Ankenævnet for Huseftersyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Huseftersyn"

Transkript

1 Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2006

2 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets aktiviteter 2. Forældelse af erstatningskrav mod den bygningssagkyndige 7 3. Erhvervsdrivende klagere 9 4. Afgjorte sager i 2006 af særlig interesse Passivitet 4.2 Ejendommen er solgt på ny tab 4.3 Dækning af udgifter til rådgiver for klager 5. Statistik Efterlevelse 5.2 Sagsbehandlingstiden 5.3 Sammenligning mellem 2005 og 2006 Eftertryk tilladt med kildeangivelse: Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn. 1

3 2

4 Formandens beretning Det fremgår af årsberetningens afsnit om statistik, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra modtagelsen af klageskema til afsendelsen af Ankenævnets afgørelse i 2006 var 5,5 måneder. Det er lidt længere end i 2005, hvor sagsbehandlingstiden i gennemsnit var 4,8 måneder, men stadigvæk en fuldt tilfredsstillende kort sagsbehandlingstid. Mønsteret i Ankenævnets afgørelser har ikke ændret sig væsentligt i Efterlevelsesprocenten er faldet fra 96 til 88, men om der er tale om en egentlig tendens eller et mere tilfældigt udsving, er det for tidligt at sige noget om. Årsberetningen indeholder som i de foregående år oplysninger og redegørelser vedrørende særlige forhold. Jeg henleder specielt opmærksomheden på afsnittene om forældelse og passivitet. Der er redegjort for disse problemstillinger, fordi det naturligvis er i alles interesse, at en eventuel klage over en bygningssagkyndiges arbejde fremkommer så hurtigt som muligt. Efter de almindelige erstatningsregler er det jo den, der kræver erstatning af den bygningssagkyndige, der har bevisbyrden for, at den bygningssagkyndige har handlet ansvarspådragende i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Det siger sig selv, at denne bevisbyrde bliver mere og mere vanskelig at løfte, jo længere tid der er forløbet fra udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Justitsministeriet nedsatte den 26. oktober 2006 et udvalg, der skal vurdere den gældende huseftersynsordning, herunder om der er behov for ændringer i ordningen. Ankenævnets sekretariat deltager ad hoc i udvalgets møder. Ankenævnet imødeser selvsagt med interesse resultatet af udvalgets arbejde. Der er ikke i 2006 nogen nævnsmedlemmer, der er fratrådt. Fra 1. januar 2006 har cand. jur. Tina Dhanda sammen med Anne Dehn Jeppesen delt opgaven som nævnsmedlem udpeget af Forbrugerrådet. Jeg takker afslutningsvis nævnets medlemmer og sekretariatet for deres engagement og store arbejdsindsats, der bl.a. har betydet, at sagsbehandlingstiden, som nævnt, fortsat er så kort som praktisk mulig. En særlig tak retter jeg til sekretariatsmedarbejder, cand. jur. Christian Suhr, der den 30. november 2006 efter knap 4 1 /2 års ansættelse fratrådte for at søge nye udfordringer i juraens spændende verden. Christian Suhr er afløst af cand. jur. Michael Roland L. Nielsen. Mogens Kroman Formand for Ankenævnet for Huseftersyn 3

5 4

6 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund Ankenævnet for Huseftersyn blev i 2000 oprettet i medfør af den daværende 12 i Lov om Forbrugerklagenævnet. Den 13. september 2000 godkendte Forbrugerklagenævnet Ankenævnet for Huseftersyns oprindelige vedtægter. Godkendelsen udløb den 30. september 2004 efter at have været forlænget af Økonomi- og Erhvervsministeren siden den oprindelige udløbsdato, den 31. december I henhold til den gældende Lov om forbrugerklager 5 kan Økonomi- og Erhvervsministeren godkende oprettelsen af og vedtægterne for private klage- og ankenævn, som omfatter bestemte brancher eller andre afgrænsede områder. Lov om forbrugerklager er efterfølgende lagt over til Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender, der den 1. oktober 2004 godkendte nye regler og vedtægter for Ankenævnet for Huseftersyn. Godkendelsen er gældende frem til 30. september Ankenævnet for Huseftersyn er oprettet for at give forbrugere, der ønsker at klage over en tilstandsrapport, mulighed for at få prøvet deres sag hurtigere og billigere end det tidligere har kunnet ske ved domstolene. Pr. 1. oktober 2004 består Ankenævnets regelgrundlag af såvel Regler for Ankenævnet for Huseftersyns virke og ansvar for udenretlig bilæggelse af tvister samt Vedtægter for Foreningen Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnets medlemmer Ankenævnets formand og medlemmer er: Formand Landsdommer Mogens Kroman Medlemmer Udpeget af Forbrugerrådet Cand. jur. Anne Dehn Jeppesen Alternerende med Cand. jur. Tina Dhanda (Fra 1. januar 2006) Udpeget af Forbrugerrådet/Parcelhusejernes Landsforening Cand. polit. Allan Malskær Udpeget af de bygningssagkyndiges organisationer Arkitekt Finn Zeuthen Udpeget af Forsikring og Pension Cand. jur. Henrik Nielsen 5

7 Ankenævnets suppleanter Udpeget af Forbrugerrådet Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt (Fra 1. november 2006) Udpeget af Forbrugerrådet/Parcelhusejernes Landsforening Sekretariatschef Jørn Bitsch Udpeget af de bygningssagkyndiges organisationer Arkitekt Michael Madsen Udpeget af Forsikring og Pension Juridisk konsulent Lis Sonne Mogensen 1.3. Sekretariatets ansatte Sekretariatets ansatte er: Sekretariatschef, cand. jur. Lene Holten Petersen Cand. jur. Helle Birch Nielsen Cand. jur. Christian Suhr (Til 30. november 2006) Cand. jur. Michael Roland L. Nielsen (Fra 1. december 2006) Sekretær Liselotte Lundberg Student Kasper Rosenstand 1.4. Sekretariatets aktiviteter Sekretariatet varetager blandt andet telefonisk rådgivning, den indledende sagsbehandling samt udfærdigelse af indstillinger og udkast til afgørelser i sagerne. Ankenævnets sekretariat har haft øvrige aktiviteter i form af: Årsmøde med Ankenævnets syns- og skønsmænd Erfa-gruppemøder med de andre interessenter i ordningen Erfa-gruppemøder med andre ankenævn Deltagelse i diverse arbejdsgrupper under Erhvervs- og Byggestyrelsen Gæsteundervisning i Forbrugerret Deltagelse i udvalgte møder i Følgegruppen for Huseftersynsordningen Møde med FEM-sekretariatet Endvidere har sekretariatet revideret vejledningen til brug for Ankenævnets syns- og skønsmænd. 6

8 2. Forældelse af erstatningskrav mod den bygningssagkyndige Ankenævnet har haft enkelte sager, hvori spørgsmålet var, om erstatningskravet mod den bygningssagkyndige var forældet. Et eventuelt erstatningskrav mod den bygningssagkyndige ophører definitivt, når kravet er forældet. Reglen om forældelse af erstatningskrav mod den bygningssagkyndige er hjemlet i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 3 stk. 2, der er sålydende: Har den, som vil påberåbe sig, at en fejl burde have været omtalt i tilstandsrapporten, ikke givet den bygningssagkyndige meddelelse herom inden 5 år fra den overtagelsesdag, som er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra rapportens datering, mister den pågældende retten til at påberåbe sig, at fejlen burde have været omtalt i tilstandsrapporten. Det gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Det bemærkes, at fristerne ikke gælder, hvis den bygningssagkyndige har givet en garanti, handlet svigagtigt eller groft uagtsomt jf. 3 stk. 2, 2. pkt. Sideløbende med reglen i 3 stk. 2 gælder det almindelige princip i dansk ret om, at hvis man vil påberåbe sig en fejl/forsømmelse ved tilstandsrapporten, skal man reklamere over for den pågældende bygningssagkyndige inden for en rimelig tidsfrist efter, at man er eller burde være blevet opmærksom på et eventuelt krav. I j.nr var der indsendt klageskema af 11/ over en tilstandsrapport af 3/7 2000: Det fremgik af klageskemaet, at klagerne ikke havde reklameret over tilstandsrapporten til den bygningssagkyndige, inden klagen blev indbragt for nævnet. Efterfølgende blev klagerne gjort opmærksom på, at klagen skulle forelægges for den beskikkede bygningssagkyndig, inden klagen kunne indbringes for Ankenævnet jf. reglernes 7 stk. 2. Klagerne reklamerede herefter over for den bygningssagkyndige ved brev af 19/ Det fremgik af købsaftalen, at overtagelsesdagen var aftalt til d. 15/ Nævnet udtalte herefter: På baggrund af ovenstående oplysninger finder Ankenævnet, at det må lægges til grund, at indklagede ikke har fået meddelelse om klagen inden 5 år fra overtagelsesdagen. Deres krav er derfor forældet jf. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, 3 stk. 2, hvorfor nævnet ikke kan behandle sagen. Nævnet har endvidere haft lejlighed til at tage stilling til forældelsesproblematikken i sagen j.nr. 5140: Ankenævnet modtog klageskema af 27/6 200[5] vedrørende en klage over en tilstandsrapport af 28/ Følgebrevet til klageskemaet var dateret 29/6 2005, og klagen blev modtaget i Ankenævnet d. 4/ Ifølge købsaftalen var overtagelsesdagen d. 8/ I klageskemaet var på spørgsmålet, hvorvidt klagen havde været forlagt den bygningssagkyndige, inden klagen blev indgivet til Ankenævnet, oplyst: Klagen sendes samtidig til ham [den bygningssagkyndige]. Klagers advokat havde sendt kopi af et brev af 29/6 2005, som skulle være sendt til den bygningssagkyndige eller dennes tidligere firma. Brevet var stilet til den bygningssagkyndige eller dennes tidligere arbejdsgiver på en adresse som ingen af parterne længere bebo- 7

9 8 ede. I brevet var bl.a. oplyst: Vedlagt fremsendes kopi af indsendt klageskema til Ankenævnet for Huseftersyn af d.d.. Ankenævnet hørte den bygningssagkyndige, dennes tidligere arbejdsgiver samt ansvarsforsikringsselskabet over klagen d. 14/ Efterfølgende rejste den bygningssagkyndiges tidligere arbejdsgiver og ansvarsforsikringsselskabet spørgsmålet om, hvorvidt kravet mod den bygningssagkyndige var forældet. Ankenævnet anmodede i den forbindelse den bygningssagkyndige og dennes tidligere arbejdsgiver om at oplyse, hvornår de havde modtaget klagers advokats brev af 29/ Den bygningssagkyndige og dennes tidligere arbejdsgiver oplyste hertil, at de først var blevet bekendt med brevet af 29/6 2005, da Ankenævnet fremsendte dette d. 2/ De var ikke gjort bekendt med klagen, før Ankenævnet sendte klagen i høring d. 14/ Nævnet udtalte herefter: På baggrund af ovenstående oplysninger finder Ankenævnet, at det må lægges til grund, at indklagede ikke har fået meddelelse om klagen inden 5 år fra overtagelsesdagen. Klagerens krav er derfor forældet, jf. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, 3 stk. 2, hvorfor nævnet ikke kan behandle sagen.

10 3. Erhvervsdrivende klagere Det fremgår af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 1, at reglerne i lovens kapitel 1 gælder for aftale om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig anvendes til beboelse for sælgeren eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen. Som eksempel på, hvornår en ejendom ikke er erhvervet til beboelse for køber, anføres i forarbejderne og den kommenterede lov, en udlejningsejendom, hvor køber ikke agter at flytte ind. Det fremgår endvidere af Ankenævnets regler 1, stk. 2, at en klage kan indgives af køberen eller sælgeren af den ejendom, tilstandsrapporten vedrører. Klage kan dog ikke indgives af erhvervsdrivende, der har solgt eller købt ejendommen som led i deres erhverv. Når Ankenævnet modtager klager primært over forhold vedrørende sommerhuse hvor det af sagens oplysninger fremgår, at huset anvendes til udlejning, undersøges dette nærmere, før der sker en realitetsbehandling af sagen. Ankenævnet anmoder som oftest klageren om at sende kopi af en evt. udlejningsaftale med et udlejningsbureau med henblik på en afklaring af, om sommerhuset står til disposition for udlejning hele året, eller om det er reserveret visse perioder til køber/klager selv, og i givet fald omfanget af disse perioder. Samtidig spørges klageren, om sommerhuset er erhvervet alene med henblik på udlejning. I j. nr var der tale om et sommerhus. Det fremgik af købsaftalens 8, at Køber indtræder i udlejningsaftale med Udlejning for 2006 og skal respektere denne, indtil denne lovligt kan ophæves. Klager havde fremsendt udlejningsaftalen fra... Luxus poolhuse. Det fremgik heraf, at aftalen var gældende fra og til opsigelse. Endvidere fremgik, at Huset udlejes bedst muligt med henblik på størst mulige indtægter. Udlejer får årligt udbetalt et a conto beløb på kr.. Klager oplyste, at han selv skulle være i huset 4 5 uger om året. Det drejede sig om ugerne 51 53, jul, nytår og sommerferien, , og ellers hvor der var plads og ledige weekender. På baggrund af sagens oplysninger betragtede nævnet klager som erhvervsdrivende og afviste sagen jf. reglernes 1 stk. 2. I j. nr var der ligeledes tale om et sommerhus. Det fremgik af udlejningsaftalen, at klager ikke havde opgivet nogen rådighedsperiode, hvorfor huset var til rådighed for perioden Klager præciserede efterfølgende, at huset var købt som udlejningssommerhus, og det var sat til udlejning ved et udlejningsbureau til fuld udlejning i hele 2006, og det skulle det fortsætte med i 2007 og frem. På baggrund heraf betragtede nævnet klager som erhvervsdrivende og afviste sagen, jf. reglernes 1 stk. 2. I j.nr fremgik det af sagen, at klager havde købt et enfamiliehus med henblik på udlejning i nogle år, og derefter skulle klagers datter overtage huset. Da klagers datter, efter det oplyste, først om nogle år skulle overtage ejendommen, fandt nævnet, at klager skulle betragtes som erhvervsdrivende og afviste sagen, jf. reglernes 1 stk. 2. 9

11 4. Afgjorte sager i 2006 af særlig interesse 4.1 Passivitet Nævnet har i løbet af 2006 været forelagt sager, hvori det skulle vurderes, om erstatningskravet mod den bygningssagkyndige var bortfaldet som følge af retsfortabende passivitet. Det er normalt en betingelse for at bevare en adgang til at gøre et krav gældende, at man reklamerer inden rimelig tid efter, at man er eller burde være blevet bekendt med et eventuelt krav. Klager må således reklamere inden for en rimelig tidsfrist over for den bygningssagkyndige, hvis han/hun mener, at der er tale om en fejl/forsømmelse ved tilstandsrapporten. Et erstatningskrav kan endvidere falde bort som følge af den almindelige grundsætning i dansk ret om passivitet. Passivitet forudsætter typisk, at man tidligere har rettet kravet mod for Ankenævnets vedkommende den bygningssagkyndige, der har svaret (afvist) klager, og at klager herefter ikke følger op på svaret (afvisningen). I j.nr blev der klaget over en tilstandsrapport, der var udarbejdet 30/ Efterfølgende blev der udfærdiget en ny tilstandsrapport af 16/ i forbindelse med, at klager ønskede at sælge ejendommen. Indklagede oplyste at have modtaget krav vedrørende førstnævnte tilstandsrapport (i forbindelse med klagers køb af ejendommen) d. 3/ Indklagede v/ dennes tidligere arbejdsgiver afviste kravet d. 30/ Der blev udarbejdet en ny tilstandsrapport af 10/ i forbindelse med klagers salg af ejendommen. Ejendommen blev solgt med overtagelsesdag d. 15/ Klagen over forskelle mellem den tilstandsrapport som klager købte ejendommen på og begge efterfølgende tilstandsrapporter i forbindelse med klagers salgsbestræbelser blev modtaget i Ankenævnet d. 31/ Sekretariatet anmodede klager v/advokat om yderligere oplysninger ved breve af 10/11, 9/12, 21/ , 13/1 og 7/ Sekretariatet modtog oplysningerne ved brev af 23/ fra klagers nye advokat. Klagen blev herefter forelagt indklagede og ansvarsforsikringsselskabet med henblik på udtalelse. Indklagede anførte som svar bl.a.: Klager angiver, at klagen har været forelagt den bygningssagkyndige, og at vi har afvist klagers krav. Det er korrekt. Vi har modtaget brev af 3. januar 2003 fra klagers advokat, vi søgte den at genbesigtige de dengang påklagede forhold uden at få adgang til at registrere klagepunkterne og har besvaret advokatens brev den 29. januar 2003 Vi har siden ikke modtaget nogen henvendelse fra klager eller klagers advokat før brevet fra Ankenævnet. Der er således forløbet mere end 3 år. Klager og klagers advokat må siges at have udvist stor grad af passivitet i denne sag. Heroverfor bestred klagers advokat passivitet og oplyste, at klager straks efter at man havde konstateret den mangelfulde tilstandsrapport, kontaktede indklagede flere gange, ligesom man havde anmeldt kravet flere gange til indklagede. Efterfølgende sendte klagers advokat kopi af brev af 22/1 2004, hvori indklagede blev orienteret om, at der var indgivet klage til Ankenævnet ved kopi af klageskema. Ankenævnet var ikke tidligere orienteret om, at sagen tidligere havde været indbragt for nævnet. Af den oprindelige sag j.nr fremgik, at der tidligere var indgivet en klage over samme tilstandsrapport ved brev af 22/ med klageskema. I denne sag havde sekretariatet anmodet advokaten om yderligere oplysninger d. 5/ Dette blev besvaret ved brev af 12/ Ved breve af 13/2, 14/4 samt 30/ anmodede sekretariatet om yderligere oplysninger. Da disse forblev ubesvaret, blev denne sag henlagt d. 9/ Herefter udtalte nævnet: Under henvisning til ovenstående finder nævnet ikke, at indklagede har pådraget sig erstatningspligt, idet klagers krav er bortfaldet som følge af passivitet 10

12 I j.nr var klagers krav ligeledes faldet bort som følge af passivitet: Klager havde bl.a. klaget over revner i sokkel, vægge og badeværelse. Den påklagede tilstandsrapport var udarbejdet 13/1 2000, og overtagelsesdagen var d. 1/ Ifølge sagens oplysninger skulle klagers daværende arbejdsgiver kort før klagers overtagelse af ejendommen have oplyst klager om, at der tidligere havde været sætningsskader i ejendommen, som var udbedrede. Efterfølgende lod klager indhente en undersøgelse samt rapport, der konkluderede, at sætningsskaderne var reparerede og ejendommen var sikret forsvarligt for fremtiden. Klagers advokat henviste under ankenævnssagen til den tidligere tilstandsrapport og de flere UN i denne vedrørende sætningsskader. Medio 2002 konstaterede klagerne, at revnerne udviklede sig på ny, hvorfor de i oktober 2002 reklamerede til den bygningssagkyndige, dennes ansvarsforsikringsselskab samt sælger. Den bygningssagkyndige overgav sagen til sit ansvarsforsikringsselskab i henhold til brev af 11/ Der var endvidere tegnet ejerskifteforsikring i samme selskab. Ved brev af 14/ tilskrev selskabet klagers advokat vedrørende dækning over for ejerskifteforsikringen. I den forbindelse oplyste selskabet, at forholdene ikke kunne dækkes under ejerskifteforsikringen, men skulle behandles som et krav mod den bygningssagkyndige, der var ansvarsforsikret i samme selskab. Selskabet anmodede herefter klager om at indhente et overslag på udbedringsudgifterne ved brev af 14/ Overslaget forelå d. 7/ Klagers advokat anmodede selskabet om ved brev af 23/ at betale udbedringsudgifterne. I henhold til brev af 12/ bad selskabet klagerne om at indhente et alternativt tilbud, hvilket forelå i januar Ved brev af 4/ anerkendte selskabet forholdet delvist og med et mindre beløb end det rejste krav. Klagen over tilstandsrapporten blev indgivet til Ankenævnet d. 10/ Nævnet udtalte: Ankenævnet finder, at indklagede burde have beskrevet revner udvendig i sokkel og murværk under badeværelsesvindue, tidligere delvis repareret revne i sydgavl samt indvendige revner ved ydervæg i badeværelse i tilstandsrapporten med karakter K2. Endvidere burde indklagede have beskrevet den mangelfulde vindafstivning på gitterspær i tilstandsrapporten med K3, hvilket er erkendt af såvel indklagede som dennes forsikringsselskab. 3 medlemmer ( ) finder, at indklagede ikke har pådraget sig erstatningspligt, idet klagerens krav findes at være bortfaldet som følge af passivitet 2 medlemmer ( ) finder, bl.a. under hensyntagen til klagers korrespondance med [forsikringsselskabet], at der ikke er retsfortabende passivitet fra klagers side og indklagede er derfor erstatningsansvarlig. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Der henvises endvidere til j.nr. 6107, hvori indklagede v/dennes arbejdsgiver gjorde passivitet gældende, men hvor nævnet ikke fandt, at der var tale om retsfortabende passivitet hos klager. Endelig kan henvises til j.nr. 5085, hvor den bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskab gjorde passivitet gældende under henvisning til perioden mellem udarbejdelsen af tilstandsrapporten d. 19/ og klagens indbringelse for nævnet d. 25/ Der var klaget over, at fugt og vand i kælderen på grund af indtrængende grundvand ikke var beskrevet korrekt i tilstandsrapporten. I tilstandsrapporten var bl.a. taget forbehold vedrørende utilgængelige bygningsdele samt bl.a. beskrevet følgende: 2.1 Kældervægge, K1 Afskallede vægge i fugtig kælder. Ifølge skønsmanden var fugtforholdene givet blevet forværret siden indklagedes besigtigelse. Specielt som følge af omlagt kloakrør i Endvidere fremgik det af skønserklæringen, at det ikke var muligt for skønsmanden at vurdere, i hvilket omfang forholdet havde været visuelt tilgængeligt på besigtigelsestidspunktet som følge af diverse oplag. Nævnet anførte herefter: På baggrund af ovenstående finder nævnet det ikke sandsynliggjort, at indklagede kunne og burde have beskrevet forholdene anderledes end det er sket i tilstandsrapporten 19. maj Indklagede er derfor ikke erstatningsansvarlig 11

13 4.2 Ejendommen er solgt på ny - tab Da det er muligt at klage over en tilstandsrapport i 5 år fra overtagelsesdatoen (se også kap. 2), og idet Ankenævnet nu har eksisteret i over 6 år, oplever nævnet flere sager, hvor klageren baserer sin klage på en ny tilstandsrapport, som bliver udarbejdet, når klager vil sælge ejendommen på ny. I nogle af disse sager vælger klager at klage over såvel den rapport han købte ejendommen på, som den rapport han nu sælger på. Vedrørende disse sager kan bl.a. henvises til årsberetningen kap. 7 og årsberetningen for 2002, kap. 5. I de sager, hvor klageren alene klager som sælger i forhold til en tilstandsrapport, vil der ofte være tale om, at klager/sælger ikke kan dokumentere et økonomisk tab som følge af det påklagede forhold. Anderledes er det i sager, hvor klager er køber i forhold til den påklagede tilstandsrapport, men baserer sin klage på en ny rapport, der er udarbejdet til brug for salg af ejendommen. I j. nr baserede klagerne klagen på en ny rapport udarbejdet til brug for salg af ejendommen. Der var kun klaget over den rapport klagerne modtog i forbindelse med køb af ejendommen. Ejendommen var nu solgt. I købsaftalen med de nye købere var anført: Køber har fået et afslag på ,- til udbedring af skader på undertaget, som nævnt i tilstandsrapporten. Indklagedes firma gjorde gældende, at da ejendommen nu var solgt, havde klagerne ikke lidt et tab i deres ejertid. Ankenævnet fandt dog indklagede erstatningsansvarlig og pålagde ham at betale kr. til klagerne. I begrundelsen til afgørelsen anførte Ankenævnet, at uanset at ejendommen nu var videresolgt, fandt Ankenævnet, at klagerne havde lidt et tab i forhold til den påklagede tilstandsrapport, som var den rapport, der forelå ved deres køb af ejendommen. 4.3 Dækning af udgifter til rådgiver for klager Ankenævnet har tidligere i årsberetningen for omtalt advokaters medvirken i Ankenævnets sager. Det er igennem Ankenævnets praksis slået fast, at der ved Ankenævnets afgørelser ikke er mulighed for at få dækket omkostninger til advokat. Det ses imidlertid også, at klager lader sig repræsentere af f.eks. sin køberrådgiver eller en anden beskikket bygningssagkyndig. I j.nr var klager repræsenteret af en beskikket bygningssagkyndig. Klagen var baseret på en bygningsgennemgang af denne. Der var 77 klagepunkter. Ved afgørelsen blev indklagede pålagt at betale kr. til klager. Klagers rådgiver havde krævet kr. til ham selv for at gennemføre klagesagen. I begrundelsen til afgørelsen bemærkede nævnet, at der ikke kan tilkendes omkostninger til parternes rådgivere ved behandlingen af sager ved Ankenævnet for Huseftersyn, hvilket klagers rådgiver burde være bekendt med. I den forbindelse bemærkes også, at nævnet fandt, at klager ikke i det væsentlige havde fået medhold i sin klage, hvorfor omkostningerne til syn og skøn skulle deles således, at klager skulle betale kr. og indklagede det resterende. I forlængelse af sidstnævnte henvises til årsberetningen for 2005 kap. 4 vedrørende klagers risiko for at blive pålagt omkostninger til syn og skøn, når klager ikke i det væsentlige får medhold. 12

14 5. Statistik Ankenævnet modtog 280 klager i 2006, og nævnet afholdte 11 nævnsmøder. I 2005 modtog Ankenævnet 304 klager. Der er således modtaget 24 klager færre i 2006 i forhold til 2005 svarende til et fald på 8,5 %. På de i alt 11 møder i 2006 har nævnet truffet 241 afgørelser. Nedenstående diagrammer illustrerer, hvorledes disse afgørelser har fordelt sig i forhold til udfaldet og i forhold til hvilke bygningsdele, der er klaget over. Oversigt over udfald af 241 sager afgjort i 2006 af Ankenævnet for Huseftersyn Ej medhold i 87 sager svarende til 36% Ej medhold den bygningssagkyndige er dog blevet pålagt at betale skønsomkostninger i 23 sager svarende til 10 % Forlig i 5 sager svarende til 2% Afvisning i 44 sager svarende til 18% Helt eller delvist medhold i 82 sager svarende til 34% 13

15 Klager fordelt på bygningsdele i Fundament / sokler 02. Kældre / krybekældre / terrændæk 03. Yder- og indervægge 04. Vinduer og døre 05. Lofter / etageadskillelser 06. Gulvkonstruktion og gulve 07. Indvendige trapper 08. Tagkonstruktion / -belægning / skorsten 09. Vådrum 10. VVS-installationer 11. EL-installationer 12. Andet 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% Vedrørende ovenstående tabel bemærkes, at sagerne oftest vedrører flere forskellige forhold, hvorfor det samlede tal i denne tabel overstiger 100 %. 5.1 Efterlevelse I 10 sager afgjort i 2006 har indklagede/dennes forsikringsselskab meddelt, at man ikke ønsker at følge Ankenævnets afgørelse under henvisning til reglernes 22 stk. 2 samt bekendtgørelse for huseftersynsordningen 6 nr. 11. Af de sager, hvor indklagede/dennes forsikringsselskab i 2006 har meddelt, at man ikke ønsker at følge Ankenævnets afgørelse, er 6 indbragt for domstolene. Der er i 2006 afsagt dom i 5 sager og indgået retsforlig i 4 sager, hvor indklagede/dennes forsikringsselskab tidligere har meddelt, at man ikke ønsker at følge Ankenævnets afgørelse. Yderligere er Ankenævnet i 2006 blevet bekendt med, at der er afsagt dom i en sag, der af anden årsag var indbragt for domstolene. Som det fremgår af det første diagram, fik klager helt eller delvist medhold i 82 sager ud af de 241 afgjorte sager i Sammenlignes det med, at indklagede/dennes forsikringsselskab i 10 sager afgjort i 2006 har meddelt, at man ikke ønsker at følge Ankenævnets afgørelse, medfører det en efterlevelsesprocent på Sagsbehandlingstiden Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Ankenævnets afgørelser fra klageskemaets modtagelse til afgørelsens afsendelse var ved udgangen af 2006 ca. 5,5 måneder. 14

16 5.3 Sammenligning mellem 2005 og 2006 Nedenstående diagram illustrerer forskellen i udfaldet af sagerne fra 2005 til Sammenligning mellem 2005 og 2006 Helt eller delvist medhold 25,30% 34,02% Ej medhold Forlig 2,07% 3,60% 45,64% 48,80% Afvisning 18,26% 22,40% 15

17 16

18 Kristianiagade 8 Postbox København Ø Telefon: Telefax: Internet: Tryk: Søren Nielsen / Bogtrykkeriet

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2005 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning etning Ankenævnet for Huseftersyn 2000-2001 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Årsberetning 2012

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Årsberetning 2012 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 1.1.

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatet 1.4. Ankenævnets hjemmeside

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Derudover anneks på ca. 10 kvm med dobbeltseng, skabe og varme, udført af samme tømrer, som har opført huset. Den ideelle løsning til gæster eller

Derudover anneks på ca. 10 kvm med dobbeltseng, skabe og varme, udført af samme tømrer, som har opført huset. Den ideelle løsning til gæster eller 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Jernbanegade 5 8400 Ebeltoft Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e :

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx Farvergade 17 1463 København K k e n d e l s e : 648/02 Den 24. juni 2002 blev i sag nr. 56.756: xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx mod Lærerstandens Brandforsikring G/S Farvergade 17 1463 København K afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren,

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7294 Oversigt over klagepunkter: I tilstandsrapporten pkt. 6.2 er anført Trægulvene knirker på 1.sal ved belastning og karakteren er angivet som K1. KK mener at karakteren K1 er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere