Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen"

Transkript

1 Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl hos Rockwool Rockwoolvej Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream Manager, Vola A/S Niels Fenger Hrab Produktionsmester, Rockwool IF-sekretariatet: Hanne Hvitfeld Hansen Claus Eskesen, Uddannelseskonsulent 3F Jesper Fried, Gruppeformand 3F Søren Grøn, Faglig sekretær 3F Program: Kl. 10:00 Introduktion til Rockwool og rundvisning Kl. 11:15 UU møde 1. del Kl. 12:15 Frokost Kl. 13:00 UU møde 2. del Kl. 15:00 Forventet møde afslutning Tema: Produktøruddannelsen i EUD reformen 2015 OPSUMMERING AF DAGSORDEN Oplæg til dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Opfølgning 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet Side 1 af 9

2 4. Orienteringspunkter 4.1. Aktivitetsoversigt 5. EUD reformen 5.1. Reformens aftaletekst 5.2. Konsekvenser af reformen for Produktøruddannelsen 5.3. Opgaver i UU 6. AUB 6.1. Formandsskabets møder med skoler Ansøgninger 6.3. LUU inddragelse 7. Brugen af Produktøruddannelsen 7.1. De voksne Produktører 7.2. Standardmerit til Industrioperatøruddannelsen 7.3. Standardmerit til Produktøruddannelsen via AMU-pakker 8. Handlingsplan for UU Produktør 8.1. Indsatsområder 8.2. Handlingsplan 9. Eventuelt 10. Mødekalender Bilagsliste Nr. Navn Refererer til punkt nummer 1. Referat af UU PRO 2. december Aktivitetsoversigt Aftale om EUD reform Referat af formandskabets møde med KTS AUB afrapportering fra EUC Lillebælt AUB ansøgning KTS & Mercantec Standardmerit PRO til IOP AMU pakker Produktøruddannelsens Handlingsplan 8.2 Side 2 af 9

3 1. Indledning Til beslutning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat Referatet er vedlagt som bilag Opfølgning Til orientering Brug af eksisterende artikler om produktøren 24 lokalafdelinger i 3F har fået tilsendt artiklerne om Produktøruddannelsen til brug i deres lokalblade. Metal-og Maskinindustrien kontaktes igen, så de også kan bruge artiklerne. UU Danmark UU Danmark, der har lokaler sammen med sekretariatet i Buen, er ikke en relevant samarbejdspartner til udbredelsen af PRO-uddannelsen. Personlig pamflet om uddannelsen Niels Fenger Hrabs personlige anbefaling af uddannelsen, er igen overdraget til Metal College Aalborg, der ønsker at bruge den, bl.a. i forbindelse med deres AUBprojekt. 3. Meddelelser Til orientering 3.1. Formandskabet Formanden for UU Produktør er i 2014 Christine B. Henriksen Medlemmer 3.3. Sekretariatet UU IOP har initieret et projekt, der skal afdække hvordan flere af jern- og metalindustriens medarbejdere kan blive uddannede Industrioperatører. Sekretariatet forventer, at de anbefalinger der kommer i dette projekt, kan bidrage til PRO-uddannelsens vækst. Side 3 af 9

4 4. Orienteringspunkter Til orientering og kommentering. Se bilag Aktivitetsoversigt 4.2. Nye godkendte virksomheder Navn Bynavn Indsendt den NIBE PRODUKT V/ ALLAN DAHL Nibe BJERRINGBRO FORNIKLING A/S Bjerringbro DKRAASTOFFER A/S Fredericia ADVANSOR A/S Århus V EUD reformen Orientering og diskussion 5.1. Reformens aftaletekst I slutningen af februar enedes hovedparten af folketingets partier om en reform af EUD-uddannelserne. Lovarbejdet omkring uddannelsen forventes færdigt inden sommeren. EUD reformen kommer til at fylde en betragtelig del af udvalgets, organisationernes og sekretariatets arbejde det kommende år. Den nye EUD skal kunne gennemføres fra sommeren Bilag 3: Aftale om reform af erhvervsuddannelserne (UVM) Konsekvenser af reformen for Produktøruddannelsen Produktøruddannelsen får både udfordringer og muligheder for udvikling i forbindelse med reformen: Adgangskrav: Eleven skal: Vurderes uddannelsesparat Mindst have opnået karakteren 2 i dansk og matematik Eller: Have en uddannelsesaftale med en virksomhed Have en anden ungdomsuddannelse Alternativt: Centralt udviklet prøve i dansk og matematik, med faglig toning i praktiske situationer og Side 4 af 9

5 Personlig samtale der skal afdække ansøgers specifikke faglige potentiale En samlet helhedsvurdering heraf Grundforløbet: Grundforløbet er delt i 2 dele på hver 20 uger. GF 1 er kun for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. Sekretariatet vil på mødet gennemgå reformen i forhold til Produktøruddannelsen Opgaver i UU UU diskuterede på mødet i december 2013, hvilke opgaver, der ville blive i forbindelse med reformen. Nedenstående opgaver kan læses af aftaleteksten. Udarbejde en slags varedeklaration om uddannelsen, som informationsmateriale til UUvejledere, de unge og deres forældre. Skabe en skabelon som skolerne kan bruge ved deres samtale med elever, der ikke opfylder adgangskravene. Skabelonen skal skabe ens procedure og spørgsmål ved uddannelsens skoler. Det faglige udvalg kan indstille til ministeriet, hvis det ønskes at fravige fra adgangskravene, så eleven kan starte direkte på grundforløbets 2. del. Listen forventes dog ikke at være udtømt hermed. Det skal understreges, at ovenstående udelukkende er baseret på aftaleteksten. Lovforslag er lige kommet til høring, og sekretariatet vil forsøge at korrigere/supplere fra dette. 6. AUB Til diskussion og beslutning 6.1. Formandskabets møder med skoler 2014 Formandskabet afholdt mødet med Københavns Tekniske Skole 27. januar. Baggrunden for mødet var et udvalgsønske om at sikre, at uddannelsen også udbydes på Sjælland. Referatet fra mødet er Bilag 4. Mandag d. 17. marts holdt formandskabet møde med Tech College Aalborg samt Tradium. EUC Lillebælt var Side 5 af 9

6 tillige inviteret men var forhindret. Baggrunden for mødet var et ønske om at følge op på de AUB midler skolerne får bevilget. På mødet blev det konkluderet at: Udvalget ønsker at blive bedre orienteret om AUB-projekter og ønsker derfor også at få tilsendt afrapporteringerne. Udvalget/sekretariatet skal opfordre skoler med godkendte AUB-projekter til at samarbejde Skolerne skal sikre, at AUB projekterne løbende behandles i LUU, som også har initieret projekterne. Skolerne skal tage ansvar for de projekter de søger midler til. Afrapporteringen af EUC Lillebælt AUB projekt er Bilag Ansøgninger april 2014 Der er pr. 24. marts modtaget 2 AUB-ansøgninger: Københavns Tekniske skole Mercantec Ansøgningerne er vedlagt som bilag LUU inddragelse Gennem ovenstående møder, blev det tydeligt, at skolernes inddragelse af LUU i Produktøruddannelsens markedsføringstiltag, er meget lille. Dette sker til trods for, at LUU er formel afsender af AUB projekterne, og at opgaven med praktikfremmende initiativer er placeret i LUU. Udvalget bedes diskutere, hvordan UU kan arbejde for, at Produktør-relaterede AUB-projekter og andre praktikpladsfremmende initiativer behandles i Produktørskolernes respektive LUU er. 7. Brugen af produktøruddannelsen Diskussion og beslutning 7.1. De voksne produktører Der er uddannet et par voksne Produktører fra Mercantec. Uddannelsen har været brugt som introduktion til industrien som arbejdsplads for voksne ledige uden produktionserfaring. Sekretariatet erfarer desuden, at flere syddanske virksomheder ønsker at få realkompetence vurderet deres nuværende medarbejdere op mod ud- Side 6 af 9

7 dannelsen. Dette sker dels som et led i en generel efteruddannelse af produktionens medarbejdere, dels vil virksomhederne bruge uddannelsen som et formelt krav til de vikarer, virksomhederne hyrer ind. Sekretariatet fremviser på mødet det skema, der pt afprøves som metode til RKV-afklaring mod Industrioperatøruddannelsen Standardmerit til Industrioperatøruddannelsen Uddannelsen er i sin grundtanke rettet som et første skridt ind i en produktion, og hidtil har anbefalingen været, at såfremt man ønskede at uddanne produktionens medarbejdere var det Industrioperatøruddannelsen uddannelsen man skulle gå efter. Sekretariatet er fortsat af den overbevisning, at uddannelsens sammensætning er bedst til de helt unge, men erkender også, at uddannelsen kan være nyttig som en introduktion til voksne uden produktionserfaring. Udviklingsudvalgene for Produktøruddannelsen og Industrioperatøruddannelsen har parallelt arbejdet for en standardiseret overgang mellem de to uddannelser. UU IOP får torsdag d. 27. marts forelagt en model for en standardmerit, hvor en uddannet Produktør vil kunne erhverve Industrioperatøruddannelsens kompetencer på 1 år og 4 måneder og kan blive udlært med specialet produktivitet på 2 år. Denne standardmerit er tidssvarende til en elev over 25 år med produktionserfaring, men med et lidt andet indhold. Bilag 7 er en visuel fremstilling af de standardiserede forløb. Indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget godkender standardmeritten fra Produktør til Industrioperatør Standardmerit til Produktøruddannelsen via AMU-pakker UU Produktør initierede i efteråret de første spadestik til at skabe et AMU-forløb, der vil kunne erstatte grundforløbet. Pakken skulle tjene to formål dels skulle det være en alternativ indgang til uddannelsen, og dels skulle ledige uden produktionserfaring både få kompetencer, der ville modsvare virksomhedernes krav til nye medarbejdere, og dels være et skridt på vejen mod faglært. Side 7 af 9

8 Sekretariatet har udviklet flere pakker, så Produktøruddannelsens branchetoning er tydelig. Pakkerne er opbygget i tre dele, hvoraf de to er generelle kompetencer og en enkelt er branchespecifik. Den branchespecifikke del tager afsæt i de pakker de respektive udvalg har opbygget inden for deres brancher. Bilag 8 er to eksempler på pakkerne til hhv. den metalbearbejdende industri og procesindustrien. Indstilling Udvalget bedes kommentere og godkende opbygningen af AMU-pakkerne. 8. Handlingsplan for UU Produktør Diskussion og beslutning 8.1. Indsatsområder Sekretariatet anbefaler, at udvalget har følgende indsatsområder i 2014: EUD reform Herunder særligt fokus på andre veje end karakterer som adgangsgivende til uddannelsen. (Punktet præciseres på mødet på baggrund af dagsordenens punkt 5). Samarbejde med LUU og skoler Udvalget har tidligere diskuteret, hvorvidt skolerne og/eller LUU skulle inviteres eller være tilforordnede ved udvalgsmøderne. I 2013 gennemfører UU flere møder med LUU repræsentanter. Sekretariatet foreslår, at Produktøruddannelsens skoler inviteres til udvalgets møder i 2014, så der skabes en fælles tilgang til uddannelsen efter reformen. Produktionsskoler Som det fremgår af aktivitetslisten er flere produktionsskoler praktiksted. Endvidere vil et kompetencebevis fra produktionsskolerne være adgangsgivende til grundforløbets 2. del. Sekretariatet anbefaler derfor, at produktionsskolerne tænkes ind som samarbejdspartner i udvalgets handlingsplan for Hertil kommer tre af de fælles indsatsområder som Industriens Fællesudvalg har initieret: Praktikmål Side 8 af 9

9 Markedsføring af uddannelsen (vækstpotentiale) Meritveje 8.2. Handlingsplan Bilag 9 er et udkast til en handlingsplan for UU PRO s arbejde i Handlingsplanen skal tilpasses dette mødes beslutninger. 9. Eventuelt 10. Mødekalender 2014 Møderækken for 2014: 25. juni Sekretariatet foreslår, at Produktøruddannelsens faglige og pædagogiske konsulenter fra Ministeriet fra Børn og Undervisning inviteres til dette møde. Mødet kunne derfor med fordel holdes i København. 3. september Sekretariatet foreslår, at mødet afholdes enten på Tradium eller Mercantec. 27. november Sekretariatet foreslår, at mødet afholdes i København. Beslutning Side 9 af 9

10 Referat af Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Mandag d. 2. december 2013 kl. 10:00 hos DI Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard København V Ambition Elleve Frokost kl. 13:00 Tivolihallen Vester Voldgade København Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream Manager, Vola A/S Niels Fenger Hrab Produktionsmester, Rockwool IF-sekretariatet: Hanne Hvitfeld Hansen Niels Erik Stahl Claus Eskesen, 3F Jesper Fried, 3F Søren Grøn, 3F Tema: Udvikling 2013 og fremad OPSUMMERING AF DAGSORDEN Oplæg til dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Opfølgning 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet 4. Orienteringspunkter Side 1 af 10

11 4.1. Aktivitetsoversigt 4.2. Udviklingsredegørelse 4.3. PRO-netværksmøde 5. PRO-uddannelsens bilagsændringer 5.1. Oplæg til ændring af kompetencemål 6. Udvikling af Produktøruddannelsen 6.1. Regeringens oplæg 6.2. SWOT på Produktøruddannelsen 6.3. PRO-uddannelse i reform 7. Markedsføring af Produktøruddannelsen 7.1. Brochuren 7.2. Brug af netværk 7.3. AUB projekt fra april Eventuelt 9. Mødekalender Bilagsliste Nr. Navn Refererer til punkt nummer 1. Referat fra 7. marts Aktivitetsoversigt 4 3. Udviklingsredegørelse 4 4. Opsamling fra PRO-netværket 4 5. Bilagsændringer 5 6. Faglært til fremtiden 6 7. PRO-brochurer 7 Side 2 af 10

12 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 7. marts 2013 Referatet er Bilag 1 Beslutning 2. Opfølgning Udvalget besluttede at sekretariatet sørger for at: Opfølgning fra referatet 7. marts Markedsføring af uddannelsen Udvalgets besluttede, at udvalgets diskussioner om markedsføringen af uddannelsen blev tænkt ind i et samlet AUB-projekt initieret af udvalget. Flere skoler var dog allerede i gang med ansøgninger til AUB og formandskabet besluttede derfor, at udvalgets diskussioner og resultater af disse blev formidlet til skolerne for at kunne indgå i skolernes egne projekter. PRO netværkets pointepapir PRO-netværkets godkendte indstillinger til ændringer i bilag og uddannelsesordning er indskrevet i PROuddannelsens udviklingsredegørelse. Konsekvenserne behandles under pkt. 5. Branchenews for Metal- og Maskinindustrien kontaktes, så der kan laves en produktørhistorie Relevante 3F-afdelinger tilbydes artikler om lokale produktører Udvalget besluttede endvidere at: Der skal afholdes et formandskabsmøde med de skoler der har fået AUB-midler i Formålet med mødet er at sikre, at skolerne bruger midlerne til en ekstra indsats for markedsføringen af produktøruddannelsen. AMU-Pakker & Merit Den industrielle Grundpakke vil indskrives i PROuddannelsens uddannelsesordning som en mulig meritvej til uddannelsen. Udvalgets beslutning om at ændre fag i PROuddannelsen betyder, at der vil kunne etableres en standardmerit fra PRO til IOP. Ændringer til uddannelsesordningen vil udvalget skulle behandle i foråret. Orientering 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet IF seminar og fælles MI og IF konference Industriens Fællesudvalg og repræsentanter fra udviklingsudvalgene afholdt d. 31. oktober fælles seminar, hvor temaet var sæt IF s uddannelser på Danmarkskortet. På seminaret lærte deltagerne, at for at kunne sætte vores uddannelser på Danmarkskortet, er det vigtigt, at vi hver især er ambassadører for IF s uddannel- Formandskabet: Formandskabet var indkaldt til møde på Tradium, Randers. Produktøruddannelsen er under observation på skolen, idet det lave antal elever bevirker en meget dårlig økonomi. Produktøruddannelsen ligger i en lav takstgruppe, og det gør, at uddannelsen er økonomisk snæver. Mødet afslørede dog, at skolen i sit arbejde med produktøruddannelsen har valgt en målgruppe til rekrutteringen til uddannelsen, som ligger under det niveau, der er forventeligt. Side 3 af 10

13 ser og indtænker, hvordan vi hver især kan nå ud til vores målgrupper. Tre vigtige budskaber blev præsenteret til seminaret i forhold til hvordan vi kommunikerer; nemlig: 1) hvad skal jeg sige for at få målgruppen til at lytte? 2) Hvorhenne skal jeg tale til målgruppen? (fx nyhedsbreve, møder, mail) 3) Hvis målgruppen ikke lytter til mig/os, hvem lytter målgruppen så til? På seminaret blev deltagerne også præsenteret for Oplev AMU, som satser på markedsføring via sociale medier som Instagram og Facebook. Deltagerne fik her lejlighed til at afprøve Instagram i praksis. (Nærmere beskrivelse af projektet findes nedenfor). Endelig blev forslag til IF s strategiske indsatsområder præsenteret på seminaret. IF udvalget vil behandle indsatsområderne den 3. december. Herefter vil UU erne - i lighed med indsatsområderne for igen blive involverede i kvalificering og implementering af indsatsområderne i det kommende år. Tradiums bestyrelse vil fortsat have fokus på uddannelsens økonomi men tager til efterretning, at skolen har sat målgruppen for uddannelsen for lavt. HandsOn kampagnen har indledt sin tour rundt i landet. Der er castet 3 lærlinge, der med udgangspunkt i 9. og 10. klasses elevers fordomme konfronterer eleverne ved stormøder. I uge 2 og 3 er kampagnen i Region Hovedstaden. Medlemmer: Der mangler en skole på Sjælland. Udvalgsmedlemmerne gjorde opmærksom på, at potentielle produktører også findes her. Der skal holdes et formandskabsmøde med KTS, så produktøruddannelsen kan komme i gang på Sjælland. Efter virksomhedsmødet på Vola i juni, er Vola blevet kontaktet flere gange af lokale UU-vejledere, der gerne vil høre om uddannelsen og se en industriel produktion. Den 1. november var der fælles konference for MI og IF. Overskriften var Kom ud over rampen med klar kommunikation. Søs Marie Serup gav et oplæg om klar kommunikation med brug af sociale medier. På dagen præsenteredes endvidere kampagnen Hans on som DI, 3F, Dansk Metal og HK står bag. Du kan følge Hands-on på Facebook. Sekretariatet opfordres til igen at skabe en kontakt til UU-vejlederne gennem deres sekretariats placering i Buen. Sekretariat vil med afsæt i oplæg fra de to dage udarbejde en håndbog med inspiration til, hvordan vi bedst når ud med vores budskaber. Oplev AMU Hos Industriens Uddannelser er der i fællesskab med de øvrige udvalg bag amukurs.dk søsat et projekt med navnet Oplev AMU. Projektet har til formål at synliggøre AMU s styrker og vil bestå af tre ben: 1) En social medie-kampagne, som inddrager landets kursister og faglærere og opfordrer dem til at dele deres AMUoplevelser med andre, 2) En ny funktion til amukurs.dk kaldet Min profil, som er målrettet den enkelte kursist, og som kan anbefale relevante kurser og 3) Et mobilvenligt amukurs.dk, så den potentielle kursist altid kan have AMU med på farten. I 2014 vil Oplev AMU blive eksponeret på ca. 98 skoler landet over, hvoraf de vil blive besøgt af Thea Jepsen, som er ansat som projektleder til Oplev AMU. Vi vil i løbet af det næste halvandet år forhåbentlig opleve et øget fokus på de gode historier fra AMU-miljøet. Disse historier vil bl.a. blive delt på Facebooksiden Oplev Side 4 af 10

14 AMU eller på Instagram under #oplevamu. Orientering 4. Orientering 4.1. Aktivitetsoversigt Aktivitetslisten er Bilag 2. Udvalget ønsker, at aktivitetslisten fremadrettet indeholder alle godkendte skoler og deres manglende aktivitet Udviklingsredegørelse Forventede ændringer i bilag og uddannelsesordning meddelelses ministeriet en gang årligt. Udvalgets behandling af emnet i marts måned danner baggrund for redegørelsen. Redegørelsen er bilag PRO-netværksmøde PRO-netværket holdt møde 14. november i Tønder. Netværket evaluerede årets svendeprøver og kom med indstillinger til, hvordan svendeprøvevejledningen kan tilpasses ændringerne i bilag og uddannelsesordning. Netværket enedes desuden om at søge et tværskole- AUB-projekt, gerne med UU som tovholder. De gode erfaringer fra det første tværgående projekt blev fremhævet som værd at bygge videre på. PRO-lærerne fortsatte mødet 15. november, hvor der blev oprettet et netværk på UU s side på (PRO-netværket). Netværket skal benyttes af underviserne til udveksling af undervisningsopgaver, lokale undervisningsplaner og svendeprøve-opgaver. Udvalget besluttede, at netværkets side også skal have UU s referater tilgængelige, sådan at koblingen mellem netværket og UU s arbejde bliver synlig. PRO-netværket stiller sig desuden til rådighed til diskussioner og kommentarer til UU s behandling af PROuddannelsen tilrettelæggelse efter reformen. En opsamling af PRO-netværksdagene er bilag 4. Orientering 5. PRO-uddannelsens bilagsændringer Udviklingsudvalgets indstillinger til ændringer i uddannelsens bilag indeholder: Ændring af overgangskompetencer mellem Grund- og hovedforløb Ændring af områdefag på hovedforløb Ændring af kompetencemål Standardmerit fra AMU-pakke og til IOP Mulig revision af praktikmål 7 skalaen skal benyttes i stedet for bestået/ikke bestået Side 5 af 10

15 Vurderingen kan foretages af en censor ved få elever. Bilag 5 er de ændringer sekretariatet forventer at indsende til ministeriet efter udvalgets godkendelse. UU besluttede, at ændringerne i bilaget skal medføre at praktikmålene også sikrer, at eleverne kan opsamle produktionsdata. Beslutning 6. Udvikling af Produktøruddannelsen Det forventes, at der fra sommeren 2015 skal implementeres en ny udgave af erhvervsuddannelserne. De første indledende forhandlinger begyndte forrige år, men strandede i foråret. Regeringen har i oktober fremlagt deres forhandlingsoplæg for mål og metoder. Med regeringens udspil til en ny EUD-reform kommer PRO-uddannelsen til at skulle gendiskuteres. Flere af de forudsætninger uddannelsen blev tilrettelagt på baggrund af kan forventes ændret, og sekretariatet opfordrer derfor udvalget til at tage en diskussion om, hvordan udvalget helst ser uddannelsen udnytte de muligheder der vil komme i spil med reformen. Baggrund 6.1. Regeringens oplæg Regeringen har, med den brede pensel, tegnet stregerne for, hvorledes de forventer erhvervsuddannelserne skal genstartes og således bidrage til forventningen om, at 30% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse som den primære ungdomsuddannelse. Det forventes, at der kommer et lovforslag i februar måned. Udvalget ønsker at benytte reformen af erhvervsuddannelserne til at genstarte produktøruddannelsen. Det skal sikres, at produktøruddannelsens værdi som erhvervsuddannelse ikke reduceres yderligere. Uddannelsen skal ikke blive en rasteplads for elever der ikke tilhører erhvervsuddannelsernes målgruppe. Produktøruddannelsen skal markeres som uddannelsen mellem de 4 årige erhvervsuddannelser og flex-uddannelsen. Det kræver dog at PRO får bedre fodfæste på skolerne. Udvalget vil have fokus på: De 40 ugers Grundforløb Det er ikke nødvendigvis et gode for produktøreleverne at skulle starte uddannelsen med 1 års skole. Udvalget vil have fokus på, hvordan produkteleverne kan undgå at skulle gå 30 uger i almendannende skole, inden de 10 ugers målrettet produkt-undervisning starter. Der skal derfor være fokus på, hvor mesterlæreren lander i oplægget, samt hvordan der kan indgå mest mulig praktik i grundforløbet. For Produktøruddannelsen er der tre punkter i reformudspillet som vil have indflydelse på uddannelsen: Grundforløb på 40 uger (1 år) Adgangskrav Grænsefladerne til fleksuddannelserne Bilag 6 er et kort overblik over regeringens udspil med udvalgte fremhævelser. Grundforløb på 40 uger I regeringens udspil forlænges grundforløbet fra 20 uger (½ år) til 40 uger (1 år) for bl.a. at sikre, at unge på erhvervsuddannelserne har forudsætningerne for at vælge det rigtige hovedforløb og derved mindske frafaldet (som især er stort på grundforløbet). Optagelsessamtalen for elever uden bestået folkeskole Udvalget ønsker, at optagelsessamtalen for de elever, der ikke har bestået folkeskolen, bliver systematiseret og ensrettet skolerne imellem. Sammenhængen med andre uddannelser Produktøruddannelsen kan også være starten på en længere erhvervsuddannelse. Sammenhængen med bl.a. industriteknikeren skal undersøges og trækkes frem ved produktøren. Flere skoler Rent administrativt skal der være fokus på udbredelse af uddannelsen også på andre skoler end de nuværende. Desuden skal sekretariatet være opmærksom på, hvordan økonomien for produktøruddannelsen lander. Udspillet fra Regeringen regner med 30 uger til almentafklarende-faglige forløb og 10 ugers grundforløb rettet Side 6 af 10

16 mod hovedforløbet. Elever med en uddannelsesaftale eller erfaring (f.eks. erhvervet på en produktionsskole) vil kunne nøjes med de 10 uger + evt. supplering, mens elever med en ny mesterlære aftale vil kunne erstatte grundforløbet helt eller delvist med praktikuddannelse. Produktøruddannelsen har haft som forudsætning, at PRO-eleverne skal være mindst muligt på skolen i både grund- og hovedforløb. Skolen har skullet give de mest basale teknisk faglige kompetencer, som herefter skulle udvikles i virksomheden. Dette skyldtes en forventning om, at uddannelsen skulle være attraktiv for elever, der var mere til virkelighed end til skole. Udvalget har desuden opfordret PRO-skolerne til at sørge for så meget praktik som muligt i grundforløbet, så eleverne ikke var på skole mere end højst nødvendigt. Adgangskrav Udspillet arbejder med et adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Fagene dansk og matematik skal være bestået med mindst karakteren 02 ved de afsluttende prøver fra 9. klasse. Der kan dispenseres fra dette via en helhedsvurdering ud fra en prøve og en samtale. PRO eleverne har i dag ikke nødvendigvis bestået folkeskolens afgangsprøve. Udvalget kan derfor forvente på sigt at skulle diskutere, hvordan en sådan prøve og samtale vil skulle forløbe. Sekretariatet foreslår, at dette sker i samarbejde med PRO-netværket, så der sikres en ensartet praksis inden for området. Fleksuddannelse Udspillet ligger op til, at der skal oprettes en fleksuddannelse, der vil give de unge kompetencer, så de kan varetage et ufaglært job på et mere kvalificeret grundlag og dermed opnå bedre beskæftigelsesmuligheder. PRO-uddannelsens elevgrundlag er ikke det samme som Fleksuddannelsens Unge med udfordringer der ikke er af midlertidig eller forbigående karakter, men erfaringer fra bl.a. samtale med Tradium viser, at udvalget skal være opmærksomt på, at de to uddannelsers målgrupper kan være vanskelige at skille ad for skolerne. Arbejdet omkring fastlæggelse af en fleksuddannelse har været længere tid undervejs end erhvervsuddannelsesreformen. Sekretariatet har fulgt nyhedsinformationer omkring forventninger og diskussioner om uddannelsen. Flex Aarhus er det initiativ, der har fået mest omtale som tyvstarter til Fleksuddannelsen. Denne uddannelse kombinerer dog primært kreative fag fra daghøjskoler med grundskolekompetencer udbudt på VUC. Side 7 af 10

17 Regeringens udspil kan findes her: SWOT I 2012 arbejdede UU PRO med at identificere Produktøruddannelsens muligheder gennem en SWOT-analyse. Sekretariatet har i det følgende tilpasset resultaterne til udelukkende at fokusere på uddannelsens opbygning: Styrker & Muligheder (det som skal fastholdes) Uddannelsen kan bruges af mange brancher Produktør er en del af generationsskiftet i produktionsvirksomheder Skaber en faglig identitet gennem hold Gode videreuddannelsesmuligheder Uddannelsen passer til virksomhedernes behov eller kan let tilpasses disse gennem praktikken og de valgfri specialefag Landsdækkende (i princippet) God uddannelse til praktiske unge God uddannelse til virksomheder med så smal en produktion de ikke kan honorere en 4-årig uddannelses krav. Svagheder & Trusler (det som kan søges at forbedres ved reformen) Ukendt for andre end dem, der bruger uddannelsen Få elever få hold - lille faglig identitet Ny mesterlære ikke en god mulighed (da praktikken afkortes i hovedforløbet) Kan opfattes som socialt projekt frem for en uddannelse Metal-tung pga. indgangen P&U Markedsføring af uddannelsen fungerer ikke optimalt Rodet udbud, med mange skoler, der ikke udbyder Baggrund 6.3. PRO uddannelsen i reformen Med udgangspunkt i overstående bedes udvalget diskutere mulighederne for at udnytte de muligheder reformen forventes at kunne give. Udvalget bedes tillige tilkendegive, hvor der allerede nu kan identificeres knaster. Sekretariatet forudser udfordringer og muligheder i forhold til følgende: Optagelseskrav Side 8 af 10

18 Grundforløbs-skoletid Samlet uddannelsestid Fleksuddannelse Elevmålgruppe Skoleudbud Diskussion 7. Markedsføring af Produktøruddannelsen 7.1. Brochuren Uddannelsens brochurer er blevet opdateret. Brochurerne er Bilag 7. De kan desuden findes her hvervsuddannelser/ 7.2. Brug af netværk Personlige henvendelser Som opfølgning på mødet 7. marts forfattede Niels Fenger Hrab et personligt brev/pamflet om uddannelsen som kunne udsendes til hans netværk. Efter aftale med Niels blev skrivelsen overdraget til Metal College, da det ville være oplagt, at sådan en henvendelse indgik som en del af markedsføringsarbejdet i Nordjylland. På trods af flere henvendelser regner sekretariatet ikke med, at markedsføringsafdelingen på Metal College har benyttet sig af tilbuddet. Brochurerne skal ændres: Det økonomiske overslag passer ikke fra 1. januar, da bonus bortfalder. Der skal nyt billede på bagsiden af brochuren. Sekretariatet tager fat i Metal College igen, så Niels F. Hrabs pamflet kommer i brug. Hvis Metal College ikke bruger pamfletten vil udvalget gøre den landsdækkende. Sekretariatet skal undersøge, hvorfor de godkendte virksomheder ikke tager produktørelever. Der skal foretages en evaluering af eksisterende AUBprojekter. Evalueringen skal munde ud i et nyt AUB projekt. Virksomhedsmøde Udvalget besluttede, at udvalgets møde i juni skulle afholdes som et virksomhedsmøde på Vola. Mere end 30 virksomheder blev inviteret til at modtage information om uddannelsen inkl. en rundvisning på Vola, for at kunne se, hvordan denne virksomhed bruger Produktørerne. På mødet deltog repræsentanter fra 6 virksomheder foruden repræsentanter fra LUU på Learnmark. Virksomhedslister fra mødet blev overdraget til Learnmark til yderlig opsøgende arbejde. Af aktivitetslisten fremgår det, at en enkelt af de fremmødte virksomheder Eltronic efterfølgende har taget en elev AUB-projekt fra april 2014 Som tidligere nævnt enedes PRO-skolerne om at være fælles om et nyt AUB projekt gerne initieret af UU. Udvalget bedes diskutere, hvorvidt et AUB projekt skal forankres i UU. UU bedes tillige diskutere, hvordan erfaringerne fra det tidligere AUB projekt sammen med erfaringerne fra foråret kan inddrages i et sådant projekt. Orientering, diskussion og beslutning Side 9 af 10

19 8. Evt. 9. Mødekalender 2014 Møderækken for marts 25. juni 3. september 27. november Udvalget bedes godkende datoerne. Udvalget bedes desuden tilkendegive, hvor i landet møderne ønskes afholdt. Udvalget forventer at blive indkaldt, når der er afgørende nyt fra EUD-reform forhandlingerne. Sekretariatet undersøger, hvorvidt det er muligt at ændre mødedatoerne for 10. marts og 25. juni. Udvalgets 1. møde i 2014 forventes at blive afholdt på Rockwool. Desuden ønsker udvalget at holde møde sammen med KTS gerne sammen med region Hovedstaden. Beslutning Side 10 af 10

20 Skoleaktivitet på Produktøruddannelsen pr. 21. marts 2014, 19 igangværende elever Bilag 2 Skole Uddannet i 2013 Uddannet i alt siden 2009 Antal elever i gang p.t. Celf EUC Lillebælt Københavns Tekniske Skole Virksomheder med igangværende elever på skolen Learnmark Horsens Eltronic A/S 1 Vola A/S 3 Dansand A/S 1 Mercantec Dantherm Air Handling A/S 1 Grundfos A/S 3 A/S Hammel Møbelfabrik af Bjerringbro Fornikling A/S 1 Syddansk Erhvervsskole Tech College Aalborg Aalborg Produktionsskole 2 Lille Vildmose Produktionsskole 1 Rebild Produktionsskole 2 Tradium Junget A/S 1 Ranlak 2010 A/S 1 Develtron A/S 1 Antal elever

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 7. december 203, kl. 0:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost kl. 3:00 hos Ida Davidsen Store Kongensgade

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

10.00 10.15 Velkomst kfb

10.00 10.15 Velkomst kfb 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion 12.00 13.00

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Referat af møde i UG 3

Referat af møde i UG 3 Referat af møde i UG 3 Den 10. april 2013 Dato: 4. april 2013 Tid: Kl. 10.00 15.00 Sted: Kl. 10-12 Aarhus Tech, Center for autoteknologi Hasselager Allé 2 8260 Viby J. Spørg efter Søren R. Glob Kl. 12

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d 16. september2014 kl. 10:00 til 14.00

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d 16. september2014 kl. 10:00 til 14.00 Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d 6. september04 kl. 0:00 til 4.00 Hos Industriens Uddannelser Mødelokale på 5. sal Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere