Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link"

Transkript

1 Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Nr Indhold 1. Generelle vilkår Omfang Lovbestemmelser Grundlag Kontakt med Skandia Link Forsikringen træder i kraft Klager Opsparingsdelen Generelt om placering i opsparingsfonde Opsparing med KursGaranti Fordeling af indbetalinger Handel med opsparingsfonde Generelt Specielt for fonde med KursGaranti Øvrige forhold Forsikringsdelen Pensionering Dødsfald Invaliditet Erhvervsskifte Udbetaling Øvrige betingelser Urigtige oplysninger Betaling for administration og forsikringsdækning Indbetaling Ophævelse og udbetaling af opsparingen Forsikringsdækning uden opsparing Personlig kode... 7 Skandiakoncernen i Danmark består af flere selskaber: Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR: , Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr og Skandia A/S, CVR: Skandia A/S foretager samlet administration for Skandia Link og Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab.

2 1. Generelle vilkår 1.1. Omfang Forsikringen dækker i det omfang, der er anført i Opsparings og forsikringsoversigten. En forsikring i Skandia Link Livsforsikring A/S (herefter Skandia ) tilhører forsikringstageren, og den består af en opsparingsdel og en forsikringsdel Lovbestemmelser Bestemmelserne om livsforsikring i Lov om Forsikringsaftaler gælder for forsikringen, medmindre andet er bestemt i disse forsikringsbetingelser eller i en anden aftale som er knyttet til forsikringen. Medmindre det er aftalt på forhånd, kan forsikringsvilkårene ikke ændres i negativ retning for forsikringstageren i forsikringens løbetid. Hvis det er aftalt at der kan foretages ændringer, kan det ske med 3 måneders varsel. Bestemmelserne i Lov om Finansiel virksomhed gælder også for forsikringen. Forsikringen følger til enhver tid det beregningsgrundlag, der er anmeldt til den offentlige tilsynsmyndighed Grundlag Forsikringen er oprettet eller ændret på grundlag af de skriftlige oplysninger, der er modtaget fra forsikringstageren, forsikrede og/eller medforsikrede. Oplysningerne gives på en særlig blanket (begæring) og eventuelt i form af andre erklæringer og attester, som Skandia anser for at være nødvendige. I henhold til Lov om Forsikringsaftaler kan forsikringsdækningerne bortfalde helt eller delvist, hvis der er afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger. Der udstedes ingen police for forsikringen. Men forsikringsaftalen vil altid være dokumenteret af Opsparings og forsikringsoversigten, som enten kan fremsendes elektronisk (e mail) eller skriftligt. En ajourført udgave kan til enhver tid bestilles hos Skandia. Det skal være udtrykkeligt angivet i Opsparings og forsikringsoversigten, hvis der er knyttet en firmapensionsaftale til forsikringen. Aftaler med Skandias repræsentanter gælder kun, hvis de er anerkendt af Skandia og fremgår af Opsparings og forsikringsoversigten Kontakt med Skandia Link Skandia skriver til forsikringstageren til den postadresse, som forsikringstageren oplyser. Skandia kan også vælge at skrive til den e mail adresse, som han eller hun har oplyst. Forsikringstageren kan skrive til Skandia på den officielle postadresse: Skandia Kay Fiskers Plads København S eller på e mail: Meddelelser har virkning fra de er kommet frem til modtageren. Ved modtagelsen vil Skandia registrere forsikringstagerens meddelelse Forsikringen træder i kraft Den dag hvor begæringen er skrevet under af forsikringstageren, hvis den kan antages af Skandia uden forbehold. Den dag hvor begæringen og andre nødvendige attester kan antages af Skandia. Den dag hvor forsikringstageren har sendt sin accept af et tilbud på særlige vilkår. Disse regler gælder ikke for obligatoriske firmapensionsordninger. Her begynder Skandias ansvar den dag medarbejderen opfylder betingelserne for at indtræde i pensionsordningen, såfremt Skandia ville have antaget forsikringen på normale vilkår. Skandias ansvar bortfalder dog efter tre måneder, hvis der på dette tidspunkt ikke er modtaget meddelelse om, at medarbejderen skal indtræde i ordningen. Dette kan meddeles enten med en begæring, der er underskrevet af medarbejderen, med en e mail eller med en indbetaling fra firmaet med udtrykkelig henvisning til den pågældende medarbejder Klager Skandia er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, hvor klager om forsikringsforhold fra forsikringstageren kan behandles. Man kan bestille et skema ved at skrive til dem på adressen: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. At klage er forbundet med et mindre gebyr for klageren. 2. Opsparingsdelen 2.1. Generelt om placering i opsparingsfonde Skandia stiller en række opsparingsfonde til rådighed. Forsikringstageren kan frit vælge mellem de udbudte opsparingsfonde, når pensionsopsparingen skal placeres, med mindre der er tale om en firmapensionsordning, hvor arbejdsgiveren har bestemt fordelingen eller begrænset udbuddet af opsparingsfonde. Oversigt over opsparingsfonde kan rekvireres hos Skandia og fremgår i øvrigt på skandia.dk. Skandia kan til enhver tid udvide fondsudbuddet ved at indgå aftaler med nye fondsforvaltere. Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link nr Skandia 2/7

3 Det er Skandia, der ejer de investeringsbeviser, certifikater eller units, som udstedes af fondsforvalterne. Opsparingen på forsikringen placeres blandt de opsparingsfonde, forsikringstageren har valgt. Skandia garanterer, at forsikringens opsparing (efter fradrag af Skandias administrationsomkostninger og eventuelt købstillæg) dag for dag forrentes med præcist det afkast, der følger af udviklingen i den indre værdi i de opsparingsfonde, forsikringstageren har valgt. Det betyder, at opsparingen både kan stige og falde på daglig basis. Der gælder særlige regler for opsparingsfonde med Kurs Garanti, se nedenfor. Eventuelt udbytte på opsparingsfondene tilskrives opsparingen, og geninvesteres automatisk i samme opsparingsfond, som udbyttet stammer fra. Pensionsafkastbeskatning efter gældende lov og regler, eller nye afgifter/beskatninger, som afløser/supplerer disse, modregnes i den nævnte forrentning. Skandia forbeholder sig ret til med 1 måneders varsel at fjerne en eller flere opsparingsfonde fra udbuddet. I den situation kan forsikringstageren vælge nye opsparingsfonde blandt de opsparingsfonde, Skandia Link udbyder. Hvis forsikringstageren ikke vælger nye opsparingsfonde, vil Skandia overføre værdien til en fond for danske korte obligationer med minimal risiko. Hvis en fondsforvalter opsiger samarbejdet med Skandia, kan forsikringstageren vælge en ny fordeling på samme måde som beskrevet ovenfor. I situationer, hvor Skandia vælger at erstatte en bestående opsparingsfond med en anden opsparingsfond, kan Skandia vælge at overføre værdien fra den bestående opsparingsfond til den nye opsparingsfond frem for en fond for danske korte obligationer, dog fortsat med 1 måneds varsel. I situationer hvor den tilknyttede fondsforvalter i opsparingsfonde, der administreres i Skandia Global Funds (SGF), erstattes med en anden fondsforvalter, vil Skandia informere forsikringstageren om dette. Skift af fondsforvaltere i SGF kan ske med 1 dags varsel. Forsikringstageren kan give en tredje person fuldmagt til at vælge indbetalingernes fordeling samt fuldmagt til at handle med opsparingsfonde. Skandia vil forlange dokumentation for fuldmagtsforholdet Opsparing med KursGaranti Der er to kurser på opsparingsfonde med KursGaranti. En handelskurs baseret på indre værdi, og en garantikurs der angiver fondens minimumsværdi på fondens udløbstidspunkt. KursGarantien er bestemt i Euro. Omregnet til danske kroner, vil en ændring af kursen på Euro målt i danske kroner påvirke KursGarantien. KursGarantien i Euro vurderes mindst en gang hver måned, og hæves til værdien for handelskursen, såfremt handelskursen på vurderingstidspunktet er højere end den foregående garantikurs Fordeling af indbetalinger Forsikringstageren vælger selv indbetalingens fordeling i procent mellem de udbudte opsparingsfonde, og forsikringstageren eller fuldmagtshaveren kan til enhver tid ændre fordelingen. Når Skandia modtager indbetalinger, skabes der automatisk købsordrer i de opsparingsfonde, forsikringstageren har valgt som indbetalingsfordeling. Se Handel med opsparingsfonde nedenfor. Hvis forsikringstageren ikke har valgt en indbetalingsfordeling, før Skandia modtager første indbetaling, placerer Skandia indbetalingen i en fond for danske korte obligationer med minimal risiko Handel med opsparingsfonde Forsikringstageren kan omplacere den opsparing, der er placeret i opsparingsfondene. Dette kalder Skandia Link handel med opsparingsfonde. Handlerne får ikke effekt på den fremtidige fordeling af indbetalingerne, med mindre der samtidig vælges en ny indbetalingsfordeling (jf. Fordeling af indbetalinger). Handelsønsker skal enten registreres via Skandia LinkBørsen på internettet (skandia.dk/borsen) eller meddeles pr. brev eller fax med underskrift. Hvis der opstår tvivl om, hvilke handler der ønskes gennemført, gennemfører Skandia ingen handler, men kontakter forsikringstageren eller fuldmagtshaveren Generelt På grundlag af forsikringstagerens handelsønsker skabes der købs og salgsordrer i opsparingsfondene. Handelsønsker kan rettes eller slettes frem til kl på ordredagen (registreringsdagen). Handelsønsker, der registreres fredag, lørdag og søndag, kan rettes eller slettes frem til søndag kl Handelsønsker gennemføres til kurserne på førstkommende handelsdag efter ordredagen, hvor der findes kurs på alle de opsparingsfonde, der indgår i handlen Specielt for fonde med KursGaranti Indtil videre sættes der kun handelskurs for opsparingsfonde med KursGaranti en gang om ugen. Dette sker på alle tirsdage, der ikke er helligdage. Derfor kan handler med opsparingsfonde med KursGaranti kun gennemføres en gang om ugen forudsat tirsdag i denne uge ikke er en helligdag. Såfremt en opsparingsfond med KursGaranti indgår i en handel, afregnes alle underliggende handler til Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link nr Skandia 3/7

4 tirsdagskurserne. En sådan handel kan registreres, ændres eller slettes frem til mandag kl Øvrige forhold Skandia forpligter sig til at afregne ordrer til kurserne på senest femte handelsdag, efter at indbetalingen eller handelsønsket er modtaget. Fem dages fristen gælder dog ikke for anmodning om genkøb, herunder overførsel. Handelsdage er dage, hvor alle opsparingsfonde, der indgår i en handel, kurssættes. Hvis en handel ikke kan gennemføres inden for tidsfristen, og dette ikke skyldes Skandia, hæfter Skandia ikke for et eventuelt tab, forsikringstageren måtte få. Hvis indbetalingsfordelingen eller handelsønsket indeholder opsparingsfonde med KursGaranti, lempes ovenstående forpligtelse til 11 handelsdage, idet disse fonde kun kurssættes en gang om ugen. Hvis der på tidspunktet for registrering af et handelsønske allerede er registreret handler, fx som følge af indbetalinger eller betaling af forsikringsdækninger mv. kan effekten være, at handelsønsket udskydes, indtil de øvrige ordrer er afviklede. Udskydes et handelsønske, kan handelsønsket rettes eller slettes, indtil ordrerne bliver skabt. Når en handel er gennemført, sender Skandia en handelsbekræftelse til forsikringstageren eller placerer i elektronisk form en handelsbekræftelse på Skandia LinkBørsen. 3. Forsikringsdelen 3.1. Pensionering Opsparingen udbetales enten som et engangsbeløb eller som en månedlig udbetaling fra den aftalte dato. Hvis pensionen skal udbetales månedligt, kan forsikringstageren vælge mellem de vilkår for udbetalingerne, der gælder, når udbetalingen starter. Før udbetalingen oplyser Skandia, hvilken dokumentation der er nødvendig. Skandia har ret til at kræve eventuelle yderligere oplysninger. Hvis udbetalingen er betinget af, at den sikrede er i live, kan Skandia løbende kræve dokumentation for dette Dødsfald Den valgte forsikring udbetales ved dødsfald. Anmeldelse af dødsfald Dødsfald bør anmeldes til Skandia hurtigst muligt af hensyn til de efterladte, som skal have udbetalt forsikringen. Før udbetalingen kan finde sted, oplyser Skandia, hvilken dokumentation der er nødvendig. Skandia har ret til at kræve eventuelle yderligere oplysninger. Udbetaling Når de nødvendige oplysninger er modtaget, udbetales forsikringen til den/de sikrede. gælder, når udbetalingerne starter. Udbetalingen sker fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Undtagelser Uanset hvor længe forsikringen har været i kraft, er det kun opsparingen, der udbetales, hvis dødsfaldet skyldes deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder. Hvis der opstår krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, kan der blive tale om at forøge indbetalingen for risikodækningen og/eller nedsættelse af forsikringen ved dødsfald. Reglerne for dette er anmeldt til den offentlige tilsynsmyndighed. Følgende undtagelser gælder alene for ordninger, der ikke er obligatoriske firmapensionsordninger: Hvis forsikringen ikke har været i kraft uafbrudt i et år, udbetaler Skandia kun opsparingen, hvis dødsfaldet skyldes: Selvmord Ophold i eller rejser til områder uden for Danmark, hvor risikoen for dødsfald er forøget på grund af krigstilstand, borgerlige uroligheder, epidemier eller lignende omstændigheder. Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning, motorvæddeløb, farlig sport eller andet, der kan sidestilles hermed. Flyvning, bortset fra som passager i offentlig godkendt lufttrafik Invaliditet Hvis det er anført i Opsparings og forsikringsoversigten, er der ret til udbetaling af forsikringsdækning og fritagelse for indbetaling i tilfælde af, at forsikrede mister sin erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykkestilfælde. Hvis forsikringstageren har fået ret til fritagelse for indbetaling, sikrer Skandia, at opsparingen forøges med det aftalte beløb hver måned. Samtidig opretholdes forsikringsdækningen, som om indbetalingen var fortsat. I det følgende er udbetaling af ydelser og fritagelse for indbetaling under ét benævnt invalideydelser. Hvis forsikringen er oprettet i forbindelse med en firmapensionsaftale, såvel obligatorisk som frivillig, kan det være aftalt, at arbejdsgiveren har ret til udbetalingen, så længe der udbetales løn fra arbejdsgiveren. Tab af erhvervsevnen indebærer, at forsikrede på grund af sygdom eller ulykkestilfælde ikke længere er i stand til at tjene mere end enten ½ eller 1/3 af, hvad der i samme egn er almindeligt for fuldt arbejdsdygtige personer med tilsvarende uddannelse og alder. Ved vurderingen tager Skandia hensyn til forsikredes nuværende tilstand, uddannelse og tidligere beskæftigelse. Hvis forsikringen skal udbetales månedligt, kan den/de sikrede vælge mellem de vilkår for udbetalingerne, der Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link nr Skandia 4/7

5 Det er i Opsparings og forsikringsoversigten anført, i hvilken grad erhvervsevnen skal være nedsat for, at der er ret til invalideydelser. Forsikrede skal overholde lægelige råd og anvisninger, som med rimelig sikkerhed kan indebære, at han eller hun genvinder en betragtelig del af erhvervsevnen. Undtagelser Uanset hvor længe forsikringen har været i kraft, er der ikke dækning ved invaliditet, hvis invaliditeten skyldes: Deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder Sygdom eller ulykkestilfælde som forsikrede har fremkaldt med forsæt Nervøse klager der ikke lægeligt kan betegnes som længevarende psykisk lidelse Legemlige sygdomstilstande uden objektive sygdomstegn, medmindre tilstanden har medført hospitalsindlæggelse. Hvis der opstår krigstilstand eller anden tilsvarende fareforøgelse på dansk område, kan der blive tale om forøgelse af indbetalingen for invaliditetsdækningen og/eller nedsættelse af forsikringen ved invaliditet. Reglerne for dette er anmeldt til den offentlige tilsynsmyndighed. Følgende undtagelser gælder alene for ordninger, der ikke er obligatoriske firmapensionsordninger: Hvis forsikringen ikke har været i kraft uafbrudt i et år, er der ikke dækning ved invaliditet, hvis invaliditeten skyldes: Selvmordsforsøg Ophold i eller rejser til områder uden for Danmark, hvor risikoen for invaliditet er forøget på grund af krigstilstand, borgerlige uroligheder, epidemier eller lignende omstændigheder Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning, motorvæddeløb, farlig sport eller andet, der kan sidestilles hermed Flyvning, bortset fra som passager i offentlig godkendt lufttrafik Erhvervsskifte Prisen for invalideydelsen er afhængig af forsikredes erhverv. Derfor skal det straks meldes til Skandia, hvis forsikrede skifter arbejdsopgaver, stilling eller virksomhed. Hvis de nye oplysninger medfører en ændring af prisen for invalideydelserne, reguleres indbetalingen fra den 1. i den kommende måned. Hvis forsikrede ikke har meddelt en ændring i erhverv, virksomhedens eller arbejdets art, hæfter Skandia Link kun for en invalideydelse, der svarer til den faktisk afholdte betaling. Anmeldelse Forsikringstageren skal anmelde invaliditet inden for et år efter det tidspunkt, hvor han eller hun har mistet sin erhvervsevne. Forsikringen omfatter ikke udbetaling for tiden forud for anmeldelsen, hvis der er gået mere end et år. Før udbetaling kan finde sted, oplyser Skandia, hvilken dokumentation der er nødvendig. Skandia har ret til at kræve eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af helbredstilstanden. Det kan f.eks. være en undersøgelse hos en læge, som er udpeget af Skandia. Hvis forsikredes helbredstilstand forbedres, er han eller hun forpligtet til at meddele det til Skandia. Vurdering Skandia kan til enhver tid kræve dokumentation for, at forsikrede opfylder betingelserne for at få invalideydelsen udbetalt. Skandia foretager altid sin egen vurdering af forsikredes erhvervsevnetab. Skandia kan gøre udbetalingen betinget af, at forsikrede søger lægelig behandling, omskoling, genoptræning eller uddannelse for at genvinde erhvervsevnen Udbetaling Månedlige udbetalinger begynder, når erhvervsevnen har været nedsat uafbrudt i 3 måneder. De begynder den 1. i måneden. Forsikringstageren kan vælge mellem de vilkår for udbetalingerne, der gælder, når udbetalingerne starter. Udbetalingen fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat i den påkrævede grad frem til forsikringens ophørsdato. Hvis erhvervsevnen genvindes, så forudsætningen for udbetaling ikke længere er til stede, ophører invalideydelsen med udgangen af måneden. Hvis forsikrede er under omskoling, fortsætter retten til fritagelse for indbetaling samt udbetaling af invalideydelsen under omskolingen, dog højst i 3 år. Omskolingsplanen skal godkendes af Skandia. Det kan være en betingelse, at omskolingsplanen kan godkendes af kommunen som berettiget til udbetaling af dagpenge. Engangsudbetaling sker tidligst 1 år efter tabet af erhvervsevnen, når følgende betingelser er opfyldt: invaliditeten skønnes at være varig invaliditeten har varet uafbrudt i 1 år forsikrede er i live 1 år efter tabet af erhvervsevnen. 4. Øvrige betingelser 4.1. Urigtige oplysninger Hvis oplysningerne i forbindelse med forsikringens tegning, ændring eller genikraftsættelse er urigtige eller mangelfulde, kan det få konsekvenser for udbetaling af forsikringsydelsen. Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link nr Skandia 5/7

6 Er de urigtige oplysninger givet svigagtigt, kan der ikke gøres krav mod Skandia. Er de urigtige oplysninger afgivet i god tro, hæfter Skandia som hvis de var rigtige. Er der afgivet urigtige oplysninger, der ikke er nævnt i de to første punkter, er Skandia fri for ansvar, hvis Skandia ikke ville have overtaget forsikringen med kendskab til de korrekte forhold. Hvis Skandia ville have overtaget forsikringen, hæfter Skandia kun for en forsikring af størrelse og indhold, som Skandia ville have tilbudt for den aftalte præmie, hvis Skandia ved tegningen havde fået de rigtige oplysninger. Hvis forsikringen har været i kraft uafbrudt i mere end fem år, vil Skandia i tilfælde af forsikredes død kun gøre urigtige oplysninger gældende, hvis der er tale om svig, eller hvis alderen er forkert opgivet Betaling for administration og forsikringsdækning Betalingen for administration og forsikringsdækning fratrækkes løbende i forsikringens opsparing. Betalingen fastlægges i forhold til beregningsgrundlaget og er afhængig af en række forhold, for eksempel forsikringsdækningens art og forsikredes alder. Betalingen kan herudover ændres i overensstemmelse med ændringer i beregningsgrundlaget. Fradraget i opsparingen fordeles forholdsmæssigt mellem opsparingsfondene Indbetaling Indbetalingen kan enten foregå som aftalte løbende indbetalinger eller aftalte engangsindbetalinger. De forfalder til betaling på de datoer, der er aftalt mellem forsikringstageren og Skandia. Indbetalingen skal ske via elektronisk betalingsservice eller på anden aftalt måde. Ved anvendelse af elektronisk betalingsservice vil der være forskel på den dato pengene trækkes på kontoen, og den dato Skandia Link modtager pengene. Skandia placerer indbetalingen, når den er modtaget, som nævnt i afsnittet Opsparingsdelen. Betaling for forsikringsdækning ved død og/eller invaliditet samt omkostninger, der ikke afholdes af indbetalingen, fratrækkes i forsikringens opsparing. Fradraget fordeles mellem de opsparingsfonde, der er valgt på forsikringen, i forhold til fondsværdien for hver enkelt opsparingsfond. Omkostninger, der afholdes af indbetalingen, fratrækkes direkte i indbetalingen, før pengene placeres i opsparingsfonde. Første indbetaling Første indbetaling forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft, men opkrævningen af den vil først blive sendt efter dette tidspunkt. Hvis forsikringstageren ikke betaler første indbetaling senest 3 dage efter opkrævningen, ophører Skandias ansvar for de etablerede forsikringsdækninger ved død og invaliditet. Senere indbetalinger Skandia foretager opkrævning via elektronisk betalingsservice. Opkrævningen foretages tidligst 1 uge før forfald. Hvis senere indbetalinger ikke betales, fratrækker Skandia betalingen til dækningerne ved død og invaliditet i opsparingen, så forsikringsdækninger fortsætter uændret. Forsikringsdækningerne kan fortsætte, indtil opsparingen er opbrugt, dog ikke længere end til de aftalte udløbsdatoer. Umiddelbart inden opsparingen er opbrugt, meddeler Skandia dette til forsikringstageren. Hvis værdien af opsparingen på et hvilket som helst tidspunkt falder til en mindre værdi end det, som betalingen for risikodækningerne og omkostninger forventes at blive inden for en 12 måneders periode, sender Skandia en opkrævning på dette beløb. Anden opkrævning sender Skandia tidligst 1 måned efter første opkrævning, og hvis indbetalingen ikke er sket 1 uge efter, bortfalder forsikringsdækningen. Det sker dog tidligst tre måneder efter første opkrævning. Hvis Skandias ansvar er bortfaldet, træder det i kraft igen, hvis de forfaldne indbetalinger betales senest 1 måned efter bortfaldet. Genoptagelse af betalingen Forsikringen kan sættes i kraft igen på et hvilket som helst tidspunkt, under forudsætning af at der afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger. Forrentning med tilbagevirkende kraft I tilfælde hvor Skandia skal forrente et beløb med tilbagevirkende kraft, bliver beløbet opgjort efter Forsikringsaftalelovens 24 stk. 2. Hvis forrentningen er større end 200 kr., regner Skandia i stedet med en rente, der svarer til det gennemsnitlige afkast af de fonde, forsikringstageren har haft i den pågældende periode. Bliver forrentningen regnet ud fra det gennemsnitlige afkast mindre, end hvis det var opgjort efter Forsikringsaftalelovens 24 stk. 2, vil forsikringstageren få tilskrevet renter efter Forsikringsaftalelovens 24 stk. 2. Hvis Skandia skal opkræve et beløb med tilbagevirkende kraft, bliver der ikke opkrævet renter Ophævelse og udbetaling af opsparingen Forsikringstageren har ret til at hæve forsikringsforholdet og få udbetalt opsparingen. Hvis opsparingen er større end den valgte forsikring ved død, kan udbetalingen af forskellen mellem opsparingen og forsikringen gøres betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Hvis forsikringen er oprettet i forbindelse med en firmapensionsaftale, kan det være aftalt, at det ikke er muligt at Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link nr Skandia 6/7

7 hæve forsikringsforholdet og få udbetalt forsikringens opsparing Forsikringsdækning uden opsparing Forsikringstageren har ret til at stoppe indbetalingen. Forsikringen kan herefter fortsætte på en af følgende måder: Forsikringsdækningen ved død og invaliditet kan opretholdes, så længe betalingen til disse dækninger kan dækkes af forsikringens opsparing. Forsikringsdækningerne ved død og invaliditet bortfalder. Forsikringstageren har fortsat ret til at omplacere sin opsparing i opsparingsfondene. Hvis opsparingen 3 måneder eller senere, efter indbetalingen er ophørt, er mindre end kr. (basistal fra 1998 pristalsreguleret efterfølgende), er Skandia berettiget til at ophæve forsikringen og udbetale opsparingen Personlig kode Når forsikringen er trådt i kraft, får forsikringstageren en personlig kode til Skandia LinkBørsen (skandia.dk/borsen), medmindre forsikringstageren har fravalgt det. Skandia stiller Skandia LinkBørsen til rådighed for omplacering af indbetalinger til opsparingsfonde og handel med opsparingsfonde. Forsikringstageren forpligter sig til at opbevare den personlige kode forsvarligt samt til ikke at oplyse sin personlige kode til andre. Hvis han eller hun får mistanke om, at andre har kendskab til den personlige kode, skal dette straks meddeles til Skandia, som så udsteder en ny kode. Giver forsikringstageren en tredje person fuldmagt til at vælge placeringen af opsparingen i opsparingsfondene, er denne person ansvarlig for, at koden opbevares forsvarligt, jf. de nævnte regler. Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link nr Skandia 7/7

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2016 Nr. 01 16 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan virker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark For Forsikringsbetingelserne gælder i tilslutning til dansk

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7874-4 Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikringsbetingelser for...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...5 5 Urigtige oplysninger...5

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere