Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen"

Transkript

1 Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl hos Rockwool Rockwoolvej Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream Manager, Vola A/S Niels Fenger Hrab Produktionsmester, Rockwool IF-sekretariatet: Hanne Hvitfeld Hansen Claus Eskesen, Uddannelseskonsulent 3F Jesper Fried, Gruppeformand 3F Søren Grøn, Faglig sekretær 3F Program: Kl. 10:00 Introduktion til Rockwool og rundvisning Kl. 11:15 UU møde 1. del Kl. 12:15 Frokost Kl. 13:00 UU møde 2. del Kl. 15:00 Forventet møde afslutning Tema: Produktøruddannelsen i EUD reformen 2015 OPSUMMERING AF DAGSORDEN Oplæg til dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Opfølgning 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet Side 1 af 9

2 4. Orienteringspunkter 4.1. Aktivitetsoversigt 5. EUD reformen 5.1. Reformens aftaletekst 5.2. Konsekvenser af reformen for Produktøruddannelsen 5.3. Opgaver i UU 6. AUB 6.1. Formandsskabets møder med skoler Ansøgninger 6.3. LUU inddragelse 7. Brugen af Produktøruddannelsen 7.1. De voksne Produktører 7.2. Standardmerit til Industrioperatøruddannelsen 7.3. Standardmerit til Produktøruddannelsen via AMU-pakker 8. Handlingsplan for UU Produktør 8.1. Indsatsområder 8.2. Handlingsplan 9. Eventuelt 10. Mødekalender Bilagsliste Nr. Navn Refererer til punkt nummer 1. Referat af UU PRO 2. december Aktivitetsoversigt Aftale om EUD reform Referat af formandskabets møde med KTS AUB afrapportering fra EUC Lillebælt AUB ansøgning KTS & Mercantec Standardmerit PRO til IOP AMU pakker Produktøruddannelsens Handlingsplan 8.2 Side 2 af 9

3 1. Indledning Til beslutning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat Referatet er vedlagt som bilag Opfølgning Til orientering Brug af eksisterende artikler om produktøren 24 lokalafdelinger i 3F har fået tilsendt artiklerne om Produktøruddannelsen til brug i deres lokalblade. Metal-og Maskinindustrien kontaktes igen, så de også kan bruge artiklerne. UU Danmark UU Danmark, der har lokaler sammen med sekretariatet i Buen, er ikke en relevant samarbejdspartner til udbredelsen af PRO-uddannelsen. Personlig pamflet om uddannelsen Niels Fenger Hrabs personlige anbefaling af uddannelsen, er igen overdraget til Metal College Aalborg, der ønsker at bruge den, bl.a. i forbindelse med deres AUBprojekt. 3. Meddelelser Til orientering 3.1. Formandskabet Formanden for UU Produktør er i 2014 Christine B. Henriksen Medlemmer 3.3. Sekretariatet UU IOP har initieret et projekt, der skal afdække hvordan flere af jern- og metalindustriens medarbejdere kan blive uddannede Industrioperatører. Sekretariatet forventer, at de anbefalinger der kommer i dette projekt, kan bidrage til PRO-uddannelsens vækst. Side 3 af 9

4 4. Orienteringspunkter Til orientering og kommentering. Se bilag Aktivitetsoversigt 4.2. Nye godkendte virksomheder Navn Bynavn Indsendt den NIBE PRODUKT V/ ALLAN DAHL Nibe BJERRINGBRO FORNIKLING A/S Bjerringbro DKRAASTOFFER A/S Fredericia ADVANSOR A/S Århus V EUD reformen Orientering og diskussion 5.1. Reformens aftaletekst I slutningen af februar enedes hovedparten af folketingets partier om en reform af EUD-uddannelserne. Lovarbejdet omkring uddannelsen forventes færdigt inden sommeren. EUD reformen kommer til at fylde en betragtelig del af udvalgets, organisationernes og sekretariatets arbejde det kommende år. Den nye EUD skal kunne gennemføres fra sommeren Bilag 3: Aftale om reform af erhvervsuddannelserne (UVM) Konsekvenser af reformen for Produktøruddannelsen Produktøruddannelsen får både udfordringer og muligheder for udvikling i forbindelse med reformen: Adgangskrav: Eleven skal: Vurderes uddannelsesparat Mindst have opnået karakteren 2 i dansk og matematik Eller: Have en uddannelsesaftale med en virksomhed Have en anden ungdomsuddannelse Alternativt: Centralt udviklet prøve i dansk og matematik, med faglig toning i praktiske situationer og Side 4 af 9

5 Personlig samtale der skal afdække ansøgers specifikke faglige potentiale En samlet helhedsvurdering heraf Grundforløbet: Grundforløbet er delt i 2 dele på hver 20 uger. GF 1 er kun for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. Sekretariatet vil på mødet gennemgå reformen i forhold til Produktøruddannelsen Opgaver i UU UU diskuterede på mødet i december 2013, hvilke opgaver, der ville blive i forbindelse med reformen. Nedenstående opgaver kan læses af aftaleteksten. Udarbejde en slags varedeklaration om uddannelsen, som informationsmateriale til UUvejledere, de unge og deres forældre. Skabe en skabelon som skolerne kan bruge ved deres samtale med elever, der ikke opfylder adgangskravene. Skabelonen skal skabe ens procedure og spørgsmål ved uddannelsens skoler. Det faglige udvalg kan indstille til ministeriet, hvis det ønskes at fravige fra adgangskravene, så eleven kan starte direkte på grundforløbets 2. del. Listen forventes dog ikke at være udtømt hermed. Det skal understreges, at ovenstående udelukkende er baseret på aftaleteksten. Lovforslag er lige kommet til høring, og sekretariatet vil forsøge at korrigere/supplere fra dette. 6. AUB Til diskussion og beslutning 6.1. Formandskabets møder med skoler 2014 Formandskabet afholdt mødet med Københavns Tekniske Skole 27. januar. Baggrunden for mødet var et udvalgsønske om at sikre, at uddannelsen også udbydes på Sjælland. Referatet fra mødet er Bilag 4. Mandag d. 17. marts holdt formandskabet møde med Tech College Aalborg samt Tradium. EUC Lillebælt var Side 5 af 9

6 tillige inviteret men var forhindret. Baggrunden for mødet var et ønske om at følge op på de AUB midler skolerne får bevilget. På mødet blev det konkluderet at: Udvalget ønsker at blive bedre orienteret om AUB-projekter og ønsker derfor også at få tilsendt afrapporteringerne. Udvalget/sekretariatet skal opfordre skoler med godkendte AUB-projekter til at samarbejde Skolerne skal sikre, at AUB projekterne løbende behandles i LUU, som også har initieret projekterne. Skolerne skal tage ansvar for de projekter de søger midler til. Afrapporteringen af EUC Lillebælt AUB projekt er Bilag Ansøgninger april 2014 Der er pr. 24. marts modtaget 2 AUB-ansøgninger: Københavns Tekniske skole Mercantec Ansøgningerne er vedlagt som bilag LUU inddragelse Gennem ovenstående møder, blev det tydeligt, at skolernes inddragelse af LUU i Produktøruddannelsens markedsføringstiltag, er meget lille. Dette sker til trods for, at LUU er formel afsender af AUB projekterne, og at opgaven med praktikfremmende initiativer er placeret i LUU. Udvalget bedes diskutere, hvordan UU kan arbejde for, at Produktør-relaterede AUB-projekter og andre praktikpladsfremmende initiativer behandles i Produktørskolernes respektive LUU er. 7. Brugen af produktøruddannelsen Diskussion og beslutning 7.1. De voksne produktører Der er uddannet et par voksne Produktører fra Mercantec. Uddannelsen har været brugt som introduktion til industrien som arbejdsplads for voksne ledige uden produktionserfaring. Sekretariatet erfarer desuden, at flere syddanske virksomheder ønsker at få realkompetence vurderet deres nuværende medarbejdere op mod ud- Side 6 af 9

7 dannelsen. Dette sker dels som et led i en generel efteruddannelse af produktionens medarbejdere, dels vil virksomhederne bruge uddannelsen som et formelt krav til de vikarer, virksomhederne hyrer ind. Sekretariatet fremviser på mødet det skema, der pt afprøves som metode til RKV-afklaring mod Industrioperatøruddannelsen Standardmerit til Industrioperatøruddannelsen Uddannelsen er i sin grundtanke rettet som et første skridt ind i en produktion, og hidtil har anbefalingen været, at såfremt man ønskede at uddanne produktionens medarbejdere var det Industrioperatøruddannelsen uddannelsen man skulle gå efter. Sekretariatet er fortsat af den overbevisning, at uddannelsens sammensætning er bedst til de helt unge, men erkender også, at uddannelsen kan være nyttig som en introduktion til voksne uden produktionserfaring. Udviklingsudvalgene for Produktøruddannelsen og Industrioperatøruddannelsen har parallelt arbejdet for en standardiseret overgang mellem de to uddannelser. UU IOP får torsdag d. 27. marts forelagt en model for en standardmerit, hvor en uddannet Produktør vil kunne erhverve Industrioperatøruddannelsens kompetencer på 1 år og 4 måneder og kan blive udlært med specialet produktivitet på 2 år. Denne standardmerit er tidssvarende til en elev over 25 år med produktionserfaring, men med et lidt andet indhold. Bilag 7 er en visuel fremstilling af de standardiserede forløb. Indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget godkender standardmeritten fra Produktør til Industrioperatør Standardmerit til Produktøruddannelsen via AMU-pakker UU Produktør initierede i efteråret de første spadestik til at skabe et AMU-forløb, der vil kunne erstatte grundforløbet. Pakken skulle tjene to formål dels skulle det være en alternativ indgang til uddannelsen, og dels skulle ledige uden produktionserfaring både få kompetencer, der ville modsvare virksomhedernes krav til nye medarbejdere, og dels være et skridt på vejen mod faglært. Side 7 af 9

8 Sekretariatet har udviklet flere pakker, så Produktøruddannelsens branchetoning er tydelig. Pakkerne er opbygget i tre dele, hvoraf de to er generelle kompetencer og en enkelt er branchespecifik. Den branchespecifikke del tager afsæt i de pakker de respektive udvalg har opbygget inden for deres brancher. Bilag 8 er to eksempler på pakkerne til hhv. den metalbearbejdende industri og procesindustrien. Indstilling Udvalget bedes kommentere og godkende opbygningen af AMU-pakkerne. 8. Handlingsplan for UU Produktør Diskussion og beslutning 8.1. Indsatsområder Sekretariatet anbefaler, at udvalget har følgende indsatsområder i 2014: EUD reform Herunder særligt fokus på andre veje end karakterer som adgangsgivende til uddannelsen. (Punktet præciseres på mødet på baggrund af dagsordenens punkt 5). Samarbejde med LUU og skoler Udvalget har tidligere diskuteret, hvorvidt skolerne og/eller LUU skulle inviteres eller være tilforordnede ved udvalgsmøderne. I 2013 gennemfører UU flere møder med LUU repræsentanter. Sekretariatet foreslår, at Produktøruddannelsens skoler inviteres til udvalgets møder i 2014, så der skabes en fælles tilgang til uddannelsen efter reformen. Produktionsskoler Som det fremgår af aktivitetslisten er flere produktionsskoler praktiksted. Endvidere vil et kompetencebevis fra produktionsskolerne være adgangsgivende til grundforløbets 2. del. Sekretariatet anbefaler derfor, at produktionsskolerne tænkes ind som samarbejdspartner i udvalgets handlingsplan for Hertil kommer tre af de fælles indsatsområder som Industriens Fællesudvalg har initieret: Praktikmål Side 8 af 9

9 Markedsføring af uddannelsen (vækstpotentiale) Meritveje 8.2. Handlingsplan Bilag 9 er et udkast til en handlingsplan for UU PRO s arbejde i Handlingsplanen skal tilpasses dette mødes beslutninger. 9. Eventuelt 10. Mødekalender 2014 Møderækken for 2014: 25. juni Sekretariatet foreslår, at Produktøruddannelsens faglige og pædagogiske konsulenter fra Ministeriet fra Børn og Undervisning inviteres til dette møde. Mødet kunne derfor med fordel holdes i København. 3. september Sekretariatet foreslår, at mødet afholdes enten på Tradium eller Mercantec. 27. november Sekretariatet foreslår, at mødet afholdes i København. Beslutning Side 9 af 9

10 Referat af Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Mandag d. 2. december 2013 kl. 10:00 hos DI Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard København V Ambition Elleve Frokost kl. 13:00 Tivolihallen Vester Voldgade København Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream Manager, Vola A/S Niels Fenger Hrab Produktionsmester, Rockwool IF-sekretariatet: Hanne Hvitfeld Hansen Niels Erik Stahl Claus Eskesen, 3F Jesper Fried, 3F Søren Grøn, 3F Tema: Udvikling 2013 og fremad OPSUMMERING AF DAGSORDEN Oplæg til dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Opfølgning 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet 4. Orienteringspunkter Side 1 af 10

11 4.1. Aktivitetsoversigt 4.2. Udviklingsredegørelse 4.3. PRO-netværksmøde 5. PRO-uddannelsens bilagsændringer 5.1. Oplæg til ændring af kompetencemål 6. Udvikling af Produktøruddannelsen 6.1. Regeringens oplæg 6.2. SWOT på Produktøruddannelsen 6.3. PRO-uddannelse i reform 7. Markedsføring af Produktøruddannelsen 7.1. Brochuren 7.2. Brug af netværk 7.3. AUB projekt fra april Eventuelt 9. Mødekalender Bilagsliste Nr. Navn Refererer til punkt nummer 1. Referat fra 7. marts Aktivitetsoversigt 4 3. Udviklingsredegørelse 4 4. Opsamling fra PRO-netværket 4 5. Bilagsændringer 5 6. Faglært til fremtiden 6 7. PRO-brochurer 7 Side 2 af 10

12 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 7. marts 2013 Referatet er Bilag 1 Beslutning 2. Opfølgning Udvalget besluttede at sekretariatet sørger for at: Opfølgning fra referatet 7. marts Markedsføring af uddannelsen Udvalgets besluttede, at udvalgets diskussioner om markedsføringen af uddannelsen blev tænkt ind i et samlet AUB-projekt initieret af udvalget. Flere skoler var dog allerede i gang med ansøgninger til AUB og formandskabet besluttede derfor, at udvalgets diskussioner og resultater af disse blev formidlet til skolerne for at kunne indgå i skolernes egne projekter. PRO netværkets pointepapir PRO-netværkets godkendte indstillinger til ændringer i bilag og uddannelsesordning er indskrevet i PROuddannelsens udviklingsredegørelse. Konsekvenserne behandles under pkt. 5. Branchenews for Metal- og Maskinindustrien kontaktes, så der kan laves en produktørhistorie Relevante 3F-afdelinger tilbydes artikler om lokale produktører Udvalget besluttede endvidere at: Der skal afholdes et formandskabsmøde med de skoler der har fået AUB-midler i Formålet med mødet er at sikre, at skolerne bruger midlerne til en ekstra indsats for markedsføringen af produktøruddannelsen. AMU-Pakker & Merit Den industrielle Grundpakke vil indskrives i PROuddannelsens uddannelsesordning som en mulig meritvej til uddannelsen. Udvalgets beslutning om at ændre fag i PROuddannelsen betyder, at der vil kunne etableres en standardmerit fra PRO til IOP. Ændringer til uddannelsesordningen vil udvalget skulle behandle i foråret. Orientering 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet IF seminar og fælles MI og IF konference Industriens Fællesudvalg og repræsentanter fra udviklingsudvalgene afholdt d. 31. oktober fælles seminar, hvor temaet var sæt IF s uddannelser på Danmarkskortet. På seminaret lærte deltagerne, at for at kunne sætte vores uddannelser på Danmarkskortet, er det vigtigt, at vi hver især er ambassadører for IF s uddannel- Formandskabet: Formandskabet var indkaldt til møde på Tradium, Randers. Produktøruddannelsen er under observation på skolen, idet det lave antal elever bevirker en meget dårlig økonomi. Produktøruddannelsen ligger i en lav takstgruppe, og det gør, at uddannelsen er økonomisk snæver. Mødet afslørede dog, at skolen i sit arbejde med produktøruddannelsen har valgt en målgruppe til rekrutteringen til uddannelsen, som ligger under det niveau, der er forventeligt. Side 3 af 10

13 ser og indtænker, hvordan vi hver især kan nå ud til vores målgrupper. Tre vigtige budskaber blev præsenteret til seminaret i forhold til hvordan vi kommunikerer; nemlig: 1) hvad skal jeg sige for at få målgruppen til at lytte? 2) Hvorhenne skal jeg tale til målgruppen? (fx nyhedsbreve, møder, mail) 3) Hvis målgruppen ikke lytter til mig/os, hvem lytter målgruppen så til? På seminaret blev deltagerne også præsenteret for Oplev AMU, som satser på markedsføring via sociale medier som Instagram og Facebook. Deltagerne fik her lejlighed til at afprøve Instagram i praksis. (Nærmere beskrivelse af projektet findes nedenfor). Endelig blev forslag til IF s strategiske indsatsområder præsenteret på seminaret. IF udvalget vil behandle indsatsområderne den 3. december. Herefter vil UU erne - i lighed med indsatsområderne for igen blive involverede i kvalificering og implementering af indsatsområderne i det kommende år. Tradiums bestyrelse vil fortsat have fokus på uddannelsens økonomi men tager til efterretning, at skolen har sat målgruppen for uddannelsen for lavt. HandsOn kampagnen har indledt sin tour rundt i landet. Der er castet 3 lærlinge, der med udgangspunkt i 9. og 10. klasses elevers fordomme konfronterer eleverne ved stormøder. I uge 2 og 3 er kampagnen i Region Hovedstaden. Medlemmer: Der mangler en skole på Sjælland. Udvalgsmedlemmerne gjorde opmærksom på, at potentielle produktører også findes her. Der skal holdes et formandskabsmøde med KTS, så produktøruddannelsen kan komme i gang på Sjælland. Efter virksomhedsmødet på Vola i juni, er Vola blevet kontaktet flere gange af lokale UU-vejledere, der gerne vil høre om uddannelsen og se en industriel produktion. Den 1. november var der fælles konference for MI og IF. Overskriften var Kom ud over rampen med klar kommunikation. Søs Marie Serup gav et oplæg om klar kommunikation med brug af sociale medier. På dagen præsenteredes endvidere kampagnen Hans on som DI, 3F, Dansk Metal og HK står bag. Du kan følge Hands-on på Facebook. Sekretariatet opfordres til igen at skabe en kontakt til UU-vejlederne gennem deres sekretariats placering i Buen. Sekretariat vil med afsæt i oplæg fra de to dage udarbejde en håndbog med inspiration til, hvordan vi bedst når ud med vores budskaber. Oplev AMU Hos Industriens Uddannelser er der i fællesskab med de øvrige udvalg bag amukurs.dk søsat et projekt med navnet Oplev AMU. Projektet har til formål at synliggøre AMU s styrker og vil bestå af tre ben: 1) En social medie-kampagne, som inddrager landets kursister og faglærere og opfordrer dem til at dele deres AMUoplevelser med andre, 2) En ny funktion til amukurs.dk kaldet Min profil, som er målrettet den enkelte kursist, og som kan anbefale relevante kurser og 3) Et mobilvenligt amukurs.dk, så den potentielle kursist altid kan have AMU med på farten. I 2014 vil Oplev AMU blive eksponeret på ca. 98 skoler landet over, hvoraf de vil blive besøgt af Thea Jepsen, som er ansat som projektleder til Oplev AMU. Vi vil i løbet af det næste halvandet år forhåbentlig opleve et øget fokus på de gode historier fra AMU-miljøet. Disse historier vil bl.a. blive delt på Facebooksiden Oplev Side 4 af 10

14 AMU eller på Instagram under #oplevamu. Orientering 4. Orientering 4.1. Aktivitetsoversigt Aktivitetslisten er Bilag 2. Udvalget ønsker, at aktivitetslisten fremadrettet indeholder alle godkendte skoler og deres manglende aktivitet Udviklingsredegørelse Forventede ændringer i bilag og uddannelsesordning meddelelses ministeriet en gang årligt. Udvalgets behandling af emnet i marts måned danner baggrund for redegørelsen. Redegørelsen er bilag PRO-netværksmøde PRO-netværket holdt møde 14. november i Tønder. Netværket evaluerede årets svendeprøver og kom med indstillinger til, hvordan svendeprøvevejledningen kan tilpasses ændringerne i bilag og uddannelsesordning. Netværket enedes desuden om at søge et tværskole- AUB-projekt, gerne med UU som tovholder. De gode erfaringer fra det første tværgående projekt blev fremhævet som værd at bygge videre på. PRO-lærerne fortsatte mødet 15. november, hvor der blev oprettet et netværk på UU s side på (PRO-netværket). Netværket skal benyttes af underviserne til udveksling af undervisningsopgaver, lokale undervisningsplaner og svendeprøve-opgaver. Udvalget besluttede, at netværkets side også skal have UU s referater tilgængelige, sådan at koblingen mellem netværket og UU s arbejde bliver synlig. PRO-netværket stiller sig desuden til rådighed til diskussioner og kommentarer til UU s behandling af PROuddannelsen tilrettelæggelse efter reformen. En opsamling af PRO-netværksdagene er bilag 4. Orientering 5. PRO-uddannelsens bilagsændringer Udviklingsudvalgets indstillinger til ændringer i uddannelsens bilag indeholder: Ændring af overgangskompetencer mellem Grund- og hovedforløb Ændring af områdefag på hovedforløb Ændring af kompetencemål Standardmerit fra AMU-pakke og til IOP Mulig revision af praktikmål 7 skalaen skal benyttes i stedet for bestået/ikke bestået Side 5 af 10

15 Vurderingen kan foretages af en censor ved få elever. Bilag 5 er de ændringer sekretariatet forventer at indsende til ministeriet efter udvalgets godkendelse. UU besluttede, at ændringerne i bilaget skal medføre at praktikmålene også sikrer, at eleverne kan opsamle produktionsdata. Beslutning 6. Udvikling af Produktøruddannelsen Det forventes, at der fra sommeren 2015 skal implementeres en ny udgave af erhvervsuddannelserne. De første indledende forhandlinger begyndte forrige år, men strandede i foråret. Regeringen har i oktober fremlagt deres forhandlingsoplæg for mål og metoder. Med regeringens udspil til en ny EUD-reform kommer PRO-uddannelsen til at skulle gendiskuteres. Flere af de forudsætninger uddannelsen blev tilrettelagt på baggrund af kan forventes ændret, og sekretariatet opfordrer derfor udvalget til at tage en diskussion om, hvordan udvalget helst ser uddannelsen udnytte de muligheder der vil komme i spil med reformen. Baggrund 6.1. Regeringens oplæg Regeringen har, med den brede pensel, tegnet stregerne for, hvorledes de forventer erhvervsuddannelserne skal genstartes og således bidrage til forventningen om, at 30% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse som den primære ungdomsuddannelse. Det forventes, at der kommer et lovforslag i februar måned. Udvalget ønsker at benytte reformen af erhvervsuddannelserne til at genstarte produktøruddannelsen. Det skal sikres, at produktøruddannelsens værdi som erhvervsuddannelse ikke reduceres yderligere. Uddannelsen skal ikke blive en rasteplads for elever der ikke tilhører erhvervsuddannelsernes målgruppe. Produktøruddannelsen skal markeres som uddannelsen mellem de 4 årige erhvervsuddannelser og flex-uddannelsen. Det kræver dog at PRO får bedre fodfæste på skolerne. Udvalget vil have fokus på: De 40 ugers Grundforløb Det er ikke nødvendigvis et gode for produktøreleverne at skulle starte uddannelsen med 1 års skole. Udvalget vil have fokus på, hvordan produkteleverne kan undgå at skulle gå 30 uger i almendannende skole, inden de 10 ugers målrettet produkt-undervisning starter. Der skal derfor være fokus på, hvor mesterlæreren lander i oplægget, samt hvordan der kan indgå mest mulig praktik i grundforløbet. For Produktøruddannelsen er der tre punkter i reformudspillet som vil have indflydelse på uddannelsen: Grundforløb på 40 uger (1 år) Adgangskrav Grænsefladerne til fleksuddannelserne Bilag 6 er et kort overblik over regeringens udspil med udvalgte fremhævelser. Grundforløb på 40 uger I regeringens udspil forlænges grundforløbet fra 20 uger (½ år) til 40 uger (1 år) for bl.a. at sikre, at unge på erhvervsuddannelserne har forudsætningerne for at vælge det rigtige hovedforløb og derved mindske frafaldet (som især er stort på grundforløbet). Optagelsessamtalen for elever uden bestået folkeskole Udvalget ønsker, at optagelsessamtalen for de elever, der ikke har bestået folkeskolen, bliver systematiseret og ensrettet skolerne imellem. Sammenhængen med andre uddannelser Produktøruddannelsen kan også være starten på en længere erhvervsuddannelse. Sammenhængen med bl.a. industriteknikeren skal undersøges og trækkes frem ved produktøren. Flere skoler Rent administrativt skal der være fokus på udbredelse af uddannelsen også på andre skoler end de nuværende. Desuden skal sekretariatet være opmærksom på, hvordan økonomien for produktøruddannelsen lander. Udspillet fra Regeringen regner med 30 uger til almentafklarende-faglige forløb og 10 ugers grundforløb rettet Side 6 af 10

16 mod hovedforløbet. Elever med en uddannelsesaftale eller erfaring (f.eks. erhvervet på en produktionsskole) vil kunne nøjes med de 10 uger + evt. supplering, mens elever med en ny mesterlære aftale vil kunne erstatte grundforløbet helt eller delvist med praktikuddannelse. Produktøruddannelsen har haft som forudsætning, at PRO-eleverne skal være mindst muligt på skolen i både grund- og hovedforløb. Skolen har skullet give de mest basale teknisk faglige kompetencer, som herefter skulle udvikles i virksomheden. Dette skyldtes en forventning om, at uddannelsen skulle være attraktiv for elever, der var mere til virkelighed end til skole. Udvalget har desuden opfordret PRO-skolerne til at sørge for så meget praktik som muligt i grundforløbet, så eleverne ikke var på skole mere end højst nødvendigt. Adgangskrav Udspillet arbejder med et adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Fagene dansk og matematik skal være bestået med mindst karakteren 02 ved de afsluttende prøver fra 9. klasse. Der kan dispenseres fra dette via en helhedsvurdering ud fra en prøve og en samtale. PRO eleverne har i dag ikke nødvendigvis bestået folkeskolens afgangsprøve. Udvalget kan derfor forvente på sigt at skulle diskutere, hvordan en sådan prøve og samtale vil skulle forløbe. Sekretariatet foreslår, at dette sker i samarbejde med PRO-netværket, så der sikres en ensartet praksis inden for området. Fleksuddannelse Udspillet ligger op til, at der skal oprettes en fleksuddannelse, der vil give de unge kompetencer, så de kan varetage et ufaglært job på et mere kvalificeret grundlag og dermed opnå bedre beskæftigelsesmuligheder. PRO-uddannelsens elevgrundlag er ikke det samme som Fleksuddannelsens Unge med udfordringer der ikke er af midlertidig eller forbigående karakter, men erfaringer fra bl.a. samtale med Tradium viser, at udvalget skal være opmærksomt på, at de to uddannelsers målgrupper kan være vanskelige at skille ad for skolerne. Arbejdet omkring fastlæggelse af en fleksuddannelse har været længere tid undervejs end erhvervsuddannelsesreformen. Sekretariatet har fulgt nyhedsinformationer omkring forventninger og diskussioner om uddannelsen. Flex Aarhus er det initiativ, der har fået mest omtale som tyvstarter til Fleksuddannelsen. Denne uddannelse kombinerer dog primært kreative fag fra daghøjskoler med grundskolekompetencer udbudt på VUC. Side 7 af 10

17 Regeringens udspil kan findes her: SWOT I 2012 arbejdede UU PRO med at identificere Produktøruddannelsens muligheder gennem en SWOT-analyse. Sekretariatet har i det følgende tilpasset resultaterne til udelukkende at fokusere på uddannelsens opbygning: Styrker & Muligheder (det som skal fastholdes) Uddannelsen kan bruges af mange brancher Produktør er en del af generationsskiftet i produktionsvirksomheder Skaber en faglig identitet gennem hold Gode videreuddannelsesmuligheder Uddannelsen passer til virksomhedernes behov eller kan let tilpasses disse gennem praktikken og de valgfri specialefag Landsdækkende (i princippet) God uddannelse til praktiske unge God uddannelse til virksomheder med så smal en produktion de ikke kan honorere en 4-årig uddannelses krav. Svagheder & Trusler (det som kan søges at forbedres ved reformen) Ukendt for andre end dem, der bruger uddannelsen Få elever få hold - lille faglig identitet Ny mesterlære ikke en god mulighed (da praktikken afkortes i hovedforløbet) Kan opfattes som socialt projekt frem for en uddannelse Metal-tung pga. indgangen P&U Markedsføring af uddannelsen fungerer ikke optimalt Rodet udbud, med mange skoler, der ikke udbyder Baggrund 6.3. PRO uddannelsen i reformen Med udgangspunkt i overstående bedes udvalget diskutere mulighederne for at udnytte de muligheder reformen forventes at kunne give. Udvalget bedes tillige tilkendegive, hvor der allerede nu kan identificeres knaster. Sekretariatet forudser udfordringer og muligheder i forhold til følgende: Optagelseskrav Side 8 af 10

18 Grundforløbs-skoletid Samlet uddannelsestid Fleksuddannelse Elevmålgruppe Skoleudbud Diskussion 7. Markedsføring af Produktøruddannelsen 7.1. Brochuren Uddannelsens brochurer er blevet opdateret. Brochurerne er Bilag 7. De kan desuden findes her hvervsuddannelser/ 7.2. Brug af netværk Personlige henvendelser Som opfølgning på mødet 7. marts forfattede Niels Fenger Hrab et personligt brev/pamflet om uddannelsen som kunne udsendes til hans netværk. Efter aftale med Niels blev skrivelsen overdraget til Metal College, da det ville være oplagt, at sådan en henvendelse indgik som en del af markedsføringsarbejdet i Nordjylland. På trods af flere henvendelser regner sekretariatet ikke med, at markedsføringsafdelingen på Metal College har benyttet sig af tilbuddet. Brochurerne skal ændres: Det økonomiske overslag passer ikke fra 1. januar, da bonus bortfalder. Der skal nyt billede på bagsiden af brochuren. Sekretariatet tager fat i Metal College igen, så Niels F. Hrabs pamflet kommer i brug. Hvis Metal College ikke bruger pamfletten vil udvalget gøre den landsdækkende. Sekretariatet skal undersøge, hvorfor de godkendte virksomheder ikke tager produktørelever. Der skal foretages en evaluering af eksisterende AUBprojekter. Evalueringen skal munde ud i et nyt AUB projekt. Virksomhedsmøde Udvalget besluttede, at udvalgets møde i juni skulle afholdes som et virksomhedsmøde på Vola. Mere end 30 virksomheder blev inviteret til at modtage information om uddannelsen inkl. en rundvisning på Vola, for at kunne se, hvordan denne virksomhed bruger Produktørerne. På mødet deltog repræsentanter fra 6 virksomheder foruden repræsentanter fra LUU på Learnmark. Virksomhedslister fra mødet blev overdraget til Learnmark til yderlig opsøgende arbejde. Af aktivitetslisten fremgår det, at en enkelt af de fremmødte virksomheder Eltronic efterfølgende har taget en elev AUB-projekt fra april 2014 Som tidligere nævnt enedes PRO-skolerne om at være fælles om et nyt AUB projekt gerne initieret af UU. Udvalget bedes diskutere, hvorvidt et AUB projekt skal forankres i UU. UU bedes tillige diskutere, hvordan erfaringerne fra det tidligere AUB projekt sammen med erfaringerne fra foråret kan inddrages i et sådant projekt. Orientering, diskussion og beslutning Side 9 af 10

19 8. Evt. 9. Mødekalender 2014 Møderækken for marts 25. juni 3. september 27. november Udvalget bedes godkende datoerne. Udvalget bedes desuden tilkendegive, hvor i landet møderne ønskes afholdt. Udvalget forventer at blive indkaldt, når der er afgørende nyt fra EUD-reform forhandlingerne. Sekretariatet undersøger, hvorvidt det er muligt at ændre mødedatoerne for 10. marts og 25. juni. Udvalgets 1. møde i 2014 forventes at blive afholdt på Rockwool. Desuden ønsker udvalget at holde møde sammen med KTS gerne sammen med region Hovedstaden. Beslutning Side 10 af 10

20 Skoleaktivitet på Produktøruddannelsen pr. 21. marts 2014, 19 igangværende elever Bilag 2 Skole Uddannet i 2013 Uddannet i alt siden 2009 Antal elever i gang p.t. Celf EUC Lillebælt Københavns Tekniske Skole Virksomheder med igangværende elever på skolen Learnmark Horsens Eltronic A/S 1 Vola A/S 3 Dansand A/S 1 Mercantec Dantherm Air Handling A/S 1 Grundfos A/S 3 A/S Hammel Møbelfabrik af Bjerringbro Fornikling A/S 1 Syddansk Erhvervsskole Tech College Aalborg Aalborg Produktionsskole 2 Lille Vildmose Produktionsskole 1 Rebild Produktionsskole 2 Tradium Junget A/S 1 Ranlak 2010 A/S 1 Develtron A/S 1 Antal elever

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere