Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006

2

3 Indhold Forord Baggrund og forventninger Projektets historiske forløb Forventninger og mål Forudsætninger og vilkår Metode og den lokale proces Interne konsulenter CASA-holdet Sammensætning og individuelle forudsætninger Rolle og opgaver Træning og uddannelse Udfyldelse af rollen Dialogspillet om det psykiske arbejdsmiljø Udvikling, form og indhold Konkret anvendelse af spillet Processen centralt i Banedanmark Projektorganiseringen Forankringen internt i Trafikstyring Forankringen i Banedanmark Resultater Handlingsplaner Mængde og form Hvilke temaer blev prioriteret? Hvad er der så sket? Lokalt gennemførte handlinger Regionalt eller centralt gennemførte handlinger Effekt Målinger af effekten Læring, fastholdelse og videreførelse Oplevede succeser og vanskeligheder Fortsat brug og videreudvikling af projektets metoder De interne konsulenter Andre aktører Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering 1

4 5.5 Den organisatoriske forankring Hvad der ellers er lært Formidling af CASA-projektet Formidling undervejs Afsluttende formidling i Trafikstyring Øvrig formidling i og uden for Banedanmark...45 Bilag 1 Oversigt over CASA-holdet Bilag 2 Tidsforløbet i projektet Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering

5 Forord Denne rapport omhandler et projekt om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark. Projektet blev gennemført i og omfattede godt 500 trafikstyringsmedarbejdere. Rapporten er udarbejdet af Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman fra TeamArbejdsliv ApS., som har fungeret som eksterne konsulenter på projektet. Rapporten bygger på dokumenter udarbejdet i forbindelse med projektet, seminarer afholdt for en gruppe af interne konsulenter som led i projektet, og på klimamålinger gennemført blandt alle medarbejdere i Banedanmark uafhængigt af projektet. Rapporten har været forelagt og drøftet i en projektstyregruppe bestående af: Erling Weber Jensen, Områdechef Niels Jessen, teamleder og projekt-tovholder Erik Gaarde Madsen, sektionschef Kurt Bertelsen, tillidsrepræsentant og næstformand i LSU-I Jørgen Badura, sikkerhedsrepræsentant og medlem af DSIU og HSIU Svend Erik Christensen, teamleder og daglig sikkerhedsleder Dan Halstad, tillidsrepræsentant Peter Jessen, Banekredsen, HK Trafik og Jernbane Rapportens endelige formuleringer er forfatternes ansvar. Vi håber, rapporten giver et indblik i et projekt, som det har været både spændende og lærerigt at medvirke i som konsulenter. Det er vores håb, at projektets resultater og erfaringer fastholdes og videreføres i Trafikstyring. Vi håber også at erfaringerne kan give inspiration til resten af Banedanmark og til andre statslige arbejdspladser, som ønsker at sætte udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen! Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering 3

6 Vi vil benytte lejligheden til at takke alle, vi har samarbejdet med i Banedanmark for den tillid, I har vist os, og alle i Trafikstyring, i projektgruppen og på CASAholdet for det engagement og den arbejdsiver, som har gjort det til en fornøjelse for os at arbejde som konsulenter på projektet. God læselyst! Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman 4 Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering

7 1 Baggrund og forventninger Projektet omfatter godt 500 trafikstyringsmedarbejdere, som arbejder i fjernstyringscentraler og kommandoposter i den enhed i Banedanmark, som varetager trafikstyring af jernbanedriften i størstedelen af Danmark. Arbejdet er karakteriseret ved, at det i perioder med normal drift i vid udstrækning består af overvågning, mens det ved utilsigtede hændelser og uregelmæssigheder i togdriften kræver aktiv og ofte hurtig indgriben. På fjernstyringscentraler, som der i alt er otte af, er der op til 70 medarbejdere fordelt på op til syv team. Der er altid flere medarbejdere på vagt samtidig og der arbejdes i døgndrift. På kommandoposter er der højst ét team, en del af arbejdet foregår alene og der arbejdes normalt ikke om natten. Der anvendes i arbejdet teknologisk udstyr med en mere end 50 års aldersforskel. Det ældste stadigt fungerende - mekaniske udstyr daterer sig tilbage til starten af 50 erne og fungerer side om side med det nyeste helt moderne elektroniske udstyr. 1.1 Projektets historiske forløb Projektet blev oprindeligt startet af Banedanmark og HK Trafik og Jernbane i fællesskab, på baggrund af HK Trafik og Jernbanes første initiativ i oktober I samarbejde med konsulenterne udarbejdedes et forslag til projektets design og tidsforløb. Dette forslag udgjorde grundlaget for de første aftaler om igangsættelse af projektet. Projektskitsen integrerede i første omgang indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø med APV-arbejdet og omfattede derfor en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Projektskitsen blev i løbet af 2004 revideret flere gange. I første omgang førte ændringer i ledelsesforholdene til en udskydelse af projektet. Senere blev projek- Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering 5

8 tets egen kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø taget ud, da der i samme periode var gennemført såvel en klimamåling som en sundhedsscreening i hele Banedanmark. Det vurderedes at yderligere spørgeskemakortlægninger ikke ville være hensigtsmæssige. I løbet af november 2004 fastlagdes den endelige projektformulering, og der blev etableret en projektorganisation. LSUI blev tillagt opgaven som styregruppe for projektet, desuden nedsatte LSUI en projektgruppe, som skulle varetage kontakten til konsulenterne og have ansvaret for fremdriften. Det var en del af projektets grundlæggende ide, at der skulle sikres lokalt engagement og forpligtelse. Derfor udpegedes en gruppe af 14 interne konsulenter. En gruppe der på baggrund af konsulentfirmaet fik navnet CASA-holdet. Desuden blev der af Banedanmark udpeget en tovholder for projektet, der stod for det direkte samarbejde med konsulenterne og planlægningen af projektets fremdrift. For at styrke projektets økonomiske grundlag blev SCKK ansøgt om støtte, denne blev efterfølgende bevilget. Indledningsvist blev der skabt en vidensbase for projektet, der udgjordes af: - individuelle interview af samtlige interne konsulenter, hvorigennem arbejdets vilkår og rammer blev kortlagt - gennemgang af de dele af klimaundersøgelsen og sundhedsscreeningen, der har relevans for det psykiske arbejdsmiljø - relevant litteratur og materiale, der omhandler temaet 1 1 Konsulenterne havde i samme periode fået til opdrag af Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Transport og Engros, at udarbejde en vejledning om arbejdsforholdene ved trafikstyringsarbejdspladser. Materiale herfra blev inddraget som grundlag for projektet. Rapporten Arbejdsmiljø og arbejdstilrettelæggelse ved trafikstyring indenfor jernbanedrift findes i sin helhed på 6 Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering

9 I marts 2005 samledes CASA-holdet til et to dages seminar. Gruppen bestod af såvel teamledere, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og menige trafikkontrollører, der samtidigt repræsenterer både store og små tjenestesteder og dækker hele landet. Holdet blev fortrolig med projektet og holdets opgave. Projektets videre forløb blev desuden planlagt i detaljer. Derefter blev alle teamledere og tillidsvalgte informeret om projektet. Konsulenterne fra TeamArbejdsliv 2 udviklede på baggrund af kortlægninger, interview og litteratur et dialogspil om det psykiske arbejdsmiljø i trafikstyring. Fra samtlige team og tjenestesteder udpegedes mindst én medarbejder som sammen med teamlederen deltog i en temadag. På temadagen gennemgik den interne konsulent og en konsulent fra TeamArbejdsliv projektet og introducerede dialogspillet. Der blev i løbet af maj måned afholdt 16 temadage, hvor der i gennemsnit deltog 8 personer. Efterfølgende skulle de enkelte tjenesteder inden d. 1. september udpege og prioritere hvilke problemer de mente burde løses, samt pege på forslag til løsninger. I perioden blev der arbejdet med materialet på langt de fleste tjenestesteder. Ved at anvende spillet fik tjenestestederne mulighed for at inddrage den eksisterende viden i diskussionen. Samtidigt med at de skulle prioritere indsatsområder ud fra deres oplevelse af problemer. Spillet forløb således, at de konkrete indsatser som blev foreslået efterfølgende blev prioriteret i forhold til om tjenestedet selv kunne gennemføre de foreslåede ideer og initiativer, eller om der var behov for økonomiske eller faglige ressourcer fra organisationen. Alle forslag og ideer blev beskrevet og fastholdt på dokumenter, der indgik som en del af spillet. I starten af september samledes CASA-holdet af interne konsulenter igen. Opgaven var at prioritere de indkomne forslag. Der var i alt fremkommet 89 forslag, som de enkelte tjenestesteder selv ville kunne gennemføre uden yderligere støtte, og 233 forslag, der krævede tildeling af ressourcer eller handling fra Trafiksty- 2 Konsulenterne overgik fra 1. april 2005 fra CASA til TeamArbejdsliv. Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering 7

10 rings ledelse. De forslag, der krævede støtte fra organisationen, blev nøje gennemgået og blev samlet tematisk for at skabe grundlag for en samlet indstilling til LSU-I. Problemer og forslag, der vedrørte det fysiske arbejdsmiljø, blev beskrevet i et særligt APV skema og behandledes videre i områdesikkerhedsudvalgene. På denne baggrund udarbejdede projektgruppen i slutningen af september 2005 en indstilling til LSU-I. I indstillingen var der forslag til konkrete beslutninger om nogle punkter og forslag til, hvem i organisationen andre punkter skulle viderebehandles af eller formidles til. Der var også forslag til en ansvarlig fra henholdsvis A- og B-siden i LSU-I i forhold til hvert tema. Forslagene blev i oktober 2005 behandlet i LSU-I, hvor der blev udpeget ansvarlige for de forskellige temaer og igangsat en konkret implementeringsplan. I den følgende periode arbejdede tjenestestederne med gennemførelsen af de lokale handlingsplaner. En række ændringer i organisationsstruktur og ledelse i Banedanmark og Trafikstyring i slutningen af 2005 var årsag til, at projektet fik begrænset opmærksomhed fra centralt hold. Således blev en planlagt evaluering af forløbet udskudt fra januar 2006 til september Samtidigt blev der dog arbejdet videre med de konkrete handlingsplaner lokalt på tjenestederne. I september blev evalueringen gennemført. Først blev der udarbejdet en oversigt over fremdriften af de mange handlingsplaner, dernæst samledes CASA-holdet i september 2006 og gennemførte over to dage en evaluering af projektets resultater, forløb og effekt. Denne evaluering udgør en væsentlig del af grundlaget for denne rapport. 1.2 Forventninger og mål Projektets overordnede mål har været at styrke indsatsen for at udvikle og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte tjenestesteder inden for trafiksty- 8 Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering

11 ring. Projektets grundlæggende ide var at formidle viden om og erfaring med psykisk arbejdsmiljø direkte til de enkelte tjenesteder og team, samt støtte en proces, der på lokalt niveau ville gøre tjenestestederne i stand til at prioritere, hvilke forhold der kan og bør forbedres. Et grundlag der skulle sikre at man indenfor trafikstyring kunne målrette konkrete aktiviteter rettet mod at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Initiativtagerne fra HK Trafik og Jernbane havde som mål at styrke medarbejdernes inddragelse i udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø. Det viste sig at der kunne skabes en synergi mellem dette initiativ og Banedanmarks ønske om medarbejderudvikling og om at sikre et godt arbejdsmiljø. I projektgruppen udvikledes en forventning om at projektet skulle skabe resultater, der var konkrete og relevante på det enkelte tjenestested, samtidigt med at der gennem projektets design kunne opbygges erfaringer med, hvorledes der kan arbejdes med psykisk arbejdsmiljø inden for de særlige rammer og vilkår som arbejdet med trafikstyring er underlagt. Projektets udformning afspejler således mål og forventninger, først og fremmest ved at være opbygget omkring en gruppe af medarbejdere, udvalgt på tværs af tjenestesteder og ansættelsesstatus. Projektet har således i sig selv det mål at ruste denne gruppe til at indgå aktivt i processen, samt bibringe dem erfaringer og kompetencer, der kan anvendes fremover i Banedanmark. SCKK s beslutning om at støtte projektet tog netop udgangspunkt i CASA-holdets rolle og opgave, og i den grundlæggende ide om at uddanne sådanne interne konsulenter. Det var et mål for projektet at styrke de eksisterende samarbejdsstrukturer, som varetager arbejdet med arbejdsmiljøet, herunder SU, SiO og de lokale team. Det blev f.eks. besluttet at projektet skulle danne baggrund for og bidrage til udarbejdelse af de lovpligtige APV'er såvel i forhold til det psyko-sociale område som det fysiske arbejdsmiljø. Endvidere blev projektet, som nævnt på et tidligt tidspunkt ændret, så det byggede på andre gennemførte kortlægninger frem for selv at iværksætte endnu en kortlægning. Det blev derfor et konkret mål for projektet at Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering 9

12 udnytte den viden som Klimamålingen og Sundhedsscreeningen havde tilvejebragt. 1.3 Forudsætninger og vilkår Der har i den periode, projektet blev forberedt og gennemført, fundet ret omfattende ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer sted i Banedanmark som helhed og i Trafikstyring. Forandringer som på forskellig måde har præget arbejdsforholdene og det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne i Trafikstyring. Der har været fire forskellige direktører i Banedanmark fra tankerne om projektet første gang blev forelagt ledelsen og til i dag. Dette har konkret haft betydning for tidspunktet for projektets start. Forstærket af det store politiske og pressemæssige fokus på togdriften, har hvert direktørskift påvirket hele organisationen og givet anledning til usikkerhed om de fremtidige organisatoriske forhold i Trafikstyring og dermed også om projektets fremtid. Banedanmark har i perioden været påvirket af både afskedigelser, ansættelsesstop og millionstore ekstrabevillinger til vedligeholdelse af jernbanenettet. Af betydning for trafikstyringsmedarbejderne har også været, at trafikinformationen er blevet opprioriteret med ansættelse af en trafikinformationschef og etablering af et særligt team af informationsmedarbejdere. Internt i Trafikstyring har der også været flere strukturændringer i projektperioden. Tidligere adskilte enheder blev tidligt i projektperioden sammenlagt, mens Trafikstyring ved en senere organisationsændring er blevet delt i 2 selvstændige enheder. I forbindelse med denne ændring blev den tidligere leder af Trafikstyring, som havde en meget central rolle i opfølgningen af projektet, omplaceret og erstattet af en ny leder. Herudover er 2 store kontrolrumsbyggerier henholdsvis blevet sat i gang og taget i brug i projektperioden, og projektet Driften i fokus blev søsat i projektperioden. Senest er en ændring af ledelsesstrukturen på teamlederniveau blevet annonceret og gennemført. Ud over de organisatoriske forandringer har der i projektperioden været en række trafikale hændelser og omstændigheder, som har påvirket de driftsmæssige forhold for Banedanmark i almindelighed og trafikstyringsmedarbejderne i særde- 10 Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering

13 leshed. Forhold, som ingen direkte sammenhæng har med projektet, men som har haft betydning for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og den driftsmæssige virkelighed, som projektet har fundet sted i og som dets resultater derfor skal vurderes i lyset af. En kraftig storm, en alvorlig S-togsulykke, et afsporet godstog og en påsejling af Storebæltsbroen inden for få måneder betød store problemer for togdriften i starten af Terrorangreb på tog i London og efterfølgende i Madrid senere i 2005 betød omfattende sikkerhedsforanstaltninger som resulterede i store forsinkelser. Fartnedsættelser på hovedstrækningen København-Århus som følge af problemer med skinnenettet har fra sommeren 2005 i større eller mindre omfang sat sit præg på togdriften. Alt dette har sammen med diverse strømudfald, åbning af nye banestrækninger, mandskabs- og materielproblemer hos operatørerne m.m., betydet at togdriften i de to år, projektet har forløbet, har været usædvanligt hårdt ramt af uregelmæssigheder og at trafikstyringsmedarbejderne som følge heraf har haft unormalt hektiske arbejdsforhold. Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering 11

14 2 Metode og den lokale proces 2.1 Interne konsulenter CASA-holdet Der har fra et meget tidligt tidspunkt i udviklingen af projektidéen været lagt vægt på, at en gruppe af interne konsulenter skulle spille en central rolle. Om projektets mål og gruppen af interne konsulenters rolle heri hedder det i den endelige projektbeskrivelse: Det er dette projekts mål at udnytte den viden, som kortlægningerne tilvejebringer i kombination med forskningsbaseret viden om denne type arbejde og eksisterende erfaringer blandt personalet til at styrke lokale aktiviteter. Processen skal fremmes af etableringen af en gruppe af interne konsulenter, der rustes til at støtte de enkelte lokale tjenestesteder. Gruppen af interne konsulenter fik hurtigt betegnelsen CASA-holdet. Sammensætning og individuelle forudsætninger CASA-holdet på i alt 14 personer plus en tovholder blev sammensat, så de tilsammen repræsenterede en stor bredde i Trafikstyring opgavemæssigt, geografisk og i forhold til store og små tjenestesteder. Der var menige medarbejdere, som aldrig havde deltaget i projekter før, og der var sikkerhedsrepræsentanter, garvede tillidsrepræsentanter og teamledere, heraf en med funktion af daglig sikkerhedsleder. Et par af deltagerne havde også været aktive i en tidligere gennemført proces i Trafikstyring kaldet Etisk Regnskab. En oversigt over CASAholdet er vist i bilag 1. Den officielle udpegning skete i januar 2005, men mange af repræsentanterne var blevet kontaktet noget tidligere før den sidste udsættelse af projektstarten. En enkelt udpeget blev af projektet uvedkommende årsager udskiftet inden projektstart og et par udpegede skiftede funktion undervejs i projektperioden. Alle 14 forblev på holdet gennem de godt 1½ år, projektet reelt forløb. 12 Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering

15 Rolle og opgaver CASA-holdets overordnede opgave var at støtte de lokale tjenestesteder med at styrke de lokale aktiviteter for at udvikle det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring. Mere konkret blev holdets opgaver defineret som: Bidrage med egne erfaringer om arbejdet med trafikstyring og derigennem bibringe de eksterne konsulenter den nødvendige indsigt Vurdere de forskellige betydningsfulde faktorer i det psykiske arbejdsmiljø med relevans for trafikstyring Forstå værdien og udbyttet af de eksisterende kortlægninger (sundhedsmåling og klimamåling) Sammen med de eksterne konsulenter udarbejde metoder og redskaber til projektets konkrete gennemførelse og fastlægge den praktiske planlægning Sammen med de eksterne konsulenter gennemføre temadage for (hold af) tjenestesteder med introduktion og afprøvning af metoder og redskaber Støtte det enkelte hold eller tjenestested i brugen af metoder og redskaber og udarbejdelsen af handlingsplaner med opbakning fra de eksterne konsulenter I fællesskab prioritere de udarbejdede handlingsplaner Facilitere implementeringen af de prioriterede forbedringer med støtte fra de eksterne konsulenter Evaluere projektet sammen med de eksterne konsulenter For at stille alle tjenestesteder lige og for at sikre en uafhængig konsulentrolle, blev hver CASA-holds-medlem konsulent for mellem 2 og 8 team/tjenestesteder, hvor de ikke selv var ansat. For at begrænse rejseaktiviteten blev en geografisk opdeling mellem Jylland/Fyn og Sjælland/København opretholdt. CASA-holdets medlemmer har haft forskellige forventninger til deres rolle spændende fra nogen skepsis og undren over at netop de var udpeget til stor lyst til og forventning om at kunne medvirke til at forbedre kollegers forhold gennem noget konkret og brugbart. Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering 13

16 Træning og uddannelse Den primære uddannelse og træning har fundet sted på tre 2-dages seminarer, holdet har været samlet. Seminarerne har været formet som arbejdsseminarer, hvor der hver gang har været konkrete opgaver, der skulle løses og aktiviteter, der skulle planlægges. Der er på seminarerne blevet anvendt en række anskueliggørende og dialogbaserede arbejdsmetoder ( Living statement, cafémetode, portrætpræsentation, walk and talk, historieværksted m.fl.), som udover at have tjent et konkret formål på seminaret også har været en demonstration af en arbejdsmetode, som kan anvendes i andre sammenhænge. Hvert seminar er sluttet med en aftale om, hvem der skulle sikre, at de skabte resultater blev formidlet og at trufne beslutninger blev ført ud i livet. Der har mellem seminarerne været konkrete opgaver, som alle på CASA-holdet har skullet udføre primært i relation til de tjenestesteder, de på første seminar blev intern konsulent for. CASA-holdet har ved løsningen af disse opgaver kunnet kontakte de eksterne konsulenter eller projektets tovholder, hvis der var noget, de var i tvivl om eller havde brug for hjælp til. Denne støtte har primært fundet sted via telefon og mail i enkelte tilfælde har CASA-holds-konsulenten og den eksterne konsulent også mødtes. Herudover har nogle fra CASA-holdet påtaget sig at løse opgaver, som det af tidsmæssige grunde ikke var muligt at færdiggøre på seminarerne. En gruppe af sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsansvarlige teamledere påtog sig således efter første seminar at fastlægge APV-processen og udforme det APV-skema, som blev introduceret i forbindelse med projektet. Tilsvarende påtog en gruppe sig efter andet seminar at udarbejde en samlet oversigt over de lokale handlingsplaner, der var indsendt til orientering. Den enkeltaktivitet, som har gjort størst indtryk på de fleste fra CASA-holdet, var gennemførelsen af temadagene, hvor den interne konsulent sammen med en af de eksterne konsulenter skulle formidle projektets intention, demonstrere dialogspillet og indgå konkrete aftaler med de team og tjenestesteder, de hver især var intern konsulent for. 14 Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering

17 Denne opgave blev vanskeliggjort af, at det dialogspil, som skulle demonstreres på møderne, først blev færdigudviklet tæt op til de første møders afholdelse. Den enkelte CASA-holds-konsulent havde derfor kun i begrænset omfang mulighed for at sætte sig ind i spillet før temadagene, og CASA-holdet havde ikke som ellers ville have været ideelt mulighed for samlet at afprøve spillet inden de hver især skulle præsentere det for fremmede kolleger. Learning by doing har således været et mere udbredt læringskoncept end oprindelig påtænkt. Udfyldelse af rollen Der er selvfølgelig forskel på, hvor aktivt og energisk, de forskellige medlemmer af CASA-holdet har kastet sig over opgaven. De konkrete opgaver, der er blevet stillet, er generelt blevet løst med stor omhu både på de arbejds-seminarer, hvor holdet har været samlet, og når opgaven har skullet løses hjemme. CASA-holdet har været et helt uvurderligt bindeled mellem projektet og det enkelte team/tjenestested. CASA-holdet har været ansvarlig for al kommunikation med team og tjenestesteder om tilrettelæggelsen af temadagene, indsamlingen af handlingsplaner og opfølgningen på gennemførelsen af de lokale handlingsplaner. Kommunikationen er typisk foregået gennem en udpeget kontaktperson blandt medarbejderne og/eller gennem teamlederen. Det er blevet oplevet vanskeligt at være konsulent for et fremmed tjenestested, fordi det har været svært at følge op, når man ikke er der i hverdagen. Typisk har opfølgningen fundet sted pr. mail i nogle situationer suppleret med telefonisk kontakt. Ud over på de planlagte temadage, har CASA-holdet kun i yderst begrænset omfang været udgående som konsulenter. Selvom CASA-holds-konsulenterne generelt har oplevet deres rolle som klar, har der været nogen uklarhed om, hvor opsøgende de skulle være. De kørte selv. Var det os, der skulle opsøge dem eller skulle de spørge os? Vi er ikke blevet rykket og har nok ikke selv spurgt nok efter det. Jeg vidste, hvad jeg skulle på temadagen, men så tabte jeg kontakten med mit sted. De konkrete opgaver var lettere, herefter blev det uklart. Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering 15

18 (Udsagn fra evalueringsseminaret) På de tjenestesteder, hvor en fra CASA-holdet har været ansat, har denne person i mange tilfælde fået en rolle som skygge-konsulent. I nogle tilfælde efter aftale med den udpegede CASA-holds-konsulent, i andre mere spontant fordi den pågældende som teamleder har haft en naturlig indpiskerrolle, fordi vedkommende er blevet kontaktet af kollegaer eller teamledere, eller fordi vedkommende selv har påtaget sig indpiskerrollen på eget tjenestested. Det har været sådan at nogle tjenestesteder er gået til den, der er hos dem selv, i stedet for til den, der var udpeget. (Udsagn fra evalueringsseminaret) 2.2 Dialogspillet om det psykiske arbejdsmiljø Udvikling, form og indhold Projektets mål var at skabe en ramme, som gjorde det muligt at diskutere problemer og løsninger, knyttet til det psykiske arbejdsmiljø på det enkelte tjenestested og i de enkelte team. En sådan ramme skulle derfor omfatte formidling af viden om psykisk arbejdsmiljø og en fortolkning af denne viden i forhold til det konkrete arbejde der udføres i trafikstyring. Men den skulle også kunne skabe en situation, der gjorde det muligt for grupperne at diskutere og prioritere forhold i deres eget psykiske arbejdsmiljø. En diskussion der ikke altid er tradition for og som kan opleves vanskelig for mange. På det første seminar med CASA holdet blev det hurtigt klart for de eksterne konsulenter, at der var en stor interesse for mere viden om psykisk arbejdsmiljø, men den skulle formidles kort, klart og overskueligt. Samtidigt var det oplagt at jo mere en sådan viden kunne formidles i lyset af de konkrete vilkår, der kendetegner arbejdet i Trafikstyring, desto mere relevant ville det blive oplevet. Valget faldt derfor på at udvikle et dialogspil, der indholdsmæssigt udnyttede den viden, projektet i forvejen havde opbygget om vilkårene i trafikstyring. Som procesværktøj kan dialogspillet anvendes til at strukturere en dialog, hvor gruppen holder fokus på problemstillingen i den afsatte tid, kommer omkring alle relevante temaer, og prioriterer de temaer, der opleves mest relevante af gruppen selv. 16 Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering

19 Endelig indebærer dialogspillet den fordel, at det kan gennemføres af gruppen selv, blot et medlem har modtaget en kort instruktion i metoden. Selve spillets opbygning, forløb, hjælpemidler og indhold er beskrevet detaljeret i hæftet: Spillet om psykisk arbejdsmiljø i Trafikstyring. Spillet omfatter 20 problemkort med 20 emner, der er prioriteret på baggrund af såvel interview med det interne CASA-hold, den gennemførte klimamåling og sundhedsscreening, som foreliggende viden om psykisk arbejdsmiljø. De 20 emner er: 1. Irriterende støj og uro 2. Klare mål god prioritering 3. Mening i arbejdet 4. Arbejdstider og turskift 5. Klarhed om roller 6. Anerkendelse og belønning 7. Tryghed og sikkerhed i ansættelsen 8. Information 9. Støtte fra ledelse og kolleger 10. Indflydelse i arbejdet 11. Traumatiske hændelser 12. Spidsbelastninger og stress 13. Stort ansvar for andres sikkerhed 14. Omgangstonen, skrevne regler og kutymer 15. Mobning og uhensigtsmæssig adfærd 16. Rygning 17. Sundhed, motion og kost 18. Kompetenceudvikling og uddannelse 19. Teknologi og mennesker 20. Alenearbejde Der var desuden et par kort med mulighed for selv at tilføje relevante emner. Emnerne er beskrevet så teksten samlet svarer til en halv A4 side. På forsiden af problemkortene er angivet en række spørgsmål, der anvendes til at drøfte problemets relevans og omfang. På bagsiden er medtaget en række informationer om temaet. De er opdelt i tre rubrikker: aktuel viden om problemets karakter og alvor, fakta om problemets omfang i Trafikstyring samt vurderinger af om proble- Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering 17

20 met har en særlig karakter i trafik-produktion. Et eksempel på et af kortene er vist herunder. Eksempel på kort fra det udviklede dialogspil Konkret anvendelse af spillet Spillets forløb var fastlagt således, at alle kort blev gennemgået, således at alle de 20 problemstillinger blev vurderet. Informationerne på kortet blev læst højt, således at alle fik de samme informationer. Herefter tog det pågældende team eller tjenestested i fællesskab stilling til hvilke problemer, de oplevede relevante. Med udgangspunkt i de tre højest prioriterede problemer udtænkte teamet forslag til, hvorledes problemet kunne løses eller begrænses. Disse ofte meget konkrete forslag blev herefter opdelt efter om teamet ville kunne løse det selv, eller om der ville være behov for hjælp/støtte og ressourcer udefra for at løse det. De løsningsforslag, teamet selv kunne gennemføre, blev samlet i teamets egen handlingsplan, mens de løsningsforslag, der krævedes hjælp eller støtte til at gennemføre, blev samlet i en anden handlingsplan. Til nedskrivningen af handlingsplaner blev der udviklet to skemaer. Skemaet til at skrive handlingsplanen til lokal gennemførelse blev kaldt CASA skema 1, mens skemaet til den hand- 18 Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring ved Banedanmark. Evaluering

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK

Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 1 Disposition Meget kort om mig selv Kort om Ankestyrelsen Hvordan Ankestyrelsen har brugt KVIK 2 Hvad er Ankestyrelsen? (1) Ankestyrelsen blev oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder et historieværksted med billeder Metoden Sæt sikkerhed på dagsordenen en APV med billeder er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og DTU, IPL Institut for Produktion og Ledelse. Det er sket i forbindelse med

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen 1 DSB i tal Kunder dagligt ca. 450.000 Tog dagligt ca. 1.050 S-tog dagligt ca. 1.130 Stationer

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere