IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?"

Transkript

1 IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

2

3 IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup

4 IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk og Kubix for Undervisningsministeriet 2007

5 Undervisningsministeriets forord Side 3 Undervisningsministeriets forord 1. Fra IKA til IKV i AMU Med virkning fra 1. august 2007 ændres lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., således at programmet individuel kompetenceafklaring (IKA) bliver til programmet Individuel kompetencevurdering (AMU-IKV). 1 Det sker for at bringe programmet i overensstemmelse med principper fra redegørelsen til Folketinget om anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne fra november 2004 og i sammenhæng med indførelsen af realkompetencevurdering i en række voksen- og efteruddannelser i øvrigt. 2 Formålet med IKV i AMU vil - i lighed med IKA i AMU i dag - være at give den enkelte deltager mulighed for at få vurderet og anerkendt sine realkompetencer som grundlag for individuelt tilpasset og planlagt uddannelse inden for AMU-lovens rammer. Hensigten er også stadig at undgå at spilde både deltagerens egen og virksomhedernes tid på dobbeltuddannelse. Anerkendelsen af den enkeltes realkompetencer vil også fremover skulle ske på baggrund af en afklaring, dokumentation og vurdering af deltagerens realkompetencer med arbejdsmarkedsuddannelserne og enkeltfag i en fælles kompetencebeskrivelse som målestok og vurderingsstandard. 3 Men hvor anerkendelsen i dag alene kan gives i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, tilføjes med omlægningen af IKA til IKV desuden to nye anerkendelsesformer: Anerkendelse i form af AMU-uddannelsesbevis(-er), når uddannelsesstedet har vurderet, at deltageren har kompetencer, der svarer til henholdsvis en hel arbejdsmarkedsuddannelse eller et helt enkeltfag optaget i FKB, eller/og Anerkendelse i form et AMU-kompetencebevis, når uddannelsesstedet har vurderet, at deltageren har kompetencer, der svarer til dele af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser til 15 c i Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område, Lov 94, vedtaget den 22. maj Se bilag 1. 2 Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne, Redegørelse til Folketinget, november 2004, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet i BEK nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser.

6 Side 4 IKA i AMU I og med der fra 1. august 2007 indføres mulighed for udstedelse af AMU-beviser på baggrund af individuel kompetencevurdering, skærpes også kravene til uddannelsesinstitutionerne om stringens, pålidelighed og kvalitet i kompetencevurderingen - hver gang. Om implementeringen af AMU-IKV på uddannelsesinstitutionerne Som forberedelse til indførelsen af IKV i AMU har Undervisningsministeriet iværksat en række tiltag, som tilsammen vil understøtte implementeringen og kvaliteten af det nye IKV i AMU. Otte efteruddannelsesudvalg er med tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje 2007 i gang med at udvikle områdespecifikke vejledninger for tilrettelæggelse og gennemførelse af IKV i AMU. Vejledningerne er målrettet IKV-praktikere på uddannelsesinstitutionerne og forventes færdige sommeren Til brug frem til sommeren 2008 har Undervisningsministeriet iværksat udarbejdelsen af en midlertidig og tværgående vejledning i tilrettelæggelse og gennemførelse af IKV i AMU, som forventes udsendt til uddannelsesinstitutionerne ultimo august For at kunne målrette vejledningen og opnå bedre viden om den nuværende IKA-praksis iværksatte Undervisningsministeriet i februar 2007 en kortlægning af uddannelsesinstitutionernes IKAaktivitet. Kortlægningen er gennemført af Kubix og Strategisk Netværk, som også har forfattet denne rapport om IKA i AMU, Individuel kompetenceafklaring - hvad er gældende praksis? fra april De to virksomheder har fået frie hænder til at gennemføre og afrapportere kortlægningen. Hensigten med kortlægningen har været at give dokumentation for, på hvilke områder der er behov for, at uddannelsesinstitutionerne iværksætter udviklings- og implementeringsaktiviteter med henblik på at få omlagt deres IKA-aktivitet til AMU-IKV jf. de nye regler, der gælder fra 1. august 2007 (Lov 94). Hvad viser kortlægningen? Et overraskende resultat af kortlægningen er, at IKA i overvejende grad udbydes på relativt få institutioner. Således tilbyder top-5 institutioner hele 51 pct. af den samlede IKA-aktivitet. IKA/IKV bør fremover være et velforankret tilbud i hele AMU-systemet. Kortlægningen viser også, at IKA i det store og hele anvendes til at udpege uddannelsesretning og uddannelsesindhold for den enkelte deltager. Kortlægningen viser imidlertid også, at der på nogle uddannelsesinstitutioner har udviklet sig en IKA-praksis, hvor uddannelsesretningen og uddannelsesindholdet samt afklaringen, dokumentationen, vurderingen og anerkendelsen af deltagerens kompetencer tenderer til at orientere kompetenceafklaringen bredere end AMU-systemet og mod andre formål og mål. IKA-aktiviteten forekommer at brede sig i mindst to retninger, som kan ses både som to helt forskellige forløbstyper og som aspekter i et og samme forløb:

7 Undervisningsministeriets forord Side 5 1. En meget virksomhedsspecifik retning, hvor medarbejdernes jobkompetencer afklares og vurderes ud fra kompetencestandarder, der aftales mellem virksomhed og uddannelsesinstitution ud fra virksomhedens beskrivelse af dens krav til medarbejderne. 2. En personlighedsudviklende retning, hvor deltagernes personlighed og sociale ageren gøres til genstand for afklaring ud fra standarder af mere psykologisk karakter, som aftales mellem virksomhed og uddannelsesinstitution ud fra virksomhedens og uddannelsesinstitutionens forestilling om den ideelle medarbejders personlighed og sociale ageren. For begge varianter gælder, at der er tale om anvendelse af situationsbundne standarder, som i princippet er uden gyldighed uden for den pågældende virksomhed og uden relation til målformuleringer i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser, som - både jf. de gældende regler for IKA og de fremtidige regler for IKV i AMU - skal være standard for al individuel kompetenceafklaring og -vurdering i AMU. Hermed kommer uddannelsesinstitutionen til at vurdere hvor dygtig en medarbejder er i forhold til en beskrivelse af medarbejderens konkrete jobprofil og efterspurgte personlighed, og ikke - som hensigten er med IKA - den enkelte medarbejders/deltagers specifikke behov for AMUuddannelse. Måske findes her en af forklaringerne på, at kun ca. hvert 5. af IKA-forløbene ender med at opfylde resultatkravet på IKA: En individuel AMU-uddannelsesplan? Måske findes her en af årsagerne til, at IKA forekommer omkostningstungt på nogle uddannelsesinstitutioner? At konstruere nye vurderingsstandarder for hver virksomhed, at foretage generel afklaring og vurdering af medarbejdernes kompetencer med henblik på at matche dem med nye jobs og at foretage uddannelsesplanlægning for virksomheden ud over AMU-systemets uddannelsesmuligheder osv. er ganske omfattende opgaver, der ligger uden for rammerne af IKA og derfor uden for rammerne af, hvad IKA-taksten skal dække. Når en uddannelsesinstitution imødekommer en virksomheds efterspørgsel på generel kortlægning af medarbejdernes kompetencer af alle slags og generelle uddannelsesplanlægningsaktiviteter m.v. fx i forbindelse med organisationsændringer, så agerer uddannelsesinstitutionen på lige fod med andre private konsulentvirksomheder, som lever af at sælge den type ydelser til virksomhederne, og der er derfor tale om indtægtsdækket virksomhed. Det samme vil gælde efter 1. august Måske findes også her en af årsagerne til nogle af de metodeproblemer, som omtales? Hvis IKA gennemføres med målformuleringerne i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser som standard og målestok, sådan som reglerne foreskriver, vil en del af problemerne med fx afklaring af personlige kompetencer i psykologisk forstand langt hen ad vejen ikke opstå.

8 Side 6 IKA i AMU Det er et krav i AMU, at uddannelsesmål i fælles kompetencebeskrivelser formuleres handlingsorienteret. Det vil sige, at i AMU s uddannelsesmål indgår formuleringer som deltageren kan... eller deltageren er i stand til med reference til at udøve faglige kompetencer i en jobfunktion. Der findes ikke uddannelsesmål i AMU, som formulerer deltageren er... med direkte reference til deltagerens personlige egenskaber. På AMU er deltagernes personlighed ikke direkte mål for uddannelse og derfor heller ikke direkte genstand for IKA eller i fremtiden IKV. Hvad kan uddannelsesinstitutionerne bruge kortlægningen til? Med udsendelsen af denne rapport om uddannelsesinstitutionernes IKA-praksis ønsker Undervisningsministeriet at understøtte uddannelsesinstitutionernes omlægning af deres IKA-aktivitet til AMU-IKV pr. 1. august IKA har eksisteret siden 1997, og det er Undervisningsministeriets håb, at uddannelsesinstitutionerne på baggrund af de nye regler for IKV i AMU 4 og denne rapports beskrivelser og konklusioner vil give deres IKA-aktivitet et 10-års-eftersyn og - om nødvendigt - iværksætte de nødvendige justeringer. Det vil sikre kvaliteten af IKV i AMU og dermed tilliden til, at AMU s uddannelsesbeviser og de nye kompetencebeviser er troværdige udtryk for deltagernes - og AMU s - landsdækkende kompetencer - også når de er udstedt på baggrund af IKV i AMU. Venlig hilsen Peter Høier Kontorchef Afdelingen for erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser Kontoret for Livslang Læring 4 Se note 1.

9 Indledning Side 7 Indledning Med denne rapport fremlægges resultatet af en undersøgelse, som Strategisk Netværk og Kubix har gennemført for Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse i Undervisningsministeriet af de godkendte AMU-udbyderes nuværende praksis med hensyn til individuel kompetenceafklaring (IKA). Baggrunden er følgende: I forbindelse med vedtagelsen af lov om udbygning af anerkendelse af realkompetencer i voksenog efteruddannelserne ændres AMU s IKA-program til individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU. 1 Hermed sker der en nyorientering af programmet. Formålet med IKV i AMU vil fortsat være at give den enkelte mulighed for at få anerkendt sine realkompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for AMU-lovens rammer. Med ændringen af programmet til IKV i AMU indføres desuden mulighed for at: Opnå anerkendelse i form af uddannelsesbevis for de hele arbejdsmarkedsuddannelser og/eller enkeltfag optaget i en FKB, som deltageren har dokumenteret på andre måder end ved beviser for formel uddannelse, og som uddannelsesinstitutionen har vurderet og anerkendt, at deltagerens realkompetencer svarer til. Udstede kompetencebevis for de dele af arbejdsmarkedsuddannelser/enkeltfag i FKB, som deltageren har dokumenteret og uddannelsesinstitutionen har vurderet og anerkendt, at deltagerens realkompetencer svarer til. Indførelsen af de to nye anerkendelsesformer stiller øgede krav til redskaber, metoder og procedurer for kompetencevurdering i AMU, så den enkelte person kan dokumentere sine kompetencer og få dem vurderet på forskellige relevante måder, der er pålidelige hver gang. Formålet med undersøgelsen har derfor været at tilvejebringe et godt grundlag for at kunne vurdere, hvilke indsatsområder der især er behov for at sætte fokus på i forbindelse med implementeringen af det nye koncept for individuel kompetencevurdering. Undersøgelsen er gennemført i perioden februar - april 2007 af et team af analytikere og konsulenter, nemlig projektchef Søren Carøe, analytiker Henrik Fiil-Nielsen, analytiker Sidsel Thostrup Høgh og studentermedarbejder Caroline Emilie Carøe, alle Strategisk Netværk, samt konsulent Pernille Bottrup, konsulent Sofie Saxtoft og studentermedarbejder Anne Mette Rasmussen, alle Kubix. Undersøgelsen kombinerer kvalitative og kvantitative metoder og består af to dele: 1 Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.), Lov 94 fremsat skriftligt den 30. november 2006.

10 Side 8 IKA i AMU For det første er der gennemført interviews med i alt 20 uddannelseskonsulenter og ledere fra otte skoler, nemlig AMU-Fyn, AMU-Vest, Erhvervsskolen Hamlet (Erhvervsakademiet Nordsjælland), Vejle Handelsskole, Københavns Tekniske Skole, Vitus Bering Danmark, SOSU Nykøbing F. samt Århus Social- og Sundhedsskole. Bilag 2 indeholder den spørgeguide, som interviewene tog udgangspunkt i. Skolerne er udvalgt, så alle fire erhvervsrettede skoletyper er repræsenteret. Endvidere skulle undersøgelsen være rimeligt landsdækkende, ligesom det ville være at foretrække, at de fleste af skolerne havde en forholdsvis stor IKA-aktivitet. De otte skoler har ifølge Undervisningsministeriets AMU-statistik tilsammen en andel på ca. 40 pct. af samtlige godkendte AMU-udbyderes IKAaktivitet. For det andet er der gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som har henvendt sig til uddannelsescheferne på de 113 erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, der er godkendte udbydere af AMU-uddannelser. 71 besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 62,8. Bilag 3 indeholder et spørgeskema med svarfordelingerne. Den anvendte metode har således gjort det muligt at kortlægge skolernes gældende praksis med hensyn til IKA både i dybden og i bredden via de personlige interviews, henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen. Rapporten er disponeret på følgende måde: Kapitel 1: IKA - Status og perspektiver sammenfatter hovedbudskaber, tendenser og observationer i undersøgelsen. Kapitel 2: Skolernes organisering af arbejdet med IKA belyser, hvordan skolerne har organiseret arbejdet med IKA, og hvilke metoder der anvendes i forbindelse med forløbene. Endvidere giver kapitlet et bud på, hvilke kompetencer en uddannelseskonsulent eller underviser bør have for at kunne gennemføre en vellykket IKA. Kapitlet beskriver tillige, hvilken uddannelsesmæssig baggrund deltagerne i et IKA-forløb typisk har, hvordan markedsføringen over for virksomhederne foregår, og hvordan skolerne samler op på deres erfaringer. Der afsluttes med en case, som beskriver, hvordan IKA er blevet anvendt i forbindelse med et konkret forløb på en virksomhed. Kapitel 3: Skolernes syn på og brug af IKA indleder med at beskrive ideen med IKA og fortsætter med en omfattende gennemgang af udbuddet af og efterspørgslen på forløb med individuel kompetenceafklaring. Det diskuteres endvidere, hvilke kompetencer - faglige, personlige og sociale - det er muligt at afklare. Derudover fremlægges, hvilke holdninger der gør sig gældende til resultatet af kompetenceafklaringerne, og hvordan eventuel uenighed håndteres. Et særligt afsnit belyser, hvilke andre virkninger IKA kan have, ligesom der foretages en sammenfatning af interviewpersonernes opfattelser af den kommende ordning med individuel kompetenceafklaring. Endelig indeholder kapitlet eksempler fra to skoler med prisdannelsen i forbindelse med IKA. Herudover indeholder rapporten fire bilag. Den 24. april 2007 Søren Carøe Projektchef Strategisk Netværk Bruno Clematide Direktør Kubix

11 Indholdsfortegnelse Side 9 Indholdsfortegnelse Undervisningsministeriets forord... 3 Indledning.. 7 Indholdsfortegnelse... 9 Kapitel 1: IKA - Status og perspektiver Kapitel 2: Skolernes organisering af arbejdet med IKA Organisering og lærerprofil Afklaringsmetoder og deltagere i IKA-forløb Retningslinier og erfaringsopsamlinger Markedsføring og virksomhedskontakt En case Kapitel 3: Skolernes syn på og brug af IKA IKA som koncept Udbuddet Efterspørgslen Tendenser i efterspørgslen Hvad kan afklares gennem IKA? Enighed om resultatet af kompetenceafklaringerne Andre virkninger af IKA Fra IKA til IKV Eksempler på prisdannelsen Bilag 1: 15 i Lov 94 Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Spørgeguide Webbaseret spørgeskemaundersøgelse Kilder

12

13 Kapitel 1: IKA - Status og perspektiver Side 11 Kapitel 1: IKA - Status og perspektiver Undersøgelsens centrale tema har været de godkendte AMU-udbyderes gældende praksis med hensyn til individuelle kompetenceafklaringer. Hvis denne praksis skal karakteriseres med få ord, må det være, at den er mangfoldig, varieret og situationsbestemt. Årsagen til denne karakteristik er muligvis, at der er stor spredning i skolernes brug af IKA. For eksempel havde skolernes Top 5 ca. 51 pct. af den samlede IKA-aktivitet i Ti andre skoler havde en andel på ca. 26 pct. Den resterende andel på 23 pct. tog 67 andre skoler sig af. Til sammenligning havde skolernes Top 5 i 2006 ca. 46 pct. af den samlede IKA-aktivitet. De ti næste skoler tegnede sig for 30 pct., mens de sidste 57 skoler stod for de resterende ca. 24 pct. Set i forhold til 2005 er der altså sket en svag spredning, men tendensen er den samme. Der er således mange skoler, som ikke - eller kun sjældent - gennemfører individuelle kompetenceafklaringer. Derfor er det i realiteten kun et mindre antal skoler, næppe mere end 15 til 25, der har så meget volumen og erfaring med hensyn til IKA, at de har udviklet en praksis. Set i et tværgående perspektiv har denne praksis følgende fællestræk: 1. IKA anvendes typisk sammen med andre uddannelsestilbud. Det er ikke et produkt, som skolerne markedsfører isoleret. Forklaringen er, at det er der ikke et marked for. Nogle skoler har dog erfaring med, at virksomhederne selv efterspørger IKA, men det skyldes i så fald, at de tidligere har stiftet bekendtskab med konceptet og blevet bevidst om dets fordele. 2. IKA har mange udtryksformer. Det er dels den konkrete situation, dels uddannelseskonsulenternes og undervisernes vurderinger, som afgør, hvordan de individuelle kompetenceafklaringer gribes an, og hvilke metoder der anvendes. 3. IKA resulterer tilsyneladende sjældent i en AMU-uddannelsesplan. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen sker det kun hver femte gang. Det betyder ikke, at der ikke udarbejdes en uddannelsesplan, men den har måske et bredere sigte, fordi den især anvendes i forbindelse med et virksomhedsprojekt. 4. IKA foregår hovedsagligt på skolerne. Det er i hvert fald hovedbudskabet i spørgeskemaundersøgelsen. På den anden side tyder andre oplysninger på, at nogle skoler med en betydelig IKA-aktivitet især gennemfører individuelle kompetenceafklaringer virksomhedsforlagt. 5. IKA er forbundet med ret betydelige omkostninger for skolerne, såfremt forløbet ikke resulterer i taxameterfinansieret uddannelse. Derfor tyder meget på, at skolernes brug af IKA forudsætter dels en strategisk ledelsesbeslutning, dels stærk interesse hos uddannelseskonsulenter og undervisere. Hvis denne interesse ikke er til stede hos enkeltpersoner, er det tvivlsomt, om IKA får nogen fremtrædende position. Derfor er det sandsynligt, at nogle skolers IKA-aktivitet vil svinge afhængig af den aktuelle interesse hos uddannelseskonsulenter og undervisere. 6. IKA anvendes især i forbindelse med større projekter, og målgruppen er i overvejende grad ufaglærte og faglærte medarbejdere på virksomheder. 1 Kilde: Undervisningsministeriet (Statistikdatabasen).

14 Side 12 IKA i AMU 7. IKA er velegnet til at opnå et godt indblik i de reelle kompetencer. Det viser såvel spørgeskemaundersøgelsen som interviewundersøgelsen. IKA er ligeledes særdeles anvendelig i forbindelse med stort anlagte udviklingsprojekter, fusioner o.l., hvor det er vigtigt i løbet af kort tid at få overblik over, hvilke kompetencer medarbejderne har med henblik på at kunne matche dem og (nye) jobområder. Det er dog en forudsætning, at skolen tager afsæt i samlede jobprofiler på arbejdspladsen, når medarbejdernes kompetencer skal afklares, frem for fra starten at fokusere på kompetencer i relation til enkelte uddannelsesmål. 8. IKA giver ifølge spørgeskemaundersøgelsen mulighed for at afkorte en efterfølgende AMUuddannelse. Perspektivet bør imidlertid ikke overvurderes, for det er vanskeligt at måle, hvorvidt og i hvilket omfang det sker. Hovedtendensen i interviewpersonernes tilbagemeldinger er, at IKA gør det muligt at præcisere retningen for og indholdet i et efterfølgende uddannelsesforløb. Derved spares i hvert fald tid, fordi der ikke bliver ledt mere eller mindre tilfældigt efter relevante uddannelser. I og med størstedelen af IKA foregår i forbindelse med virksomhedsrettede projekter, er det tvivlsomt, om spørgsmålet om afkortning af uddannelser er relevant. Dels kan uddannelsesaktiviteten i vid udstrækning omfatte sidemandsoplæring eller anden form for intern virksomhedsaktivitet og ikke deltagelse i en AMU- eller anden uddannelse. Dels kan et af målene med uddannelsen være, at medarbejderne skal deltage sammen, for eksempel på kurser om samarbejde og teambuilding. Undersøgelsen giver desuden anledning til følgende observationer: IKA som redskab - afsæt i uddannelsesmål eller jobprofiler? Undersøgelsen peger på, at IKA ofte bruges i forbindelse med større uddannelses- og udviklingstiltag på virksomhederne. I den forbindelse giver det mest mening for såvel ledere som medarbejdere, hvis kompetenceafklaringen gribes bredt an. Det peger de gennemførte interviews tydeligt på. Virksomhed og medarbejdere har brug for en afklaring af kompetencer, der forholder sig til nuværende og kommende jobprofiler på virksomheden og ikke blot til enkelte uddannelsesmål. En afklaring i forhold til uddannelsesmålene kan give mening efterfølgende, men der er fra virksomhedernes side en forventning om et bredere udgangspunkt. De ønsker et samlet billede over, hvad medarbejderne skal kunne for at bestride jobbene, og hvilke kompetenceudviklingsbehov der kan være i forlængelse heraf. Afklaring af personlige og sociale kompetencer Virksomhederne er meget optagede af almene, sociale og personlige kompetencer, og de fylder derfor også i skolernes arbejde med kompetenceafklaring. Samtidig er det et vanskeligt område at kompetenceafklare og -vurdere i forhold til. Det er for eksempel vanskeligt at beskrive evne til at samarbejde generelt. Det må gøres i forhold til den konkrete sammenhæng, hvor samarbejdet skal foregå. Det er derfor også svært at vurdere, om deltagere i IKA opfylder givne uddannelsesmål om samarbejde o.l. Flere interviewpersoner går så vidt som at sige, at egentlig realkompetencevurdering på disse områder ikke kan - og måske heller ikke skal - være en opgave for AMU-systemet. Kompetencernes afhængighed af den konkrete kontekst gør det i deres øjne tvivlsomt, om det overhovedet kan lade sig gøre at lave generelle realkompetencevurderinger på dette område. Det kan i lyset af denne udmelding være værd at overveje, hvor langt man tror, at det er muligt at gå ad denne vej.

15 Kapitel 1: IKA - Status og perspektiver Side 13 En god dialog er afgørende for en vellykket IKA Evne til at komme i dialog med de personer, der skal afklares, er helt afgørende for, om man får en IKA, der er grundig og retvisende, og som anerkendes af deltagerne selv. Dialog er således den hyppigst brugte valideringsform i forbindelse med afklaringerne. Det er derfor også i mange tilfælde erfarne uddannelseskonsulenter, undervisere og vejledere, som er de primært udførende på dette område. De evner at komme ind bag deltagernes umiddelbare udsagn. Det er ikke mindst vigtigt i de tilfælde, hvor deltagerne i IKA er ufaglærte, fordi denne gruppe typisk ikke er vant til at sætte ord på egne kompetencer. Samtidig gør det i et vist omfang afklaringsarbejdet ganske personafhængigt på skolerne. Erfaringsopsamling, videndeling og oplæring i forbindelse med IKA foregår, men ofte lidt spredt Hovedparten af skolerne i interviewundersøgelsen har udviklet deres egne værktøjer og metoder til brug for gennemførelse af IKA. I nogle tilfælde er de beskrevet i egentlige håndbøger, vejledninger e.l., som også kan være tilpasset de enkelte fagområder. Det er imidlertid langt fra altid tilfældet. Videndeling om IKA på tværs af fagområder kan forekomme på den enkelte skole og i visse tilfælde også på tværs af skoler inden for en branche, men det sker ofte sporadisk. Udviklingsprojekter kan dog give mulighed for at udvikle metoder, opsamle erfaringer og dele viden - og kan samtidig være en anledning til at introducere nye uddannelseskonsulenter, undervisere og vejledere til arbejdet med IKA. Det er en generel observation fra interviewene, at manglende vejledning og viden om, hvordan IKA skal gribes an, ikke udgør en egentlig barriere for arbejdet, men flere efterspørger mere materiale på området. Hovedbudskaber og observationer udfoldes i de følgende kapitler.

16

17 Kapitel 2: Skolernes organisering af arbejdet med IKA Side 15 Kapitel 2: Skolernes organisering af arbejdet med IKA Interviewundersøgelsen og spørgeskemaundersøgelsen har belyst, hvordan skolerne har organiseret arbejdet med IKA, og hvilke metoder og fremgangsmåder der anvendes i forbindelse med forløbene. Dette kapitel sammenfatter resultatet af begge undersøgelser og illustrerer endvidere praksis ved hjælp af en case Organisering og lærerprofil Det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, at 56 pct. af skolerne har udbudt IKA i forholdsvis få år, nemlig fra nul til fire år. Den resterende del har haft IKA på programmet i fem år og derover. Langt de fleste af skolerne i undersøgelsen har mangeårig erfaring med IKA. Se figur pct. af skolerne oplyser, at IKA varetages af en bestemt afdeling. Figur 2.1: Hvor længe har skolen udbudt IKA? 28% 28% 0-2 år 3-4 år 15% 15% 13% 5-6 år 7-8 år 9-10 år Kilde: Strategisk Netværk & Kubix på basis af spørgeskemaundersøgelsen. Figur 2.2: Hvordan er IKA organiseret på skolen? De øvrige 39 pct. tilkendegiver, at IKA er integreret i skolens forskellige afdelinger. Se figur 2.2. Det er imidlertid tvivlsomt, om svarfordelingen skal forstås således, at flertallet af skolerne har en afdeling, der udelukkende arbejder med IKA. 61% De individuelle kompetenceafklaringer varetages af en bestemt afdeling på skolen 39% De individuelle kompetenceafklaringer er integreret i skolens forskellige afdelinger Interviewene med skolerepræsentanterne tyder snare- Kilde: Strategisk Netværk & Kubix på basis af spørgeskemaundersøgelsen. re på, at IKA er en blandt flere opgaver, som er henlagt til en bestemt afdeling, typisk en kursusafdeling e.l. En variant af denne model er, at IKA varetages af en række personer i forskellige afdelinger. Dertil kommer, at skolerne har forskellige traditioner for at arbejde med kompetenceafklaring. Nogle skoler bruger IKA meget brancherettet og har i vid udstrækning overladt det til de enkelte afdelinger at bestemme, hvordan kompetenceafklaringen skal gribes an.

18 Side 16 IKA i AMU Den brancherettede indfaldsvinkel kan naturligvis være udtryk for en bevidst strategisk satsning, men kan også være situationsbestemt. Et eksempel er, når IKA - eller IKV afhængig af målgruppen - anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres i samarbejde med faglige organisationer. Enkelte skoler bruger tilsyneladende mest IKA over for ledige eller ansatte, der risikerer ledighed, for eksempel som følge af udflytning af arbejdspladser. Den nuværende høje beskæftigelse har dog reduceret brugen af IKA i forhold til ledige. Ifølge interviewpersonerne har de uddannelseskonsulenter og undervisere, der arbejder med IKA, som regel mange års erfaring med virksomhedsrettede udviklings- og uddannelsesopgaver. Mange af dem har tillige bred erfaring fra jobs andre steder i erhvervslivet. Det er karakteristisk, at interviewpersonerne henviser til, at det er vigtigt at have langvarig erfaring på arbejdsmarkedet suppleret med psykologisk og pædagogisk indsigt for at kunne gennemføre vellykkede afklaringssamtaler. Flere interviewpersoner har sammenfattet kravene til en underviser eller uddannelseskonsulent, der skal gennemføre IKA, i følgende kvalifikationsprofil : Menneskekundskab og empati. Det er vigtigt at kunne gennemføre en dialog ved hjælp af aktiv lytning og en fornuftig spørgeteknik. Det sidste gælder især over for ledige og potentielt ledige, fordi de i særlig grad har behov for at få afdækket deres kompetencer i forhold til såvel mulige jobs som uddannelsesmål. Faglig og/eller branchemæssig indsigt. Det er vigtigt, at underviseren eller uddannelseskonsulenten ved, hvilke krav et givet job stiller til den person, som kompetenceafklares. Underviseren eller konsulenten skal vide, hvad jobbet kræver, når de forskellige arbejdsopgaver bliver beskrevet. De skal tilsvarende være godt inde i AMU og de relevante FKB. Indgående kendskab til arbejdsmarkedet. Undervisere og uddannelseskonsulenter skal have overblik over, hvilke krav der stilles for at kunne varetage jobfunktioner i forskellige brancher og sektorer. Profilen antyder en forklaring på, hvorfor skolernes arbejde med IKA typisk baseres på personer frem for afdelinger, uden at der dog er tale om en modsætning. IKA skal så at sige løftes af enkeltpersoner, der finder indsatsområdet vigtigt, og som derfor kan se det som en døråbner for uddannelser eller kurser, der leveres af enten den pågældende skole eller andre uddannelsesinstitutioner. Selv om flere afdelinger kan være involveret i IKA-arbejdet, er det personer, der driver det, fordi der typisk kun er én, måske højst to personer i hver afdeling, som beskæftiger sig med IKA. Dertil kommer, at det stiller krav om sammensatte kompetencer hos underviserne eller uddannelseskonsulenterne for at kunne gennemføre en IKA, som er så præcis, at det er muligt at omsætte kompetencebehovene hos den afklarede i en operationel uddannelsesplan. Kompetencen til at kompetenceafklare er dermed i høj grad personbåren og måske vanskelig at forankre strukturelt i en afdeling. I alle interviews er interviewpersonerne blevet spurgt om, hvad de gør, når de skal afklare kompetencer hos personer, der arbejder i jobfunktioner, som de - undervisere og uddannelseskonsulenter - ikke nødvendigvis har noget særligt kendskab til.

19 Kapitel 2: Skolernes organisering af arbejdet med IKA Side 17 Svaret har i alle tilfælde været, at afklaringen i så fald foretages af eller i samråd med en ressourceperson - typisk en faglærer inden for det specifikke jobområde - med den nødvendige faglige indsigt i og forståelse for de arbejdsopgaver, der er knyttet til den pågældende jobfunktion. Her er en typisk kommentar: Jeg foretager IKA i samarbejde med faglæreren. Det er et must! Jeg kan ikke som almindelig uddannelseskonsulent spørge om kompetencer, som jeg ikke har forstand på. Det har faglæreren. Jeg har et overordnet ansvar for processen, og så har jeg været inde over de almene kompetencer. Derfor har jeg tit prøvet at sidde som tredje hjul i en samtale. Jeg har også prøvet at afklare kompetencerne hos en person i samarbejde med andre skoler, for eksempel AOF og VUC. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen uddanner 41 pct. af skolerne lærerne til at udføre IKA. Omvendt giver 59 pct. af skolerne udtryk for, at det ikke sker. Se figur 2.3. Figur 2.3: Bliver skolens lærere uddannet til at udføre individuelle kompetenceafklaringer? Oplæringen foregår imidlertid sjældent struktureret eller systematisk. Forklaringen er sandsynligvis, at IKA på nogle skoler anvendes forskelligt på de enkelte afdelinger inden for de rammer, som fremgår af Vejledning om individuel kompetenceafklaring. 1 59% Nej Tilkendegivelserne i forbindelse med interviewene tyder snarere på, at der er tale om sidemandsoplæring, når det for eksempel bliver aktuelt at gennemføre større projekter, der også omfatter IKA. Forskelligheden kommer frem i følgende citat: De enkelte afdelinger bruget meget forskellige redskaber og metoder i forbindelse med IKA. Det er blevet forsøgt at videndele mellem skolernes forskellige afdelinger, men nogle afdelinger har tilsyneladende svært ved at bruge de metoder, som andre afdelinger har opfundet og finder velfungerende. Det er ofte de samme personer, der arbejder med IKA ude i afdelingerne, fordi de har været så uheldige at stå i døren den dag, hvor det blev aktuelt, og altså har de været genstand for en lettere tilfældig udvælgelse. På en anden skole blev oplæringen sat systematisk i værk i forbindelse med et meget stort organisationsudviklingsprojekt, der omfattede syv kommuner, og som involverede 15 lærere. Interviewpersonen beskriver oplæringen på følgende måde: Nogle af vores lærere havde i forvejen erfaring fra tidligere IKA-forløb, så de fleste af dem meldte sig under fanerne med det samme, for de syntes, at det var rigtig sjovt! De blev samlet, og en af vores lærere havde vi sat på som projektkoordinator, der præsenterede dem for en forløbsskitse og en mappe, som de fik udleveret hver især med overskrifter og alle uddannelsesmål. Da kompe- 41% Kilde: Strategisk Netværk & Kubix på basis af spørgeskemaundersøgelsen. Ja 1 Vejledning om individuel kompetenceafklaring, BEK nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser.

20 Side 18 IKA i AMU tenceafklaringen gik i gang, samarbejdede lærerne to og to. Det har været en proces at organisere hele forløbet i forhold til såvel deltagerne fra de syv kommuner som vores egne lærere. De blev jo rekrutteret fra de ordinære uddannelser, og nogle af dem skulle lære at arbejde med IKA. Derfor blev de sat sammen i grupper på to, der skulle gennemføre IKA-samtaler, og derved kom de til at lære af hinanden. Alle lærere nåede at komme på fire eller fem gange, så derfor har mange af vores lærere nu pludselig fået meget erfaring med IKA. Hvordan har man så båret sig ad på de skoler, der står over for at gennemføre IKA for første gang? Nogle steder har lærere eller uddannelseskonsulenter med erfaring fra for eksempel SUM (Strategisk Udvikling af Medarbejdere) eller EI (erhvervsintroducerende forløb) fået opgaven, andre steder er man begyndt med at sætte sig grundigt ind i Vejledning om individuel kompetenceafklaring og indhentet råd i Undervisningsministeriet eller hos andre skoler, som man har et samarbejde med. For eksempel har SOSU Nykøbing F. samarbejdet med SOSU Næstved om at udvikle IKA-koncepter på social- og psykiatriområdet, det pædagogiske område og SOSU-området Afklaringsmetoder og deltagere i IKA-forløb Der bliver brugt meget forskellige metoder og redskaber i forbindelse med IKA. I nogle interviews henviser interviewpersonerne til, at de tidligere har arbejdet med SUM, og at de både henter inspiration og anvender metoder, der er udviklet og afprøvet i forbindelse med dette koncept. Det gennemgående svar er dog, at metode-valget afhænger af den konkrete opgave. Det stemmer godt overens med markeringerne i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 86 pct. af skolerne oplyser, at de som udgangspunkt anvender en fast metode, men at den tilpasses til hver kompetenceafklaring, der skal gennemføres. 8 pct. af skolerne udvikler nye metoder for hver kompetenceafklaring. Kun 6 pct. af skolerne anvender den samme faste metode til alle kompetenceafklaringer. Se figur 2.4. Det klare budskab er derfor, at der ikke eksisterer standardmodeller i forbindelse med et IKA-forløb. Det kommer til udtryk på følgende måde i et interview: Figur 2.4: Hvordan fastlægger skolen sine metoder til afklaringen af individuelle kompetencer? 86% Skolen anvender som udgangspunkt en fast metode, men tilpasser denne i henhold til hver kompetenceafklaring 8% Skolen udvikler nye metoder for hver kompetenceafklaring 6% Skolen anvender en fast metode til alle kompetenceafklaringer Kilde: Strategisk Netværk & Kubix på basis af spørgeskemaundersøgelsen. Hvert IKA-forløb er nyt. Når der er tale om virksomhedsprojekter, holdes der først møder med ledelsen og tillidsrepræsentanterne. Her finder vi ud af, hvilke ønsker der er. Hvis virksomheden har en plan med den eller de uddannelser, der skal gennemføres, spiller den selvfølgelig en stor rolle. Derefter gælder det om at identificere de relevante kurser og vurdere deres mål og delmål i forhold til de konstaterede kompetencebehov. Først på det tidspunkt kan vi begynde at overveje vores

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Analyse af vagtprøven Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Metodisk fremgangsmåde...

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere