Årsrapport CB163PO057 Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010"

Transkript

1 CB163PO057 Årsrapport

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data De strategiske mål for programmet Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program Resultater og fremskridtsanalyse Oplysninger om status for afvikling af det Operationelle Program Oplysninger om brugen af fondsmidler Støtte inddelt efter målgrupper Tilbagebetalt eller genanvendt støtte Kvalitativ analyse Oplysninger om foreneligheden med fællesskabsretten Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Ændringer i konteksten omkring det Operationelle Programs gennemførelse Eventuel væsentlig ændring i henhold til artikel 57 i forordningen (EF) nr. 1083/ Komplementaritet med andre instrumenter Tilsynsforanstaltninger Eventuelle nationale valutareserver (kun for den årlige gennemførselsrapport 2010) Gennemførelse af den enkelte prioritetsakse Prioritetsakse 1 Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling & miljø Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Prioritetsakse 2 Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Prioritetsakse 3 Teknisk bistand Resultater og fremskridtsanalyse Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afværgelse af disse Teknisk bistand Information til offentligheden Kvalitativ analyse Væsentlige opståede problemer og foranstaltninger til afhjælpning af disse

3 Bilagsoversigt: Bilag 1 Projektindikatorer Bilag 2 Finansielle oplysninger Bilag 3 Kumuleret fordeling af tildelinger fra Fællesskabets bidrag efter kategori Bilag 4 Prioritetsindikatorer / Prioritet 1 Bilag 5 Prioritetsindikatorer / Prioritet 2 Bilag 6 Prioritetsindikatorer / Prioritet 3 Bilag 7 Teknisk Bistand Bilag 8 Evaluering af Kommunikationsplanen 3

4 1 Generelle data Operationelt program Årsrapport Mål Europæisk territorialt samarbejde, grænseoverskridende samarbejde Støtteområde Region Sjælland (DK02), Kreis Ostholstein (DEF08), Kreisfreie Stadt Lübeck (DEF03), Kreis Plön (DEF0A) Tidsrum for programplanlægningen Programmets 2007CB163PO057 referencenummer (CCI-Code) Programmets navn Fehmarnbeltregion Årsrapport 2010 Dato for godkendelse af rapporten i Overvågningsudvalget INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion blev godkendt af Kommissionen den 21. december 2007 ved beslutning nr. K(2007)6600. I henhold til artikel 67 i Rådets generelle forordning nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 skal Forvaltningsmyndigheden for EU-strukturfondsprogrammerne hvert år indsende en årsrapport om programmet til Kommissionen. Årsrapporten skal inden fremsendelse til Kommissionen godkendes af Overvågningsudvalget. Dette skete den 06. juni Udvalgets få sproglige ændringer blev derefter indarbejdet i årsrapporten. Årsrapporten fokuserer på implementeringen af programmet, herunder især informationstiltag om programmet, arbejdet i udvalgene, rådgivning til godkendte projekter og nye projektideer, godkendelse af nye projekter, udarbejdelse af strategiske 4

5 foranstaltninger med henblik på at implementere det Operationelle Program samt opdatering af de grundlæggende programdokumenter. 1.1 De strategiske mål for programmet De operationelle rammer for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion er EUforordningerne for strukturfondsperioden samt fællesskabets strategiske retningslinjer for denne periode og strategien for den bæredygtige udvikling. Det Operationelle program er et supplement hertil. De valgte prioriteter er afledt af disse overordnede strategier. Lissabon-strategien, som indeholder elementer fra Göteborg-erklæringen, danner grundlag for de strategiske retningslinjer og for anvendelse af ressourcerne fra EUstrukturfondene. Det nye mål for det Europæiske territoriale samarbejde er at fremme integrationen inden for fællesskabet i alle aspekter, som det fremgår af artikel 6 i forordningen 1080/2006. De nævnte overordnede rammer for udviklingen af programmets regionale strategi danner sammen med de nationale og regionale udviklingsstrategier de strategiske mål for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion : 1. Regionens erhvervsmæssige og økonomiske positionering langs aksen Hamburg- København/Malmö 2. Forbedring af Fehmarnbeltregionens attraktivitet 3. Mere information og viden til befolkningen i regionen 4. Fremme af integrationen 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i den til enhver tid gældende version. 5

6 Dertil kommer de horisontale kriterier, som generelt sigter på: beskyttelse og forbedring af miljøet samt bæredygtig udvikling integration og forebyggelse af diskriminering ligestilling af mænd og kvinder i alle programmets faser, dvs. både ved valg af prioriteterne og fokustemaerne og også ved gennemførelse af programmet og projekterne. Samtidig udgør de væsentlige kriterier for de nationale, regionale og lokale politikker i regionen. Programmets strategiske mål implementeres ved hjælp af to prioriteter: 1. Erhvervsliv, innovation, maritim udvikling og miljø 2. Grænseoverskridende strukturer og menneskelige ressourcer De specifikke mål for de enkelte prioriteter skal nås gennem de enkelte foranstaltningsområder. Her er de støtteberettigede foranstaltninger og projekter placeret, som afspejler programmets tilstræbte output. Den programevaluering der blev indledt i 2010 skal analysere om hvorvidt de specifikke prioriteters programmål og de enkelte indsatsområder (fokustemaer) kan opnås, om de stadig er relevante efter det første programår eller om de skal tilpasses (se kapitel Oplysninger om de fysiske fremskridt i det Operationelle Program). Østersøstrategien INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion understøtter derudover den fælles strategi og handlingsplan for Østersøregionen EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region), som EU s stats- og regeringschefer vedtog i oktober Formålet er at sikre en mere effektiv koordinering af EU s politikker og programmer i Østersøregionen. 6

7 Strategien har fire hovedtemaer: En miljømæssigt bæredygtig region En velstående region En tilgængelig og attraktiv region En sikker region. Gennemførelsen af Østersøstrategien i programmet er beskrevet i kapitel Oplysninger om status for afviklingen af 3.1.2/3.2.2 Materielle og finansielle fremskridt i prioritetsaksen 3.1.3/3.2.3 og kvalitativ analyse. Partnerskabsprincippet I INTERREG IVA-programmet Fehmarnbeltregion bygger partnerskabsprincippet på historiske samt nyetablerede kontakter mellem tyske og danske aktører hen over bæltet. I begyndelsen var der primært tale om venskabelige forbindelser mellem det daværende Storstrøms Amt (pr en del af den nye Region Sjælland) og Kreis Ostholstein. Udgangspunktet for et mere intensivt samarbejde mellem Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein var i 1989 frygten for, at den faste forbindelse over Storebælt kunne medføre, at Fugleflugtslinjen over Femernbælt ville kunne miste sin betydning som økonomisk livsåre for dette område. Situationen foranledigede den de to amter til i en fælles resolution at kræve en udbygning og styrkelse af Fugleflugtslinjen. Derudover dannede man en arbejdsgruppe, der senere blev til Overvågningsudvalget, som er kernen i det dansk-tyske samarbejde. I 1991 bevilgede EU-kommissionen de to partnere, hvis støtteområde nu også omfattede Lübeck, støtte til det grænseoverskridende samarbejde af midler fra fællesskabsinitiativet INTERREG. Dette samarbejde kunne fortsættes takket være støtte fra INTERREG II A og INTERREG III A. På basis af partnerskaber fra de tidligere perioder sikrer det nye program INTERREG IVA fortsættelsen og især videreudviklingen af det grænseoverskridende samarbejde. På grund af udvidelsen af det danske støtteområde i forbindelse med kommunalreformen og inkluderingen af Kreis Plön, fik samarbejdet nye impulser og inddrog partnerskaber. 7

8 Udformningen af programmet har fundet sted under ledelse af en arbejdsgruppe, som bestod af medarbejdere fra det hidtidige INTERREG-Sekretariat og af repræsentanter fra forvaltningen. Den blev overvåget af en styregruppe, som bestod af repræsentanter for de berørte amter/kommuner og af repræsentanter fra erhvervslivet og fra arbejdsmarkedets parter. Derudover har yderligere partnere fra forskellige interesseorganisationer deltaget i processen med programudviklingen i form af workshops og høringer. (se Operationelle Program , s. 5-7) Den eksempelvis blev programmet udsendt til 620 adressater som led i en offentlig høringsproces. Samvirke med andre programmer, planer og strategier Den operationelle ramme for programmet er EU-forordningerne for strukturfondsperioden samt Fællesskabets Strategiske Retningslinjer for samme periode og strategien for bæredygtig udvikling. Det Operationelle Program udgør et supplement hertil og understøtter samtidig nationale strategier. I den forbindelse spiller regionale aktører en vigtig rolle. Med de regionale vækstfora er der skabt en stærk platform for regionale og lokale foranstaltninger inden for den økonomiske udvikling, som er medfinansieret af EU s strukturfonde. Den Regionale Udviklingsstrategi og Erhvervsudviklingsstrategien for Region Sjælland samt det danske EU-program for regional konkurrenceevne og beskæftigelse, er andre eksempler på betydningsfulde strategier, som også omfatter den danske del af programområdet. Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein samler med Zukunftsprogramm Wirtschaft (Fremtidsprogram Økonomi) de vigtigste økonomi- og regionalpolitiske støttetiltag i delstaten. Desuden er de såkaldte Regionalkontorer i de enkelte støtteregioner, som vejleder projekterne frem til den formelle ansøgning, placeret i samme institution som INTERREG-Sekretariatet. Her foregår et tæt samarbejde, afstemning og afgrænsning, som har fundet sted i flere støtteperioder. Delstatsregeringen i Schleswig-Holstein har også opstillet Zukunftsprogramm Arbeit (Fremtidsprogram Arbejde) for at styrke menneskenes konkurrenceevne på arbejdsmarkedet med midler fra den Europæiske 8

9 Socialfond. Gennem en tæt afstemning før bevillingen sikres det, at der kun støttes aktiviteter, som ikke støttes af Zukunftsprogramm Arbeit. Udvalgsbehandlingen af Mål 2 ansøgninger er i Danmark henlagt til de regionale vækstfora. I Region Sjælland foregår den administrative behandling af ansøgningerne i Vækstforumsekretariatet, der er placeret i umiddelbar sammenhæng med Forvaltningsmyndigheden. Dette sikrer et tæt samarbejde vedrørende afgrænsning af programmerne og forhindrer eventuelle overlap. Region Sjælland er desuden støtteområde i det grænseoverskridende program: Øresund- Kattegat-Skagerrak, samt tilstødende område (20 % område) i det grænseoverskridende program South Baltic. Samlet set findes der en mangfoldighed af programmer i støtteregionen, som overlapper geografisk og har lignende prioriteter. I sammenligning med de øvrige støtteprogrammer forfølger det løbende INTERREG-program dog målsætningen om det grænseoverskridende samarbejde. Erfaringen viser indtil videre, at afgrænsningen til de øvrige programmer er uproblematisk. I 2009 indledte Forvaltningsmyndigheden nye samarbejder i tilknytning til vedtagelsen af EU s Østersøstrategi. Disse nye samarbejder involverer både regionale og nationale myndigheder samt interregionale netværk. Formålet med disse nye partnerskaber er at sikre, at programmet Fehmarnbeltregion kan understøtte Østersøstrategien bedst muligt. Programgennemførelse Til sikring af en effektiv programgennemførelse og etablering af en fælles forvaltningsstruktur har alle fire programpartnere, Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck, indgået en aftale. I henhold til artikel 14, stk 1 i forordning (EF) nr. 1080/2006 har de medlemsstater, der deltager i, udpeget en fælles Forvaltningsmyndighed, der ligger hos Region Sjælland, Sorø. Efter høring af de i programområdet repræsenterede medlemsstater oprettede Forvaltningsmyndigheden et 9

10 fælles Teknisk Sekretariat, som ligger hos Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbh, Eutin. I henhold til artikel 61 i forordning (EF) nr. 1083/2006 af er programmets Attesteringsmyndighed ved Region Sjælland, Sorø. I henhold til artikel 62 i forordning (EF) nr. 1083/2006 af er programmets Revisionsmyndighed ved Erhvervs- og Byggestyrelsen København Ø. I medfør af artikel 63 i forordning (EF) Nr. 1083/2006 har medlemsstaterne nedsat et fælles Overvågningsudvalg efter aftale med Forvaltningsmyndigheden. Overvågningsudvalget er sammensat af repræsentanter fra følgende institutioner: nationale myndigheder (repræsentanter fra medlemsstaten) regionale forvaltninger (repræsentanter fra Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck), politiske repræsentanter fra Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Kreis Plön, Hansestadt Lübeck, kommunale sammenslutninger og kommuner, arbejdsmarkedsmyndigheder, erhvervsfremmeaktører/vækstforum, fagforeninger højere læreanstalter, ligestillingsrepræsentanter, miljørepræsentanter eller miljøorganisationer. En repræsentant for Kommissionen deltager på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra Overvågningsudvalget med rådgivende funktion i Overvågningsudvalgets arbejde. Derudover kan gæster få mulighed for at deltage i Overvågningsudvalgets møder. I henhold til artikel 19, stk. 3 i forordning (EF) nr. 1080/2006 kan Styringsudvalget påtage sig at udvælge operationerne og afgive rapport til Overvågningsudvalget. Styringsudvalget 10

11 består af de forvaltninger, der har ansvaret for programmet, og suppleres med repræsentanter fra erhvervsliv og arbejdsmarkedets parter. Ovenstående afsnit illustrer, at partnerskabsprincippet implementeres i INTERREG IVA programmet Fehmarnbeltregion i flere henseender. Under udviklingen, planlægningen, og gennemførelsen af programmet inddrages et bredt spektrum af relevante aktører på nationalt og regionalt plan. Et tydeligt eksempel på partnerskabsprincippet er, at ansvaret for programmet er fordelt på både regionale og nationale myndigheder, i og med at Forvaltningsmyndigheden og Attesteringsmyndigheden er placeret hos Region Sjælland, medens Revisionsmyndigheden er placeret hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Endvidere er et stort antal af forskellige myndigheder og interesseorganisationer blevet inddraget i udviklingen og godkendelsen af programmet. Tilsvarende repræsenterer Overvågningsudvalget mange forskellige interessegrupper, som er med til at overvåge og vejlede programgennemførelsen. 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program 2.1 Resultater og fremskridtsanalyse Oplysninger om status for afvikling af det Operationelle Program Programmet blev godkendt den 21. december 2007, således at de første projekter kunne godkendes i løbet af Samtidig skulle den samlede implementering af programmet gennemføres over for ansøgerne, hvilket krævede hele året 2008 og første halvdel af året I gennemførelsesåret 2010 blev der ydet rådgivning og administrering til de fem i 2008 samt de syv i 2009 godkendte projekter. Desuden godkendte det dansk-tyske Styringsudvalg i 2010 tre nye projektansøgninger. Både ved den generelle præsentation af INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion og ved rådgivning af de enkelte potentielle projektpartnere blev det især understreget: 11

12 - at projekterne skal indeholde elementer, som bidrager til forbedring af regionens muligheder som del af aksen Hamburg- København/Malmö, - at projekterne øger regionens attraktivitet både for borgerne og besøgende, - at projekterne er grænseoverskridende og bidrager til, at forskelle opfattes som styrke og som udgangspunkt for en fornyet dynamik i regionen. De modtagne projektansøgninger blev behandlet på grundlag af kvantitative og kvalitative udvælgelseskriterier. Herunder blev det vurderet, om projekterne kunne bidrage til opnåelse af programmålene. Desuden blev projektansøgningerne gennemgået for at kunne vurdere, om kriterierne for ligestilling mellem mænd og kvinder, bæredygtig udvikling og additionalitet er opfyldt, og om støttemodtagerne varetager deres informationspligt i forhold til støtten fra EU på tilfredsstillende måde. Af de tre nye og i 2010 godkendte projektansøgninger ligger to i Prioritet 1 og ét i Prioritet 2. I sammenligning med 2009, hvor der i alt var fire ubesatte fokustemaer, er der i slutningen af 2010 kun to fokustemaer tilbage (Fokustema 2 Forskning og Teknologi og Fokustema 3 Sundhed), hvor der ikke er blevet gennemført projekter endnu. Der er således projekter inden for de resterende fokustemaer. Projekterne er forholdsvis omfangsrige i forhold til bevilligede støtte, hvilket vil få den konsekvens, at det oprindeligt planlagte mål i forhold til antallet af projekter i de enkelte fokustemaer ikke forventes at være realistisk længere. Selv om antallet af godkendte projekter afviger fra det for 2010 forventede tal, viser en foreløbig evaluering af programmets indholdsindikatorer, at de godkendte projekter samlet set opfylder de fleste af de kvantitative mål og således også de dermed sammenhængende kvalitative programmål. Se tabel i bilag 1 med hensyn til kvantificerbare indikatorer, som nævnes i det Operationelle program, og som viser de 12

13 realiserede målsætninger. De finansielle oplysninger om det Operationelle program ses i tabellen i bilag 2. Det lavere antal godkendte projekter kunne føre til den antagelse, at programmet ville få vanskeligheder med hensyn til at opfylde n+2 rammerne. På grund af nogle projekters relativt store volumen og en målrettet indsats fra INTERREG- Administrationen kunne n+2 målet opnås i 2010, såvel som programmets forecast viser, at n+2 forventes at kunne blive indfriet for den resterende programperiode. Ændret programstrategi På trods af at programmets kvantitative og kvalitative mål i mange henseender allerede er opfyldt, har Overvågningsudvalget for INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion i slutningen af 2009 besluttet at foretage en ændring af den hidtil bestående programstrategi. Den ændrede programstrategi skulle først og fremmest sigte på at sikre et større antal projekter for bedre at kunne opfylde målene i det Operationelle Program. Baggrunden for ændringen af programstrategien var, at der med slutningen af 2009 ville i alt være 68,42 % af programmets samlede midler bevilget til kun 13 projekter. Selv om den høje andel af allerede bevilgede midler viser en stor interesse for programmet og dermed prisværdige fremskridt med hensyn til programmets gennemførsel, beroede den høje bevilling på, at der blev godkendt nogle for dette programs meget økonomiske omfangsrige projekter, som derved hurtigt lagde beslag på en stor procentdel af de samlede midler i programmet. Denne situation betød, at midlerne inden for bestemte fokustemaer allerede var opbrugt, i nogle tilfælde var det i 2009 endda nødvendigt med en omfordeling fra andre fokustemaer, mens der i andre fokustemaer slet ikke var nogen projekter endnu (jf. Programmets Årsrapport for 2009). Med en ændret programstrategi kunne der skabes mulighed for at optimere gennemførelsen af programmet med henblik på at dække det Operationelle Programs mål og alle fokustemaer bedst muligt. Samtidig skulle den nye programstrategi højne antallet af i alt godkendte projekter. Forslaget til en ny programstrategi indeholdt følgende hovedpunkter: 13

14 1) Nedsættelse af støttekvoten Ved at nedsætte støttekvoten fra maksimalt 75 % til maksimalt 60 % af de samlede omkostninger blev der tilskyndet til en mere realistisk budgetplanlægning, og samtidig ville det være muligt at fordele de resterende støttemidler til et større antal nye projekter. 2) Maksimalt støttebeløb (med undtagelsesordning) For at sikre tilstrækkelige midler til finansiering af flere projekter i alle fokustemaer foreslog INTERREG-Administrationen at indføre et maksimalt støttebeløb på euro (svarende til et samlet budget på ca euro ved en støttekvote på 60 %). Ved et maksimalt støttebeløb på euro skulle det tillige være målet at kunne godkende i alt 30 projekter i løbet af programperioden. Dette antal vurderes for at være passende i forhold til indfrielsen af programmets indikatorer. Under særlige omstændigheder skulle det dog være muligt for projekter at ansøge om dispensation, da det også fremover skulle være muligt at støtte større og strategisk vigtige projekter. En ansøgning om dispensation skulle i så fald godkendes af Styringsudvalget og kun bevilges til projekter, som har en ekstraordinær merværdi for programmet. Dertil hører, at projekterne udføres af mange nye aktører som muligt, og at projekterne har en stor geografisk og aktørmæssigt rækkevidde. Som forudsætning for en overskridelse af støttekvoten og/eller det maksimale tilskudsbeløb blev det fastlagt, at projektet skal opfylde de generelle udvælgelseskriterier og mindst tre af nedenstående kriterier: Projektet skaber multieffekter, dvs. effekter indenfor mere end et fokustema i en prioritet og disse effekter kan tydeligt dokumenteres. Projektet bidrager til ekstraordinært store grænseoverskridende effekter, herunder særligt borgernære aktiviteter. Projektet henvender sig til et flertal af målgrupper herunder almindelige borgere. Projektet har potentiale til at blive et fyrtårnsprojekt særligt gældende for Fehmarnbeltregionen og Østersøregionen. 14

15 Projektet gennemføres af nye projektpartnere, som ikke tidligere (INTERREG IIIA und IV A) har modtaget støtte. Projektet yder støtte til nye aktiviteter, der har en særlig værdi for det grænseoverskridende samarbejde, og som ikke er blevet gennemført i tidligere projekter. Projektet implementeres i de dele af regionen, hvor der endnu ikke er gennemført aktiviteter og bidrager dermed til at dække den samlede geografiske region. 3) Styrkelse af bestemte fokustemaer For at opfylde programmets mål så godt som muligt, foreslog INTERREG- Administrationen en speciel indsats for at initiere projekter specielt inden for de fokustemaer, hvor der tidligere ikke har været aktiviteter. Samtidig skulle fokustemaer forbigående lukkes, hvis alle midler allerede var opbrugt og i mange tilfælde betydeligt overskredet. Dette gjaldt på daværende tidspunkt for følgende fokustemaer: 1. Erhvervsinitiativer, 5. Turisme og kultur og 8. Arbejdsmarked, socialområdet og ligestilling. For så vidt det ved en senere evaluering af programmet skulle vise sig relevant, kan Overvågningsudvalget genåbne et eller flere fokustemaer. INTERREG-Administrationen begrunder denne midlertidige lukning af fokustemaer med formålet om at forbedre gennemsigtigheden og dermed samtidig projektrådgivningen over for potentielle ansøgere. Det dansk-tyske Overvågningsudvalg tilsluttede sig det fremsatte forslag til en ændret programstrategi og der blev gennemført en første evaluering af programstrategien på Overvågningsudvalgsmødet den 1. juni INTERREG-Administrationen kunne allerede et halvt år efter beslutningen om en ændret programstrategi videreformidle følgende vigtige effekter, som tilsammen talte for at bibeholde programstrategien: Nye projektansøgere er blevet udførligt informeret om indholdet af den nye strategi og har tilpasset deres ansøgninger i overensstemmelse hermed. Nye projektansøgere har fortrinsvis indplaceret deres ansøgninger i fokustemaer, hvor ingen eller kun få støttemidler er blevet bevilget. 15

16 Ved de tre nye projekter, som blev forelagt Styringsudvalget i juni 2010, var der tale om ansøgninger, som allerede var under udarbejdelse inden beslutningen om den nye programstrategi blev truffet. Alle tre projekter havde reduceret deres budget betragteligt og forsøgt at tilpasse sig de nye krav. INTERREG-Administrationen har samtidig ydet en særlig indsats for at lette projektansøgernes ændringer som følge af de nye strengere krav. Som resultat af denne første vurdering af programstrategien pålagde Overvågningsudvalget INTERREG-Administrationen, at bibeholde den nye programstrategi og at anvende den som et middel til en optimal styring af programmet. Programstrategien skal revideres årligt. To af projektansøgningerne i 2010 har vist sig at være strategisk vigtige projekter, og er derfor blevet godkendt med en dispensation fra programstrategien. Programdokumenter: I løbet af 2010 har INTERREG-Administrationen justeret følgende centrale dokumenter: Håndbog: Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A)i programmet Fehmarnbeltregion : Håndbogen sigter på at informere potentielle projektpartnere om principperne og kriterierne i INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion og indeholder udførlige forklaringer og vejledninger til fremsættelse af ansøgninger og gennemførelse af et INTERREG IV A-projekt som hjælp til nuværende og potentielle projektpartnere. Håndbogen blev godkendt ved det første fælles møde i det dansk-tyske Overvågnings- og Styringsudvalg den 4. juni Der er i 2010 påbegyndt en større gennemgang af Håndbogen, som forventes tilendebragt i starten af Ændringerne er fortrinsvist foretaget med henblik på at få indarbejdet de nye tiltag i forhold til Østersøstrategien, den nye programstrategi, den nye tilsynserklæring såvel som opjusteringer af de generelle retningslinjer for projektgennemførelse og støtteberettigelse. Håndbogen kan altid downloades fra hjemmesiden. Derudover vedlægges Håndbogen Leadpartnerkontrakten som bilag for at sikre, at projektet 16

17 modtager de grundlæggende informationer med alle retningslinjer og henvisninger til forordningerne. Tilsynserklæring. Administrationen har brugt ressourcer på at udarbejde en fælles dansk/tysk tilsynserklæring. Formålet har været at udarbejde et fælles kompromis mellem den danske regionalfondsbekendtgørelse, den danske erklæringsvejledning og internationale revisionsstandarder. Der er udarbejdet to fælles erklæringer. Den ene erklæring anvendes af alle partnere (både Leadpartneren og Projektpartnerne) og den anden anvendes af Leadpartneren som en konsolideret erklæring for Leadpartner og projektpartner. Leadpartnerkontrakten og Håndbogen bliver i erklæringen to meget centrale elementer, som revisor skal revidere op imod (reference ramme). Administrationen oplever, at det er en stor succes, at der nu er blevet udarbejdet en fælles erklæring, som kan anvendes på både dansk og tysk side. Det er udtryk for et grænseoverskridende samarbejde, både med administrationen, revisionsmyndigheden og revisorbranchen. Administrationen forventer, at den fælles erklæring kan bidrage til en enklere procedure og arbejdsgang ved afrapporteringerne, såvel som ved udbetalingsanmodningerne. Det letter ikke blot administrationens arbejde, men i lige så høj grad revisorernes og projektpartnernes, særligt Leadpartneren når denne skal konsolidere regnskabet og udbetalingsanmodningerne. Det har ikke været relevant at revidere i henhold til Rådets Forordning 1083/2006 Artikel. 71 i Der er ikke foretaget en justering af organiseringen af og procedurerne for forvaltnings- og attesteringsmyndighederne. Der er derfor ikke foretaget nogen ændringer i henhold til Europa-Kommissionens Forordning 1083/2006 artikel 71 beskrivelsen, indsendt til Europa-Kommissionen d. 26. oktober 2009, inkluderende de uddybende kommentarer indsendt til Europa-Kommissionen d. 16. december Det betyder, at der ikke har været nogen ændring i organiseringen af procedurerne for Forvaltningsmyndigheden, herunder Det Fælles Tekniske Sekretariat, og for Attesteringsmyndigheden. 17

18 INTERREG-Administrationen har foretaget en rettelse i Forretningsordenen for Styringsudvalget vedrørende forudsætningerne for Styringsudvalgets beslutningsdygtighed i henhold til pkt. IV. Rettelsen indbefatter en præcisering af ordlyden i nedenstående sætning (Punkt 5, side 2): I tilfælde af, at en repræsentant fra en økonomisk ansvarlig organisation er inhabil i henhold til Punkt 5 i denne aftale, skal der i stedet være en repræsentant fra en anden organisation til stede, for at Styringsudvalget er beslutningsdygtigt. Den oprindelige formulering, som angav, at der skal være yderligere en repræsentant fra en anden organisation til stede, for at Styringsudvalget er beslutningsdygtig, har vist sig at være utilstrækkelig. INTERREG-Administrationen har derfor foretaget den ovenstående ændring. Østersøstrategi (EUSBSR) Femern Bælt programmets søger at bidrage positivt til understøttelse af Østersøstrategien/EUSBSR, hvor det er relevant i forhold til programmets egne overordnede strategiske målsætninger. På mødet i det dansk-tyske Overvågningsudvalg for Femern Bælt programmet den 1. juni 2010 blev programmets tilpasninger til Østersøstrategien behandlet. Alle nye projekter skal forholde sig aktivt til strategien, men ikke nødvendigvis bidrage aktivt. til den. Til dette formål er der lavet et nyt punkt i ansøgningsformularens punkt 8.10 Understøttelse af Østersøstrategiens prioriterede områder, som skal udfyldes af ansøgerne. Dermed udbredes kendskabet til strategien også blandt Femern Bælt regionens aktører. I forbindelse med Overvågningsudvalgets beslutning om at støtte Østersøstrategien blev der i 2010 foretaget ændringer i samtlige relevante dokumenter, såsom det Operationelle Program, i ansøgningsskemaet for nye projekter, i vurderingsskemaet vedr. den indholdsmæssige vurdering af nye projektansøgninger og i Årsrapporten/Slutrapporten i forhold til de kvalitative resultater. 18

19 Desuden blev programmets hjemmeside og håndbog opdateret med information om Østersøstrategien (samt måden hvorpå ansøgere skal forholde sig til den). Ved alle informationsmøder for potentielle ansøgere og godkendte projektpartnere bliver der grundigt informeret om strategien og håndteringen af denne. Programadministrationen fremhæver Østersøstrategien og programmets indsats for implementering af strategien i de samarbejdsfora, programmet indgår i. Arbejdet ligger i naturlig forlængelse af Region Sjællands prioriteringer, hvor Region Sjællands Internationale handlingsplan såvel som øvrige strategier understreger, at regionen har fokus på Østersøregionen. Tilsvarende har Østersøstrategien en vigtig strategisk indflydelse på de tyske programpartneres regionale strategier og handlingsplaner. Administrationen vil identificere de allerede godkendte projekter, som positivt understøtter strategiens prioriterede indsatser og rapportere disse projekter til Europa-Kommissionen. Projekter, der positivt understøtter strategiens prioriterede områder bliver af administrationen opfordret til at kontakte de nationale koordinatorer for de relevante prioritetsområder for at sikre relevant koordinering og samarbejde. Projekterne vil ligeledes blive informeret om, at Administrationen informerer hvilke projekter, der er understøttende i forhold til Østersøstrategien til Europa-Kommissionen. De projekter som opfattes som værende i overensstemmelse med Østersøstrategien/EUSBSR, vil samtidig blive tydeligt markeret i programmets liste over godkendte projekter på programmets hjemmeside. Udover de tidligere nævnte tiltag har Administrationen foretaget følgende justering af praksis i forhold til Østersøstrategien: Programmet har i efteråret 2010 igangsat en ekstern evaluering af programmet, hvor en del af evalueringen også vil omfatte vurderingen af Østersøstrategiens indflydelse på programmet. Evalueringen af dette aspekt forventes at blive fremlagt Overvågningsudvalget i løbet af

20 INTERREG IV A-programmet Fehmarnbeltregion dækker Region Sjælland med ca indbyggere og Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck og Plön med ca indbyggere. Programmet har et samlet budget på 22,9 millioner Euro, hvoraf 12,175 millioner Euro var bevilget til i alt 14 projekter pr. 31. december De 14 projekter var alle bevilget før Overvågningsudvalgets beslutning med henblik på projekternes understøttelse af Østersøstrategien fra juni Programadministrationen har vurderet, at 11 af de 14 projekter understøtter Østersøstrategien, mens de resterende tre projekter vurderes at være i overensstemmelse med strategien, uden direkte at understøtte den. De nye krav til projekterne i forhold til Østersøstrategien medfører øget behov for vejledning af projektansøgerne, og det er Administrationens oplevelse, at det kan være en udfordrende øvelse for projektansøgerne at forholde sig til Østersøstrategiens store geografiske område, såvel som mange prioriteter, flagskibsprojekter mv. Programmets administration, både Sekretariatet og Forvaltningsmyndigheden forsøger at holde sig løbende informeret i forhold til Østersøstrategien. Forvaltningsmyndigheden har deltaget i forskellige aktiviteter med udgangspunkt i Østersøstrategien. Det gælder både ved Baltic Development Forums årlige konference, såvel som ved OpenDays i Bruxelles. Der har været anvendt midler fra budgettet til teknisk bistand, til deltagelse i disse arrangementer. Endvidere har teknisk bistand været anvendt til en større Østersøkonference, som programmet afholdte i november 2010 med mere end 100 deltagere (jf. Kap. 5 Information til offentligheden). Deltagelse i Interact Pilot Project Measuring the benefits of European Territorial Cooperation Programmes Typology INTERREG-Administrationen har i 2010 besluttet at deltage i Interacts pilotprojekt med det formål at bidrage til at gøre effekterne af INTERREG-programmerne mere målbare og transparente. Fehmarnbeltprogrammet anser samtidig deltagelsen i dette projekt som 20

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere