Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet. 9 virksomheders resultater og erfaringer. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet. 9 virksomheders resultater og erfaringer. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014"

Transkript

1 Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet 9 virksomheders resultater og erfaringer Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014

2 Indhold Konklusioner 2 Metode 5 Oversigt over de 9 cases 6 A. Espersen A/S - Fiskefabrik sparer på vandet 7 Celsa Steel Service A/S - Ressourceeffektiv fremstilling af armeringstål til byggeindustri 10 Gabriel A/S - Tekstiler med mindre miljøbelastning og lavere produktionsomkostninger 13 Bila A/S - Leasing og tilbagekøb af robotter 16 Ferrofoss Aps / GH Form Aps - Fuldautomatisk jernstøberi reducerer ressourceforbruget 19 De Forenede Dampvaskerier A/S - Unik fiber sparer vand, tid og penge i bygningsrengøringensindustrien 22 Plus Pack A/S - Emballagevirksomhed optimerer ressourceudnyttelsen 25 ISS Facility Services A/S - Ny løsning sparer vand og rengøringsmidler i fødevareindustrien 28 Belki Teknik Aps / Weibel Scientific A/S - Ressourcebesparende renseanlæg 30 side 1

3 Konklusioner En række danske virksomheder har sat fokus på at forbedre deres anvendelse af ressourcer i form af vand, materialer og råvarer, som f.eks. plast og metal. Virksomhederne har vurderet, at dette fokus har været vigtigt for at kunne reducere deres produktionsomkostninger og fastholde konkurrenceevnen. Bl.a. som følge af stigende energipriser, har mange virksomheder i Danmark systematisk fokuseret på energieffektiviseringer gennem de seneste mange år. Der er imidlertid knapt så mange virksomheder i Danmark, der har sat systematisk fokus på at udnytte ressourcer i form af vand, materialer og råvarer. Vi har identificeret 9 virksomheder, som har arbejdet med at effektivisere deres brug af ressourcer. Gennem interviews med disse virksomheder og flere af disse virksomheders kunder, har vi sat fokus på at indhente viden og erfaringer fra danske virksomheder, der har gennemført tiltag med det formål at forbedre ressourceeffektiviteten i deres produktion. De interviews, vi har gennemført, peger på, at der er betydelige potentialer for at styrke virksomheders konkurrenceevne gennem en effektiv anvendelse af ressourcer i form af vand, materialer og råvarer. Vi er på baggrund af interviews med casevirksomhederne nået frem til følgende syv overordnede konklusioner: 1. Forskellige typer af ressourcer i virksomhedernes fokus Mange virksomheder i Danmark har sat fokus på energieffektivisering og har foretaget investeringer på området. I mange tilfælde ligger gennemregnede business cases til grund for virksomhedernes energiinvesteringer. Tilbagebetalingstider på området er i flere tilfælde relativt korte på f.eks. 2-3 år. Flere virksomheder har sat fokus på optimering af deres vandforbrug. Vand er, i lighed med energi, en ressource, der ofte anvendes i produktionsprocesser, men som i mange tilfælde ikke indgår i selve produktet. Derfor opfatter flere virksomheder vand som en variabel ressource, der i højere grad kan justeres end f.eks. plast og metal. Når virksomheder skal justere på de ressourcer, der indgår i selve produktet, kan det kræve, at selve slutproduktet redesignes eller, at der indgås et samarbejde med leverandørkæden om eksempelvis at reducere materialeforbruget i de materialer, der indgår i slutproduktet. Metal, såsom jern, udgør en omkostningstung ressource. Virksomheder, der anvender metal i produktionen, har gennem en længere årrække været meget opmærksomme på, at en effektiv udnyttelse af denne råvare er afgørende for deres konkurrencedygtighed. 2. Ressourceanvendelse er i mange tilfælde forretningskritisk De interviewede virksomheders ressourceanvendelse er ofte tæt knyttet til deres prissætning samt konkurrence- og forretningsstrategi. Investeringer forbundet med forbedret ressourceanvendelse har resulteret i særdeles positive business side 2

4 cases for mange af casevirksomhederne. Af hensyn til konkurrence- og forretningsstrategi ønsker virksomhederne i mange tilfælde ikke at offentliggøre deres beregninger. I nogle tilfælde er business cases baseret på forudsætninger om f.eks. fremtidige kundebehov, der i sagens natur er usikkerhed omkring. Det bevirker, at nogle virksomheder er tilbageholdende med at offentliggøre deres business cases. 3. Gennemregnede business cases ligger ikke altid til grund for investeringsbeslutninger Det er langt fra i alle tilfælde, at der ligger en gennemregnet business case bag gennemførte investeringer eller initiativer. Især mindre investeringer i for eksempel nye sensorer eller ny software foretages løbende. Ofte har en casevirksomheds produktionschef mulighed for at indkøbe den slags udstyr inden for deres driftsbudget, uden der nødvendigvis ligger gennemregnede business cases til grund for indkøbet. Casestudierne har endvidere vist, at større investeringer i ressourceoptimerende tiltag i flere tilfælde er drevet frem af ledere, der har en stærk tro på at miljøforbedrende investeringer og en grøn profil er centralt for virksomhedens konkurrencedygtighed fremadrettet. I de tilfælde bliver gennemregnede business cases mindre afgørende for virksomhedernes investeringsbeslutninger på det grønne område. 4. Tilbagebetalingstider varierer De virksomheder, som er interviewet i forbindelse med analysen, understregede i flere tilfælde, at for at kunne overleve som produktionsvirksomhed i Danmark, er der behov for at have et løbende fokus på at optimere ressourceanvendelsen. Virksomhederne selv beskriver nogle ressourceoptimerende tiltag som "almindelig sund fornuft", og flere tiltag kan indføres stort set uden forudgående investeringer og dermed med meget korte tilbagebetalingstider. For flere casevirksomheder gælder, at større ressourceoptimerende anlægsinvesteringer ofte har længere tilbagebetalingstid end andre investeringer i f.eks. robotteknologi og IT-løsninger. Det afholder dog ikke nødvendigvis virksomhederne fra at foretage investeringerne. Flere virksomheder vælger at investere, på trods af tilbagebetalingstider på 5-10 år. Baggrunden herfor er ofte et ønske om at kunne differentiere sig som en grøn virksomhed. 5. Medarbejderinvolvering - centralt værktøj til ressourceoptimering Casevirksomhederne fremhæver i mange tilfælde LEANinspirerede metoder og medarbejderinvolvering som centrale værktøjer, for at kunne identificere muligheder for optimering og effektivisering. Det fremhæves i flere sammenhænge, at det er medarbejdere på alle niveauer i virksomhederne, der skal involveres, lige fra direktion til medarbejderne på produktionsgulvet. Det er ofte medarbejderne på produktionsgulvet, der har størst indsigt i, hvor i produktionen der f.eks. er størst spild. Omvendt er det centralt, at direktionen er involveret for bl.a. at sikre, at der er en kultur og ledelsesstruktur i virksomheden, som skaber rum for, at effektiviseringsforslag kan identificeres og gennemføres. side 3

5 Medarbejderinvolvering nævnes i mange sammenhænge som det mest værdifulde værktøj i at optimere en produktionsproces. Samtidig fremhæves det som en proces, der er både tidskrævende og omfattende i forhold til at sikre forståelse og skabe aktivt ejerskab og involvering. 6. Grønne produkter forbindes ofte med højere priser Kunders efterspørgsel er ofte den primære driver for, hvordan en de interviewede virksomheder organiserer sig rent strategisk, pris- og brandingmæssigt. Det argument, der går igen hos virksomhederne, er, at pris ofte er dét afgørende parameter for kunderne. Det er de færreste kunder blandt casevirksomhederne, der er parate til at betale mere for produkter, som har en mindre miljøbelastning. Virksomhedernes kunder forbinder ofte grønne produkter og løsninger med højere priser end konventionelle produkter. En virksomhed, som markedsfører sig med en grøn profil, kan derfor opleve barrierer i forhold til at få nye kunder. Der ligger en kommunikationsmæssig opgave for virksomhederne i forhold til at vænne kunder til, at produkter, der er fremstillet på en mere ressourceeffektiv måde, ikke nødvendigvis hænger sammen med højere priser, men at man ved at optimere i produktionen rent faktisk kan lave billigere produkter. Casevirksomhederne indgår i flere tilfælde i et tæt samarbejde med deres underleverandører for at udvikle nye materialer, som f.eks. aluminiumsemballage, der er mindre ressourceforbrugende og samtidig imødekommer kundernes efterspørgsel. Virksomhederne fremhæver, at de har fokus på løbende dialog og samarbejde med underleverandører. Derigennem er de ofte med til at øge underleverandørers incitament til f.eks. at sætte ressourceoptimering i fokus. Et kontinuerligt samarbejde med underleverandører er både nødvendigt for, at virksomheder løbende kan arbejde med at reducere produktionsomkostninger og tilpasse produktion til efterspørgsel. Samtidig er det forretningsmæssigt hensigtsmæssigt, da det i de fleste tilfælde er omkostningstungt at udskifte underleverandører. Nye tendenser som f.eks. en stadig skiftende efterspørgsel blandt forbrugere på fødevareområdet, skaber mulighed for at tillægge produkter yderligere værdi gennem salg af services. Leasing frem for produktsalg er ét eksempel på, hvordan kunders varierende behov i højere grad kan blive imødekommet samtidig med at nye forretningsområder åbnes. 7. Fokus på hele værdikæden Flere af casevirksomhederne fremhæver, at der er behov for at sætte fokus på hele deres værdikæde for at opnå en optimal brug af råvarer og materialer og samtidig skabe en god forretning. side 4

6 Metode I udvælgelsen af virksomhederne har det været afgørende, at virksomhederne allerede har gennemført ressourcebesparende tiltag. Desuden er de 9 virksomheder udvalgt, så de repræsenterer en forskellighed i virksomhedsstørrelser, brancher, ressourceanvendelse og ressourceoptimerende tiltag. Casesamlingen er baseret på informationer opgivet af de 9 virksomheder og i nogle tilfælde udvalgte kunder. Indenfor rammerne af denne casesamling har det ikke været muligt at verificere de oplyste data og informationer. I det følgende præsenteres hver af de 9 virksomhedescases først ved et overbliksark og dernæst ved en beskrivelse af virksomhederns investeringer og erfaringer. side 5

7 Oversigt over de 9 cases side 6

8 Fiskefabrik sparer på vandet side 7

9 Fiskefabrik sparer på vandet A. Espersen producerer og sælger forarbejdede fisk, og har produktionsfaciliteter i Fredericia, på Bornholm og i en lang række lande verden over. Forarbejdningen af fisk er traditionelt forbundet med et stort vand- og energiforbrug, hvilket virksomheden konstant har fokus på at optimere. Derfor investerede A. Espersen i 2012 i alt ca. 3,4 mio. kr. i ny vandbesparende teknologi forbundet med optøning af fisk. Denne teknologi har gjort det muligt at reducere vandforbruget i denne proces med ca. 54 % svarende til ca kr. per år. A. Espersen forventer, at tilbagebetalingstiden for investeringen vil være ca. 9 år. Som hovedregel foretager A. Espersen alene investeringer, der har en tilbagebetalingstid på mindre end 3 år. Virksomheden ønsker imidlertid at have en stærk grøn profil. Derfor er hovedreglen, at når det gælder investeringer, der medfører miljøforbedringer, skal tilbagebetalingstiden som udgangspunkt være mindre end 10 år. Forbruget skal måles "Vi har konstant fokus på at reducere vores forbrug af vand og energi samt på at udnytte vores affald endnu bedre, end vi allerede gør. Alt det der ikke smides væk, men som kan bruges videre i produktionen, bidrager til overskuddet," understreger Head of Sustainability i A. Espersen, Alex Olsen. For at kunne fastholde et konstant fokus i hele virksomheden kræver det, at forbrug af vand og energi måles og registreres. Desuden bliver der opsat mål for, hvor meget virksomhedens forbrug af vand og energi skal reduceres fremadrettet. Det har også vist sig afgørende for virksomheden at opgøre besparelsespotentialet i både kubikmeter og kroner, da det ofte forholder sig sådan, at virksomhedens teknikere måler i kubikmeter, mens direktionen måler i kroner. Det kan lyde simpelt, men opgørelse i både kroner og kubikmeter er ifølge A. Espersen vigtigt for at holde fokus på ressourceoptimeringer i den samlede virksomhed. Tre tiltag, der forbedrede ressourceeffektiviteten Espersen har foretaget flere investeringer i ny vandbesparende teknologi. Én af de investeringer, virksomheden har foretaget, er relateret til optøning af fisk. Virksomheden køber fiskene frosne, men for at kunne forarbejde fiskene er det nødvendigt, at de bliver tøet op. Traditionelt har optøningen foregået ved at lægge fiskene i vandkar, men for at opnå en bedre udnyttelse af vandet, har virksomheden investeret i nye transportbånd, der fører de frosne fisk gennem vand, der bliver gradvist varmere. Virksomheden har sat fokus på ressourceoptimering gennem metoder inspireret af LEAN. Det omfatter en systematisk gennemgang af virksomhedens anvendelse af råvarer, vand og energi. Ifølge A. Espersen er der en god gevinst at hente ved at involvere medarbejderne. De ved, hvor spildet forekommer, og de kan ofte finde lavpraktiske løsninger med store potentialer. For at skabe positive incitamenter har der bl.a. været afholdt konkurrencer blandt medarbejdere, hvor de bedste ideer bliver præmieret. Eksempelvis så medarbej- side 8

10 derne i produktionen, at der blev spildt betydelige mængder vand, når fiskebakker ofte satte sig fast i virksomhedens vaskemaskiner. Medarbejderne kom med en række forslag til forbedring af maskinen. Ét forslag var at indsætte kroge i transportbåndet for at undgå, at karrene stopper under vask. Denne lille og andre små optimeringer har betydet, at den mængde vand, der bliver anvendt til vask af et kar, er reduceret fra 220 l. til 63 l. Dette svarer til en besparelse på ca kr. A. Espersen har løbende fokus på at udnytte virksomhedens affald bedre. I dag anvendes fiskeaffald til biogas og minkfoder, mens affald som pap og plast sorteres og genanvendes. Dog kan det ikke betale sig at transportere fiskeaffald over større afstande, så her kan fabrikkernes lokalitet være en begrænsende faktor i forhold til den mest optimale udnyttelse af affaldet. Medarbejderkulturen skulle ændres Alex Olsen fremhæver: "Nogle af de mest rentable ressourcebesparende tiltag er dem, der identificeres af medarbejdere i produktionen". Samtidig har denne kulturændring været noget af det mest tidskrævende og udfordrende for virksomheden, da hver enkelt produktionsmedarbejder skal føle et ansvar for, at produktionen foregår på en måde, der kræver færrest mulige ressourcer. For at fremme denne kultur arbejder A. Espersen med forskellige metoder til at udnytte det potentiale, medarbejderne har. Implementeringen af LEAN i virksomheden har i den sammenhæng været central, jf. boks 1 nedenfor. Boks 1 A. Espersens tiltag til at ændre medarbejderkulturen gennem LEAN A. Espersen besluttede i efteråret 2011 at implementere LEAN i virksomheden. Projektet tog udgangspunkt i en diskussion om værdier. Filosofien forbundet med at forankre LEAN i en diskussion om værdier er, at kendskab og opbakning bag værdierne skaber engagement. Erfaringen viser, at når f.eks. en afdelings mål er forankret i medarbejdernes egne værdiopfattelser, så skaber det engagement og motivation blandt medarbejdere for at nå afdelingens mål. Alle medarbejdere fik et spørgeskema med tre spørgsmål: 1) Hvilke værdier vil du gerne leve efter; 2) Hvilke værdier efterlever virksomheden; 3) Hvilke værdier vil du gerne se i virksomheden. Resultatet af spørgeskemaet blev synliggjort overalt i virksomheden på store posters forankret i et projekt Kompas. Herefter blev projektet kickstartet med Quality Teams. A. Espersen sendte over 200 medarbejdere på teambuilding kurser, hvor de udviklede de værdier, medarbejderne gerne så, at virksomheden blev drevet efter. Quality team var sammensat af medarbejdere, som havde en eller anden form for ansvar, enten med eller uden ledelse. Dette blev efterfulgt af et Lean Leadership Project hovedsagelig sammensat af teamledere (62 personer) som bl.a. arbejdede med udvikling af KPI (Key Performance Indicators) for virksomheden og de enkelte afdelinger i virksomheden. Projektet var højtprofileret. Der blev udviklet logo og ansat en projektansvarlig med direkte reference til den administrerende direktør. Den projektansvarlige blev senere ansat som teamleder i produktionen og har nu et delt ansvar mellem produktion og som konsulent for Kompas. side 9

11 Ressourceeffektiv fremstilling af armeringsstål til byggeindustri side 10

12 Ressourceeffektiv fremstilling af armeringsstål til byggeindustri Celsa Steel Service producerer alle typer af armering, der bruges til betonkonstruktioner, såsom bøjler, armeringsnet og færdigsvejsede bjælker. Virksomhedens produkt er armeringsjern, der er en nødvendig bestanddel i betonkonstruktioner. Armeringen bliver indstøbt i betonen for at give konstruktionen trækstyrke, og er sammen med betonen med til at bære de belastninger, konstruktionen bliver påført. Virksomhedens kunder er entreprenører, grossister og betonelementfabrikker. Virksomheden har i de senere år sat skarpt fokus på at reducere produktionsomkostningerne. Det er sket gennem effektivisering og optimering af arbejdsgange, energieffektivisering og et optimeret råvareforbrug ved bl.a. at undgå spild. Hele effektivitetsforbedringen er opnået uden investeringer. Celsa Steel Service har sat fokus på medarbejderinvolvering og derigennem er det lykkes virksomheden at nedbringe deres stålskrot samt at udnytte medarbejdernes arbejdstimer bedst muligt. Medarbejderfokus Produktionschef Jan Brandt fremhæver, at en vigtig og dyr ressource er Celsa Steel Services' medarbejdere. Derfor har virksomheden, i samarbejde med operatørerne, sat fokus på at finde de bedste arbejdsgange for at få mest muligt ud af virksomhedens arbejdstimer. De største forbedringer er sket ved at inddrage medarbejderne i planlægningen. Som følge af effektiviseringerne, er virksomhedens produktivitet steget med ca. 25 % i Ressourceanvendelse Virksomhedens spild i form af stålskrot er over en periode på 2 år reduceret med 11 %. Det har betydet, at Celsa Steel Service har opnået besparelser i deres indkøb med ca kr. årligt. Celsa Steel Service gennemfører således løbende initiativer, der kan være med til at optimere anvendelsen af stålet. Det sker ikke kun internt, men også hos virksomhedens kunder i form af innovative og smarte løsninger. "Stålet repræsenterer en høj værdi, og der er derfor en rigtig god forretning i at optimere vores jernforbrug", siger produktionschef Jan Brandt. Ét af de afgørende tiltag har været, at virksomheden er gået over til at lagerføre et mere komplet sortiment med armeringsstål i flere forskellige længder og dimensioner. En konkret ordre går sjældent på den præcise standardlængde, og Celsa Steel Service klipper derfor stålet i de længder, den enkelte kunde har behov for. At virksomheden nu har forskellige længder stålstænger på lager, gør det muligt at finde den stang, som passer bedst til den konkrete ordre. På den måde klipper man mindst muligt stål fra, hvilket giver et mindre ressourceforbrug. Virksomheden har endvidere fokus på, at emballage genanvendes. Derfor sørger virksomheden for at sortere emballage som træpaller, papir og plastic. side 11

13 Manuelt arbejde og medarbejderbonus Et andet tiltag har været, at virksomheden i starten af 2013 måske lidt utraditionelt gik over til manuelt at beregne hvilke længder stålstænger, der skal anvendes til en given ordre, i stedet for at benytte et it-system. "I en ideel verden ville man ved brug af it-systemer kunne opnå en mere effektiv brug af armeringsstålet. Men udfordringen er, at lagerbeholdningen først opdateres ved produktionsafslutning, og da der kan være meget store ordrer i gang forskellige steder i virksomheden, kan IT-systemet ikke beregne den optimale løsning. De personer, der er en del af produktionen, ved derimod præcist, hvad der ligger på lager og kan derfor nå frem til mere optimale anvendelser af stålet," siger Jan Brandt. Han fortæller desuden, at virksomheden har indarbejdet en incitamentsstruktur, der skal fremme ressourceeffektiviteten. Medarbejdere får således bonus efter hvor stor - eller nærmere hvor lille - en del af det anvendte armeringsstål, der går til spilde. side 12

14 Tekstiler med mindre miljøbelastning og lavere produktionsomkostninger side 13

15 Tekstiler med mindre miljøbelastning og lavere produktionsomkostninger Tekstilvirksomheden Gabriel, der udvikler tekstiler til møbelproducenter verden over, har formået at foretage en grøn omstilling af deres forretning. Et væsentligt element i denne omstilling har været et fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer og en væsentlig reduktion af virksomhedens miljøbelastning. Gabriel har i løbet af de seneste 10 år investeret et tocifret millionbeløb i nyt produktionsudstyr hos bl.a. datterselskaber (inkl. ny IT-styringsteknologi og ny produktteknologi). Investeringerne har primært været i farve- og optørringsteknologi samt produktionsfaciliteter til polstring af møbler. Det har betydet, at virksomhedens forbrug af vand er blevet reduceret med ca. 30 % siden 2006/7. Gabriels Business Manager for Kvalitet, Miljø og Produktion, Kurt Nedergaard, fortæller, at tilbagebetalingen på ressourceoptimerende investeringer i eksempelvis ny produktionsteknologi erfaringsmæssigt ligger på 2-6 år. Investeringerne tilbagebetales som følge af mere effektiv udnyttelse af ressourcer som vand, stoffer, garner, farvestoffer og energi. Gabriel har også sat fokus på at undgå spild i produktionen. Det har gjort det muligt for virksomheden at reducere deres totale forbrug af stoffer og garner med 5 procentpoint. Forbruget af farvestoffer er endvidere reduceret. Ressourcebrug er et konkurrenceparameter Tekstilindustrien har typisk været forbundet med en betydelig miljøbelastning, da mange tekstilfabrikker har et stort forbrug af energi, vand og kemikalier. Industrien har desuden været udsat for et betydeligt konkurrencepres med den stigende globalisering, og det har været udfordrende at skabe en god forretning i Danmark. "Det er et centralt konkurrenceparameter, at der kun lige bruges de ressourcer i produktionen, der er absolut nødvendige, og at alle former for spild så vidt muligt fjernes. Det er min erfaring, at hvis man gør noget ved dette i en ellers fornuftigt drevet virksomhed, kan man opnå materialebesparelser på op til ca. 5-6 %" lyder det fra Kurt Nedergaard. Fem afgørende ændringer Produktionsudstyr og processer er blevet tilrettet til at være ordreproducerende. Just-in-time er blevet en central metode til at reducere spild ved at have høj omstillingsevne i produktionen, producere det nødvendige på de korrekte tidspunkter og minimere lagerbeholdning. Gabriel har f.eks. investeret i meget små farvemaskiner, som gør det muligt og rentabelt at farve mindre mængder tekstiler, når konkrete ordrer modtages. Desuden forsøger virksomheden i høj grad at anvende standardløsninger. Avanceret IT-styringsteknologi er blevet integreret i produktionen. Styringsteknologien bruges bl.a. på farvemaskiner og tørreovne, da der ofte et stor forskel mellem det reel- side 14

16 le behov for f.eks. energi og hjælpestoffer, som anvendes i praksis. Ny produktteknologi er taget i brug. Gabriel anvender tekstiler med unikke tekniske egenskaber, og den nye produktteknologi har gjort det muligt at anvende færre råstoffer i form af f.eks. uld til møbelbetræk og samtidig sikre, at materialet er mere slidstærkt og har en længere levetid end tidligere. Virksomheden laver med andre ord flere produkter med færre råvarer. Gabriel har skabt en kultur blandt medarbejderne, hvor der hele tiden er fokus på at finde forbedringspotentialer for at skabe en løbende optimering af produktionen. Kurt Nedergaard fremhæver i den sammenhæng, at det er vigtigt at have en ledelseskultur, der bakker op om selvledende medarbejdere, og hvor der er mulighed for at bringe nye ideer op på ledelsesniveau. For at medarbejdere kan tage aktivt del i virksomhedens produktionsprocesser er alle medarbejdere på virksomhedens kontor i Aalborg blevet uddannet i forretningsstrategi, og har i dag et stærkt fokus på, hvad det er, der skaber værdi for virksomheden. På virksomhedens fabrikker har LEAN været et godt og brugbart værktøj. Cirkulær økonomi er blevet et grundlæggende princip i flere af virksomhedens produktlinjer. Gabriel ser således i stigende grad på, hvordan materialer kan blive genanvendt. Eksempelvis har Grøn Industrisymbiose, under Erhvervsstyrelsen, netop givet tilskud til, at Gabriel og virksomheden Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet FurnX kan få undersøgt det forretningsmæssige potentiale ved at erstatte det nuværende materiale i FurnXs støjdæmpende borde med tekstilaffald fra Gabriels produktionsprocesser. Fokus på hele værdikæden Gabriels grønne omstilling af deres forretning er sket gennem et tæt samarbejde med hele deres værdikæde og deres kunder. Gabriel ejer 50 % af deres farveri i Litauen, og fra hovedkontoret i Aalborg har virksomheden daglig dialog med fabrikken i Litauen for bl.a. at sikre en ressourceeffektiv produktion. Et tæt samarbejde med underleverandører har været centralt for at udvikle nye tekstiler. Project Manager, Joan Thiesen fortæller: "Vi lægger vægt på at have et dialogbaseret forhold til vores underleverandører. Gennem dialog søger vi at påvirke vores underleverandører til at leve op til høje miljø- og produktionsmæssige standarder." Eksempelvis har én af Gabriels underleverandører valgt at lade sig certificere med miljøstandarden ISO efter opfordring fra Gabriel. Kunderne kigger på pris Udfordringen for virksomheder som Gabriel er, at stort set ingen kunder er parate til at betale en væsentligt højere pris for at få et mere miljøvenligt produkt. Mange kunder har en forestilling om, at miljøvenlige produkter også er dyrere, og det har således været en central udfordring for Gabriel at få gjort op med mange kunders fordom om, at miljøvenlige produkter ikke er det mest konkurrencedygtige. side 15

17 Leasing og tilbagekøb af robotter side 16

18 Leasing og tilbagekøb af robotter Virksomheden Bila er leverandør af robotløsninger til produktionsvirksomheder. Gennem det sidste år har Bila haft fokus på at øge genanvendelsen af deres robotter, og på at kunne levere fleksible og optimale løsninger til deres kunder. Det viste sig, at Bilas kunder ofte havde behov for at ændre deres produktion fra én type robotteknologi til en anden for at kunne imødekomme ændringer i produktionen. Bila oplever en stigende efterspørgsel fra virksomheder, som er interesseret i hurtigt at kunne tilpasse og omstille deres produktion til de konstant ændrende krav fra kunder og forbrugere. Men selv små ændringer i f.eks. emballage kan kræve store ændringer i produktionsleddet, og kan ofte betyde større anlægsinvesteringer for producenterne. Leasing som ny forretningsmodel i Bila Ved at tilbyde leasing af robotløsninger har Bila gjort det muligt for deres kunder ikke at skulle foretage store anlægsinvesteringer, når f.eks. fødevareemballage bliver ændret. Kunderne kan nu nøjes med at lease de nødvendige robotter for den relevante periode. Denne forretningsmodel betyder desuden, at beslutningsprocessen i virksomhederne er reduceret væsentligt, da en leasingkontrakt ikke vil forpligte virksomheden mange år frem, og da virksomhederne undgår stor likviditetsbinding. Bila fik i 2013 støtte fra Markedsmodningsfonden ved Erhvervsstyrelsen til at beregne business casen forbundet med at introducere leasingkonceptet. På den baggrund udviklede Bila sin forretning fra udelukkende at sælge robotløsninger til nu også at tilbyde leasingaftaler, som imødekommer kundernes behov for løbende at justere i deres produktion. Ved ændring af produktionen bliver robotudstyret ofte sat ud af funktion og parkeret i et baglokale, da det ikke længere passer til produktionen. Udtjent robotudstyr repræsenterer ofte en høj værdi. Robotudstyret vil enten kunne genanvendes i sin nuværende form eller også vil de enkelte bestanddele genanvendes i forarbejdet form eller i form af selve råvarerne. Hvis tidligere kunder ikke har deres robotter i brug, er Bila derfor begyndt at se på muligheden for at købe den tilbage. De tilbagekøbte robotter vil efter justeringer efterfølgende enten kunne videresælges som en hel enhed eller reservedele, eller kunne indgå som en robot der leases ud. Bila har valgt at kalde deres nye leasingaftaler for en "vikarordning", da det dermed kommunikeres tydeligt, at virksomheder eksempelvis kan leje robotter på månedsbasis til prisen for den medarbejder, der erstattes - og ofte for mindre end det. En robot kan lejes for ca kr. om måneden, og der er en opsigelsesperiode på eksempelvis 6 måneder, men den konkrete pris afhænger bl.a. af i hvor stort omfang robotten benyttes, og i hvor høj grad Bila vurderer, at den kan genanvendes sammen med andet periferiudstyr. side 17

19 Det er Bila s målsætning at udvikle automatiseringsløsninger med robotteknologi, hvor genanvendelsesgraden af den originale robotløsning vurderes at være 80 % eller mere. For at forbedre muligheden for at genanvende den enkelte robot i en ny virksomhed skal Bila sørge for, at de robotter og løsninger, som de tilbyder, er fleksible nok til at kunne tilpasses flere forskellige slags produktion. Leasing forlænger levetiden Ved at fokusere på både salg, tilbagekøb og leasing af robotter er Bila i stand til at forlænge levetiden på deres produkter og dermed minimere brugen af ressourcer (især metal) til ny produktion. Gennem leasingaftaler afskrives maskinerne over ca. 5 år. Robotterne har en estimeret levetid på år, og efter år 5 begynder robotterne således at skabe et overskud for Bila. robotløsninger i Bila vurderer, at de robotter, de har solgt frem til i dag, i gennemsnit har været anvendt i 5-7 år, inden de er blevet taget ud af produktionen. Leasingkonceptet forventes således at forlænge robotternes levetid med ca år. Leasingordning samt tilbagekøb af robotter giver både en bedre anvendelse af råvarer, og mulighed for øget indtjening for Bila. Samtidig får kunder adgang til relativt billige og fleksible løsninger. Konkrete besparelser for kunder Bilas løsninger til kunder, hvad enten de er i form af leasing eller salg, er primært rettet mod effektivisering og automatisering, og kan således være med til at minimere spild og fejl. En stor del af Bilas kunder findes i fødevareindustrien, hvor minimering af spild altid er en opgave, som skal forbedres. Bila startede leasingkonceptet i 2013, og har i dag leaset robotter til 3 fødevarevirksomheder, og forventer, at lease ca side 18

20 Fuldautomatisk jernstøberi reducerer ressourceforbruget side 19

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Mejerisektoren - Mælk

Mejerisektoren - Mælk Working Class Food Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - Mælk Effektiv og fleksibel: - Pakning - Bila Milk Packer - Palletering Pakning Effektivt Ensartet Fjerner EGA Pakning af mælk

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik : Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink Business. Om at

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling

Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling Gør din forretning grøn og rentabel Grøn Omstilling Gitte Krasilnikoff, 20. maj 2014 Dagens program 1. Hvorfor grøn omstilling og bæredygtig? 2. Grøn forretning som vejen til vækst 3. Virksomhedscases

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Agenda Virksomhedspræsentation Lidt historie om arbejdet med produktivitetsforbedringer Organisationen som et system Udfordringerne Gruppediskussioner Tilbagemelding

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Skanderborg, 3. december 2013 Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Hvem er jeg? Jesper Algren, projekleder Innovationsteamet, Regional Udvikling Arbejder bl.a. med: Hvad

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen.

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen. Fertin Pharma Hos Fertin Pharma bygger man en samlet dataplatform op, som gør samtlige data i virksomheden lettilgængelige for alle. Udviklingen i dataanvendelse er kommet fra R&D, og udfordringen har

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND BUSINESS 1 CASE SPILDEVANDSANLÆG SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND GRØNNE INDKØB Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER.

REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER. REN KRAFT. GRANULAT OPVASKEMASKINER TIL PROFESSIONELLE KØKKENER. 1 2 EN SKARP HJERNE FIK EN GENIAL IDÉ. Vores historie begyndte i 70 erne, da den første patentansøgning blev indleveret. Året efter var

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for miljøet og for bundlinjen! 18. November 2014 Erik C. Wormslev, NIRAS De basale teser Vi arbejder med få hovedteser for energi og ressourcer: Kvalitet holder længere

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER Dansk Industri, Produktivitet April 2013 DI s produktivitetsundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Cirkulær forretning. Cirkulær forretning. 29. juni 2016

Cirkulær forretning. Cirkulær forretning. 29. juni 2016 Cirkulær forretning 29. juni 2016 Program 1. Velkommen og hvem er hvem 2. Hvorfor cirkulær forretning? 3. Kort om cirkulær økonomi 4. Gennemgang af vejledningen trin for trin: a) Koncept b) Hvem kan søge?

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

ET ØNSKE OM AT VÆRE PROAKTIV DRIVER DEN GRØNNE INNOVATIONSPROCES

ET ØNSKE OM AT VÆRE PROAKTIV DRIVER DEN GRØNNE INNOVATIONSPROCES BUSINESS 7 CASE HOSPITALSUDSTYR ET ØNSKE OM AT VÆRE PROAKTIV DRIVER DEN GRØNNE INNOVATIONSPROCES GRØNNE INDKØB Ambu, som producerer udstyr til hospitaler og ambulancer, har en meget klar forventning om,

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

TILTAG TIL ØGET RESSOURCE-EFFEKTIVITET. Bjørn Bauer, PlanMiljø

TILTAG TIL ØGET RESSOURCE-EFFEKTIVITET. Bjørn Bauer, PlanMiljø TILTAG TIL ØGET RESSOURCE-EFFEKTIVITET Bjørn Bauer, PlanMiljø NY REGULERING er der et behov? Mange virksomheder vil gerne, særligt, hvis det giver udbytte Men markedet kan ikke selv Begrænsning af risici

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt:

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt: Aarhus Universitetshospital Teknisk Afdeling Palle Juul Jensens Boulevard 50 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 3950 www.auh.dk Kompetenceprofil Dette er Aarhus Universitetshospitals (AUH) kompetenceprofil

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Case nr. 11: Økonomistyring / Finansiering: Montanus A/S: - Økonomistyring - Strategi - Finansiering CASES HDR

Case nr. 11: Økonomistyring / Finansiering: Montanus A/S: - Økonomistyring - Strategi - Finansiering CASES HDR Case nr. 11: Finansiering: Økonomistyring / Montanus A/S: - Økonomistyring - Strategi - Finansiering MONTANUS A/S: Økonomistyring strategi finansiering. :Virksomheden Montanus A/S er en lønsystue, som

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere