Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet. 9 virksomheders resultater og erfaringer. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet. 9 virksomheders resultater og erfaringer. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014"

Transkript

1 Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet 9 virksomheders resultater og erfaringer Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen MARTS 2014

2 Indhold Konklusioner 2 Metode 5 Oversigt over de 9 cases 6 A. Espersen A/S - Fiskefabrik sparer på vandet 7 Celsa Steel Service A/S - Ressourceeffektiv fremstilling af armeringstål til byggeindustri 10 Gabriel A/S - Tekstiler med mindre miljøbelastning og lavere produktionsomkostninger 13 Bila A/S - Leasing og tilbagekøb af robotter 16 Ferrofoss Aps / GH Form Aps - Fuldautomatisk jernstøberi reducerer ressourceforbruget 19 De Forenede Dampvaskerier A/S - Unik fiber sparer vand, tid og penge i bygningsrengøringensindustrien 22 Plus Pack A/S - Emballagevirksomhed optimerer ressourceudnyttelsen 25 ISS Facility Services A/S - Ny løsning sparer vand og rengøringsmidler i fødevareindustrien 28 Belki Teknik Aps / Weibel Scientific A/S - Ressourcebesparende renseanlæg 30 side 1

3 Konklusioner En række danske virksomheder har sat fokus på at forbedre deres anvendelse af ressourcer i form af vand, materialer og råvarer, som f.eks. plast og metal. Virksomhederne har vurderet, at dette fokus har været vigtigt for at kunne reducere deres produktionsomkostninger og fastholde konkurrenceevnen. Bl.a. som følge af stigende energipriser, har mange virksomheder i Danmark systematisk fokuseret på energieffektiviseringer gennem de seneste mange år. Der er imidlertid knapt så mange virksomheder i Danmark, der har sat systematisk fokus på at udnytte ressourcer i form af vand, materialer og råvarer. Vi har identificeret 9 virksomheder, som har arbejdet med at effektivisere deres brug af ressourcer. Gennem interviews med disse virksomheder og flere af disse virksomheders kunder, har vi sat fokus på at indhente viden og erfaringer fra danske virksomheder, der har gennemført tiltag med det formål at forbedre ressourceeffektiviteten i deres produktion. De interviews, vi har gennemført, peger på, at der er betydelige potentialer for at styrke virksomheders konkurrenceevne gennem en effektiv anvendelse af ressourcer i form af vand, materialer og råvarer. Vi er på baggrund af interviews med casevirksomhederne nået frem til følgende syv overordnede konklusioner: 1. Forskellige typer af ressourcer i virksomhedernes fokus Mange virksomheder i Danmark har sat fokus på energieffektivisering og har foretaget investeringer på området. I mange tilfælde ligger gennemregnede business cases til grund for virksomhedernes energiinvesteringer. Tilbagebetalingstider på området er i flere tilfælde relativt korte på f.eks. 2-3 år. Flere virksomheder har sat fokus på optimering af deres vandforbrug. Vand er, i lighed med energi, en ressource, der ofte anvendes i produktionsprocesser, men som i mange tilfælde ikke indgår i selve produktet. Derfor opfatter flere virksomheder vand som en variabel ressource, der i højere grad kan justeres end f.eks. plast og metal. Når virksomheder skal justere på de ressourcer, der indgår i selve produktet, kan det kræve, at selve slutproduktet redesignes eller, at der indgås et samarbejde med leverandørkæden om eksempelvis at reducere materialeforbruget i de materialer, der indgår i slutproduktet. Metal, såsom jern, udgør en omkostningstung ressource. Virksomheder, der anvender metal i produktionen, har gennem en længere årrække været meget opmærksomme på, at en effektiv udnyttelse af denne råvare er afgørende for deres konkurrencedygtighed. 2. Ressourceanvendelse er i mange tilfælde forretningskritisk De interviewede virksomheders ressourceanvendelse er ofte tæt knyttet til deres prissætning samt konkurrence- og forretningsstrategi. Investeringer forbundet med forbedret ressourceanvendelse har resulteret i særdeles positive business side 2

4 cases for mange af casevirksomhederne. Af hensyn til konkurrence- og forretningsstrategi ønsker virksomhederne i mange tilfælde ikke at offentliggøre deres beregninger. I nogle tilfælde er business cases baseret på forudsætninger om f.eks. fremtidige kundebehov, der i sagens natur er usikkerhed omkring. Det bevirker, at nogle virksomheder er tilbageholdende med at offentliggøre deres business cases. 3. Gennemregnede business cases ligger ikke altid til grund for investeringsbeslutninger Det er langt fra i alle tilfælde, at der ligger en gennemregnet business case bag gennemførte investeringer eller initiativer. Især mindre investeringer i for eksempel nye sensorer eller ny software foretages løbende. Ofte har en casevirksomheds produktionschef mulighed for at indkøbe den slags udstyr inden for deres driftsbudget, uden der nødvendigvis ligger gennemregnede business cases til grund for indkøbet. Casestudierne har endvidere vist, at større investeringer i ressourceoptimerende tiltag i flere tilfælde er drevet frem af ledere, der har en stærk tro på at miljøforbedrende investeringer og en grøn profil er centralt for virksomhedens konkurrencedygtighed fremadrettet. I de tilfælde bliver gennemregnede business cases mindre afgørende for virksomhedernes investeringsbeslutninger på det grønne område. 4. Tilbagebetalingstider varierer De virksomheder, som er interviewet i forbindelse med analysen, understregede i flere tilfælde, at for at kunne overleve som produktionsvirksomhed i Danmark, er der behov for at have et løbende fokus på at optimere ressourceanvendelsen. Virksomhederne selv beskriver nogle ressourceoptimerende tiltag som "almindelig sund fornuft", og flere tiltag kan indføres stort set uden forudgående investeringer og dermed med meget korte tilbagebetalingstider. For flere casevirksomheder gælder, at større ressourceoptimerende anlægsinvesteringer ofte har længere tilbagebetalingstid end andre investeringer i f.eks. robotteknologi og IT-løsninger. Det afholder dog ikke nødvendigvis virksomhederne fra at foretage investeringerne. Flere virksomheder vælger at investere, på trods af tilbagebetalingstider på 5-10 år. Baggrunden herfor er ofte et ønske om at kunne differentiere sig som en grøn virksomhed. 5. Medarbejderinvolvering - centralt værktøj til ressourceoptimering Casevirksomhederne fremhæver i mange tilfælde LEANinspirerede metoder og medarbejderinvolvering som centrale værktøjer, for at kunne identificere muligheder for optimering og effektivisering. Det fremhæves i flere sammenhænge, at det er medarbejdere på alle niveauer i virksomhederne, der skal involveres, lige fra direktion til medarbejderne på produktionsgulvet. Det er ofte medarbejderne på produktionsgulvet, der har størst indsigt i, hvor i produktionen der f.eks. er størst spild. Omvendt er det centralt, at direktionen er involveret for bl.a. at sikre, at der er en kultur og ledelsesstruktur i virksomheden, som skaber rum for, at effektiviseringsforslag kan identificeres og gennemføres. side 3

5 Medarbejderinvolvering nævnes i mange sammenhænge som det mest værdifulde værktøj i at optimere en produktionsproces. Samtidig fremhæves det som en proces, der er både tidskrævende og omfattende i forhold til at sikre forståelse og skabe aktivt ejerskab og involvering. 6. Grønne produkter forbindes ofte med højere priser Kunders efterspørgsel er ofte den primære driver for, hvordan en de interviewede virksomheder organiserer sig rent strategisk, pris- og brandingmæssigt. Det argument, der går igen hos virksomhederne, er, at pris ofte er dét afgørende parameter for kunderne. Det er de færreste kunder blandt casevirksomhederne, der er parate til at betale mere for produkter, som har en mindre miljøbelastning. Virksomhedernes kunder forbinder ofte grønne produkter og løsninger med højere priser end konventionelle produkter. En virksomhed, som markedsfører sig med en grøn profil, kan derfor opleve barrierer i forhold til at få nye kunder. Der ligger en kommunikationsmæssig opgave for virksomhederne i forhold til at vænne kunder til, at produkter, der er fremstillet på en mere ressourceeffektiv måde, ikke nødvendigvis hænger sammen med højere priser, men at man ved at optimere i produktionen rent faktisk kan lave billigere produkter. Casevirksomhederne indgår i flere tilfælde i et tæt samarbejde med deres underleverandører for at udvikle nye materialer, som f.eks. aluminiumsemballage, der er mindre ressourceforbrugende og samtidig imødekommer kundernes efterspørgsel. Virksomhederne fremhæver, at de har fokus på løbende dialog og samarbejde med underleverandører. Derigennem er de ofte med til at øge underleverandørers incitament til f.eks. at sætte ressourceoptimering i fokus. Et kontinuerligt samarbejde med underleverandører er både nødvendigt for, at virksomheder løbende kan arbejde med at reducere produktionsomkostninger og tilpasse produktion til efterspørgsel. Samtidig er det forretningsmæssigt hensigtsmæssigt, da det i de fleste tilfælde er omkostningstungt at udskifte underleverandører. Nye tendenser som f.eks. en stadig skiftende efterspørgsel blandt forbrugere på fødevareområdet, skaber mulighed for at tillægge produkter yderligere værdi gennem salg af services. Leasing frem for produktsalg er ét eksempel på, hvordan kunders varierende behov i højere grad kan blive imødekommet samtidig med at nye forretningsområder åbnes. 7. Fokus på hele værdikæden Flere af casevirksomhederne fremhæver, at der er behov for at sætte fokus på hele deres værdikæde for at opnå en optimal brug af råvarer og materialer og samtidig skabe en god forretning. side 4

6 Metode I udvælgelsen af virksomhederne har det været afgørende, at virksomhederne allerede har gennemført ressourcebesparende tiltag. Desuden er de 9 virksomheder udvalgt, så de repræsenterer en forskellighed i virksomhedsstørrelser, brancher, ressourceanvendelse og ressourceoptimerende tiltag. Casesamlingen er baseret på informationer opgivet af de 9 virksomheder og i nogle tilfælde udvalgte kunder. Indenfor rammerne af denne casesamling har det ikke været muligt at verificere de oplyste data og informationer. I det følgende præsenteres hver af de 9 virksomhedescases først ved et overbliksark og dernæst ved en beskrivelse af virksomhederns investeringer og erfaringer. side 5

7 Oversigt over de 9 cases side 6

8 Fiskefabrik sparer på vandet side 7

9 Fiskefabrik sparer på vandet A. Espersen producerer og sælger forarbejdede fisk, og har produktionsfaciliteter i Fredericia, på Bornholm og i en lang række lande verden over. Forarbejdningen af fisk er traditionelt forbundet med et stort vand- og energiforbrug, hvilket virksomheden konstant har fokus på at optimere. Derfor investerede A. Espersen i 2012 i alt ca. 3,4 mio. kr. i ny vandbesparende teknologi forbundet med optøning af fisk. Denne teknologi har gjort det muligt at reducere vandforbruget i denne proces med ca. 54 % svarende til ca kr. per år. A. Espersen forventer, at tilbagebetalingstiden for investeringen vil være ca. 9 år. Som hovedregel foretager A. Espersen alene investeringer, der har en tilbagebetalingstid på mindre end 3 år. Virksomheden ønsker imidlertid at have en stærk grøn profil. Derfor er hovedreglen, at når det gælder investeringer, der medfører miljøforbedringer, skal tilbagebetalingstiden som udgangspunkt være mindre end 10 år. Forbruget skal måles "Vi har konstant fokus på at reducere vores forbrug af vand og energi samt på at udnytte vores affald endnu bedre, end vi allerede gør. Alt det der ikke smides væk, men som kan bruges videre i produktionen, bidrager til overskuddet," understreger Head of Sustainability i A. Espersen, Alex Olsen. For at kunne fastholde et konstant fokus i hele virksomheden kræver det, at forbrug af vand og energi måles og registreres. Desuden bliver der opsat mål for, hvor meget virksomhedens forbrug af vand og energi skal reduceres fremadrettet. Det har også vist sig afgørende for virksomheden at opgøre besparelsespotentialet i både kubikmeter og kroner, da det ofte forholder sig sådan, at virksomhedens teknikere måler i kubikmeter, mens direktionen måler i kroner. Det kan lyde simpelt, men opgørelse i både kroner og kubikmeter er ifølge A. Espersen vigtigt for at holde fokus på ressourceoptimeringer i den samlede virksomhed. Tre tiltag, der forbedrede ressourceeffektiviteten Espersen har foretaget flere investeringer i ny vandbesparende teknologi. Én af de investeringer, virksomheden har foretaget, er relateret til optøning af fisk. Virksomheden køber fiskene frosne, men for at kunne forarbejde fiskene er det nødvendigt, at de bliver tøet op. Traditionelt har optøningen foregået ved at lægge fiskene i vandkar, men for at opnå en bedre udnyttelse af vandet, har virksomheden investeret i nye transportbånd, der fører de frosne fisk gennem vand, der bliver gradvist varmere. Virksomheden har sat fokus på ressourceoptimering gennem metoder inspireret af LEAN. Det omfatter en systematisk gennemgang af virksomhedens anvendelse af råvarer, vand og energi. Ifølge A. Espersen er der en god gevinst at hente ved at involvere medarbejderne. De ved, hvor spildet forekommer, og de kan ofte finde lavpraktiske løsninger med store potentialer. For at skabe positive incitamenter har der bl.a. været afholdt konkurrencer blandt medarbejdere, hvor de bedste ideer bliver præmieret. Eksempelvis så medarbej- side 8

10 derne i produktionen, at der blev spildt betydelige mængder vand, når fiskebakker ofte satte sig fast i virksomhedens vaskemaskiner. Medarbejderne kom med en række forslag til forbedring af maskinen. Ét forslag var at indsætte kroge i transportbåndet for at undgå, at karrene stopper under vask. Denne lille og andre små optimeringer har betydet, at den mængde vand, der bliver anvendt til vask af et kar, er reduceret fra 220 l. til 63 l. Dette svarer til en besparelse på ca kr. A. Espersen har løbende fokus på at udnytte virksomhedens affald bedre. I dag anvendes fiskeaffald til biogas og minkfoder, mens affald som pap og plast sorteres og genanvendes. Dog kan det ikke betale sig at transportere fiskeaffald over større afstande, så her kan fabrikkernes lokalitet være en begrænsende faktor i forhold til den mest optimale udnyttelse af affaldet. Medarbejderkulturen skulle ændres Alex Olsen fremhæver: "Nogle af de mest rentable ressourcebesparende tiltag er dem, der identificeres af medarbejdere i produktionen". Samtidig har denne kulturændring været noget af det mest tidskrævende og udfordrende for virksomheden, da hver enkelt produktionsmedarbejder skal føle et ansvar for, at produktionen foregår på en måde, der kræver færrest mulige ressourcer. For at fremme denne kultur arbejder A. Espersen med forskellige metoder til at udnytte det potentiale, medarbejderne har. Implementeringen af LEAN i virksomheden har i den sammenhæng været central, jf. boks 1 nedenfor. Boks 1 A. Espersens tiltag til at ændre medarbejderkulturen gennem LEAN A. Espersen besluttede i efteråret 2011 at implementere LEAN i virksomheden. Projektet tog udgangspunkt i en diskussion om værdier. Filosofien forbundet med at forankre LEAN i en diskussion om værdier er, at kendskab og opbakning bag værdierne skaber engagement. Erfaringen viser, at når f.eks. en afdelings mål er forankret i medarbejdernes egne værdiopfattelser, så skaber det engagement og motivation blandt medarbejdere for at nå afdelingens mål. Alle medarbejdere fik et spørgeskema med tre spørgsmål: 1) Hvilke værdier vil du gerne leve efter; 2) Hvilke værdier efterlever virksomheden; 3) Hvilke værdier vil du gerne se i virksomheden. Resultatet af spørgeskemaet blev synliggjort overalt i virksomheden på store posters forankret i et projekt Kompas. Herefter blev projektet kickstartet med Quality Teams. A. Espersen sendte over 200 medarbejdere på teambuilding kurser, hvor de udviklede de værdier, medarbejderne gerne så, at virksomheden blev drevet efter. Quality team var sammensat af medarbejdere, som havde en eller anden form for ansvar, enten med eller uden ledelse. Dette blev efterfulgt af et Lean Leadership Project hovedsagelig sammensat af teamledere (62 personer) som bl.a. arbejdede med udvikling af KPI (Key Performance Indicators) for virksomheden og de enkelte afdelinger i virksomheden. Projektet var højtprofileret. Der blev udviklet logo og ansat en projektansvarlig med direkte reference til den administrerende direktør. Den projektansvarlige blev senere ansat som teamleder i produktionen og har nu et delt ansvar mellem produktion og som konsulent for Kompas. side 9

11 Ressourceeffektiv fremstilling af armeringsstål til byggeindustri side 10

12 Ressourceeffektiv fremstilling af armeringsstål til byggeindustri Celsa Steel Service producerer alle typer af armering, der bruges til betonkonstruktioner, såsom bøjler, armeringsnet og færdigsvejsede bjælker. Virksomhedens produkt er armeringsjern, der er en nødvendig bestanddel i betonkonstruktioner. Armeringen bliver indstøbt i betonen for at give konstruktionen trækstyrke, og er sammen med betonen med til at bære de belastninger, konstruktionen bliver påført. Virksomhedens kunder er entreprenører, grossister og betonelementfabrikker. Virksomheden har i de senere år sat skarpt fokus på at reducere produktionsomkostningerne. Det er sket gennem effektivisering og optimering af arbejdsgange, energieffektivisering og et optimeret råvareforbrug ved bl.a. at undgå spild. Hele effektivitetsforbedringen er opnået uden investeringer. Celsa Steel Service har sat fokus på medarbejderinvolvering og derigennem er det lykkes virksomheden at nedbringe deres stålskrot samt at udnytte medarbejdernes arbejdstimer bedst muligt. Medarbejderfokus Produktionschef Jan Brandt fremhæver, at en vigtig og dyr ressource er Celsa Steel Services' medarbejdere. Derfor har virksomheden, i samarbejde med operatørerne, sat fokus på at finde de bedste arbejdsgange for at få mest muligt ud af virksomhedens arbejdstimer. De største forbedringer er sket ved at inddrage medarbejderne i planlægningen. Som følge af effektiviseringerne, er virksomhedens produktivitet steget med ca. 25 % i Ressourceanvendelse Virksomhedens spild i form af stålskrot er over en periode på 2 år reduceret med 11 %. Det har betydet, at Celsa Steel Service har opnået besparelser i deres indkøb med ca kr. årligt. Celsa Steel Service gennemfører således løbende initiativer, der kan være med til at optimere anvendelsen af stålet. Det sker ikke kun internt, men også hos virksomhedens kunder i form af innovative og smarte løsninger. "Stålet repræsenterer en høj værdi, og der er derfor en rigtig god forretning i at optimere vores jernforbrug", siger produktionschef Jan Brandt. Ét af de afgørende tiltag har været, at virksomheden er gået over til at lagerføre et mere komplet sortiment med armeringsstål i flere forskellige længder og dimensioner. En konkret ordre går sjældent på den præcise standardlængde, og Celsa Steel Service klipper derfor stålet i de længder, den enkelte kunde har behov for. At virksomheden nu har forskellige længder stålstænger på lager, gør det muligt at finde den stang, som passer bedst til den konkrete ordre. På den måde klipper man mindst muligt stål fra, hvilket giver et mindre ressourceforbrug. Virksomheden har endvidere fokus på, at emballage genanvendes. Derfor sørger virksomheden for at sortere emballage som træpaller, papir og plastic. side 11

13 Manuelt arbejde og medarbejderbonus Et andet tiltag har været, at virksomheden i starten af 2013 måske lidt utraditionelt gik over til manuelt at beregne hvilke længder stålstænger, der skal anvendes til en given ordre, i stedet for at benytte et it-system. "I en ideel verden ville man ved brug af it-systemer kunne opnå en mere effektiv brug af armeringsstålet. Men udfordringen er, at lagerbeholdningen først opdateres ved produktionsafslutning, og da der kan være meget store ordrer i gang forskellige steder i virksomheden, kan IT-systemet ikke beregne den optimale løsning. De personer, der er en del af produktionen, ved derimod præcist, hvad der ligger på lager og kan derfor nå frem til mere optimale anvendelser af stålet," siger Jan Brandt. Han fortæller desuden, at virksomheden har indarbejdet en incitamentsstruktur, der skal fremme ressourceeffektiviteten. Medarbejdere får således bonus efter hvor stor - eller nærmere hvor lille - en del af det anvendte armeringsstål, der går til spilde. side 12

14 Tekstiler med mindre miljøbelastning og lavere produktionsomkostninger side 13

15 Tekstiler med mindre miljøbelastning og lavere produktionsomkostninger Tekstilvirksomheden Gabriel, der udvikler tekstiler til møbelproducenter verden over, har formået at foretage en grøn omstilling af deres forretning. Et væsentligt element i denne omstilling har været et fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer og en væsentlig reduktion af virksomhedens miljøbelastning. Gabriel har i løbet af de seneste 10 år investeret et tocifret millionbeløb i nyt produktionsudstyr hos bl.a. datterselskaber (inkl. ny IT-styringsteknologi og ny produktteknologi). Investeringerne har primært været i farve- og optørringsteknologi samt produktionsfaciliteter til polstring af møbler. Det har betydet, at virksomhedens forbrug af vand er blevet reduceret med ca. 30 % siden 2006/7. Gabriels Business Manager for Kvalitet, Miljø og Produktion, Kurt Nedergaard, fortæller, at tilbagebetalingen på ressourceoptimerende investeringer i eksempelvis ny produktionsteknologi erfaringsmæssigt ligger på 2-6 år. Investeringerne tilbagebetales som følge af mere effektiv udnyttelse af ressourcer som vand, stoffer, garner, farvestoffer og energi. Gabriel har også sat fokus på at undgå spild i produktionen. Det har gjort det muligt for virksomheden at reducere deres totale forbrug af stoffer og garner med 5 procentpoint. Forbruget af farvestoffer er endvidere reduceret. Ressourcebrug er et konkurrenceparameter Tekstilindustrien har typisk været forbundet med en betydelig miljøbelastning, da mange tekstilfabrikker har et stort forbrug af energi, vand og kemikalier. Industrien har desuden været udsat for et betydeligt konkurrencepres med den stigende globalisering, og det har været udfordrende at skabe en god forretning i Danmark. "Det er et centralt konkurrenceparameter, at der kun lige bruges de ressourcer i produktionen, der er absolut nødvendige, og at alle former for spild så vidt muligt fjernes. Det er min erfaring, at hvis man gør noget ved dette i en ellers fornuftigt drevet virksomhed, kan man opnå materialebesparelser på op til ca. 5-6 %" lyder det fra Kurt Nedergaard. Fem afgørende ændringer Produktionsudstyr og processer er blevet tilrettet til at være ordreproducerende. Just-in-time er blevet en central metode til at reducere spild ved at have høj omstillingsevne i produktionen, producere det nødvendige på de korrekte tidspunkter og minimere lagerbeholdning. Gabriel har f.eks. investeret i meget små farvemaskiner, som gør det muligt og rentabelt at farve mindre mængder tekstiler, når konkrete ordrer modtages. Desuden forsøger virksomheden i høj grad at anvende standardløsninger. Avanceret IT-styringsteknologi er blevet integreret i produktionen. Styringsteknologien bruges bl.a. på farvemaskiner og tørreovne, da der ofte et stor forskel mellem det reel- side 14

16 le behov for f.eks. energi og hjælpestoffer, som anvendes i praksis. Ny produktteknologi er taget i brug. Gabriel anvender tekstiler med unikke tekniske egenskaber, og den nye produktteknologi har gjort det muligt at anvende færre råstoffer i form af f.eks. uld til møbelbetræk og samtidig sikre, at materialet er mere slidstærkt og har en længere levetid end tidligere. Virksomheden laver med andre ord flere produkter med færre råvarer. Gabriel har skabt en kultur blandt medarbejderne, hvor der hele tiden er fokus på at finde forbedringspotentialer for at skabe en løbende optimering af produktionen. Kurt Nedergaard fremhæver i den sammenhæng, at det er vigtigt at have en ledelseskultur, der bakker op om selvledende medarbejdere, og hvor der er mulighed for at bringe nye ideer op på ledelsesniveau. For at medarbejdere kan tage aktivt del i virksomhedens produktionsprocesser er alle medarbejdere på virksomhedens kontor i Aalborg blevet uddannet i forretningsstrategi, og har i dag et stærkt fokus på, hvad det er, der skaber værdi for virksomheden. På virksomhedens fabrikker har LEAN været et godt og brugbart værktøj. Cirkulær økonomi er blevet et grundlæggende princip i flere af virksomhedens produktlinjer. Gabriel ser således i stigende grad på, hvordan materialer kan blive genanvendt. Eksempelvis har Grøn Industrisymbiose, under Erhvervsstyrelsen, netop givet tilskud til, at Gabriel og virksomheden Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet FurnX kan få undersøgt det forretningsmæssige potentiale ved at erstatte det nuværende materiale i FurnXs støjdæmpende borde med tekstilaffald fra Gabriels produktionsprocesser. Fokus på hele værdikæden Gabriels grønne omstilling af deres forretning er sket gennem et tæt samarbejde med hele deres værdikæde og deres kunder. Gabriel ejer 50 % af deres farveri i Litauen, og fra hovedkontoret i Aalborg har virksomheden daglig dialog med fabrikken i Litauen for bl.a. at sikre en ressourceeffektiv produktion. Et tæt samarbejde med underleverandører har været centralt for at udvikle nye tekstiler. Project Manager, Joan Thiesen fortæller: "Vi lægger vægt på at have et dialogbaseret forhold til vores underleverandører. Gennem dialog søger vi at påvirke vores underleverandører til at leve op til høje miljø- og produktionsmæssige standarder." Eksempelvis har én af Gabriels underleverandører valgt at lade sig certificere med miljøstandarden ISO efter opfordring fra Gabriel. Kunderne kigger på pris Udfordringen for virksomheder som Gabriel er, at stort set ingen kunder er parate til at betale en væsentligt højere pris for at få et mere miljøvenligt produkt. Mange kunder har en forestilling om, at miljøvenlige produkter også er dyrere, og det har således været en central udfordring for Gabriel at få gjort op med mange kunders fordom om, at miljøvenlige produkter ikke er det mest konkurrencedygtige. side 15

17 Leasing og tilbagekøb af robotter side 16

18 Leasing og tilbagekøb af robotter Virksomheden Bila er leverandør af robotløsninger til produktionsvirksomheder. Gennem det sidste år har Bila haft fokus på at øge genanvendelsen af deres robotter, og på at kunne levere fleksible og optimale løsninger til deres kunder. Det viste sig, at Bilas kunder ofte havde behov for at ændre deres produktion fra én type robotteknologi til en anden for at kunne imødekomme ændringer i produktionen. Bila oplever en stigende efterspørgsel fra virksomheder, som er interesseret i hurtigt at kunne tilpasse og omstille deres produktion til de konstant ændrende krav fra kunder og forbrugere. Men selv små ændringer i f.eks. emballage kan kræve store ændringer i produktionsleddet, og kan ofte betyde større anlægsinvesteringer for producenterne. Leasing som ny forretningsmodel i Bila Ved at tilbyde leasing af robotløsninger har Bila gjort det muligt for deres kunder ikke at skulle foretage store anlægsinvesteringer, når f.eks. fødevareemballage bliver ændret. Kunderne kan nu nøjes med at lease de nødvendige robotter for den relevante periode. Denne forretningsmodel betyder desuden, at beslutningsprocessen i virksomhederne er reduceret væsentligt, da en leasingkontrakt ikke vil forpligte virksomheden mange år frem, og da virksomhederne undgår stor likviditetsbinding. Bila fik i 2013 støtte fra Markedsmodningsfonden ved Erhvervsstyrelsen til at beregne business casen forbundet med at introducere leasingkonceptet. På den baggrund udviklede Bila sin forretning fra udelukkende at sælge robotløsninger til nu også at tilbyde leasingaftaler, som imødekommer kundernes behov for løbende at justere i deres produktion. Ved ændring af produktionen bliver robotudstyret ofte sat ud af funktion og parkeret i et baglokale, da det ikke længere passer til produktionen. Udtjent robotudstyr repræsenterer ofte en høj værdi. Robotudstyret vil enten kunne genanvendes i sin nuværende form eller også vil de enkelte bestanddele genanvendes i forarbejdet form eller i form af selve råvarerne. Hvis tidligere kunder ikke har deres robotter i brug, er Bila derfor begyndt at se på muligheden for at købe den tilbage. De tilbagekøbte robotter vil efter justeringer efterfølgende enten kunne videresælges som en hel enhed eller reservedele, eller kunne indgå som en robot der leases ud. Bila har valgt at kalde deres nye leasingaftaler for en "vikarordning", da det dermed kommunikeres tydeligt, at virksomheder eksempelvis kan leje robotter på månedsbasis til prisen for den medarbejder, der erstattes - og ofte for mindre end det. En robot kan lejes for ca kr. om måneden, og der er en opsigelsesperiode på eksempelvis 6 måneder, men den konkrete pris afhænger bl.a. af i hvor stort omfang robotten benyttes, og i hvor høj grad Bila vurderer, at den kan genanvendes sammen med andet periferiudstyr. side 17

19 Det er Bila s målsætning at udvikle automatiseringsløsninger med robotteknologi, hvor genanvendelsesgraden af den originale robotløsning vurderes at være 80 % eller mere. For at forbedre muligheden for at genanvende den enkelte robot i en ny virksomhed skal Bila sørge for, at de robotter og løsninger, som de tilbyder, er fleksible nok til at kunne tilpasses flere forskellige slags produktion. Leasing forlænger levetiden Ved at fokusere på både salg, tilbagekøb og leasing af robotter er Bila i stand til at forlænge levetiden på deres produkter og dermed minimere brugen af ressourcer (især metal) til ny produktion. Gennem leasingaftaler afskrives maskinerne over ca. 5 år. Robotterne har en estimeret levetid på år, og efter år 5 begynder robotterne således at skabe et overskud for Bila. robotløsninger i Bila vurderer, at de robotter, de har solgt frem til i dag, i gennemsnit har været anvendt i 5-7 år, inden de er blevet taget ud af produktionen. Leasingkonceptet forventes således at forlænge robotternes levetid med ca år. Leasingordning samt tilbagekøb af robotter giver både en bedre anvendelse af råvarer, og mulighed for øget indtjening for Bila. Samtidig får kunder adgang til relativt billige og fleksible løsninger. Konkrete besparelser for kunder Bilas løsninger til kunder, hvad enten de er i form af leasing eller salg, er primært rettet mod effektivisering og automatisering, og kan således være med til at minimere spild og fejl. En stor del af Bilas kunder findes i fødevareindustrien, hvor minimering af spild altid er en opgave, som skal forbedres. Bila startede leasingkonceptet i 2013, og har i dag leaset robotter til 3 fødevarevirksomheder, og forventer, at lease ca side 18

20 Fuldautomatisk jernstøberi reducerer ressourceforbruget side 19

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk

Skanderborg, 3. december 2013. Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Skanderborg, 3. december 2013 Kontaktinfo: Jesper Algren Tlf.: 21680856 Email: jesper.algren@ru.rm.dk Hvem er jeg? Jesper Algren, projekleder Innovationsteamet, Regional Udvikling Arbejder bl.a. med: Hvad

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL MEJERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 store udfordringer kræver stærke løsninger Dagens friske råmælk ankommer til mejeriet. Den kontrolleres

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR Vaskeriløsninger Hvordan kan du spare 75.000,- om året på en skræddersyet vaskeriopsætning? I dag vasker mange kroer, hoteller og restauranter deres viskestykker, mopper, kokketøj og øvrige tekstiler mv.

Læs mere

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne Muligheder møder merværdi med Flamingo Værdi for dig på den lette måde Den gyldne mellemvej er grøn Hos BEWi Flamingo er vi specialister i kundespecifikke emballageløsninger

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Emballage til fødevarer - godt design for alle

Emballage til fødevarer - godt design for alle Emballage til fødevarer - godt design for alle 1 Appendiks Beskrivelser af business cases 2 Capacent Februar 2008 3 1. Business Cases Grænsen mellem hvad vi kalder almindelig brugervenlighed og Design

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere?

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Idéer har de masser af hos Aarstiderne. Og bæredygtighed ligger dybt i dna'et. Men den systematiske tilgang til forandringer bliver

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 systematisk rengøring store udfordringer kræver stærke løsninger Ordrebogen er fuld. Produktionen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

VI SÆTTER STANDARDEN FOR PROCES HÅNDTERING..

VI SÆTTER STANDARDEN FOR PROCES HÅNDTERING.. VI SÆTTER STANDARDEN FOR PROCES HÅNDTERING.. 2. PIONEERING INDEX: 02 09 INDLEDNING 10 14 SEPARERING 15 20 FILTRERING 21 24 CENTRALANLÆG 25 32 SPÅNBEHANDLING 33 36 FILSEPCO CARE-TECH 37 39 INTERNATIONALT

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere