Forord 3. Formål og vision 4. Nye projekter i Hovedformål Hovedformål Hovedformål Hovedformål Forebyggelsespakker 35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 3. Formål og vision 4. Nye projekter i 2011 6. Hovedformål 1 12. Hovedformål 2 21. Hovedformål 3 25. Hovedformål 4 31. Forebyggelsespakker 35"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Indhold Forord 3 Formål og vision 4 Nye projekter i Hovedformål 1 12 Hovedformål 2 21 Hovedformål 3 25 Hovedformål 4 31 Forebyggelsespakker 35 Særlige indsatser 43 Evaluering og afsluttede projekter 50 Fondens aktiviteter Organisation 54 Bestyrelsen 55 Faglige rådgivende udvalg 57 Sekretariatet 58 Behandling af ansøgninger 59 Fondens økonomi 62 2

3 Forord Forebyggelsesfondens fokus i 2011 har fortsat været at tildele midler til nye projekter, der har til formål, at give danskerne et længere og sundere arbejdsliv. Fonden har i 2011 givet støtte til 101 projekter svarende til 174 mio. kr. Fonden lancerede også et nyt tilbud i 2011, nemlig såkaldte forebyggelsespakker målrettet særligt mindre virksomheder. Forebyggelsespakker er foruddefinerede projekter, der konkret beskriver en indsats, som virksomhederne skal gennemføre. Dermed skulle det blive nemmere for mindre virksomheder at søge om støtte i fonden. Pakkerne er blevet godt modtaget, og fonden har tildelt støtte til 391 pakker i løbet af I 2011 påbegyndte fonden en mere standardiseret evaluering af fondens projekter. Evalueringsopgaven varetages af et konsortium bestående af Kubix, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, SFI, Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge, Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og Oxford Research, som blev valgt til opgaven gennem et EU-udbud i begyndelsen af Første evalueringsrapport forelå i december 2011 og omfatter 114 projekter, fortrinsvis fra 2007 og Rapporten er offentliggjort på fondens hjemmeside. Sideløbende har fonden arbejdet for at indfri de strategiske mål for 2011, som var: en ny flerårig indsats på muskel- og skeletbesværområdet, hvor der i 2011 blev afsat 20 mio. kr. til projekter, der forebygger muskel- og skeletbesvær, en ny flerårig indsats for at fastholde udsatte grupper på arbejdsmarkedet under hovedformål 2 og 3, en ny flerårig indsats for at styrke virksomhedens sociale kapital under hovedformål 1 og 4, bedre formidling af fondens projekters resultater over for relevante aktører, en bedre og målrettet kommunikationsindsats over for potentielle ansøgere var derfor et meget aktivt år for fonden, og det er mit klare indtryk, at fonden indfriede sine mål på en tilfredsstillende måde. Johannes Due Formand for bestyrelsen 3

4 Formål og vision Fondens overordnede formål er at give støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser. Fonden blev etableret som en del af velfærdsaftalen fra juni Loven om Forebyggelsesfonden trådte i kraft d. 1. februar Fonden blev etableret 1. marts 2007 med en kapital på 3 mia. kr. Der kan uddeles op til 350 mio. kr. årligt. Fonden yder støtte til projekter med følgende formål: Hovedformål 1 Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange på arbejdspladser i særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper og fastholder medarbejdere med dårligt helbred (hovedformål 1a). Projekter, der udvikler ny teknologi, der kan anvendes til at forebygge nedslidning i særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper (hovedformål 1b). Hovedformål 2 Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede. Hovedformål 3 Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Hovedformål 4 Projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning blandt særligt nedslidningstruede jobgrupper. Fra 2011 tilbyder fonden forebyggelsespakker, som er foruddefinerede projekter, der konkret beskriver en indsats, som virksomhederne skal gennemføre. En forebyggelsespakke kan søges under hovedformål 1,3 og 4. Fonden står for finansiering, administration og markedsføring, mens Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står for at udvikle forebyggelsespakkerne. 4

5 Fondens visioner er, at: antallet af mennesker, der rammes af nedslidning, sygefravær og tildeling af førtidspension, nedbringes, flere oplever så gode arbejdsforhold, at de forbliver i arbejde frem for at vælge efterløn, sygefraværet i virksomhederne reduceres, de, der rammes af sygdom, ulykke eller arbejdsskade, får bedre vilkår og muligheder for hurtigere at komme tilbage i arbejde, bevidstheden om sammenhængen mellem et godt arbejdsmiljø og en sund livsstil styrkes. 5

6 Nye projekter i 2011 I 2011 afholdt fonden to ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde blev afholdt fra den 31. januar til den 7. marts og omfattede ansøgninger under hovedformål 1, 3 og 4. Den anden ansøgningsrunde blev afholdt fra den 20. juni til den 19. august og omfattede ansøgninger under hovedformål 1, 2 og 3. Fonden modtog i 2011 i alt 628 ansøgninger. Det er en nedgang på 123 ansøgninger i forhold til Dette forklares bl.a. af, at der i 2011 var færre midler til uddeling end året før. Endvidere har nogle virksomheder sandsynligvis valgt at søge en forebyggelsespakke frem for at søge under de frie midler. Antal af ansøgninger fra 2009 til I alt Blandt de indkommende ansøgninger har 101 projekter fået tilsagn om støtte. Fonden har dermed givet støtte til over 550 projekter siden oprettelsen. Ansøgningssummen på de godkendte projekter i 2011 var på 174 mio. kr. Antal godkendte projekter fra 2009 til Hovedformål Hovedformål Hovedformål Hovedformål I alt Anm.: Antal godkendte projekter under hovedformål 2 for 2009 inkulderer 20 projekter i det store TTA-projekt. 6

7 Samlet ansøgningssum for godkendte projekter fra 2009 til 2011 (mio. kr.) Hovedformål Hovedformål Hovedformål Hovedformål I alt Anm.: De ovennævnte tal er baseret på de tal, som ansøgerne oprindeligt har søgt. Der kan være nedgang i tallene i forbindelse med godkendelse og tilsagn. Ansøgningssummen under hovedformål 2 for 2009 inkluderer 80 mio. kr., til finansiering af 1. års udgifter til det store TTA-forsøg, der varer fra april 2010 til april Nedenstående tabel viser den politiske prioritering af midlerne for 2011 fordelt på hovedformål samt tilsagnsbeløb og antal godkendte projekter. Under hovedformål 1 har 64 projekter fået tilsagn om støtte på i alt 113 mio. kr. (baseret på ansøgningssum). Det svarer til 37 pct. af den samlede ansøgningssum af de godkendte projekter. Under hovedformål 2 har fem projekter fået støtte på i alt 11,2 mio. kr. Under hovedformål 3 har 24 projekter fået støtte på i alt 29,9 mio. kr. Under hovedformål 4 har 18 projekter fået støtte på i alt 19,9 mio. kr. Fonden har tildelt 391 forebyggelsespakker til en samlet ansøgningsum på 36,8 mio. kr. Den politiske prioritering og fordelingen af tilsagn i 2011 Politisk Tilsagn Antal projekter prioritering Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Antal fordeling fordeling Hovedformål ,1 113,4 36,7 64 Hovedformål ,2 91,2 29,5 14 Heraf nye projekter 20 6,4 11,2 3,6 5 Heraf TTA 80 25, ,9 9 Hovedformål ,6 29,9 9,7 24 Hovedformål ,4 19,9 6,4 18 FB-pakker 55* 17,7 36,8** 17,8 391 I alt , * Heraf er de 30 mio. kr. videreførte midler fra perioden Disse midler fremgår ikke af den politiske prioritering. ** Pakkerne tilbydes fortsat, indtil de afsatte midler bliver opbrugt. 7

8 Knap 25 pct. af de indkomne ansøgninger er i 2011 blevet godkendt af de faglige rådgivende udvalg, som vurderer ansøgningerne fagligt og kvalitetsmæssigt svarende til 147 projekter. Bestyrelsen har efterfølgende vurderet disse 147 projekter ud fra relevans i forhold til fondens formål og den økonomiske ramme og har besluttet at give støtte til 101 projekter. Det betyder, at knap en ud af seks ansøgninger har fået tilsagn om støtte i Behandling af ansøgningerne i 2011 Modtagne Gokendt i det faglige Godkendt af ansøgninger Rådgivende udvalg bestyrelsen I alt

9 Geografisk fordeling Region Hovedstaden tegner sig for 38 pct. Region Syddanmark og Midtjylland følger efter med henholdsvis 27 og 20 pct. Region Sjælland og Nordjylland udgør henholdsvis 12 og 4 pct. Den geografiske fordeling af projekterne i pct. Hovedstaden 38 projekter 4,0% Sjælland 12 projekter Syddanmark 27 projekter 19,8% Midtjylland 20 projekter 37,6% Nordjylland 4 projekter 26,7% 11,9% Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. Ejerforhold Private virksomheder tegner sig for knap halvdelen af de godkendte projekter, mens kommunale virksomheder tegner sig for knap en tredjedel. Opdeles i stedet på tilsagnsbeløb er det overordnede billede det samme, jf. nedenstående figurer. 9% 3% Antal godkendte projekter i 2011 fordelt på ejerforhold Tilsagn i 2011 fordelt på ejerforhold 37% 44% 4% 7% 2% 6% 9% Privat 48 % 9% 48% 41% Kommunal 3% 5% 10% 47% Privat Kommunal 32% Regional Statslig 35% Regional Statslig 42% Anden virksomhed Anden virksomhed Anm.: Fordelingen er baseret på antal godkendte projekter. Anm.: Fordelingen er baseret på ansøgningssum for godkendte projekter. 9

10 Virksomhedsstørrelse (private virksomheder) Der er i alt givet støtte til 49 projekter i private virksomheder i af de 49 private virksomheder, der har fået støtte, har under 50 ansatte. Antal projekter i 2011 fra private virksomheder fordelt efter antal ansatte i virksomheden Antal ansatte Anm.: Antal ansatte er opgjort på baggrund af virksomhedens egne oplysninger samt oplysninger i CVR-registeret Hvem har modtaget støtte fra fonden i 2011? 3 - H&P MUNKEHATTEN FREDERIKSBERG KOMMUNE REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONSBYGNINGEN I RYSLINGE ANLÆGSGARTNERFIRMAET KIRKEGAARD A/S ARBEJDERNES ANDELSBOLIG- FORENING POSTBOKS 830 GK PHARMA APS GLOSTRUP HOSPITAL GLOSTRUP KOMMUNE REGION HOVEDSTADEN, HILLERØD HOSPITAL REGION SYDDANMARK RENOSYD I/S ARRIVA DANMARK A/S GUNNAR LARSEN & SØN A/S RINGSTED KOMMUNE AUTOMOBILFIRMAET IM. STIHOLT A/S HALSNÆS KOMMUNE ROCKWOOL A/S AXELLUS A/S HANDICAPHJÆLPEN APS RØRMOSECENTRET BALLERUP KOMMUNE HILLERØD KOMMUNE SAINT-GOBAIN WEBER A/S BOMI ROSKILDE HJERNESKADE- CENTER HORSENS KOMMUNE SAS DANMARK A/S Fortsættes på næste side... 10

11 BORNHOLMS HOSPITAL BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE HYDRO ALUMINIUM TØNDER A/S JERNSTØBERIET DANIA A/S SAUER-DANFOSS APS SCANDICON BYGGETEKNIK A/S BRØDRENE HARTMANN A/S JORTON A/S SCHUR PACK DENMARK A/S BØRN OG UNGE SEKRETARIAT + DISTRIKTSTEAM KOMPETENCECENTRET SCT MARKUS SOGNS MENIGHEDSBØRNEHAVE CATERING ENGROS A/S KRIMINALFORSORGEN SKARE MEAT PACKERS K/S CENTER FOR HJERNESKADE FOND DAGHØJSKOLEN I CENTRUM KRÆFTENS BEKÆMPELSE KVIST INDUSTRIES A/S SMITH & STORM I/S SOCIAL- OG SUNDHEDS- FORVALTNINGEN - CENTER FOR JOB OG OPLEVELSE DAN-FOAM APS KØBENHAVNS KOMMUNE SPF-DANMARK P/S DANMARKS LUNGEFORENING (NATIONALFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF LUNGESYG- DOMME STIFTET 1901) KØGE KOMMUNE STEVNS KOMMUNE DANSK FIRE EATER A/S LALANDIA BILLUND A/S STRUER KOMMUNE DANSK LANDBRUGS GROV- VARESELSKAB A.M.B.A. DANSK SUPERMARKED, FØTEX SØNDERBORG LOLLAND KOMMUNE LYNGHØJ EFTERSKOLE SVEND ERIK LIND A/S SVENDBORG ERHVERVSSKOLE DANSKE SPIL A/S N KOCHS SKOLE SVENDBORG KOMMUNE DAT-SCHAUB DENMARK AMBA NØRREMARKEN ÆLDREBO- LIGER SYDVESTJYSK SYGEHUS DGI SYDØSTJYLLAND ODENSE KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE DR OMNICOM MEDIA GROUP A/S TBWA REKLAMEBUREAU A/S DRIFTSGÅRDEN OMØ A/S TEKNIK & MILJØ - SEKRETARIAT, BYGGERI, EJENDOMME OG ENERGI, TRAFIK OG VEJE ENDRUP ANDELSMEJERI P. RASMUSSEN + SØNNER A/S TOMS GRUPPEN A/S ENEMÆRKE & PETERSEN A/S PAMUTEC A/S TRIOPLAST NYBORG A/S ERIK MØBERG A/S PLUS PACK A/S U.P.S. DANMARK A/S ERTECH STÅL A/S ESBJERG KOMMUNE FIPROS A/S FREDERICIA KOMMUNE PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA UNIVERSITY COLLEGE PSYKIATRISK CENTER SCT. HANS PSYKIATRISK HOSPITAL I ÅRHUS RANDERS KOMMUNE UNI-TANKERS M/T SELANDIA SWAN APS ÅRHUS KOMMUNE AFDELING FOR SUNDHED OG OMSORG 11

12 Hovedformål 1 - Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning I 2011 er 64 projekter under hovedformål 1 godkendt af både fagudvalg og bestyrelse. Projekterne repræsenterer en samlet ansøgningssum på knap 113 mio. kr. Det gennemsnitlige godkendte beløb er på ca. 1,8 mio. kr. Beløbene varierer fra kr. til godt 6,8 mio. kr. Antal godkendte projekter Som det ses i den nedenstående tabel, er hovedparten af ansøgningerne under hovedformål 1 ansøgt som hovedformål 1a-projekter. Godkendelsesprocenterne mellem de to underformål ligger på samme niveau. Den samlede godkendelse for hovedformål 1 er 17 pct. Antal godkendte projekter inden for hovedformål 1 Hovedformål Antal ansøgninger Antal godkendte projekter Procent 1a % 1b % I alt % 12

13 Geografisk fordeling Den største andel af projekter, der har fået støtte i 2011 under hovedformål 1, er placeret i Region Hovedstaden og Syddanmark. Den geografiske fordeling af projekterne i pct., hovedformål 1 Hovedstaden 21 projekter 5 % Sjælland 8 projekter Syddanmark 19 projekter 20 % Midtjylland 13 projekter 33 % Nordjylland 3 projekter 30 % 13 % Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. 13

14 Ejerforhold De fleste godkendte projekter under hovedformål 1 er søgt af private virksomheder. En del af forklaringen på dette er, at langt hovedparten af de godkendte hovedformål 1bprojekter (udvikling af ny teknologi) søges af private virksomheder. Det kan samtidig konstateres, at der ikke er nogen godkendte projekter i statslige virksomheder, hvilket i et vist omfang kan forklares ved, at kun relativt få statslige virksomheder har ansat ansøgningsberettigede jobgrupper eller tilhører de ansøgningsberettigede nedslidningstruede brancher. Godkendte projekter fordelt efter ejerforhold, hovedformål 1 Antal Ejerforhold projekter Privat 39 Kommunal 16 * Anden virksomhed er f.eks. foreninger, organisationer m.v. Regional 0 Statslig 7 Anden virksomhed* 2 I alt 64 Virksomhedsstørrelse Hovedparten af de godkendte projekter er ansøgt af store virksomheder med over 250 ansatte, hvilket kan hænge sammen med, at disse må formodes at have tilstrækkelig kapacitet til at udvikle og administrere projekter. Godkendte projekter fordelt på antal ansatte i virksomheden, hovedformål 1 Antal ansatte på virksomheden Antal projekter Procent over I alt

15 Brancher og jobgrupper Der er godkendt flest projekter målrettet jobgrupperne, kortuddannede samt social- og sundhedshjælper/assistenter og brancherne, døgninstitutioner og hjemmepleje, daginstitutioner samt opførelse og nedrivning af byggeri. Der blev godkendt projekter fra 15 af de 17 ansøgningsberettigede jobgrupper og brancher. Antal projekter fordelt efter nedslidningstruede brancher og jobgrupper, hovedformål bracncher jobgrupper Opførelse og nedrivning af byggeri Døgninstitutioner og hjemmepleje Transport af gods Nærings- og nydelsesmidler Slagteri Færdiggørelse af byggeri Transport af passagerer Tekstil og papir Rengøring Dagsinstitutioner Træ og møbel Transportmidler Kortuddannede Social- og sundhedshjælpere /assistenter Pædagogmedhjælpere Anm.: Kortuddannede dækker over personer med højst 1½ års uddannelse ud over grundskole. 15

16 Faktaboks: De nedslidningstruede brancher og jobgrupper 2011 Under hovedformål 1 kan projekter støttes, når de sigter på at forbedre arbejdsmiljøet inden for særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper. Følgende brancher og jobgrupper blev identificeret som særligt nedslidningstruede. Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbel Slagteri Nærings- og nydelsesmidler Rengøring Restauranter og barer Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Tranport af gods Frisør og anden personlig pleje Pædagogmedhjælpere Kortuddannede Social- og sundhedshjælpere/assistenter Faktaboks: Hvordan særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper bliver valgt? De særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper vælges ud fra, hvor stor risiko de ansatte har for: at blive førtidspensionerede; at gå på efterløn; eller at blive langtidssyge. 16

17 Succeskriterier Projektmål, forstået som det projekterne vil opnå, bliver her præsenteret ved et overblik over projekternes succeskriterier. Nedenfor ses succeskriterierne for hovedformål 1a-projekterne. Det hyppigste succeskriterium i disse projekter er et mål om at nedbringe sygefraværet i virksomheden. I forhold til hovedindsatsområderne for hovedformål 1a forbedringer af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø tegner der sig et billede af, at de fleste projekter har succeskriterier med relation til forbedringer af målgruppens psykiske velbefindende og trivsel. Der er en relativt mindre andel projekter med succeskriterier med specifik relation til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø. Antal godkendte projekter fordelt på succeskriterier, hovedformål 1a Succeskriterier Antal projekter Forbedringer i sygefraværet 19 Forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign. 18 Forbedring af psykiske arbejdsbelastninger 18 Forbedring af organisatoriske arbejdsrammer 15 Forbedring af fysiske/ergonomiske arbejdsrammer 13 Arbejdsmiljøforbedringer generelt 13 At projektaktiviteter gennemføres planmæssigt 11 Bedre samarbejde/videndeling mv. 9 Forbedret sundhed/helbred 7 Forankring og formidling af projekt/resultater 6 Forbedringer ift. gennemstrømning og rekruttering 5 Forbedret ergonomisk adfærd 5 At opnå ny viden/udvikle ny metode/teknologi 4 Forbedret sundhedsadfærd i målgruppen 3 Forbedret kommunikativ adfærd 3 Andet 8 I alt 47 Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter succeskriterier indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte succeskriterier indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 17

18 Som det ses i den nedenstående tabel er det absolut hyppigst anvendte succeskriterium på hovedformål 1b forbedring af de fysiske/ergonomiske arbejdsrammer. Anvendelse af øvrige succeskriterier fordeler sig mere ligeligt med forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign., som det mest anvendte. Dette er ikke overraskende, idet den teknologi, der søges til, typisk er teknologi, som skal udvikles til at afbøde generne ved manuelle arbejdsgange i en produktionsvirksomhed. Godkendte projekter fordelt på succeskriterier, hovedformål 1b Succeskriterier Antal projekter Forbedring af fysiske/ergonomiske arbejdsrammer 13 Forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign. 6 Forbedringer i sygefraværet 5 Forbedring af organisatoriske arbejdsrammer 5 Arbejdsmiljøforbedringer generelt 5 At opnå ny viden/udvikle ny metode/teknologi 5 Forbedret sundhed/helbred 4 Forbedringer ift. gennemstrømning og rekruttering 4 Forankring og formidling af projekt/resultater 3 Forbedret ergonomisk adfærd 3 Bedre samarbejde/videndeling mv. 2 At projektaktiviteter gennemføres planmæssigt 1 Andet 5 I alt 17 Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter succeskriterier indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte succeskriterier indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 18

19 Aktiviteter På hovedformål 1a er de hyppigste typer af aktiviteter diverse møder, foredrag, seminarer og workshops mv. Dernæst følger arbejdsmiljøkortlægning, kompetenceudvikling for medarbejder/leder, evaluering som eksplicit beskrevet aktivitet, procesfacilitering, midtvejsevalueringer og lign. Godkendte projekter fordelt på aktiviteter, hovedformål 1a Aktiviteter Antal projekter Diverse møder, foredrag, seminarer, workshops mv. 26 Arbejdsmiljøkortlægning 20 Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere/ ledere 19 Evaluering* 19 Procesfacilitering, midtvejsevaluering mv. 15 Formidlings- og forankringsaktiviteter 11 Udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter 8 Implementering af ny organisering/organiseringsværktøj 8 Diverse rådgivningsaktiviteter ved ekspertbistand 7 Implementering af nye fysiske rammer/hjælpemidler 6 Sundhedskortlægning 5 Implementering af ny politik/nye retningslinjer 4 Diverse certificerede metoder 4 Trænings, motions, kost og rygningsaktiviteter (KRAM) 3 Sociale gruppeaktiviteter, herunder teambuilding mv. 2 Etablering af netværk/bedre samarbejde 2 Andet 8 I alt 47 * Evaluering sker i samtlige projekter. Ikke alle projekter påskriver dette som en eksplicit aktivitet i projektets aktivitetsoversigt. Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter aktiviteter indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte aktiviteter indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 19

20 På hovedformål 1b er den hyppigste primære aktivitet udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter. Herefter følger arbejdsmiljøkortlægning samt evaluering som eksplicit beskrevet aktivitet. Godkendte projekter fordelt på aktiviteter, hovedformål 1b Aktiviteter Antal projekter Udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter 13 Arbejdsmiljøkortlægning 11 Evaluering* 10 Implementering af nye fysiske rammer/hjælpemidler 7 Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere/ ledere 5 Procesfacilitering, midtvejsevaluering mv. 5 Formidlings- og forankringsaktiviteter 4 Diverse møder, foredrag, seminarer, workshops mv. 3 Diverse rådgivningsaktiviteter ved ekspertbistand 3 Implementering af ny organisering/organiseringsværktøj 2 Andet 6 I alt 17 * Evaluering sker i samtlige projekter. Ikke alle projekter påskriver dette som en eksplicit aktivitet i projektets aktivitetsoversigt. Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter aktiviteter indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte aktiviteter indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. Bestyrelsens indsatsområder Bestyrelsen har i 2011 ønsket at fremme projekter med fokus på virksomhedens sociale kapital og projekter med fokus på indsatser i forhold til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær hos de ansatte. Under hovedformål 1 har seks af de 47 godkendte projekter fokus på virksomhedens sociale kapital, mens to af de godkendte projekter har fokus på forebyggelse af muskel- og skeletbesvær som specifikt indsatsområde. Af de 17 godkendte projekter under hovedformål 1b havde to projekter en eksplicit beskrevet indsats rettet mod forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. 20

21 Hovedformål 2 - Forbedring af rehabilitering og genoptræning I 2011 er fem projekter under hovedformål 2 godkendt af både fagudvalg og bestyrelse. Projekterne repræsenterer en samlet ansøgningssum af 11,2 mio. kr. Det gennemsnitlige godkendte beløb er på ca. 2,2 mio. kr. Beløbene varierer fra kr. til kr. I 2011 var der kun mulighed for at søge projekter under hovedformål 2 i den anden ordinære ansøgningsrunde, som havde frist i efteråret. Der indkom 17 ansøgninger under hovedformål 2, hvoraf fem blev godkendt. Antal godkendte projekter inden for hovedformål 2 Hovedformål Antal ansøgninger Antal godkendte projekter Procent % Geografisk fordeling Af de fem godkendte projekter er ét placeret i Region Midtjylland, ét i Region Sjælland og tre i Region Hovedstaden. Den geografiske fordeling af projekterne i pct., hovedformål 2 Hovedstaden 3 projekter 0 % Sjælland 1 projekter Syddanmark 0 projekter 20 % Midtjylland 1 projekter 60 % Nordjylland 0 projekt 20 % Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. 0 % 21

22 Ejerforhold Af de fem støttede projekter er der to placeret i privat regi (hjerneskadecentre), ét kommunalt og ét regionalt, mens det femte projekt er placeret i anden virksomhed (daghøjskole). Godkendte projekter fordelt efter ejerforhold, hovedformål 2 Antal Ejerforhold projekter Privat 2 Kommunal 1 Regional 1 Statslig 0 * Anden virksomhed er f.eks. foreninger, organisationer m.v. Anden virksomhed* 1 I alt 5 Virksomhedsstørrelse De virksomheder, der modtog støtte under hovedformål 2 i 2011, er fordelt på både mindre, mellemstore og større virksomheder. Godkendte projekter fordelt på antal ansatte i virksomheden, hovedformål 2 Antal ansatte på virksomheden Antal projekter Procent over I alt Målgrupper Målgruppen indenfor hovedformål 2 er sygemeldte borgere med fysiske eller psykiske lidelser. Jf. den nedenstående tabel er målgruppen i tre af projekterne borgere med fysiske lidelser. Det drejer sig om henholdsvis sygemeldte med synsproblemer som følge af hjerneskade, sygemeldte med langtidsfølger efter en hjernerystelse og sygemeldte med piskesmæld. Målgruppen med psykiske lidelser i de resterende to projekter er henholdsvis sygemeldte med nyligt erhvervet psykisk lidelse og kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som af psykiske / sociale grunde mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektets primære målgruppe, hovedformål 2 Målgruppe Antal projekter Sygemeldte med fysiske lidelser 3 Sygemeldte med psykiske lidelser 2 I alt 5 22

23 Succeskriterier Succeskriterier, forstået som det projekterne vil opnå, bliver her præsenteret ved et overblik over kategorier af succeskriterier. Jf. den nedenstående tabel måler størstedelen af projekterne på forbedringer i sygefraværet og på tilbagevenden til arbejde / øget arbejdsmarkedsparathed. Dertil kommer forbedring i psykisk velbefindende og sundhed / helbred, forbedring i beskæftigelsesindsats, forankring og formidling af projektets resultater samt forbedring af organisatoriske arbejdsrammer. Antal godkendte projekter fordelt på succeskriterier, hovedformål 2 Succeskriterier Antal projekter Forbedringer i sygefraværet 4 Tilbagevenden til arbejde/øget arbejdsmarkedsparathed 4 Forbedring i psykisk velbefindende, herunder også trivsel o. lign. 2 Forankring og formidling af projekt/resultater 2 Forbedring af organisatoriske arbejdsrammer 1 Forbedret sundhed/helbred 1 At projektaktiviteter gennemføres planmæssigt 1 Forbedring af beskæftigelsesindsats 1 I alt 5 Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter succeskriterier indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte succeskriterier indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. 23

24 Aktiviteter Alle projekter indeholder planlægning og gennemførelse af forløb for sygemeldte borgere med henblik på at øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Dertil kommer udredning af sygemeldte borgere, udviklings- og innovative aktiviteter, kompetenceudvikling for medarbejderne og formidlings- og forankringsaktiviteter. Desuden arbejder et projekt med afprøvning af en ny metode ICF en international standard til klassificering af menneskers funktionsevner, ressourcer og helbredstilstand. Godkendte projekter fordelt på aktiviteter, hovedformål 2 Aktiviteter Planlægning af og gennemførsel af forløb mhp. større arbejdsmarkedstilknytning Antal projekter 5 Evaluering* 4 Udredning af sygemeldte/sygemeldingstruede 2 Udviklingsaktiviteter/innovative aktiviteter 1 Uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejdere/ ledere 1 Formidlings- og forankringsaktiviteter 1 Diverse certificerede metoder 1 I alt 5 * Evaluering sker i samtlige projekter. Ikke alle projekter påskriver dette som en eksplicit aktivitet i projektets aktivitetsoversigt. Anm.: Tabellen fremstiller antal projekter der benytter aktiviteter indenfor den pågældende kategori. Et projekt kan godt benytte aktiviteter indenfor flere kategorier og derfor gå igen flere steder. Derfor kan tallene i tabellen ikke summeres til antallet af undersøgte projekter. Bestyrelsens indsatsområder Bestyrelsen har i 2011 ønsket at fremme projekter, der retter sig mod muskel- og skeletbesvær samt projekter, der retter sig mod fastholdelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Ét projekt retter sig mod en udsat gruppe i form af kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som af psykiske / sociale grunde mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. 24

25 Hovedformål 3 - Sundhedsfremme I 2011 er 14 projekter under hovedformål 3 godkendt af både fagudvalg og bestyrelse. Projekterne repræsenterer en samlet ansøgningssum på knap 30 mio. kr. Det gennemsnitlige godkendte beløb er på 2,1 mio. kr. Beløbene varierer fra godt kr. til godt 5,5 mio. kr. Antal godkendte projekter inden for hovedformål 3 Hovedformål Antal ansøgninger Antal godkendte projekter Procent Geografisk fordeling Det største antal projekter der har fået støtte i 2011 er placeret i Region Sjælland og Hovedstaden. Den geografiske fordeling af projekterne i pct., hovedformål 3 Hovedstaden 6 projekter 0 % Sjælland 0 projekter Syddanmark 5 projekter 21 % Midtjylland 3 projekter Nordjylland 0 projekter 43 % Region henviser udelukkende til ansøgers geografiske placering. 26 % 0 % 25

26 Ejerforhold Af den nedenstående tabel fremgår det, at en overvejende andel af de godkendte projekter under hovedformål 3 bliver gennemført i privat regi svarende til ca. 35 pct. fulgt af godt 20 pct. i henholdsvis kommunalt og foreningsregi. Godkendte projekter fordelt efter ejerforhold, hovedformål 3 Ejerforhold Antal projekter Privat 5 Kommunal 3 Regional 1 Statslig 2 * Anden virksomhed er f.eks. foreninger, organisationer m.v. Anden virksomhed* 3 I alt 14 Virksomhedsstørrelse Godt 70 pct. af de godkendte projekter finder sted på store virksomheder med over 250 ansatte. Godt 20 pct. af de godkendte projekter finder sted på mellemstore virksomheder. Et mindre antal projekter finder sted på mindre virksomheder svarende til 7 pct. for virksomheder med ansatte. Ingen projekter finder i 2011 sted på små virksomheder med 0-9 ansatte. Godkendte projekter fordelt på antal ansatte i virksomheden, hovedformål 3 Antal ansatte på virksomheden Antal projekter Procent ,5 over ,5 I alt

27 Målgrupper Målgruppen indenfor hovedformål 3 tilhører forskellige kategorier. Over en tredjedel er primært rettet mod kortuddannede, mens godt en femtedel er rettet mod en blandet målgruppe såsom forskellige forvaltninger i en kommune. Lige så mange projekter er rettet mod funktionærer. Som det fremgår af den nedenstående tabel, er de fleste af projekterne helt eller delvist rettet mod målgrupper, der er sammenfaldende med de udpegede nedslidningstruede brancher og jobgrupper under hovedformål 1. Projektets primære målgruppe, hovedformål 3 Målgruppe Antal projekter Kortuddannede 5 Blandet (funktionærer/akademinkere/kortuddannede) 3 Funktionærer 3 Pædagoger og dagplejere 1 Blandet (funktionærer/akademinkere/kortuddannede) 1 Social- og sundhedsass./-hjælpere 1 I alt 14 27

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden Guide Januar 2010 FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden FORORD Sæt sundhed på dagsordenen på arbejdspladsen I år 2010 har Forebyggelsesfonden en særlig satsning på sundhedsfremme

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Oplæg for Forebyggelseskommission D. 21. august 2008 Seniorforsker, Ph.D. Plan for oplægget Hvorfor er arbejdspladsen interessant i et forebyggelsesperspektiv Noget

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Vurdering af metoden til udpegning af nedslidningstruede brancher mv. i forbindelse med Forebyggelsesfonden

Vurdering af metoden til udpegning af nedslidningstruede brancher mv. i forbindelse med Forebyggelsesfonden FTF Vurdering af metoden til udpegning af nedslidningstruede brancher mv. i forbindelse med Forebyggelsesfonden Rapport COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle

SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Workshop 508 Arbejdsmiljøprofessionelles kompetencer i Danmark og EU SAM og BAMR undersøgelsen af AM-professionelle Anders Kabel, SAM Kortlægning af arbejdsmiljøprofessionelle i DK Gennemført i slutningen

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Det gode og udviklende arbejdsliv Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Steen Hildebrandt: Det drejer sig ikke om ord, men om at ændre det levede liv på fabrikken, på kontoret,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHEDER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHEDER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHEDER Laura Veng Kvorning, Angelika Dziekanska, Louise Hardman Smith, Christina Madsen, Lisbeth Nielsen, Helle Løvdal Buchardt

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet 12. marts 2012 2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet Som det fremgår af Rigshospitalets Vision 2020, skal Rigshospitalet være Danmarks internationale hospital inden for hovedområderne behandling,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere