5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2008, kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 Åbent møde OBS! Inden udvalgsmødet er der møde i Dommerkomiteen for Miljøprisen Medlemmer Birte Kramhøft (F) Dan Kjølsen (O) Helle Tiedemann (A) Inger Christensen (A) Jesper Würtzen (A) Jørn C. Larsen (A) Marianna Hesselholt (V) Afbud/Fraværende Ingen afbud Sekretær Klaus Ole Møgelvang INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser Liverpool Studietur Lundebjerggårdsvej Grusbelagt P-plads bag Skovlunde Kirke minutter om dagen ny gåtur og samlet økonomi Søndergård - Result af licition vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling Søndergård Stier til nyt børnehus, stibro m.m. frigivelse af rammebevilling Østervej 20 Ansøgning om dispension fra kravet om maksimal længde i skel10

2 8... Kærlodden 89 Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. 80, 7.10 til en tilbygning med fladt tag 12 Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) (Teknisk Direktør) Økonomiudvalgets skrivelse af 29. november 2007 vedrørende regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2007 b) (Grønt Sekretari) Kursus i økologisk havebrug Prive haveejere i Ballerup Kommune går ikke af vejen for benytte kemi i kampen mod ukrudt og andre uønskede planter og dyr i haven. Dette strider imod kommunens ønske om blive en pesticidfri kommune. Derfor har Grønt Sekretari, på foranledning af Grønt Råd, taget initiiv til en kursusrække i økologisk havebrug. Kurset strækker sig over fire aftener, og sker i samarbejde med Ballerup Bibliotek, der lægger lokaler til, nurvejleder Keld Nørgaard og økologisk havekonsulent Jens Juhl. Der vil være en beskeden brugerbetaling på 20,- kr. til biblioteket. Der serveres te/kaffe og økologisk kage, og deltagerne vil ved kursets afslutning modtage kursusbevis samt en startpakke i form af økologiske frø, et lille fuglehus eller lign. Kurset vil blive annonceret i Ballerup Bladet, på hjemmesiden, i bibliotekernes arrangementskalender, og der vil blive sendt invitioner til samtlige grundejerforeninger, have- og nyttehaveforeninger samt andre haveinteresserede personer/netværk. c) (Miljø & Teknik) Angreb af pragtbiller på Tjørn Indenfor de sidste par år er en del træer i bymiljøet (forskellige arter af Tjørn) enten døde eller meget svækkede. Afdelingen har i den forbindelse kontaktet forskningscentret Skov & Landskab, der allerede havde kontakt med Københavns Kommune om lignende observioner. Skov & Landskab har undersøgt træer flere steder i Ballerup, og har konsteret, der er tale om angreb af en såkaldt Pragtbille, der ikke tidligere er konsteret i Danmark, men som har forårsaget skader i f. eks. England, Polen og

3 Tyskland. Angrebene ses først og fremmest på træer, der i forvejen kan være svækkede (f.eks. af vanskelige vækstvilkår) og hvor stammen let opvarmes af solen. Derfor ses skaderne desværre typisk på træer i bymæssige miljøer, hvor de har stor betydning for de samlede anlæg. Eksempelvis er mange stammede træer døde eller meget svækkede ved flere af kommunens skoler og parkanlæg. Det er endnu uvist om angrebene især skyldes den varme og tørre sommer i 2006, eller om det er et problem, der er kommet for blive. I øjeblikket ryddes en del træer ved Hedegårdsskolen, og afdelingen vil i øvrigt holde øje med omfanget og vurdere det samlede behov for efterplante efter behov i de kommende sæsoner. Der vil blive valgt andre træarter, medmindre Forskningscentret senere vurderer, det er forsvarligt genplante med tjørn. d) (Plan & Byg) Orientering om nyt bygningsreglement Det nye bygningsreglement BR08 blev offentliggjort den 11. december Det træder i kraft 1. februar Det nye bygningsreglement, der var bebudet offentliggjort i efteråret, blev forsinket af valget og kommer nu til hedde BR08. Der vil være en overgangsperiode på et halvt år frem til 1. august 2008, hvor der er valgfrihed mellem de hidtidige bygningsreglementer og BR08. e) (Miljø & Teknik) Vandsamarbejde Sjælland Stiftelse af et selskab Mundtlig orientering på mødet. Sagen forelægges efterfølgende som almindelig sag. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Liverpool - Studietur 2008 Sagsnr.: Dok.nr.: Som aftalt arrangeres der i efteråret 2008 en fælles studietur for Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Turen går til Liverpool, der udover være Kulturby også har en lang række pladser og anlæg samt miljøtiltag. Nærmere program vil foreligge omkring sommerferien.

4 Studieturen foreslås finde sted fra onsdag den 10. september 2008 kl til søndag den 14. september kl Teknik- og Miljøudvalget Teknisk Direktør foreslår, turen tages til efterretning. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 2 3. Lundebjerggårdsvej - Grusbelagt P-plads bag Skovlunde Kirke Sagsnr.: Dok.nr.: Resume AAB afd. 47 har rettet henvendelse omkring grusparkeringspladsen bag kirken i Skovlunde, hvor der nu er ops et skilt med Grus p-pladsen er forbeholdt kirken. Det ønskes oplyst om kirken har ret til inddrage p-pladsen til eget formål. Kirken har overtaget arealet, som et led i en samlet løsning mellem boligbebyggelsen, kirken og kommunen omftende arealerne både øst og vest for kirken, og der har aldrig været tale om en offentlig p-plads. Formanden for AAB, afd. 47 rettede i november 2007 en henvendelse til det Tekniske Område, idet der på grusparkeringspladsen bag kirken i Skovlunde, nu er ops et skilt med Grus p- pladsen er forbeholdt kirken. Formanden ønskede oplyst, om kirken har lavet noget selvbestaltet ved inddrage p-pladsen til eget formål, eftersom han tidligere var blevet oplyst om, pladsen var en offentlig p-plads. På arealet blev der i år 2000 ops en skeboardbane. Efterfølgende blev der i tilknytning til etableringen af en midlertidig institution i 2003 etableret en grusparkering. Parkeringspladsen har således ikke været offentlig og ej heller registreret som sådan. Efterfølgende er den midlertidige institution blevet fjernet, og i forbindelse med etableringen af boligbebyggelsen på Skovlunde Torv indgik dette grusareal, som et led i en samlet løsning mellem boligbebyggelsen, kirken og kommunen omftende arealerne både øst og vest for kirken.

5 Udgifterne til pladsens retablering, lys, afvanding mv. afholdtes af kirken, og kommunen har, som en del af aftalen, betalt halvdelen af anlægsudgiften, men har ingen andel i driftsudgifterne. Dette blev meddelt formanden, der imidlertid ønsker sagen forelagt udvalget, da afdelingen finder, kommunen har en forpligtigelse til sørge for Skovlundes borgere har parkeringspladsen nu, hvor alle afdelinger har indført Car Park eller lignende ordninger. AAB afd. 47 ønsker således, p-pladsen gøres tilgængelig for områdets beboere. Teknik- og Miljøudvalget Teknisk Direktør foreslår, det meddeles AAB afd. 47, der på det pågældende sted ikke har været tale om en offentlig parkeringsplads, men en parkeringsplads i tilslutning til den nu nedlagte institution, og det meddeles AAB afd. 47, den pågældende grusparkeringsplads er overdraget Skovlunde Kirke, som et led i den samlede aftale for arealerne øst og vest for kirken, og kirken har fuld råderet over pladsen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt minutter om dagen - ny gåtur og samlet økonomi Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 15. november 2007 punkt 8 Resumé På baggrund af udvalgets godkendelse i november 2007 af projektet vedrørende udgivelse af foldere om gåture i Ballerup Kommune har Miljø & Teknik arbejdet videre med ruternes indhold, formidlingen af dem og den samlede økonomi for projektet. Miljø & Teknik har udarbejdet et forslag til en ny syvende gåtur, Kunstturen. Kunstturen er en rundtur på ca. 30 minutter, der forløber fra Rådhuspladsen over Centrumgaden til Vængerne og tilbage igen forbi Politigården og Parkskolen. Turen benævnes Kunstturen, eftersom den kombinerer kunstværker af anerkendte kunstnere langs Centrumgaden med børnekunst i Vængerne. Turen udgør således et spændende alterniv til de øvrige 6 ture, idet den overvejende forløber gennem bylandskabet. Til formidlingen af gåturene har Miljø & Teknik udarbejdet en distributionsliste, hvor der tænkes i flere kanaler end de traditionelle offentlige kontorer og biblioteker. Bl.a. påtænker vi opstille

6 pjeceholdere i sportsforretninger, Mas-butikker og apoteker samt ude på de enkelte ture i form af fuglekasser. For måle projektets popularitet blandt kommunens borgere vil vi efter sommerferien foretage en vurdering af kendskabet til gåturene blandt Borgerpanelet. En optælling, der viser et kendskab på minimum 20 %, vurderes være et tilfredsstillende succeskriterium. Miljø & Teknik har beregnet de samlede udgifter til projektet. Udgifterne er tilpasset med den nye 7. gåtur Kunstturen og ændringer i formidlingen af projektet. Som følge af modificeringerne af projektet udsættes lanceringen af gåturene til den 15. februar En senere lancering vil kunne blive nødvendig, såfremt vejret er for ustabilt i denne periode. Bilag Meriale om Kunstturen (uddeles på mødet). Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår, udvalget kommenterer forslaget til ny gåtur, og udgifterne på kr. i 2008 afholdes af Miljø & Tekniks budget. Beløbet medtages på den førstkommende opfølgning af driftsbudgettet. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 5. Søndergård - Result af licition vedr. anlæg af Søpromenaden - anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 17. april 2007 punkt 5 Økonomiudvalget den24. april 2007 punkt 19 Kommunalbestyrelsen den 30. april 2007 punkt 14 Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2007 punkt 13 Resumé Efter afholdt licition og forhandlinger med det lavestbydende firma Per Aarsleff A/S om besparelser, bliver de samlede udgifter på 8,5 mio. kr. Det er 2 mio. kr. mere end den meddelte bevilling på 6,5 mio. kr. Anlæg af Søpromenaden har været udbudt i licition med deltagelse af 7 entreprenørfirmaer. Per Aarsleff A/S afgav det laveste tilbud på 6,8988 mio. kr. Hertil skal lægges udgifter til levering af

7 azorbétræ og lysarmurer på 2,16 mio. kr. De samlede udgifter på ca. 9,4 mio. kr. er ca. 45% højere end den meddelte bevilling på 6,5 mio. kr. Ved forhandling med entreprenørfirmaet er det lykkedes, finde besparelser for 0,9 mio. kr., som ikke har større betydning for projektet. De samlede udgifter bliver herefter på 8,5 mio. kr., hvilket er ca. 30% højere end bevillingen. Følgende udgifter er blevet væsentligt større end foruds i overslaget: Belægninger ( kr. ~ 90%), belysning ( kr. ~ 85%) og ledninger ( kr. ~ 40%). Årsagen til de store merudgifter er bl.a. LED belysningen er blevet dyrere end forventet og der i overslaget ikke er taget tilstrækkelig højde for det overophedede byggemarked, som har medført store prisstigninger. Ved yderligere besparelser får det betydning for projektet som helhed. Der søges derfor en anlægsbevilling på 2 mio. kr., på projekt nr. 7881, Søndergård - byggemodning etape 3-7, til dækning af merudgifterne. Kommunalbestyrelsen. Miljø & Teknik foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr., projekt nr. 7881, til dækning af forventede merudgifter til anlæg af Søpromenaden. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse 6. Søndergård - Stier til nyt børnehus, stibro m.m. - frigivelse af rammebevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2007 punkt 7 Økonomiudvalget den 23. oktober 2007 punkt 25 Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2007 punkt 17 Resumé Forslag til placering og udførelse af stiforbindelsen på tværs af Søndergård Sø, herunder udførelse af en let og elegant buebro i stål. Til udførelse af arbejderne søger Miljø & Teknik frigivet en tidligere meddelt rammebevilling på 2,7 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2007 blev der meddelt en rammebevilling på 5,6 mio. kr. til anlæg af stier m.m. til nyt børnehus. Der blev samtidig frigivet 2,9 mio. kr. til stier langs veje, plantning, terrænregulering, projektering m.m., og udvalget blev bemyndiget til frigive restbeløbet på 2,7 mio. kr. til etablering af øvrige stier og bro over søen. Miljø & Teknik har i samarbejde med Plan & Byg udarbejdet forslag til disponering af området sydøst for søen kaldet Pynten. Forslaget er udarbejdet med henblik på få fastlagt placeringen af sti og stibro samtidig med, arealet kan anvendes på en hensigtsmæssig måde. Selve

8 disponeringen af arealet er en idéskitse, som skal nærmere bearbejdes, før den bliver forelagt udvalget på et senere tidspunkt. Vi foreslår broen over søen udført som en let og elegant buebro i stål med frit spænd på 31 m fra bred til bred. Broen er 3,6 m bred og den har en maksimal hældning på 5%. Der bliver ops lygter for enderne af broen og der indbygges LED belysning i gelænderet. Broen er et led i stiforbindelsen mellem børnehuset og området sydvest for søen. Denne sti bliver udført med belysning. I rammebevillingen indgår også, byggepladsvejen langs søen bliver ombygget til sti. Arbejderne skal være færdige til børnehusets indvielse ultimo maj Teknik- og Miljøudvalget Miljø & Teknik foreslår, forslaget til placering og udformning af sti og stibro over Pynten godkendes, og rammebevillingen på 2,7 mio. kr., projekt nr. 7881, frigives til udførelse af de omtalte arbejder. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 6 7. Østervej 20 - Ansøgning om dispension fra kravet om maksimal længde i skel Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Ansøger har på vegne af ejeren anmodet om, sagen bliver behandlet af udvalget. Der ansøges om dispension fra Bygningsreglementet for småhuse 1998, afsnit 2.5.1, som bl.a. foreskriver, bebyggelse ikke må opføres nærmere skel mod anden grund eller sti end 2,5 m og fra afsnit 2.8.1, som foreskriver, mod naboskel eller sti må højden ikke være over 1,4 x afstanden til naboskel og sti. Ansøger har søgt om principiel tilladelse til om- og tilbygninger, hvor der er ansøgt om udvidelse af beboelsesbygningen og udhuset, som er sammenbygget med beboelsesbygningen. Ved den ansøgte udvidelse af udhuset bliver den samlede længde i skel 14,4 m og det samlede areal i skel 61 m 2.

9 Ejendommen henhører under Lokalplan nr. 090, planområde A, hvor der er tilladt, drive en sådan virksomhed på ejendommen, som almindeligvis kan udføres fra en bolig. Der anføres bl.a., der fra ejendommen drives en virksomhed, som beskæftiger sig med teambuilding, ledertræning, coaching og personlig udvikling. Virksomheden har 3 anste, og den administrive del lægger beslag på ca. 25 % af det nuværende boligareal og virksomhedens aktive del foregår i marken. Årsagen til den ansøgte dispension for udvidelsen af udhuset er behovet for opbevaring af merialer og udrustning, som anvendes i forbindelse med virksomheden. Muren mellem ansøgers ejendom og naboen er en lige mur og bliver forhøjet med ca. 0,5 m, hvor der udvides. Der er administrivt meddelt afslag til den ansøgte længde i skel og arealet i skel. Praksis for fravigelse af bygningsreglementets regler om bebyggelse i skel har hidtil været restriktiv, og dispension er kun givet, når særlige forhold har gjort sig gældende. På den baggrund er ejendommen besigtiget og det er konsteret, der er opført byggeri i skel uden ansøgning. Byggeriets længde og areal skal lægges til skellet udover det ansøgte i skellet. Ejeren har oplyst, der er udført et legehus 2,2 x 1,6 m, et brændeskur/halvtag 2,35 x 1,7m og et skur 3,4 x 2,6m. Legehusets udhæng er nærmere skel end 2,5 m. Ved ansøgningen om dispensionen har ansøger anført følgende: naboen skriftligt har anbefalet tilbygningen, udbygningen sker op ad en allerede eksisterende murstensmur i skel og det ses på muren der tidligere har været en tilbygning i den sydlige del, der er tale om to relivt beskedne tilbygninger på 2,4 m mod nord og 1,5 m mod syd, ejendommens længde mod Østervej ikke ændres, udbygningen ikke ændrer på ejendommens helhedsudtryk som beboelsesejendom, tilbygningen falder nurligt ind i ejendommens øvrige bebyggelse mellem eksisterende beboelse, udhus og mur i skel, mur vil blive isoleret og blive mere brandhæmmende end nu, udbygningen er med til fastholde en lille erhvervsvirksomhed, der, fordi virksomhedens primære arbejde foregår i marken, falder fint ind i boligområdet, lokalplanens bestemmelse om max. 33% erhverv bør medføre et vist hensyn til virksomhedens behov, specielt når det som her kan ske uden påvirke naboer og forbipasserende, erhvervsvirksomheden til fulde opfylder lokalplanens bestemmelser om erhverv, 3.2. Ansøgningen bør imødekommes fordi: Naboen er positiv for byggeriet. Der forefindes en mur mellem ansøgers ejendom og naboen, hvor byggeriet placeres og muren forhøjes, hvor det er nødvendigt. Byggeriet ændrer ikke ejendommens helhedsindtryk. Muren bliver isoleret og mere brandhæmmende.

10 Teknik- og Miljøudvalget Plan & Byg foreslår, ansøgningen om dispension fra Bygningsreglementet for småhuse 1998, afsnit og fra afsnit imødekommes, og brændeskur/halvtaget og skuret lovliggøres ved nedrivning eller flytning til en afstand på mindst 2,5 m fra naboskellet. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 7 8. Kærlodden 89 - Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. 80, 7.10 til en tilbygning med fladt tag Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Der er blevet ansøgt om tilladelse til en tilbygning til eksisterende udhus. Tilbygningen kræver dispension fra lokalplan nr. 80, 7.1 og 7.10, da den ligger uden for byggefeltet og ønskes opført med fladt tag. Ejeren af ejendommen har ansøgt om tilladelse til en tilbygning til eksisterende udhus. Tilbygningen ønskes opført med en længde på 2,5 m, samme bredde som udhuset og med fladt tag beklædt med Plastmo bitumenplader. Ejendommen er omftet af Lokalplan nr. 80, der i 7.10 anfører, bebyggelse, herunder carporte og udhuse, skal opføres med sadeltag, med en taghældning på 30 grader. Ifølge 7.1 skal bebyggelse ligge i byggefelt, jf. kortbilag 2 i lokalplanen. Ansøgningen kræver dispension fra de anførte bestemmelser, da tilbygningen ønskes opført med fladt tag og den kommer til ligge 0,5 m uden for byggefeltet. Plan & Byg vurderer, det ansøgte vil ændre områdets arkitektoniske fremtræden, og lokalplanens bestemmelser derfor skal fastholdes. Teknik- og Miljøudvalget Plan & Byg foreslår, der ikke meddeles dispension fra Lokalplan nr. 80, 7.1. og 7.10.

11 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 8

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 14:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i teknisk direktørs kontor.

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere