Forord 3. Formål og vision 4. Nye projekter i Hovedformål Hovedformål Hovedformål Hovedformål Forebyggelsespakker 35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 3. Formål og vision 4. Nye projekter i 2011 6. Hovedformål 1 12. Hovedformål 2 21. Hovedformål 3 25. Hovedformål 4 31. Forebyggelsespakker 35"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Indhold Forord 3 Formål og vision 4 Nye projekter i Hovedformål 1 12 Hovedformål 2 21 Hovedformål 3 25 Hovedformål 4 31 Forebyggelsespakker 35 Særlige indsatser 43 Evaluering og afsluttede projekter 50 Fondens aktiviteter Organisation 54 Bestyrelsen 55 Faglige rådgivende udvalg 57 Sekretariatet 58 Behandling af ansøgninger 59 Fondens økonomi 62 2

3 Forord Forebyggelsesfondens fokus i 2011 har fortsat været at tildele midler til nye projekter, der har til formål, at give danskerne et længere og sundere arbejdsliv. Fonden har i 2011 givet støtte til 101 projekter svarende til 174 mio. kr. Fonden lancerede også et nyt tilbud i 2011, nemlig såkaldte forebyggelsespakker målrettet særligt mindre virksomheder. Forebyggelsespakker er foruddefinerede projekter, der konkret beskriver en indsats, som virksomhederne skal gennemføre. Dermed skulle det blive nemmere for mindre virksomheder at søge om støtte i fonden. Pakkerne er blevet godt modtaget, og fonden har tildelt støtte til 391 pakker i løbet af I 2011 påbegyndte fonden en mere standardiseret evaluering af fondens projekter. Evalueringsopgaven varetages af et konsortium bestående af Kubix, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, SFI, Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge, Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og Oxford Research, som blev valgt til opgaven gennem et EU-udbud i begyndelsen af Første evalueringsrapport forelå i december 2011 og omfatter 114 projekter, fortrinsvis fra 2007 og Rapporten er offentliggjort på fondens hjemmeside. Sideløbende har fonden arbejdet for at indfri de strategiske mål for 2011, som var: en ny flerårig indsats på muskel- og skeletbesværområdet, hvor der i 2011 blev afsat 20 mio. kr. til projekter, der forebygger muskel- og skeletbesvær, en ny flerårig indsats for at fastholde udsatte grupper på arbejdsmarkedet under hovedformål 2 og 3, en ny flerårig indsats for at styrke virksomhedens sociale kapital under hovedformål 1 og 4, bedre formidling af fondens projekters resultater over for relevante aktører, en bedre og målrettet kommunikationsindsats over for potentielle ansøgere var derfor et meget aktivt år for fonden, og det er mit klare indtryk, at fonden indfriede sine mål på en tilfredsstillende måde. Johannes Due Formand for bestyrelsen 3

4 Formål og vision Fondens overordnede formål er at give støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser. Fonden blev etableret som en del af velfærdsaftalen fra juni Loven om Forebyggelsesfonden trådte i kraft d. 1. februar Fonden blev etableret 1. marts 2007 med en kapital på 3 mia. kr. Der kan uddeles op til 350 mio. kr. årligt. Fonden yder støtte til projekter med følgende formål: Hovedformål 1 Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange på arbejdspladser i særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper og fastholder medarbejdere med dårligt helbred (hovedformål 1a). Projekter, der udvikler ny teknologi, der kan anvendes til at forebygge nedslidning i særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper (hovedformål 1b). Hovedformål 2 Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. Hovedformål 3 Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Hovedformål 4 Projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning blandt særligt nedslidningstruede jobgrupper. Fra 2011 tilbyder fonden forebyggelsespakker, som er foruddefinerede projekter, der konkret beskriver en indsats, som virksomhederne skal gennemføre. En forebyggelsespakke kan søges under hovedformål 1,3 og 4. Fonden står for finansiering, administration og markedsføring, mens Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står for at udvikle forebyggelsespakkerne. 4

5 Fondens visioner er, at: antallet af mennesker, der rammes af nedslidning, sygefravær og tildeling af førtidspension, nedbringes, flere oplever så gode arbejdsforhold, at de forbliver i arbejde frem for at vælge efterløn, sygefraværet i virksomhederne reduceres, de, der rammes af sygdom, ulykke eller arbejdsskade, får bedre vilkår og muligheder for hurtigere at komme tilbage i arbejde, bevidstheden om sammenhængen mellem et godt arbejdsmiljø og en sund livsstil styrkes. 5

6 Nye projekter i 2011 I 2011 afholdt fonden to ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde blev afholdt fra den 31. januar til den 7. marts og omfattede ansøgninger under hovedformål 1, 3 og 4. Den anden ansøgningsrunde blev afholdt fra den 20. juni til den 19. august og omfattede ansøgninger under hovedformål 1, 2 og 3. Fonden modtog i 2011 i alt 628 ansøgninger. Det er en nedgang på 123 ansøgninger i forhold til Dette forklares bl.a. af, at der i 2011 var færre midler til uddeling end året før. Endvidere har nogle virksomheder sandsynligvis valgt at søge en forebyggelsespakke frem for at søge under de frie midler. Antal af ansøgninger fra 2009 til I alt Blandt de indkommende ansøgninger har 101 projekter fået tilsagn om støtte. Fonden har dermed givet støtte til over 550 projekter siden oprettelsen. Ansøgningssummen på de godkendte projekter i 2011 var på 174 mio. kr. Antal godkendte projekter fra 2009 til Hovedformål Hovedformål Hovedformål Hovedformål I alt Anm.: Antal godkendte projekter under hovedformål 2 for 2009 inkulderer 20 projekter i det store TTA-projekt. 6

7 Samlet ansøgningssum for godkendte projekter fra 2009 til 2011 (mio. kr.) Hovedformål Hovedformål Hovedformål Hovedformål I alt Anm.: De ovennævnte tal er baseret på de tal, som ansøgerne oprindeligt har søgt. Der kan være nedgang i tallene i forbindelse med godkendelse og tilsagn. Ansøgningssummen under hovedformål 2 for 2009 inkluderer 80 mio. kr., til finansiering af 1. års udgifter til det store TTA-forsøg, der varer fra april 2010 til april Nedenstående tabel viser den politiske prioritering af midlerne for 2011 fordelt på hovedformål samt tilsagnsbeløb og antal godkendte projekter. Under hovedformål 1 har 64 projekter fået tilsagn om støtte på i alt 113 mio. kr. (baseret på ansøgningssum). Det svarer til 37 pct. af den samlede ansøgningssum af de godkendte projekter. Under hovedformål 2 har fem projekter fået støtte på i alt 11,2 mio. kr. Under hovedformål 3 har 24 projekter fået støtte på i alt 29,9 mio. kr. Under hovedformål 4 har 18 projekter fået støtte på i alt 19,9 mio. kr. Fonden har tildelt 391 forebyggelsespakker til en samlet ansøgningsum på 36,8 mio. kr. Den politiske prioritering og fordelingen af tilsagn i 2011 Politisk Tilsagn Antal projekter prioritering Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Antal fordeling fordeling Hovedformål ,1 113,4 36,7 64 Hovedformål ,2 91,2 29,5 14 Heraf nye projekter 20 6,4 11,2 3,6 5 Heraf TTA 80 25, ,9 9 Hovedformål ,6 29,9 9,7 24 Hovedformål ,4 19,9 6,4 18 FB-pakker 55* 17,7 36,8** 17,8 391 I alt , * Heraf er de 30 mio. kr. videreførte midler fra perioden Disse midler fremgår ikke af den politiske prioritering. ** Pakkerne tilbydes fortsat, indtil de afsatte midler bliver opbrugt. 7

8 Knap 25 pct. af de indkomne ansøgninger er i 2011 blevet godkendt af de faglige rådgivende udvalg, som vurderer ansøgningerne fagligt og kvalitetsmæssigt svarende til 147 projekter. Bestyrelsen har efterfølgende vurderet disse 147 projekter ud fra relevans i forhold til fondens formål og den økonomiske ramme og har besluttet at give støtte til 101 projekter. Det betyder, at knap en ud af seks ansøgninger har fået tilsagn om støtte i Behandling af ansøgningerne i 2011 Modtagne Gokendt i det faglige Godkendt af ansøgninger Rådgivende udvalg bestyrelsen I alt

9 Geografisk fordeling Region Hovedstaden tegner sig for 38 pct. Region Syddanmark og Midtjylland følger efter med henholdsvis 27 og 20 pct. Region Sjælland og Nordjylland udgør henholdsvis 12 og 4 pct. Den geografiske fordeling af projekterne i pct. Hovedstaden 38 projekter 4,0% Sjælland 12 projekter Syddanmark 27 projekter 19,8% Midtjylland 20 projekter 37,6% Nordjylland 4 projekter 26,7% 11,9% Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. Ejerforhold Private virksomheder tegner sig for knap halvdelen af de godkendte projekter, mens kommunale virksomheder tegner sig for knap en tredjedel. Opdeles i stedet på tilsagnsbeløb er det overordnede billede det samme, jf. nedenstående figurer. 9% 3% Antal godkendte projekter i 2011 fordelt på ejerforhold Tilsagn i 2011 fordelt på ejerforhold 37% 44% 4% 7% 2% 6% 9% Privat 48 % 9% 48% 41% Kommunal 3% 5% 10% 47% Privat Kommunal 32% Regional Statslig 35% Regional Statslig 42% Anden virksomhed Anden virksomhed Anm.: Fordelingen er baseret på antal godkendte projekter. Anm.: Fordelingen er baseret på ansøgningssum for godkendte projekter. 9

10 Virksomhedsstørrelse (private virksomheder) Der er i alt givet støtte til 49 projekter i private virksomheder i af de 49 private virksomheder, der har fået støtte, har under 50 ansatte. Antal projekter i 2011 fra private virksomheder fordelt efter antal ansatte i virksomheden Antal ansatte Anm.: Antal ansatte er opgjort på baggrund af virksomhedens egne oplysninger samt oplysninger i CVR-registeret Hvem har modtaget støtte fra fonden i 2011? 3 - H&P MUNKEHATTEN FREDERIKSBERG KOMMUNE REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONSBYGNINGEN I RYSLINGE ANLÆGSGARTNERFIRMAET KIRKEGAARD A/S ARBEJDERNES ANDELSBOLIG- FORENING POSTBOKS 830 GK PHARMA APS GLOSTRUP HOSPITAL GLOSTRUP KOMMUNE REGION HOVEDSTADEN, HILLERØD HOSPITAL REGION SYDDANMARK RENOSYD I/S ARRIVA DANMARK A/S GUNNAR LARSEN & SØN A/S RINGSTED KOMMUNE AUTOMOBILFIRMAET IM. STIHOLT A/S HALSNÆS KOMMUNE ROCKWOOL A/S AXELLUS A/S HANDICAPHJÆLPEN APS RØRMOSECENTRET BALLERUP KOMMUNE HILLERØD KOMMUNE SAINT-GOBAIN WEBER A/S BOMI ROSKILDE HJERNESKADE- CENTER HORSENS KOMMUNE SAS DANMARK A/S Fortsættes på næste side... 10

11 BORNHOLMS HOSPITAL BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE HYDRO ALUMINIUM TØNDER A/S JERNSTØBERIET DANIA A/S SAUER-DANFOSS APS SCANDICON BYGGETEKNIK A/S BRØDRENE HARTMANN A/S JORTON A/S SCHUR PACK DENMARK A/S BØRN OG UNGE SEKRETARIAT + DISTRIKTSTEAM KOMPETENCECENTRET SCT MARKUS SOGNS MENIGHEDSBØRNEHAVE CATERING ENGROS A/S KRIMINALFORSORGEN SKARE MEAT PACKERS K/S CENTER FOR HJERNESKADE FOND DAGHØJSKOLEN I CENTRUM KRÆFTENS BEKÆMPELSE KVIST INDUSTRIES A/S SMITH & STORM I/S SOCIAL- OG SUNDHEDS- FORVALTNINGEN - CENTER FOR JOB OG OPLEVELSE DAN-FOAM APS KØBENHAVNS KOMMUNE SPF-DANMARK P/S DANMARKS LUNGEFORENING (NATIONALFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF LUNGESYG- DOMME STIFTET 1901) KØGE KOMMUNE STEVNS KOMMUNE DANSK FIRE EATER A/S LALANDIA BILLUND A/S STRUER KOMMUNE DANSK LANDBRUGS GROV- VARESELSKAB A.M.B.A. DANSK SUPERMARKED, FØTEX SØNDERBORG LOLLAND KOMMUNE LYNGHØJ EFTERSKOLE SVEND ERIK LIND A/S SVENDBORG ERHVERVSSKOLE DANSKE SPIL A/S N KOCHS SKOLE SVENDBORG KOMMUNE DAT-SCHAUB DENMARK AMBA NØRREMARKEN ÆLDREBO- LIGER SYDVESTJYSK SYGEHUS DGI SYDØSTJYLLAND ODENSE KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE DR OMNICOM MEDIA GROUP A/S TBWA REKLAMEBUREAU A/S DRIFTSGÅRDEN OMØ A/S TEKNIK & MILJØ - SEKRETARIAT, BYGGERI, EJENDOMME OG ENERGI, TRAFIK OG VEJE ENDRUP ANDELSMEJERI P. RASMUSSEN + SØNNER A/S TOMS GRUPPEN A/S ENEMÆRKE & PETERSEN A/S PAMUTEC A/S TRIOPLAST NYBORG A/S ERIK MØBERG A/S PLUS PACK A/S U.P.S. DANMARK A/S ERTECH STÅL A/S ESBJERG KOMMUNE FIPROS A/S FREDERICIA KOMMUNE PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA UNIVERSITY COLLEGE PSYKIATRISK CENTER SCT. HANS PSYKIATRISK HOSPITAL I ÅRHUS RANDERS KOMMUNE UNI-TANKERS M/T SELANDIA SWAN APS ÅRHUS KOMMUNE AFDELING FOR SUNDHED OG OMSORG 11

12 Hovedformål 1 - Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning I 2011 er 64 projekter under hovedformål 1 godkendt af både fagudvalg og bestyrelse. Projekterne repræsenterer en samlet ansøgningssum på knap 113 mio. kr. Det gennemsnitlige godkendte beløb er på ca. 1,8 mio. kr. Beløbene varierer fra kr. til godt 6,8 mio. kr. Antal godkendte projekter Som det ses i den nedenstående tabel, er hovedparten af ansøgningerne under hovedformål 1 ansøgt som hovedformål 1a-projekter. Godkendelsesprocenterne mellem de to underformål ligger på samme niveau. Den samlede godkendelse for hovedformål 1 er 17 pct. Antal godkendte projekter inden for hovedformål 1 Hovedformål Antal ansøgninger Antal godkendte projekter Procent 1a % 1b % I alt % 12

13 Geografisk fordeling Den største andel af projekter, der har fået støtte i 2011 under hovedformål 1, er placeret i Region Hovedstaden og Syddanmark. Den geografiske fordeling af projekterne i pct., hovedformål 1 Hovedstaden 21 projekter 5 % Sjælland 8 projekter Syddanmark 19 projekter 20 % Midtjylland 13 projekter 33 % Nordjylland 3 projekter 30 % 13 % Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. 13

14 Ejerforhold De fleste godkendte projekter under hovedformål 1 er søgt af private virksomheder. En del af forklaringen på dette er, at langt hovedparten af de godkendte hovedformål 1bprojekter (udvikling af ny teknologi) søges af private virksomheder. Det kan samtidig konstateres, at der ikke er nogen godkendte projekter i statslige virksomheder, hvilket i et vist omfang kan forklares ved, at kun relativt få statslige virksomheder har ansat ansøgningsberettigede jobgrupper eller tilhører de ansøgningsberettigede nedslidningstruede brancher. Godkendte projekter fordelt efter ejerforhold, hovedformål 1 Antal Ejerforhold projekter Privat 39 Kommunal 16 * Anden virksomhed er f.eks. foreninger, organisationer m.v. Regional 0 Statslig 7 Anden virksomhed* 2 I alt 64 Virksomhedsstørrelse Hovedparten af de godkendte projekter er ansøgt af store virksomheder med over 250 ansatte, hvilket kan hænge sammen med, at disse må formodes at have tilstrækkelig kapacitet til at udvikle og administrere projekter. Godkendte projekter fordelt på antal ansatte i virksomheden, hovedformål 1 Antal ansatte på virksomheden Antal projekter Procent over I alt

15 Brancher og jobgrupper Der er godkendt flest projekter målrettet jobgrupperne, kortuddannede samt social- og sundhedshjælper/assistenter og brancherne, døgninstitutioner og hjemmepleje, daginstitutioner samt opførelse og nedrivning af byggeri. Der blev godkendt projekter fra 15 af de 17 ansøgningsberettigede jobgrupper og brancher. Antal projekter fordelt efter nedslidningstruede brancher og jobgrupper, hovedformål bracncher jobgrupper Opførelse og nedrivning af byggeri Døgninstitutioner og hjemmepleje Transport af gods Nærings- og nydelsesmidler Slagteri Færdiggørelse af byggeri Transport af passagerer Tekstil og papir Rengøring Dagsinstitutioner Træ og møbel Transportmidler Kortuddannede Social- og sundhedshjælpere /assistenter Pædagogmedhjælpere Anm.: Kortuddannede dækker over personer med højst 1½ års uddannelse ud over grundskole. 15

16 Faktaboks: De nedslidningstruede brancher og jobgrupper 2011 Under hovedformål 1 kan projekter støttes, når de sigter på at forbedre arbejdsmiljøet inden for særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper. Følgende brancher og jobgrupper blev identificeret som særligt nedslidningstruede. Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbel Slagteri Nærings- og nydelsesmidler Rengøring Restauranter og barer Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Tranport af gods Frisør og anden personlig pleje Pædagogmedhjælpere Kortuddannede Social- og sundhedshjælpere/assistenter Faktaboks: Hvordan særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper bliver valgt? De særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper vælges ud fra, hvor stor risiko de ansatte har for: at blive førtidspensionerede; at gå på efterløn; eller at blive langtidssyge. 16

17 Succeskriterier Projektmål, forstået som det projekterne vil opnå, bliver her præsenteret ved et overblik over projekternes succeskriterier. Nedenfor ses succeskriterierne for hovedformål 1a-projekterne. Det hyppigste succeskriterium i disse projekter er et mål om at nedbringe sygefraværet i virksomheden. I forhold til hovedindsatsområderne for hovedformål 1a forbedringer af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø tegner der sig et billede af, at de fleste projekter har succeskriterier med relation til forbedringer af målgruppens psykiske velbefindende og trivsel. Der er en relativt mindre andel projekter med succeskriterier med specifik relation til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø. Antal godkendte projekter fordelt på succeskriterier, hovedformål 1a Succeskriterier Antal projekter Forbedringer i sygefraværet 19 Forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign. 18 Forbedring af psykiske arbejdsbelastninger 18 Forbedring af organisatoriske arbejdsrammer 15 Forbedring af fysiske/ergonomiske arbejdsrammer 13 Arbejdsmiljøforbedringer generelt 13 At projektaktiviteter gennemføres planmæssigt 11 Bedre samarbejde/videndeling mv. 9 Forbedret sundhed/helbred 7 Forankring og formidling af projekt/resultater 6 Forbedringer ift. gennemstrømning og rekruttering 5 Forbedret ergonomisk adfærd 5 At opnå ny viden/udvikle ny metode/teknologi 4 Forbedret sundhedsadfærd i målgruppen 3 Forbedret kommunikativ adfærd 3 Andet 8 I alt 47 Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter succeskriterier indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte succeskriterier indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 17

18 Som det ses i den nedenstående tabel er det absolut hyppigst anvendte succeskriterium på hovedformål 1b forbedring af de fysiske/ergonomiske arbejdsrammer. Anvendelse af øvrige succeskriterier fordeler sig mere ligeligt med forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign., som det mest anvendte. Dette er ikke overraskende, idet den teknologi, der søges til, typisk er teknologi, som skal udvikles til at afbøde generne ved manuelle arbejdsgange i en produktionsvirksomhed. Godkendte projekter fordelt på succeskriterier, hovedformål 1b Succeskriterier Antal projekter Forbedring af fysiske/ergonomiske arbejdsrammer 13 Forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign. 6 Forbedringer i sygefraværet 5 Forbedring af organisatoriske arbejdsrammer 5 Arbejdsmiljøforbedringer generelt 5 At opnå ny viden/udvikle ny metode/teknologi 5 Forbedret sundhed/helbred 4 Forbedringer ift. gennemstrømning og rekruttering 4 Forankring og formidling af projekt/resultater 3 Forbedret ergonomisk adfærd 3 Bedre samarbejde/videndeling mv. 2 At projektaktiviteter gennemføres planmæssigt 1 Andet 5 I alt 17 Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter succeskriterier indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte succeskriterier indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 18

19 Aktiviteter På hovedformål 1a er de hyppigste typer af aktiviteter diverse møder, foredrag, seminarer og workshops mv. Dernæst følger arbejdsmiljøkortlægning, kompetenceudvikling for medarbejder/leder, evaluering som eksplicit beskrevet aktivitet, procesfacilitering, midtvejsevalueringer og lign. Godkendte projekter fordelt på aktiviteter, hovedformål 1a Aktiviteter Antal projekter Diverse møder, foredrag, seminarer, workshops mv. 26 Arbejdsmiljøkortlægning 20 Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere/ ledere 19 Evaluering* 19 Procesfacilitering, midtvejsevaluering mv. 15 Formidlings- og forankringsaktiviteter 11 Udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter 8 Implementering af ny organisering/organiseringsværktøj 8 Diverse rådgivningsaktiviteter ved ekspertbistand 7 Implementering af nye fysiske rammer/hjælpemidler 6 Sundhedskortlægning 5 Implementering af ny politik/nye retningslinjer 4 Diverse certificerede metoder 4 Trænings, motions, kost og rygningsaktiviteter (KRAM) 3 Sociale gruppeaktiviteter, herunder teambuilding mv. 2 Etablering af netværk/bedre samarbejde 2 Andet 8 I alt 47 * Evaluering sker i samtlige projekter. Ikke alle projekter påskriver dette som en eksplicit aktivitet i projektets aktivitetsoversigt. Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter aktiviteter indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte aktiviteter indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 19

20 På hovedformål 1b er den hyppigste primære aktivitet udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter. Herefter følger arbejdsmiljøkortlægning samt evaluering som eksplicit beskrevet aktivitet. Godkendte projekter fordelt på aktiviteter, hovedformål 1b Aktiviteter Antal projekter Udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter 13 Arbejdsmiljøkortlægning 11 Evaluering* 10 Implementering af nye fysiske rammer/hjælpemidler 7 Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere/ ledere 5 Procesfacilitering, midtvejsevaluering mv. 5 Formidlings- og forankringsaktiviteter 4 Diverse møder, foredrag, seminarer, workshops mv. 3 Diverse rådgivningsaktiviteter ved ekspertbistand 3 Implementering af ny organisering/organiseringsværktøj 2 Andet 6 I alt 17 * Evaluering sker i samtlige projekter. Ikke alle projekter påskriver dette som en eksplicit aktivitet i projektets aktivitetsoversigt. Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter aktiviteter indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte aktiviteter indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. Bestyrelsens indsatsområder Bestyrelsen har i 2011 ønsket at fremme projekter med fokus på virksomhedens sociale kapital og projekter med fokus på indsatser i forhold til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær hos de ansatte. Under hovedformål 1 har seks af de 47 godkendte projekter fokus på virksomhedens sociale kapital, mens to af de godkendte projekter har fokus på forebyggelse af muskel- og skeletbesvær som specifikt indsatsområde. Af de 17 godkendte projekter under hovedformål 1b havde to projekter en eksplicit beskrevet indsats rettet mod forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. 20

21 Hovedformål 2 - Forbedring af rehabilitering og genoptræning I 2011 er fem projekter under hovedformål 2 godkendt af både fagudvalg og bestyrelse. Projekterne repræsenterer en samlet ansøgningssum af 11,2 mio. kr. Det gennemsnitlige godkendte beløb er på ca. 2,2 mio. kr. Beløbene varierer fra kr. til kr. I 2011 var der kun mulighed for at søge projekter under hovedformål 2 i den anden ordinære ansøgningsrunde, som havde frist i efteråret. Der indkom 17 ansøgninger under hovedformål 2, hvoraf fem blev godkendt. Antal godkendte projekter inden for hovedformål 2 Hovedformål Antal ansøgninger Antal godkendte projekter Procent % Geografisk fordeling Af de fem godkendte projekter er ét placeret i Region Midtjylland, ét i Region Sjælland og tre i Region Hovedstaden. Den geografiske fordeling af projekterne i pct., hovedformål 2 Hovedstaden 3 projekter 0 % Sjælland 1 projekter Syddanmark 0 projekter 20 % Midtjylland 1 projekter 60 % Nordjylland 0 projekt 20 % Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. 0 % 21

22 Ejerforhold Af de fem støttede projekter er der to placeret i privat regi (hjerneskadecentre), ét kommunalt og ét regionalt, mens det femte projekt er placeret i anden virksomhed (daghøjskole). Godkendte projekter fordelt efter ejerforhold, hovedformål 2 Antal Ejerforhold projekter Privat 2 Kommunal 1 Regional 1 Statslig 0 * Anden virksomhed er f.eks. foreninger, organisationer m.v. Anden virksomhed* 1 I alt 5 Virksomhedsstørrelse De virksomheder, der modtog støtte under hovedformål 2 i 2011, er fordelt på både mindre, mellemstore og større virksomheder. Godkendte projekter fordelt på antal ansatte i virksomheden, hovedformål 2 Antal ansatte på virksomheden Antal projekter Procent over I alt Målgrupper Målgruppen indenfor hovedformål 2 er sygemeldte borgere med fysiske eller psykiske lidelser. Jf. den nedenstående tabel er målgruppen i tre af projekterne borgere med fysiske lidelser. Det drejer sig om henholdsvis sygemeldte med synsproblemer som følge af hjerneskade, sygemeldte med langtidsfølger efter en hjernerystelse og sygemeldte med piskesmæld. Målgruppen med psykiske lidelser i de resterende to projekter er henholdsvis sygemeldte med nyligt erhvervet psykisk lidelse og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som af psykiske / sociale grunde mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektets primære målgruppe, hovedformål 2 Målgruppe Antal projekter Sygemeldte med fysiske lidelser 3 Sygemeldte med psykiske lidelser 2 I alt 5 22

23 Succeskriterier Succeskriterier, forstået som det projekterne vil opnå, bliver her præsenteret ved et overblik over kategorier af succeskriterier. Jf. den nedenstående tabel måler størstedelen af projekterne på forbedringer i sygefraværet og på tilbagevenden til arbejde / øget arbejdsmarkedsparathed. Dertil kommer forbedring i psykisk velbefindende og sundhed / helbred, forbedring i beskæftigelsesindsats, forankring og formidling af projektets resultater samt forbedring af organisatoriske arbejdsrammer. Antal godkendte projekter fordelt på succeskriterier, hovedformål 2 Succeskriterier Antal projekter Forbedringer i sygefraværet 4 Tilbagevenden til arbejde/øget arbejdsmarkedsparathed 4 Forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign. 2 Forankring og formidling af projekt/resultater 2 Forbedring af organisatoriske arbejdsrammer 1 Forbedret sundhed/helbred 1 At projektaktiviteter gennemføres planmæssigt 1 Forbedring af beskæftigelsesindsats 1 I alt 5 Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter succeskriterier indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte succeskriterier indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 23

24 Aktiviteter Alle projekter indeholder planlægning og gennemførelse af forløb for sygemeldte borgere med henblik på at øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Dertil kommer udredning af sygemeldte borgere, udviklings- og innovative aktiviteter, kompetenceudvikling for medarbejderne og formidlings- og forankringsaktiviteter. Desuden arbejder et projekt med afprøvning af en ny metode ICF en international standard til klassificering af menneskers funktionsevner, ressourcer og helbredstilstand. Godkendte projekter fordelt på aktiviteter, hovedformål 2 Aktiviteter Planlægning af og gennemførsel af forløb mhp. større arbejdsmarkedstilknytning Antal projekter 5 Evaluering* 4 Udredning af sygemeldte/sygemeldingstruede 2 Udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter 1 Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere/ ledere 1 Formidlings- og forankringsaktiviteter 1 Diverse certificerede metoder 1 I alt 5 * Evaluering sker i samtlige projekter. Ikke alle projekter påskriver dette som en eksplicit aktivitet i projektets aktivitetsoversigt. Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter aktiviteter indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte aktiviteter indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. Bestyrelsens indsatsområder Bestyrelsen har i 2011 ønsket at fremme projekter, der retter sig mod muskel- og skeletbesvær samt projekter, der retter sig mod fastholdelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Ét projekt retter sig mod en udsat gruppe i form af kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som af psykiske / sociale grunde mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. 24

25 Hovedformål 3 - Sundhedsfremme I 2011 er 14 projekter under hovedformål 3 godkendt af både fagudvalg og bestyrelse. Projekterne repræsenterer en samlet ansøgningssum på knap 30 mio. kr. Det gennemsnitlige godkendte beløb er på 2,1 mio. kr. Beløbene varierer fra godt kr. til godt 5,5 mio. kr. Antal godkendte projekter inden for hovedformål 3 Hovedformål Antal ansøgninger Antal godkendte projekter Procent Geografisk fordeling Det største antal projekter der har fået støtte i 2011 er placeret i Region Sjælland og Hovedstaden. Den geografiske fordeling af projekterne i pct., hovedformål 3 Hovedstaden 6 projekter 0 % Sjælland 0 projekter Syddanmark 5 projekter 21 % Midtjylland 3 projekter Nordjylland 0 projekter 43 % Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. 26 % 0 % 25

26 Ejerforhold Af den nedenstående tabel fremgår det, at en overvejende andel af de godkendte projekter under hovedformål 3 bliver gennemført i privat regi svarende til ca. 35 pct. fulgt af godt 20 pct. i henholdsvis kommunalt og foreningsregi. Godkendte projekter fordelt efter ejerforhold, hovedformål 3 Ejerforhold Antal projekter Privat 5 Kommunal 3 Regional 1 Statslig 2 * Anden virksomhed er f.eks. foreninger, organisationer m.v. Anden virksomhed* 3 I alt 14 Virksomhedsstørrelse Godt 70 pct. af de godkendte projekter finder sted på store virksomheder med over 250 ansatte. Godt 20 pct. af de godkendte projekter finder sted på mellemstore virksomheder. Et mindre antal projekter finder sted på mindre virksomheder svarende til 7 pct. for virksomheder med ansatte. Ingen projekter finder i 2011 sted på små virksomheder med 0-9 ansatte. Godkendte projekter fordelt på antal ansatte i virksomheden, hovedformål 3 Antal ansatte på virksomheden Antal projekter Procent ,5 over ,5 I alt

27 Målgrupper Målgruppen indenfor hovedformål 3 tilhører forskellige kategorier. Over en tredjedel er primært rettet mod kortuddannede, mens godt en femtedel er rettet mod en blandet målgruppe såsom forskellige forvaltninger i en kommune. Lige så mange projekter er rettet mod funktionærer. Som det fremgår af den nedenstående tabel, er de fleste af projekterne helt eller delvist rettet mod målgrupper, der er sammenfaldende med de udpegede nedslidningstruede brancher og jobgrupper under hovedformål 1. Projektets primære målgruppe, hovedformål 3 Målgruppe Antal projekter Kortuddannede 5 Blandet (funktionærer/akademinkere/kortuddannede) 3 Funktionærer 3 Pædagoger og dagplejere 1 Blandet (funktionærer/akademinkere/kortuddannede) 1 Social- og sundhedsass./-hjælpere 1 I alt 14 27

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET

EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET EVALUERING AF PROJEKTER DER HAR MODTAGET STØTTE FRA FOREBYGGELSESFONDEN - Første delevaluering af Forebyggelsesfondens projekter Oxford Research A/S Amagertorv 19, 3. 1160 København K Tlf.: +45 33 69 13

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Kvinder på arbejde. - Erfaringer fra interventioner i arbejdsmiljøet på kvindedominerede arbejdspladser

Kvinder på arbejde. - Erfaringer fra interventioner i arbejdsmiljøet på kvindedominerede arbejdspladser Af: Annick Guichard, Hanne Fredslund, Eva Borg, Karina Nielsen, Lisa Dahlager, Christian Roepstorff, Laila Naurholm, Tina Weller Nielsen og Karen Albertsen Kvinder på arbejde - Erfaringer fra interventioner

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer 2009 Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed eksempler, muligheder og

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere