Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune"

Transkript

1 Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige nøgleindikatorer knyttet til ambitionen om bæredygtig turisme med verdensarv som løftestang for de turismemæssige muligheder i hele kommunen. Udarbejdet for og i samarbejde med Stevns Kommune og Stevns Turistforening med bidrag fra Stevns Erhvervsråd og Østsjællands Museum af Dorte Kiilerich (Living Concepts) i samarbejde med Eskild Hansen (EHSB) i perioden fra december 2014 til april Når begreberne Stevns eller Stevns kommune anvendes i redegørelsen, er det betegnelser for hele det geografiske område, som dækkes af Stevns kommunegrænse. Når begrebet Stevns Kommune anvendes i redegørelsen, er det en betegnelse for den kommunale forvaltning. Bæredygtig turisme betyder: 1) at aktiviteter for besøgende ikke belaster værdier i Stevns Klint og de øvrige naturskabte og kulturelle værdier, 2) at der skal tages hensyn til lokalbefolkningen og dens generelle velfærd og 3) at vækst i de turistrelaterede erhverv er lokalt forankret. 1

2 Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Indhold Forord Resumé INTRODUKTION TIL REDEGØRELSEN side 7 til 18 Processen for udarbejdelsen af redegørelsen Stevns Kommunes planlægning for turismeudvikling Bæredygtig turisme i hele Stevns kommune med løftestang i verdensarv Stevns Klint Turismens økonomiske betydning for Stevns kommune og VisitSydsjælland- Møn REDEGØRELSENS KONKRETE INDHOLD side 20 til 43 Redegørelsens vision og strategiske mål Redegørelsens 13 nøgleindikatorer for at realisere bæredygtig turisme Nøgleindikator 1 Sikre fælles forståelse og forankring af de autentiske kerneværdier Nøgleindikator 2 Forvalte og udvikle de stedbundne natur- og kulturværdier Nøgleindikator 3 Sikre sammenhængskraft på tværs af offentlige og private turismeaktører Nøgleindikator 4 Udøve effektiv formidling Nøgleindikator 5 Udøve effektiv information Nøgleindikator 6 Udvikle sammenhængende kvalitetsoplevelser Profil af turismen i Stevns kommune Styrkepositioner for turismen i hele Stevns kommune og i VisitSydsjælland- Møn Et muligt vækstpotentiale på kort og længere sigt Nøgleindikator 7 Udvikle besøgs- og oplevelsesstederne Nøgleindikator 8 Optimere infrastruktur og færdsel Nøgleindikator 9 2

3 Etablere service og faciliteter for de besøgende Nøgleindikator 10 Styrke forretningsudviklingen i turisterhvervet Nøgleindikator 11 Optimere mikset af gæstetyper fra nær og fjern Nøgleindikator 12 Udøve det gode værtskab i hele værdikæden Nøgleindikator 13 Udøve effektiv markedsføring og effektivt salg Kildehenvisninger Bilag 1: Oversigt over profil af turismen i Stevns Kommune anno primo 2015 Bilag 2: Visuel oversigt over den nye samarbejdsstruktur for realiseringen af redegørelsens nøgleindikatorer Bilag 3 er et selvstændigt bilag: Workshop deltagernes fingeraftryk fra turismeworkshoppen den 2. marts 2015 Indikatorerne er hver især inddelt således: HVORFOR: Kort beskrivelse af hvorfor netop denne nøgleindikator er vigtig for opnåelse af redegørelsens vision og mål HVAD: Kort beskrivelse af denne nøgleindikators konkrete handlinger, indsatser og aktiviteter HVEM: Kort beskrivelse af denne nøgleindikators ansvarlige ejere, operatører og samarbejdspartnere HVORNÅR: Kort beskrivelse af denne nøgleindikators tidsmæssige horisont for implementering 3

4 Forord På verdenskortet Med UNESCOs optagelse af Stevns Klint på verdensarvslisten er Stevns Klint og hele Stevns kommune kommet på verdenskortet i et omfang, vi nok ikke helt forstår endnu. Optagelsen på verdensarvslisten er et vigtig grundlag for udviklingen af turismen i hele Stevns kommune. Netop fordi det er de stedbundne kvaliteter, der gør os kvalificeret til listen. Disse kvalificerende egenskaber giver hele Stevns et potentiale for at tiltrække interesserede og kvalitetsbevidste gæster fra nær og fjern. Allerede nu, få måneder efter godkendelsen, mærker stevnsboerne omverdenens anerkendelse, og stoltheden over at bo, leve og arbejde her i kommunen er voksende og smittende. Med denne turismepolitiske redegørelse ønsker Stevns Kommune at fremme et langsigtet, målrettet og opgavebaseret samarbejde mellem offentlige og private aktører om en bæredygtig turismeudvikling i hele Stevns kommune baseret på verdensarven som løftestang for fællesskabet. Andre verdensarvssteder er blevet styrket og har fået glæde af den positive omtale og brandingværdi, som følger med et så stærkt brand som UNESCO. Ser vi på Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Jelling Monumenterne og Vadehavet som gode verdensarvseksempler, så er Stevns og Stevns Klint kommet i godt selskab. Senest er hele Odsherred kommune blevet blåstemplet af UNESCO som Danmarks første Geopark. Alle verdensarvsstederne anvender uden undtagelse deres betydningsfulde status til at søge fonde, opnå politisk interesse og ikke mindst til at styrke, igangsætte og forankre den lokale udvikling af stedets autentiske fortællinger formidlet gennem de stedbundne værdier samt nuværende og nyudviklede kvalitetsoplevelser. 4

5 Resumé Verdensarv som bæredygtig løftestang for hele Stevns kommune Denne turismepolitiske redegørelse giver en kort turismefaglig status og beskriver de styrkepositioner og det vækstpotentiale, som Stevns kommune har på kort og lang sigt. Redegørelsen sætter på dette faglige grundlag en strategisk retning for turismens udvikling i hele Stevns kommune. Status og retning beskrives med udgangspunkt i en række væsentlige nøgleindikatorer, som på en bæredygtig måde kan bidrage til udvikling af turismeindsatsen på Stevns. I den sammenhæng er UNESCOs godkendelse af Stevns Klint ganske enkelt den løftestang, der gør den helt store og afgørende forskel for hele kommunens, VisitSydsjælland- Møn og dele af Region Sjællands fremtidige turismeudvikling. Samarbejdet baseres på en nyudviklet samarbejdsstruktur, der er ansvars- og opgavebaseret. Strukturen udgør fundamentet for et tæt og forpligtende offentligt/privat samarbejde. Det er nemlig den afgørende forudsætning for at kunne udvikle turismen og dermed få gavn af de samfundsmæssige effekter for såvel erhvervsaktører, offentlige virksomheder, foreninger og deres frivillige som for Stevns Kommune, samfundet og medborgerne. Redegørelsens 13 nøgleindikatorer er enkeltvis kort beskrevet for at underbygge, hvorfor netop denne indikator er vigtig for opnåelsen af redegørelsens vision og mål. Yderligere beskriver redegørelsen meget specifikt, hvilke konkrete handlinger indsatser og aktiviteter, der anbefales gennemført, samt af hvem og indenfor hvilken tidshorisont. Redegørelsens indholdsmæssige struktur Kulturens og naturens bæredygtige grundlag er det afgørende principielle grundlag for de kommende års nytænkning, udvikling og prioritering af hvilke indsatser, der skal nyde fremme. Nok er ambitionen om en forøgelse af gæsternes lokale forbrug og omsætning vigtig, men den skal samtidig afstedkomme lokal beskæftigelse og bidrage til lokalbefolkningens fortsatte velfærd og trivsel. Dette bæredygtige grundlag er gennemgående i hele redegørelsen. Redegørelsen konkretiserer en række indsatser beskrevet under de respektive nøgleindikatorer og inviterer dermed, på et turismefagligt og indsigtsfuldt grundlag, til samarbejde om realiseringen heraf. Indledningsvis er der fra side 7 til 18 en introduktion til redegørelsen, som giver indsigt i en lang række statistikker, undersøgelser, planer og analyser, der tilsammen bidrager til et sammenhængende billede af Stevns profil og udviklingspotentiale. Herefter fra side 20 til 43 er der med udgangspunkt i redegørelsens vision og strategiske mål en gennemgang af samtlige 13 nøgleindikatorer, som gør det muligt at udvikle og beskytte verdensarven som en bæredygtig løftestang for hele Stevns kommune. God læselyst. 5

6 INTRODUKTION TIL REDEGØRELSEN SIDE

7 Processen for udarbejdelsen af redegørelsen Vidensfagligt grundlag Udviklingen og udarbejdelsen af redegørelsen har taget sit afsæt i de seneste videns- og faktabaserede analyser og rapporter, som fremgår af redegørelsens kildehenvisninger. Arbejdet med redegørelsen har inkluderet såvel Stevns Kommunes politiske som forvaltningsmæssige bidrag. Hertil kommer input og bidrag fra Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd, Østsjællands Museer, Udviklingsgruppen Stevns Klint og en lang række udvalgte turismeaktører. Personlige fingeraftryk Workshoppen har primært haft til formål, at deltagerne skulle sætte deres personlige fingeraftryk ved at bidrage til konkretiseringer og prioriteringer af de indsatsområder og aktiviteter, som redegørelsens strategiske nøgleindikatorer bygger på. Med henblik på i foråret 2015 at have udviklet og udarbejdet redegørelsen vil det politiske udvalg kommentere og forhåbentligt godkende udkastet. Stevns Kommune kan herefter i et samarbejde mellem aktørerne i den nye samarbejdsstruktur påbegynde planlægningen af redegørelsens udmøntning. Dette sker bl.a. i et tæt samarbejde med det nye destinationsselskab for VisitSydsjælland- Møn. Den nye samarbejdsstruktur er nærmere beskrevet i denne redegørelse.. Der er gennemført en række arbejdsmøder i projektgruppen bestående af turistforeningen, erhvervsrådet, museet og kommunen samt konsulenterne. Hertil kommer en workshop i marts måned med bl.a. det politisk ansvarlige Natur-, fritids- og kulturudvalg samt udvalgte turismeaktører. En opsummering af input og fingeraftryk fra workshoppen er et af redegørelsens bilag. Arbejdsmøder og workshop har været tilrettelagt således, at vi løbende byggede ovenpå den viden, vi har fra analyserne, forvaltningsplanen, kommuneplanen, turismestrategien og rapporterne, så vores udgangspunkt er på et vidensbaseret og oplyst grundlag. 7

8 Stevns Kommunes planlægning for turismeudvikling Sammenhængende turismepolitiske overvejelser Udarbejdelse af sammenhængende politiske overvejelser er et krav i planloven og kan derfor ses som et redskab til beskrivelse af de særlige nøgleindikatorer, som er vigtige indsatser i udviklingen af turismen i kommunen. Udarbejdelse af en turismepolitisk redegørelse giver kommunen en række muligheder for at pege på, hvordan en hensigtsmæssig og bæredygtig turismeudvikling med fordele kan prioriteres, koordineres og forankres. Redegørelsen giver også kommunen en indflydelse på, hvilke former for turisme, der skal satses på, samt hvorfor og hvordan udviklingen skal fremmes. Den prioriterer de vigtigste nøgleindikatorer og bidrager dermed til igangsættelsen af projekter og initiativer, som understøtter kommunens vision og strategiske mål. Med udgangspunkt i både den kommunale planlægning og i redegørelsen har kommunen ifølge planlovgivningen pligt til og mulighed for, i et samarbejde med turismeaktørerne, at sætte fokus på en fælles turismeudvikling. Det handler om rammebetingelser for udviklingen af nye ferieanlæg, oplevelsesmuligheder, attraktivt kulturmiljø, bymiljø, havnemiljø, attraktioner, adgang til naturoplevelser og modernisering af faciliteter, service- og adgangsforhold. Samarbejdet om redegørelsen har motiveret de strategisk ansvarlige organisationer til at indgå i en ny og forpligtende samarbejdsstruktur, der bygger på en tydelig ansvars- og opgavefordeling. Dette samarbejde giver overordnet set mulighed for at sikre lovgivningen samt en koordinering af erhvervspolitik, turismepolitik og fysisk planlægning. Indsatser som på sigt også er en sikkerhed for at investorer vil betragte området som attraktivt og veldrevet. Destinationsudvikling på tværs af kommuner Stevns Kommune indgår i en tværkommunal destinationsorganisation, som stiller krav til tværkommunal tænkning og strategiudvikling, for at styrke den samlede attraktionskraft. Med denne redegørelse ruster vi os til at bidrage til styrkelse af egen attraktivitet og den samlede tiltrækningskraft for hele destinationen VisitSydsjælland- Møn. Muligheder og begrænsninger i planlovgivningen 8

9 Bæredygtig turisme i hele Stevns kommune med løftestang i verdensarv Stevns Klint Forvaltningsplan Stevns Klint sætter baren højt Ifølge Forvaltningsplanen skal Stevns Klint være i stand til at tiltrække turister fra hele verden. Dette indebærer ikke blot en velfunderet forvaltning af verdensarvsområdet, men også en målrettet formidling, information og markedsføring samt sammenhængende udvikling. Bæredygtig turisme betyder først og fremmest, at aktiviteter for besøgende ikke belaster værdier i Stevns Klint og de øvrige naturskabte og kulturelle værdier i området inklusiv de såkaldte bufferzoner. For det andet betyder det hensyntagen til lokalbefolkningens generelle trivsel og velfærd. For det tredje betyder det, at væksten i de turistrelaterede erhverv er lokalt forankret. Med udgangspunkt i lovgivning og planer for området skal der udvikles indsatser og tiltag, som opfylder UNESCO Verdensarvskonventionens og lokalsamfundets krav til forvaltningen af Stevns Klint til glæde og gavn for Stevns Kommune og turismeaktørerne i hele kommunen. Lokalt engagement Lokale turismeaktører og borgere skal have mulighed for at bidrage og blive inddraget for at styrke den stedbundne innovation og sikre en lokal forankring, der skaber grobund for stolthed, respekt og forståelse for områdets helt særlige og universelle værdier. Langs og omkring Stevns Klint Redegørelsen ser Stevns Klint som løftestang for hele området, men ikke som den eneste attraktion eller seværdighed, det er værd af opleve i Stevns kommune. Nok vil Stevns Klint for udenlandske gæster være reason to go, men når gæsterne har besluttet sig til at rejse vores vej, så er det afgørende vigtigt, at turismeaktørerne på Stevns samarbejder om at inspirere og motivere gæsterne til at bliver længere og opleve mere, mens de er vores kærkomne gæster. Derfor er samarbejdsrelationer, udviklingsprojekter og helt konkrete oplevelseskoncepter, der knytter store og små, offentlige og private aktører sammen, af afgørende betydning for, at vi får fordelt gæsterne hos flest mulige aktører og over et større geografisk område end Stevns Klint knyttet til Boesdal Kalkbrud, Stevnsfort, Højerup, Stevns Fyrcenter, Mandehoved, Holtug Kridtbrud og Trampestien. Redegørelsen forudsætter, at verdensklasseoplevelsen Stevns Klint har så stor attraktionskraft, at det er muligt at tilknytte en lang række øvrige lokale kvalitetsoplevelser, som indholdsmæssigt/tematisk eller geografisk giver mening for de prioriterede målgrupper. 9

10 Turismens økonomiske betydning for Stevns kommune og VisitSydsjælland- Møn Turisternes forbrug afleder en række samfundsøkonomiske effekter og er vigtig for job- og værdiskabelsen i hele kommunen, ligesom forbruget giver anledning til betydelige skatteindtægter til både stat og kommune. Stevns kommune er, med hensyn til kommerciel omsætning knyttet til turismen, den mindste af de fire kommuner i det nye destinationssamarbejde VisitSydsjælland- Møn. Den primære årsag hertil er få overnatningsenheder af en størrelse, der tæller med i Danmarks Statistik, hvor kravet er min. 40 enheder per overnatningssted. Sommerhus- og campingovernatninger tæller til gengæld godt med i statistikken. Disse samfundsøkonomiske tal og oplysninger stammer fra den seneste VisitDenmark- analyse, udarbejdet i efterfåret Af den turismeforbrugte omsætning på 179 mio. kr. er 70 mio. kr. knyttet til den kommerciel overnatning. De 109 mio. kr. er knyttet til den ikke- kommerciel overnatning og endagsrejsende, som altså udgør den største turismeomsætning. Kommune Omsætning i mio. kr. Totalt kr. Vordingborg Næstved Faxe Stevns Alle fire kommuner ,6 mia. Ser vi på turismeforbruget fordelt på de produkter og oplevelser, som gæsterne forbruger, får vi et klart billede af, at detailhandlen har meget store effekter af turismeindsatsen. Herefter kommer overnatningsstederne og restauranterne, som har specielt megen glæde af de udenlandske gæster. Stevns kommune Turismeprodukter 179 mio. kr. i alt Danskere 101 mio. kr. Turismeprodukter Overnatning Restaurant Lokal transport Kultur og forlystelser 4 1 Detailhandel Andre produkter Udlændinge 78 mio. kr. Af nedenstående oversigt ses det, at turismen i Stevns kommune overordnet set fylder 1,7 % af det samlede udbud af varer og tjenesteydelser i kommunen. Turismen som erhverv fylder hermed nogenlunde det samme som i Region Sjælland (1,7 %) og på landsplan (1,8 %). 10

11 Kommune Turismeandel i % Gennemsnitlig % Vordingborg Næstved Faxe Stevns På tværs af kommunerne 2,0 1,6 1,6 1,7 1,7 Turismen i Stevns kommune skaber offentlige indtægter på tilsammen 42 mio. kr. om året. Heraf 14 mio. kr. i form af kommuneskatter. Kommune Personskatter mio. kr. Vordingborg Næstved Faxe Stevns Alle fire kommuner Kommuneskatter mio. kr. I Stevns kommune skaber turismen 207 årsværk eller en beskæftigelsesandel på 3,7 % af alle årsværk i kommunen. Det er den højeste andel i den nye destination, men lavere end landsgennemsnittet på 4,4 %. Den nye destination har en gennemsnitlig andel på 3,2 % og Region Sjælland på 3,6 %. Kommune Turismeskabte årsværk Vordingborg 549 3,4 Næstved 930 2,9 Faxe 404 3,3 Stevns 207 3,7 Alle fire kommuner ,2 Turismeandel af samlede beskæftigelse % Beskæftigelsesmæssigt fylder selve turisterhvervet mest i statistikkerne, men også detailhandlen har stor beskæftigelsesmæssig glæde af den omsætning, som turismeindsatsen generer i Stevns kommune. Stevns kommune Beskæftigelse afledt af turismen fordelt på brancher. 207 årsværk i alt Årsværk Turisterhverv Overnatning Restaurant Lokal transport Kultur og forlystelser 9 4 Detailhandel Andre brancher Procent 11

12 De største markeder for Stevns Kommune er i årlig omsætning følgende Det danske hjemmemarked fylder over halvdelen af al turismeforbrug på Stevns, men andelen af udenlandske gæsters turismeforbrug er forbavsende højt, hvilket helt klart skyldes tyske sommerhusgæster og svenske dagsbesøgende. Danmark: 101,2 mio. kr. svarende til 56,6 % af totalforbruget Tyskland: 36,5 mio. kr. svarende til 20,4 % Sverige: 17,5 mio. kr. svarende til 9,8 % Norge: 7,6 mio. kr. svarende til 4,3 % Holland: 2,7 mio. kr. svarende til 1,5 %. De største kommercielle og ikke- kommercielle overnatningsformer er i årlig omsætning følgende Kommercielle 70 mio. kr.: Lejet feriehus: 36 mio. kr. svarende til 20 % af alle kommercielle og ikke- kommercielle overnatninger Camping: 21 mio. kr. svarende til 12 % Feriecenter: 6 mio. kr. svarende til 3 % Lystbåde: 4 mio. kr. svarende 2 % Hotel (forretning): 0 mio. kr. Ikke- kommercielle 109 mio. kr.: Eget feriehus: 35 mio. kr. svarende til 20 % af alle kommercielle og ikke- kommercielle overnatninger Familie/venner: 30 mio. kr. svarende til 21 % Lånt sommerhus: 6 mio. kr. svarende til 3 %. Hertil kommer Endagsturister (ferie): 37 mio. kr. svarende til 21 %. Antallet af kommercielle overnatninger er øget Antallet af kommercielle overnatninger er øget i perioden fra til , hvilket svarer til en vækst på 10,8 %. Den positive udvikling er indtruffet fra 2012 til 2013 med 19,7 % fra overnatninger i 2012 til overnatninger i Afhængig af højsæsonen Ligesom de øvrige kommuner i Danmark er Stevns kommune meget afhængig af højsæsonen omkring juli og august måned. Der er dog gode muligheder for bevidst at arbejde med en sæsonudvidelse i skuldersæsonerne, som er månederne maj- juni og september- oktober. Sæsonudvidelse hænger nøje sammen med hvilke målgrupper, som kommunens offentlige og private aktører vælger at prioritere. Markedsmæssigt bidrager Tyskland og de sydeuropæiske og oversøiske markeder til en sæsonudvidelse ligesom målgrupperne Det grå guld / Empty nesters, som netop er kendetegnet ved, at de ofte rejser på kortere ferie udenfor højsæsonen. 12

13 Profil af turismen i Stevns kommune For at få et overblik over Stevns kommunes turismeprofil ser vi nærmere på, hvilke professionelle aktører, der driver deres virksomhed i kommunen per 1. kvartal Af bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over aktørerne. Aktørkategori Antal kommerciel udlejning Lystbådehavn Spisesteder: Restaurant Pizzariaer Café Museer Overnatningssteder: Hotel 2 Aktivitetssteder Seværdigheder Campingplads 2 Vandrehjem 1 Attraktioner 3 Feriecenter 1 Kunstnere & Gallerier 2 Bed & Breakfast 11 Autocamperplads Ferielejligheder Feriehusudlejningsfirma Private sommerhuse Transportører: Taxi Busselskab Andre oplevelser Sommerhuse til 92 13

14 Mindre enheder knyttet til kyststrækningen Stevns kommunes turismeprofil består af et mindre antal kommercielle aktører, som produkt- og oplevelsesmæssigt supplerer hinanden godt. Der er en stor del af overnatningsstederne, som enten ikke er udlejet på kommercielle vilkår eller ikke har en kapacitet, der gør, at deres omsætning tæller med i Danmarks Statistik, fordi de er små og dermed ikke indberetningspligtige. Turismekapaciteten er koncentreret om og knyttet til kyststrækningen fra Strøby Egede til Rødvig, hvilket oplevelsesmæssigt giver god mening. Stevns Kommuneplan giver også kommercielle turismeaktører mulighed for udbygning og etablering langs og omkring den strækning, når det drejer sig om områderne knyttet til de allerede etablerede bymiljøer. Stevns Kommuneplan indeholder tillige muligheden for at udbygge overnatningskapaciteten omkring Strøby Ladeplads. Stevns Kommune arbejder for at flytte området status til en placering mellem Stevnsfortet og Rødvig. Styrkepositioner for turismen i Stevns kommune og i VisitSydsjælland- Møn Styrkepositioner findes indenfor flere forskellige oplevelseskategorier, som har vidt forskellig tiltrækningskraft på forskellige målgrupper. Med en styrkeposition mener vi et oplevelsesmæssigt fyrtårn, som bidrager til at øge attraktionskraften og styrke tiltrækningskraften fra nær og fjern. Ser vi på de væsentligste oplevelsesmæssige styrkepositioner, som gæsterne mener findes i regi af Stevns, er billedet således: Attraktioner Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Stevns Fyr/Fyrcenter, Stevnsbadet, Stevns Naturcenter, Stevns Museum ved Højerup, Holtug Kridtbrud og Boesdal Kalkbrud, Vallø Slot og Gjorslev Slot samt M/S Freia af Rødvig. Seværdigheder Stevns Klint & Højerup gl. Kirke, Trampestien, Tryggevælde Ådal, Margueritruten, Rødvig Havn og landsbyerne (købstaden, stationsbyen, kystbyen osv.). Tematiske oplevelser Cykle, dykke, fiske, kajak, vandre, golf, sejle, kunst/gallerier, lokale fødevarer, gårdbutikker, markeder og ferie i sommerhus. 14

15 Løfter vi blikket og ser Stevns turismemæssige styrkepositioner i regi af det tværkommunale destinationssamarbejde VisitSydsjælland- Møn, ser billedet anderledes ud: Attraktioner De er nogle af destinationens mest professionelle fyrtårne, og følgende er for en turist fra vores nabolande reason to go : BonBon- Land, GeoCenter Møns Klint, Gavnø Slot/Gisselfeld Kloster, Danmarks Borgcenter samt Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Seværdigheder Dem er der mange af på destinationen. De som er fyrtårne og sætter os på landkortet er: Stevns Klint, Møns Klint, Faxe Kalkbrud og Kalklandet, kysterne med strande og havne- og badebyer samt middelalder- købstæderne. Der er en lang række oplevelser, som giver mening at binde sammen i tematiske koncepter på tværs af geografi og aktører. Fyrtårnene blandt koncepterne er: Destinationens kultur- og naturhistorie, slotte & herregårde, lokale fødevarer (gourmet), aktive outdoor- aktiviteter såsom vandring, cykling, kano, sejlads, surfing, golf osv. samt de lokale markeder. Et muligt vækstpotentiale på kort og længere sigt På kort sigt I markedet er verdensarven en løftestang for, at hele Stevns kommune kan styrke sin position i forhold til kulturturister. 34 % af turisterne i Danmark har kulturelle og historiske oplevelser som ét af deres rejsemotiver 1. Kulturmotivet kan gå hånd i hånd med andre motiver som natur- og kystoplevelser, familiefester, firmamøder o.a. Kulturturisternes andel af den samlede turisme er højest i København (57 %), Midtjylland (37 %), på Fyn (39 %) og Bornholm (37 %). Og lavest i Sydjylland (24 %), Nordjylland (28 %) og på Sjælland (28 %; her er Region Sjælland og Nordsjælland opgjort sammen, hvilket medvirker til at løfte Region Sjælland). Verdensarven på Stevns bidrager således til, at Sjælland kan indhente efterslæbet. De kulturaktive turister er en samlet delbetegnelse for de turister, der foretager kulturelle aktiviteter i Danmark, uanset hvilket rejsemotiv de har for at opholde sig i Danmark. Ud fra VisitDenmarks datamateriale afgrænses kulturelle aktiviteter til: - Besøge historiske attraktioner, bygninger og monumenter - Besøge museer og udstillinger - Overvære koncerter, festival og events. 1 VDK, 2014: Kulturturister i Danmark. 15

16 Netop disse aktiviteter er relevante for et kulturelt besøg hos Stevns attraktioner, museer og udstillinger. Ser vi på de strategiske markeder og målgrupper, som på kort sigt kan bidrage til realisering af redegørelsens strategiske mål om vækst og udvikling, ligger de lige uden for døren. Der er tale om meget lavthængende frugter i form af prioriterede målgrupper fra Storkøbenhavn, hele det øvrige danske marked samt det sydsvenske, sydnorske og nordtyske marked. Hvilke oplevelsesbehov og rejsemotiver har de? Der er 6 motiver, som er kendetegnende for disse markeders målgrupper: - Oplevelsesjægeren - Fagligt interesseret - Videbegærlig - Vedhæng (følger med andre) - Vært (for andre) - Oplader. Har Stevns nok varer på hylderne til dem? Målgruppernes motiver har Stevns som område allerede gode muligheder for at imødekomme, såfremt det drejer sig om dagsudflugter og kortere besøg i området, hvor gæsten mere eller mindre på egen hånd tilrettelægger at opleve udvalgte steder og seværdigheder. hylderne til, at disse meget attraktive målgrupper finder det attraktivt nok at opholde sig over længere tid ude i det kommercielle oplevelseslandskab. Derfor skal oplevelsesvolumen og den naturlige sammenhæng mellem de individuelle oplevelser skærpes betydeligt, hvilket kan realiseres ved prioritering af flere af nøgleindikatorerne. Hvordan kommer vi i kontakt med dem? De relevante målgrupper er på disse markeder lette at få kontakt med, når bare der er midler nok til markedsføring, presse og pr. Vi ved en masse om, hvem de er, deres behov, rejsemotiver og hvilke mediekanaler, vi kan nå dem gennem. Det er at skrue op for to indsatser: - direkte online- kommunikation til og med danskerne - være en aktiv og krævende samarbejdspartner i markedsførings- og pressesamarbejdet med VisitSydsjælland- Møn og deres samarbejde med VisitDenmark om fælles, målgruppe- tilpasset markedsføring. På kort sigt vil Stevns være attraktiv for disse målgrupper, men skal deres antal forøges, forudsætter det realisering af flere af nøgleindikatorerne. Lige så snart det drejer sig om at inspirere og motivere gæsterne til at blive lidt længere i området, opleve mere af hele Stevns og bruge flere penge på overnatning, bespisning og oplevelser, forudsætter det, at flere af denne redegørelses nøgleindikatorer realiseres. Der er ganske enkelt ikke tilstrækkelig med let tilgængelige og bookbare varer på 16

17 På længere sigt De strategiske markeder og målgrupper, som på længere sigt kan bidrage til realiseringen af redegørelsens mål om vækst og udvikling, er ikke kendetegnet af deres geografiske og kulturelle nærhed til området, men af deres interesse for oplevelser i verdensklasse. Der er tale om meget attraktive målgrupper fra store og købestærke rejsemarkeder i verden. Rejsemarkeder, som Stevns som område har meget lidt kontakt og erfaring med i dag. Hvilke oplevelsesbehov og rejsemotiver har de? Disse målgrupper søger hele tiden og altid rejseoplevelser, som har en såkaldt reason to go. Det er ofte et af følgende motiver: - kan krydse af på verdensarvslisten, har også været her og oplevet dette - er faglige geologiske nørder, der rejser verden rundt efter geologiske oplevelser - er videbegærlige med hensyn til verdens udvikling og opsøger proaktivt verdensarvssteder - er på besøg i Skandinavien og ønsker en verdensklasseoplevelse som udflugtsmål ud af hovedstaden København - er på krydstogt og har turn around i København, hvilket giver mulighed for at besøge et udflugtsmål i verdensklasse - er til møde, teambuilding og/eller fest med firmaet eller i anden professionel sammenhæng. Har Stevns nok varer på hylderne til dem? Deres motiver er langt mere udfordrende at imødekomme, fordi de bevidst rejser efter en oplevelse i verdensklasse og naturligt nok forventer at finde en sådan, når de når frem. Disse gæster motiveres og inspireres af den reelle oplevelsesscene, som de forventer at møde i en UNESCO- sammenhæng. Et helt centralt og velbeliggende velkomstcenter vil være en basisforudsætning, for de forventer at møde det. Herfra kan de guides og hjælpes videre ud i det bredere og større oplevelseslandskab. Disse gæster har rejst lang for at nå frem, alene rejsen har kostet mange penge. Derfor er deres forventninger til det, der møder dem, meget højere. Det sammenhængende tilbud af oplevelser skal være veltilrettelagt på alle de relevante sprog (ikke kun dansk, tysk og engelsk) og let tilgængeligt i form af services og ydelser, der er udviklet til at hjælpe netop dem. Langt de fleste af nøgleindikatorerne skal i spil, hvis Stevns skal lykkes med at tiltrække disse målgrupper i et større antal. Hvordan kommer vi i kontakt med dem? De nye målgrupper er langt mere nicheorienterede og spredt over et stort geografisk område, hvilket kræver en helt anden tilgang end de nuværende gæster. Ofte er der tale om målgrupper, som VisitSydsjælland- Møn og VisitDenmark kommunikerer til og med i begrænset omfang, fordi kontaktprisen er så utrolig høj på det internationale turismemarked. Der er derfor tale om at påbegynde følgende tre typer af indsatser: - - bearbejde danske og udenlandske turoperatører, som har verdensarvssteder som deres speciale pressemæssigt bearbejde de internationale fagblade og medier, der læses af de 17

18 - pågældende målgrupper. Det vil sige invitere deres journalister/bloggere på besøg bearbejde udenlandske rejsebureauer, der har specialiseret sig i verdensklasse oplevelser/unesco- oplevelser. Andre UNESCO- oplevelser i Danmark bliver både konkurrenter og samarbejdspartnere. Overfor netop disse målgrupper ændrer konkurrencebilledet sig pludseligt. Det sker, fordi en international gæst med stor sandsynlighed kun vælger et eller maksimalt to udflugtsmål ud af København, da København for mange af disse gæster også kun er en af perlerne på en snor rundt i Skandinavien, Baltikum, Norden eller Nordeuropa. Derfor bliver verdensarv Roskilde Domkirke, verdensarv Kronborg Slot, Geopark Odsherred, Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Nationalpark Skjoldungernes Land pludselig alternativer for udflugter ud af København, ud i Copenhagens Countryside. Hvem fremstår mest attraktiv, mest tilgængelig, mest interessant som et samlet oplevelsesunivers i verdensklasse? På den anden side giver det rigtig god mening netop at samarbejde med eksempelvis verdensarv Roskilde Domkirke, Sagnlandet Lejre, Danmarks Borgcenter og Møns Klint om at tilrettelægge en fælles oplevelsestur ud af København, der er så indholdsrig og attraktiv, at gæsterne vil rejse langt efter den. På længere sigt vil Stevns kunne blive meget attraktiv for disse købestærke og indholdsmæssige relevante målgrupper. Målgrupper, der virkelig søger det indhold og den historie, som Stevns på så autentisk vis tilbyder. Deres forventninger til en sammenhængende turismemæssig verdensarvs- oplevelse bliver ikke indfriet i dag. 18

19 REDEGØRELSENS KONKRETE INDHOLD SIDE

20 Redegørelsens vision og strategiske mål Vision I redegørelsen er prioriteret de nøgleindikatorer, som Stevns Kommune og turismeaktørerne er enige om skal udgøre det fælles grundlag for turismeudviklingen i årene fremover. Redegørelsen er dermed et vigtigt omdrejningspunkt for ressourcemæssig prioritering og finansiering samt organisering af de projekter, indsatser og aktiviteter, som skal udvikles og iværksættes i et offentligt/privat samarbejde. Visionen består af fire hovedelementer: 1) Attraktion: Hele Stevns kommune er med verdensarv Stevns Klint verdenskendt for sine velbevarede og enestående naturskabte og kulturelle værdier, som forvaltes og udvikles på et bæredygtigt grundlag. 2) Markedsposition: Stevns som kommune tiltrækker med verdensarv Stevns Klint videbegærlige danske og udenlandske gæster i forår-, sommer- og efterårsmånederne. 3) Samarbejdsstruktur: Hele Stevns kommunes geografi er med verdensarv Stevns Klint som løftestang en kommercielt, fagligt og kvalitetsfokuseret samarbejdende struktur, som dermed udadtil fremstår som et sammenhængende og synligt rejsemål for gæster fra nær og fjern. Store og små, offentlige og private aktører samarbejder på kryds og tværs af hele kommunen om at skabe lokal omsætningsmæssig vækst og øge interessen for at bo og arbejde i kommunen. Samarbejdsstrukturen ledes og faciliteres af udpegede interessenter, der har bemyndigelse hertil. 4) Loyalitet: Alle, som besøger, bor eller arbejder i og omkring verdensarvsstedet, i hele Stevns kommune er klar over, stolte over og værdsætter landskabets unikke værdi. De engagerer sig i stedets fortællinger og ønsker at bidrage til beskyttelse og rekreativ benyttelse af de stedbundne værdier. Et godt samspil mellem mennesker (herboende og gæster) og kulturen og deres påvirkning af hinanden er en vigtig del af visionen. Et strategisk valg Forud for beskrivelsen af de strategiske mål ligger en principiel afgørelse af, om samfundet på Stevns ønsker at realisere sine mål med udgangspunkt i tiltrækningen af store, kapitalstærke, kommercielle investorer, der ser en oplagt forretningsmulighed i at koble sig på verdensarvs- blåstemplingen for at opnå kommerciel gevinst for egen vinding skyld. Det kunne være et offentligt/privat partnerskab med en verdensomspændende hotel- eller attraktionskæde, der gerne vil dyrke den geologiske fortælling. Eller bunder Stevns ambitioner snarere i et ønske om et stærkt, og forpligtende lokalt, tværkommunalt, regionalt og nationalt samarbejde, der giver den enkelte turismeaktør mulighed for at koble sine egne, unikke produkter og 20

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

På vegne af Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Den 8. juni 2014

På vegne af Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Den 8. juni 2014 Næstved Kommune Center for Strategi og Innovation Att.: Chefkonsulent Tine Jeppesen Teatergade 8 4700 Næstved På vegne af Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Den 8. juni 2014 Kortfattet og konkret beskrivelse

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

FRA OG TIL UDKAST. Forskellen i retningen nu og i fremtiden

FRA OG TIL UDKAST. Forskellen i retningen nu og i fremtiden Forskellen i retningen nu og i fremtiden OG UDKAST v/dorte Kiilerich Januar-marts 2017 Et ståsted at møde verden fra Strategiske trædesten VisitRoskilde 2018-2021 Trædestenenes mål er at fremme turisterhvervet

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav:

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: UNESCO er en del af FN og forvalter verdensarvskommissionen. Verdensarvscenteret ligger i Paris. IUCN

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE

DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE DET GODE VÆRTSKAB I NATURPARK MARIBOSØERNE IDÉER POTENTIALER INITIATIVER AKTIVITETER Workshop om velkomststruktur og værtskab 7. januar 2014 på Restaurant Bangs Have, Maribo Program Kl. 15.00 Kl. 15.10

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere