Forord 3. Formål og vision 4. Nye projekter i Hovedformål Hovedformål Hovedformål Hovedformål Forebyggelsespakker 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 3. Formål og vision 4. Nye projekter i 2011 6. Hovedformål 1 12. Hovedformål 2 21. Hovedformål 3 25. Hovedformål 4 31. Forebyggelsespakker 35"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Indhold Forord 3 Formål og vision 4 Nye projekter i Hovedformål 1 12 Hovedformål 2 21 Hovedformål 3 25 Hovedformål 4 31 Forebyggelsespakker 35 Særlige indsatser 43 Evaluering og afsluttede projekter 50 Fondens aktiviteter Organisation 54 Bestyrelsen 55 Faglige rådgivende udvalg 57 Sekretariatet 58 Behandling af ansøgninger 59 Fondens økonomi 62 2

3 Forord Forebyggelsesfondens fokus i 2011 har fortsat været at tildele midler til nye projekter, der har til formål, at give danskerne et længere og sundere arbejdsliv. Fonden har i 2011 givet støtte til 101 projekter svarende til 174 mio. kr. Fonden lancerede også et nyt tilbud i 2011, nemlig såkaldte forebyggelsespakker målrettet særligt mindre virksomheder. Forebyggelsespakker er foruddefinerede projekter, der konkret beskriver en indsats, som virksomhederne skal gennemføre. Dermed skulle det blive nemmere for mindre virksomheder at søge om støtte i fonden. Pakkerne er blevet godt modtaget, og fonden har tildelt støtte til 391 pakker i løbet af I 2011 påbegyndte fonden en mere standardiseret evaluering af fondens projekter. Evalueringsopgaven varetages af et konsortium bestående af Kubix, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, SFI, Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge, Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og Oxford Research, som blev valgt til opgaven gennem et EU-udbud i begyndelsen af Første evalueringsrapport forelå i december 2011 og omfatter 114 projekter, fortrinsvis fra 2007 og Rapporten er offentliggjort på fondens hjemmeside. Sideløbende har fonden arbejdet for at indfri de strategiske mål for 2011, som var: en ny flerårig indsats på muskel- og skeletbesværområdet, hvor der i 2011 blev afsat 20 mio. kr. til projekter, der forebygger muskel- og skeletbesvær, en ny flerårig indsats for at fastholde udsatte grupper på arbejdsmarkedet under hovedformål 2 og 3, en ny flerårig indsats for at styrke virksomhedens sociale kapital under hovedformål 1 og 4, bedre formidling af fondens projekters resultater over for relevante aktører, en bedre og målrettet kommunikationsindsats over for potentielle ansøgere var derfor et meget aktivt år for fonden, og det er mit klare indtryk, at fonden indfriede sine mål på en tilfredsstillende måde. Johannes Due Formand for bestyrelsen 3

4 Formål og vision Fondens overordnede formål er at give støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser. Fonden blev etableret som en del af velfærdsaftalen fra juni Loven om Forebyggelsesfonden trådte i kraft d. 1. februar Fonden blev etableret 1. marts 2007 med en kapital på 3 mia. kr. Der kan uddeles op til 350 mio. kr. årligt. Fonden yder støtte til projekter med følgende formål: Hovedformål 1 Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange på arbejdspladser i særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper og fastholder medarbejdere med dårligt helbred (hovedformål 1a). Projekter, der udvikler ny teknologi, der kan anvendes til at forebygge nedslidning i særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper (hovedformål 1b). Hovedformål 2 Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. Hovedformål 3 Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Hovedformål 4 Projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning blandt særligt nedslidningstruede jobgrupper. Fra 2011 tilbyder fonden forebyggelsespakker, som er foruddefinerede projekter, der konkret beskriver en indsats, som virksomhederne skal gennemføre. En forebyggelsespakke kan søges under hovedformål 1,3 og 4. Fonden står for finansiering, administration og markedsføring, mens Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står for at udvikle forebyggelsespakkerne. 4

5 Fondens visioner er, at: antallet af mennesker, der rammes af nedslidning, sygefravær og tildeling af førtidspension, nedbringes, flere oplever så gode arbejdsforhold, at de forbliver i arbejde frem for at vælge efterløn, sygefraværet i virksomhederne reduceres, de, der rammes af sygdom, ulykke eller arbejdsskade, får bedre vilkår og muligheder for hurtigere at komme tilbage i arbejde, bevidstheden om sammenhængen mellem et godt arbejdsmiljø og en sund livsstil styrkes. 5

6 Nye projekter i 2011 I 2011 afholdt fonden to ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde blev afholdt fra den 31. januar til den 7. marts og omfattede ansøgninger under hovedformål 1, 3 og 4. Den anden ansøgningsrunde blev afholdt fra den 20. juni til den 19. august og omfattede ansøgninger under hovedformål 1, 2 og 3. Fonden modtog i 2011 i alt 628 ansøgninger. Det er en nedgang på 123 ansøgninger i forhold til Dette forklares bl.a. af, at der i 2011 var færre midler til uddeling end året før. Endvidere har nogle virksomheder sandsynligvis valgt at søge en forebyggelsespakke frem for at søge under de frie midler. Antal af ansøgninger fra 2009 til I alt Blandt de indkommende ansøgninger har 101 projekter fået tilsagn om støtte. Fonden har dermed givet støtte til over 550 projekter siden oprettelsen. Ansøgningssummen på de godkendte projekter i 2011 var på 174 mio. kr. Antal godkendte projekter fra 2009 til Hovedformål Hovedformål Hovedformål Hovedformål I alt Anm.: Antal godkendte projekter under hovedformål 2 for 2009 inkulderer 20 projekter i det store TTA-projekt. 6

7 Samlet ansøgningssum for godkendte projekter fra 2009 til 2011 (mio. kr.) Hovedformål Hovedformål Hovedformål Hovedformål I alt Anm.: De ovennævnte tal er baseret på de tal, som ansøgerne oprindeligt har søgt. Der kan være nedgang i tallene i forbindelse med godkendelse og tilsagn. Ansøgningssummen under hovedformål 2 for 2009 inkluderer 80 mio. kr., til finansiering af 1. års udgifter til det store TTA-forsøg, der varer fra april 2010 til april Nedenstående tabel viser den politiske prioritering af midlerne for 2011 fordelt på hovedformål samt tilsagnsbeløb og antal godkendte projekter. Under hovedformål 1 har 64 projekter fået tilsagn om støtte på i alt 113 mio. kr. (baseret på ansøgningssum). Det svarer til 37 pct. af den samlede ansøgningssum af de godkendte projekter. Under hovedformål 2 har fem projekter fået støtte på i alt 11,2 mio. kr. Under hovedformål 3 har 24 projekter fået støtte på i alt 29,9 mio. kr. Under hovedformål 4 har 18 projekter fået støtte på i alt 19,9 mio. kr. Fonden har tildelt 391 forebyggelsespakker til en samlet ansøgningsum på 36,8 mio. kr. Den politiske prioritering og fordelingen af tilsagn i 2011 Politisk Tilsagn Antal projekter prioritering Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Antal fordeling fordeling Hovedformål ,1 113,4 36,7 64 Hovedformål ,2 91,2 29,5 14 Heraf nye projekter 20 6,4 11,2 3,6 5 Heraf TTA 80 25, ,9 9 Hovedformål ,6 29,9 9,7 24 Hovedformål ,4 19,9 6,4 18 FB-pakker 55* 17,7 36,8** 17,8 391 I alt , * Heraf er de 30 mio. kr. videreførte midler fra perioden Disse midler fremgår ikke af den politiske prioritering. ** Pakkerne tilbydes fortsat, indtil de afsatte midler bliver opbrugt. 7

8 Knap 25 pct. af de indkomne ansøgninger er i 2011 blevet godkendt af de faglige rådgivende udvalg, som vurderer ansøgningerne fagligt og kvalitetsmæssigt svarende til 147 projekter. Bestyrelsen har efterfølgende vurderet disse 147 projekter ud fra relevans i forhold til fondens formål og den økonomiske ramme og har besluttet at give støtte til 101 projekter. Det betyder, at knap en ud af seks ansøgninger har fået tilsagn om støtte i Behandling af ansøgningerne i 2011 Modtagne Gokendt i det faglige Godkendt af ansøgninger Rådgivende udvalg bestyrelsen I alt

9 Geografisk fordeling Region Hovedstaden tegner sig for 38 pct. Region Syddanmark og Midtjylland følger efter med henholdsvis 27 og 20 pct. Region Sjælland og Nordjylland udgør henholdsvis 12 og 4 pct. Den geografiske fordeling af projekterne i pct. Hovedstaden 38 projekter 4,0% Sjælland 12 projekter Syddanmark 27 projekter 19,8% Midtjylland 20 projekter 37,6% Nordjylland 4 projekter 26,7% 11,9% Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. Ejerforhold Private virksomheder tegner sig for knap halvdelen af de godkendte projekter, mens kommunale virksomheder tegner sig for knap en tredjedel. Opdeles i stedet på tilsagnsbeløb er det overordnede billede det samme, jf. nedenstående figurer. 9% 3% Antal godkendte projekter i 2011 fordelt på ejerforhold Tilsagn i 2011 fordelt på ejerforhold 37% 44% 4% 7% 2% 6% 9% Privat 48 % 9% 48% 41% Kommunal 3% 5% 10% 47% Privat Kommunal 32% Regional Statslig 35% Regional Statslig 42% Anden virksomhed Anden virksomhed Anm.: Fordelingen er baseret på antal godkendte projekter. Anm.: Fordelingen er baseret på ansøgningssum for godkendte projekter. 9

10 Virksomhedsstørrelse (private virksomheder) Der er i alt givet støtte til 49 projekter i private virksomheder i af de 49 private virksomheder, der har fået støtte, har under 50 ansatte. Antal projekter i 2011 fra private virksomheder fordelt efter antal ansatte i virksomheden Antal ansatte Anm.: Antal ansatte er opgjort på baggrund af virksomhedens egne oplysninger samt oplysninger i CVR-registeret Hvem har modtaget støtte fra fonden i 2011? 3 - H&P MUNKEHATTEN FREDERIKSBERG KOMMUNE REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONSBYGNINGEN I RYSLINGE ANLÆGSGARTNERFIRMAET KIRKEGAARD A/S ARBEJDERNES ANDELSBOLIG- FORENING POSTBOKS 830 GK PHARMA APS GLOSTRUP HOSPITAL GLOSTRUP KOMMUNE REGION HOVEDSTADEN, HILLERØD HOSPITAL REGION SYDDANMARK RENOSYD I/S ARRIVA DANMARK A/S GUNNAR LARSEN & SØN A/S RINGSTED KOMMUNE AUTOMOBILFIRMAET IM. STIHOLT A/S HALSNÆS KOMMUNE ROCKWOOL A/S AXELLUS A/S HANDICAPHJÆLPEN APS RØRMOSECENTRET BALLERUP KOMMUNE HILLERØD KOMMUNE SAINT-GOBAIN WEBER A/S BOMI ROSKILDE HJERNESKADE- CENTER HORSENS KOMMUNE SAS DANMARK A/S Fortsættes på næste side... 10

11 BORNHOLMS HOSPITAL BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE HYDRO ALUMINIUM TØNDER A/S JERNSTØBERIET DANIA A/S SAUER-DANFOSS APS SCANDICON BYGGETEKNIK A/S BRØDRENE HARTMANN A/S JORTON A/S SCHUR PACK DENMARK A/S BØRN OG UNGE SEKRETARIAT + DISTRIKTSTEAM KOMPETENCECENTRET SCT MARKUS SOGNS MENIGHEDSBØRNEHAVE CATERING ENGROS A/S KRIMINALFORSORGEN SKARE MEAT PACKERS K/S CENTER FOR HJERNESKADE FOND DAGHØJSKOLEN I CENTRUM KRÆFTENS BEKÆMPELSE KVIST INDUSTRIES A/S SMITH & STORM I/S SOCIAL- OG SUNDHEDS- FORVALTNINGEN - CENTER FOR JOB OG OPLEVELSE DAN-FOAM APS KØBENHAVNS KOMMUNE SPF-DANMARK P/S DANMARKS LUNGEFORENING (NATIONALFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF LUNGESYG- DOMME STIFTET 1901) KØGE KOMMUNE STEVNS KOMMUNE DANSK FIRE EATER A/S LALANDIA BILLUND A/S STRUER KOMMUNE DANSK LANDBRUGS GROV- VARESELSKAB A.M.B.A. DANSK SUPERMARKED, FØTEX SØNDERBORG LOLLAND KOMMUNE LYNGHØJ EFTERSKOLE SVEND ERIK LIND A/S SVENDBORG ERHVERVSSKOLE DANSKE SPIL A/S N KOCHS SKOLE SVENDBORG KOMMUNE DAT-SCHAUB DENMARK AMBA NØRREMARKEN ÆLDREBO- LIGER SYDVESTJYSK SYGEHUS DGI SYDØSTJYLLAND ODENSE KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE DR OMNICOM MEDIA GROUP A/S TBWA REKLAMEBUREAU A/S DRIFTSGÅRDEN OMØ A/S TEKNIK & MILJØ - SEKRETARIAT, BYGGERI, EJENDOMME OG ENERGI, TRAFIK OG VEJE ENDRUP ANDELSMEJERI P. RASMUSSEN + SØNNER A/S TOMS GRUPPEN A/S ENEMÆRKE & PETERSEN A/S PAMUTEC A/S TRIOPLAST NYBORG A/S ERIK MØBERG A/S PLUS PACK A/S U.P.S. DANMARK A/S ERTECH STÅL A/S ESBJERG KOMMUNE FIPROS A/S FREDERICIA KOMMUNE PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA UNIVERSITY COLLEGE PSYKIATRISK CENTER SCT. HANS PSYKIATRISK HOSPITAL I ÅRHUS RANDERS KOMMUNE UNI-TANKERS M/T SELANDIA SWAN APS ÅRHUS KOMMUNE AFDELING FOR SUNDHED OG OMSORG 11

12 Hovedformål 1 - Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning I 2011 er 64 projekter under hovedformål 1 godkendt af både fagudvalg og bestyrelse. Projekterne repræsenterer en samlet ansøgningssum på knap 113 mio. kr. Det gennemsnitlige godkendte beløb er på ca. 1,8 mio. kr. Beløbene varierer fra kr. til godt 6,8 mio. kr. Antal godkendte projekter Som det ses i den nedenstående tabel, er hovedparten af ansøgningerne under hovedformål 1 ansøgt som hovedformål 1a-projekter. Godkendelsesprocenterne mellem de to underformål ligger på samme niveau. Den samlede godkendelse for hovedformål 1 er 17 pct. Antal godkendte projekter inden for hovedformål 1 Hovedformål Antal ansøgninger Antal godkendte projekter Procent 1a % 1b % I alt % 12

13 Geografisk fordeling Den største andel af projekter, der har fået støtte i 2011 under hovedformål 1, er placeret i Region Hovedstaden og Syddanmark. Den geografiske fordeling af projekterne i pct., hovedformål 1 Hovedstaden 21 projekter 5 % Sjælland 8 projekter Syddanmark 19 projekter 20 % Midtjylland 13 projekter 33 % Nordjylland 3 projekter 30 % 13 % Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. 13

14 Ejerforhold De fleste godkendte projekter under hovedformål 1 er søgt af private virksomheder. En del af forklaringen på dette er, at langt hovedparten af de godkendte hovedformål 1bprojekter (udvikling af ny teknologi) søges af private virksomheder. Det kan samtidig konstateres, at der ikke er nogen godkendte projekter i statslige virksomheder, hvilket i et vist omfang kan forklares ved, at kun relativt få statslige virksomheder har ansat ansøgningsberettigede jobgrupper eller tilhører de ansøgningsberettigede nedslidningstruede brancher. Godkendte projekter fordelt efter ejerforhold, hovedformål 1 Antal Ejerforhold projekter Privat 39 Kommunal 16 * Anden virksomhed er f.eks. foreninger, organisationer m.v. Regional 0 Statslig 7 Anden virksomhed* 2 I alt 64 Virksomhedsstørrelse Hovedparten af de godkendte projekter er ansøgt af store virksomheder med over 250 ansatte, hvilket kan hænge sammen med, at disse må formodes at have tilstrækkelig kapacitet til at udvikle og administrere projekter. Godkendte projekter fordelt på antal ansatte i virksomheden, hovedformål 1 Antal ansatte på virksomheden Antal projekter Procent over I alt

15 Brancher og jobgrupper Der er godkendt flest projekter målrettet jobgrupperne, kortuddannede samt social- og sundhedshjælper/assistenter og brancherne, døgninstitutioner og hjemmepleje, daginstitutioner samt opførelse og nedrivning af byggeri. Der blev godkendt projekter fra 15 af de 17 ansøgningsberettigede jobgrupper og brancher. Antal projekter fordelt efter nedslidningstruede brancher og jobgrupper, hovedformål bracncher jobgrupper Opførelse og nedrivning af byggeri Døgninstitutioner og hjemmepleje Transport af gods Nærings- og nydelsesmidler Slagteri Færdiggørelse af byggeri Transport af passagerer Tekstil og papir Rengøring Dagsinstitutioner Træ og møbel Transportmidler Kortuddannede Social- og sundhedshjælpere /assistenter Pædagogmedhjælpere Anm.: Kortuddannede dækker over personer med højst 1½ års uddannelse ud over grundskole. 15

16 Faktaboks: De nedslidningstruede brancher og jobgrupper 2011 Under hovedformål 1 kan projekter støttes, når de sigter på at forbedre arbejdsmiljøet inden for særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper. Følgende brancher og jobgrupper blev identificeret som særligt nedslidningstruede. Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbel Slagteri Nærings- og nydelsesmidler Rengøring Restauranter og barer Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Tranport af gods Frisør og anden personlig pleje Pædagogmedhjælpere Kortuddannede Social- og sundhedshjælpere/assistenter Faktaboks: Hvordan særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper bliver valgt? De særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper vælges ud fra, hvor stor risiko de ansatte har for: at blive førtidspensionerede; at gå på efterløn; eller at blive langtidssyge. 16

17 Succeskriterier Projektmål, forstået som det projekterne vil opnå, bliver her præsenteret ved et overblik over projekternes succeskriterier. Nedenfor ses succeskriterierne for hovedformål 1a-projekterne. Det hyppigste succeskriterium i disse projekter er et mål om at nedbringe sygefraværet i virksomheden. I forhold til hovedindsatsområderne for hovedformål 1a forbedringer af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø tegner der sig et billede af, at de fleste projekter har succeskriterier med relation til forbedringer af målgruppens psykiske velbefindende og trivsel. Der er en relativt mindre andel projekter med succeskriterier med specifik relation til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø. Antal godkendte projekter fordelt på succeskriterier, hovedformål 1a Succeskriterier Antal projekter Forbedringer i sygefraværet 19 Forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign. 18 Forbedring af psykiske arbejdsbelastninger 18 Forbedring af organisatoriske arbejdsrammer 15 Forbedring af fysiske/ergonomiske arbejdsrammer 13 Arbejdsmiljøforbedringer generelt 13 At projektaktiviteter gennemføres planmæssigt 11 Bedre samarbejde/videndeling mv. 9 Forbedret sundhed/helbred 7 Forankring og formidling af projekt/resultater 6 Forbedringer ift. gennemstrømning og rekruttering 5 Forbedret ergonomisk adfærd 5 At opnå ny viden/udvikle ny metode/teknologi 4 Forbedret sundhedsadfærd i målgruppen 3 Forbedret kommunikativ adfærd 3 Andet 8 I alt 47 Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter succeskriterier indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte succeskriterier indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 17

18 Som det ses i den nedenstående tabel er det absolut hyppigst anvendte succeskriterium på hovedformål 1b forbedring af de fysiske/ergonomiske arbejdsrammer. Anvendelse af øvrige succeskriterier fordeler sig mere ligeligt med forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign., som det mest anvendte. Dette er ikke overraskende, idet den teknologi, der søges til, typisk er teknologi, som skal udvikles til at afbøde generne ved manuelle arbejdsgange i en produktionsvirksomhed. Godkendte projekter fordelt på succeskriterier, hovedformål 1b Succeskriterier Antal projekter Forbedring af fysiske/ergonomiske arbejdsrammer 13 Forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign. 6 Forbedringer i sygefraværet 5 Forbedring af organisatoriske arbejdsrammer 5 Arbejdsmiljøforbedringer generelt 5 At opnå ny viden/udvikle ny metode/teknologi 5 Forbedret sundhed/helbred 4 Forbedringer ift. gennemstrømning og rekruttering 4 Forankring og formidling af projekt/resultater 3 Forbedret ergonomisk adfærd 3 Bedre samarbejde/videndeling mv. 2 At projektaktiviteter gennemføres planmæssigt 1 Andet 5 I alt 17 Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter succeskriterier indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte succeskriterier indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 18

19 Aktiviteter På hovedformål 1a er de hyppigste typer af aktiviteter diverse møder, foredrag, seminarer og workshops mv. Dernæst følger arbejdsmiljøkortlægning, kompetenceudvikling for medarbejder/leder, evaluering som eksplicit beskrevet aktivitet, procesfacilitering, midtvejsevalueringer og lign. Godkendte projekter fordelt på aktiviteter, hovedformål 1a Aktiviteter Antal projekter Diverse møder, foredrag, seminarer, workshops mv. 26 Arbejdsmiljøkortlægning 20 Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere/ ledere 19 Evaluering* 19 Procesfacilitering, midtvejsevaluering mv. 15 Formidlings- og forankringsaktiviteter 11 Udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter 8 Implementering af ny organisering/organiseringsværktøj 8 Diverse rådgivningsaktiviteter ved ekspertbistand 7 Implementering af nye fysiske rammer/hjælpemidler 6 Sundhedskortlægning 5 Implementering af ny politik/nye retningslinjer 4 Diverse certificerede metoder 4 Trænings, motions, kost og rygningsaktiviteter (KRAM) 3 Sociale gruppeaktiviteter, herunder teambuilding mv. 2 Etablering af netværk/bedre samarbejde 2 Andet 8 I alt 47 * Evaluering sker i samtlige projekter. Ikke alle projekter påskriver dette som en eksplicit aktivitet i projektets aktivitetsoversigt. Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter aktiviteter indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte aktiviteter indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 19

20 På hovedformål 1b er den hyppigste primære aktivitet udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter. Herefter følger arbejdsmiljøkortlægning samt evaluering som eksplicit beskrevet aktivitet. Godkendte projekter fordelt på aktiviteter, hovedformål 1b Aktiviteter Antal projekter Udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter 13 Arbejdsmiljøkortlægning 11 Evaluering* 10 Implementering af nye fysiske rammer/hjælpemidler 7 Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere/ ledere 5 Procesfacilitering, midtvejsevaluering mv. 5 Formidlings- og forankringsaktiviteter 4 Diverse møder, foredrag, seminarer, workshops mv. 3 Diverse rådgivningsaktiviteter ved ekspertbistand 3 Implementering af ny organisering/organiseringsværktøj 2 Andet 6 I alt 17 * Evaluering sker i samtlige projekter. Ikke alle projekter påskriver dette som en eksplicit aktivitet i projektets aktivitetsoversigt. Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter aktiviteter indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte aktiviteter indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. Bestyrelsens indsatsområder Bestyrelsen har i 2011 ønsket at fremme projekter med fokus på virksomhedens sociale kapital og projekter med fokus på indsatser i forhold til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær hos de ansatte. Under hovedformål 1 har seks af de 47 godkendte projekter fokus på virksomhedens sociale kapital, mens to af de godkendte projekter har fokus på forebyggelse af muskel- og skeletbesvær som specifikt indsatsområde. Af de 17 godkendte projekter under hovedformål 1b havde to projekter en eksplicit beskrevet indsats rettet mod forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. 20

21 Hovedformål 2 - Forbedring af rehabilitering og genoptræning I 2011 er fem projekter under hovedformål 2 godkendt af både fagudvalg og bestyrelse. Projekterne repræsenterer en samlet ansøgningssum af 11,2 mio. kr. Det gennemsnitlige godkendte beløb er på ca. 2,2 mio. kr. Beløbene varierer fra kr. til kr. I 2011 var der kun mulighed for at søge projekter under hovedformål 2 i den anden ordinære ansøgningsrunde, som havde frist i efteråret. Der indkom 17 ansøgninger under hovedformål 2, hvoraf fem blev godkendt. Antal godkendte projekter inden for hovedformål 2 Hovedformål Antal ansøgninger Antal godkendte projekter Procent % Geografisk fordeling Af de fem godkendte projekter er ét placeret i Region Midtjylland, ét i Region Sjælland og tre i Region Hovedstaden. Den geografiske fordeling af projekterne i pct., hovedformål 2 Hovedstaden 3 projekter 0 % Sjælland 1 projekter Syddanmark 0 projekter 20 % Midtjylland 1 projekter 60 % Nordjylland 0 projekt 20 % Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. 0 % 21

22 Ejerforhold Af de fem støttede projekter er der to placeret i privat regi (hjerneskadecentre), ét kommunalt og ét regionalt, mens det femte projekt er placeret i anden virksomhed (daghøjskole). Godkendte projekter fordelt efter ejerforhold, hovedformål 2 Antal Ejerforhold projekter Privat 2 Kommunal 1 Regional 1 Statslig 0 * Anden virksomhed er f.eks. foreninger, organisationer m.v. Anden virksomhed* 1 I alt 5 Virksomhedsstørrelse De virksomheder, der modtog støtte under hovedformål 2 i 2011, er fordelt på både mindre, mellemstore og større virksomheder. Godkendte projekter fordelt på antal ansatte i virksomheden, hovedformål 2 Antal ansatte på virksomheden Antal projekter Procent over I alt Målgrupper Målgruppen indenfor hovedformål 2 er sygemeldte borgere med fysiske eller psykiske lidelser. Jf. den nedenstående tabel er målgruppen i tre af projekterne borgere med fysiske lidelser. Det drejer sig om henholdsvis sygemeldte med synsproblemer som følge af hjerneskade, sygemeldte med langtidsfølger efter en hjernerystelse og sygemeldte med piskesmæld. Målgruppen med psykiske lidelser i de resterende to projekter er henholdsvis sygemeldte med nyligt erhvervet psykisk lidelse og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som af psykiske / sociale grunde mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektets primære målgruppe, hovedformål 2 Målgruppe Antal projekter Sygemeldte med fysiske lidelser 3 Sygemeldte med psykiske lidelser 2 I alt 5 22

23 Succeskriterier Succeskriterier, forstået som det projekterne vil opnå, bliver her præsenteret ved et overblik over kategorier af succeskriterier. Jf. den nedenstående tabel måler størstedelen af projekterne på forbedringer i sygefraværet og på tilbagevenden til arbejde / øget arbejdsmarkedsparathed. Dertil kommer forbedring i psykisk velbefindende og sundhed / helbred, forbedring i beskæftigelsesindsats, forankring og formidling af projektets resultater samt forbedring af organisatoriske arbejdsrammer. Antal godkendte projekter fordelt på succeskriterier, hovedformål 2 Succeskriterier Antal projekter Forbedringer i sygefraværet 4 Tilbagevenden til arbejde/øget arbejdsmarkedsparathed 4 Forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign. 2 Forankring og formidling af projekt/resultater 2 Forbedring af organisatoriske arbejdsrammer 1 Forbedret sundhed/helbred 1 At projektaktiviteter gennemføres planmæssigt 1 Forbedring af beskæftigelsesindsats 1 I alt 5 Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter succeskriterier indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte succeskriterier indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 23

24 Aktiviteter Alle projekter indeholder planlægning og gennemførelse af forløb for sygemeldte borgere med henblik på at øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Dertil kommer udredning af sygemeldte borgere, udviklings- og innovative aktiviteter, kompetenceudvikling for medarbejderne og formidlings- og forankringsaktiviteter. Desuden arbejder et projekt med afprøvning af en ny metode ICF en international standard til klassificering af menneskers funktionsevner, ressourcer og helbredstilstand. Godkendte projekter fordelt på aktiviteter, hovedformål 2 Aktiviteter Planlægning af og gennemførsel af forløb mhp. større arbejdsmarkedstilknytning Antal projekter 5 Evaluering* 4 Udredning af sygemeldte/sygemeldingstruede 2 Udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter 1 Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere/ ledere 1 Formidlings- og forankringsaktiviteter 1 Diverse certificerede metoder 1 I alt 5 * Evaluering sker i samtlige projekter. Ikke alle projekter påskriver dette som en eksplicit aktivitet i projektets aktivitetsoversigt. Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter aktiviteter indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte aktiviteter indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. Bestyrelsens indsatsområder Bestyrelsen har i 2011 ønsket at fremme projekter, der retter sig mod muskel- og skeletbesvær samt projekter, der retter sig mod fastholdelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Ét projekt retter sig mod en udsat gruppe i form af kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som af psykiske / sociale grunde mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. 24

25 Hovedformål 3 - Sundhedsfremme I 2011 er 14 projekter under hovedformål 3 godkendt af både fagudvalg og bestyrelse. Projekterne repræsenterer en samlet ansøgningssum på knap 30 mio. kr. Det gennemsnitlige godkendte beløb er på 2,1 mio. kr. Beløbene varierer fra godt kr. til godt 5,5 mio. kr. Antal godkendte projekter inden for hovedformål 3 Hovedformål Antal ansøgninger Antal godkendte projekter Procent Geografisk fordeling Det største antal projekter der har fået støtte i 2011 er placeret i Region Sjælland og Hovedstaden. Den geografiske fordeling af projekterne i pct., hovedformål 3 Hovedstaden 6 projekter 0 % Sjælland 0 projekter Syddanmark 5 projekter 21 % Midtjylland 3 projekter Nordjylland 0 projekter 43 % Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. 26 % 0 % 25

26 Ejerforhold Af den nedenstående tabel fremgår det, at en overvejende andel af de godkendte projekter under hovedformål 3 bliver gennemført i privat regi svarende til ca. 35 pct. fulgt af godt 20 pct. i henholdsvis kommunalt og foreningsregi. Godkendte projekter fordelt efter ejerforhold, hovedformål 3 Ejerforhold Antal projekter Privat 5 Kommunal 3 Regional 1 Statslig 2 * Anden virksomhed er f.eks. foreninger, organisationer m.v. Anden virksomhed* 3 I alt 14 Virksomhedsstørrelse Godt 70 pct. af de godkendte projekter finder sted på store virksomheder med over 250 ansatte. Godt 20 pct. af de godkendte projekter finder sted på mellemstore virksomheder. Et mindre antal projekter finder sted på mindre virksomheder svarende til 7 pct. for virksomheder med ansatte. Ingen projekter finder i 2011 sted på små virksomheder med 0-9 ansatte. Godkendte projekter fordelt på antal ansatte i virksomheden, hovedformål 3 Antal ansatte på virksomheden Antal projekter Procent ,5 over ,5 I alt

27 Målgrupper Målgruppen indenfor hovedformål 3 tilhører forskellige kategorier. Over en tredjedel er primært rettet mod kortuddannede, mens godt en femtedel er rettet mod en blandet målgruppe såsom forskellige forvaltninger i en kommune. Lige så mange projekter er rettet mod funktionærer. Som det fremgår af den nedenstående tabel, er de fleste af projekterne helt eller delvist rettet mod målgrupper, der er sammenfaldende med de udpegede nedslidningstruede brancher og jobgrupper under hovedformål 1. Projektets primære målgruppe, hovedformål 3 Målgruppe Antal projekter Kortuddannede 5 Blandet (funktionærer/akademinkere/kortuddannede) 3 Funktionærer 3 Pædagoger og dagplejere 1 Blandet (funktionærer/akademinkere/kortuddannede) 1 Social- og sundhedsass./-hjælpere 1 I alt 14 27

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Har din virksomhed projekter inden for arbejdsmiljø eller sundhedsfremme på tegnebrættet, så læs med her. Hvert år uddeler Forebyggelsesfonden

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr. 20090088656 Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Læs mere

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse November 2014 0 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Evaluering af effekten af forebyggelsespakker

Læs mere

Forebyggelsesfonden - formål, muligheder og perspektiver

Forebyggelsesfonden - formål, muligheder og perspektiver Forebyggelsesfonden - formål, muligheder og perspektiver - v., - Arbejdslivsforsker Team Arbejdsliv, Ergonomi seminar - Grand Park i Korsør. 20.05.2008 Min baggrund BST rådgiver (1980 1995) Arbejdslivsforsker

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger 19. oktober 2007 Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger Forebyggelsesfonden er en tiltrængt fornyelse i indsatsen for at undgå, at så mange forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Ledigheden

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Baggrund for Forebyggelsesfonden

Baggrund for Forebyggelsesfonden Baggrund for Forebyggelsesfonden Forebyggelsesfonden er oprettet af Folketinget ved lov for at støtte projekter, der forebygger og forhindrer psykisk nedslidning. Fonden kan støtte projekter inden for

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Forebyggelsesfonden modtager normalt ansøgninger to gange årligt inden for et afgrænset tidsrum.

Forebyggelsesfonden modtager normalt ansøgninger to gange årligt inden for et afgrænset tidsrum. Beskæftigelsesministeriet - Forebyggelsesfonden Forebyggelsesfonden blev oprettet som et led i udmøntningen af aftalen om Fremtidens velstand og velfærd med en kapital på 3 mia. kr. afsat på finansloven

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse NR. 9-2009 Trivsel på FTF erne FTF-panelundersøgelse Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colorbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Oktober

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Ændring og udvidelse af fondens formål m.v.) I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden,

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv

Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv NFA 8.juni 2017 Hvordan Arbejdsmiljø København understøtter det lange holdbare arbejdsliv Grethe Helene Christensen og Vibeke Andersen, konsulenter i Arbejdsmiljø København. Arbejdsmiljø København hvem

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere