Organisatorisk handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk handlingsplan"

Transkript

1 Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden Nærværende handlingsplan er en udbygning og konkretisering heraf. Opfølgning på medlemsundersøgelse Der er i 2008, 2010 og 2012 gennemført undersøgelser af mangfoldigheden i SF (dvs. hvordan medlemsskaren og de tillidsvalgte er sammensat i forhold til de af landsledelsen opstillede måltal), medlemmernes tilfredshed og oplevede barrierer for at være aktiv i SF. Måltallet for køn er minimum 40 pct. af hver køn. Det er opnået blandt medlemmerne generelt (48,6 pct. mænd og 51,4 pct. kvinder), i landsledelsen (52,6 pct. mænd og 47,4 pct. kvinder), blandt MF erne (43,8 pct. mænd og 56,3 pct. kvinder), blandt regionsrådsmedlemmerne (47,6 pct. mænd og 53,3 pct. kvinder), blandt byrådsmedlemmerne (54,2 pct. mænd og 45,8 pct. kvinder) og blandt folketingskandidaterne (57 pct. mænd og 43 pct. kvinder). Måltallet for anden etnisk baggrund er minimum 10 pct. Der er ikke opnået. Blandt medlemmerne generelt er der 4,3 pct. med anden etnisk baggrund end dansk, i landsledelsen 0 pct. blandt MF erne 6,3 pct., blandt regionsrådsmedlemmerne 0 pct., blandt byrådsmedlemmerne 3,6 pct. og blandt folketingskandidater 3,2 pct. Måltal for ufaglærte og kortuddannede er minimum 30 pct. Det er ikke opnået blandt medlemmerne generelt (25,7 pct.). Oplysningerne for tillidsvalgtes uddannelse er pt. mangelfulde. Måltal for unge under i aldersgruppen under 30 år er 20 pct. Det er ikke opnået blandt medlemmerne generelt (16,9 pct.), blandt MF erne (12,5 pct.), blandt regionsrådsmedlemmerne (10 pct.) og blandt byrådsmedlemmerne (8,3 pct.). Måltallet er opnået i landsledelsen (31,6 pct.). Konklusionen i forhold til mangfoldighed er altså er, at SF ikke er i mål med de fastlagte ambitioner for mangfoldighed. Måltallene er imidlertid stadig relevante, og der er derfor behov for ar udvikle en ny strategi med nye initiativer for at nå dem. Arbejdet hermed kan inspireres af andre organisationer, der har haft held med lignende indsatser. Det undersøges desuden om der kan samarbejdes med hhv. faglige organisationer, etniske mindretalsforeninger og ungdomsorganisationer om bredere rekruttering. Det foreslås, at arbejde med dette varetages af det organisationsudvalg, som foreslås nedsat jf. senere punkt herom. Her og nu følges op på rekruttering af kandidater til by- og regionsråd, bl.a. ved at udsende et brev fra formanden til partiforeninger og regioner med opfordring til at sikre bredt kandidatkorps. Det undersøges desuden om det er muligt at fremme mangfoldigheden blandt folketingskandidater ved at være særligt opmærksom på underrepræsenterede grupper de steder, hvor der endnu ikke er opstillet kandidat. Undersøgelsens resultater om medlemmernes tilfredshed viser gennemgående stor tilfredshed. Partikontoret gennemgår de punkter, hvor der er plads til forbedring. Netdebat Der har i det forløbne år været nogle tiltag for at styrke medlemsdebatten online. Dels var der op til vedtagelse af nyt principprogram debat på SF s hjemmeside, og dels har der i forbindelse med partidiskussion om borgernær sundhed og formandsvalget været debat på en særlig facebookapplikation. 1

2 Disse to debatter er kendetegnet af at være tematiserede, være afgrænsede i tid og at have et mål. Der er herudover et ønske om en mere fri medlemsdebat, hvor der ikke på forhånd er defineret et tema, formål og tidsafgrænsning. Det kunne f.eks. være i form at blog. Partikontoret er sat i gang med at undersøge teknisk løsning heraf. Da der skal være tale om et afgrænset forum for SF-medlemmer, er det hensigtsmæssigt, at det hænger sammen med medlemsregisteret, således at adgang er let at styre og medlemmerne ikke skal have for mange forskellige logins. Der skal i forlængelse heraf tages stilling til om debatten skal modereres, og hvem der i givet fald skal gøre det. Blogs kan evt. være synlig for offentligheden, men kun medlemmer skal have adgang til at skrive. Det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at medlemmer kan abonnere på debatindlæg om bestemte temaer. Endelig er det en ambition, at netdebatten spiller sammen med eksisterende platforme, herunder facebook, for at øge tilgængeligheden. Hvis den frie netdebat skal være en succes er det vigtigt, at landsledelses- og folketingsmedlemmer aktivt forpligter sig til at bidrage. For at udbrede kendskab til netdebat, foreslås, at der i F! kommer en halv side med pluk fra netbdebat. Det skal synliggøre, hvad der foregår i netdebatten. Magasinet F! Der lægges op til en drøftelse af F! i landsledelsen i januar Som grundlag for drøftelsen præsenteres resultater af gennemførte læserundersøgelser, de overvejelser redaktionen har gjort om magasinets nuværende koncept og fremtidige udviklingsmuligheder samt to alternative scenarier for magasinet, nemlig enten omdannelse til et mere traditionelt medlemsblad eller afvikling. I denne diskussion vil også indgå overvejelse om udgifterne ift. udbyttet. På grund af lang produktionstid er magasinet, som det er i dag ikke egnet til aktuel debat. Formen passer imidlertid fint til præsentation af synspunkter eller forskellige oplæg til debat som det f.eks. var tilfældet op til vedtagelse af principprogrammet. I stedet foreslås som nævnt ovenfor pluk for netdebat. Udvalg og netværk Landsledelsen vedtog efter landsmødet i 2010 at omorganisere udvalgsarbejdet i SF på den måde, at der skelnes mellem a) netværk omkring MF erne med sigte på at bidrage med ekspertviden, b) politikkonferencer med sigte på inddragelse af interesserede medlemmer, c) udvalg nedsat i medfør af partilovene med særligt beskrevne opgaver og d) af hoc udvalg, som skal løse en specifik opgave på afgrænset i tid. Det har vist sig uhensigtsmæssigt at skelne så klart mellem ekspertise og inddragelse, og der er rejst kritik af, at inddragelsen ikke er god nok, og at det er svært at finde ud af, hvordan man kan bidrage. Derfor foreslås, at der nedsættes en række udvalg, som skal have både ekspertise og inddragelse som sigte. Udvalgenes rolle bliver at kvalificere SF s arbejde indenfor området. Det kan ske ved at følge området, holde kontakt med ressourcepersoner i og udenfor SF, idéudvikle, sparre med ordføreren om konkrete initiativer og deltage i den offentlige debat. Udvalgsmedlemmer opfordres som alle SF'ere med særlige kompetencer, til at bidrage til den offentlige debat. Det er vigtigt, at udvalg ikke bliver bureaukratiske, så de kræver mere af MF erne end de giver. Og der bør være forståelse for, at "titlen" som udvalgsmedlem bør bruges til at udvikle og udbrede SF s politik. Arbejdet bør tænkes fremadrettet og handlingsorienteret. Udvalgene bør også arbejde med, at udbrede diskussionen af deres område til andre dele af SF, fx gennem workshops på kontaktrådsmøder. 2

3 Der nedsættes følgende udvalg: Udvalg for samfundsøkonomi (herunder arbejdsmarked, skat, erhverv og handel) Udvalg for miljø, klima og trafik Udvalg for sundhed og psykiatri Udvalg for social- og boligpolitik Udvalg for børn, uddannelse og forskning Udvalg for ret, ligestilling kultur og kirke Udvalg for udenrigspolitik (herunder udvikling, EU og forsvar) Udvalgene består af fem til 12 medlemmer, de relevante ordførere samt et landsledelsesmedlem. Udvalg der beskæftiger sig med ressortområder, hvor SF har ministre skal indtænke dette i arbejdet. En model kan være, at det er ordførerens ansvar at der er sammenhæng mellem udvalgets og ministerens arbejde. Det foreslås, at udvalgene opslås i F! i december, og at landsledelsen vælger udvalgsmedlemmerne i januar, valget gælder frem til juni FLU bedes indstille medlem til udvalget for samfundsøkonomi og KPLU bedes indstille et medlem til relevante udvalg. Landsledelsesmedlemmet indkalder det første møde, hvor man aftaler nærmere arbejdsfordeling. Udvalget fremsender kort beskrivelse af hvad de vil arbejde med og hvordan til landsledelsen. Udvalgene kan kun i begrænset omfang forvente sekretariatsbistand. Der eksisterer allerede en række netværk af forskellig karakter. Nogle af disse er dannet på MF ernes initiativ og har karakter af eksperter, som bistår MF erne. Det gælder f.eks. på kulturområdet og på transportområdet. Her kan være tale om både medlemmer og ikke-medlemmer. Andre netværk er initierede af en gruppe medlemmer og er selvkørende. Det gælder f.eks. LGBT-netværket og førtidspensionistnetværket. Disse netværk fortsætter. For så vidt angår FLU beder landsledelsen udvalget om inden 1. april 2013 at evaluere sit arbejde som grundlag for en samlet drøftelse af organisering af det faglige arbejde. Organisationsudvalg Det foreslås, at landsledelsen samtidig med de øvrige nedsætter et organisationsudvalg. Udvalget skal udarbejde et oplæg til landsledelsen om, hvordan det kan gøres mere attraktivt for de underrepræsenterede grupper (unge, kortuddannede og dem med anden etnisk baggrund) at være medlemmer af SF hvordan partiforeningens rolle i SF og i lokalsamfundet kan styrkes hvilke nye typer af medlemsaktivitet giver det mest menig at fremme hvordan sikres bedst mulig medlemsinddragelse herunder den rette balance mellem direkte og indirekte demokratiske former Udvalget består af op til otte medlemmer, som vælges på grundlag af kvalifikationer indenfor organisationsarbejde på disse punkter. Kontaktrådet Kontaktrådsmøderne er ved at finde en god form. Balancen mellem plenumdrøftelser og gruppearbejde skal løbende vurderes og kan afhænge af tema og den politiske situation. Hvis der er gruppearbejde, skal det være velforberedt. Det vurderes at være passende med to til fire årlige møder. Der skal til stadighed gøre en indsats for at få flere partiforeninger til at deltage, og det skal tydeliggøres, at formanden skal dele 3

4 information med sin partiforening. Der skal være opmærksomhed på, at indledende oplæg og indlæg fra landsledelsesmedlemmer og MF erer ikke kommer til at fylde for meget. Inden mødet skal der udsendes en kort tekst med emner som vi beder partiforeningerne om at overveje inden mødet. Opmærksomheden henledes på, at det er muligt forud for mødet at fremsende ønsker til temaer, der skal behandles. Mødets output skal tydeliggøres ved, at der efter mødet i landsledelsens nyhedsbrev udsendes opsamling af mødets diskussioner. Vi skal blive bedre til at integrere og udnytte SF ere der er aktive i KL, Danske Regioner, fagbevægelsen eller andre steder. Udvalgte deltagere i Kontaktrådet inddrages i evaluering og udvikling af kontaktrådsmøderne. Regionale møder Storkredse/regioner opfordres til jævnligt at arrangeres møder om aktuel politik f.eks. mindst hvert kvartal, og landsledelsesmedlemmerne og MF ere påtager sig at deltage heri. Landsledelsesmedlemmerne har i udgangspunktet fordelt storkredsene imellem sig på følgende måde, men alle landsledelsesmedlemmer deltager gerne i møder i hele landet. København: Nanna Westerby, Trine Pertou Mach og Emilie Turunen Københavns Omegn: Kasper Bjering Søby Jensen Nordsjælland: Trine Torp og Peter Westermann Bornholm: Poul Overlund Sørensen Sjælland: Mette Touborg og Meta Fuglsang Fyn: Tonni Hansen Sydjylland: Jesper Petersen, Ida Damborg og Hans Winther Østjylland: Jonas Dahl og Andreas Albertsen Vestjylland: Signe Munk og Kristen Touborg Nordjylland: Thomas Klimek Landsledelsesmedlemmerne vil herudover holde sig orienteret om hvad der foregår i organisationen og bidrage til at formidle relevante beslutninger fra landsledelsen videre ud i organisationen. Endelig kan der fortsat i nogle situationer være tale om at landsledelsen eller dagligledelse tager initiativ til regionale møder om særlige emner. Unge i SF Der har gennem årene været flere indsatser for at gøre det mere attraktivt for unge at være medlemmer af SF. Der har siden 2006 eksisteret en forsøgsordning, som betyder, at betalende medlemmer af SFU under 26 år har fået tilbud om gratis medlemskab af SF. Denne ordning er ved at blive evalueret. Organisationsudvalget drøfter hvilke initiativer der i øvrigt kan tages for at gøre det attraktivt for unge at være medlem af SF. Dette kan f.eks. omfatte politikudviklingsforløb i samarbejde med SFU, fælles kurser, mere fokus på inddrage af unge som oplægsholdere o.l. Struktureret politikudvikling Den første strukturerede partidiskussion om politikudvikling er i gang omhandlende borgernær sundhed og vil blive efterfulgt af nye temaer, hvor der er behov for politikudvikling. Processens varighed er to til fire måneder og afsluttes på et Landsledelsesmøde med vedtagelse af ny politik. Processen ledes af en styregruppe typisk bestående af en næstformand og en relevant MF. Der inddrages arbejdskraft fra SF s sekretariater efter behov. Emnet der diskuteres skal ikke være et område, hvor der aktuelt forhandles ny lovgivning i Folketinget, men gerne et emne, hvor vi kan komme på forkant af nye politiske diskussioner. Landsledelsen udvælger hvilke emner der skal diskuteres efter indstilling fra daglig ledelse. 4

5 Kurser En række af de eksisterende kurser fastholdes nemlig introkurser, webmasterkurser, kassererkurser, kurser for by- og regionsrådsmedlemmer samt kandidatkurser for by- og regionsrådskandidater. Der igangsættes udvikling af et nyt kursustilbud for partiforeningsbestyrelser. Disse kurser skal holdes mindst to gange årligt. Kurserne skal tydeliggøre hvorfor rollen som partiforeningsbestyrelsesmedlem er vigtig. Målsætningen er at vi opbygger en kultur i SF om at alle nye bestyrelsesmedlemmer tager dette kursus. Vi skal udarbejde en grundig undervisningsplan og sikre en velforberedt underviser. Indholdet er: PF-rolle i SF s interne demokrati og i lokalsamfundet, eksempler på organisering af gode aktiviteter, modtagelse af nye medlemmer/håndtering af udmeldelser, hvorfor melder medlemmer sig ind og hvad vil de med medlemskab, kommunikationsarbejdet, herunder nyhedsbrev og hjemmeside, partiforeningens rolle i en valgkamp, sådan læser du et regnskab/budget, vedtægternes funktion og generalforsamlingen, forholdet til byrådsmedlemmer, det gode møde / det gode referat samt workshopøvelser for hhv. kasserere og formænd og læserbrevsskrivning. Det samlede udbud af kurser samles i et online kursuskatalog. Der skal udarbejdes en liste over hvilke emner folketingsmedlemmer og landsledelsesmedlemmer har særlig kompetence i at holde oplæg om. Konkrete initiativer for talentudvikling følger senere. Redskaber til partiforeninger Der skal til stadighed arbejdes for at imødekomme partiforeningernes behov for redskaber til arbejdet. Der er igangsat en facebook-side for partiforeningsformænd. Denne side udvides med formænd for storkredse og regioner. Siden sigter på, at det skal være lettere at erfaringsudveksle på tværs af partiforeninger. Gode idéer kan desuden sporedes via F! Partiforeningsportalen udbygges som værktøjskasse for partiforeningerne herunder med et oplægsholderkatalog. Der er udarbejdet et standardkoncept for modtagelse af nye medlemmer. Der arbejdes i sammen med SFOF på at udbyde kulturelle/politiske arrangementer flere gange om året, som partiforeningerne (evt. i fællesskab) kan tilslutte sig. Det kunne være med en forfatter, en minister eller en sportsudøver, der har holdninger til tilværelsen. Her skal der også tilbydes arrangementer, hvor man kan tage familien med. Partiforeningernes webmastere understøttes i deres arbejde med at skabe gode hjemmesider for partiforeningerne. SF s rejsehold inddrages i arbejdet med at tilvejebringe redskaber til teambuilding og konfliktløsning mv. til partiforeningerne. Kommunal- og regionsrådsvalg Der henvises til separat oplæg, som er tiltrådt af landsledelsen. Internationalt partisamarbejde Der henvises til strategi for SF s internationale arbejde, som er tiltrådt af for landsledelsen. 5

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere