Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen"

Transkript

1 Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. Det skal særligt fremhæves, at der også fremover vil ske et alternativt udtræk til elever, der er fritaget for tysk/fransk og for kristendomskundskab. Det skal desuden fremhæves, at elever altid skal have et 10. klassebevis, når 10. klasse er afsluttet, uanset prøveaflæggelsen. Dette skal evt. suppleres af et afgangseksamensbevis, jf. nedenstående om beviser. Hvad er baggrunden for den udmeldte præcisering i prøvebekendtgørelsen? Hvilke hjælpemidler må eleverne anvende til hvilke prøver? Må eleverne anvende internettet til folkeskolens prøver? Hvordan kan tilsynet gribes an med de nye regler? Hjælpemidler Ministeriet har kunnet konstatere, at der var usikkerhed om reglerne for anvendelsen af internettet under prøverne. Det har ikke været intentionen bag de hidtidige regler, at der var adgang til en generel informationssøgning på internettet under prøverne. Reglerne er derfor blevet præciseret. Der er i udgangspunktet ikke ændret i, hvilke hjælpemidler eleverne må benytte i de enkelte prøver, men alene i hvorvidt eleverne må tilgå hjælpemidler via internettet. I kan se en oversigt over tilladte hjælpemidler til hhv. 9. og 10. klasseprøver her: Det er blevet præciseret, at hjælpemidler kun må tilgås via internettet, hvis de ikke kan medbringes eller opbevares lokalt. Skolens leder har en forpligtelse til at undersøge, hvorvidt hjælpemidlet kan downloades til elevens pc eller lignende eller medbringes, inden at der gives tilladelse til at tilgå hjælpemidlet via internettet. Det er desuden blevet præciseret, at elever ikke må anvende internettet til at få adgang til ny viden i prøvesituationen. Dette gælder dog ikke for dansk, skriftlig fremstilling, hvor eleven bliver afprøvet i, om de kan anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang. Internettet kan således bruges til at tilgå konkrete hjælpemidler, hvis det er tilladt til den enkelte prøve og ikke kan medbringes/tilgås på anden vis. Eleverne må ikke bruge internettet til generel og bred informationssøgning ved andre prøver, end den i dansk, skriftlig fremstilling. Snyd, herunder kommunikation med andre under en prøve, er selvfølgelig fortsat ikke tilladt. Det gælder, uanset hvilke hjælpemidler der må anvendes ved den enkelte prøve. Tilsynet ved prøverne skal tilrettelægges sådan, at snyd kan undgås eller blive opdaget. Ministeriet

2 Må man lytte til musik under de skriftlige prøver? Må de så heller ikke lytte til dansktop musik i dansk skriftlig fremstilling? Må man anvende google docs til prøverne? Hvilke hjælpemidler på internettet må man anvende til prøver, hvor alle specifikke hjælpemidler anvendt i den daglige undervisning er tilladt? anbefaler, at der til hver prøve udarbejdes en liste til eleverne over tilladte hjælpemidler. I tilfælde af at enkelte elever eller elevgrupper har brugt hjælpemidler fra internet som ikke hele klassen har anvendt, kan der udarbejdes individuelle lister over tilladte hjælpemidler. Denne kan f.eks. lægges på elevens bord til de skriftlige prøver, så både elev og tilsynet kender de tilladte hjælpemidler. Det er op til skolen at vurdere, hvordan tilsynet bedst tilrettelægges. Skolens leder kan beslutte at give tilladelse til, at eleverne lytter til musik under prøverne. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke den vej igennem får adgang til ikke-tilladte hjælpemidler eller kommunikerer med andre. Til prøverne i engelsk, tysk og fransk må eleverne dog ikke lytte til musik på det sprog, som de er til prøve i. Uanset hvilket udstyr der benyttes, og om der er adgang til internet, er det skolelederens ansvar, at prøverne afholdes efter gældende regler. Skolens leder skal gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikre, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet eller benytter ulovlige hjælpemidler. Ligeledes skal skolens leder sikre sig, at eleven ikke benytter fx engelske tekster i den skriftlige opgave i engelsk. Det kan skolens leder beslutte at give tilladelse til, jf. ovenstående. Man må bruge Google Docs til de prøver, hvor man må bruge tekstbehandlingsprogrammer. Ministeriet sondrer ikke mellem Google Docs, Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer. Man må naturligvis ikke skaffe sig selv eller give en anden elev uretmæssig hjælp via Google Docs. Tilsynet ved prøverne skal tilrettelægges sådan, at snyd kan undgås eller blive opdaget. Hensigten med hjælpemidler ved prøverne er, at eleverne får mulighed for at anvende de samme hjælpemidler som i undervisningen. Hvis eleverne har anvendt et internetbaseret CAS-program i undervisningen i matematik, og skolens leder vurderer, at dette ikke kan anvendes offline, kan eleverne fortsat anvende det internetbaserede CASprogram til de prøver, hvor CAS-programmer er tilladte. Det er skolens leder, der træffer beslutning om, hvilke konkrete hjælpemidler der kan anvendes til prøverne på den enkelte skole, men denne beslutning skal tages inden for de rammer, der følger af prøvebekendtgørelsen. Alt, hvad der kan linkes direkte til, kan anvendes under prøverne, hvis skolen leder vurderer, at det ikke kan opbevares lokalt, og hvis det har været anvendt i den daglige undervisning. Dette gælder uanset om materialet ligger på fagportaler, regneregler.dk, MinUddannelse, Google Drev, Youtube, genreuniverset, matematikformelsamlinger på nettet, Meebook, Matematikfessor, Fri Viden, digitale ordbøger, noter via Office 365 eller andre steder på internettet. Eleverne må ingen af disse steder søge efter ny viden i prøvesituationen, dvs. eleverne må ikke anvende søgefunktioner på internettet. Elever kan dog godt slå ord op i digitale ordbøger. I vurderingen af, om et hjælpemiddel kan opbevares lokalt, skal det

3 Må man anvende verbix.com, som er et grammatisk opslagsværk, ved f.eks. tysk prøven? Hvis man skal skrive en novelle, må man så bruge viden og information der kan findes under en fagportal, som har været gennemgået i undervisningen? Det er præciseret i FP nr. 6, at eleven ikke må anvende internettet til at få adgang til ny viden i prøvesituationen. Hvordan stemmer det med vejledningerne i f.eks. dansk skriftlig? 10 kl er jo i en samlet danskskriftlig opgave hvordan med og uden net? Hvordan kommer det til at fungere med dansk skriftligt del a, b og c? Skal man indsende elevernes resultater fra de digitale prøver i engelsk, tysk og fransk, til den beskikkede censor? Kan den beskikkede censor i engelsk, tysk og fransk selv trække resultaterne fra de digitale selvrettende prøver i testogprøver.dk? Findes stil delen i 9.kl. engelsk elektronisk? Hvad gør man med privatister, der har UNI-login tilhørende en anden skole. Kan generelprøven tilgås efter 5. marts. overvejes, om det er nødvendigt at tilgå hjælpemidlet via internettet, og om der findes en håndterbar løsning for at opbevare hjælpemidlet lokalt. Eleverne må gerne benytte værktøjer, som kan bøje verberne i delprøverne i Sprog og sprogbrug og Skriftlig fremstilling, så den funktion i fx Verbix må man gerne bruge til disse delprøver. Oversættelsesfunktionen i fx Verbix, må eleverne ikke benytte. Ja, til prøven i dansk, skriftlig fremstilling, må man anvende internettet generel informationssøgning mv. Man må naturligvis ikke anvende internettet til at kommunikere med andre. Det burde have fremgået af #FPnyt 6, at præciseringen af brug af internettet ikke ville gælde for prøverne i dansk, skriftlig fremstilling. FP9 og FP10. Eleverne vil fortsat blive vurderet på at gennemføre målrettet informationssøgning og anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang. Eleverne må ikke anvende internettet til informationssøgning under del a, men gerne under del b og c. Del a skal afsluttes, før eleverne går i gang med del b og c. Digitale selvrettende prøver Når eleven har afsluttet del a), skal eleven gives adgang til del b og c). Eleven kan ikke som tidligere arbejde med del a, b og c samtidig under prøven. Når del a er afsluttet, skal den del af prøven betragtes som afleveret. Ja, skolen skal sende resultaterne til censor. Censor har ikke adgang til resultaterne i test- og prøvesystemet. Nej. Censor har ikke adgang til resultaterne i test- og prøvesystemet. Nej, prøven findes kun i papirform. Administrator kan overtage rettigheden til elevens test og prøver, så eleven kan bookes til test/prøver på skolen. Læs mere på bookingsiden på Nej, ikke i test- og prøvesystemet, men man kan finde tidligere opgavesæt på materialeplatformen. Disse er indholdsmæssigt de samme som de digitale selvrettende prøver. Man kan desuden forberede sig på, hvordan systemet fungerer ved at prøve eksempelprøverne på testogprøver.dk Hvornår kan de selvrettende Bookingen til generalprøven åbner den 9. februar 2018

4 generalprøver 20/3 bookes? Er det nye nyudfærdigede prøver, der benyttes til generalprøverne? Generalprøverne i marts er det både 9. og 10. kl. prøver? Hvilket klokkeslet er generalprøverne den 5/3 og 20/3. Er teksterne i læsning på papir eller er de digitale? Hvordan kan en elev forbedre sine karakterer i 10. klasse og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen? Hvad betyder beståkravet konkret for eleven fremtidigt? Det er opgavesættene fra maj/juni 2016 Generalprøven den 5. marts i dansk, skriftlige fremstilling er både FP9 og FP10. Generalprøverne den 20. marts er alene FP9 prøver Læs mere om praktisk information om generalprøver i marts her: Begge generalprøver starter kl. 9. Eleverne får udleveret teksthæfter på papir ved prøvens begyndelse. Det er kun svararket, der er digitalt. Beståkrav Elever i 10. klasse kan forbedre deres karakterer i dansk, matematik og engelsk fra 9. klasse, og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen, hvis eleven har aflagt alle 7 obligatoriske 9. klasseprøver. Manglende opfyldelse af beståkravet kan have konsekvenser for elevens optagelse på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Har eleverne mulighed for en reeksamen for at bestå? Skal eleven til reeksamen hvis ikke bestået med 2,0? Skal de elever der ikke består gå 9. kl. om? Skal vi selv på skolen udregne gennemsnittet på baggrund af de 7 obligatoriske prøver, eller klares dette via et digitalt system? Hvis eleven ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, har eleven mulighed for at forbedre karaktererne i dansk, matematik og engelsk (bundne prøver i 9. klasse) i 10. klasse, og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen. Nej, hvis en elev ikke består folkeskolens afgangseksamen, skal eleven have et 9.-klassebevis. Det er skolens leders ansvar, at gennemsnittet er beregnet korrekt. Det vides endnu ikke, om udbyderne af elevadministrationssystemer vil have en funktion, der beregner gennemsnittet. Vi er et dagtilbud i Ungdomsskoleregi med specielle behov, de bliver undervist i Engelsk, Dansk og Matematik, karakterne fra de tre fag skal vel divideres med 3 fag og ikke de 7 obligatioriske fag? Elever, der ikke aflægger 7 obligatoriske prøver og opnår et gennemsnit på 2,0 eller derover, har ikke bestået folkeskolens afgangseksamen. Elever, der er fritaget for prøve i et fag, kan ikke bestå folkeskolens afgangseksamen.

5 Hvad hvis man er fritaget for et fag, hvordan opfyldes 7 obligatoriske prøver så? Og hvad med gennemsnitskravet? Elever, der er fritaget fra en obligatoriske prøve, kan ikke bestå folkeskolens afgangseksamen, hvis faget bliver udtrukket til elevens klasse. Elever kan kun lovligt fritages fra kristendomskundskab og 2. fremmedsprog, hvis de ikke er specialundervisningselever. Hvis eleven er fritaget for undervisning i kristendomskundskab eller 2. fremmedsprog (tysk eller fransk), bliver der udtrukket et alternativt prøvefag, som eleven skal aflægge prøve i. Specialundervisningselever, der bliver fritaget fra fag, kan ikke få udtrukket et alternativt prøvefag, og vil derfor ikke kunne bestå folkeskolens afgangseksamen, hvis det fag, som de er fritaget fra, enten er et af de bundne prøvefag eller bliver udtrukket til elevens klasse. Hvordan udregnes gennemsnittet, hvis eleven kun går til prøve i dansk og matematik? Elever, der er fritaget fra et fag uden lovlig grund, får heller ikke udtrukket et alternativt udtræksfag og kan derfor heller ikke bestå folkeskolens afgangseksamen. Elever, der kun aflægger prøve i dansk og matematik, kan ikke bestå folkeskolens afgangseksamen, og derfor skal der ikke beregnes et gennemsnit. Hvad sker der, hvis man ikke har taget alle 7 prøver, men alligevel opnår et gennemsnit på over 2,0 (når man dividerer med 7)? Kan en afgangseksamen sammensættes af delprøvekarakterer for fx dansk i henholdsvis 9. og 10. kl.? Hvis man ikke har opnået 2,0 i snit i 9. klasse, og gerne vil forbedre karaktererne i 10. klasse, skal man så tage 9. klasseprøverne i 10. klasse eller kan man også opfylde beståkravet med 10. klasesprøver? Hvilke beviser kan man få i folkeskolen? For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven aflægge 7 obligatoriske prøver. Hvis eleven ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, har eleven mulighed for at forbedre karaktererne i dansk, matematik og engelsk (bundne prøver i 9. klasse) i 10. klasse, og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen. Eleven skal i så fald tage samtlige delprøver i et fag. Eleven kan kun opfylde beståkravet med 9. klasseprøverne. Beviser Enkeltfagsbevis udskrives til elever, der aflægger prøver i enkelte fag. Reglerne for dette er ikke ændret med den nye prøvebekendtgørelse. 7. klassebevis til alle elever, der bliver udskrevet af skolen efter 7. klassetrin. Dette gælder også elever, der skal starte på en anden skole,

6 f.eks. en efterskole. Reglerne for dette er ikke ændret med den nye prøvebekendtgørelse. 9. klassebevis til elever, der går ud af 9. klasse uden at have aflagt alle 7 obligatoriske prøver i 9. klasse eller ikke har fået et gennemsnit på 2,0 eller derover i de 7 obligatoriske prøver i 9. klasse. Reglerne for dette er ikke ændret med den nye prøvebekendtgørelse. Afgangseksamensbevis til elever, der har aflagt alle 7 obligatoriske prøver i 9. klasse med et gennemsnit på 2,0 eller derover, og til elever, der i 10. klasse har aflagt 9. klasseprøver og enten har forbedret gennemsnittet eller først i 10. klasse opnår et gennemsnit på 2,0 eller derover ved at tage en eller flere af de bundne 9. klasseprøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse. 10. klassebevis til elever, der går ud af 10. klasse. Reglerne for dette er ikke ændret med den nye prøvebekendtgørelse. Kan man i 10. klasse nøjes med at forbedre enkelte fag? Privatister skal have et af ovenstående typer af beviser afhængigt af, hvilke prøver privatisten har aflagt. Et specialundervisningsbevis er formelt set et 9. klassebevis. Reglerne for dette og for de øvrige beviser fremgår af kapitel 8 og bilag 3 i prøvebekendtgørelsen. Prøverne i 10. klasse er frivillige. Det er op til eleven/elevens forældre at beslutte, hvilke prøver eleven skal aflægge. En elev kan godt vælge kun at tage prøver i enkelte fag. Disse prøver skal på 10. klassebeviset med mindre, der er tale om prøver, der gør, at eleven opfylder eller forbedrer beståkravet. Hvis eleven ikke har opfyldt beståkravet i 9. klasse, kan eleven vælge at tage et eller flere af de bundne 9. klasseprøver i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse for dermed at opfylde beståkravet. Kan man i 10. klasse så blande et bevis med karakterer fra 9. klasse med karakterer fra 10. klasse. Hvis eleverne fx ikke går op i fysik i 10. klasse, importerer man så karakteren fra 9. klasse? Kan man tage 9. klasseprøver i 10. klasse? Skal de prøver der ikke bestås ikke fremgå på eksamensbeviset? Hvilket 9. klassebevis skal Hvis man f.eks. vælger at tage 9. klasseprøven i skriftlig dansk i 10. klasse, skal man tage alle tre dele af prøven, dvs. læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling for at Det er ikke tilladt at overføre karakterer opnået i 9. klasse til beviset for 10. klasse. De prøver eleven aflægger i 9. klasse, skal enten fremgå af beviset for folkeskolens afgangseksamen eller beviset for 9. klasse. Der kan alene blandes karakterer, hvis eleven først opfylder beståkravet eller forbedrer gennemsnittet ved at tage en eller flere 9. klasseprøver (de bundne prøver i dansk, engelsk og matematik) i 10. klasse. Elever i 10. klasse kan aflægge de bundne prøver i dansk, engelsk og matematik på 9. kl. niveau. Dette gælder, uanset om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen eller ikke har bestået. Elever der ikke består folkeskolens afgangseksamen, skal have et bevis for folkeskolens prøver i 9. klasse. Elever, der udebliver eller er syge til en obligatorisk prøve, skal have et

7 elever der udebliver fra prøven have, f.eks. på grund af sygdom? Bibeholdes specialundervisningsbeviset? Skal alle fag fra 0-7 kl på et bevis? Og er det obligatorisk at angive karakterer fra håndværk og design + madkundskab? Hvis man ikke har bestået Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse og så forbedre i 10. klasse ved at gå til 9. klasseprøve, så man opnår et gennemsnit totalt i 9. klasse, så karakteren bliver 2.0+, skal vi som 10. klasseskole, så udstede Bevis for Folkeskolens Afgangsprøve eller skal vi udstede et 10. klassebevis som vi har gjort hidtil? Skal der på 9.kl beviset med afgangseksamen stå, at eleven har haft t/f fra 5.kl eller er det nok med fra 7. klasse Er "Bevis for folkeskolens afgangseksamen" magen til "Beviset for 9. kl" - blot med angivelse af at eleven har bestået + med hvilket gennemsnit? Eller hvad skal fremgå af det nye Bestå-bevis? Hvordan beregnes gennemsnittet til optagelse på EUD? bevis for folkeskolens prøver i 9. klasse. Hvis eleven senere hen aflægge de manglende prøver, og opnår et gennemsnit 2,0 eller derover i de 7 obligatoriske prøver, skal eleven have udleveret et bevis for folkeskolens afgangseksamen. Ja. Formelt set er et specialundervisningsbevis et bevis for folkeskolens prøver i 9. klasse og skal følge prøvebekendtgørelsens regler for denne bevistype. På 9.-klassebeviset og på beviset for folkeskolens afgangseksamen skal det fremgå, hvilke fag eleven har modtaget undervisning i på klassetrin. På beviserne skal elevens seneste standpunktskarakterer i valgfagene håndværk og design og madkundskab fremgå med angivelse af, på hvilket klassetrin karaktererne er givet. Dette er ikke nyt. Hvis eleven med sine karakterer i 10. klasse (i de bunde prøver på 9. kl. niveau) består folkeskolens afgangseksamen, skal eleven både have et bevis for folkeskolens afgangseksamen og et bevis for 10. klasse. Begge beviser skal indeholde karakterer fra de bundne prøver, som eleven har aflagt i 10. klasse. På 9.-klassebeviset og på beviset for folkeskolens afgangseksamen skal det fremgå, hvilke fag eleven har modtaget undervisning i på klassetrin, jf. prøvebekendtgørelses bilag 3, pkt og pkt Ja, beviserne er næsten ens. Eneste forskel er, at beviset for folkeskolens afgangseksamen skal indeholde et gennemsnit for folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver. Adgangskrav Generelt gælder følgende regler ved beregning af gennemsnittet: Karaktergennemsnittet i hvert fag (dansk eller matematik) findes ved prøveaflæggelse i samme prøvetermin. Det er ikke tilladt at overføre tidligere opnåede karakterer fra prøveaflæggelsen i 9. klasse til at indgå i karaktergennemsnittet i faget for prøveaflæggelsen i 10. klasse. Den mundtlige prøve i matematik indgår ikke i beregningen af gennemsnittet, hverken i 9. eller i 10. klasse. De øvrige delprøver

8 indgår i beregningen af gennemsnittet. Hvis en elev bliver fritaget for en eller flere delprøver i dansk og/eller matematik, skal eleven henvises til optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne. Hvis man består en optagelsesprøve til gymnasiet, skal man så have et eksamensbevis for 9. klasse? Hvilke konsekvenser i forhold til bestå-krav, at en elev er fritaget for undervisning i tysk? Vedr. prøve på særlige vilkår for elever i specialklasse. Må faglæreren være til stede i prøvelokalet ved de skriftlige prøver? Vi har elever der aldersmæssigt er 10. kl - kan de gå op til 9. kl prøver. Kan skriftlige prøver deles over to år (Specialskole) og hvilken betydning har det for beviserne? Må dansklæreren være til stede ved gruppesamtaler i skriftlig fremstilling (specialskole)? Er der noget nyt vedr. elever, der fritaget for prøve i et bestemt fag, og skal evalueres på anden vis? Har I allerede datoer for de fagspecifikke webinarer? Alle elever, der bliver udskrevet af skolen efter 7. klassetrin, skal have et bevis. Dette fremgår af folkeskolelovens 12, stk. 9 og 19f, stk. 3 samt prøvebekendtgørelsens bilag 3. Det har ikke nogen konsekvens for beståkravet, da eleven vil få udtrukket et alternativt prøvefag, som vil indgå i beregningen af gennemsnit. Det kan dog have konsekvenser for elevens retskrav på optagelse i gymnasiet, da eleven ikke har modtaget prøveforberedende undervisning i tysk fra klasse. Prøve på særlige vilkår Nej, faglærere må ikke være stede i prøvelokalet. Dette gælder også for specialundervisningselever. Elever i 10. klasse (indskrevet på 10. kl. niveau) kan aflægge de bundne prøver på 9. kl. niveau. Nej, skriftlige prøver kan ikke aflægges over to år. Nej, det må dansklæreren ikke. Elever, der bliver fritaget for en obligatorisk prøve, skal stadig evalueres på anden vis. Fagspecifikke webinarer Man kan se datoerne for de fagspecifikke webinarer her, hvor man også tilmelder sig webinarerne:

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. Er Let's do it en grammatisk oversigt? Må Duden bruges? Må Verbix.com bruges? Må eleverne anvende

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne Erhvervsskolerne og gymnasierne

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne Erhvervsskolerne og gymnasierne Adgangskrav til ungdomsuddannelserne 2019 Erhvervsskolerne og gymnasierne Dagsorden Velkommen Hvem er med på mødet? Hvorfor holder vi mødet? Hvad kommer vi omkring, og hvad kommer vi ikke omkring Rammerne

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V.

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. Indledende forudsætninger: Lbk nr 1510 af 141217 - Folkeskoleloven Lov 1746 ( 13) af 271216 indførelse af folkeskolens

Læs mere

Når du skal til prøve

Når du skal til prøve Når du skal til prøve 2019 Når du skal til prøve 1 Når du skal til prøve Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet Foto: Colourbox.dk Grafik: Presse- og Kommunikationssekretariatet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Læringskonsulenterne for fremmedsprog

Læringskonsulenterne for fremmedsprog Læringskonsulenterne for fremmedsprog Vi er tre læringskonsulenter i fremmedsprogsgruppen, som alle har været ansat i UVM siden februar 2014. Ring eller skriv endelig til os Lene.Laursen@stukuvm.dk pia.peebles@stukuvm.dk

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Annette Rosehr Alsner EUD10 Djursland - Videndjurs Indholdsfortegnelse Computere, ipads, print og aflevering...

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af prøver Kan vi forlænge en digital selvrettende prøve? Hvorfor lukker prøven ikke ned af sig selv, når prøvetiden er gået? Lokal tidsstyring

Læs mere

Information om afgangsprøven 2018

Information om afgangsprøven 2018 Information om afgangsprøven 2018 1 Information om afgangsprøverne 2018 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-15. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de praktisk/mundtlige prøver afholdes

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår og afprøvning af ithjælpemidler Program 13.00-13.25

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Eksamensfolder 2017 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal til

Læs mere

Solhverv Privatskole

Solhverv Privatskole Solhverv Privatskole EKSAMENSFOLDER 2011 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2010/11 på Solhverv Privatskole. Side 1 INDHOLD Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever,

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Eksamensfolder 2018 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Indhold Generelle regler Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole,

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner

Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Til alle skoler, der afholder folkeskolens prøver samt kommuner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Grundskolekarakterer 2015

Grundskolekarakterer 2015 Grundskolekarakterer 2015 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 9 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 5 2017 I uge 5 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. 10. kl. tirsdag til fredag 9. kl. tirsdag til torsdag Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder,

Læs mere

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse It-udstyr betyder computer + tablet og/eller smartphone. Vær opmærksom på at tablet og smartphone skal være i FLY-tilstand, da de IKKE må gå på nettet. Computeren må

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober 2017 Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Dagsorden Kl. 14-15.30 Ankomst kaffe og kage Den nye vejledning Særlige hensyn i de enkelte fag Gode råd

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

EKSAMEN Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2014 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne

august Tidligere prøve-og eksamensopgaver findes i dag på Materialeplatformen. Online adgang til prøveeksamensopgaverne august august MÅNEDLIGE INDBERETINGER : Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver Prøve- og eksamensopgaver Ansøgninger om vikartilskud skal foretages senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2015 Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 1. Indhold Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af

Læs mere

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring. Se vedlagte høringsliste Afdelingen for Grundskole Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Udkast af 10. november 2015 Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Folkeskolens prøver. Informationsmøder Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Folkeskolens prøver Informationsmøder 2014 17-09-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Velkommen til informationsdag om folkeskolens prøver Præsentation Hvem er vi Hvad laver

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Elevernes karakterer hænger sammen med mange forskellige forhold herunder deres socioøkonomiske

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Hvad du (og dine forældre) bør vide om

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Hvad du (og dine forældre) bør vide om FOLKESKOLENS SKRIFTLIGE PRØVER Herunder står dit navn, klasse og nummer iflg. karakterlisten Dette hæfte er en sammenfatning af de love og bekendtgørelser, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik Elevinformation om at gå til terminsprøve på HPR 4.- 10. december 2015. Fredag 4. dec: 10.10-10.40 FP9 Biologi 11.00-11.30 FP9 Geografi 12.00-13.00 FP9 Matematik færdighed Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9

Læs mere

Høringsnotat til bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Høringsnotat til bekendtgørelse om folkeskolens prøver Høringsnotat til bekendtgørelse om folkeskolens prøver 1. Indledning Den 9. november 2017 blev udkast til bekendtgørelse om folkeskolens prøver sendt i høring hos 56 organisationer m.v. og samtidig offentliggjort

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler Elevinformation om at gå til årsprøve Der er årsprøver i uge 19, så eleverne på 8. årgang kan øve sig i at gå til FP9-prøver. TIRSDAG 10. MAJ: 8.30-09.00 Fysik 10.05-10.35 Biologi 11.00-11.30 Geografi

Læs mere

Terminsprøver 10. klasse Marts 2017

Terminsprøver 10. klasse Marts 2017 Terminsprøver 10. klasse Marts 2017 Dato Fag Ordinær tid Forlænget tid 08.03.17 Dansk 09.00-13.00 13.00-14.20 09.03.17 Matematik 09.00-13.00 13.00-14.20 10.03.17 Engelsk 09.00-12.00 12.00-13.00 Alle terminsprøver

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 10.3 10. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole.

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. EKSAMEN 2013 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole.

Læs mere

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven.

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven. Ny vejledning Med fokus på: Skolelederens ansvar Regelgrundlag Definition af funktionsnedsættelse Afgørelse Undervisning frem mod prøven Fritagelse Regelgrundlag Alle elever i 9. klasse skal aflægge 7

Læs mere

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve.

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Østerbro, april 2015 Kære elever og forældre i 9. klasserne. I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Først er oversigter over de skriftlige prøver,

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver UVM november 2017 UDKAST Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 2-7, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017, 1 i lov nr. 247 af 6. april

Læs mere

Workshop om prøver og eksamen

Workshop om prøver og eksamen Workshop om prøver og eksamen Danske Gymnasier - Ledelsestræf 2018-2.marts 2018 Søren Vagner, undervisningskonsulent, Kontor for Prøver, Eksamen og Test (STUK) Steffen Møllegaard Iversen, enhedsleder,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015 Til alle gymnasiale institutioner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2017 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 16. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 10. Aabenraa EKSAMEN 2016 UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken 13.30 17.30 TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 13.00 17.00 EKSAMEN 2016 UGE 19: ONSDAG DEN 11. MAJ 2016: ENGELSK

Læs mere

OG FRITAGELSER. Januar Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver

OG FRITAGELSER. Januar Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver Tr Prøve på særlige PRØVE vilkår PÅ SÆRLIGE og fritagelse VILKÅR OG FRITAGELSER Januar 2019 Oktober 2017 Folkeskolens 9.-og 10.- klasseprøver Indholdsfortegnelse Indhold Formål med vejledningen... 2 Folkeskolens

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i valgfaget håndværk og design klasse

Vejledning til folkeskolens prøver i valgfaget håndværk og design klasse Vejledning til folkeskolens prøver i valgfaget håndværk og design 8.-9. klasse 1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2018 Indhold Formål med vejledningen... 3 Prøvegrundlag... 3 Prøveforberedende

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 1132 af 25/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 1090 af 29/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/10618 Senere

Læs mere

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 MANDAG 12. DEC: 8.30-12.30 FSA MATEMATIK 13.00-17.00 FS10 MATEMATIK TIRSDAG 13. DEC: 8.30-12.00 FSA DANSK, skriftlig fremstilling 12.30-16.30 FS10 DANSK,

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere