tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper"

Transkript

1

2 tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde i teak eller n0d... fra kr. 105,00 Radioborde... fra kr. 35,00 Uldne vbnd etmpper 400 )< 300 kl'. 695, x 300 kr. 395,00 350X 250 kr. 510, X ". kr. 320,00 300>: 200 In. 340, X kr. 175,00 SENGETtEPPER. DIVANTtEPPER. VtEGTtEPPER. FORLIGGERE. luarolikor UDER m. m. DE BEDSTE JULEGAVE-IDEER FAR MAN ALTID HOS ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Lredersmutters, flere far Balsko, Iys skind. ver, r0de og blaa kr. 21,00 kr. 21,85 T-rem fra kr. 2.2,50 Den rigtig e st0vle kr. 39,85 TAETOAN, ".' ~.-.~~ Smutters, mange farver Sorte og lyse l'uskindssko kr. 9,00-9,75-5,10-12,35 kr. 24,85 Pelsstovlel' fra kr. 46,M - 74,85 TAETOAN BI'Jrnesko nr kr. 7,8.5 nr kr. 8,35 JE Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 Forsidebillede: Prrestelundskolen -. Foto : Poul H. Lund

3 BRANDE JUL Udsendes gratis i 6250 eksemplarer til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne 16. ar gang - Udgivet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1958 JULENS KA:RNE "Og ordet blev kr1d og tog bolig iblandt oj." Mens vi nu atter forbereder os til at fejre julcns store hojtid - bade inden for hjemmets hygge og ved menighedens festlige gudstjenester - sa kan man ikke lade vrere med nu og da at standse op over for dette sporgsmai: Ja, men hvad var det nu, der var det egentlige - det helt ekstraordinxre ved det barn, som blev fodt i stalden i Bethlehem for de mange hunclrede h siden? Hvordan gik clet dog til, at han, som jo kun var her pa jorden i ca. 33 ar, kunne srette sa dybe spor i historien, at kirkeklokker nu snart atter vii kime julen ind og kalde sammen til gudstjenester i kirker og katedraler med salmesang og orgelbrus til hans lov og pris? Han havde jo lkke noget af det, som ellers gor en mand beromt i denne verdens ojne. Han var ikke statsmand, ikke forfatter, var fattig pa denne verdens gods, blev ringeagtet og forhanet og dode til sidst som en foragtet forbryder pa et kors. AIle andre store navne i historien glemtes som sneen, der faldt i fjor; men hans navn - Jesu navn - tilbedes, elskes og pakaldes af flere og flere udover hele jordens kreds. Hvordan? Sa vidt jeg kan se, ligger svaret gemt i ovenstaende sretning fra Johannes' juleevangelium - "Og ordet blev kod og tog bolig iblandt os." (Johs. 1,14). Det er jo en vending, som er moderne sprogbrug helt fremmed. Men prover man ved hja:lp af en ordbog at srette sig ind i den betydning, disse ord havde, da de blev nedskrevet forste gang - omkring 90 ar efter den fo te julenat, sa er det una:gtelig et helt overvreldende indhold, der moder os i denne korte sretning. Den udsiger nemlig intet mindre end, at Gud - him lens og jordens skaber selv blev et menneske og helt gik ind under de vilkh, som er os mennesker beskiiret her pa jorden. At den almregtige Gud i egen person bojer sig helt ned til os, som lever, glredes. lider og dor her pa jorden, for derved at hele alt det. som gik i stykker i vort liv, for at sprede Iys og glrede i de hjerter, hvor morke og angst var kommet til at dde, det er dette, som er krernen i julens frydefulde budskab, og som ogsa i 1958 er forklaringen pa Jesu enestaende stilling i menneskesla:gtens historie. Atter og atter er det denne hovedtanke, der har inspireret julens salmeforfattere og kaldt dem frem til lovsang: Vel den gar i dit ledeb!md, dig dog svebte ell kvilldes hljj1d, du, som htl!" skabt og styrer alt, blev dog ptl sked barnlille kaldt. 0, G'ld ske lot,! Det er dette julens gla:delige budskab. der gor, at kristendommen er det helt enest:l.ende. Vel - de store verdensreligioner har trenkt fine, skonne og ophojede tanker om Gud og er i sig selv et gribende vidnesbyrd om menneskesindets lrengsel mod Gud; men ingen andre steder end i det kristne julebudskab stilles vi over for den modsatte lrengsel - Guds lrengsel, Guds bevregelse imod mennesket, der er kommet i syndens og dodens void. Hele vor bibel er een lang betagende beretning om denne Guds Ia:ngsel, men ingen steder kommer vel denne hans ka:rlige frelservilje skonnere til udtryk end i englenes sang den forste julenat: "Frygt ikke, thi se jeg forkynder eder en stor gla:de, som skal va:re for hele folket. Thi eder er i dag en frelser fodt, som er den Herre Kristus i Davids by." Martin Luther hentyder i et af sine skrifter til en gammel beretning om, hvorledes dja:velen engang var i kirke, da den forste del af Johannesevangeliet blev Ia:st op: "I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud." Helt ubeva:gelig stod han og Iyttede til. Men da pra:sten under opla:sningen kom til det sted: "Og ordet blev kod -," da flygtede han. Og Luther fojer til: "Om det end er en digtet beretning, sa er det dog sandt, at dja:velen rna fly for den, som af hjertet og i tro betragter dette ord." Det samme stlifa:rdige vidnesbyrd afla:gges af evangeliernes beretning om Jesu liv og gerning og af utailige ma:nd og hinder i kirkens hi storie lige op til yore dage. Hvor ordet blev kod, hvor Gud i Jesus Kristus gik ind i menneskesla:gtens liv og stiilede sig ved siden af os som vor broder - det er virkelig sandt, at der matte dja:velen og hans onde andeha:r flygte fra mennesker. De blev frigjorte, der kom en hel ny rejsning og frimodighed over deres liv. Gla:de, hab og tro indtog nu den pi ads, som for havde va:ret opfyldt af bekymring, angst og fortvivlelse. Se bare den lange ra:kke af mennesker, som er tegnet os klart for oje i det nye testamente - mennesker, som blev draget ind i Jesu Kristi folgeskab og derved ligesom blev fodt pany - aue afla:gger de eenstemmige vidnesbyrd: "Han har gjort aue ting vel!" Men midt i sin gla:de ved at forta:lie om alt det vidunderlige, der skete den forste julenat, kan Johannes ikke undertrykke et lihe suk ved tanken pa de mange, som vendte sig fra Jesus i vantro og forargelse: "Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham," - i samme ojeblik er det dog gla:den, der atter ba:rer ordene: "Men sa mange, som tog imod ham, gay han magt til at blive Guds born, dem, som tror pa hans navn." Og se her er vi ved det ord, der bygger bro meljem for tid og nutid - det ord, der betyder, at julen kan blive en lige sa levende og glxdelige virkelighed for os i dag som for hyrderne ude pa Bethlehems marker. For evighedsordet fra Gud blev ikke blot kod og tog bolig iblandt os i dette bestemte menneske Jesus fra Nazareth i de 33 ie, han vandrede her, men det tog ogsa bolig blandt os i den menighed, Gud ved sin go de helligand pa pinsedagen skabte her pa jorden. Det tog bolig i dabens hehige vand, i nadverens yin og brod, og det forkyndte ord - helt svarende til hans egen forja:ttelse, at hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, der vii han va:re midt iblandt os. Sa na:r er han os altsa - julens hoje ga:st! Han er stadigvxk det sta:rkeste udtryk her pa jorden for Guds Ia:ngsel efter os - hans fortabte menneskesla:gt. Lad os da ikke unddrage os ham! Lad ikke de mange ydre tegn pa julen hindre os i at finde ind til den store hojtids ka:rne; thi sa mange, som tog imod ham, gay han magt til at blive Guds born." A. BLICHFELDT-J0RGENSEN I

4 Alfred Z. Ovesen K0BMAND Kaj Johansens feg-forretning Brande - Telefon 185 BRANDE - TELEFON 192 ALTID H0JESTE DAGSPRIS Nrermeste opklilber eller regsamler anvises Drik stassaniseret Slildmrelk langkcer Mejeri TELEFON 33 ]ulegaver SKO TIL ALLE Fagmandens garanti for kvalitet og pasform far De i Victor Jepsens Skot0jsforretning Telefoll 132 Aile raske drenges julelilnske er et par LOCKEY-fodboldst0vler Brilleglas slibes fra time til time, savel efter lregerecept som efter egen synsprlilve P. Nissen Urmager og optiker St oregade - B r a nde - T elefon 135 Altid 1. klasses K0D FLiESL. palfeg Bestillingel' pa gres og render modtages B0"RGE ANDERSEN Slagtermestel' Brandlundvej 1 - Telefon 187 TLF.368 2

5 VED ET 75 ARS JUBILJEUM Samtale om en forretnings og en bys udvikling Den 20. september 1883 nedsatte manufakturhandler Charles Jorgensen sig som kobmand i Brande. Ved 75 ars jubilreet har der vreret anledning til at fremdrage mange interessante trrek fra forretningslivet i Brande pa den tid, da byen endnu kun var i sin vorden. Charles Jorgensen kom til at betyde meget for byen og egnen og fik ganske naturligt betroet en lang rrekke tillidsposter, som han rogtede pa en glimrende made. Den jubilerende forretning f0res nu videre af S0nnen, manufakturhandler Ka; J0rgensen, som har indvilget i at fortrelle "Brande Jul" lidt om forretningens historie og om udviklingen, som den har formet sig, set fra en handlendes standpunkt. For Brande by har langt tilbage i tiden vreret et naturligt samlingssted for beboerne ikke blot fra sognet men ogsa fra nabosognene. Ganske vist kom man i "gamle" dage ikke sa ofte til byen, men sa meget st0rre var omsretningen, nar man endelig var kommet her til for at forsyne sig med dagliglivets forn0denheder. Et samfund, hvor b0nderne var i Hertal. Jeg kan selvfolgelig ikke imine erindringer ga aile 75 ar tilbage, siger Kaj J0Igensen. Min far var 23 :lr, da han etablerede sig her i Brande, og de f0rste 10 if var han ung karl. En af forretningens gamle kunder har fortalt om tante Andrea, som passede husholdningen for far. Hun havde gode evner til at omgas bade mennesker og dyr, og den gamle kunde kan berette om, hvordan tante Andrea en dag glk over gaden til k0bmand M0l1ers for at hente nogle Yarer. Hunden, katten og aile honsene kom trippende efter hende over gaden til kobmandens, og bagefter gik hele optoget i hrelene pa hende hjemad. De vidste, at tante Andrea altid havde noget godt til dem. Dengang var der heller ikke sa stor trafik i gaden. Men def boede heller ikke mange folk her. Lars S0ndertoft, som er en af de gamle, der har kendt min far meget godt, fortreller, at der boede nresten ikke andet end bonder i Brande. Der udover var der prresten og degnen, kobmand M0l1er og Charles J0rgensen. Dengang var det ualmindeligt med gardiner for vinduerne pa landet. En kone fra nordsognet kom en gang hjem og fortalte sin mand, at naboens havde fact gardiner, og at hun ogsa ville kobe den slags. Handelen foregik hos Charles Jorgensen, hele regningen blev pa 20 kroner, men konen havde ingen penge med. Forovrigt havde manden heller ingen kontanter netop i de dage, og da han ikke ville skylde den nye manufakturhandler penge, lante han hos en af sine naboer, idet han sagde: Jeg vii nodig have, at han krrever mig! Lars Sondertoft mindes ogsa, at kebmand Moller havde advaret Charles J0rgensen mod at give for langstrakt kredit. "Det bliver man ikke rig af!" Forovrigt var der pa den tid en kone, Ann Sivebrek, som gik rundt og handlede med ting, som hjemmene havde brug for. Hun syntes, det var meningslost, at folk handlede i en forretning men folk viue nu engang derhen, hvor man kunne fa et bedre udvalg end det, den omvandrende kone kunne prresentere. Thomas Skrerlund, 0sterholm, har i forbindelse med jubilreet Iigeledes fremdraget minder fra den f0rste tid. Der var efterhanden fire forretninger, som sorgede for folks fornoden- Charles Jorgensen heder: N. 1. M0Jler, Chr. Jepsen, Brrendgaard og Charles Jorgensen. Kolonialvarer, fodt0j (de uundvrerlige trresko) og toj blev i mange tilfrelde oms at ved byttehandler. B0nderne kom til byen med deres produkter og fik i stedet for, hvad de havde brug for. V.:eltepetere og studek0ret0jer h0rte til i gadebilledet. - Min far har i ledige stunder fortalt meget interessant om hans forste tid i Brande, fortreller Kaj Jorgensen. Han holdt sit indtog i byen pa en vreltepeter, som han kun kunne komme op pol. ved hjrelp af vejstenene. Koret0jet havde trrefrelge og fast gummi, sa det var tungt at fa i gang. Desvrerre er dette minde om fars forste tid her ikke bevaret. lnd i gade billedet horte ogsa studekoretojer, og pa de store markedsdage blev der handlet ikke blot in de i butiken, men ogsa i telt ude pol. gaden og pa markedspladsen. Denne markedshandel blev bevaret til langt op i arene. Nu er de store markeder i Brande en saga blot. Pa markedsdagene fik far altid assistance fra Herning. Tre-fire unge mennesker havde nok at gore med at betjene de mange kunder, som dengang trrengtes ved forretningen. Jeg husker, at en af medhjrelperne, buntmager Borgelin, som forovrigt var fra Finland, pa en markedsdag i teltet havde en omsretning pa 165 kr., mens der inde i butiken kun blev omsat for omtrent det dob belte. I teltet solgtes udelukkende hatte og kasketter til 25 og 50 me stykket. Det h0rte sig simpelthen til, at aile markedsgrester skulle have et nyt hovedtoj. Bortset fra markedsdagene var min far i de forste :l.r alene om at passe butiken. Omsretningen var heller ikke lige stor, men behovet svarede dertil. Min mor, Mathilde Jorgensen, som var forretningsvant, kunne yde far mangen god handsrrekning siden hen. Men der kom da ogsa medhjrelpere. En af de forste var den senere boghandler Jens Christensen, der var uddannet som urmager, men som godt kunne bista inden for manufakturbranchen. Jens Christensen var en hyggelig mand. Han rog ustandseligt pa sin lange pibe - undtagen n :1r han tog sin middagssovn pa de store ruller tvistlrerred. I nogle ar havde vi en kvindelig medhjrelper, frk. Soby, en gardmands datter fra Lind. Far har siden fortalt mig, at han i en vanske lig situation Jante penge af hende. Hun havde faet en storre 3

6 MED ORIGINALT AMERIKANSK RCA CINE SCOPE BILLEDReR EJ 1717 RG. - Danmarks mest solgte kombinerede fjernsyn og radiogrammofon. Det 17" fjernsyn er udstyret m ed d t originale amerikanske RCA cineseope billedr0r, og radiogrammofonen er forsynet med det fantastiske "Super Sonic" FM-system (fremstillet under licens fra RCA). Verdens for nemste 4speed vekselstremsvrerk..garrard" sikrer en stejfri og nrensom afspilning af D er es plader. Leveres i t eak og ned. Dimensioner: h. 84 cm, b. 96 cm, d. 46 cm 2745,00 EJ 1721 B. med det store 21" RCA cinescope billedrer. Det er her lykkedes i et meget smukt arkitekttegnet kabinet at konstruere et 21" fjernsyn med harmoniske linier og af minimale kabinetdimensioner. Leveres I teak og ned. Ogsll. denne modtager er forsynet med trykt kredsleb. Dimensioner: h. 54 cm, b. 61 cm, d. 46 em 2195,00 ARENA 1721 K konstrueret med srerlig hensyntagen til en perfekt lydgengivelse, hvilket kommer til udtryk i d enne modtagers specielle hejttalerarrangement (1 stk. 6 X10" og 1 stk. 6,5" hejtta lere). Selve fjernsynsdelen er identisk med Arena EJ 1721 B. Leveres i teak og EJ 1721 RG. - En eksklusiv TV-skabsmodtager med 21" fjernsyn, radiogrammofon med "Super Sonic" FM-system (fremstillet under lieens fra RCA) og "Garrard" Billedr.ret med den lange leyetl~ Aile ARENA EJ modellerne er udstyret med de korte 90 originale amerikanske RCA cinescope billedr0r. RCA billedrererne i Arena EJ modellerne er forsynet med srerlig effektiv aluminisering, hvilket overfledigg0r den tidligere anvendte Ionfrelde og bevirker, at billedrl'lrets hals er yderligere afkortet, samtidig med at fokusering og lysstyrke er 100 pet. konstant under aile forhold. grammofonvrerk. Fjensyns Man ser kvaliteten og vtelger og radiomodtageren er tilkoblet det speeielle hejttaler Arena!Jernsyn ned. arrangement (1 stk. 12" og Dimensioner: h. 103 em, b. 1 stk. 5 X7" hejttalere), hvor 61 em, d. 46 em. 2445,00 ved der opm'i.s en lydgengivelse af hejeste kvalitet. Le RADIO-Nyt veres i teak og ned. Dimensioner: h. 97 em, b. 111 em, d. 52 em. Med "Garrard" 4-speed vek selstremsvrerk ,00 Radio. Fjernsyn. Musik m. m. Brande. TIf Giro

7 arv hjemmefra, men fof0vrigt passede hun godt pa sine penge. Hun blev siden storejendomsbesidder i Kabenhavn og benyttede ogsa sin rigdom til at se sig om i alverdens lande. Den store blandede handel. - Hvad handlede man med i "gamle dage?" - Faktisk alt muligt. Af de gamle regnskabsbager kan jeg se, at det var en stor, blandet handel, og det var almindeligt i den tid. Man var nodt til at have lidt af hvert. Der var juletr:espynt, dukker, legetoj fra Tyskland, lommeure, voltakors og meget andet. Voltakors var et metalkors, som stod i forbindelse med et lille batteri. Det skulle beskytte b:ereren mod sygdom - altsa kunne man spare l:egeudgiften. Jeg husker ogsa, at vi solgte betydelige m:engder Hamoes harvand. Vi havde eneforhandling, og kunderne kom langvejs fra for at sikre sig dette vidundervand, der fremmede harv:eksten. am der var s:erligt mange skaldede m:end pi den tid, husker jeg ikke. I forretningen kunne man ogsi kabe kranse, stukne med perler og med et religiast motiv under glas. Men i hovedsagen handledes der med manufakturvarer. Lagenl:erred og tvist1:erred blev afsat i hele ruller. Dengang n0jedes man ikke med at kabe nogle fa meter. Der var ogsi kjolestoffer afmilt i 10 eller 12 alen, alt efter kundens starrelse. Til disse stoffer var lagt foer, kantebind, h.r:gter, tdd og iavrigt alt, hvad der skulle bruges til kjolens syning. Det var noget i retning af selvbetjening. Her i forretningen blev der ogsi handlet med galanterivarer og med cykler. Min far havde ogsi i mange ar Tuborg aldepot, og der blev handlet med cigarer. Kroen for eksempel k0bte hele sit forbrug her. Af de gamle bilag kan jeg se. at cigarerne dengang kostede 5-7 0re, de allerfineste gik op i 10 are - ja, det var dengang. 01depotets blanketter som regninger. Far var en meget sparsommelig mand. I mange ar brugte man s:'!.ledes Tuborg fabrikernes sma blanketter som notaer i forretningen. Under det faste hoved: "Drik Tuborg 01" skrev man sa de yarer, kunderne kobte. Og man tog ikke hensyn til, om det tilf:eldigt var en afholdsmand, der siledes fik en lidt m:erkelig opfordring med sig hjem. Ingen reklame for forretningen. Iavrigt var min far i mange henseender en m:erkelig mand, furts:etter Kaj Jorgensen. Han ville siledes ikke reklamere for forretningen. At jeg s:elger mine kunder gode yarer er mlo bedste reklame, sagde far. End ikke firmaskilt kom op - far i 1922 et skilt forkyndte, at her havde "Magasin" til huse. Der matte ikke sta Charles J0rgensen. Ved siden af de mange repr:esentationer havde far ogsa Varelotteriets kollektion, han var forretningsf0rer for Hedeselskabets lokale afdeling i 30 ar, repr:esentant for forsikringsselskabet Danmark i 26 :lr. Lotteriet og forsikringen styrede han pi en m:erkelig made. Han n:ennede saiedes ikke, at nogen lodseddel gik tilbage til hovedkontoret, si ville han hellcrc selv beholde den. Nar en forsikringstager opsagde forsikringen, gay han ikke meddelelse videre til forsikringssel- Charles Jergensens forretningsejendom skabet, men betalte selv pr:emiebelobet -- for at selskabets portef01je ikke skulle dale! - Far var ogs:'!. i flere perioder medlem af sogneddet, medlem af bestyrelsen for Handv:er kerforeningen og i godt 30 <ir bankddsformand i Brande Bank. Sa han havde nok at se til ved siden af forretningen. Det f0rste "udsalg" blev holdt uden Charles J0rgensens vidende. Det var et fast princip hos far, at han aldrig ville holde udsalg. De Yarer, som ikke kunne afs:ettes til normal pris, blev pakket ned i store kasser, og der var efterhinden samlet et betydeligt lager. Da far en gang umiddelbart efter den farste verdenskrig var ude at rejse, fik jeg min mor overtalt til at foretage en hurtig realisation af de mange ukurante ting. Det var et dristigt skridt, men jeg skal love for, der kom gang i sagerne. Pi ganske kort tid blev alt udsolgt. Gamle habitter, JULEGAVER i Jotografter og Jotoudstyr TIL Bryllup album barnedab rammer selskabsfoto kameraer teknisk foto fotoliteratur m. m. POUL LUND Atelier og fotohandel. 11f. 51. Brande Alt fotograferes otleralt - alt i fototilhehor

8 en~»skjold Burne Vin«fJii Pwvd 1uie&wi vii sikkert vrere resultatet af falgende tilbud: Rodvin, Monopol rouge, 13 pct. pro 1/ 1 fl. kr. 6,65 Rodvin, samme (den m. tyren) Pl'. Ph Itr. kr. 11,65 Hvidvin, Mon. blanco, 13 pct. pl'. I., Itr. kr. 12,65 Madeira, Malmsey (5 ar gl.) pro 1/ 1 fl. kr. 9,95 Portvin, Poker Port, (A-vin) Pl'. 1/1 ltr. kr. 9,95 Vermouth, Bastiani fra Torino, pro 1/1 ltr. kr. 12,95 Cognac V.S.O.P Pl'. 1,.2 fl. kr. 20,35 Kirsebrervin i morsom klukfl. pro 1/ 1 f1. kr. 6,75 Gratis udleveres "SKJOLD BURNE"s brochure, del' foruden billige tilbud indeholder opskrifter pi\. 8nsk Dem noget godt juleglogg, punch, boyle, brunekager og klejner. CENTRUM Langballe & Hjersing TELEFON 400 -og julemanden er sikkert parat til at opfylde eet EllIeI' maske flere af Deres mange 0nsker om en god og fornuftig julegave - k0bt hos BRANDE TRJE LASTHAN DEL Afs Brande - Telf. 430 (3 lin.) - Giro "". ~... n\: '01 ~ ~ CHARllS BRtENSEMS 1m. BRANDE TRlELAST. BYGNINGSARTIKLER ST0BEGODS BRlENDSEL OG FYRINGSOLIE Telefon udenfor kontortid: siifremt vi ved de nu forestaaende jule indk0b rna have forn0jelsen a t vise Dem, hvad vi i ar kan tilbyde af gode og nyttige julegaver Gaver oplregges i fikse alsker Gavekort udstedes pit ethvert bel0b. t0mmerhandler Bent Nielsen 430 a Viggo Nielsen a disponent Holger Mehlsen 432 a formand Peter.Andersen 409 \. J } 6

9 lyse og med morke kanteband ved revers, lommer og a:rmeopslag, gik for kr. stykket; men der var rigtignok lagt i kakkelovnen til os, da far kom hjem. Min far var efter vore dages begreber alt for eftergivende. Han ville saiedes ikke sende regninger ud, og kunne han ma:rke, det kneb for en kunde, ville han hellere sia en tyk streg over belobet end miste forbindelsen. Efter fars dod matte vi soge at fa en mindelig ordning med nogle af vore kunder. Jeg husker en regning, som vi matte pra:sentcre for en nu afdod gardmand. Det var et belob med et firecifret tal. Forstaeligt nok studsede manden lidt, men fa dage efter blev jeg tilkaldt, og sa talte han de mange penge op pa et bord, sagde tak for krediten - og handlede fortsat hos os. Fornylig havde vi en and en pudsig oplevelse. En dame fra Lolland pnesenterede sig som gammel kunde i forretningen. Hun havde i 1917 kobt sit brudeudstyr og dokumenterede det ved at fremla:gge det blyantskrevne stykke papir. Men hun ville dog forta:lle, at nu kunne sengetfljet ikke holde mere. Jeg matte bed rove hende med, at garantien na:ppe kunne ga:lde efter 41 ars forlob. At forretningslivet var lidt anderledes i "gamic dage" end nu, fremgar af et lille tra:k, som Thomas Ska:rlund har fortalt. Charles Jorgensen og L. Thaarup var i nogle ar naboer. Det skete na:sten dagligt, at de to naboer, kolleger og konkurrenter - om man vii, sad i smogen mellem de to huse og droftede dagens begivenheder over et glas 01. De var na:ppe enige, men kom godt ud af det med hinanden. Der var en vis hygge over dette forhold. Ligesom der var hyggestemning, nar byens borgere modte hinanden pa spadsereturen i hovedgaden. Fra buede ruder til moderne udstillingsvinduer. I de forste ar var der en forholdsvis beskeden omsa:tning. De gamle kasseboger viser altid afrundede tal for dagens salg: 10 kr. 15 kr., enkelte dage lidt mere, andre lidt mindre. Med 100 kr. i kassen var det en meget stor dag. Den dag jeg blev fodt, siger Kaj Jorgensen, kan jeg se, at der var 20 kr. i kassen. Pa dgiftssiden star 20 kr. til jordemoderen. Et andet sted i kassebogen stir som udgift: en halv gris 18 kr. Mor var en stor okonom. Der blev saiedes aid rig kobt pala:g. Al den slags lavede hun selv, ligesom hun sorgede for syltning og henkogning. I mange ar var forretningslokalet et beskedent rum ud til gaden med bagved liggende lagerlokale. I 1905 foretog far den forste udvidelse. De rundbuede, sma ruder blev aflost af mere tidsvarende vinduer. Udstillingsproblemerne var ikke sa store. Der blev lagt nogle stabler stofruller ind i vinduet, og de fik lov til at ligge, indtil der blev brug for dem i forretningen. I Kaj Jorgensen 1930 blev der gennemfort en modernisering og yderligere udvidelse, og senere er der med korte mellemrum sorget for, at forretningen kunne svare til de krav, der stilles til moderne forretningsforelse. Min far naede lige at opleve forretningens 50 ars jubilxum i 1933, siger Kaj Jorgensen. Han var alvorligt syg, men han kunne alligevel gla:de sig over den megen virak, som stod omkring ham. Nu har vi andre forsogt at leve op til den standard, han reprxsenterede; det er ikke let, men jeg haber, at jeg sa nogenlunde har kunnet fylde min plads. Det er spxndende ved et jubila:um sa at sige at ga bag Ia:ns, at se tingene i et kendt perspektiv. Maske er indtrykkene lidt spredte, men de er dog med til at danne et billede af en bys trivse!' T h. J. Byens st0rste udvalg, nir det g~lder ISENKRAM K0KKENUDSTYR GAVER Th. Willemsen BRANDE ISENKRAMFORRETNING Volmerhus. Telefon 41 GLAS OG PORCEL.lEN,

10 Er Deres jule0nske eget hus? OLAF POVLSEN Trikotagefabrik Telf BRANDE - Telf. 555 Se da de 6 eenfamiliehuse, del' er opfort i det nye kvarter (Sl!lndervrenge) meljem Falckstationen og Stadion. Del' er projekteret endnu 14 huse, som agtes opfort i Husene er rummejige og srerdeles vejindrettede, de er opfl!lrt af fl!lrsteklasses materialer, med srer Jig hensyntagen til varmeisoleringen. Husene indeholder stor stue, sovevrereise, 2 bornevrereiser, stort velindrettet spisekl!lkken, badevrereise, rum for cykier og barnevogne, viktualierum. Brande Materialhandel vi G. FISCHER - TELEFON 55 Kolonial - Material Kemikalier og sygeplejeartikler SHELL SERVICE-STATION Bent Madsen Vejlevej, Brande - Telefon 390 Varmesystemet er en kombination meljem caloriefereopvarmning og aim. centralvarme. Calorieferen er en Ribe ojiecalorief ere, del' giver en god og I!lkonomisk opvarmning, hvilket hal' vist sig ved de igangvrerende anlreg. Prisen pi\. husene bjiver ca kr. inci. grund, salgs og prioritetsomkostninger, Jigesom del' til husene horer el-komfur og Miniferm vaskemaskine. Finanseringen: Forste priorietet kl'editforening, anden priol'itet hypothekforening, tl'edje pl'ioritet bank ellel' spal'ekasse. Den mdl. leje buyer ca. 170,00 kr. Skulle De fa lyst til at bo i det nye kval'ter, hvor del' er Iys - luft - god plads, kort sagt det ideelle kval'tel' for familiel' med born, kan De henvende Dem hos murennester W. Hahn Jensen, ester AIle 7, Braude. Telf Jeg giver gerne ydel'ligel'e oplysningel' uden forbindende. Arbejdet udfores at nedenstaende handvrerkere: Murerarbejdet: W. Rahn Jensen Snedkerarbejdet: S. Enkelund og V. Fastel'holt. Torurerarbejdet: L. Madsen Blikkenslager og sanitet: H. Madsen & Son Varme: Rahbek & Son ~Ialerarbejdet: S. Sorensen og A. Larsen El-installation: A. Simonsen Arkitekt: ViIh. Thorn

11 SKOLEMINDER AI Aksel J. Knudsen Nar redaktionen af Brande Jul opfordrer en nylig pensioneret skolemand til at yde et bid rag til heftet, og nlir samtidig den realskoleform, han har vreret knyttet til i 41 ar (bortset fra en 5-arig periode i udlandet og som foredragsholder i indlandet), Hr nye rammer om sit dagligliv, kan man vente en beretning, der dels er personlig og dels saglig, saledes at de personlige oplevelser i den gamle, nu afgaende skoleform belyser de saglige for hold inden for denne. Lad da den personlige og den saglige skildring smukt ga hand i h<'l.nd, selv om det vel er forstleligt, at eftertrykket nok mest kommer til at ligge p<'l. det personlige, bl. a. ogsi med den forstielige begrundelse, at man jo nu i en arrrekke har dr0ftet skolestruktur og ny skolelov i det uendelige, sa skolesagforhold nogenlunde mi forekomme lreserne bekendt. Endelig er Brande Jul jo ikke et predagogisk tidsskrift med forum for skoledr0ftelser. Alts<'l. til det personlige med strej lys mod det saglige. Det er i ar netop 60 ar siden, jeg begyndte min skolegang i fmken Jorgensens "pogeskole" pa 0sterboulevard i garnisonsbyen Nyborg. Men boglig interesseret var jeg lrenge, for jeg kom i skole. I hjemmets stuer var der mange bogreoler, og disse hoje futteraler med mange tingester i hvert futteral af forskellig h0jde, tykkelse og farve 0vede en uimodsuelig tiltrrekning pi den 2-<'I.rige, som imidlertid fik smrek over fingrene, nar han ville tage disse sprendende tingester ud til nrermere beskuelse. Men nar man var ene i stuen, var der jo heller ikke nogen til at smrekke over fingre, og sa tog man tingesterne ud. Og da man var i den alder, hvor man tog smagspr0ver p<'l. al ting for at indlede bekendtskaberne, satte man trenderne i bogbindet og tyggede vrek, til der var en halvmkel i bindet, hvorefter man tog fat pa nreste bind for at fa erfaring for, om det smagte bedre. Denne bogforslugenhed har holdt sig forelobig pa 64, <'I.r, om end i en and en form! Pogeskolens indgang l. i en port, hvori en grovsmed ofte skoede heste, sa det var ofte et interessant eksperiment, hvorvidt man turde smutte forbi, n:lr den sorte smed holdt den vreldige hests ene ben i sk0det, mens han trakterede hestehoven med en mregtig hammer. Efterhanden blev man dog modigere. Og skolevejen til pogeskolen var sprendende, for "boulevarden", som gaden dengang hed, fordi den var bred og havde herligtvoksne kastanietrreer til grrense mellem stenbro og fortov, havde altid oplevelser at byde pa, specielt nar der var marked, og mange kom til bys, eller nar soldaterne kom marcherende, eller nar de brune kastanier faldt ned eller blev hjulpet dertil af drenge og piger, der kunne bruge clem til mange ting. I pogeskolen tilegnede man sig lresningens uhyre spxndende kunst, og allerede efter et.irs forj0b blev man optaget i Nyborg kommunale realskoles f0rste klasse. Og dermed begyndte min forbindelse med den danske realskole, altsa for 59 ar sid en, en forbindelse, der skulle blive intim og f0rst ophore for et par maneder sid en. Det var f0r mellem- og realskolens tid. Meliemskolen blev forst p<'l.budt ved loy i 1903, og det f0rste hold til mellemskoleeksamen dimitteredes ved denne skole i 1907, samme ar som jeg bestod den gammeldags prreliminrereksamen som 15-:1.rig og som skolens sidste prreliminrereksamenshold. Nyborg realskole var en skole, hvortil man betalte m<'l.nedlige skolepenge, nar man da ikke var lrererson som jeg, der gik frit. Skolen var ikke stor, men havde 8 klasser til prreliminrereksamen. Der var ingen optagelsespmve. Det var de mere velhavendes skole. Eleverne blev ofte gamle (relativt), for de fik prxliminxreksamen. Og det var i min tid udelukkende en drengeskole. F0rst med mellemskolens indf0!else rendredes skoleformen, s<'l. kun de bogligt begavede blev optaget. Til gengreld fik de ogsa adgang ganske uafhrengig af faderens pengepungo Og det savel piger som drenge. En stor og prisvrerdig rendring, der bewd opstigningsmuligheder for aue born uafhrengig af stand, klasse eller penge, n:lr blot deres evner berettigede dem dertil. Ogsa undervisningsprreget rendredes. Der skulle ikke opgives sa store pensa i de forskellige fag som til prreliminrereksamen. Mellemskoleeksamen og realeksamen blev arspr0ver i stedet for som f0r at slrebe med flere lxsears stof til prreliminrereksamen. Ogsa tilegnelsesmetoden rendredes, og vregten lagdes ikke sa meget pa terperi og udenadslreren, men lrereren tilpligtedes at forklare og fortrelle og gennemgli stoffet omhyggeligere, hvad der levnedes mere tid til med det mindskede pensum. Altsammen til det bedre. De mange pigers tilstedevrerelse i klasserne og p<'l. legepladsen gay ogs<'l. skolen en noget anden karakter, end da den helt var drengeskole. De voldsomme lege, slagsm<'l.lene i og udenfor skolen blev frerre, uartighederne og de dermed folgende pryglescener i klasserne blev sjreldnere og h0!te efterh<'l.nden helt op, ogsa fordi eleverne arbejdede med st0fre lid og interesse. Et mere kammeratligt forhold mellem lrerer og elev opstod, s<'l. skolen nrestea ikke var til at kende igen, da jeg i 1917 blev vikar i tysk pi min gamle skole umiddelbart efter lrerereksamen_ Mon det gar at berette nogle realskoleminder fra min barndoms skole i Nyborg? Nyborg var jo dengang en garnisonsby. En gang om ugen stillede regimentsmusikken op pa byens torv foran kommandantboligen og spillede de herjigste orkesternumre dirigeret af den store og statelige lojtnant Knudsen. Lojtnant Knudsens born var meget musikalske. Landskendte navne er to af dem: Johan Hye Knudsen og Ernst Hye Knudsen. Festligt var det ogsa, nar militxrmusikken lod i Nyborgs gader, idet regimentsmusikernes hele orkester gennemvandrede gaderne under fuld musik, nar en eller anden historisk dato skulle mindes. En lang hale af drenge fulgte altid med hele vejen rundt. Lojtnant Knudsen var realskolens sanglrerer, respektindgydende og dygtig. Under krigen meuem Rusland og Japan i legede vi drenge jo krig i frikvartererne, der var adskilligt lrengere end nu. Da jeg var lille, morkharet og brun0jet, matte jeg naturligvis vrere japaner, mens de blonde kom pa russerholdet. Der var noget, der hed Port Arthur-granater: fosfor, krudt og andre smaeksplosive stoffer puttet i en "granat" pi en too res storrelse. De kunne herligt knalde og sprutte og lugte, nar man tddte' pa dem, Gale Kis i min klasse fik den storartede ide at anbringe fire granater under matematiklrererens stoleben udfra den erfaring, at vedkommende lxrer ikke plejede at flytte sin stol, nar den stod i en passende afstand fra katederet, nar han kom ind i klassen, Meningen var at forsoge at fa denne l:crer, der holdt skolens bedste disciplin, til at blive lojtende gal. Vi syntes, det var forsoget vrerd. Lrereren kom ind, satte sig. Aile 4 granater knaldede p<'l. een gang, men lxreren darligt blinkede med ojnene, tog, som han plejede, sin 9

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Salmer: 180 Hører til, I høje Himle 456 Vor Herre Jesus 179 Herren god (mel. Bøj, o Helligånd) 457 Du som gik foran os (Asger Pedersen) 438 Hellig 192.7 Du,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling E14a.4t4,t /4... DEN GLEMTE INDVANDRING Svenskere pi Amager gennem 350 Ar Det er som regel kun den hollandske

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015

9. søndag efter trinitatis 2. august 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb + kirkekaffe) Tema: God forvaltning Salmer: 749, 683, 448; 728, 375 Evangelium: Luk. 16,1-9 Sikke en svindler vi hører om i dag! Han har snydt sin herre, og nu hvor det er ved

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag den 27. september 2015. Også kaldet for den 17. søndag efter trinitatis. salmer: 392,414,365, 373, 26 Teksten der

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Den vigtigste og bedste gave

Den vigtigste og bedste gave LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 6 Den vigtigste og bedste gave Ugens tekst og referencer: Matt 1,21-23. Den Store Mester, kap. 1. Huskevers: I dag er der født jer en frelser. (Luk 2,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Ikke vores, men Guds frugt!

Ikke vores, men Guds frugt! Ikke vores, men Guds frugt! Luk 14,1-11 Salmer: 16-448-13-54-439/476-731 Kollekt: Seidelin, s. 107 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere