Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012"

Transkript

1 Den praksis styrede KVU Status rapport pr november 2012 Projekttitel: Uddannelsessted: Uddannelser: Den praksis styrede KVU Erhvervsakademi Sjælland med Campus Slagelse og Campus Nykøbing Multimediedesigner (Campus Slagelse) Installatør (Campus Nykøbing) Intern tovholder: Forskningskoordinator: Palle Zych Nana Friche - Henrik Hersom - Øvrige deltagere i projektet: Campus Slagelse Heine Ruppet David Engelby Susse Thrane Kim Revsbæk Hanne Carden Campus Nykøbing Sune Claus Pedersen Jens Kjær Michael Juul Pedersen -

2 Beskrivelse af projektet: Baggrund Region Sjælland har en stor opgave med at rekruttere og fastholde unge mænd i et videregående uddannelsesforløb. Dette skal ses i perspektivet af at regionens uddannelsesniveau, specifikt i yderkantsområderne, er under landsgennemsnittet. Imodus-projektet skal gennem brugerdrevne udviklingsmetoder udvikle og afprøve ny tilrettelæggelse af undervisningen i de involverede uddannelser, fra en række af regionens uddannelsesinstitutioner. Ligeledes skal projektet arbejde med at tydeliggøre de uddannelsesveje, som føre til videreuddannelsesmulighederne, med henblik på at få flere drenge og unge mænd igennem en videregående uddannelse. Region Sjælland står overfor en række centrale udfordringer jf. UNICs undersøgelse, De unges vej gennem uddannelsessystemet, Uddannelsesniveauet i regionen er generelt lavere end landsgennemsnittet, men der er en særlig udfordring for regionens yderområder. - Regionen har en udfordring i at fastholdeunge i uddannelse på alle uddannelsesniveauer et problem der er størst på EUD - Regionen har en udfordring i forhold til at rekruttere og fastholde drenge og unge mænd på alle uddannelsesniveauer. Og risikoen for ikke at få en kompetencegivende uddannelse forstærkes, specielt for mænd med anden etnisk herkomst end dansk og specielt hvis de har forældre som er ufaglærte. Denne problematik kombineret med yderkantkommunernes generelt lavere mobilitetsparathed er det en særlig stor udfordring at tiltrække og fastholde unde mænd i videregående uddannelse.

3 Mål for eksperimenterne/projektet Projektets definerede formål: Projektet vil udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. I forhold til fastholdelsesproblematikken vil projektet udvikle og afprøve nye og reproducerbare tilrettelæggelsesformer til drenge og mænd i erhvervsakademiuddannelserne og i professionsuddannelserne. Projektet indeholder desuden et gennemgående forskningsspor, der har til hensigt at udvikle, formidle og forankre viden om centrale tværgående tematikker indenfor projektet. Projektet taget udgangspunkt i de 3 delmålsætninger som er defineret i den overordnede målsætning. De tre delmålsætninger skal bidrage til projektet med: Viden om hvordan projektet kan bidrage med ny viden om hvordan man øger overgangen fra EUD til KVU og MVU gennem øget kendskab til uddannelsesmulighederne. Det antages at der gennem dette øgede kendskab vil flere elever ønsker at forsætte på en videregående uddannelse og der igennem at øge deres faglige specialisering og styrke i forhold til arbejdsmarkeds behov. Viden om hvordan projektet kan bidrage med ny viden om barriere i uddannelsesmulighederne, med baggrund i antagelser om store faglige og kvalifikationsmæssige forskelligheder. Hvilke kulturelle barrierer er der på de forskellige uddannelser og hvordan har det indflydelse på elevernes/ de studerendes valg af (videre)uddannelse? I dette projekt er dette fokus umiddelbart rettet mod barriere i uddannelsessystemerne. Er vejledningsformen og/eller indholdet en barriere? Hvordan informeres om videreuddannelsesmulighederne, ud fra et neutralt synspunkt? Viden om hvordan elever/studerende og undervisere og vejlederes refleksioner kan bidrage til ny viden inden for de to beskrevne tematikker og hvordan den nye viden kan inddrages fremadrettet i arbejdet med at øge optaget og fastholde drenge og mænd i uddannelsessystemet.

4 Den praksisstyrede KVU Dette delprojekt tager udgangspunkt i en antagelse om, at relativt mange drenge og unge mænd, særligt fra visse segmenter og samfundslag, fremmedgøres fra uddannelse bl.a. i kraft den generelle struktur i de videregående uddannelser, som fokuserer på teoretisk og abstrakt læring som forudsætning for praktisk kunnen og færdighed. Med projektet ønskes det afprøvet, om det med et ændret fokus, og herunder også en ændret struktur, kan lykkes i højere grad at tiltrække og fastholde unge mænd og drenge i en KVU. Projektet udvikler, tester og implementerer en model, der struktureres med udgangspunkt i praksis. Dette via forsøg med mere radikale former for inddragelse af konkret arbejdspraksis i de udvalgte uddannelsesforløb i hensigten om at skabe uddannelsesinnovation ved at fundere uddannelse i arbejdspraksis. Det forudsættes, at den ændrede tilgang sker på baggrund af en fastholdelse af de valgte uddannelsers indholdselementer og vægtning jævnfør de respektive studieordninger og bekendtgørelser. Det er uddannelsesmetodik og systematik, der sigtes mod. Projektet vil skulle arbejde med en konkret model med praksisafsæt, som testes og appliceres på de to udpegede uddannelselser multimediedesigner og el-installatør. Herunder skal der arbejdes med uddannelsernes formelle rammer (bekendtgørelser, studieordninger, mm.), faglig og lærings/undervisningskultur i de berørte fagmiljøer på uddannelsesstederne. Som del af udviklingsarbejdet søges det at afdække potentialet i at tænke rekruttering på en anden måde, end den typiske i dag, herunder bl.a. at tænke i en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet og konkrete virksomheder under studiet. Projektet indtænker en undersøgelse af en radikalt innovativ model, som vil medvirker til at perspektivere en faktisk inkrementel innovativ model. Der etableres et netværk af et antal virksomheder som inddrages i udvikilng og afprøvning af mere praksisnære undervisningsformer. 2-3 virksomheder heraf inddrages i mere radikale innovationsformer, som skal udvikle uddannelsesforløb som tilrettelægges så eleverne oplever at være medarbejder eller konsulenter mere end det at gå i skole. Erfaringerne fra EU projektet "Uddannelsesdreven innovation og værditilvækst" hvor virksomheder inddrages stiller opgaver og studiecases til rådighed inddrages i projektet. Output: En uddannelsesmodel for en praksisstyret KVU Implementering af en praksisstyret uddannelsesmodel i 2 af EASJs uddannelser.

5 Praktiske tilpasninger til projektet (antagelser) Projektet omhandler multimediedesigneruddannelsen med fokus på de danske studerende. Der skelnes ikke udelukkende mellem piger og drenge i måden projektideerne afprøves, men i det empiriske indsamlede materiale, vil der naturligvis være fokus på drenge om end piger vil deltage for at checke, om der skulle være forskel på tilgangen til såvel uddannelse som teori og praktisk gennemførelse. Fase 1- Problemdefinition Denne fase er underlagt RUC og skal danne grundlaget for idefasen. Materaile er at finde på IMODUS hjemmeside og danner grundlag for de øvrige faser Fase 2: Ideudvikling Denne fase er nærmere beskrevet under eksperimenterne. Der er tale om overordnet 2 eksperimenter, som består af mange under eksperimenter, der løbende idegeneres Fase 3 Afprøvning (eksperiment, refleksion og bearbejdning) Her indsamles de erfaringer der gøres med den ændrede struktur. Der skal evalueres løbende for at få de studerendes oplevelser inkorporeret. Desuden skal forventninger m.m. afstemmes. Der foretages justeringer alt afhængig af tilbagemeldinger. Se i øvrigt tidsplan for de enkelte eksperimenter Fase 4 Forankring og generalisering. Opsamling og dokumentation Procentdel der forventes anvendt i perioden: Okt Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Feb Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Feb Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Sep

6 Arbejdsmetoder Projektet består som nævnt i at afprøve forskellige eksperimenter i såvel opbygning af studiet som gennemførelse af studie i overensstemmelse med de respektive gældende studieordninger. Der er således fokus på at gøre studierne mere attraktive for specielt drenge, samt fastholde dem i det forholdsvis korte akademiske forløb ved at fokusere på praksis (dvs. tæt tilknytning til erhvervslivet) og involvering (alsidige aktiviteter, der understøtter indlæring). Disse eksperimenter udvikles på de 2 deltagende skoler med respekt for den kultur, der måtte ligge i uddannelser dog er der løbende erfaringsudveksling omkring ideer, således at de samme eksperimenter kan afprøves på 2 forskellige uddannelser med meget store forskel i såvel kønskvotering, som indfaldsveje til uddannelsen, samt mulighederne efterfølgende. Et andet fokusområde som eksperimenterne skal understøtte et at give de studerende større kendskab til hinandens kvalifikationer, for at belyse om antagelsen om store faglige og kvalifikationsmæssige forskelle er til stede og om den er barrieredannende for nye veje i uddannelsesudviklingen. Eksperimenterne skal give såvel undervisere som forskningskoordinatorer mulighed for at få viden om hvorvidt dette øgede kendskab finder sted og om der hos de studerende sker en refleksion over dette. Eksperimenterne skal således give rum for både observation og refleksion, således at der opsamles viden om effekten af de forskellige eksperimenter. Der skal specielt tages højde for de metodiske undersøgelser, hvor flere eksperimenter kører samtidigt. Samarbejdsform: I løbet af hele projektfasen er der løbende projektgruppemøder, hvor undervisere og forskningskoordinatorer ideudveksler og evaluerer de enkelte eksperimenter. Den empiriske del af eksperimenterne sker i samarbejde med de forskningstilknyttede personer fra RUC, hvorfor de nærmere undersøgelser, der skal foretages og dokumenteres defineres af RUC. RUC vil foretage kvalitative undersøgelser i form af gruppe interview og dokumentere resultaterne i forskningsartikler. De eksperimenter der iværksættes de enkelte steder dokumenteres i en eksperimentbeskrivelse med opsætning og gennemførelse og evalueres også internt. Projektgruppemøderne anvendes til at udveksle erfaringer og tilpasse de enkelte eksperimenter både før under selv eksperimentet. De enkelte del eksperimenter munder ud i en model for hvordan man generisk kan overføre erfaringerne til andre videregående uddannelser der måtte have samme problemstillinger omkring optag og gennemførelse af uddannelsen med en praksisorienteret tilgang.

7 Projektets opbygning Eksperiment 1: Inddragelse af virksomheder (den praksisnære del) Eksperiment 2: Involvering (den aktiverende del) Under hvert af de overordnede eksperimenter vil der forekomme en del undereksperimenter. Eksperimenterne munder ud i en evaluering således at der som slutprodukt skabes en uddannelsesmodel for implementering af en generisk praksisstyret uddannelsesmodel. Da de 2 projekter kører uafhængigt af hinanden vil de også forgå parallelt Eksperiment 1: Inddragelse af virksomheder Fagligt fokusområde: Der fokuseres på anderledes måder at implementere studieordningen, der i høj grad involverer virksomheder, som en del af undervisningen. Problemstillinger som eksperimentet sætter fokus på: - Segmentering af fagområder i temaer og samtidig nå de studiemæssige mål - Kontakt til virksomheder med henblik på at stille opgaver der falder inden for rammerne i temaet - Tilfredshedsafstemning ved at arbejde med rigtige opgaver for en rigtig virksomhed Beskrivelse af 1. eksperiment. Ideudviklingen tager udgangspunkt i studieordninger og bekendtgørelser, der pt gælder for uddannelserne. For multimediedesigner er det en studieordning, der jævnligt opdateres i det landsdækkende netværk og lokalt i samarbejdet på de udbydende skoler i EASJ. Første del af projektet består i at bryde studieordningen op i en alternativ stuktur, der bygger på temaer, hvor der indlæres tværfagligt stof der er relevant for at løse en given praksisnær problemstilling. Ideen er at nødvend teori læres, når det er relevant for en given problemstilling. Ved tværfaglig undervisning er problemstillingen at målpinde fra studieordningen let kan forsvinde under fælles ansvar, hvorfor der etableres ordninger der imødekommer denne problemstilling. Opgaven består i at strukturere de enkelte temaer således at al nødvendig teori fra studieordningen naturligt indpasses i temaerne. For at gøre de enkelte temaer praksisnære er det meningen at hvert tema afsluttes med et projekt indeholdende en opgave stillet af en virksomhed. Virksomheden briefer selve problemstillingen for at give de studerende oplevelsen af at de løser en virkelig opgave, som en del af virksomheden el-

8 ler som ekstern konsulent. Når projektet er færdigt skal den præsenteres for virksomheden i en showcase, hvor der foruden lærerenes feedback også gives evaluering fra virksomhedsrepræsentanterne. For at styrke samarbejdet med virksomhederne, som en hel naturlig del af uddannelsen vil de samme virksomheder også blive benyttet såvel som praktiksteder som udarbejdelse af hovedopgave, således at der er gode muligheder for at lave rigtige fornuftige hovedopgaver. Igennem det tætte samarbejde vil virksomhederne også have mulighed for at lære de studerende og deres arbejdsmetoder nærmere at kende, så vejen til evt. job kan blive styrket og kendskabet til uddannelsen og de studerendes kvalifikationer udbredt i nærområdet. Ligesom fastholdelse af studerende bygger på det praksisnære Hvad er nået? Eksperiment 1: Inddragelse af virksomheder Fagligt fokusområde: Der fokuseres på anderledes måder at implementere studieordningen, der i høj grad involverer virksomheder, som en del af undervisningen. Projektgruppen har gennem flere iterationer udarbejdet en model for alternativ tematiseret opbygning af en semesterplan, der på alle mål dækker de i studieordningen fastlagte mål således at det sikres at del mål nås selvom den brydes op i relevante temaer. Det er således ikke studieordningens fagområder med en ansvarlig faglærer, der udgår undervisning, men en plan der sikrer at der fokuseres på relevante problemstillinger, hvor der inddrages virksomheder således at undervisningen styrkes på det praksisnære, hvilket var en væsentlig forudsætning for at lave de efterfølgende eksperimenter. Modellen er detaljeret helt ned på målpinde således at der er sat en ansvarlig lærer pr målpind pr tema og har ligeledes tvunget lærerteamet til at tænke mere holistisk modellen efterfølgende er blevet suppleret med såvel teori og modeller pr målpind, hvilket samtidig har styrket lærerteamets indsigt i hele temaet indenfor alle fagområder. Modellen har efterfølgende også fået tilført undervisningslitteratur, således at alle har overblik også litteraturmæssigt i alle fagområder. Med modellen er der således skabt såvel et kvalitetsløft, der sikrer al faglig relevans som en temamodel, der giver de studerende en holistisk tilgang til det store teoretiske pensum som uddannelsen omfatter. Herefter er der pr tema taget kontakt til virksomheder, som har leveret såvel projektopgaver, case-opgaver og været medvirkende under såvel brief som showcase. Der er endnu ikke blevet evalueret på dette, men tidsplanen herunder følges og semester opfølgning med interview sker i samarbejde med RUC. Dette er fastsat til d se bilag 1. Det er også først her der for alvor fokuseres på om disse tiltag har en positiv virkning på især drenge til at gennemføre en kortere videregående uddannelse med en høj teoretisk faglighed.

9 Modellen skal efter evaluering gennemgå flere iterationer med henblik på forbedringer og tilpasninger. Tidsplan Mar. 12 sep. 14. Marts: April/juni Juni August August: August/dec: januar 13: januar 13 januar 13 januar 13 feb/maj 13 april/maj 13 maj 13 juni/aug 13 Aug 13 sep/jan 14 feb/maj 14 maj-sep Aflevering af tilpasset projektbeskrivelse i overensstemmelse med de faktiske forhold Segmentering af fagligt stof fra all fagområder med mulige temaer Præsentation af de 2 uddannelser og ideudveksling af mulige eksperimenter Koordinering af projektplaner på tværs af de 2 uddannelser Tværskole arbejdsgruppemøde og klargøring af datoer for videns opsamling med RUC Eksperiment afprøves på nystartede studerende Herunder intro forløb med teambuilding Der tænkes 2 forløb med virksomhedsinvolvering og 1 uden virksomhed løbende videns opsamling Refleksion over projekt udarbejdelse af dokumentation for 1. semester. Tilrettelæggelse af 2. semester evt. tilrettet erfaringer fra 1. semester Projektmøde på tværs af uddannelserne Møde med involverede virksomheder 3 temafoløb tilrettelægges på lignede måde Afprøvning af 2. forløb tættere tilknytning virksomheder og inddragelse af eksterne specialister opsamling og evaluering af 2. del Tværskoleprojektmøde Planlægning af 3. og sidste forløb inden praktik Møde med involverede virksomheder Gennemførelse af sidste 2 temaforløb Afprøvning Praktik og hovedopgave Måling af effekt Dokumentering af projektet

10 Eksperiment 2: Involvering Fagligt fokusområde: I dette deleksperiment er er der fokus på det teoretiske forløb dvs. de workshops og den teori, der skal anvendes for at kunne løse de praksisnære virksomhedsopgaver. Der er således fokus på indlæringsmetodikker, hvor der tages udgangspunkt i forskellige strukturer inspireret af cooperative learning og lignende modeller og strukturer tilpasset i så høj grad som muligt det praksisnære Problemstillinger som eksperimentet sætter fokus på: - Hvordan forskellige studenter baggrunde er en fordel eller ulempe for videns forståelse - Psykologiske barrierer for at være i fokus i en undervisningssituation - Teambaserede forudsætninger - Forventningsafstemning, specielt på det faglige niveau. Beskrivelse af 2. eksperiment. Selve workshop delen af studiet, hvor teorien indlæres tænkes der også nye tanker. De studerende skal inddrages tættere i undervisningen. Det skal bl.a. ske ved at benytte strukturer og modeller fra teorierne i cooperativ learning. På denne måde vil også andre kompetencer som teamwork og ekspertgrupper blive en naturlig del af undervisningen. Nogle af disse ideer vil testvis blive afprøvet i de nuværende klasser. Nedenstående tidsplan følger meget den forrige da erfaringsmøderne omfatter begge typer eksperimenter, men tidplanen stopper ved udgangen af januar 2014, da der ikke fortsættes med disse eksperimenter i såvel praktikperiode som hovedopgave Hvad har vi nået? Eksperiment 2: Involvering Fagligt fokusområde: I dette deleksperiment er der fokus på det teoretiske forløb dvs. de workshops og den teori, der skal anvendes for at kunne løse de praksisnære virksomhedsopgaver. Der er således fokus på indlæringsmetodikker, hvor der tages udgangspunkt i forskellige strukturer inspireret af cooperative learning og lignende modeller og strukturer tilpasset i så høj grad som muligt det praksisnære Dette eksperiment hænger nøje sammen med det 1. eksperiment, som danner grundlaget for at kunne gennemføre de forskellige eksperimenter i denne fase. Som det fremgår af nedenstående ramme giver det et godt indblik i hvordan de 2 overordnede eksperimenter hænger sammen og supplerer hinanden. Model-

11 len viser hvordan undervisning er blevet tilrettelagt ud fra semesterplanen udarbejdet i det første eksperiment, og hvordan eksperimenter fra såvel cooperativ learning og virksomhedsinvolvering indgår i undervisningen. Figur 1 : Pædagogisk ramme på MMD-uddannelse Campus Slagelse. Underviserstyring Studenterstyring Stof-orientering Blokundervisning indenfor de 4 hovedområder virksomhed, kommunikation, interaktion og visualisering 2-3 virksomhedsbesøg per semester Semesterplaner relateret til studieordningens målpinde Lektier- tutorials Opgaver Cooperativ learning Stærke hjælper svage studerende Problem-orientering Cooperativ learning Casearbejde/opgaver, som udarbejdes i grupper og individuelt Midtvejsmetodepræsentationer i projektperioden (metodetræning) Cooperativ learning Temaprojekter med projektledelse og styring (metodetræning) Samarbejde med rigtige kunder Udarbejdelse af digitale kommunikations løsninger for rigtige kunder Præsentation af produkter for klienter showcases Praktikophold Opponentindlæg mod hinandens projekter Cooperativ learning

12 MMD-uddannelsen er som nævnt meget kompleks og sammensat med fire meget forskellige fagområder og traditioner, hvilket stiller store krav til såvel undervisere og studerende til at integrere meget forskellige discipliner. Derfor er der gennem dette projekt gennemført en lang række tiltag af didaktisk og faglig karakter, som de studerende og vores eksterne samarbejdspartnere har taget godt imod. Disse tiltag har fokus på vekselvirkning og differentieret anvendelse af de pædagogisk og faglige virkemidler/indhold jvf ovenstående figur. Som udgangspunkt anvendes cooperativ learning (her henvises til diverse litteratur om emnet), som det overordnede pædagogiske princip, hvor de studerende i højere grad involveres i selve undervisningen/projektarbejdet og hvor potentialet i samarbejdet mellem de svage og stærke udnyttes til gavn for begge parter. Desuden er der inddraget rigtige klienter med relevante praktiske problemstillinger i de studerendes projekter og i selve undervisningen (virksomhedsbesøg) jævnfør hensigten med eksperiment 1. Formålet har været at sikre en større grad af praksisnærhed i uddannelsen og en højere grad af fagligt udbytte for den enkelte studerende. Vi har forsøgt at flytte både studenter og underviserroller fra passiv modtager/tankpasser til en aktiv medspiller/faciliteters. De studerende oplever også en højere grad af tryghed på uddannelsen, fordi den faglige og pædagogiske ramme er på plads, så de studerene rent faktisk lærer det, som står i studieordningen. Med andre ord, tror vi, at de studerende oplever, at deres læring har fælles mål og retning. Dette skal evalueringen dog be- eller afkræfte. Vi har dog allerede oplevet en stigende studentertilfredshed (faktisk den højeste indenfor MMD på EASJ) og vores eksterne samarbejdspartnere (klienter) har været meget tilfredse med samarbejdet med vores studerende og de kommunikationsløsninger, som de kommer med. Ofte anvender klienten den løsning, som de studerende har produceret og argumenteret for. En hel del føler vi er lykkedes allerede, men hvad der egentlig er årsag og virkning, ved vi faktisk ikke hvorvidt det er enkeltelementer af vores tiltag eller kombinationen af alle eller flere tiltag ved vi ikke. Dette skal også dokumenteres i de kommende vidensarbejde Tidsplanen er således fulgt indtil videre. Hvad er ikke nået Med de mange paralle tiltag der er sat i værk under begge eksperimenter, bliver det efterfølgende arbejde dels at evaluere dette og forhåbentlig også en mulighed for at dechifrere de enkelte eksperimenter med henblik på at opbygge en generisk model for praksisnær tematiseret undervisning med høj grad af såvel virksomheds- som studenterinvolvering med fokus på at drenge i højere grad gennemfører en kortere videregående uddannelse.

13 Modellen har også først vist sin bæredygtighed., når den er gennemført på en hel uddannelse og ikke kun på et semester, hvor de studerende lige er startet Dette skal således danne grundlag for selve vidensarbejdet i projektet Det overordnede timeforbrug er ikke endeligt gjort op på de 2 eksperimenter. RUC har hovedsagligt fokus på den praksisnære del og de elementer der kombinerer de 2 eksperimenter omkring praksisnærhed og virksomhedsinddragelse. Der gennemføres observationer og interview af såvel studerende som lærere i slutningen af november og dataindsamleingen skal bla. Bruges til at definere begrebet virksomhedspraksis og få erfaringer med, hvad der kan ligge i praksisforankret uddannelse. Det åbner op til besvarelse af spørgsmålene: Er det virksomhedsrelevans? Er det hands on? Hvilke kriterier skal god praksisforankret uddannelse indeholde Motiverer det eleverne i uddannelsen når de konstant kan se og forholde sig til den arbejdspraksis de er ved at uddanne sig til? Har praksisforankret uddannelse også nogle negative (samfundsmæssige) konsekvenser? CELF som er den anden udøvende partner i projektet har pt ikke gennemført nogle af ovennævnte Eksperimenter, men har planlagt i uge 8 at følge op på de i projektplanen beskrevne elementer og udmøntes konkret i en case omhandlende energirigtigt byggeri. Her vil der efterfølgende ligeledes blive tilkoblet et antal virksomheder, således at eksperiment 2 inddrages i væsentlig grad. Dette eksperiment forventes afsluttet juni 2013 Tidsplan Mar. 12 dec 13 Marts: April/juni Juni August August: Aflevering af tilpasset projektbeskrivelse i overensstemmelse med de faktiske forhold Udvælgelse af Cl strukturer der skal afprøves under forskellige fohold Præsentation af de 2 uddannelser og ideudveksling af mulige eksperimenter og CL-ideer Koordinering af projektplaner på tværs af de 2 uddannelser Tværskole arbejdsgruppemøde og klargøring af datoer for videns opsamling med RUC

14 August/dec: januar 13: januar 13 januar 13 Januar 13 april/maj 13 maj 13 juni/aug 13 juni 13 juni/aug sep/jan 14 januar 14 Forskellige involverende eksperimenter afprøves på nystartede studerende Herunder fokus på teambuilding, som grundsten for det videre arbejde Refleksion over projekt udarbejdelse af dokumentation for udvalgte strukturer Tilrettelæggelse af 2. semester evt. tilrettet erfaringer fra 1. semester Projektmøde på tværs af uddannelserne fastholdesle af succesfulde strukturer og indførelse af flere specielt dokumentationsformer opsamling og evaluering af CL-strukturer og lignende mindre involverende eksperimenter Tværskoleprojektmøde Planlægning af 3. og sidste forløb på samme måde som forrige forkøb Evaluering med de studerende Planlægning af sidste relevante stukturer Afprøvning Evaluering og opfølgning på succesfulde eksperimenter

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse.

Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Projektplan for pilotprojekt Roskilde Katedralskole Projekttitel: Klasserumsnære undervisnings- og arbejdsformer med særligt fokus på at motivere og fastholde drenge i uddannelse. Pilotprojekttitel: Bedre

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Praksisnær undervisning. Ledelsesanskuelser

Praksisnær undervisning. Ledelsesanskuelser Praksisnær undervisning Ledelsesanskuelser 2016-03-02 Hovedprojekt - formål Elevfokus: Mere praksisnær undervisning gør uddannelsen meningsfuld for eleverne og øger deres læring Resultat kompetente og

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Det erhvervsrettede uddannelseslab

Det erhvervsrettede uddannelseslab Det erhvervsrettede uddannelseslab Forsker og praktikerkonference 19.04.2012 Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Stedet hvor vi eksperimenterer Hvem er Det Erhvervsrettede Uddannelseslab- Uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING - 16. NOVEMBER 2012 ERFARINGER FRA KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI STUDIE- OG KVALITETSCHEF MIRIAM SKJALM LISSNER MISL@KEA.DK KORT

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Kortere virksomhedsforløb for faglærere

Kortere virksomhedsforløb for faglærere Kortere virksomhedsforløb for faglærere Kortere virksomhedsforløb for faglærere Her på UCH har vi et stærkt ønske om, at undervisningen skal have en høj grad af faglighed, der bygger på såvel tradition,

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Program 1. Kort oplæg om projektet v. Projektleder Michael Kjær Pedersen 2. Erfaringer set fra et underviserperspektiv v. Underviser Christian

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Indledningsvist vil vi redegøre for baggrunden for projektet, hvorefter selve projektet præsenteres efter en forandringsteori.

Indledningsvist vil vi redegøre for baggrunden for projektet, hvorefter selve projektet præsenteres efter en forandringsteori. Projektbeskrivelse for Aarhus Handelsgymnasium, Vejlby Centervej: Projektet omhandler Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne. Projektet gennemføres på begge Handelsgymnasier. Denne beskrivelse

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng

Læs mere

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb

Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Beskrivelse af lektorkvalificeringsforløb Jeg vil udvikle mig selv og blive bedre som underviser. Blive bedre til mit job. Kim Breum-Christensen Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 1. Indledning

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere