den lille Jazz Avizz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den lille Jazz Avizz"

Transkript

1 den lille Jazz Avizz Nr. 6. Januar årgang

2 2 3 Den lille Jazz Avizz udgives af Aarhus Jazzklub i eksemplarer to gange om året. Eller så længe vi har råd. Avisen tilrettelægges af klubbens medlemmer. Sats: kildall.dk Tryk: Hornslet Bogtrykkeri A/S Tingvej Hornslet Ansvarshavende: Klubbens formand, Jørn Okbo Redaktion: Jørn Okbo, Jørgen Nielsen og Jørn Kildall Kontakt: Avisen udsendes til medlemmerne af Aarhus Jazzklub og forefindes relevante steder gratis. Avisen kan også findes i elektronisk udgave på foreningens hjemmeside: Forsidefotografi: Ole Kirk og Lars Dalsgaard Foto: Jørgen Nielsen Jacob Fischer Fotograf: Ikke oplyst Godt nytår af Jørn Okbo, formand

3 4 5 Indhold

4 6 7 Annoncepriser Fakta Priser Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2007 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AARHUS JAZZKLUB Sidst ændret på ordinær generalforsamling den 19. februar FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED Foreningens navn er: Aarhus Jazzklub. Det er foreningens formål at støtte og bevare den traditionelle jazz-musik i Århus og omegn. Aarhus Jazzklub er hjemmehørende i Århus by, og adressen er den til enhver tid siddende formands. 2 MEDLEMSFORHOLD a: Optagelse Som medlem kan optages alle, som kan støtte foreningens formålsparagraf samt erhvervsvirksomheder og andre foreninger. Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse med angivelse af navn, adresse og telefonnummer. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen kan, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt evt. gæld til foreningen er udredet. b: Udmeldelse og eksklusion Indmeldelse er bindende for den periode, der er betalt kontingent. Udmeldelse finder automatisk sted, hvis kontingent ikke er betalt inden fastlagte frist. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte, at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabets flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. c: Kontingent Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, af generalforsamlingen. Der kan fastsættes differentierede satser for almindelige medlemmer, foreninger og firmaer. Kontingent indbetales pr. giro inden en af bestyrelsen fastsat indbetalingsdato. Kontingent kan ikke indbetales kontant. d: Medlemsrettigheder og pligter Medlemmerne har ret til at deltage i alle foreningens arrangementer, dog mod at betale den evt. fastsatte entre. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsparagraf. 3:- FORENINGENS DAG- LIGE LEDELSE OG DRIFT a: Daglig ledelse Foreningens daglige ledelse og drift varetages af en bestyrelse på 5 (fem) personer valgt på generalforsamling for 2 (to) år, således at 3 (tre) personer, hvoraf den ene er kassereren, vælges det ene år, og 2 (to) personer, hvoraf den ene er formanden, vælges det andet år. Bestyrelsen konstituerer sig herudover selv. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med de af foreningen foranstaltede aktiviteter samt de af foreningen ansatte personer. b: Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som nedfældes i forhandlingsprotokollen. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 3 (tre) af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Indkaldelse skal ske pr. post eller senest på ugedagen før, med angivelse af dagsorden. Der føres forhandlingsprotokol med referat af bestyrelsesmøder, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. c: Medhjælp Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang ansætte lønnet arbejdskraft. 4:- ORDINÆR GENE- RALFORSAMLING a: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed b: Tidspunkt og indkaldelse Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. Indkaldelse skal finde sted med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse skal mindst annonceres på foreningens hjemmeside. c: Mødeberettigede Mødeberettigede og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har betalt deres kontingent til foreningen samt æresmedlemmer. Der skal føres afkrydsningsliste ved indgangen. d: generalforsamlingens afvikling Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, som vælges af generalforsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1: Valg af ordstyrer 2: Valg af referent 3: Formandens beretning 4: Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab b: Fastsættelse af kontingent(er) 5: Behandling af indkomne forslag 6: Valg af formand/kasserer. Formand på lige år. Kassere på ulige år. 7: Valg af den øvrige bestyrelse. 1 person på lige år. 2 personer på ulige år. 8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 9: Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant 10: Eventuelt Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal fremsendes skriftligt ( tilladt) senest på ugedagen før ge

5 8 9 neralforsamlingens afholdelse Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter. Hvert medlem har 1 (én) stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan medbringe 1 (én) fuldmagt, som skal afleveres ved indgangen. 5:- EKSTRAORDINÆR GE- NERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling kan indkalde når bestyrelsen finder behov, eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker efter samme regler som ved ordinær generalforsamling, dog skal dagsordenen kun omfatte emnet, som skal behandles på mødet. 6:- REGNSKAB OG FORMUE Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før forelæggelsen for generalforsamlingen være revideret af 2 (to) kritiske revisorer, som ikke må være medlem af bestyrelsen og som vælges på skift for 2 år ad gangen. Revisorerne kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over foreningens økonomiske bevægelser i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige status, til enhver tid kan aflæses heri. Alle udbetalinger foregår pr. bilagschecks eller ved elektronisk overførsel. Foreningen må således aldrig, ud over ved klub-arrangementer, ligge inde med kontante beløb. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab til fremlæggelse på generalforsamlingen. Foreningens formue skal, udover hvad der er nødvendigt for afholdelse af de løbende udgifter, anbringes efter de retningslinier, som gælder for umyndiges midler, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. 7:- TEGNING OG HÆFTELSE Foreningen forpligtes udadtil af formanden eller kassereren plus ét bestyrelsesmedlem. Ved salg og/eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke bestyrelse og medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser. 8:- VEDTÆGTSÆNDRINGER Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 9:- OPLØSNING Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan finde sted med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning forholdes med foreningens formue som følger: Formuen går til et eller flere projekter, som relaterer til foreningens formålsparagraf, efter generalforsamlingens beslutning. 10 VOLDGIFT Stridigheder om anvendelse af nærværende vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 (to) voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt én af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges denne dommeren i Århus Byret. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift. Dix Mix Washboard Band Så er de her igen Fredag 12. januar,

6 10 11 Royal Garden Jazzband Kan ikke holdes nede Fredag 19. januar, PS Swingband String-swing af fineste karat Fredag 26. januar,

7 12 13 Bayous Find danseskoene frem Fredag 2. februar, P.V. s Washboard Band Lyder ikke helt som de andre Fredag 9. februar,

8 14 15 Ole Kirk Ægte New Orleansmusik fra Århus af Jørgen Nielsen

9

10 18 19 Det første jazzorkester i Århus

11 20 21 Troels Jensen, HP Lange, Hugo Rasmussen og Jarno Varsted Kærlighed til blues Fredag 23. februar, Don Kirk Jazzband Et velkomment genhør Fredag 16. februar, Jazz på søndage

12 22 23 Henrik Hartmann Trio Swing af fineste karat Fredag 9. marts, Réve Bohéme Gnistrende temperamentsfuld Fredag 2. marts, Frokostjazz på Café Pustervig

13 24 The New Orleans Hellraisers feat. Emile Martyn (UK) and James Evans (UK) Fredag 16. marts, 25 Vestre Jazzværk International klasse Fredag 23. marts,

14 26 27 Ronald Andersen jazz & blues band Personligt og stærkt Fredag 30. marts, Kim s Bacons Jubilæumsband med Ole Fessor Lindgren Pragtfuldt og medrivende Fredag 13. april,

15 28 Keith Minters New Orleans Jazzband Danske og engelske eksperter mødes Fredag 20. april, 29 Dixieland Jubilees Et rigtig godt orkester Fredag 27. april,

16 30 31 Jazzleksikon på nettet Af Jørn Kildall En forsinket julehistorie af Jørn Okbo Orkester hjemmesider

17 Det er her vi holder til The End Ja, jeg vil være medlem! Nyhedsbrev

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtgter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3, Uglev,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere