskab dedikeret til at forbedre behandlinger mod kræft. Topotarget fokuserer på udviklingen i kliniske studier af dets førende HDACi, belinostat, som har vist en klar antineoplastisk effekt i behandlingen af såvel blodkræftsygdomme som solide tumorer. Beleodaq er licenseret til Spectrum Pharmaceuticals, Inc., til udvikling og kommercialisering i Nordamerika. Der er indsendt registreringsansøgning for Beleodaq i USA til behandling af recidiverende/resistent perifert T-celle lymfekræft med en forventet PDUFA-dag, hvor FDA træffer sin beslutning om 8

9 Afsnit B bis Overdragende selskab (Topotarget A/S) godkendelse af produktet, i august. I henhold til licensaftalen, som Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals har indgået, vil Topotarget ved godkendelse af Beleodaq fra FDA i august være berettiget til at modtage en kontant milepælsbetaling på USD 25 mio. fra Spectrum Pharmaceuticals senest i november. Beleodaq vil blive kommercialiseret i USA af Topotargets samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals med en foreløbig lancering i slutningen af. Topotarget planlægger at etablere et ATU-program eller Named Patient Program på grundlag af godkendelsen i USA med henblik på at indlede ordinering i denne indikation. Topotarget planlægger også at etablere samarbejde i udvalgte geografiske områder (f.eks. Mellemøsten), hvor den amerikanske godkendelse kan bruges som grundlag for registrering af Beleodaq. Bbis.4a En beskrivelse af de væsentligste nyere tendenser, der påvirker selskabet og de sektorer, inden for hvilke det opererer Spectrum Pharmaceuticals indsendte en registreringsansøgning (NDA) til FDA ved udgangen af 2013, og Topotarget modtog den forventede milepælsbetaling på USD 10 mio. samt 1 mio. stk. aktier i Spectrum Pharmaceuticals i 1. kvartal. Der er ikke indtruffet andre væsentlige begivenheder siden 31. december I henhold til licensaftalen med Spectrum Pharmaceuticals er Spectrum Pharmaceuticals berettiget til at udvikle Beleodaq sammen med og på anden måde viderelicensere produktet til tredjemand under visse omstændigheder i sine geografiske områder (USA og Indien), men Topotarget er ikke bekendt med, at Spectrum Pharmaceuticals har planer herom. Spectrum Pharmaceuticals har i 1. kvartal betalt Topotarget en milepælsbetaling på USD 10 mio. kontant samt 1 million aktier i Spectrum Pharmaceuticals (til en værdi af ca. USD 8 mio.) i forbindelse med indleveringen for nylig af en registreringsansøgning for Beleodaq. På denne baggrund forventer Topotarget, at Spectrum Pharmaceuticals vil fortsætte samarbejdet med Topotarget under licensen om kommercialisering af Beleodaq. Bbis.5 Beskrivelse af koncernen og selskabets plads i koncernen Da Spectrum Pharmaceuticals interesse i belinostat vedrører de muligheder, som produktet indebærer i deres geografiske område, vurderer Topotarget ikke, at en fusion uden for deres geografiske område vil få nogen direkte indvirkning på Spectrum Pharmaceuticals fortsatte aktiviteter med belinostat, og det er derfor usandsynligt, at fusionen i sig selv vil medføre, at Spectrum opsiger aftalen. Koncernen omfatter Topotarget A/S og dette selskabs tre helejede datterselskaber: Topotarget UK Limited, Topotarget Germany AG Topotarget Switzerland S.A. Bbis.6 Personer, som Per Samuelsson, bestyrelsesmedlem i Topotarget, er også partner i 9

10 Afsnit B bis Overdragende selskab (Topotarget A/S) direkte eller indirekte har en andel i udsteders kapital eller stemmerettighed er eller kontrollerer selskabet HealthCap-fondene (Odlander Fredrikson & Co AB), der er storaktionær i Topotarget med 8,7% af aktierne pr. datoen for registrering af dette Dokument E. Orfacare Consulting, et selskab med relation til bestyrelsesformanden, yder konsulentrådgivning vedrørende strategiske fusions- og opkøbstiltag omkring Topotargets aktier. Både Orfacare og Topotargets CEO er berettiget til at modtage et honorar, såfremt der gennemføres en fusions- eller opkøbstransaktion, hvorved mindst 50% af Topotargets aktier erhverves, herunder en fusion, som omfatter Topotarget. Honoraret for hver svarer til 2% af det beløb, hvormed overtagelsesværdien pr. aktie for den fulde aktiekapital i Topotarget overstiger en aktiekurs på DKK 2,55. Vederlaget for hver af parterne må ikke overstige DKK Overtagelsesværdien udgør: 1. overtagelsesværdien, der beregnes ved at gange 143,317,114* aktier med Topotargets udbudskurs. Udbudskursen fastsættes ved at omregne gennemsnitskursen på aktier i BioAlliance Pharma SA på dagen før fusionsmeddelelsen (15. april ) til DKK og dividere beløbet med 13,5 (idet Ombytningsforholdet er 27:2), eller, hvis denne er højere, 2. overtagelsesværdien, der fremkommer ved at gange antallet af aktier i Topotarget ved Fusionens gennemførelse** med Topotargets udbudskurs. Udbudskursen fastsættes ved anvendelse af den gennemsnitlige kurs på aktier i BioAlliance Pharma SA og Ombytningsforholdet (27:2) pr. datoen for Fusionens gennemførelse. Bbis.7 Udvalgte regnskabs- og virksomhedsoplys ninger * Antal udestående aktier pr. 16. april. ** Antal udestående aktier, , plus det faktiske antal warrants, der er udnyttet før den ekstraordinære generalforsamling (planlagt til 27. juni ), og fratrukket antal aktier til indløsning. De ville således hver modtage et bruttobeløb på teur 597 ved udbudskursen som angivet i model 1. De historiske regnskabstal for Topotarget nedenfor er uddraget fra Topotargets årsregnskaber for regnskabsårene 2011, 2012 og 2013, som er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som vedtaget af EU (der henvises til de gældende valutakurser for EUR/DKK, som er anført i starten af resuméet). DKK' Hoved- og nøgletal*) 10

11 Afsnit B bis Overdragende selskab (Topotarget A/S) Koncernens hoved- og nøgletal Omsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger... (23.019) (46.522) (54.345) Nedskrivning af forsknings- og udviklingsprojekter Salgs- og distributionsomkostninger Driftsresultat... (34.148) (80.210) (31.352) Finansielle poster, netto... (2.045) (1.149) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter... (36.193) (81.359) (29.012) Periodens resultat af ophørte aktiviteter (3.999) Årets totalindkomst i alt... (34.968) (80.017) (33.011) Aktuel EPS af fortsættende aktiviteter... (0,25) (0,60) (0,22) Aktuel EPS af fortsættende og ophørte aktiviteter... (0,25) (0,60) (0,25) Koncernbalancer Likvide beholdninger Egenkapital Aktiver i alt Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (226) (2.283) Pengestrømsopgørelse for koncernen Pengestrømme fra driftsaktivitet... (35.623) (80.973) (88.847) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.919) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Koncernnøgletal Antal fuldt indbetalte aktier, ultimo Gennemsnitligt antal aktier i perioden Aktiver/egenkapital... 1,1 1,1 1,1 Børskurs ultimo (DKK)... 2,98 2,15 2,51 Indre værdi pr. aktie (DKK)... 1,7 1,88 2,49 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Bbis.8 Bbis.9 Udvalgte vigtige proformaregnskabsoplysni nger Resultatforventni nger eller - prognoser Ikke relevant. Topotarget har ikke udarbejdet forventninger eller prognoser. 11

12 Afsnit B bis Overdragende selskab (Topotarget A/S) Bbis.10 Forbehold i revisionsrapporte n om de historiske regnskabsoplysni nger Bbis.11 Forklaring, hvis udsteders arbejdskapital ikke er tilstrækkelig til at dække selskabets nuværende behov Ikke relevant. De lovpligtige revisorer har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold på Topotarget A/S' årsregnskaber for de seneste tre regnskabsår 2011, 2012 og Ikke relevant for Topotarget som enkeltstående selskab. For den sammenlagte enhed henvises til afsnit B11 ovenfor og afsnit F3 nedenfor. Afsnit C Værdipapirer C.1 En beskrivelse af den type og klasse af værdipapirer, der udstedes, herunder eventuel fondskode C.2 Den anvendte valuta ved udstedelsen C.3 Antallet af udstedte og fuldt indbetalte aktier og antallet af udstedte aktier, der ikke er fuldt indbetalt De Nye Ordinære Aktier, der udstedes af BioAlliance Pharma som følge af Fusionen, er ordinære aktier af samme og eneste klasse og er umiddelbart identiske med og har samme rettigheder som BioAlliance Pharmas eksisterende ordinære aktier. De Nye Ordinære Aktier udstedes på den Selskabsretlige Fusionsdato under ISIN-koden for de eksisterende aktier i BioAlliance Pharma (FR ). De Nye Ordinære Aktier, der udstedes af BioAlliance Pharma, udstedes i euro. Efter Fusionsombytningsdatoen vil de Nye Ordinære Aktier blive handlet i euro på Euronext Paris og i DKK på NASDAQ OMX Copenhagen (med forbehold for godkendelse af optagelsesanmodningen). Pr. datoen for registrering af dette Dokument E består BioAlliance Pharmas aktiekapital af 20,682,992 stk. fuldt indbetalte ordinære aktier i samme enkeltstående klasse, svarende til en aktiekapital på i alt EUR Hver aktie i BioAlliance Pharma har en pålydende værdi på EUR 0,25. Aktiernes pålydende værdi C.4 En beskrivelse af de rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne De Nye Ordinære Aktier, der udstedes af BioAlliance Pharma som følge af Fusionen, vil have samme rettigheder, være pålagt de samme forpligtelser og være underlagt alle bestemmelser i BioAlliance Pharmas vedtægter. De Nye Ordinære Aktier, der udstedes i forbindelse med Fusionen, vil særligt give indehaverne ret til deltagelse i alle udlodninger af 12

13 Afsnit C Værdipapirer overskud og reserver, som måtte blive besluttet af BioAlliance Pharma pr. Fusionens Juridiske Ikrafttrædelsesdato. C.5 En beskrivelse af eventuelle indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed C.6 Optagelse til handel på et reguleret marked C.7 En beskrivelse af udbyttepolitik Ikke relevant. Der vil blive ansøgt om optagelse af de Nye Ordinære Aktier i BioAlliance Pharma til handel i segment C på Euronext Paris og om sekundær notering på NASDAQ OMX Copenhagen. BioAlliance Pharma har ikke udbetalt udbytte til sine aktionærer og forventer som følge af sit overførte underskud ikke at udbetale udbytte i de kommende år. Afsnit D - Risici D.1 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for BioAlliance Pharma eller dennes branche - Risiko for ikke at have tilstrækkelige midler og økonomiske ressourcer. Den sammenlagte enhed kan komme til at mangle arbejdskapital i de kommende 12 måneder (der henvises til afsnit B11, Bbis11 og F3 i dette resumé). - Fortsat forskning indebærer, at der skal opnås løbende økonomiske ressourcer. - Risici forbundet med udvikling af Belinostat (risiko for Spectrum Pharmaceuticals, Inc.'s manglende opfyldelse af aftalen, risiko for manglende udbetaling af milepælsbetalingen på USD 25 mio., risiko for forsinket kommercialisering mv.) - Risici forbundet med forskning og udvikling - Risikoen for alvorlige bivirkninger eller negative resultater i et klinisk studie kan påvirke væksten i BioAlliance Pharma - Risikoen for væsentlige forsinkelser i gennemførelsen af de kliniske studier kan påvirke væksten i BioAlliance Pharma - Risici forbundet med udlicitering af BioAlliance Pharmas forskning og udvikling samt produktionskompetencer - Risici forbundet med prisfastsættelsen af lægemidler og tilskudspolitikker - Risici forbundet med en forsinkelse med at opnå prisfastsættelse og tilskudsrater eller rater, som er lavere end forventet - Risikoen for, at et markedsført produkt ikke længere er berettiget til tilskud - Risici forbundet med kommercielle samarbejdsaftaler - Risici forbundet med sikkerheden af markedsførte produkter - Udfordringer og begrænsninger forbundet med tilsynsmæssige forhold - Begrænsninger i den beskyttelse, som patenter og andre immaterielle rettigheder yder - Risici forbundet med udnyttede patenter, som bliver offentligt 13

14 Afsnit D - Risici kendte, med udløb af markedsføringslicenser eller med slutteligt fremkomsten af generiske versioner af markedsførte produkter D.2 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for værdipapirerne - Udsving i aktiekursen - Værdien af aktierne i BioAlliance Pharma og Topotarget og dermed af den sammenlagte enheds aktier vil formentlig svinge - Topotarget kan gøres til genstand for en vurderingssag vedrørende proceduren for Kontantvederlag og Indløsning af aktier. Afsnit E Udbud E.1 Samlet nettoprovenu og et estimat over de samlede udgifter ved udstedelsen Da transaktionen består af en fusion, vil kapitalforhøjelsen som følge af Fusionen ikke medføre noget kontant provenu. De samlede udgifter i forbindelse med Fusionen (herunder særligt honorarer til finansielle rådgivere og til advokater, uafhængige eksperter og revisorer) anslås til EUR 6,5 mio. BioAlliance Pharma vil afholde EUR 4,5 mio. og Topotarget EUR 2 mio. af disse udgifter. E.2a Årsag til udbydelsen, anvendelsen af provenuet og det forventede nettoprovenu Baggrunden for udstedelse af de Nye Ordinære Aktier er gennemførelsen af Fusionen efter godkendelse på Topotargets Generalforsamling og BioAlliance Pharmas Generalforsamling. Da transaktionen består af en fusion, vil kapitalforhøjelsen som følge af Fusionen ikke medføre noget kontant provenu. E.3 En beskrivelse af Fusionens vilkår og betingelser Værdien af de af Topotarget indskudte aktiver og forpligtelser Ombytningsforh old BioAlliance Pharmas aktiekapital forhøjes med Antal aktier, der udstedes af BioAlliance Pharma Optagelse til handel af de Dagsværdien af de samlede nettoaktiver i Topotarget anslås at udgøre EUR , som er opgjort på følgende måde: - Overførte aktiver: EUR Overførte forpligtelser: EUR Overførte aktiver i alt, netto EUR stk. Nye Ordinære Aktier i BioAlliance Pharma for 27 stk. aktier i Topotarget, dvs. ca. 0,074. EUR , stk. Nye Ordinære Aktier à nom. EUR 0.25, hvor hver Ny Ordinær Aktie har en udstedelsespræmie på EUR 7,04. Efter den Selskabsretlige Fusionsdato vil de Nye Ordinære Aktier kunne handles i segment C på Euronext Paris (ISIN kode 14

15 Afsnit E Udbud Nye Ordinære Aktier BioAlliance Pharmas Fusionspræmie FR ), og der vil blive søgt om handel på NASDAQ OMX Copenhagen som sekundær notering. EUR ,75 BioAlliance Pharmas aktiekapital efter Fusionen EUR ,25, fordelt på stk. ordinære aktier à nom. EUR 0,25. Selskabsretlig Fusionsdato Med forbehold for opfyldelsen af de i afsnittet nedenfor anførte Betingelser, får Fusionen juridisk virkning, når 1) Erhvervsstyrelsen har udstedt den i selskabslovens 289 stk. 1, foreskrevne attest, og 2) Fusionen er registreret hos den relevante franske myndighed (greffe eller notaire), jf. L og L i den franske handelslov. Med forbehold for ovenstående forventer parterne, at Fusionen vil få juridisk virkning i løbet af juli eller august. Regnskabsmæss ig Fusionsdato Jf. Artikel 5(1)(f) i EU-direktiv 2005/56 vil fusionen få regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar. For at undgå tvivl vil den Regnskabsmæssige Fusionsdato være uden præjudice for gældende regnskabsstandarder. Med henblik på BioAlliance Pharmas udarbejdelse af koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS-regnskabsstandarderne vil Fusionen derfor blive indregnet pr. datoen, hvorpå BioAlliance Pharma overtager kontrollen med Topotargets aktiver og aktiviteter. Denne dato forventes ikke at ligge før 30. juni, som er datoen for de seneste generalforsamlinger i Selskaberne, som er indkaldt med henblik på at vedtage Fusionen. Fusionsombytni ngsdato Udnævnelse af Franske Fusionsvurderin gsmænd Udnævnelse af Ombytning i VP SECURITIES A/S af aktier i Topotarget til Nye Ordinære Aktier vil ske efter udgangen af den anden handelsdag efter den sidste handelsdag for Topotargets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. De pågældende datoer vil blive offentliggjort af Topotarget og BioAlliance Pharma ved særskilt meddelelse mindst fem handelsdage forud for Fusionsombytningsdatoen. To franske fusionsvurderingsmænd (commissaires à la fusion) blev den 19. marts udnævnt af handelsretten i Paris efter anmodning fra BioAlliance Pharma af 13. marts. De Franske Fusionsvurderingsmænd er 1) Thierry Bellot, Bellot Mullenbach & Associés, 11 rue de Laborde, Paris (75008), Frankrig, og 2) Olivier Marion, Groupe A4, 66 avenue des Champs Elysées, Paris (75008), Frankrig. I overensstemmelse med dansk lovgivning udnævnte bestyrelsen for 15

16 Afsnit E Udbud Danske Fusionsvurderin gsmænd Topotarget den 26. marts PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, som Topotargets fusionsvurderingsmand. De Franske Fusionsvurderin gsmænds konklusion - Konklusion vedrørende værdien af apportindskuddene: Som konklusion på vores arbejde vurderer vi, at værdien af apportindskuddene på EUR ikke er overvurderet, og at værdien af de nettoaktiver, der vil blive overdraget af det overdragende selskab, således svarer til mindst værdien af den planlagte kapitalforhøjelse i det overtagende selskab forhøjet med fusionspræmien. - Konklusion vedrørende modydelsen for apportindskuddene: Som konklusion på vores arbejde vurderer vi, at det planlagte ombytningsforhold på 0, stk. ny ordinær aktie i BioAlliance for 1 stk. aktie i Topotarget er rimeligt. Den Danske Fusionsvurderin gsmands konklusion - Konklusion vedrørende den Endelige Fusionsplan: Vi vurderer, at de procedurer, der er anvendt af bestyrelsen i Topotarget A/S til vurdering af selskabernes dagsværdi og fastsættelse af ombytningsforholdet, er hensigtsmæssige. Efter vores opfattelse er modydelsen for aktierne i Topotarget A/S på dette grundlag rimeligt begrundet. - Konklusion vedrørende kreditorernes stilling: Vi vurderer, at kreditorerne i Topotarget A/S kan antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen på basis af de enkelte Selskabers aktuelle stilling, jf. selskabslovens 277. Indløsning af aktier, der er tilbudt aktionærer i Topotarget Aktionærer i Topotarget, der modsætter sig Fusionen på Topotargets generalforsamling, kan kræve, at Topotarget indløser deres aktier efter skriftlig anmodning herom senest fire uger efter afholdelse af den generalforsamling i Topotarget, hvor Fusionen skal besluttes. Aktionærer i Topotarget, der ønsker at benytte sig af denne ret, skal tilkendegive dette på generalforsamlingen for at bibeholde denne ret. Aktionærer, der indløses, vil ikke være berettiget til at modtage nye ordinære aktier i BioAlliance Pharma. BioAlliance Pharma vil i stedet levere det antal nye ordinære aktier, som den enkelte relevante indløste aktionær ville have haft ret til at modtage, hvis aktionæren ikke havde benyttet sig af indløsningsretten, til en af BioAlliance Pharma angiven finansiel institution i stedet for den pågældende indløste aktionær. De nye ordinære aktier vil derefter blive tilbagekøbt af BioAlliance Pharma til denne finansielle institution i henhold til et aktietilbagekøbsprogram etableret af BioAlliance Pharma i 16

17 Afsnit E Udbud overensstemmelse med bestemmelserne i Article L i den franske handelslov. Indløsningsaktier vil blive indløst til en kurs på DKK 3,16 pr. aktie, der er fastsat af Topotargets bestyrelse efter nøje overvejelser. Som beskrevet nedenfor er Fusionens gennemførelse betinget af, at der indløses færre end stk. aktier (svarende til 10% af Topotargets samlede udestående aktiekapital pr. datoen for den Endelige Fusionsplan), svarende til et samlet maksimalt beløb på DKK ,76 ved en kurs på DKK 3,16 pr. aktie, dvs. ca. EUR 6 mio. Det maksimale antal nye ordinære aktier, som BioAlliance Pharma potentielt vil skulle tilbagekøbe, udgør således, og under henvisning til Ombytningsforholdet, stk. aktier. Kontant kompensation til aktionærer i Topotarget Aktionærer i Topotarget kan kræve kontant kompensation fra Topotarget, hvis det tilbudte vederlag for aktierne i Topotarget ikke vurderes at være rimeligt, og hvis de har forbeholdt sig retten hertil på den generalforsamling i Topotarget, hvor Fusionen skal besluttes. Som nævnt ovenfor har den Danske Fusionsvurderingsmand i sin rapport konkluderet, at den tilbudte modydelse er rimelig. Betingelser I overensstemmelse med bestemmelserne i den Endelige Fusionsplan er Fusionens gennemførelse betinget af, at følgende betingelser ( Betingelserne ) opfyldes: (i) Betingelser, der skal være opfyldt før afstemningen på generalforsamlingerne i BioAlliance Pharma eller Topotarget: - AMF's registering (enregistrement) af Dokument E og AMF's udstedelse af passport-erklæring vedrørende prospektet til brug for passporting til Danmark - Passporting af prospektet til Danmark - At ingen Væsentlige Negative Ændringer, der påvirker BioAlliance Pharma eller Topotarget, er indtruffet, forestående eller varslet - At parterne har indgået kontrakt om, at det antal aktier i Topotarget, der ejes af aktionærer i Topotarget, der på den generalforsamling, der er indkaldt med henblik på godkendelse af Fusionen, 1) har modsat sig Fusionen og 2) efter anmodning fra dirigenten for Topotargets generalforsamling i henhold til selskabslovens 110, stk. 2, har tilkendegivet et ønske om at benytte sig af indløsningsretten i henhold til selskabslovens 286, ikke overstiger stk. aktier (svarende til 10% af 17

18 Afsnit E Udbud den samlede udestående aktiekapital i Topotarget pr. datoen for den Endelige Fusionsplan). (ii) Betingelser, der afhænger af afstemning på generalforsamlingerne i BioAlliance Pharma eller Topotarget: - Topotargets gennemførelse af Fusionen afhænger af Topotargets aktionærers godkendelse af Fusionen på en ekstraordinær generalforsamling i Topotarget i overensstemmelse med kravene i Topotargets vedtægter og dansk lovgivning - BioAlliance Pharmas gennemførelse af Fusionen afhænger af 1) forudgående godkendelse af Fusionen på generalforsamlingen i Topotarget og 2) godkendelse af Fusionen på generalforsamlingen i BioAlliance Pharma (herunder, men ikke begrænset til, anerkendelse af Topotargets aktionærers rettigheder og deres konsekvenser for BioAlliance Pharma), i overensstemmelse med kravene i BioAlliance Pharmas vedtægter og fransk lovgivning. Det skal præciseres, at Fusionens gennemførelse efter godkendelse på Topotargets generalforsamling og BioAlliance Pharmas generalforsamling ikke vil være underlagt andre betingelser, bortset fra registrering af Fusionen hos de relevante franske og danske myndigheder. Såfremt BioAlliance Pharma og Topotarget ikke har opfyldt Betingelserne senest den 31. august, vil Fusionsplanen, Fusionsaftalen og den Endelige Fusionsplan automatisk bortfalde og ikke længere have nogen gyldighed. E.4 En beskrivelse af eventuelle interesser, som er væsentlige for udstedelsen, herunder interessekonflikte r E.5 Fastfrysningsaftal er: de involverede parter og angivelse af fastfrysningsperio den E.6 Beløb og procentdel for Ikke relevant. Ikke relevant. Fusionens indvirkning på andel af koncernens egenkapital for en aktionær, der ejer én aktie i BioAlliance Pharma 18

19 Afsnit E Udbud umiddelbar udvanding som følge af fusionen Bemærk: Beregningen er foretaget på baggrund af koncernegenkapitalen og det samlede antal aktier i BioAlliance Pharma pr. datoen for registrering af dette Dokument E, dvs stk. aktier. Andel af koncernegenkapital (EUR), ikke udvandet Andel af koncernegenkapital (EUR), udvandet 1 Før udstedelse af de Nye Ordinære Aktier Efter udstedelse af de Nye Ordinære Aktier EUR 0,36 EUR 0,23 EUR 2,77 EUR 2,67 Fusionens indvirkning for en aktionær, der ejer 1% af BioAlliance Pharmas aktiekapital før Fusionen Bemærk: Beregningen er foretaget på baggrund af det samlede antal aktier i BioAlliance Pharma pr. datoen for registrering af dette Dokument E, dvs stk. aktier. Ejerandel, ikke udvandet Ejerandel, udvandet 2 Før udstedelse af de Nye Ordinære Aktier Efter udstedelse af de Nye Ordinære Aktier 100,0% 94,5% 65,7% 63,3% E.7 Anslåede udgifter, som investor pålægges af udsteder Ikke relevant. Afsnit F - Yderligere oplysninger F.1 Formål med Fusionen Formålet med Fusionen er gennem en sammenlægning af BioAlliance Pharma og Topotarget og deres respektive aktiviteter og aktiver at skabe en unik og førende biotekvirksomhed med en solid og 1 Under hensyntagen til udnyttelse af alle aktieoptioner og warrants pr.20.maj. 2 Under hensyntagen til udnyttelse af alle aktieoptioner og warrants pr.20.maj. 19

20 Afsnit F - Yderligere oplysninger diversificeret pipeline inden for sjældne kræftsygdomme. F.2 Den sammenlagte enheds konsoliderede gæld og egenkapital Nedenstående tabel viser i overensstemmelse med anbefalingerne fra ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA/2013/319, afsnit 127) den sammenlagte enheds konsoliderede gæld og egenkapital, eksklusive periodens indtjening, pr. 28. februar : Egenkapital og gæld (EUR'000) BioAlliance Pharma Topotarget Fusionsreguleringer I alt Garanteret 0 Sikret 0 Ikke-garanteret/usikret Kortfristet gæld i alt Garanteret 0 Sikret 0 Ikke-garanteret/usikret (*) Langfristet gæld i alt (ekskl. kortfristet del af langfristet gæld) Aktiekapital Overkurs ved emission Lovpligtige reserver 0 Øvrige reserver 9 9 Overført resultat Egenkapital (*) BioAlliance Pharma: inklusive teur vedrørende forudbetalinger, der skal tilbagebetales Analyse af finansiel nettogæld (ikke-revideret) BioAlliance Pharma Topotarget Fusionsreguler inger Topotarget (EUR'000) A. Likvide beholdninger B. Likvider C. Kortfristede værdipapirer 0 D. Likviditet (A + B + C) E. Kortfristede finansielle tilgodehavender F. Kortfristet bankgæld 0 G. Kortfristet del af mellemlang- og langfristet gæld 0 H. Anden kortfristet finansiel gæld I. Kortfristet finansiel gæld (F + G + H) J. Kortfristede finansielle forpligtelser, netto (I -E - D) K. Langfristede banklån 0 L. Udstedte obligationer 0 M. Anden langfristet finansiel gæld (*) N. Langfristet finansiel gæld i alt (K + L + M) O. Finansiel gæld, netto (J + N) (*) BioAlliance Pharma: inklusive teur vedrørende forudbetalinger, der skal tilbagebetales F.3 Forklaring, hvis den sammenlagte enheds arbejdskapital ikke er tilstrækkelig til at dække den sammenlagte enheds nuværende behov Efter registrering af det førende produkt, Beleodaq, som ventes i august, forventer den sammenlagte enhed at modtage en milepælsbetaling på USD 25 mio. fra sin amerikanske samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals. Den sammenlagte enhed vil med denne betaling have tilstrækkelig arbejdskapital til at dække sine nuværende behov, herunder de maksimale krav i forbindelse med Fusionens gennemførelse, dvs. til at dække likviditetsbehovet i den sammenlagte enhed i den fulde 12-måneders periode efter registrering af dette Dokument E. Uden milepælsbetalingen på USD 25 mio. fra Spectrum Pharmaceuticals har den sammenlagte enhed ikke tilstrækkelig arbejdskapital til at dække sine nuværende behov. I et sådant scenarie udgør den manglende likviditet til dækning af den fulde 12-måneders 20

21 Afsnit F - Yderligere oplysninger periode efter registrering af dette Dokument E EUR 5 mio., og den sammenlagte enhed vil have opbrugt sin likviditet i marts Dette beløb tager højde for det maksimale beløb, som selskabet skal betale i forbindelse med Fusionens gennemførelse og ikke mindst det maksimale beløb, der potentielt vil skulle betales vedrørende Topotargets aktionærers indløsningsret (ca. EUR 6 mio.). Denne manglende likviditet kan om nødvendigt, og særligt hvis markedsforholdene tillader det, blive finansieret ved træk på den eksisterende egenkapitalsfacilitet (PACEO) samt aktiv søgning efter yderligere finansiering. F.4 Nøgleoplysninger om de væsentligste risici vedrørende Fusionen F.5 Aktionærer som ejer mere end 5% af BioAlliance Pharma før og efter Fusionens gennemførelse - Risici forbundet med registrering af Fusionen såvel i Danmark som Frankrig - Fusionen er betinget af, at visse betingelser opfyldes. - Udsving i aktiekursen - Topotarget kan gøres til genstand for en vurderingssag vedrørende proceduren for Kontantvederlag og Indløsning af aktier. - Risici i forbindelse med bestemmelser vedrørende ændring af kontrol eller overførslen af visse aftaler indgået af Topotarget og/eller BioAlliance Pharma - Risici i forbindelse med integrering af de to selskabers aktiviteter, omkostninger forbundet med denne integrering og opnåelse af synergier. - Risici i forbindelse med behovet for fastholdelse af ledelsen og nøglemedarbejdere efter Fusionen. - Værdien af aktierne i BioAlliance Pharma og Topotarget og dermed af den sammenlagte enheds aktier vil formentlig svinge Bemærk: Beregningen foretages på grundlag af (i) det samlede antal udestående aktier i BioAlliance Pharma pr. datoen for registrering af dette Dokument E, dvs stk. aktier, (ii) det samlede antal udestående aktier i Topotarget pr. datoen for registrering af dette Dokument E med tillæg af de nye ordinære aktier i Topotarget, som udstedes som resultat af udnyttelsen af Topotarget-warrants, dvs. i alt stk. aktier, samt (iii) det antal aktier og stemmerettigheder, der ejes af aktionærer, som besidder mere end 5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i BioAlliance Pharma pr. datoen for registrering af dette Dokument E: Aktionærer Før Fusionen Aktier og stemmerettigheder* Efter Fusionen Aktier og stemmerettigheder* Antal Procentdel Antal Procentdel Financière de la Montagne ,57 % ,92 % IDInvest ,20 % ,42 % 21

22 Afsnit F - Yderligere oplysninger Partners HealthCap Funds Øvrige aktionærer 0 0 % ,94 % ,22 % ,73 % I alt ,00 % ,00 % * Alle aktier har samme stemmerettigheder Alle aktier i BioAlliance Pharma er fra samme enkeltstående klasse og har samme rettigheder og forpligtelser, og vedtægterne for BioAlliance Pharma giver ikke udtrykkeligt mulighed for tildeling af dobbelt stemmeret. F.6 Selskabsnavn for den sammenlagte enhed På generalforsamlingen i BioAlliance Pharma, som afholdes 30. juni med henblik på at vedtage fusionen, vil aktionærerne i BioAlliance Pharma, det overtagende selskab, fremsætte forslag om, at den sammenlagte enhed driver virksomhed under det nye selskabsnavn: Onxeo. F.7 Aktiestruktur efter fusionen Sammenlagt e Enhed 100% 100% 100% 100% 100% 50% Laboratoires BioAlliance Pharma BioAlliance Pharma Switzerland Topotarget Switzerland Topotarget Germany Topotarget UK SpeBio BV F.8 Indikativ tidsplan for Fusionen 19. marts 26. marts 10. april 16. april 21. maj 23. maj Handelsretten i Paris udnævner Franske Fusionsvurderingsmænd Bestyrelsen for Topotarget udnævner Danske Fusionsvurderingsmænd Positiv udtalelse (avis favorable) om Fusionen fra samarbejdsudvalget i BioAlliance Pharma Indgåelse af Fusionsplanen og Fusionsaftalen / Pressemeddelelse Selskabsmeddelelse Indgåelse af den Endelige Fusionsplan / Pressemeddelelse Selskabsmeddelelse Indlevering af den Endelige Fusionsplan til handelsretten i Paris og Erhvervsstyrelsen i Danmark 22

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma indgår fusionsaftale for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma indgår fusionsaftale for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 06-14 / København, 16. april 2014 Topotarget A/S Symbion Fruebjergvej 3 2100 København Ø Danmark Tlf.: +45 39 17 83 92 E: enquiries@topotarget.com CVR-nr.:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014 Ekstraordinær Generalforsamling København 27. juni 2014 Udtalelser om fremtidige forhold Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende Topotargets og/eller BioAlliance Pharmas virksomhed,

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Strandagervej 10 2900 Hellerup T: +45 27 22 20 72 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 6/2014 29. april 2014 Delårsmeddelelse, 1.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014 Etablering af Innovator inden for sjældne kræftsygdomme En global leder inden for sjældne kræftsygdomme 3-4. juni 2014 Hvorfor navnet Onxeo? On står for: Xeo betyder: X symboliserer også: Starter og slutter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere