DEN SELVFORTÆLLENDE ORGANISATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SELVFORTÆLLENDE ORGANISATION"

Transkript

1 DEN SELVFORTÆLLENDE ORGANISATION Af Ask Agger Er I fuldstændig vanvittige!. Du sidder i kundesupport med en rasende kunde i røret, der nægter at betale 25 kroner i omkostninger for et brev, han har underfrankeret med 25 øre. Du ved af erfaring, at det tager mindst 20 minutter at få afsluttet samtalen. Der er travlt i dag, så du overvejer at lade ham slippe for at spare tid og hovedpine. Hvad gør du? Post Danmark bruger i dag læringsspil i deres interne personale- og lederudvikling. Det gælder både formidling af konkret faglig viden, men også, som i eksemplet ovenfor, i arbejdet med hverdagens hårde valg og dilemmaer. Gennem spillets fiktive handlingsforløb kan f.eks. en sektionsleder få en konkret forståelse af medarbejdernes hverdag i øjenhøjde med kunderne. Post Danmark er i dag kun én af mange virksomheder, der bruger læringsspil, herunder rollespil, til at udvikle organisationen. Intro Den moderne organisation er under belejring. Både internt og eksternt accelererer en udvikling, der på én gang underminerer gamle ledelsesværktøjer og afføder nye krav til organisationen. Hver dag bliver det sværere og sværere at få overblik og at navigere, mens kunderne og medarbejderne gradvist bliver immune overfor traditionelle redskaber som branding og værdibaseret ledelse. Den moderne leder står i et paradoks, hvor egenart er blevet fællesnævner, og hvor magt går hånd i hånd med afmagt. Denne artikel beskriver tre udfordringer hos den moderne organisation, der alle kan bekæmpes med anvendelse af elementer fra rollespil. I denne sammenhæng tænkes på teknikker og strukturer fra rollespil frem for rollespil, som det konkret udøves som ungdomskultur 1. Det er således spilredskaber til organisationsudvikling med et fagligt fokus, frem for rollespil som ungdomshobby, der er artiklens omdrejningspunkt. 1 Der er sket en løbende udvikling i betydningen af betegnelsen rollespil i offentligheden og i erhvervslivet. Fra at være ukendt i 80 erne blev ordet relativt velkendt og respekteret i slutningen af 90 erne, og det var ikke længere nødvendigt at indlede en præsentation med: Du har måske hørt om Dungeons & Dragons. De sidste par år er udviklingen dog skiftet igen grundet den store succes inden for fantasy live-rollespil. I dag er ordet rollespil i de flestes øjne blevet synonymt med brynjeklædte knægte, der med papsværd i hånd leger røvere og soldater i de danske skove. 1

2 Artiklens teoretiske afsæt er Luhmanns systemteori, der kombineres med erfaringer fra konkrete opgaver for mere end 50 virksomheder og organisationer. Foruden konkrete rådgivnings- og designopgaver bygger artiklen også på diskussioner med en lang række ledere og forskere. Artiklens tilgang er således ikke så meget en teoretisk eller analytisk afhandling som en opsummering af konkrete erfaringer fra marken, forklaret med assistance fra den tyske systemteoretiker Niklas Luhmanns begrebsapparat. Artiklens fokus er private virksomheder, men de beskrevne dynamikker og muligheder gælder alle komplekse organisationer. 2

3 Tre hovedpiner tre udfordringer Den moderne leder har det ikke let, foruden hans golfhandicap har en række problemer og udfordringer meldt deres ankomst. Både organisationen og omverdenen er blevet ekstremt kompleks og foranderlig, og kravene til både innovation, markedsføring og medarbejderengagement er benhårde. Før vi dykker ned i ormegården, så lad lige se på tre drivkræfter bag udviklingen. Drivkræfter: Hyperkompleksitet Det moderne samfund er blevet hyperkomplekst 2. Det er blevet næsten umuligt at forudsige udviklingen bare få måneder ud i fremtiden. Tænk blot på hele dotcom boblen, hvor alle de dygtigste konsulenter og regnedrenge blev taget på sengen af udviklingen. I dag er enhver beslutning forbundet med risiko 3. Situationen er ikke noget nyt fænomen, men resultatet af en lang evolutionær udvikling, der gennem århundreder har affødt det moderne globaliserede verdenssamfund og den moderne organisation med en høj grad af specialisering. I udviklingen ligger et iboende paradoks ved at organisationer for at kapere omverdenens ekstreme kompleksitet selv bliver mere og mere komplekse internt. Brandingtolerance Markedsføringen af produkter (både fysiske og symbolske) har nået en kvalmegrænse, hvor forbrugerne er blevet næsten resistente over for selv de mest udspekulerede markedsføringstricks. Traditionel branding virker ganske enkelt ikke meget længere. I år 2000 måtte man bruge 97 reklamespots på tv i USA for at opnå samme effekt, som man havde med 3 reklamespots blot fem år tidligere 4. Siden er forbrugerne blot blevet endnu mere uopnåelige. Autenticitet og narcissisme I dag jagter vi autenticitet og mening i et kapløb om at være unikke og enestående individer. Vi hævder et monopol på at realisere os selv som unikke, men indfanges i vores stræben efter egenart i et paradoks, hvor det netop er vores stræben efter forskellighed, der gør os ens. Vi konkurrerer om at stå uden for konkurrence og ligner derfor hinanden mere og mere. De nævnte drivkræfter er del af en udvikling, som har kastet den moderne virksomhed og organisation ud i et ukendt farvand, hvor traditionelle redskaber har svært ved at slå til. 2 Kompleksitet er et nøglebegreb i Luhmanns systemteori. Begrebet hyperkompleksitet er herhjemme blevet brugt af særligt Lars Qvortrup, der har flere glimrende bøger om emnet på samvittigheden. 3 Jvf. Ulrich Bechs teori om Risikosamfundet. 4 jvf. en analyse fra Willard Bishop Consulting Group. 3

4 Tre konkrete udfordringer: Navigationsevne Hvordan bliver vi bedre til at navigere, lægge strategier og træffe beslutninger? Hvordan sikrer vi os det bedst mulige billede af vores omverden, således at vi har det optimale landkort til rådighed? Hvordan fremmer vi en dynamisk organisationskultur, hvor der er mod til at tage chancer, og hvor kompleksiteten ikke fanger os i handlingslammelse og apati? Engagement Hvordan trænger vi igennem brandingens sandstorm og skaber engagement og tilknytning til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere? Hvordan tilvejebringer vi den eftertragtede autenticitet og identifikation i kampen med tusinder af konkurrenter, der ligeledes forsøger at sælge mening? Og hvordan sikrer vi, at engagementet holder over tid? At indholdet ikke udvandes, så snart den umiddelbare nyhedsværdi og begejstring har lagt sig? Reproduktion af tillid Hvordan fordrer vi tillid i en organisation? Tillid er en central forudsætning i enhver moderne organisation. I en organisation med en høj grad af specialisering og selvstyrende enheder er det tilliden, der underbygger det nødvendige mod til at tage ansvar og være innovativ. Tilliden er vores primære våben i en verden af risiko. 4

5 Kort om Luhmanns systemteori Et kort blik på Luhmanns systemteori. Niklas Luhmann ( ) var en tysk sociolog, der med sin systemteori præsenterede det hidtil mest ambitiøse bud på at lave en almen grand theory inden for sociologien. Kort før sin død i 1998 afrundede Luhmann sit teoretiske livsværk med hovedværket Die Gesellschaft der Gesellschaft, der afsluttede et ekstremt produktivt forfatterskab på mere end 70 bøger og flere hundrede videnskabelige artikler. Luhmanns teori og tilgang får større og større udbredelse og anvendes bl.a. inden for pædagogik, organisationsteori, retshistorie og religionsvidenskab. Det kræver et vist tilløb at komme i gang med Luhmanns ekstremt sofistikerede og nuancerede teorikonstruktion. Lad os se lidt nærmere på to af Luhmanns centrale begreber 5. Anden Ordens Kybernetik Et centralt begreb er Anden Ordens Kybernetik, der af Luhmann bruges om en metode, hvor man iagttager iagttagelse. Alle systemer bruger et iagttagende skel (eller kode), når de iagttager deres omverden (f.eks. bruger retssystemet skellet ret/uret), og dette skel er vi selv blinde for. Vi kan så at sige ikke selv se, hvordan vores fordomme farver vores verdensopfattelse, vores blinde punkt. Anden Ordens Kybernetik er en metode, hvor vi iagttager hinandens blinde punkter. Jeg kan ikke se mine egne fordomme, men ved at iagttage andres fordomme kan jeg blive bevidst om, hvordan fordomme (inkl. mine egne) farver den måde, omverdenen bliver opfattet. Luhmanns teori er i sig selv et eksempel på Anden Ordens Kybernetik, idet hele teorien er baseret på, hvordan systemer iagttager deres omgivelser gennem skellet system/omverden. Autopoiesis Dette begreb fra biologiens verden dækker over den mekanisme, hvorved systemer, f.eks. en organisation, etablerer selvforståelse gennem en selvrefererende proces. Organisationen går så at sige i selvsving og lukker af over for sin omverden ved at danne sine egne koder for, hvad der er relevant, og hvad der ikke er. Autopoiesis er en slags selvforsvarsmekanisme, som træder til, når systemer udsættes for en omverden med stor kompleksitet. I autopoiesen ligger et indbygget paradoks, når f.eks. retssystemet lukker sig om sig selv ved, at ret bliver, hvad retten siger er ret. Man kan så at sige kun forstå et systems indre logik og selvforståelse inde fra systemet selv og med systemets eget sprog. Begrebet har Luhmann hentet fra biologen Maturana, og ordet betyder direkte selvskabelse. 5 For en generel introduktion til Luhmanns teoridannelse anbefales: Niklas Luhmann introduktion til teorien om sociale systemer af George Kneer & Armin Nassehi, glimrende oversat af Nils Mortensen (Hans Reitzels Forlag 1999). 5

6 Organisationen som fortælling Enhver organisation kan opfattes som en levende fortælling, der gennem autopoiesisk selvreference reproducerer sin egen mening. Organisationen fører så at sige en diskursiv diskussion med sig selv, hvor den løbende definerer og redefinerer sig selv og sin omverden. Luhmann har skrevet meget om disse processer, men vi kender dem også selv fra hverdagen i de situationer, hvor vi træder ind i en fremmed organisation og observerer et indre liv, som det er næsten umuligt at forstå som udefrakommende. Organisationen har sit eget sprog og en usagt kultur med et net af forventninger, dogmer og fordomme. Luk øjnene Lad os tage filmselskabet Zentropa som eksempel. Luk øjnene og tænk på Zentropa, få et billede på det indre lærred af Lars von Trier, Peter Aalbæk med cigaren og hele dogme-showet. Ikke noget med at smugkigge! Luk øjnene helt! Tænk på de positive ting og de negative. De gode film, de dårlige og måske de frække Åbn øjnene igen. Hvis ordene Zentropa, Trier, Peter Aalbæk eller dogme sagde dig noget, fremkaldte et eller andet billede bag de lukkede øjne, så er du en af de tusinder, ja millioner af medfortællere, der hver dag er med til at skabe fortællingen om filmselskabet. Når vi lukker øjnene, er der kun fortællingen tilbage. Bad man hundrede danskere om at lave den lille øvelse med at lukke øjnene, som du lige har leget, så vil de indre forestillinger om Zentropa være både ens og forskellige. Det vil være forskellige udlægninger af den samme fortælling. Der vil være forskelle, men også store ligheder. Fortællingen om Zentropa er den samlede sum af alle de mennesker, der kender til selskabet. Alle medarbejdere, tidligere medarbejdere, biografgængere, eller blot dem, der har læst de farverige beretninger i pressen. Det er en kollektiv fortælling, der reproduceres og udvikles tusinder, ja millioner af gange dagligt. Hver enkel lille reproduktion er flygtig og kan skifte på et øjeblik, men den samlede fælles fortælling er en relativt konservativ og konstant størrelse. Fortællingen i en organisation er ikke noget som dikteres fra direktionsgangen eller fremmanes gennem branding og marketing. Det er en levende konstruktion med sit eget liv, der dagligt påvirkes tusinder af gange af et utal af aktører. 6

7 Hvad bærer fortællingen? Hvad er det, som bærer fortællingen i en organisation? Hvor er kulturen nedlejret? Er det i logoet, listerne med værdier på hjemmesiden eller det mundrette slogan på kaffekoppen? Vores påstand er, at det er noget helt andet. Det er de små daglige ritualer, de usagte traditioner, hverdagens symboler og sproget. Hvordan giver vi ris og ros? Hvordan fejrer vi sejrene eller kommer os over nederlagene? Hvordan siger vi velkommen til nye kollegaer, og hvordan tager vi afsked med dem, der forlader os? Den daglige reproduktion af organisationens fortælling struktureres af de små ting, og skal kulturen ændres, er det på hverdagens mikroplan, der skal sættes ind. Kanal Virkeligheden Organisation (system) Helhed (omverden) Den indre omverden Ovenstående tegning er et forsøg på at illustrere den moderne organisations kamp mod kompleksiteten. Organisationen (systemet) flyder i et hav af uendelig kompleksitet, som vi kan kalde helhed (Luhmann ville sige omverden). Organisationen kan ikke forholde sig direkte til helheden, så i stedet skaber organisationen en indre omverden, en slags forenklet mini-udgave af den store helhed. Lad os kalde den for virkelighed (tænk på ordet virkelighed: virker-lighelhed). Organisationens indre virkelighed er den krystalkugle, som organisationen bruger til at forstå sig selv og sin omverden. Det er denne krystalkugle, som organisationen kigger dybt i, når man vil forudsige fremtiden, aflæse kundernes krav og forstå sin egen situation. Vi navigerer så at sige i helhedens hav med virkeligheden som kort. Der går en kanal mellem helheden og virkeligheden, som løbende filtrerer og fortolker de elementer fra den hyperkomplekse omverden, der kommer gennem nåleøjet. 7

8 Den diskursive proces, hvorved organisationen løbende opdaterer kortet (den indre virkelighed) og derved reproducerer sin selvforståelse og opfattelse af sin omverden, er, hvad Luhmann betegner autopoiesis. Det store problem er, at vi ikke kan se forskel på helheden og virkeligheden. Faktisk bilder vi os selv ind, at virkeligheden er lig med helheden. Vi mangler erkendelse af, at vores verdensopfattelse er subjektiv og farvet af fordomme, forventninger og fortolkninger. Vi kan ikke se, hvad vi ikke kan se. Og vi kan ikke se, at der er noget, vi ikke ser. Det er denne blindhed, som Luhmann mener, at metoden Anden Ordens Kybernetik kan være med til at afdække. Så længe der er en rimelig sammenhæng mellem helhed og virelighed, gør det ikke så meget, at organisationen forveksler havet og kortet. Vi kan stadigvæk navigere uden at støde på de værste skær. Problemet bliver først livstruende for organisationen, når kortet ikke længere passer. Hvad med dig selv? Ovenstående beskrivelse gælder en organisation, men det forholder sig på samme måde med dig selv. Hvad er du? Ja, faktisk er du blot et par kilo gråligt fedtvæv med en række lighedstræk med et blomkålshoved. Din hjerne ligger og flyder i mørket, kun forbundet til sin omverden gennem nervebanernes signaler om sanseindtryk. Kan hjernen forstå hele sin omverden? Nej, det er umuligt. Men ud fra nerveimpulserne forestiller hjernen sig, hvordan omverdenen er. Vi bruger hvert vores subjektive indre kort, når vi forsøger at forstå vores omverden og navigere i den. Og på samme måde som organisationen er blind for, at der er forskel på kortet og på havet, således bilder vi også os selv ind, at vores forestilling af verden er lig med vores egen fordomsfulde virkelighedsopfattelse. Forkalkningens forbandelse Da instruktøren Ridley Scott lavede sin science fiction film Blade Runner i 1982, valgte han at bruge reklamer i filmen fra en håndfuld store velkonsoliderede firmaer. Han ønskede, at fremtidens publikum også ville kunne nikke genkendende til firmanavnene i hans film. Kort efter var en lang række af disse firmaer faldet bag om dansen i konkurs e.l. Det gjaldt bl.a. Bell, Pan-Am og Atari. Fænomenet blev kaldt Blade Runnerforbandelsen og er et eksempel på, hvad alle analyser er enige om nemlig at de færreste virksomheder formår at fastholde succes på lang sigt, og at det er lige meget, om de virker 8

9 nok så velkonsoliderede 6. Herhjemme behøver vi blot tænke på ØK, B&W, Nordisk Fjer, Memory Card og Hafnia. Det, der går galt, er, at organisationen bliver for lukket i sin autopoiesis. At selvreferencen bliver fanget i en dysfunktionel spiral, hvor organisationen mister sin fornemmelse af omverdenen og fanges af traditioner, rutiner og en forældet selvforståelse. Kanalen mellem den indre virkelighed og omverdenens helhed kalker til, og pludselig navigerer organisationen med et forældet kort. Blade Runnerforbandelsen illustrerer den skæbne, som overgår de fleste organisationer på lang sigt. I starten af organisationens liv fungerer kortet fint, og organisationen kan navigere effektivt. Men som tiden går, begynder forkalkningen, og langsomt bliver kortet forældet. Historien ender som regel med et skibbrud, når organisationen pludselig knuses mod skær, der ikke er med på det forældede kort. Vi havde for et par år siden en udenlandsk kunde i telebranchen. Organisationen havde oplevet et skift fra at være et statsligt monopol til pludselig at skulle agere på et frit liberaliseret marked. Omvæltningerne blotlagde en kulturel kløft i organisationens selvforståelse, rutiner og sprog. Man manglede simpelthen begreber som service, kundeorientering og konkurrence i organisationens ordbog. På kort tid måtte man opdatere den indre virkelighedsopfattelse, der var kommet et årti eller to bagud i forhold til resten af samfundet. Lidt mindre dramatisk kan forkalkningen også medføre, at organisationen overser nye muligheder i markedet eller potentialer for innovation. Man glider bag om dansen. 9 6 Se f.eks. Storytelling in Organizations: Facts, Fictions, and Fantasies af Yiannis Gabriel.

10 Rollespil som refleksionsredskab Rollespil tilbyder sammen med andre simuleringsværktøjer et unikt værktøj i arbejdet med organisationsudvikling. Lad os se på et par af de væsentligste forcer ved metoden. Perspektivskift Rollespil handler om at skifte perspektiv. I spillet påtager man sig en fremmed identitet og handler, diskuterer og agerer ud fra andre værdier, holdninger og fordomme, end man plejer. Man leger så at sige med virkelighedsopfattelser. Rollespil er i Luhmanns terminologi Anden Ordens Kybernetik, for spillet handler netop om at træde et skridt væk fra sig selv og iagttage verden fra en ny vinkel. Rollespil lader os ikke direkte iagttage vores egne fordomme, men simulationen kan styrke vores evne til at forstå og respektere fremmede virkelighedsopfattelser samt skærpe vores generelle forståelse af fordommenes betydning, ikke mindst vores egne. SimCorp Den danske software koncern samlede i 2001 godt 500 medarbejdere i Malmø til præsentationen af virksomhedens nye strategi og værdier. Arrangementets centrale omdrejningspunkt var et enormt rollespil, hvor samtlige medarbejdere over en dag trådte i karakter som 28 konkurrerende filmhold. Med filmproduktionen som ramme arbejdede deltagerne sammen om konkrete udfordringer, der satte den nye vision og værdierne på dagsordenen. Arrangementet var et enormt logistisk set-up med både helikopter, stuntfolk, westernheste, special effects og mere end 100 crewfolk. Hele Sjælland var blevet støvsuget for filmudstyr til begivenheden. Konkret kan det give ny viden og inspiration i en organisation, når man gennem simulerede forløb bytter rundt på de vante kasketter. Det kan give et nyt og konstruktivt indspark til strategiprocessen, når ledelsen pludselig spiller sin egen værste konkurrent i kampen om at dominere markedet. Og det kan løsne op for interne konflikter, når kollegaer i et spil prøver at bytte jobfunktioner og får en førstehåndsoplevelse af hinandens udfordringer og behov. Simuleret relevans 7 Rollespil kan hjælpe os med at lære. Vi mennesker husker ganske lidt, og vores hjerne er faktisk ganske selektiv med, hvad den ønsker at holde fast ved. Kort sagt sorterer hjernen mellem, hvad der er essentielt at huske/lære, og hvad den mener er ligegyldigheder, som vi nok ikke får brug for igen. En god mekanisme fra vores fortid som abe, hvor vi husker de ting, som hjælper i overlevelsen, f.eks. at det var en fed idé at klatre op i et træ, da løven kom forbi. I dag er der få løver, og derfor er det de færreste, som kan huske særlig meget fra studietidens utallige forelæsninger eller de smarte ord, som er blevet serveret med powerpointslides på sidste konference. Hjernen tror ikke på, at det har betydning for vores overlevelse 8. 7 Se f.eks. artiklen Spil er en kampplads for viden af Max Møller og Svend Ask Larsen. 8 Se evt. Hans Henrik Knoops "Leg og læring" eller Mihaly Cziksentmihalyis "Flow" for nogle gode betragtninger på dette område. 10

11 Det sjove ved hjernen er, at den ikke kan se forskel på ægte relevans og simuleret relevans. Vi husker lige godt, hvad enten løven var virkelig, eller den blot var simuleret i et spil. Spil og simuleringer lader os således skabe virtuelle oplevelser og erfaringer, som vi gennem simuleret relevans har nemt ved at huske og genkalde. Det kræver selvfølgelig, at spillet er velkomponeret og byder på en troværdig indlevelse, men er den forudsætning på plads, kan selv den mest røvkedelige eller knastørre viden indlæres effektivt gennem simulation. Medejerskab Rollespil er en social øvelse, hvor deltagerne i fællesskab skaber en historie. Alle er medforfattere og medejere af historien. På denne måde har rollespil et iboende demokratisk islæt, når spillet introducerer centrale spørgsmål, som alle er med til at finde svarene på. I en organisation kan spillets brede ejerskab anvendes til at skabe dialog og åbenhed omkring organisationsændringer og nye initiativer. Nye virksomhedsværdier eller en ny forretningsplan kan gennem et spil formidles til hele organisationen i en involverende form, hvor ledelsen frem for at prædike entydige svar lægger op til debat og en fælles jagt på de bedste svar. Det er vores erfaring, at de fleste ledere i dag er meget villige til at involvere medarbejderne i beslutningsprocesser og strategiudvikling. Det største problem er at finde en effektiv ramme til medarbejderinddragelsen, og her viser spil sig meget effektive. Hvis du ikke tror på effekten af simuleret alvor, så prøv at bede en knøs, der spiller hobbyrollespil, om at genfortælle sit sidste eventyr. Du vil møde et Celebration X I forbindelse med det danske EUformandsskab i 2002 blev der arrangeret en stor ungdomskonference om europæiske visioner i DGI-byen i København. Mere end 300 politisk engagerede unge var samlet fra hele Europa for at nytænke debatten om fremtidens Europa. Som anslag til konferencen producerede vi det politiske rollespil Celebration X, der iscenesatte en fiktiv krise i Europa anno Spillet lod deltagerne diskutere EU fra helt nye vinkler i en simuleret krisesituation, hvor konflikter blev trukket skarpt op, og hvor der var direkte sammenhæng mellem valg og konsekvens. Spillets simulation var relativt troværdig og gennemført, f.eks. spillede en amerikansk diplomat den amerikanske ambassadør, og rigtige embedsmænd og eksperter i bl.a. sikkerhedspolitik deltog ligeledes. Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd stod bag arrangementet. vandfald af røverhistorier og gamle legender. Enhver, der har spillet rollespil som hobby har oplevet, hvordan den fiktive historie er ekstremt effektiv til at bjergtage hukommelsen de fleste har ligefrem drømt om deres rollespilsoplevelser. Vidensdeling & innovation Rollespil tilbyder sig også som et stærkt redskab til at facilitere vidensdeling og innovation i organisationer og opsamle erfaringer med best practice. Vidensdeling er kommet på dagsordenen i de fleste organisationer, og mange steder har man brugt formuer på komplekse IT-løsninger, som ingen efterfølgende bruger. 11

12 Det store problem er som oftest, at man beder medarbejderne om personligt at beskrive den viden, de selv ligger inde med, hvilket er ekstremt svært. Det er omstændigt at lave fyldestgørende beskrivelser, det er vanskeligt at gætte, hvad der vil være relevant for fremtidige læsere, og den nedfældede viden bliver hurtigt forældet og irrelevant. Risikovillighed er generelt understimuleret i danske virksomheder og organisationer, hvilket er et stort problem både ledelsesmæssigt og strategisk. Rollespil kan med den rette faglige vinkling hjælpe organisationer med at opøve nysgerrighed og innovation. I et spil kan der etableres simulerede udfordringer og opgaver, der ansporer og motiverer kollegaer til i fællesskab at forene deres viden og tænke nyt. Simulationen giver mulighed for at eksperimentere, afprøve en bred vifte af løsninger og berøre de tabuer og dogmer, som alle organisationer slæber rundt på. Det er muligt at blande alvor og leg i en form, hvor det er virtuelle matadorpenge, der er på spil, frem for virkelighedens hårdttjente kontanter. Det er ikke spillet, der giver deltagerne ny viden; spillets funktion er at etablere rammer for en proces, hvor deltagerne beriger hinanden med viden og idéer. Det er dog en forudsætning for et positivt udbytte, at spildesignet Wallbreakers Et spil om forandringsledelse, der oprindeligt designet til intern lederudvikling i CSC. Spillet fokuserer på modstand mod forandringer og hvordan man ledelsesmæssigt håndtere de forskellige typer af modstand. Spillet anvendes bl.a. af Danfoss, DSB, Dell og Nykredit. målrettes meget stramt mod et fagligt udbytte, således at oplevelsen ikke forfalder til almen hygge og leg, der kan være god teambuilding, men som hverken giver varig innovation eller vidensdeling. 12

13 Rituelle overgange Sidst men ikke mindst, kan rollespil bruges til at facilitere rituelle overgange i organisationer. Store organisationsændringer, f.eks. i forbindelse med fusioner eller nye strategier, efterlader alt for ofte gabende ar i organisationens kultur. Der opstår en kløft mellem før og nu, og mange medarbejdere føler sig koblet af processen og oplever, at der ikke er respekt for deres erfaringer og ønsker. Disse problemer er fremvoksende i dag, hvor mange ledere føler et stadigt stigende behov for at markere forandringsparathed og fornyelse. Det er ingen let opgave at forandre gamle traditioner, forventninger og fordomme i organisationer. Kun gennem afbalancerede overgangsritualer, hvor fortiden genfortælles konstruktivt og med respekt i en ny selvforståelse, kan forandringerne gennemføres, uden at kulturen trækkes i stykker. Værdier i Spil Post Danmark introducerede i starten af 2004 fire nye værdier for koncernen. For at hjælpe med at involvere samtlige medarbejdere over hele landet blev der designet et spilværktøj, kaldet Værdier i Spil. Spillet rummer en række opgaver og udfordringer, deriblandt en række øvelser med elementer fra rollespil, hvor deltagerne diskuterer konkrete dilemmaer, hvor værdierne omsættes til hverdagens praksis. Spildesignet er fleksibelt og kan tilpasses organisationens mange divisioner og faggrupper. Rollespil kan i denne forbindelse bidrage som et redskab til at lave kollektive overgangsritualer. Rollespil formidler nye tiltag i en demokratisk form, hvor medarbejderne spiller hovedrollen. Spillets dialog giver mulighed for at sammenknytte tradition og nyskabelse og etablere en positiv genfortælling af organisations-kulturen (arbejdet med rituelle overgange i organisationer forudsætter dog, at ledelsen er villig til at tage medarbejderne med på råd og er lydhør over for både den positive og negative feedback). Det handler ikke om events og ren iscenesættelse, det handler om at etablere et fælles fundament i organisationen, der er baseret på kollektive oplevelser og erfaringer. Dét er forskellen på, at direktøren hævder, at den gamle organisationsform ikke længere er tidssvarende, og at alle medarbejdere gennem et spil er nået frem til den fælles erkendelse, at organisationen har et uudforsket potentiale for innovation. 13

14 Konkret anvendelighed Lad os vende tilbage til de tre udfordringer og se på, hvordan simuleringsværktøjer fra rollespil tilbyder sig som nyttige værktøjer. Navigationsevne Som beskrevet tidligere har organisationer svært ved at navigere i dag. Det er svært at forudsige udviklingen, enhver beslutning er forbundet med risiko, og usikkerheden medfører ofte handlingslammelse. Lad os bruge billedet fra tidligere med kortet. Organisationerne har for dårlige kort, der alt for hurtigt forældes, og som kun kan tydes af ganske få i organisationen. Rollespil kan hjælpe os med at lave bedre kort og læse dem bedre. For det første kan spillets metode (Anden Ordens Kybernetik) bistå med at skærpe organisationens opfattelse af både sig selv og sin omverden. Man kan afprøve alternative fremtidsscenarier og stille de nødvendige kritiske spørgsmål i en tryg ramme, hvor dialogen er konstruktiv. Organisationen kan f.eks. simulere de langsigtede konsekvenser af tre alternative strategioplæg og gennemspille forskellige forløb alt afhængigt af konkurrenternes strategier. Netop gennem et perspektivskifte, f.eks. at påtage sig rollen som organisationens egen værste konkurrent, kan der etableres ny viden og høstes dyrebare erfaringer. Stjerneskibet I foråret 2002 arrangerede HK Handel et kursus om samarbejde, forhandlingsteknik og personlig formidling. Rammen om kurset var science fictionrollespillet Stjerneskibet, hvor de godt 50 deltagere trådte ind i et dystopisk fremtidsunivers, der kørte non-stop i to døgn. Før spilstarten havde deltagerne fået intensiv undervisning i bl.a. retorik, forhandlingsteknik og formidling. Disse nyerhvervede færdigheder blev sat på prøve i spillets handling, der var bygget op om en række store konflikter og udfordringer, der krævede både samarbejde, overtalelsesevner og benhårde forhandlinger. Spilrammen var meget troværdigt opbygget i et gammelt bunkeranlæg på Amager og bød bl.a. på videodagbøger, en talende androide og et muteret rummonster. Yderligere gør spilværktøjer det muligt at inddrage en større kreds i beslutningsprocesser og strategiudvikling. Mange medforfattere tilføjer dels flere erfaringer til processen, men giver også efterfølgende et engagerende medejerskab, når beslutningerne skal implementeres. Jo flere aktører i processen, der tør stille spørgsmål og foreslå alternativer, desto mindre er risikoen for, at organisationen dør af forkalkning. Flere skarpe øjne bidrager meget til arbejdet med at tyde kortet. Engagement Den anden udfordring, vi har taget op, er problemerne med at fastholde engagement og loyalitet hos medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Hver dag møder vi utallige tillokkende tilbud, der falbyder autenticitet, identifikation, mening og livsindhold. Hvorfor i alverden gider vi identificere os med noget så røvkedeligt som vores arbejdsplads? Især hvis vi har haft det samme job i en årrække. 14

15 Rollespil giver en mulighed for at give folk medejerskab. Frem for traditionel kommunikation og branding, der sælger færdigpakkede historier til et passivt publikum, giver spillets kollektive oplevelse mulighed for at lægge initiativet over til folk selv - at føre dem ind i en historie, hvor de selv er hovedpersonen. Og hvis der er noget, folk efterspørger i dag, så er det at føle sig som hovedpersoner i deres eget liv. Rollespil er en dialog, og dialog forpligter. Man anspores til at blive for at følge samtalen til dørs og venter i spænding på, hvilken drejning historien tager næste gang. Når det gælder om at fastholde engagementet, kan rollespillet også hjælpe. Dagligdagen i de fleste organisationer opleves af medarbejderne som en uendelig proces uden pauser. Der er sjældent tid til at stoppe op, se på resultatet og fejre sejrene (eller komme sig over nederlagene). Det er meget svært at identificere sig alene med processen - vi behøver konsekvens, resultater og produkter, som vi kan spejle os selv i og bruge som samlende symboler. Rollespil giver mulighed for at opsamle diskussioner og forløb i konkrete produkter, der har konsekvens, og som forpligter kollektivt. Erfaringer og overvejelser fra et simuleret spilforløb kan sammenfattes i et slutprodukt, der er et stærkt værktøj i efterfølgende refleksion og evaluering. Reproduktion af tillid Tillid er den smøringsolie, der får alle moderne organisationer til at fungere 9. Det er tilliden, der giver os modet til at tænke nyt og innovativt, og det er tilliden, der får os til at åbne munden, når vi opdager, at resten af organisationen læser kortet på hovedet. Niveauet af tillid i en organisation kan ikke dikteres af ledelsen, det kan ikke tilføjes med et smart tryllekneb eller et flashy kick-off. Tillid tager tid, og tillid er noget, som opbygges dynamisk i det daglige samspil mellem folk. Tillid kræver frie rammer. I den forbindelse tilbyder rollespil som dialogværktøj en mulighed for at fordre den sociale interaktion i organisationen. Spillet giver mulighed for at lave struktureret frihed, således at tilliden kan oparbejdes på et fokuseret område, f.eks. i forbindelse med vidensdeling eller innovation. Tillid bunder i social gavegivning af symbolsk karakter. Man udviser tillid, håber at den ikke bliver misbrugt og måske senere gengældt. Rollespil giver deltagerne mulighed for bonding gennem virtuel gavegivning og skaber relationer, der forpligter til videre samarbejde og dialog. 9 Tillid er et meget centralt begreb i Luhmanns teori. Hans lille bog om tillid fra 1968, oversat til dansk i 1999, kan varmt anbefales. 15

16 Perspektivering Én ting er teori, noget andet praksis. Det er ingen let sag at navigere en stor organisation, og de fleste gode hensigter kuldsejler hurtigt i mødet med hverdagens travlhed. Den væsentligste forudsætning for succesfuld anvendelse af simuleringsværktøjer er, at spildesignet målrettes meget specifikt til opgaven, samt at der er ledelsesmæssig opbakning og commitment til at følge op på processen. Intet sender et dårligere signal end at indbyde medarbejderne til dialog gennem et spil for efterfølgende at ignorere deres bidrag og fortsætte med gammel praksis. Hvis man viser de andre kortet, må man også lytte til, hvad de siger. Et spil uden opfølgning, efterfølgende perspektivering og refleksion er spild af både tid og energi. Det er vores erfaring, at det langsigtede udbytte af et læringsspil afhænger mindst lige så meget af den efterfølgende opfølgning som af selve spiloplevelsen. Et typisk problem ved anvendelse af rollespil i organisationer er, at der går for meget leg i den. At den barnlige begejstring over at prøve noget nyt overskygger det faglige fokus og alvoren. Selvfølgelig har fri leg sin berettigelse i teambuilding, men på det plan er rollespil hverken bedre eller dårligere end f.eks. rapelling, go-cartræs eller bowling. Rollespil kan andet og mere. Det er derfor vigtigt, at der bliver stillet høje og præcise krav til spilværktøjernes resultat, og at opfølgningen ikke forenkles til, at det var en god proces. Min erfaring er, at anvendelse af spilværktøjer i organisationsudvikling og læring har et stort potentiale, og at der er en voksende villighed til at tage disse nye redskaber i brug. Den største udfordring ligger i at opsamle teori og erfaringer, samt at supplere den indledende begejstring over mulighederne med solidt og fagligt håndværk. Rollespil er ikke blot et forfriskende alternativ til gængse lærings- og udviklingsværktøjer. Det er potentielt en helt ny værktøjskasse, der er egnet til de udfordringer, som møder fremtidens organisationsformer. 16

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER 2 1 INDHOLD Om Workz side 4 Strategi og Innovation side 6 Udrulning og forandringskommunikation side 8 Ledelsesudvikling og træning side 10 Kulturforandring

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde

Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009. Fastholdelse af konsulenter. Om meningsskabelse og identifikation i konsulentarbejde Paper DDLA, fastholdelse af konsulenter af Anne-Mette Ravn og Didde Maria Humle Det Danske Ledelsesakademis Konference d. 7. og 8. december 2009 Fastholdelse af konsulenter Om meningsskabelse og identifikation

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere