Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: Haderslev Rådhus, gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Uwe Jessen, Finn Lykkeskov, Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 577. Til efterretning Til orientering Vojens Hallerne: Opfølgning på tilpasning af budget Detailhandel i landdistrikterne Status for projekter på Haderslev Havn primo Genoptagelse - Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt Tilskud til Multihuse Idrætspolitik Godkendelse af regnskab 2008 for Støttefonden til Bevarelse af Ældre Bygninger i Haderslev Kommune Eventuelt

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIHAJP / 06/17018 Sagsfremstilling Kulturelle Samråd i Danmark - Nyhedsmail nr. 2/2009 Brev fra Vojens hallerne vedrørende opfølgning på rutiner og sikkerhedsprocedurer i forbindelse med afvikling af ishockey-kampe i Vojens Skøjtehal Invitation til visionsseminar for området Tørning Mølle, Christiansdal og Haderslev/Vojens Tunneldal den 15. marts 2009 Udviklingsplan Sønderjysk Skolemuseum Danmarks Biblioteker - nr Taget til efterretning Til orientering DIHAJP / 06/17018 Forventet nedlæggelse af det maritime netværk Flagskibet under UCH. Ny ledelsesstruktur på Haderslev Bibliotekerne (fra område til faglig ledelse). Sponsoraftale - afklaring af mulighed for sponsorat til Team Haderslev KFUM. Møde med mulig lejer af Stensbæklejren - de har fået 14 dage til afklaring. Undersøgelse af Haderslev-Vojens banen igangsættes nu - Cowi er valgt til at forestå undersøgelsen. Isarena - der er fremdrift i forhold til projektplanen. Anlægsprioritering, serviceområdet arbejder p.t. med denne.

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Vojens Hallerne: Opfølgning på tilpasning af budget DIBITW / 08/42802 Sagsfremstilling Byrådet behandlede i sit møde den 29. januar 2009 en ansøgning om tillægsbevilling til Vojens Hallerne med henblik på tilvejebringelse af et budgetniveau svarende til budget Byrådet besluttede: at meddele tillægsbevilling på kr. til driften for 2008, finansieret af kassebeholdningen, at tillægsbevilling på kr. for 2009 finansieres af Udvalget for Erhverv og Kulturs budget, og at sidstnævnte beløb søges indarbejdet i budgettet fra og med Som opfølgning på Byrådets beslutning drøfter Udvalget for Erhverv og Kultur finansieringen af tillægsbevillingen til Vojens Hallerne i Erhvervs- og Kulturservice forelægger handlemuligheder på mødet. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget drøfter finansieringen af tillægsbevillingen til Vojens Hallerne i Udvalget besluttede, at tillægsbevillingen til Vojens Hallerne i 2009, kr., finansieres fra udviklingspuljen.

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Detailhandel i landdistrikterne DIWIFE / 09/6105 Sagsfremstilling Detailhandlen i Haderslev Kommunes landdistrikter er i lighed med det øvrige land visse steder under pres. Dagligvareforretninger lukker eller er i fare for lukning. Udvalgsformand og direktør lægger op til en drøftelse af kommunal initiativer, der kan sætte fokus på problemstillingen. Udgangspunktet for drøftelsen er blandt andet den gennemførte detailhandelsundersøgelse samt det kommende kommuneplanforslags indhold vedrørende detailhandel. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget drøfter og aftaler initiativer, der sætter fokus på detailhandlens problemstillinger i landdistrikterne. Udvalget besluttede, at der den 20. april 2009, kl , arrangeres et tema-møde for detailhandelsorganisationer, borgerforeninger og andre interessenter Status for projekter på Haderslev Havn primo 2009 DIERBA / 07/3761 Sagsfremstilling Styregruppen for Haderslev Havn har afholdt møder den 11. december 2008 og 16. februar 2009, hvor der blev orienteret om status for projekter på Haderslev Havn og truffet beslutninger om yderligere tiltag i Der gives her en kort beskrivelse af status for projekterne og de besluttede nye tiltag i Ny Hansborg 2. etape er under færdiggørelse og hovedparten af lejlighederne er taget i brug.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 964 Jyske Bolig 1.etape er færdiggjort og hovedparten af lejlighederne er taget i brug. Jobcenter Jobcentret er under opførelse og er nået rejsehøjde. Aflevering forventes at ske inden sommerferien Domicil for Skat på Haderslev Havn. Grunden er solgt til KPC-Byg, som opfører bygningen og lejer ud til SKAT i et såkaldt OPP- projekt. Købesummen er således betalt af KPC til kommunen direkte. Status for byggeriet er, at montagen af betonelementerne er i fuld gang. Indflytning forventes om ca. 1 år. Processen er indtil nu forløbet godt, men der har været masser af små og store problemer, der skulle klares, inden det er kommet så vidt. Almene boliger på Haderslev Havn. (Søslangen) Byggestart på 1. etape, der omfatter 33 boliger, forventes at ske til marts Haderslev Boligselskab har købt hele grunden, hvor alle 3 etaper på 90 boliger skal placeres, og købesummen er deponeret som aftalt. Boligselskabet skal stå for nedrivning af bygningerne på 1. og 2. etape, da de er indtrådt i lejemålene for Dixens byggeforretning og for Haderslev Tæpper. Det seneste projektforslag fra boligselskabet blev vist for styregruppen den 16. februar Forslaget viser parkering på terræn, men hvor parkeringspladserne ud mod havnepromenaden afskærmes med en bastion. Bastionen udformes med siddepladser ud mod det offentlige rum, hvor en mulighed for en delvis medfinansiering fra kommunens side blev nævnt, hvis opholdsarealet designes efter de kommunale ønsker. Der er regnet med vejadgang til hovedparten af P- pladserne fra Vinkelvej over jernbanesporet. Et mindre antal P- pladser får vejadgang fra Jomfrustien. Kalkulationer fra boligselskabet viser, at en parkeringskælder med opholdsareal ovenpå dækket ikke er økonomisk gennemførlig inden for det maksimale rammebeløb. Der arbejdes fortsat med fælles opholdsarealer i form af tagterrasser. Kalkulationen tager højde for en forventning om lavere håndværkerpriser, men samtidig er byggelånsrenterne steget. Det viste forslag er ikke i modstrid med den gældende lokalplan. Styregruppen besluttede, at der arbejdes videre med det viste forslag, og at forslaget sendes til godkendelse i Udvalget for Teknik og Miljø. Kommunale anlægsprojekter på havnen. Belægningen på promenaden foran Ny Hansborg blev færdig inden jul Der er lagt ny asfalt på Hertug Hans Gade. Projekterne er udført efter aftale med Ny Hansborg. Ved Jyske Bolig-projektet er der blevet ryddet op, og stien på strandengen er tilsluttet banestien.

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 965 Gasværksvej 3. Haderslev Kommune har købt bygningerne, som alle er udlejede med ½ års opsigelse. Der er udarbejdet lokalplan for området sammen med Søslangen. Orientering om de næste tiltag på Haderslev Havn i 2009 På basis af det udsendte notat om strategiovervejelser blev de næste tiltag på Haderslev Havn drøftet på styregruppemødet den 16. februar 2009, og der blev truffet følgende beslutninger: Der udbydes ikke nye grunde i 2009, medmindre der kommer ønsker herom fra potentielle kunder. Generel markedsføring af havneprojektet med fokus på de gennemførte aktiviteter fortsætter i Afslutning af offentlige anlægsarbejder ved de solgte grunde udføres tidsmæssigt efter aftale med de nye grundejere, så de opførte bygningsanlæg og de nærmeste omgivelser så vidt muligt fremstår færdige. Kanalbyen, som strækker sig fra og med Chr. X`s vej til Fjordparken, behandles under et som et kommende lokalplanområde, hvor det blev besluttet at foretage nødvendige undersøgelser i form af matrikulære opmålinger, geoteknik, forureninger, tilstandsvurdering af bygninger m.v. i 2009 den nødvendige forprojektering af kanaler, promenader, stianlæg, rundkørsel m.v. igangsættes at egentlig lokalplanudarbejdelse foretages efter udbud i samarbejde med køberne af grundene Der foretages nøjere undersøgelser af nuværende siloer på kulturøen med henblik på at fastlægge, hvilke siloer, der bør bevares. Havneområdet renholdes i rimeligt omfang og disponible arealer udformes, så de kan anvendes midlertidigt til parkering, ophold eller andet, indtil de er solgte. Der reserveres 1,5 mio. kr. af havnepuljen til ovennævnte arbejder i 2009, og øvrige midler budgetteres til brug i 2010 og senere. Økonomiske forhold I havnepuljen er der p.t. 18,5 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. disponeres til brug i 2009, medens restbeløbet på 17 mio. flyttes til 2010 og senere.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 966 Procedure Sagen sendes til orientering for Udvalget for Erhverv og Kultur. Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay Bilag Kortbilag - Haderslev Havn, Etape 3 (703779) Erhvervs- og kulturservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at sende sagen videre til orientering i Økonomiudvalget Genoptagelse - Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt DILIJO / 08/1840 Sagsfremstilling Egnsteaterkontrakten med Teatret Møllen udløber den 31. december Af kontrakten fremgår det, at der inden den 1. januar 2008 skal igangsættes genforhandling af kontrakten med henblik på en forlængelse med perioden Teatret Møllens kunstneriske ensemble har udviklet sig gennem de sidste fire år og producerer og spiller i dag mere end nogensinde før. Der er stor efterspørgsel på teatrets forestillinger i ind- og udland, og Teatret Møllen har modtaget flere priser og anerkendelser de seneste år.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 967 Udviklingen og erfaringen i det faste ensemble er medvirkende til, at man bl.a. er i gang med at gøre nye tiltag som et "børneteaterlaboratorium" i samarbejde med scenekunststuderende fra Odsherred Teaterskole. Derudover arbejder man på at lave et årligt udviklingsprojekt, hvor ensemblet og inviterede gæster arbejder eksperimenterende for at finde nye veje og inspiration. Det faste ensemble er teatrets styrke og skaber dets identitet. Ensemblet er et produkt af mange års kunstnerisk udforskning og samarbejde, men der er til stadighed brug for udvikling. Teatret Møllen har som udgangspunkt for drøftelsen af kontraktforlængelsen udarbejdet en virksomhedsplan indeholdende målsætninger for Kultur og Fritid ønsker en principiel drøftelse forinden egentlige forhandlinger igangsættes. Økonomiske forhold Teatret Møllen modtager et årligt tilskud på kr., der fordeler sig med kr. fra Haderslev Kommune og kr. fra Kulturministeriet. Tilskuddet fremskrives med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn (vægtet gennemsnit). Teatret Møllen betaler kr. årligt for leje af møllebygningen. Huslejen fremskrives med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn (vægtet gennemsnit). Juridiske aspekter Bekendtgørelse om egnsteatre. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 25. februar Endelig kontraktudkast forventes at foreligge inden 1. juni til behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur og senere godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Kulturkonsulent Lisbet Johansen

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 968 Bilag Underskrevet henvendelse til kulturministeren (677316) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at der foretages en principiel drøftelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Preben Holmberg. Erhvervs- og Kulturservice foretager i samarbejde med Teatret Møllen en bearbejdning af teatrets virksomhedsplan med henblik på fornyet behandling i udvalgets møde, den 26. maj Supplerende sagsfremstilling til mødet tirsdag den 2. juli 2008 Teatret Møllen har fremsendt et udkast til den ny egnsteaterkontrakt med Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 til og med 31. december Se bilag. Efter Teatret Møllens fremsendelse af udkast til kontrakt har staten meddelt, at refusionsprocenten for egnsteatrene, der forhandler nye egnsteaterkontrakter, vil være variabel. Den har tidligere været på 50 %. Dette skal kommunen tage højde for ved indgåelsen af ny kontrakt mellem Haderslev Kommune og Teatret Møllen. Haderslev Kommune får 50 % i refusion fra staten, indtil den gamle egnsteaterkontrakt udløber i slutningen af Ligeledes er der i det fremsendte kontraktforslag ikke taget højde for den nye skoleteaterordning som Haderslev Kommune tager i brug fra skoleåret 2008/2009. Den samlede udgift til børneteaterordningen på kr. er godkendt på udvalgets møde den , dagsordenspunkt 416. Der opnås statsrefusion på 50 % af beløbet. Skoleteaterordningen betyder, at der pr. år bliver omkring 87 forestillinger til kommunens skoler og 46 forestillinger til institutionerne, hvilket har som resultat at cirka børn får glæde af ordningen. Teatret Møllen vil spille forestillingerne i egne lokaler, dels på skolerne, dels i Kulturhus Harmonien. Da Haderslev Kommune har en lejeaftale med Kulturhuset Harmonien på i alt 60 årlige arrangementsdage til kultur i Haderslev Kommune, vil skoleteaterordningen medføre et større træk på den aftalte kvote af dage. Teatret Møllens nuværende lokaler kan ikke rumme de mange forestillinger, da huset i forvejen er fyldt godt op med forestillinger. Teatret Møllen må derfor på sigt se sig om efter nye muligheder for spillesteder, hvilket kan betyde stigende udgifter til husleje.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 969 Teatret Møllen arbejder også med et stort anlagt kirkespil, som den nu afdøde forfatter Per Hultberg var begyndt at skrive. Man har valgt at udsætte kirkespillet 2 år - til Kirkespillet åbner mulighed for at samarbejde med et andet teater og med flere kirker. Det forventes, at kirkespillet skal have premiere i august 2011 i Haderslev Domkirke. Teatret Møllen vil være positive overfor at aftalte kirkespil i 2011 medregnes i den nye egnsteaterkontrakt. Teatret Møllen er et teater af høj national og international standard og må siges at udgøre kommunens kulturelle flagskib. Med et uændret kommunalt tilskud, kan man ikke forvente at samme høje standard bevares. Man kan heller ikke forvente en udvikling, hvor teatret vil have mulighed for at udvide ensemblet med de to personer man ønsker, så man på den måde kan få overleveret hele kulturen omkring den særlige spillestil, der knytter sig til Teatret Møllen. Det faste ensemble er alle over 50 år. Se bilag. Ligeledes ønsker man at udvide staben med 1 tekniker, samt 1 ekstra i administrationen. Den nye skoleteaterordning med de 133 skoleforestillinger nødvendiggør udvidelsen af staben. Økonomiske forhold Haderslev Kommunes engagement i Egnsteaterkontrakten udgør i kr. der udløser et beløb på kr. fra Kunstsstyrelsen (50 % refusion). Teatret Møllen ønsker en udvidelse af det kommunale tilskud på i alt 1,8 millioner kr. Beløbet er indregnet i kontraktforslaget fra Teatret Møllen. Dette skal dække ansættelse af to nye skuespillere, 1 tekniker og 1 i administrationen, i alt 1,5 millioner kr., hvilket indgår i det samlede beløb i udkast til egnsteaterkontrakt. Derudover ønsker man et tilskud til Kirkespillet på kr. pr. år. Beløbet er ikke indregnet i det samlede beløb i kontraktforslaget. Haderslev Kommunes tilskud til Teatret Møllen Tabel over tilskud til Teatret Møllen med fastholdelse af nuværende tilskud fremskrevet til 2009 med 5,5 %, fastholdelse af tilskuddet fremskrevet med 4,7 % til 2010, og udvidet aftale 2010 (udvidet aftale = jf. Teatret Møllens kontraktudkast - bilag kr. til kirkespil).

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 970 Tilskud fra Haderslev Kommune 2009 fremskrevet med 5,5 % 2010 Aftale forlænget og fremskrevet med 4,7 % 2010 Udvidet aftale kr kr kr.* Kommunens nettoudgift ved 50% refusion Kommunens nettoudgift ved 40% refusion ** kr kr kr kr kr. * Teatret Møllens eget udgiftsforslag jævnfør udkast til egnsteaterkontrakt. Hertil er lagt kr. til kirkespil. ** Det forventes, at den fremtidige refusionsprocent vil være på 45%, men er her sat til 40% som et worst case scenarie. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udkast til ny egnsteaterkontrakt godkendes, og at udvalget med indikation af tilskudsniveau fastsætter niveauet for Teatret Møllens aktiviteter i perioden Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov Der arbejdes videre med en kontraktfornyelse fra 2010, hvor der forudsættes en fast årlig nettoudgift på 2,5 mill. kr. for Haderslev Kommune. Forholdet indgår i det videre budgetarbejde. Supplerende sagsfremstilling til mødet den 23. februar 2009 Formanden har på vegne af udvalget fremsendt henvendelse til kulturministeren vedrørende refusionsprocenten. Der foreligger endnu ikke svar. Kultur og Fritid opfordrer til, at behandlingen af forslag til egnsteaterkontrakt for afsluttes, idet fristen for fremsendelse til Kunststyrelsen er den 1. april 2009.

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 971 Erhvervs- og kulturservice indstiller, at forslag til egnsteaterkontrakt fremsendes med anbefaling til byrådets endelige godkendelse. Sagen genoptages på udvalgets møde den 9. marts Tilskud til Multihuse DITMKI / 07/4983 Sagsfremstilling På baggrund af møder med initiativtagere i såvel Simmersted som Jegerup samt offentligt møde den 16. april 2008 i Branderup, Tønder Kommune, for repræsentanter fra landdistrikter i Haderslev Kommune og Udvalget for Erhverv og Kultur samt ansøgninger/projekter i Sdr. Vilstrup, Øsby, Starup og Gram, har Erhvervs- og Kulturservice udarbejdet forslag til støttekriterier for multihuse i Haderslev Kommune. Se bilag. Forslaget bør danne udgangspunkt for en drøftelse med Haderslev Landdistrikter samt i Udvalget for Erhverv og Kultur og Udvalget for Børn og Familie. Økonomiske forhold Ifølge forslaget afsættes der 2 mio. kr. pr. år svarende til støtte til 1 multihus pr. år på anlægsbudgettet. Støttebeløbet udløses kun såfremt det modsvares af tilsvarende krone-beløb fra initiativtagerne. Der afsættes ca. ½ mio. kr. pr. år til støtte for driftsudgifter på multihuse jf. forslaget. Såfremt der etableres flere multihuse vil driftsstøttebudgettet være stigende. Forslaget anviser ikke finansiering af den kommunale støtte til anlæg og drift. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 6. juni Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer.

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 972 Bilag Bilag til sagsfremstilling vedr. tilskud til Multihuse (501121) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at forslaget fremsendes med udvalgets bemærkninger til høring i Haderslev Landdistrikter samt Udvalget for Børn og Familie, og at forslaget drøftes med henblik på optagelse til prioritering i forbindelse med budgetlægningen for Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov, Holger Mikkelsen Godkendt. Fortsat sagsfremstilling Sagen om Multihuse er oversendt fra Udvalget for Erhverv og Kultur til udtalelse i Udvalget for Børn og Familie. Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller, at: Udvalget for Børn og Familie drøfter etablering af Multihuse Udvalget for Børn og Familie beslutter, at det ikke for øjeblikket anses for sandsynligt, at et Multihus kan etableres i samarbejde med en af Børn og Families institutioner eller skoler. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Bent Steenberg Olsen Fraværende: Ingen Godkendt. Udvalget vil objektivt se på de ansøgninger, der måtte komme i relation til mulighederne i et samarbejde Supplerende sagsfremstilling til mødet den 22. september 2008 Erhvervs- og Kulturservice har modtaget høringssvar fra Udvalget for Børn og Familie (se ovenstående) samt Haderslev Landdistrikter.

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 973 : Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at høringssvarene tages til efterretning, at principperne for etablering af multihuse godkendes, og at eventuelt tilskud til multihusprojekter afventer budget Bilag Forslag til annocering (694718) Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Holger Mikkelsen, Finn Lykkeskov Godkendt. Supplerende sagsfremstilling til mødet den 23. februar 2009 I forlængelse af behandlingen den 22. september 2009 foreslår Erhvervs- og Kulturservice, at der arbejdes med følgende årlige procedure for ansøgninger vedrørende multihusprojekter: Annoncering/formidling af mulighed Januar/februar for tilskud til multihusprojekter April Frist for indsendelse af ansøgninger Maj/juni Behandling af ansøgninger Juni Svar til ansøgere Haderslev Kommune har dermed mulighed for inden budgetlægningen for det kommende år igangsættes, at behandle, prioritere og indarbejde beslutninger i budgettet. Ansøgninger behandles ud fra de kriterier, der blev vedtaget på mødet den 22. september Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at proceduren godkendes.

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 974 Procedure godkendt, idet det i forbindelse med annonceringen tydeliggøres, at der i 2009 er afsat 1 mil. kr. i anlægskroner. Samtidig suppleres principperne, så ansøgninger skal indeholde udførligt driftsbudget Idrætspolitik DIJMHA / 07/22285 Sagsfremstilling Forslag til Idrætspolitik har været i høring indtil den 15. december Alle høringssvar beror i sagen. Efterfølgende er alle høringssvar bearbejdet af styregruppen for idrætspolitik og samlet i to notater - et arbejdspapir fra styregruppen med indkomne høringssvar indskrevet, samt det bearbejdede forslag til Idrætspolitik (16) fra styregruppen. Der er stadig tale om et arbejdspapir, der skal bearbejdes sprogligt og grafisk. Økonomiske forhold Afhængig af kommende handleplaner. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 23. februar 2009 og videresendes til Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Morten Nørby Poulsen Bilag Idrætspolitik med indarbejdede høringssvar. (701652) Idrætspolitik - Styregruppens sammenskrevne forslag. (701668) Idrætspolitik - resumé høringssvar samlet (701828)

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 975 Erhvervs- og kulturservice indstiller, at styregruppens forslag til Idrætspolitik (16) fremsendes med anbefaling til Byrådet Godkendt. Udvalget besluttede at invitere Haderslev Idrætsråd til at medvirke til udarbejdelse af en handlingsplan. Udvalget besluttede også at få udarbejdet en moderniserings- og renoveringsplan for kommunens idrætsanlæg og faciliteter. Tidsfrist: oktober Godkendelse af regnskab 2008 for Støttefonden til Bevarelse af Ældre Bygninger i Haderslev Kommune DIBITW / 08/40640 Sagsfremstilling Bestyrelsen for Støttefonden til Bevarelse af Ældre Bygninger i Haderslev Kommune har fremsendt sit regnskab for 2008 til kommunen til gennemsyn og godkendelse. Jf. 14 i fundatsen skal regnskabet revideres af kommunen og godkendes af Byrådet inden 1. juli i det efterfølgende regnskabsår. Efter aftale med Byråds- og Direktionssekretariatet bemyndiges Udvalget for Erhverv og Kultur til at godkende regnskabet, medmindre regnskabet giver anledning til bemærkninger. Erhvervs- og Kulturservice har gennemset og revideret fondens regnskab, og har ingen bemærkninger hertil. Procedure Hvis Udvalget for Erhverv og Kultur godkender regnskabet, sluttes sagen i dette udvalg. Kan udvalget ikke godkende regnskabet, videresendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

18 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 976 Tovholder/informationsansvarlig Birthe Wolf Bilag Regnskab 2008 for Støttefonden til Bevarelse af Ældre Bygninger i Haderslev Kommune (695093) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at regnskab 2008 for Støttefonden til Bevarelse af Ældre Bygninger i Haderslev Kommune godkendes. Godkendt Eventuelt DIHAJP / 06/17018 Generalforsamling i Haderslev Turistråd den 24. februar 2009.

19 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 977 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-03-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, mødelokale 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Finn Lykkeskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-04-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 11-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 11-12-2007

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-08-2008 Mødested: Mødeværelse 219 Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl.

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Astrid Refshauge,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse af de foreløbige

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 24-06-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Princess May Gildhoff og Sahat

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30 Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden 2. Behandling af ansøgninger 3.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-11-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere