Å R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G

2 Årsberetning 2012 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2013 ISBN Grafisk design + forsidefoto: Michala C. Bendixen, Andre fotos: Center for Konfliktløsning Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag: 500 Udgiver: Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tlf

3 Å R S B E R E T N I N G

4 I N D H O L D Forord 5 Center for Konfliktløsning et fællesskab og et videnscenter 6 Generalforsamling 7 Netværket om genoprettende retfærdighed 8 Medlemstræf 8 European Forum for Restorative Justice 9 Mangfoldighedsfesten Smag Verden 9 Afghanistans kvinder nøglen til bæredygtig fred? 10 Ungemæglerkonferencen 11 Dialogzonen om dialoghåndbogen 11 Kurser, kunder og konflikthåndtering kloden rundt 12 Åben rådgivning 14 Konflikthåndtering i foreningslivet 15 Modspil en teaterkoncert for børn 15 Hvem er vi? 16 4

5 F O R O R D Der er brug for konstruktiv konfliktløsning både i den lille og store skala. Konfliktfyldte samarbejdsrelationer, trusler om vold, sammenstød i boligområder, aggressiv adfærd, skudepisoder og nabofjendtligheder er tegn på, at der går noget galt i vores relationer til hinanden. På den internationale scene oplever vi også et højt og ødelæggende konfliktniveau det gælder både i Europa og på verdensplan. Men samtidig er der en forståelse for, at der også er en anden vej en tro på, at konflikter kan håndteres via dialog, mægling og genoprettende processer. Det er den retning, vi ønsker at gå, og der tegn på, at mange andre også har blik for den. Den landsdækkende ordning med konfliktråd i straffesager og etableringen af et nyt forskningscenter for løsning af internationale konflikter er to væsentlige initiativer, som vi har støttet op om. Vi oplever, at interessen for konfliktløsning er stigende. I 2012 fik vi mange henvendelser fra arbejdspladser, institutioner og foreninger, der har ønsket at få en konfliktmægler ud eller få deres medarbejdere sendt på kursus. Alene i Region Sjælland har vi haft tre hundrede personer på kurser i voldsforebyggelse og konflikthåndtering. De redskaber, vi lærer fra os, tager afsæt i ikkevold, genoprettende retfærdighed og problemløsende adfærd, hvor parternes aktive deltagelse ses som en forudsætning for at finde bæredygtige løsninger. Vi ved, at konflikter er til stede at de er en social realitet, det er nødvendigt at forholde sig konstruktivt til, hvis vi vil sikre udvikling frem for ødelæggelse. Den konstruktive tilgang til konflikter kan læres, og det er vores kerneopgave at lære de nyttige redskaber fra os. I 2012 har vi arbejdet på to fronter dels har vi gjort en særlig indsats for at styrke vores egen konfliktfaglighed og sammenhængskraft gennem medlemstræf, undervisertræf og centertræf, og dels har vi søgt samarbejde med andre bl.a. gennem en flot markering af FNs fredsdag med titlen Afghanistans kvinder nøglen til bæredygtig fred?, hvor udviklingsminister Christian Friis Bach og den afghanske menneskerettighedsaktivist Orzala Ashraf Nemat var hovedtalere. Vi har også valgt at deltage i det Europæiske Forum for Genoprettende Retfærdighed. I beretningen kan du læse meget mere om de aktiviteter, vi har prioriteret i Mie Marcussen Bestyrelsesformand Aase Rieck Sørensen Centerleder 5

6 CE NTE R FO R KO NFLIK TLØSNING ET FÆ LLESSK AB OG ET VIDENSCE NTE R I dag er ca. 400 medlemmer engageret i centrets arbejde, hvor formålet er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt. Bestyrelse, undervisere, rådgivere og centerkontoransatte vedligeholder og udbygger det faglige fællesskab og sikrer, at erfaringer løbende samles op og gøres til genstand for vidensdeling. Vi arbejder målrettet på at skabe kontakt til alle, der arbejder inden for det konfliktfaglige felt. Vores hovedaktivitet er at udbrede kendskabet til bæredygtig og konstruktiv konfliktløsning, og det gør vi gennem konfliktrådgivning, kurser i konfliktløsning og praktisk konflikthåndtering i form af mægling og genoprettende processer. Vi bliver løbende kontaktet af offentlige og private arbejdspladser, foreninger og organisationer, der har brug for hjælp til at håndtere hverdagens konflikter. I 2012 have vi mere end 200 personer på vores egne kurser i praktisk konflikthåndtering, mægling, interkulturel konflikthåndtering, kommunikation, konfliktløsning i grupper og ungemægling heraf gik de 60 kursister på vores grunduddannelser i konfliktløsning og konfliktmægling. Derudover har vi kørt kurser og løst opgaver for en lang række rekvirenter med en samlet deltagerkreds på over 500 personer. I 2012 gav vores frivillige rådgivere gratis konfliktrådgivning til 85 danskere. Rådgivningerne holder til på seks forskellige adresser i medborgerhuse og biblioteker i København, Græsted og Gentofte. Derudover har de frivillige unge konfliktvejledere Konflikthåndtering i foreningslivet holdt workshops ude i ungdomsorganisationer med deltagelse af unge. Vores åbne kurser, gratis konfliktrådgivning og rekvirerede opgaver er et nationalt anliggende, men vi rækker også ud over landegrænserne for at skabe kontakt og hente inspiration. I 2012 inviterede vi blandt andet Dominic Barter, der arbejder med genoprettende processer i Rio de Janeiros gader, Tim Chapman, der i praksis arbejder med genoprettende processer i Nordirland og underviser i genoprettende retfærdighed på Ulster Universitet og den afghanske menneskerettighedsaktivist Orzala Ashraf Nemat til at give inspiration på vores konferencer. Desuden har vi haft besøg af den palæstinensisk-israelske organisation Parents Circle, der var inviteret til Danmark i forbindelse med Liviafondens prisuddeling. Gennem de seneste år har vi været involverede i et samarbejde med unge i Mellemøsten, og som noget nyt deltog vi i 2012 i et udviklingsprojekt med politikere i Bolivia i regi af Dansk Institut for Flerpartisamarbejde. Der er tilknyttet 20 undervisere og mæglere til Center for Konfliktløsning og 25 frivillige rådgivere. Nøgle ordene for vores organisationsudvikling er åbenhed, kreativitet, vidensdeling og et stærkt værdifællesskab baseret på ikke vold og konstruktiv konflikthåndtering. 6

7 G E N E R A L F O R S A M L I N G M A R T S Den årlige generalforsamling giver anledning til refleksion og lejlighed til drøftelse af de fremtidige indsatsområder på baggrund af beretningerne fra året, der gik. Beretningerne: Dorte Justesen, fmd. for bestyrelsen, fortalte, at strategiarbejdet har fyldt meget og været en positiv proces, der har samlet organisationen og udstukket pejlemærker for det fremtidige arbejde. Der har været stor opbakning, involvering og diskussion undervejs, og det har allerede påvirket den måde, vi arbejder på. Aase Rieck Sørensen, centerleder, fremhævede fem aktiviteter, som hun anså for særligt perspektivrige; det velbesøgte medlemstræf, vores konference om genoprettende retfærdighed, markeringen af FNs fredsdag med fokus på konfliktmægling i verdens brændpunkter, ungemæglerkonferencen og udviklingsprojektet på erhvervsskolen i Hvidovre, hvor mekanikerlærlinge og mekanikerlærere blev tilbudt kurser i konfliktløsning. Strategiprocessen fik en flot afrunding på generalforsamlingen, hvor vi diskuterede, testede og udfordrede de to indsatsområder, der udsprang af strategiprocessen. Der var stor diskussionslyst, og de tegninger, den grafiske illustrator Karen Leth havde kreeret undervejs, blev brugt til at genbesøge ideer og udfordringer. Der var fuld opbakning til de to indsatsområder der dels lægger op til, at Center for Konfliktløsning skal blive en endnu stærkere magnet for alle, der arbejder med konfliktløsning i Danmark dels betoner, at vi skal være mere opsøgende og innovative. Bestyrelsesvalget: Generalforsamlingen afrundede også Dortes formandsperiode, idet Dorte Justesen og også Allan Schurmann gik af efter seks års engageret indsats i bestyrelsen. De har begge været drivkræfter i udviklingen af centret frem mod en mere åben, mere professionel og økonomisk velfunderet organisation. Poul Erik Christoffersen og Karin Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, og de to nye bestyrelsesmedlemmer blev Mie Marcussen og Musa Kekec. Generalforsamlingen blev holdt i PH Cafeen i København den 25. marts 2012 Jesper Bastholm Munk, faglig leder, fremhævede dialogambassadørprojektet, som er igangsat af Dansk Ungdoms Fællesråd med Jesper som underviser og sparringspartner. Projektet er rettet mod at uddanne dialogambassadører i Jordan og Egypten. Dialogen: 7

8 N E T V Æ R K S M Ø D E O M G E N O P R E T T E N D E R E T F Æ R D I G H E D A P R I L Netværket blev etableret som en udløber af konferencen om genoprettende retfærdighed på Århus Universitet. Centerleder Aase Rieck Sørensen og Christian Gade fra Århus Universitet er tovholdere for netværket om genoprettende ret, hvor der p.t. er 140 medlemmer. Som inspiration til netværket var Dominic Barter inviteret i foråret 2012 til at fortælle om, hvordan han bruger genoprettende tilgange i sit arbejde som konfliktmægler. Vi var særligt interesserede i at høre om de erfaringer, han har fra sit arbejde i Rio de Janeiros Favela-slumkvarter. Dominic Barter er kendt for at have udviklet et særligt koncept restorative circles, som tager udgangspunkt i Marshall Rosenbergs ikkevoldelige kommunikation. I sit oplæg understregede han, at restorative circles beror på deltagelse af lokalsamfundet, og at han lægger vægt på, at facilitatoren også rekrutteres fra lokalsamfundet. Den model, han har udviklet, er ikke baseret på formel træning, men tager udgangspunkt i en meget simpel faciliteringsproces, der ikke kræver forudgående uddannelse. Den bedste træning er ifølge Dominic at observere dvs. overvære andres arbejde med at gennemføre de genoprettende cirkelprocesser. Dominic Barter har også praktiseret cirkelprocesser i det traditionelle brasilianske retssystem, hvor de genoprettende cirkler har indgået og til tider trådt i stedet for den traditionelle retsproces. Netværksmødet blev holdt på Københavns Universitet, Alexandersalen, den 23. april Netværkets hjemmeside: M E D L E M S T R Æ F J U N I For andet år i træk har medlemstræffet været et højdepunkt og et tilløbsstykke. En gruppe aktive medlemmer var med i planlægningsgruppen, og både undervisere og eksterne konfliktfaglige kræfter bidrog som workshopholdere. Det blev en vellykket dag med fokus på konfliktfaglige emner, tid til debatter og tid til at mødes med alle de andre, der er engagerede og vidende om konfliktløsningens teorier og metoder. Vi lagde ud med at skabe fælles grund for de mange workshops, idet vi havde bedt CfKs grundlægger, Else Hammerich, om at fortælle om det filosofiske, teoretiske og pædagogiske grundlag for centret. Else gav en spændende historisk beretning om den samfundsmæssige situation, centret udsprang af, og gav os et indblik i de mange strømninger og faglige afsæt, der har tegnet centret fra start. Derefter fordelte vi os i tematiske workshops med fokus på: Konflikter på arbejdspladsen, konflikthåndtering i grundskolen, grænsefladen mellem konfliktvejledning og terapi, konflikthåndtering mellem børn og voksne og endelig en gruppe om dialogambassadørernes arbejde i Mellemøsten. Vi sluttede dagen med en fælles oplevelse, idet vi havde inviteret unge skuespillere fra den turnerende teatergruppe, C:NTACT TASKFORCE. De unge fortalte om konflikter og udfordringer i deres eget liv og lagde op til diskussion. Det blev en meningsfuld og bevægende oplevelse. Medlemstræffet blev holdt lørdag den 3. juni 2012 i La Oficina, Frederiksberg C. 8

9 E U R O P E A N F O R U M F O R R E S T O R A T I V E J U S T I C E, J U N I M A N G F O L D I G H E D S F E S T E N S M A G V E R D E N, S E P T E M B E R I juni deltog vi i den europæiske konference Connecting People victims, offenders and communities in Restorative Justice, hvor vi havde lejlighed til at deltage i mange workshops om konfliktråd og genoprettende retfærdighed. Vi tog del i forummets generalforsamling forud for konferencen og knyttede kontakt til blandt andre Tim Chapman, der underviser på Ulster University. Han holdt en workshop om den model, de har udviklet i forbindelse med de processer, hvor forurettede og gerningspersoner mødes ansigt til ansigt med det formål at genoprette den skade, der er sket. De kalder modellen The balanced model of restorative justice, som går ud på at inddrage de personer, der er blevet krænket af en hændelse. Tilgangen er en narrativ dialog, hvorigennem både forurettede, gerningsperson og de berørte personer (community) indgår i den genoprettende proces, og alle får mulighed for at give deres perspektiv på hændelsen. På baggrund af konferencen inviterede vi Tim Chapman til København i efteråret 2012 med henblik på at inspirere vores ungemæglere og de mæglere, der arbejder i konfliktråd i straffesager. Tim Chapman holdt med stor succes oplæg på vores ungemæglerkonference og stod også for en workshop for CfKs undervisere. Temaet Smag Verden samlede restauratører, foreninger og masser af københavnere til gadefest i København i første weekend af september. Center for Konfliktløsning havde booket et af de 80 telte i Rantzausgade, som kommunen havde stillet til rådighed. Mange foreninger havde valgt at knytte billeder, balloner og overraskelser til deres telt. Vi lod folk prøve konflikttrappen af, og vi kom i kontakt med mange herunder politifolk, lærere, forældre, psykologer, svenskere og andre etniske minoriteter, lokale børn og voksne, konfliktfagligt interesserede, nysgerrige og folk, der aldrig havde hørt om os. Mangfoldighedsfesten er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor alle opfordres til at blande sig i byen og deltage med egne aktiviteter. Rantzausgade er den gade i København, hvor der har været flest skudepisoder, og alene af den grund er det en positiv oplevelse at se de lokale børn og unge involvere sig i afviklingen af mangfoldighedsfesten. Smag Verden foregik september CfK-teltet blev passet af Asad Ahmad, Bo Ørsnes, Christine Sørensen, Kirsten Frydensberg, Marie Reiter, Mette Geldmann, Erik Helvard, MANGFOLDIGHEDSFEST Anette Jensen og Aase Rieck Sørensen. European Forum -konferencen blev holdt i Helsinki den juni 2012, og fra Center for Konfliktløsning deltog Bo Ørsnes, Mette Juel Madsen, Allan Schurmann og Aase Rieck Sørensen. 9

10 A F G H A N I S T A N S K V I N D E R N Ø G L E N T I L B Æ R E D Y G T I G F R E D? S E P T E M B E R Aftenkonferencen 21. september i Københavns nordvestkvarter blev et usædvanligt møde mellem mange forskellige etniske grupper i det danske samfund, hvor mange tilgange til både krigen i Afghanistan og konfliktløsning/fredsopbygning var repræsenteret. Stedet var det splinternye Bibliotektet, og arrangørerne bag konferencen var udover Center for Konfliktløsning, Oplysningsforbundet Demokrati i Europa, Rådet for International Konfliktløsning, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed samt Esperantoforeningen. Afghanistans kvinder nøglen til bæredygtig fred? var titlen på vores konference i anledning af FNs internationale fredsdag, hvor vi fik den danske regering i tale og hørte de afghanske kvinders egen stemme. Det lykkedes at få udviklingsminister Christian Friis Bach til at åbne konferencen, og han understregede, at der skal forhandles en fredsløsning med Taleban, hvor kvindernes uddannelse og udviklingsmuligheder skal medtænkes. Menneskerettighedsaktiviteten Orzala Ashraf Nemat var den anden hovedtaler. Orzala udtrykte håb om og tillid til, at kvinderne på lokalt niveau kan gøre sig gældende i fredsprocessen. Hun så voldskulturen i Afghanistan som den største barriere for kvinders fremtid, da sikkerhedsproblemerne gør kvinder særligt udsatte. Hendes vurderinger er baseret på egne erfaringer fra gennemførelse af træningsprogrammer for kvinder og børn i Afghanistan, herunder illegal undervisning for kvinder under Taleban. Hun har grundlagt organisationen Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan og har en master i udviklingsplanlægning fra universitetet i London. De to oplæg gav anledning til debat og mange kommentarer ikke mindst fra deltagere med afghansk baggrund unge, flygtninge og asylansøgere. I alt var godt 150 mennesker mødt frem, heriblandt mange herboende afghanere og etniske minoriteter fra blandt andet FAKTI, som er en forening af kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Konferencens anden del handlede om konfliktløsningsorienteret journalistik. Susanna Inkinen gav eksempler fra sit arbejde i Afghanistan, hvor hun har medietrænet kvinder. Susanna er journalist, tilknyttet International Media Support og har arbejdet i Afghanistan siden Den professionelle fotograf Lars Smidt, som har undervist i fotojournalistik i Afghanistan, bidrog med udstilling af billeder fra Afghanistan. En udstilling, som havde et positivt efterspil, idet fotostater og billeder blev forvandlet til en fotoudstilling, der holdt fernisering ugen efter i Biblioteket. Afghanistans kvinder nøglen til bæredygtig fred? blev afholdt d. 21. sep. 2012, Biblioteket, København NV 10

11 U N G E M Æ G L E R K O N F E R E N C E N, O K T O B E R D I A L O G Z O N E N O M D I A L O G H Å N D B O G E N, O K T O B E R Konferencen satte fokus på konfliktmægling som alternativ til straf. Formiddagens hovedtaler var Tim Chapman fra Nordirland. Han har bidraget til udvikling af en ny model for arbejdet med genoprettende retfærdighed blandt unge. De kalder modellen for den balancerede model, fordi omdrejningspunktet er at balancere alle parters behov og interesser. Processen kræver engagerede, kompetente og kreative facilitatorer. Han videregav erfaringer fra praksis og fortalte om, hvordan facilitatoren kan understøtte, at alle parter bliver i stand til at fortælle deres historier til hinanden. Eftermiddagens hovedtaler var ph.d. stipendiat Ida Helene Asmussen fra Københavns Universitet. Ida talte om den traditionelle straffeproces versus genoprettende ret og understregede, at genoprettende ret er andet og mere end mægling. I det lovforberedende udvalg vedrørende konfliktråd havde der været enighed om, at deltagelse i konfliktråd skulle kunne indgå i strafud målingen som formildende omstændighed, men uenighed om, hvorvidt konfliktråd skal være et muligt alternativ til en traditionel straffeproces. Ida sluttede sit oplæg med at citere Mary Koss: Intet offer skal tvinges til at blive konfronteret med sin gerningsperson, men hun skal heller ikke nægtes muligheden, hvis hun ønsker det. Deltagerne i konferencen var ungemæglere og konfliktrådsmæglere samt koordinatorer inden for politiet og i kommunalt regi. Konferencen blev som i de foregående år tilrettelagt i samarbejde med ungemæglerkoordinatorer i Brøndby, Køge og Furesø kommune. Konferencen blev afholdt 5. oktober 2012 i Ungdomsbyen, Rødovre. På efterårets dialogzone i København fortalte to af de unge dialogambassadører om det projekt, der har dannet baggrund for udvikling af dialogprocesser mellem unge fra Danmark, Jordan og Egypten. Mette Lindgren Helde, som er underviser i centret, supplerede med sin fortælling om dialoghåndbogens tilblivelse og vigtigheden af, at den kom til at afspejle projektets ånd gennem inddragelse af de unge i skriveprocessen. Mettes udkast til bogen blev oversat til engelsk og sendt til alle i projektet en proces der gentog sig tre gange før resultatet blev endelig godkendt. Der blev givet feedback på møder i Danmark, på mail og over skype fra Jordan og Egypten. Bogens illustrationer kom under debat og tegningerne i proces. Bogen foreligger nu på dansk, engelsk og arabisk. Formålet var, at alle skulle høres, inkluderes og have en stemme i udfærdigelsen af bogen, for kun på den måde kunne det blive en værdifuld erfaringsbaseret dialoghåndbog, som kan bruges af andre. Som et sidste indslag på dialogzonen var der træning i praksis. Nogle af bogens øvelser blev brugt, og deltagerne oplevede udfordringerne ved at blive i dialogen, når man er uenig. Dialogzonen blev holdt 23. oktober 2012 i La Oficina, Frederiksberg. Dialoghåndbogen kunsten at føre dialog og facilitere dialogworkshops af Mette Lindgren Helde, udgivet af Dansk Ungdoms Fællesråd i samarbejde med Center for Konfliktløsning i

12 K U R S E R, K U N D E R O G K E N D S K A B T I L K O N F L I K T H Å N D T E R I N G K L O D E N R U N D T En beretning fra Jesper Bastholm Munk, faglig leder Der er sammenhæng mellem vores kurser, kunder og kend skab til konflikthåndtering kloden rundt. Disse sammenhænge udfolder sig støttet af CfK som helhed og ville ikke hænge sådan sammen uden den fælles indsats. Sammenhængene er interessante set sat sammen og her er et udpluk. Fra åbent kursus til STOR opgave og Arbejdsmiljøprisen for 2012 (næsten da). Jeg vil gerne arbejde videre med det her konflikt-noget, sådan sagde en deltager på et af CfKs kurser i Efter samtale og sparring gik de i gang i Region Sjælland (dengang et Amt). Det blev til konflikthåndteringskurser for ledere og i 2012 til en indstilling til Arbejdsmiljøprisen for de 24 kurser med fokus på voldsforebyggelse, vi gennemfører på sundhedsområdet i Regionen. Rekvirerede opgaver kan udvikle sig. Kan du ikke komme og holde en dag om konfliktløsning for nogle unge fra DK og Mellemøsten, sådan lød invitationen for knapt 4 år siden. Siden har over 4000 unge deltaget på dialogworkshops. Der er udkommet en Dialoghåndbog på dansk, engelsk og nu også arabisk. Alt dette flettet ind i en tid med tegningekrise og arabisk forår. Det er konflikthåndtering til tiden! Store samfundsvendte events giver faste kunder og konflikthåndtering til foreningslivet. I 2000 var det Dialogue at Dawn. Et storslået arrangement, som skulle markere FNs 10 års fokus på fredskultur med deltagelse af HH Dalai Lama og en masse unge mennesker. Herfra udsprang f.eks. vores søsterorganisation i Tibet (TCCR) og også en Grunduddannelse i Konfliktløsning for Unge. GRUKunge blev i årene videreudviklet i samarbejde med DUF. Dette samarbejde bliver stadig udbygget, og DUF er en af vores faste og gode kunder på rekvirerede opgaver. KiF (Konflikthåndtering i Foreningslivet) er den frivillige forankring af dette fokus med tilbud om gratis workshops og rådgivning til de aktive i børneog ungdomsorganisationer. Og som en krølle har Gallup i en undersøgelse spurgt foreningsunge og konkluderet, at de kan noget med konfliktløsning. Fra faglig interesse og nysgerrighed til temamøder. Et af flere eksempler på, at enkelte underviseres faglige interesse og nysgerrighed har givet særligt fokus, er temaaftnerne omkring: God konflikthåndtering og Kontakt i Børnefamilien. Åbne temamøder er et nyt format, vi har lagt ved siden af de åbne kurser, og erfaringerne fra første runde gør, at vi forsætter med både form og indhold. Faglig videreudvikling og samfundsvendt fokus. Genoprettende retfærdighed har siden 2010 været et område, vi har sat fokus på, fagligt såvel som samfundsvendt. Fagligt har vi arbejdet med området på konferencer og vores ungemægleruddannelse (UM). Dette er udsprunget af bla. Lotte Christys pionerarbejde inden for det kriminalpræventive område. Den samlede indsats og ihærdighed på området har skabt en opdateret udgave af UM, der nu kombinerer mægling blandt unge, konflikt i grupper og det genoprettende perspektiv. Vender vi blikket fra sammenhænge til de enkelte områder åbne kurser og rekvirerede opgaver, hvordan har det så set ud i 2012? 12

13 Åbne kurser Vi har vores faglige flagskibe henholdsvis Grunduddannelserne i Konfliktløsning (GRUK) og Grunduddannelse i Konfliktmægling (GRUM). Her er teoretisk og særligt praktisk fordybelse i det konfliktfaglige stof nøglen. Nøglen låser op for konflikthåndtering tværfaglig sammensat, fra det humanistiske og samfundsmæssige felt og åbner døren til selvindsigt, mægling og dialog mellem mennesker og internationalt udsyn samt til områder som psykisk arbejdsmiljø og konstruktiv kritik. Perspektivet foldes ud på både individ, gruppe, ledelse og organisatorisk niveau. Uddannelserne er henholdsvis 15 (GRUK) og 12 (GRUM) dage. Det giver plads til solid, fagligt funderet kompetenceudvikling i et delvist individuelt tilrettelagt forløb for deltagerne. Ud af grunduddannelserne kommer veluddannede og kompetente konfliktvejleder og mæglere. De er mere end blot veltilfredse, når de vender tilbage til der, hvor de færdes og udfolder deres konfliktarbejde. De bliver herigennem fornemme ambassadører for udbredelsen af kendskabet til konfliktløsning og nøglepersoner ift fremtidige muligheder for samarbejde. Konfliktløsning i Grupper forudsætter den faglighed, deltagerne udfolder på grunduddannelserne, men folk med lignende erfaringer deltager også med stort udbytte. Her er det konflikter i grupper og teams, på arbejdspladser og i organisationer, som er omdrejningspunktet. Når samarbejdet bliver vanskeligt eller destruktivt, er der brug for intervention i form af facilitering af processer, der kan åbne for kontakt og kommunikation, så gruppen kan hjælpe sig selv tilbage på sporet. Det er rollen som facilitator i de processer, vi arbejder med på kurset. Vi har også vores kortere kurser. Her arbejdes der med konflikthåndtering rammesat med særlig tyngde og praktisk træning indenfor felterne kommunikation (Konflikt og Kommunikation), det interkulturelle (Interkulturel Konflikthåndtering), Ungemægling og genoprettende processer (Ungemægleruddannelsen), børn og konflikter (temaaftner) og selvfølgelig grundstoffet i konflikthåndtering (Praktisk Konfliktløsning) og mægling (Praktisk Konflikthåndtering og Mægling). I 2012 gennemførte vi 14 kurser og uddannelser med i alt 218 deltagere Rekvirerede opgaver Gennem de rekvirerede opgaver kommer vi bredt ud og ofte langt ind, de steder vi skræddersyr processer til. Det er både private og offentlige arbejdspladser samt foreningslivet, der inviterer os indenfor til kompetenceudvikling og aktiv konflikthåndtering. Opgavernes fokus er både rettet mod medarbejdere internt og i relation til de kunder, brugere og borgere, de pågældende steder har berøring med. Fordybelsesgraden og fokus varierer fra helt korte oplæg til samarbejde der strækker sig over flere år. Det kan både være længerevarende konfliktfaglig fordybelse og gentagende grundforløb. En opgave kan være 1½ times introduktion på en konference med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. En opgave kan også være de 24 kurser, vi gennemfører i samarbejde med Region Sjælland rettet mod voldsforbyggelse indenfor sundhedsområdet. Eller det kan være konflikthåndterende processer eller konfliktmæglinger, invitationer med forskelle og ligheder geografisk kan komme fra steder som Tingbjerg eller et lille øsamfund. I 2012 havde vi 145 rekvirerede opgaver. 13

14 Å B E N R Å D G I V N I N G Centrets åbne konfliktrådgivning er et gratis tilbud til alle. De frivillige rådgivere, som er uddannet i Center for Konfliktløsning, startede den første rådgivning i november 2002 i København. I dag er der fire rådgivninger i København, en i Gentofte og en i Græsted. 10 års-jubilæet blev markeret med en festlig samling i centerkontoret. Der er i dag 25 rådgivere, hvoraf de fem har været med helt fra start. For at synliggøre hvordan rådgiverne arbejder, inviterede to af de frivillige rådgivere til dialogzonemøde i foråret Lars Rau og Gitte Rødtness fortalte om deres erfaringer og demonstrerede de metoder og værktøjer, der bruges i åben rådgivning. Det gav et godt indblik i, hvad konfliktrådgivning kan ikke mindst fordi en af mødedeltagerne stillede sig til rådighed med en case. I 2012 blev der sat fokus på nabokonflikter fordi det er vores fornemmelse, at langt flere kunne have glæde af de åbne rådgivninger. Konflikter med naboen opleves ofte som særligt voldsomme, fordi boligen tilhører privatsfæren, og uvelkommen støj, lugt og indtrængen betragtes som en krænkelse af privatlivets fred. I boligselskaber, andels- og ejerforeninger bliver nabokonflikter ofte behandlet administrativt der bliver indgivet klager, henvist til husorden og vedtægter og i sidste ende kan resultatet blive en tvangsflytning. Der bliver fokuseret på regler og regelbrud, mens der i alt for ringe grad bliver taget hånd om relationen, forholdet mellem naboerne. at der skal tales om både sag og relation, de bagvedliggende årsager til konflikten og de behov, parterne har. For at nå ud til lejere og ejere kontaktede vi en række interesseorganisationer, andels- og ejerforeninger og almennyttige boligselskaber med henblik på at udbrede kendskabet til rådgivningerne. Det har blandt andet ført til en artikel i Andelsbolignyt i september og Dansk Almennyttigt Boligselskabs blad i december måned. Åben konfliktrådgivning tager sig ikke kun af nabokonflikter, men af hverdagens konflikter i bredere forstand familiekonflikter, konflikter på arbejdspladsen, konflikter i nærmiljøet og i foreningslivet. Derfor blev vi kontaktet af Post Danmarks informationsafdeling, som kunne se, at vores gratis tilbud kunne være en gevinst for mange danskere. Det resulterede i, at vi fik en stor artikel i Post Danmarks husstandsomdelte blad Medrundt i uge 40. CfKs arbejde, vores metoder, formål og kurser blev krydret med gode råd om konflikthåndtering. Om det er den særlige indsats, Post Danmarks eksponering af os eller omtalen i boligselskabernes blade, der har haft en positiv effekt, kan vi ikke vide. Men der har været flere brugere af rådgivningerne end tidligere. Netop i de situationer vil man kunne have glæde af en samtale med de frivillige rådgivere, som lægger op til, 14

15 K O N F L I K T H Å N D T E R I N G I F O R E N I N G S L I V E T Konflikthåndtering i Foreningslivet (KIF) er udsprunget af vores samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og er i dag et tilbud til alle børne- og ungdomsforeninger om at blive trænet i at håndtere konflikter på en bæredygtig og konstruktiv måde. Vi har uddannet en gruppe af unge, der alle er tilknyttet en ungdomsorganisation, til at blive konfliktvejledere. Det betyder, at de har gennemgået kursusforløb under CfKs ledelse, så de selv kan videreformidle kompetencerne i konflikthåndtering til deres venner. Konfliktvejlederne holder workshops ude i foreningerne, og de står også for en åben konfliktrådgivning i henholdsvis København og Århus. Konfliktvejlederne er tilknyttet Center for Konfliktløsning og modtager løbende supervision og efteruddannelse af centrets undervisere og rådgivere. Det er en bred vifte af ungdomsorganisationer, der bruger tilbuddet om workshops fra politiske ungdomsorganisationer og studenterorganisationer til ungdomsafdelingerne i store NGOer som Ungdommens Røde Kors og Red Barnet Ungdom. Fælles for organisationerne er, at de gerne vil blive bedre til at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Alle workshops tager afsæt i deltagernes behov, og træningen tilrettelægges i tæt dialog med den enkelte organisation. Konflikttrappen, konfliktens dimensioner, ikkevoldelig kommunikation og egne og andres konfliktadfærd er nogle af de emner, der bliver berørt. Alene i 2012 har unge deltaget i workshops. I forbindelse med et praktikophold i Israel har en af konfliktvejlederne brugt kompetencerne og de konfliktløsningsmetoder, hun har lært, til at afvikle en workshop for frivillige i en forening i Israel. I starten af 2011 uddannede vi de første konfliktvejledere, og i marts 2012 blev der igen gennemført et træningsforløb for 12 unge. Forløbet blev tilrettelagt og afviklet af erfarne konfliktvejledere med støtte fra centrets undervisere. De konfliktvejledere, der var med til at afvikle forløbet, har efterfølgende givet udtryk for, at de har fået et stort udbytte af at arbejde med fagligheden så intensivt, som det er krævet, når man skal lære stoffet fra sig. M O D S P I L E N T E AT E R K O N C E R T F O R B Ø R N Gennem de sidste tre år har vi deltaget i udviklingen af en teaterkoncert, som kunne udtrykke både den lille og den store konflikts væsen og samtidig illustrere, hvordan konflikter kan håndteres konstruktivt. Vi har haft børn i tankerne, og kulturinstitutionen Karavane har taget initiativ til at få det hele sat i gang. Formålet med koncerten har været At give børn en kunstnerisk oplevelse, der på én gang griber konflikterne og gør dem nærværende og udholdelige måske ligefrem inspirerende. At opdage, at der findes modspil dvs. alternativer til vold, hævn og aggression. At mærke den befriende følelse, der opstår, når en konflikt håndteres fantasifuldt, fredeligt og dermed bæredygtigt. 15

16 At gøre børn bevidste om, hvordan man kan åbne for konflikter, både de nære og de store, så konflikterne ikke bliver angstfremkaldende og destruktive, men mulige at have med at gøre. At møde børns fantasi og forestillingsevne meningsfuldt. At få børn til at reflektere over, hvordan de selv kan bidrage til fredelig konfliktløsning. På scenen er der en fortæller, en musiker og en tegner. De tre udtryk ord, musik og tegninger blander sig med hinanden og danner både modsætninger og samhørighed. De tre udtryk indeholder konflikternes udspring, proces og løsning. Målet er at styrke børns refleksion over, hvad en konflikt er. Forestillingen kom til at hedde Modspil, og den er udviklet i et samarbejde mellem Karavane, Center for Konfliktløsning og Ungdomsbyen. Dansk Komponistforening og Musik i Sydsverige bakkede op om projektet og muliggjorde realiseringen i oktober Der er med stor succes og fulde huse spillet 12 teaterkoncerter for skoleklasser (aldersgruppen 10 år) i Danmark og Sverige. Mere end 600 børn og deres lærere har oplevet koncerten, og der er meget positive tilbagemeldinger på børnenes reaktioner. Ungdomsbyen har produceret undervisningsmateriale til lærerne, og det hele kan findes på Modspils hjemmeside: H V E M E R V I? Bestyrelsen Mie Marcussen (bestyrelsesformand) cand.merc.jur, master i konfliktmægling (MMCR), selvstændig, samt ekstern lektor ved Københavns Universitet. Poul Erik Christoffersen (næstformand) leder af Ungdomsbyen, medlem af IBIS bestyrelse og medstifter af Liviafonden. Trine Sick, journalist, kommunikationskonsulent, selvstændig. Lars Trock, cand.scient, master i konfliktmægling (MMCR), psykoterapeut, karrierechef i DJØF. Karin Nielsen, cand. phil, psykoterapeut, selvstændig, underviser i Center for Konfliktløsning. Musa Kekec, HR konsulent i Novo Nordisk, formand for foreningen o.n.e.danmark. Anna Marie Carstens, juridisk konsulent i Børnerådets sekretariat. Centerkontoret Aase Rieck Sørensen, centerleder Jesper Bastholm Munk, faglig leder Anne Marie Wilhjelm, kursusadministrator Erik Helvard, akademisk medarbejder Mathias From, webmaster og medlemskoordinator Seniorrådgiver Else Hammerich er tilknyttet som seniorrådgiver og stiller med glæde sin erfaring til rådighed for medlemmer, som har brug for sparring om konfliktfaglige projekter, problemer og ideer. Åben Konfliktrådgivning Frivillige rådgivere i København, Gentofte og Græsted: Annette Willig, Birgitte Rahbek, Bjørn Juel-Sundbye, Christina Balslev, Franziska Birch, Gitte Rødtness, Ileana Schrøder, Jette Gabrieli, Jørgen Stampe, Kirsten Nørre- 16

17 gaard, Lars Rau, Lene Buerup Andersen, Lone Severinsen, Mads P. Gede, Marianne Saxtorph, Mette Garder Jensen, Mette Weber, Nicole Henius, Niels Krohn, Signe Knutzen, Susanne Lundbye, Susanne Oestmar, Ulla Skovmand samt Mette Geldmann, der er tovholder. Tilknyttede undervisere og mæglere Allan Schurmann (kriminalassistent og central koordinator af konfliktråd i Københavns Politi) er særligt optaget af undervisning i konflikthåndtering inden for faggrupper, hvor autoritet, kropssprog og talesprog kan få central betydning i håndteringen af konflikter. Anne Karin Smidt (cand.pæd.psych.(aut.)) underviser på kurserne praktisk konflikthåndtering samt konflikt og kommunikation, superviserer personalegrupper samt designer skræddersyede forløb i et kreativt samarbejde med den pågældende rekvirent. Arbejder herudover som erhvervs- og organisationspsykolog med organisationsudvikling, coaching af ledergrupper, teamudvikling, mindfulness i grupper. Asad Ahmad (tidl. udviklingskonsulent, lærer, ph.d.) er særligt optaget af kommunikation, dialog, identiteter og den betydning værdier, normer og traditioner har i konfliktsituationer. Medlem af EU- ekspertnetværk om radikalisering. Er desuden medlem af PETs dialogforum. Bjørn Nygaard (mag.art. i antropologi) arbejder med konfliktløsning i grupper og mellem enkeltpersoner, med undervisning, konfliktberedskab og med interkulturelle konflikter. Bjørn udgav i 2010 bogen Kulturmødet på arbejdspladsen, der beskriver udfordringer, konflikter, muligheder og løsninger i forbindelse med kulturmødet på arbejdspladsen i og udenfor Danmark. Bo Ørsnes (master i konfliktmægling) arbejder med konfliktløsning på arbejdspladser og i organisationer. Udvikling af konfliktkultur og konfliktkodeks i virksomheder, på skoler og i institutioner. Dorte Holmberg (kultursociolog BA, psykoterapeut) arbejder med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere og med konflikters betydning og håndtering i børns og voksnes samliv, i familie, daginstitution og skole. Else Hammerich (cand.pæd.) interesserer sig især for uddannelse af konfliktvejledere og mennesker, der har vanskelige opgaver i udsatte områder. Formand for Liviafondens bestyrelse ( Jesper Bastholm Munk (scient.pol. BA) interesserer sig for udvikling af konflikthåndterende arbejdsmiljø i institutioner, boligselskaber, skoler, organisationer og virksomheder. John Andersen (socialpædagog) arbejder med efteruddannelse i kommunikation og konflikthåndtering, supervision, psykisk arbejdsmiljø og forhandling. Karin Nielsen (sygeplejerske, cand.phil., psykoterapeut) arbejder med kommunikation, stressproblemer og konflikthåndtering især indenfor sundhedssektoren, på universiteterne og på børne- og ungeområdet. Kirsten Frydensberg (master i retorik, kommunikation og formidling) arbejder med undervisning, mægling og konfliktløsning i grupper på arbejdspladser. Har gennem de seneste år haft særlig fokus på det boligsociale område, forumspil og interkulturel konfliktløsning. Underviser på centrets åbne uddannelser. Keld Kunze (organisationspsykolog, MA i Innovation) arbejder i organisationer med at udvikle blomstrende individualitet og værdsættende fællesskaber. Dette indebærer konflikthåndtering, dialog- og procesledelse samt innovation. Har særligt fokus på udvikling af personlige og kollektive potentialer. Arbejder endvidere med ledersupervision, u-teori og meditation. 17

18 Lene Holmsgaard (cand.jur., advokat) underviser ledere i konflikthåndtering som ledelseskompetence og har bred erfaring med procesledelse og mægling i grupper. Træner faggrupper i konflikthåndtering, mægling og gruppeprocesser. Marianne Katsina Munis (lærer, udviklingskonsulent, diplomuddannet leder) beskæftiger sig med konflikthåndtering, ledelse og organisationsudvikling, samt Deep Democracy (om beslutningsprocesser og polarisering i grupper). Mette Juel Madsen (cand.scient.anth.) arbejder som pædagogisk konsulent med konflikthåndtering i folkeskolen. Er konfliktrådsmægler hos Københavns Vestegns Politi og er specielt optaget af perspektiverne i genopbyggende retfærdighed. Mette Lindgren Helde (cand.comm.) arbejder især med kulturmøder, kommunikation og ledelse i forhold til kon flikthåndtering og mægling. Forfatter til Dialoghåndbogen (2012). Nethe Plenge (cand.pæd.) er selvstændig udviklingskonsulent med fokus på de mellemmenneskelige konflikter på arbejdspladsen. Arbejder bl.a. med personaletræning, organisationsudvikling og supervision af personaleledere. Susan Kristiansen (lederuddannet) arbejder med konfliktløsning som ledelseskompetence og med ledelsesudvikling, sparring, samarbejde, arbejdsmiljø, forhandling og mægling. Vibeke Thorsen (konfliktmægler, supervisor, psykoterapeut, sygeplejerske, voksenpædagogik) har fokus på arbejdsglæde og er optaget af konflikthåndtering som kultur og kompetence på alle niveauer i en organisation. Arbejder med kommunikation og konfliktløsning samt mægling og teambuilding. Uddanner bl.a. tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Erfaring indenfor både primær og sekundær sundhedssektor. Vibeke Vindeløv (professor, dr.jur. og konfliktmægler). Arbejder med mægling og konfliktløsning i nationale og internationale sammenhænge. Leder af Master i Konfliktløsning ved Københavns Universitet. 18

19 C E N T E R F O R K O N F L I K T L Ø S N I N G Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et forum for kurser, uddannelser, mægling, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning (nonprofit). Vi udfører praktisk konflikthåndtering på virksomheder, i institutioner, kommuner, foreninger og hos private. Vi deltager i projekter sammen med andre både i Danmark og ude i verden. Formålet er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt og kvalificere enkeltpersoner og organisationer til at håndtere konflikter. M E D L E M S K A B Enkeltpersoner, virksomheder, kommuner, foreninger og andre, som kan støtte Center for Konfliktløsnings formål og værdigrundlag, er velkomne som medlemmer. Alle medlemmer får mulighed for at få indflydelse på centrets arbejde, deltage i dialogzonemøder, modtage nyhedsbreve og deltage på den årlige general forsamling. Desuden får medlemmerne rabat på vores åbne kurser og uddannelser. Send en mail til G R AT I S K O N F L I K T R Å D G I V N I N G Åben konfliktrådgivning er gratis, anonym og fortrolig. Center for Konfliktløsning tilbyder konfliktrådgivning til alle uanset om, konflikten er opstået i familien, vennekredsen, naboskabet eller på arbejdspladsen. De frivillige rådgivere er uddannede i Center for Konfliktløsning. CfKs åbne rådgivninger ligger i København, Gentofte og Græsted (og samarbejder med Århus og Frederiksberg rådgivningerne). Bestil tid på tlf eller mail Konflikthåndtering i foreningslivet (KIF) er et forum for unge i foreningslivet. Center for Konfliktløsning har uddannet konfliktvejledere, der holder workshops i børne- og ungdomsforeninger og driver de åbne rådgivninger i København og Århus. Kontakt K O N TA K T Du er velkommen til at kontakte centerkontoret for at høre nærmere om vores aktuelle arbejde og tilbud. Ring eller send en mail til

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1 Årsberetning 2011 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 20. februar 2012 ISBN 978-87-992429-6-2 Grafisk design: Michala

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Årsberetning 2010 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2011 ISBN 978-87-992429-5-5 Grafisk design og foto:

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Å rsberetning 2014 Under havet mødes alle øer KKSAKolofon Årsberetning 2014 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Fahad Saeed & Pernille Dovey Layout: Fahad Saeed Fotos

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver

Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver Konference med tilknyttet ph.d.-kursus Program (Der tages forbehold for ændringer) Torsdag den 12. maj 2011 PH.D.-WORKSHOP Kl. 9.00-12.30

Læs mere

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling Gademægling Hvad er gademægling? Gademægling er et kriminalpræventivt projekt, som arbejder på at give unge i socialt udsatte boligområder redskaber til at løse og undgå konflikter. De unge er primært

Læs mere

Konfliktløsning, der styrker fællesskabet

Konfliktløsning, der styrker fællesskabet Konfliktløsning, der styrker fællesskabet Dét var titlen på konferencen i anledning af Center for Konfliktløsnings 20 års jubilæum. Konferencen blev holdt på Borups Højskole i København lørdag den 15.nov.

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Årsberetning 2008 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2009 ISBN 978-87-992429-1-7 Grafisk design og foto: Michala

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere

Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Innovativ projektlederskab - efteruddannelse for byudviklere Kombineret efteruddannelse og projektsparring Få redskaberne til at udvikle dine lederskabskompetencer så de projekter, du arbejder med, får

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde ud fra en genoprettende tilgang

Tværprofessionelt samarbejde ud fra en genoprettende tilgang Tværprofessionelt samarbejde ud fra en genoprettende tilgang D. 22 marts 2017 - Vores stærkeste ressource i arbejdet med udsatte unge Rene D. C. Juhler Uddannelse: - Coach og Gruppefacilitator igennem

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Genoprettende retfærdighed i Danmark i 2011 og hvordan kan det udbredes

Genoprettende retfærdighed i Danmark i 2011 og hvordan kan det udbredes SSP konference torsdag den 24. november Furesø Kommune Genoprettende retfærdighed i Danmark i 2011 og hvordan kan det udbredes Oplæg og gruppedrøftelse ved Bo Ørsnes, proceskonsulent og konfliktmægler

Læs mere

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Kære frivillige kollegaer Cykler til Senegal har via Projektpuljens oplysningsmidler fået mulighed for at arrangere et 2-dages kursus i samarbejde

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Pædagogisk inspiration

Pædagogisk inspiration Pædagogisk inspiration til Børnenes Grundlovsdags 20 års jubilæum d. 4. juni 2015 Hvis I gerne vil sætte fokus på børns rettigheder i dit dagtilbud, skole og fritidsinstitution kan I hente inspiration

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Flammerne brænder i regionsledelsen For to måneder siden kunne I i nyhedsbrevet læse om korpsets nye Projekt Ildsjæl og i Nektar har I siden

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

TROELS BROBERG CARLANDER. Ansættelser

TROELS BROBERG CARLANDER. Ansættelser TROELS BROBERG CARLANDER Ansættelser 2017- Chefkonsulent i Ingerfair 2014-2017 Konsulent i Ingerfair 2014-2015 Frivilligkoordinator på Roskilde og Køge sygehuse 2013 Konferenceplanlægger hos NGO FORUM/IBIS

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Evidens for at tillidsbaseret og effektiv konflikthåndterende ledelse på arbejdspladsen forebygger mobning!

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere